• www.dede.go.th


  •   
  • FileName: Bib2903-2007(2550).pdf [read-online]
    • Abstract: www.dede.go.th คํานํากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ไดจัดพิมพรายงาน

Download the ebook

www.dede.go.th
คํานํา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ไดจัดพิมพรายงาน
พลังงานของประเทศ เพื่อเผยแพรขอมูลและขาวสารเกี่ยวกับสถิติพลังงานเปนประจําทุกป ประกอบดวย ขอมูลการผลิต
การนํา เขา การสงออก การแปรรูป พลัง งาน การใชพ ลัง งาน และรายละเอีย ดอื ่น ๆ ที ่เ กี ่ย วขอ ง ตลอดจนสรุป
สถานการณดานพลังงานเพื่อเผยแพรแกประชาชนและผูสนใจ
ในป 2550 ประเทศไทยมีการใชพลังงานปริมาณรวมทั้งสิ้น 64,886 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ เพิ่มขึ้น
จากป 2549 ในอัตรารอยละ 2.6 โดยมีอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 4.8 ทั้งนี้
เปนการใชพลังงานเชิงพาณิช ย 53,241 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ คิดเปนสัดสวนรอยละ 82.1 ของปริมาณการใช
พลังงานทั้งหมดที่เหลือเปนการใชพลังงานหมุนเวียน 11,645 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.9
ในด า นการจัด หาซึ่ ง ได จ ากแหล ง ในและตา งประเทศมี ป ริ ม าณสุ ท ธิ ร วม 110,106 พั น ตัน เที ย บเท า
น้ํามันดิบ เพิ่มขึ้นจากป 2549 ในอัตรารอยละ 4.0 โดยมีการนําเขาสุทธิ 51,833 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 47.1 ของการจัดหาพลังงานทั้งหมด และผลิตในประเทศ 58,273 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ คิดเปน
สัดสวนรอยละ 52.9
จากสถานการณราคาน้ํ ามันดิบที่เ พิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหตองมีการจั ดหาพลังงานทดแทนใน
ประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนการนําเขาน้ํามัน ซึ่งภาครัฐไดมีโครงการสงเสริมและสนับสนุนการนําเชื้อเพลิงชีวภาพมาใช
ผสมกับน้ํามันเบนซินและน้ํามันดีเซลเพื่อผลิตเปนแกสโซฮอล ดีเซลหมุนเร็วบี 2 และดีเซลหมุนเร็วบี 5 โดย พพ.
ไดเริ่มดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อใชในการเผยแพรในรายงานพลังงานของประเทศไทยฉบับนี้
พพ. ขอขอบคุณหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบริษัทผูผลิตและจําหนายพลังงาน ที่ไดใหความ
รวมมือในการใหขอมูลและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อันเปนประโยชนตอการจัดทํารายงานฉบับนี้ และยินดีรับ
ขอคิดเห็นตลอดจนคําแนะนําตาง ๆ เพื่อใชในการปรับปรุงรายงานนี้ใหดียิ่งขึ้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวารายงานพลังงาน
ของประเทศไทยป 2550 จะเปนประโยชนตอหนวยงานตาง ๆ องคกรอื่น ๆ และผูสนใจ เพื่อนําไปศึกษา วิเคราะหและ
อางอิงตอไป
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
2550
รายงานพลังงานของประเทศไทยป 2550/THAILAND ENERGY SITUATION 2007
INTRODUCTION
“Thailand Energy Situation” report is published annually by the Department of Alternative
Energy Development and Efficiency (DEDE), Ministry of Energy. The publication is aimed to disseminate
data and information to general public and interested people, on statistics of energy production, import, export,
transformation, consumption and related details as well as Summary of Energy Situation.
In 2007, the total Energy Demand of Thailand amounted to 64,886 ktoe, rising up 2.6% from
the previous year, while the expanding of Thai economy rised up 4.8%. Modern or Commercial Energy shared
53,241 ktoe or 82.1% of the total Energy Demand whereas Renewable Energy was consumed 11,645 ktoe or
17.9%.
The total of Energy Supply was 110,106 ktoe, rose 4.0% from Year 2006, with the net import of
51,833 ktoe or 47.1% of the total Energy Supply while the Domestic Production was 58,273 ktoe or 52.9%.
As a result of the continuously rising crude oil prices, Thailand has acquire more alternative
energy resources to reduce oil import. The government has promoted and supported on biofuel consumption
by blending with gasoline and diesel issued for gasohol, biodiesel (B2 and B5). During 2007, DEDE began to
disseminate biofuel data and information in this publication.
DEDE would like to take this opportunity to express our sincere appreciation to all government
agencies and state enterprises as well as energy production and distribution companies for their excellent
cooperation in providing useful data and information for this publication. Still, should there be any comments
and recommendations, we shall highly appreciate the same for improvement of the publication in the future,
and hope that Thailand Energy Situation 2007 would be useful for further studies and references.
Department of Alternative Energy Development and Efficiency
2007
รายงานพลังงานของประเทศไทยป 2550/THAILAND ENERGY SITUATION 2007
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน DEPARTMENT OF ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT
AND EFFICIENCY
ประวัติยอ DEPARTMENT OF ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT
AND EFFICIENCY AND HISTORY
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เดิมชื่อ Department of Alternative Energy Development and
วา การพลังงานแหงชาติ จัดตั้งขึ้นโดยมีพระบรมราชโองการ Efficiency (DEDE), originally established as National Energy
โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติการพลังงานแหงชาติขึ้น Authority (NEA) under Office of the Prime Minister by the
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 70 ตอนที่ 3 ลงวันที่ 6 มกราคม National Energy Authority Act, as issued in the Royal Gazette,
พ.ศ. 2496 โดยมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการ Volume 70, 6 January 2496 (1953) under guidance of the
พลังงานแหงชาติ เปนผูวางนโยบายและพิจารณาโครงการตาง ๆ National Energy committee concerning energy policy and
อันเกี่ยวกับพลังงาน และมีหนวยงานราชการขึ้นหนวยหนึ่ง ซึ่งมี development, and later, renamed as National Energy
ฐานะเทียบเทากรม มีชื่อวา การพลังงานแหงชาติ ตั้งแตวันที่ 7 Administration (NEA) in 2514 (1971), has been restructured
มกราคม พ.ศ. 2496 เปนตนมา และไดมีการปรับเปลี่ยนจาก since 2535 (1992), to function in development and promotion of
อดีตจนถึงปจจุบัน ดังนี้ energy production, transmission and distribution, research and
development of alternative energy, and, regulation and promotion
of energy conservation and energy efficiency.
7 มกราคม พ.ศ. 2496 7 January 2496 (1953)
เริ่มกอตั้ง สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีสํานักงานชั่วคราว Established as National Energy Authority (NEA)
อยูที่คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตอมา under Office of the Prime Minister, having a temporary office
เมื่อตนป พ.ศ. 2497 ไดยายสํานักงานไปอยูที่ศาลาลูกขุนใน at Chulalongkorn University, the Faculty of Engineering, and later
พระบรมมหาราชวัง moved to Sala Luk Khun in the Royal Grand Palace Compound.
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 13 July 2502 (1959)
ยายสํานักงานมาอยูที่บานพิบูลธรรม เชิงสะพานกษัตริยศึก Moved to Pibultham Villa, at the present address of
ยศเส จนถึงปจจุบัน 17 Rama 1 Road, Kasatsuk Bridge, Pathumwan, Bangkok 10330.
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 23 May 2506 (1963)
ยายไปสังกัดกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ โดยพระราช Transferred to Ministry of National Development by
บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506 the Government Administrative Act 2506 (1963).
1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 1 October 2514 (1971)
ยายมาสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามเดิม และเปลี่ยนชื่อ Transferred back to Office of the Prime Minister and
เปน สํานักงานพลังงานแหงชาติ renamed as National Energy Administration (NEA).
24 มีนาคม พ.ศ. 2522 24 March 2522 (1979)
ยายไปสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ Transferred to Ministry of Science, Technology and
การพลังงาน Energy.
13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 13 February 2535 (1992)
เปลี่ยนชื่อเปน กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน สังกัด Restructured and renamed as Department of Energy
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน ตามประกาศ Development and Promotion (DEDP) under the Energy
พระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 ในราช Development and Promotion Act 2535 (1992), issued in the
กิจจานุเบกษา 109 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 Royal Gazette Volume 109, Part 9, dated 12 February 2535(1992)
รายงานพลังงานของประเทศไทย 2550/THAILAND ENERGY SITUATION 2007
DEPARTMENT OF ALTERNATIVE ENERGY DEVELOPMENT
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน AND EFFICIENCY
4 เมษายน พ.ศ. 2535 4 April 2535 (1992)
เปลี่ยนชื่อสังกัดเปน กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี The Ministry was renamed as Ministry of
และสิ่งแวดลอม Science, Technology and Environment (MOSTE).
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 3 October 2546 (2003)
เปลี่ยนชื่อเปน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ Restructured and renamed as Department of
อนุรักษพลังงาน สังกัดกระทรวงพลังงาน ตามประกาศ Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) under
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ในราช Ministry of Energy by the Government Administrative Act 2545
กิจจานุเบกษา เลมที่ 119 ตอนที่ 99 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2545 (2002), issued in the Royal Gazette Volume 119, Part 99 (A),
dated 2 October 2545 (2002).
อํานาจหนาที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ FUNCTIONS UNDER MINISTERIAL REGULATION ON
พลังงาน ตามประกาศกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรม ORGANIZING DEPARTMENT OF ALTERNATIVE ENERGY
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2545 DEVELOPMENT AND EFFICIENCY, MINISTRY OF
ENERGY 2545 (2002)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน มีภารกิจ To systematically and continuously establish
เกี่ยวกับการสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงาน กํากับการ promotion on energy efficiency, regulation on energy
อนุรักษพลังงาน จัดหาแหลงพลังงาน พัฒนาทางเลือกการใช conservation, procurement of energy resources, development
พลังงานแบบผสมผสาน และเผยแพรเทคโนโลยีดานพลังงานอยาง on alternative energy and dissemination on technology transfer
เปนระบบตอเนื่อง เพื่อสนองตอบความตองการของทุกภาคสวน in order to meet requirements of the public by appropriate
อยางเพียงพอ ดวยตนทุนที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ และการมี cost leading to beneficiary of national development and a
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ good quality of life. Such duties are as follows :
1. To promote, support and regulate on energy
1. สงเสริม สนับสนุนและกํากับการอนุรักษพลังงาน
conservation.
2. วิจัย คนควา และพัฒนาพลังงานทดแทน 2. To research and develop alternative energy .
3. กําหนดระเบียบ มาตรฐาน และเผยแพรถายทอด 3. To establish rules, standards, dissemination and
เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การสง การใช และการอนุรักษ technology transfer on energy production, transformation,
พลังงาน transmission, utilization and conservation.
4. ติดตามประเมินผลการพัฒนาพลังงานทดแทนและ 4. To monitor and evaluate on alternative energy
อนุรักษพลังงาน development and energy conservation.
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ 5. To operate the related activities or to perform the
หนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย assigned activities by Ministry of Energy or the Cabinet.
อํานาจหนาที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ FUNCTIONS OF DEPARTMENT OF ALTERNATIVE ENERGY
พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ DEVELOPMENT AND EFFICIENCY UNDER THE ENERGY
พลังงาน พ.ศ. 2535 CONSERVATION PROMOTION ACT 2535 (1992)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน มีอํานาจ To regulate and facilitate designated Large
หนาที่ตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. Factories/ Buildings, as defined by law, to effectively and
2535 ดังตอไปนี้ efficiently implement energy conservation in accordance with
“ กํากับดูแลและอํานวยความสะดวกใหโรงงาน/อาคาร the Energy Conservation Promotion Act, and Royal Decree, as
ขนาดใหญท่กําหนดใหเปนโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ี ตาม well as Ministerial Regulations and Notifications.
พระราชกฤษฎีกา สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศ
กระทรวง ไดอยางครบถวน และมีประสิทธิภาพ”
รายงานพลังงานของประเทศไทย 2550/THAILAND ENERGY SITUATION 2007
สารบัญ CONTENTS
คํายอ IABBREVIATIONS
สถานการณพลังงานของประเทศไทย ป 2550 (ภาษาไทย) IIENERGY SITUATION IN THAILAND 2007 (Thai)
สถานการณพลังงานของประเทศไทย ป 2550 (ภาษาอังกฤษ) VIENERGY SITUATION IN THAILAND 2007 (English)
แผนผังพลังงานเชิงพาณิชย พลังงานใหมและหมุนเวียน 1 COMMERCIAL, NEW & RENEWABLE ENERGY AND OTHER
และพลังงานอื่น ๆ ป 2550 (ภาษาไทย) FLOW CHART 2007 (Thai)
แผนผังพลังงานเชิงพาณิชย พลังงานใหมและหมุนเวียน 2 COMMERCIAL, NEW & RENEWABLE ENERGY AND OTHER
และพลังงานอื่น ๆ ป 2550 (ภาษาอังกฤษ) FLOW CHART 2007 (English)
แผนผังพลังงานเชิงพาณิชยป 2550 (ภาษาไทย) 3 COMMERCIAL ENERGY FLOW CHART 2007 (Thai)
แผนผังพลังงานเชิงพาณิชยป 2550 (ภาษาอังกฤษ) 4 COMMERCIAL ENERGY FLOW CHART 2007 (English)
ดุลยภาพ BALANCE
ตารางที่ 1 บัญชีพลังงานของประเทศไทยป 2550 5 TABLE 1 THAILAND ENERGY COMMODITY ACCOUNT 2007
ตารางที่ 2 ดุลยภาพพลังงานของประเทศไทยป 2550 6 TABLE 2 THAILAND ENERGY BALANCE 2007
การจัดหา SUPPLY
ตารางที่ 3 ปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นตนจําแนกตามประเภท 7 TABLE 3 TOTAL PRIMARY ENERGY SUPPLY BY TYPE
ตารางที่ 4 ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นตนภายในประเทศ 8 TABLE 4 DOMESTIC PRODUCTION OF PRIMARY ENERGY
ตารางที่ 5 ปริมาณการนําเขาพลังงานจําแนกตามประเภท 9 TABLE 5 IMPORTS OF ENERGY BY TYPE
ตารางที่ 6 ปริมาณการสงออกพลังงานจําแนกตามประเภท 10 TABLE 6 EXPORTS OF ENERGY BY TYPE
การแปรรูป TRANSFORMATION
ตารางที่ 7 ดุลยภาพการแปรรูปพลังงาน 11 TABLE 7 TOTAL ENERGY TRANSFORMATION BALANCE
ตารางที่ 8 ดุลยภาพการแปรรูปพลังงาน - โรงกลั่นปโตรเลียม 12 TABLE 8 ENERGY TRANSFORMATION BALANCE - OIL REFINERIES
ตารางที่ 9 ดุลยภาพการแปรรูปพลังงาน - โรงไฟฟา 13 TABLE 9 ENERGY TRANSFORMATION BALANCE - POWER PLANTS
การใช CONSUMPTION
ตารางที่ 10 การใชพลังงานขั้นสุดทายจําแนกตามประเภท 14 TABLE 10 FINAL ENERGY CONSUMPTION BY TYPE
ตารางที่ 11 อัตรารอยละของการใชพลังงาน 15 TABLE 11 PERCENTAGE OF FINAL ENERGY CONSUMPTION
ขั้นสุดทายจําแนกตามประเภท BY TYPE
ตารางที่ 12 การใชพลังงานขั้นสุดทาย 16 TABLE 12 FINAL ENERGY CONSUMPTION
จําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ BY ECONOMIC SECTOR
ตารางที่ 13 การใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรม 17 TABLE 13 ENERGY CONSUMPTION FOR MANUFACTURING
การผลิตจําแนกตามประเภท SECTOR BY TYPE
ตารางที่ 14 การใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรม 18 TABLE 14 ENERGY CONSUMPTION FOR MANUFACTURING
การผลิตจําแนกตามสาขายอย SECTOR BY SUB-SECTOR
ตารางที่ 15 การใชพลังงานในสาขา 19 TABLE 15 ENERGY CONSUMPTION FOR MANUFACTURING
อุตสาหกรรมการผลิตป 2550 SECTOR IN 2007
ตารางที่ 16 การใชพลังงานในสาขาขนสง 20 TABLE 16 ENERGY CONSUMPTION FOR TRANSPORT
จําแนกตามประเภท SECTOR BY TYPE
ตารางที่ 17 การใชพลังงานในสาขาขนสง 21 TABLE 17 ENERGY CONSUMPTION FOR TRANSPORT
จําแนกตามวิธีการขนสง SECTOR BY MODE
ตารางที่ 18 การใชพลังงานในสาขา 22 TABLE 18 ENERGY CONSUMPTION FOR RESIDENTIAL
บานอยูอาศัย ป 2550 SECTOR IN 2007
ตารางที่ 19 ปริมาณการผลิตและการใชลิกไนต 23 TABLE 19 LIGNITE PRODUCTION AND CONSUMPTION
ราคา PRICES
ตารางที่ 20 ราคาเฉลี่ยของพลังงานที่นําเขา 24 TABLE 20 AVERAGE PRICES OF SELECTED ENERGY IMPORT
รายงานพลังงานของประเทศไทยป 2550/THAILAND ENERGY SITUATION 2007
ตัวชี้วัดดานพลังงาน NATIONAL PARAMETERS
ตารางที่ 21 ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจและพลังงาน 25 TABLE 21 RELATION OF ECONOMY AND ENERGY
ตารางที่ 22 ปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นตนทั้งหมด 26 TABLE 22 TOTAL PRIMARY ENERGY SUPPLY
ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศและตอประชากร PER GDP AND PER POPULATION
ตารางที่ 23 ปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทาย 27 TABLE 23 FINAL ENERGY CONSUMPTION
ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศและตอประชากร PER GDP AND PER POPULATION
ตารางที่ 24 การใชพลังงานขั้นสุดทายตอผลิตภัณฑ 28 TABLE 24 FINAL ENERGY CONSUMPTION OF THE SECTORS
มวลรวมในประเทศในแตละสาขาเศรษฐกิจ PER GDP OF THE SECTORS
การสํารอง RESERVES
ตารางที่ 25 ปริมาณสํารองพลังงานของประเทศไทย 29 TABLE 25 THAILAND ENERGY RESERVES
( ณ ธันวาคม 2550 ) (AS OF DECEMBER 2007)
สิ่งแวดลอม ENVIRONMENT
ตารางที่ 26 ปริมาณการปลอยมลพิษทางอากาศจาก 30 TABLE 26 ESTIMATED AIR POLLUTANT EMISSIONS
การใชพลังงานจําแนกตามชนิด BY TYPE FROM ENERGY CONSUMPTION
คาการแปลงหนวย 32 CONVERSION FACTORS
รูป FIGURES
รูป 1 การเปรียบเทียบปริมาณการผลิตพลังงานขั้นตน 8 FIGURE 1 COMPARISON OF DOMESTIC PRODUCTION OF
ในประเทศระหวางป 2540 และ 2550 PRIMARY ENERGY BETWEEN 1997 AND 2007
รูป 2 ปริมาณการนําเขาพลังงานจําแนกตามประเภท 9 FIGURE 2 TRENDS OF IMPORTED ENERGY BY TYPE
รูป 3 ปริมาณการสงออกจําแนกตามประเภท 10 FIGURE 3 TRENDS OF EXPORTED ENERGY BY TYPE
รูป 4 ปริมาณพลังงานที่ใชและพลังงานที่ผลิตได 11 FIGURE 4 TRENDS OF TOTAL ENERGY TRANSFORMATION
จากการแปรรูปพลังงาน INPUT AND OUTPUT
รูป 5 ปริมาณการแปรรูปพลังงาน - ปโตรเลียม 12 FIGURE 5 TRENDS OF ENERGY TRANSFORMATION-PETROLUEM
ที่นําเขากลั่นและน้ํามันสําเร็จรูปที่กลั่นได REFINERY INPUT AND OUTPUT
รูป 6 ปริมาณการแปรรูปพลังงาน - พลังงาน 13 FIGURE 6 TRENDS OF ENERGY TRANSFORMATION-POWER
ที่ใชในโรงไฟฟาและไฟฟาที่ผลิตได PLANT INPUT AND OUTPUT
รูป 7 ปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นตนและ 14 FIGURE 7 TRENDS OF PRIMARY ENERGY SUPPLY AND
การใชพลังงานขั้นสุดทาย FINAL ENERGY CONSUMPTION
รูป 8 การใชพลังงานขั้นสุดทาย 16 FIGURE 8 TRENDS OF FINAL ENERGY CONSUMPTION
จําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ BY ECONOMIC SECTOR
รูป 9 การใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรม 17 FIGURE 9 TRENDS OF MANUFACTURING ENERGY
จําแนกตามประเภท CONSUMPTION BY TYPE
รูป 10 การใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรม 19 FIGURE 10 MANUFACTURING ENERGY CONSUMPTION
การผลิตจําแนกตามสาขายอยป 2550 BY SUB-SECTOR IN 2007
รูป 11 การใชพลังงานในสาขาขนสง 20 FIGURE 11 TRENDS OF TRANSPORT ENERGY CONSUMPTION
จําแนกตามประเภท BY TYPE
รูป 12 สัดสวนของการใชพลังงาน 22 FIGURE 12 PROPORTION OF RESIDENTIAL ENERGY
ในสาขาบานอยูอาศัยป 2550 CONSUMPTION IN 2007
รูป 13 ปริมาณการผลิตและการใชลิกไนต 23 FIGURE 13 TREND OF LIGNITE PRODUCTION AND CONSUMPTION
รูป 14 ราคาเฉลี่ยของพลังงานที่นําเขา (บาท) 24 FIGURE 14 TRENDS OF AVERAGE IMPORTED ENERGY PRICE
( IN BAHT )
รูป 15 ราคาเฉลี่ยของพลังงานที่นําเขา (เหรียญสหรัฐ) 24 FIGURE 15 TRENDS OF AVERAGE IMPORTED ENERGY PRICE
( IN US DOLLAR )
รูป 16ปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นตนทั้งหมดตอ 26 FIGURE 16 TRENDS OF PRIMARY ENERGY SUPPLY PER GDP
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศและตอประชากร AND PER POPULATION
รูป 17 ปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทายตอ 27 FIGURE 17 TRENDS OF FINAL ENERGY CONSUMPTION
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศและตอประชากร PER GDP AND PER POPULATION
รูป 18 การใชพลังงานขั้นสุดทายตอผลิตภัณฑ 28 FIGURE 18 TRENDS OF FINAL ENERGY CONSUMPTION OF
มวลรวมในประเทศในแตละสาขาเศรษฐกิจ THE SECTORS PER GDP OF THE SECTORS
รูป 19 ปริมาณการปลอยมลพิษทางอากาศ 31 FIGURE 19 ESTIMATED AIR POLLUTANT EMISSIONS BY TYPE
จําแนกตามชนิดและตามสาขา (2546-2550) AND BY SECTOR (2003-2007)
รายงานพลังงานของประเทศไทยป 2550/THAILAND ENERGY SITUATION 2007
คํายอ ABBREVIATIONS
บารเรล bbl BARREL
พันลานลูกบาศกฟุต BCF BILLION CUBIC FEET
บารเรลตอวัน bpd BARREL PER DAY
หนวยความรอนในระบบอังกฤษ Btu BRITISH THERMAL UNIT
มีเทน CH4 METHANE
คารบอนมอนนอกไซด CO CARBON MONOXIDE
คารบอนไดออกไซด CO2 CARBON DIOXIDE
กรมพัฒนาพลังงานท


Use: 0.0376