• Prova d’accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional,


  •   
  • FileName: GS09_Dibuix_Tecnic.pdf [read-online]
    • Abstract: Prova d’accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional,Ensenyaments d’esports i Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny 2009Dibuix tècnicSèrie 3Dades de la persona aspirant Qualificació

Download the ebook

Prova d’accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional,
Ensenyaments d’esports i Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny 2009
Dibuix tècnic
Sèrie 3
Dades de la persona aspirant Qualificació
Cognoms i nom
DNI
Instruccions
• Poseu el nom i els cognoms a cada un dels fulls utilitzats.
• Realitzeu cadascun dels exercicis en fulls independents.
• Indiqueu el número d’exercici i escolliu la posició del full més favorable per a obtenir
un resultat òptim.
• En tots els exercicis cal seguir les especificacions de les normes de dibuix tècnic referents
a la disposició de les vistes, el tipus i gruix de les línies, els sistemes d’acotació i altres
especificacions aplicables.
• Material necessari: escaire, cartabó, regle graduat, compàs, llapis, goma d’esborrar i
cinta adhesiva.
S3_33_1 DIBUIX TECNIC GS V.CAT 09
1. Dibuixeu a escala 2:1 el tall A-A de la figura donada. No acoteu la solució trobada; tots els
forats són passants. (Cotes expressades en mil·límetres.)
[2 punts]
2. Representeu a escala natural les vistes d’alçat, perfil esquerre i planta superior, en el sis-
tema europeu, de la figura donada en l’exercici 1. Acoteu degudament la solució trobada
(expresseu les cotes en mil·límetres).
[3 punts]
2
3. A partir de les projeccions ortogonals, representeu segons el sistema europeu i a mà alça-
da el dibuix isomètric d’aquesta figura. S’indica el punt d’origen (O) i la direcció dels tres
plans isomètrics. (No cal que representeu les línies ocultes.)
[2,5 punts]
4. Dibuixeu un heptàgon regular inscrit en una circumferència de 50 mm de radi. (Cal que
definiu clarament el procés que heu seguit, sense esborrar les línies auxiliars que heu
utilitzat.)
[2,5 punts]
3
L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés
Prova d’accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional,
Ensenyaments d’esports i Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny 2009
Dibujo técnico
Serie 3
Datos de la persona aspirante Calificación
Apellidos y nombre
DNI
Instrucciones
• Ponga el nombre y los apellidos en cada una de las hojas utilizadas.
• Realice cada uno de los ejercicios en hojas independientes.
• Indique el número de ejercicio y escoja la posición más favorable de la hoja para obtener
un resultado óptimo.
• En todos los ejercicios es necesario seguir las especificaciones de las normas de dibujo técnico
referidas a la disposición de las vistas, el tipo y grosor de las líneas, los sistemas de acotación
y otras especificaciones aplicables.
• Material necesario: escuadra, cartabón, regla graduada, compás, lápiz, goma de borrar y
cinta adhesiva.
S3_33_2 DIBUIX TECNIC GS V.CAST 09
1. Dibuje a escala 2:1 el corte A-A indicado en esta figura. No acote la solución encontrada; todos
los agujeros son pasantes. (Cotas expresadas en milímetros.)
[2 puntos]
2. Represente a escala natural las vistas de alzado, perfil izquierdo y planta superior, en el sistema
europeo, de la figura dada en el ejercicio 1. Acote debidamente la solución encontrada (exprese
las cotas en milímetros).
[3 puntos]
2
3. A partir de las proyecciones ortogonales, represente según el sistema europeo y a mano alzada
el dibujo isométrico de esta figura. Se indica el punto de origen (O) y la dirección de los tres
planos isométricos. (No es necesario representar las líneas ocultas.)
[2,5 puntos]
4. Dibuje un heptágono regular inscrito en una circunferencia de 50 mm de radio. (Se tiene que
definir claramente el proceso seguido, sin borrar las líneas auxiliares utilizadas.)
[2,5 puntos]
3
L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés
Prova d’accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional,
Ensenyaments d’esports i Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny 2009
Dibuix tècnic
Sèrie 3
SOLUCIONS,
CRITERIS DE CORRECCIÓ
I PUNTUACIÓ
Característiques generals que cal tenir en compte pel que fa a la resolució dels exercicis:
• La realització dels exercicis en fulls independents.
• La bona distribució de l’exercici en el full.
• La pulcritud de la presentació.
S3_33_3 DIBUIX TECNIC GS SOLUCIONS 09
1. Dibuixeu a escala 2:1 el tall A-A de la figura donada. No acoteu la solució trobada; tots els
forats són passants. (Cotes expressades en mil·límetres.)
[2 punts]
En aquest exercici cal valorar:
— La representació del tall segons la solució donada.
[1,25 punts]
— L’ús de l’escala adequada.
[0,50 punts]
— La diferenciació dels valors de línia.
[0,25 punts]
2
2. Representeu a escala natural les vistes d’alçat, perfil esquerre i planta superior, en el sis-
tema europeu, de la figura donada en l’exercici 1. Acoteu degudament la solució trobada
(expresseu les cotes en mil·límetres).
[3 punts]
En aquest exercici cal valorar:
— La resolució correcta de les vistes segons la solució donada.
[1,5 punts: 0,5 punts per cada vista]
— La disposició de les vistes segons el sistema europeu.
[0,5 punts]
— La diferenciació dels valors de línia.
[0,25 punts]
— La posició i la distribució de les cotes, i també l’acotació suficient.
[0,75 punts]
3
3. A partir de les projeccions ortogonals, representeu segons el sistema europeu i a mà alça-
da el dibuix isomètric d’aquesta figura. S’indica el punt d’origen (O) i la direcció dels tres
plans isomètrics. (No cal que representeu les línies ocultes.)
[2,5 punts]
En aquest exercici cal considerar:
— La resolució correcta a mà alçada de la isometria segons la solució donada.
[1,5 punts]
— L’encaix i la proporció de la resolució presentada.
[0,75 punts]
— La diferenciació dels valors de línia.
[0,25 punts]
4
4. Dibuixeu un heptàgon regular inscrit en una circumferència de 50 mm de radi. (Cal que
definiu clarament el procés que heu seguit, sense esborrar les línies auxiliars que heu
utilitzat.)
[2,5 punts]
En aquest exercici hi poden haver dues solucions: mètode particular o sistema general
de construcció de polígons. Cal valorar el mateix en cadascun.
— La construcció correcta del polígon.
[2 punts]
— La diferenciació dels valors de línia.
[0,5 punts]
MÈTODE PARTICULAR
SISTEMA GENERAL
(Vegeu la pàgina següent)
5
SISTEMA GENERAL
6
7
L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés
Prova d’accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional,
Ensenyaments d’esports i Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny 2009
Dibuix tècnic
Sèrie 4
Dades de la persona aspirant Qualificació
Cognoms i nom
DNI
Instruccions
• Poseu el nom i els cognoms a cada un dels fulls utilitzats.
• Realitzeu cadascun dels exercicis en fulls independents.
• Indiqueu el número d’exercici i escolliu la posició del full més favorable per a obtenir
un resultat òptim.
• En tots els exercicis cal seguir les especificacions de les normes de dibuix tècnic referents
a la disposició de les vistes, el tipus i gruix de les línies, els sistemes d’acotació i altres
especificacions aplicables.
• Material necessari: escaire, cartabó, regle graduat, compàs, llapis, goma d’esborrar i
cinta adhesiva.
S4_33_1 DIBUIX TECNIC GS V.CAT 09
1. Dibuixeu a escala 2:1 el tall A-A de la figura donada. No acoteu la solució trobada. (Cotes
expressades en mil·límetres.)
[2 punts]
2. Representeu a escala natural les vistes d’alçat, perfil esquerre i planta superior, en el sis-
tema europeu, de la figura donada en l’exercici 1. Acoteu degudament la solució trobada
(expresseu les cotes en mil·límetres).
[3 punts]
2
3. A partir de les projeccions ortogonals, representeu segons el sistema europeu i a mà alça-
da el dibuix isomètric d’aquesta figura. S’indica el punt d’origen (O) i la direcció dels tres
plans isomètrics. (No cal que representeu les línies ocultes.)
[2,5 punts]
4. Dibuixeu un pentàgon regular inscrit en una circumferència de 40 mm de radi. (Cal que
definiu clarament el procés que heu seguit, sense esborrar les línies auxiliars que heu
utilitzat.)
[2,5 punts]
3
L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés
Prova d’accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional,
Ensenyaments d’esports i Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny 2009
Dibujo técnico
Serie 4
Datos de la persona aspirante Calificación
Apellidos y nombre
DNI
Instrucciones
• Ponga el nombre y los apellidos en cada una de las hojas utilizadas.
• Realice cada uno de los ejercicios en hojas independientes.
• Indique el número de ejercicio y escoja la posición más favorable de la hoja para obtener
un resultado óptimo.
• En todos los ejercicios es necesario seguir las especificaciones de las normas de dibujo técnico
referidas a la disposición de las vistas, el tipo y grosor de las líneas, los sistemas de acotación
y otras especificaciones aplicables.
• Material necesario: escuadra, cartabón, regla graduada, compás, lápiz, goma de borrar y
cinta adhesiva.
S4_33_2 DIBUIX TECNIC GS V.CAST 09
1. Dibuje a escala 2:1 el corte A-A indicado en esta figura. No acote la solución encontrada. (Cotas
expresadas en milímetros.)
[2 puntos]
AL
ZA
DO
2. Represente a escala natural las vistas de alzado, perfil izquierdo y planta superior, en el sistema
europeo, de la figura dada en el ejercicio 1. Acote debidamente la solución encontrada (exprese
las cotas en milímetros).
[3 puntos]
2
3. A partir de las proyecciones ortogonales, represente según el sistema europeo y a mano alzada
el dibujo isométrico de esta figura. Se indica el punto de origen (O) y la dirección de los tres
planos isométricos. (No es necesario representar las líneas ocultas.)
[2,5 puntos]
4. Dibuje un pentágono regular inscrito en una circunferencia de 40 mm de radio. (Se tiene que
definir claramente el proceso seguido, sin borrar las líneas auxiliares utilizadas.)
[2,5 puntos]
3
L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés
Prova d’accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional,
Ensenyaments d’esports i Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny 2009
Dibuix tècnic
Sèrie 4
SOLUCIONS,
CRITERIS DE CORRECCIÓ
I PUNTUACIÓ
Característiques generals que cal tenir en compte pel que fa a la resolució dels exercicis:
• La realització dels exercicis en fulls independents.
• La bona distribució de l’exercici en el full.
• La pulcritud de la presentació.
S4_33_3 DIBUIX TECNIC GS SOLUCIONS 09
1. Dibuixeu a escala 2:1 el tall A-A de la figura donada. No acoteu la solució trobada. (Cotes
expressades en mil·límetres).
[2 punts]
En aquest exercici cal valorar:
— La representació del tall segons la solució donada.
[1,25 punts]
— L’ús de l’escala adequada.
[0,50 punts]
— La diferenciació dels valors de línia.
[0,25 punts]
2
2. Representeu a escala natural les vistes d’alçat, perfil esquerre i planta superior, en el sis-
tema europeu, de la figura donada en l’exercici 1. Acoteu degudament la solució trobada
(expresseu les cotes en mil·límetres).
[3 punts]
En aquest exercici cal valorar:
— La resolució correcta de les vistes segons la solució donada.
[1,5 punts: 0,5 punts per cada vista]
— La disposició de les vistes segons el sistema europeu.
[0,5 punts]
— La diferenciació dels valors de línia.
[0,25 punts]
— La posició i la distribució de les cotes, i també l’acotació suficient.
[0,75 punts]
3
3. A partir de les projeccions ortogonals, representeu segons el sistema europeu i a mà alça-
da el dibuix isomètric d’aquesta figura. S’indica el punt d’origen (O) i la direcció dels tres
plans isomètrics. (No cal que representeu les línies ocultes.)
[2,5 punts]
En aquest exercici cal considerar:
— La resolució correcta a mà alçada de la isometria segons la solució donada.
[1,5 punts]
— L’encaix i la proporció de la resolució presentada.
[0,75 punts]
— La diferenciació dels valors de línia.
[0,25 punts]
4
4. Dibuixeu un pentàgon regular inscrit en una circumferència de 40 mm de radi. (Cal que
definiu clarament el procés que heu seguit, sense esborrar les línies auxiliars que heu
utilitzat.)
[2,5 punts]
En aquest exercici cal valorar:
— La construcció correcta del polígon.
[2 punts]
— La diferenciació dels valors de línia.
[0,5 punts]
5
6
7
L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés


Use: 0.0422