• Asas Pendidikan Muzik III


  •   
  • FileName: APM3 Kandungan.pdf [read-online]
    • Abstract: Asas Pendidikan Muzik IIICetakan Pertama : 2011MOHD AZAM SULONGSarjana Pendidikan MuzikMASTOR Hj JARKASEHSarjanamuda Pendidikan Muziki Asas Pendidikan Muzik IIIHakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang

Download the ebook

Asas Pendidikan Muzik III
Cetakan Pertama : 2011
MOHD AZAM SULONG
Sarjana Pendidikan Muzik
MASTOR Hj JARKASEH
Sarjanamuda Pendidikan Muzik
i
Asas Pendidikan Muzik III
Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang
mana-mana bahagian, artikel, illustrasi atau isi kandungan
buku ini dalam apa juga bentuk atau dengan apa juga
cara samada secara elektronik, fotokopi, mekanik,
imbasan, rakaman atau cara lain tanpa mendapat izin
bertulis daripada Produksi Tabuh Emas.
Perpustakaan Negara Malaysia
Data Pengkatalogan Dalam Penerbitan
Mohd Azam Hj. Sulong
Asas pendidikan muzik. III / Mohd Azam Hj. Sulong,
Mastor Hj. Jarkaseh.
ISBN 978-983-43662-2-3
1. Music—Instruction and study. I. Mastor Haji
Jarkaseh, 1962-. II. Judul.
780.71
Diterbit dan diedarkan oleh
Tabuh Emas (IP-0265571-U)
No.53 Jalan Teratai, Taman Serendah,
Sabak Bernam 45200 Selangor Darul Ehsan
www.tabuhemas.com
Dicetak oleh
Swee Boon Press Sdn. Bhd.(148002-A)
No.63, Jalan Pasar, Teluk Intan
36008 Perak Darul Ridzuan
ii
Asas Pendidikan Muzik III
Kandungan
Unit 01 ASAS IRAMA MUZIK 1 Latihan 3A Apresiasi Muzik
Latihan 3B Nahasa Muzik
1.01 Detik dan Tempo
1.02 Meter dan Tanda Masa Unit 4 CIRI ASAS MELODI MUZIK 22
1.03 Latihan Amali Irama
4.01 Pengenalan
Latihan 1A Apresiasi Muzik 4.02 Melodi Mempunyai Kontur
Latihan 1B Bahasa Muzik 4.03 Melodi Mempunyai Aras
4.04 Melodi Mempunyai Ukuran Panjang
Unit 02 TRIPLET DAN TANDA 7 4.05 Melodi Mempunyai Renj
TAK LAZIM 4.06 Tetrakod
4.07 Pengenalan Skel Minor Melodik
2.01 Not Sentiasa Dalam Pembahagian Dua 4.08 Latihan Kibod ALOHA ‘OE
2.02 Not Triplet 4.09 Latihan Irama Muzik
2.03 Penulisan dan Pengiraan Triplet
2.04 Tanda Masa Lazim dan Tanda Masa Latihan 4 : Bahasa Muzik
Tak Lazim
2.05 Pengumpulan Not Tanda Masa Unit 05 TRIAD DAN KADEN MUZIK 28
Tak Lazim
2.06 Latihan Irama Tanda Masa Tak Lazim 5.01 Triad dan Kord
2.07 Latihan Irama 5.02 Triad dan Ciri-cirinya
5.03 Jenis-Jenis Triad
Latihan 2A Apresiasi Muzik 5.04 Triad-Triad Dalam Nada D minor
Latihan 2B Bahasa Muzik 5.05 Triad Dalam Nada Minor Harmonik
5.06 Pembalikan Triad (Inversion) dan
Unit 03 PIC, JEDA DAN SKEL 13 Pergerakan Kord (progression)
5.07 Kaden Muzik dan Pergerakan Kod
3.01 Bunyi dan Pic Muzik 5.08 Kaden perfek
3.02 Baluk dan Klef 5.09 Kaden Imperfect
3.03 Grand Stave dan Middle C 5.10 Kaden Plagal
3.04 Garisan Lejer 5.11 Kaden Melencong
3.05 Jeda Ton dan Semiton 5.12 Kord Prima dan Kord Sekunder
3.06 Tanda Kromat Syap, Flet dan Neutral 5.13 Latihan Kibod EL CONDOR PASA
3.07 Skel dan Nama Teknikal 5.14 Latihan Pola Irama
3.08 Jeda Teknikal
3.09 Pembalikan Jeda Teknikal Latihan 5A Apresiasi
3.10 Tanda Nada Latihan 5B Bahasa Muzik
3.11 Nada dan Relatif
3.12 Latihan Melodi HER XIN NIEN
iii
Unit 06 ASAS ELEMEN BENTUK 37 Unit 09 SEWANG 64
6.01 Segmen dan Rehearsal Letter 9.01 Pengenalan
6.02 Segmen Lagu 9.02 Alat Muzik Sewang
6.03 Menamakan Segmen Lagu 9.03 Aksesori
6.05 Segmen Standard 9.04 Persembahan Sewang
6.07 Latihan Irama 9.05 Latihan Irama - Rondo
6.08 Latihan Melodi LES FEUILLES MORLES
Latihan 9A Apresiasi Muzik
Latihan 6A Apresiasi Muzik Latihan 9B Bahasa Muzik
Latihan 6B Analisis Skor
Unit 10 RODAT TERENGGANU 69
Unit 07 SKOR MUZIK 45
10.01 Pengenalan
7.01 Pengenalan 10.02 Alat Muzik dan Ahli Kumpulan Rodat
7.02 Kandungan Skor Muzik 10.03 Persembahan Rodat
7.03 Skor Perkusi Tanpa Pic 10.04 Tarian Rodat
7.04 Skor Alat Muzik Transpose 10.05 Kaden dan Penulisan SATB
7.05 Jenis Skor dan Fungsinya 10.06 Latihan Melodi LOVE IS BLUE
7.06 Istilah Berkaitan Tempo
7.07 Istilah Berkaitan Dinamik Latihan 10A Apresiasi Muzik
7.08 Istilah Berkaitan Gaya Permainan Latihan 10B Bahasa Muzik
7.09 Istilah Pengulangan
7.10 Latihan Irama Unit 11 MUZIK ERA MEDIEVAL 75
Contoh Master Score 11.01 Penganalan
Contoh Skor Transpose 11.02 Muzik Keagamaan
Contoh Skor Klef Alto 11.03 Muzik Sekular
11.04 Alat Muzik Era Medieval
Latihan 7A Apresiasi Muzik 11.05 Triad 7th dan Dominant 7th
Latihan 7B Analisis Skor 11.06 Latihan Melodi THE ENTERTAINER
Unit 08 MEMIMPIN ENSEMBEL MUZIK 58 Latihan 11A Apresiasi Muzik
Latihan 11B Analisis Skor Muzik
8.01 Pengenalan
8.02 Fungsi Konduktor Unit 12 MUZIK RENAISSANCE 81
8.03 Meter dan Tempo
8.04 Ekspresi 12.01 Pengenalan
8.05 Kord Primari 12.02 Renaissance Di Italy
12.03 Renaissance Di Perancis
Latihan 8A Apresiasi Muzik 12.04 Renaissance Di England
Latihan 8B Analisis Skor Muzik 12.05`Ciri-Ciri Muzik Renaissance
12.06 Alat Muzik Zaman Renaissance
12.07 Komposer Zaman Renaissance
Latinan 12A Apresiasi Muzik
Latihan 12B Analisis Skor Muzik
iv
Unit 13 MUZIK ZAMAN BAROQUE 86 Unit 17 DATUK DR AHMAD NAWAB 106
13.01 Pengenalan 17.01 Latar Belakang Keluarga
13.02 Ciri-Ciri Muzik Zaman Baroque 17.02 Berpindah Ke Kuala Lumpur
13.03 Jenis Karya Muzik Zaman Baroque 17.03 Ahmad Nawab Komposer
13.04 Komposer Zaman Baroque 17.04 Ahmad Nawab Dalam Filem
17.05 Semangat Patriotik
Latihan 13A Apresiasi Muzik 17.06 Anugerah Yang Telah Diterima
Latihan 13B Analisis Skor Muzik
Latihan 17A Apresiasi Muzik
Unit 14 MUZIK ZAMAN CLASSIC 91 Latihan 17B Analisis Skor Muzik
14.01 Pengenalan Unit 18 ASAS SISTEM BUNYI 111
14.02 Karektor Muzik Zaman Classic
14.03 Karya Muzik Zaman Classic 18.01 Pengenalan
14.04 Komposer 18.02 Input Bunyi
18.03 Kabel dan Penyambung
Latihan 14A Apresiasi Muzik 18.04 Konsol Pengadun Bunyi
Latihan 14B Analisis Skor Muzik 18.05 Kesan Bunyi
18.06 Power Amplifier
Unit 15 MUZIK ZAMAN ROMANTIC 96 18.07 Loud Speaker
18.08 Sistem Mono, Stereo dan Surround
15.01 Pengenalan 18.09 Output Tambahan
15.02 Pemikiran Baru 18.10 Menggunakan Mikrofon
15.03 Karektor Muzik Zaman Romantic
15.04 Karya Vokal Latihan 18A Apresiasi Muzik
15.05 Karya Berskala Besar Latihan 18B Analisis Skor Muzik
15.06 Karya Berskala Kecil
15.07 Komposer Zaman Romantic Unit 19 MUZIK DAN TEKNOLOGI 121
MAKLUMAT
Latihan 15A Apresiasi Muzik
Latihan 15B Analisis Skor Muzik 19.01 Pengenalan
19.02 Penyelarasan Sistem
Unit 16 MUZIK ABAD KE-20 101 19.03 Perisian Notasi Muzik
19.04 Perisian Rakaman
16.01 Pengenalan dan Format Rakaman Muzik
16.02 Karektor Muzik Abad Ke-20
16.03 Biodata Komposer Abad Ke-20 Latihan 19A Apresiasi Muzik
Latihan 19B Analisis Skor Muzik
Latihan 16A Apresisi Muzik
Latihan 16B Analisis Skor Muzik Glosari 126
Indeks 127
v
PRAKATA
Mata pelajaran Pendidikan Muzik KBSM telah mula
diperkenalkan di peringkat sekolah menengah sebagai Projek
Rintis pada tahun 1996. Mulai tahun 2001, mata pelajaran ini telah
mendapat status mata pelajaran wajib di peringkat menengah
rendah manakala di peringkat menengah atas ia telah dijadikan
mata pelajaran elektif. Di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia, mata
pelajaran ini dijadikan salah satu mata pelajaran pilihan dalam
kumpulan Kemanusiaan.
Mata pelajaran ini menjadi semakin penting dan satu
sukatan pelajaran Pendidikan Muzik telah diperbaharui pada 2004 selaras dengan
matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Buku ini ditulis khusus untuk pelajar dan guru Pendidikan Muzik Tingkatan Tiga
KBSM. Kandungannya selaras dengan kehendak sukatan pelajaran Pendidikan Muzik
yang merangkumi empat aspek iaitu persepsi estetik, pengetahuan muzikal, ekspresi
kreatif dan penghargaan estetik. Buku ini merupakan kesinambungan daripada buku
Asas Pendidikan Muzik I dan Asas Pendidikan Muzik II. Buku Asas Pendidikan Muzik I
memberi penekanan kepada asas pembacaan notasi. Selain itu elemen-elemen muzik
diperkenalkan sebagai pengetahuan asas sahaja, iaitu setakat mana diperlukan untuk
memahami perbincangan topik teori muzik. Hanya not semibrif hingga kuaver sahaja
diperkenalkan. Dalam Asas Pendidikan Muzik II pula, not semikuaver pula telah
ditambah. Kini, not triplet diperkenalkan. Begitu juga dalam aspek skel, hanya skel
major, minor neutral dan harmonik sehingga dua syap dan dua flet sahaja
diperkenalkan dalam Asas Pendidikan Muzik I. Tingkatan dua pula diperkenalkan
dengan tambahan nada tiga syap dan tiga flet. Kini buku Asas Pendidikan Muzik III
memasukkan topik skel minor melodik.
Aktiviti kemahirannya disusun secara berperingkat daripada konsep paling
asas dan mudah kepada yang lebih sukar. Pelbagai peringkat kemahiran berfikir
secara kritis dan kreatif boleh diaplikasikan. Skor lagu rakyat tempatan dan luar
negara disertakan sebagai latihan bermain kibod. Lebih daripada itu guru digalakkan
menggunakan lagu-lagu lain yang bersesuaian supaya ia dapat menarik minat pelajar
dalam pengajaran.
Diharapkan buku ini dapat membantu guru dan pelajar sebagai asas langkah
pertama bagi memahami konsep muzik yang begitu luas.
Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak terutamanya
pegawai di Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Pelajaran Perak,
pensyarah-pensyarah saya di Universiti Pendidikan Sultan Idris, rakan guru, pelajar
dan individu yang terlibat dalam menghasilkan buku ini.
Mastor Hj Jarkaseh
Mac 2011
vi


Use: 0.0259