• TAHAP DISIPLIN PELAJAR SEKOLAH MASA KINI : SATU


  •   
  • FileName: TAHAP_DISIPLIN_PELAJAR_SEKOLAH_MASA_KINI.pdf [read-online]
    • Abstract: TAHAP DISIPLIN PELAJAR SEKOLAH MASA KINI : SATUKAJIAN DI MAAHAD AHMADI TANAH MERAHAminuddin Bin Hehsan & Siti Noor Binti MuhamadFakulti Pendidikan,Universiti Teknologi MalaysiaAbstrak: Kajian yang dijalankan adalah untuk melihat persepsi pelajar Maahad Ahmadi Tanah Merah,

Download the ebook

TAHAP DISIPLIN PELAJAR SEKOLAH MASA KINI : SATU
KAJIAN DI MAAHAD AHMADI TANAH MERAH
Aminuddin Bin Hehsan & Siti Noor Binti Muhamad
Fakulti Pendidikan,
Universiti Teknologi Malaysia
Abstrak: Kajian yang dijalankan adalah untuk melihat persepsi pelajar Maahad Ahmadi Tanah Merah,
Kelantan (MATM) terhadap disiplin dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemerosotan disiplin pelajar.
Di samping itu kajian ini juga bertujuan untuk mengenalpasti persepsi pelajar MATM terhadap cara-cara
yang dapat meningkatkan tahap dan mutu disiplin pelajar dengan lebih berkesan. Seramai 138 orang
responden dari kalangan pelajar tingkatan 4 MATM telah terlibat dalam kajian ini. Instrumen kajian yang
digunakan adalah berbentuk soal selidik yang mengandungi 57 item soalan. Nilai kebolehpercayaan
instrumen kajian ialah α = .65. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan perisian Statistical Package
For Social Science (SPSS) versi 14 bagi mendapatkan kekerapan, peratusan dan min data. Dapatan data
dipersembahkan dalam bentuk jadual. Hasil kajian menunjukkan responden memberikan persepsi yang
positif terhadap aspek yang dikaji iaitu berkaitan disiplin, faktor-faktor yang mempengaruhi kemerosotan
disiplin pelajar dan cara-cara yang dapat meningkatkan tahap dan mutu disiplin pelajar dengan lebih
berkesan. Sebagai maklum balas kepada kajian yang dijalankan, penyelidik mengemukakan beberapa
cadangan untuk meningkatkan tahap disiplin di sekolah-sekolah. Kajian lanjutan juga turut dicadangkan
untuk penyelidikan pada masa akan datang.
Abstract: The aims of this study was to carry out a research on the perceptions of Maahad Ahmadi Tanah
Merah, Kelantan (MATM) students towards discipline and also on the factors that influence the declining
level of students discipline. Besides that, the purpose of this study is also to identify the perceptions of
students from MATM towards the ways to increase the level of students’ discipline. In this research, 138
Form 4 students of MATM, were used as the respondents. Asset of questionnaire with 57 questions was
used as the research instrument. The value of reliability for this instrument was α = .65. The data was
analyzed using Statistical Package For Social Science (SPSS), software version 14 in order to get the
frequency, percentage and the average of data. The findings were presented in the form of tables. From
the findings, it was clearly shown that all respondents had given positive perceptions towards discipline,
the factor that influenced the declining level of students discipline and also the ways to increase the level
of the students discipline. From the research conducted, the researcher had provided several suggestions
in order to help in improving the discipline levels in schools. Suggestions for further research were also
presented.
Katakunci: disiplin, pelajar
Pengenalan
Masalah disiplin mungkin juga boleh disama ertikan dengan salah laku pelajar, keruntuhan akhlak dan
sebagainya. Masalah disiplin begitu sinonim dengan golongan remaja atau golongan pelajar sekolah yang
sedang mengalami proses menuju ke alam dewasa. Kejayaan sesebuah sekolah sama ada dalam pelbagai
bidang akademik atau kokurikulum bergantung kepada pelbagai faktor. Disiplin dikenal pasti antara
aspek penting dalam menentukan kejayaan itu, lebih-lebih lagi untuk mencapai kecemerlangan dalam
pendidikan di semua peringkat. Sekolah bukan sahaja berfungsi sebagai badan pengajar semata-mata,
tetapi ia mempunyai tujuan pendidikan untuk mendidik yang luas. Selain pendedahan pengetahuan dan
intelektual kepada pelajar, aspek disiplin merangkumi moral dan sosial pelajar juga harus diberi
penekanan.
Pernyataan Masalah
Sejak kebelakangan ini pelbagai cerita tentang isu yang berkaitan tentang masalah disiplin di sekolah
telah ditimbulkan seperti pelajar merokok, melawan guru, kurang ajar, ponteng dan sebagainya. Sikap
para pelajar sekarang ada yang menjangkau fikiran kita. Masalah disiplin pelajar sekolah bukanlah
masalah baru dalam dunia globalisasi dan moden hari ini.
Isu kemerosotan disiplin di kalangan pelajar yang selalu dibicarakan perlu dicari jalan penyelesaian
segera. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarutan kerana ia melibatkan banyak faktor yang boleh
mendatangkan kerosakan terutamanya kepada diri remaja, agama dan negara. Tanggungjawab
membanteras masalah disiplin pelajar sekolah bukan sahaja tanggungjawab kerajaan malah ia harus
dipikul oleh semua pihak. Ini kerana pelajar merupakan aset negara paling berharga yang akan
menentukan masa depan masyarakat dan negara. Kegagalan membendung masalah ini sudah pasti
memberi gambaran yang kurang baik terhadap masa depan negara.
Memandangkan isu ini serius dan semakin menjadi-jadi, maka pengkaji merasakan satu kajian perlu
dijalankan. Oleh yang demikian, pengkaji ingin mengkaji apakah faktor-faktor terjadinya masalah disiplin
dan cara untuk mengatasinya di kalangan pelajar sekolah. Ekoran daripada permasalahan yang
dibincangkan, pengkaji telah memilih Maahad Ahmadi Tanah Merah, Kelantan sebagai tempat kajian
untuk melihat punca berlakunya masalah disiplin pelajar sekolah agama khususnya dan mencari jalan
untuk menyelesaikannya.
Objektif
1. Mengetahui persepsi pelajar terhadap disiplin di sekolah.
2. Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi masalah disiplin pelajar.
3. Mencari jalan penyelesaian terhadap masalah disiplin.
Kepentingan Kajian
Melalui kajian yang dijalankan ini adalah diharapkan kita dapat mengetahui apakah sebab dan
penyelasaian terhadap masalah disiplin sekolah di Malaysia amnya dan khususnya kepada masalah
disiplin pelajar Maahad Ahmadi Tanah Merah, Kelantan. Ia juga sebenarnya berperanan sebagai pemberi
maklumat tambahan kepada semua pihak.
Pentadbiran sekolah
Dapatan kajian juga membolehkan pihak-pihak tertentu khususnya pentadbiran sekolah mengetahui realiti
sebenar yang berlaku di Maahad Ahmadi Tanah Merah, Kelantan. Ia sedikit sebanyak dapat memberi
gambaran kepada mereka tahap masalah disiplin. Selain itu, dapatan kajian juga dapat membantu pihak-
pihak seperti Badan Disiplin Sekolah, Badan Kaunseling, dan badan-badan lain dalam merangka program
yang sesuai dalam masyarakat pelajarnya ke arah membentuk budaya kehidupan yang lebih baik.
Ibu Bapa
Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk memberi maklum balas kepada ibu bapa tentang keseriusan
masalah disiplin. Melalui kajian ini adalah diharapkan para ibu bapa mula menyedari situasi sebenar dan
tidak bersikap sambil lewa lagi dalam mendidik anak-anak.
Pihak Kerajaan
Di samping itu juga dapatan kajian juga boleh menjadi maklumat sokongan tambahan dan panduan
kepada Yayasan Islam Kelantan (YIK) dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam merangka
garis panduan atau meminda polisi pendidikan yang sedia ada bagi mengatasi masalah ini dari terus
bercambah.
Batasan atau Skop Kajian
Kajian ini hanya dijalankan di Maahad Ahmadi Tanah Merah, Kelantan. Kajian hanya tertumpu di
kalangan pelajar tingkatan empat bagi sesi 2009. Hasil daripada kajian ini hanya mewakili pelajar sekolah
ini sahaja dan tidak menggambarkan keseluruhan pelajar yang terdapat di Malaysia.
Metodologi
Populasi Dan Sampel Kajian
Populasi bagi kajian ini ialah 197 orang pelajar tingkatan empat sekolah Maahad Ahmadi Tanah Merah,
Kelantan (Pejabat Sekolah MATM, Kelantan, 2009).
Sampel ialah sejumlah individu yang diambil bagi mewakili populasi. Sampel dipilih secara rawak
menggunakan pensampelan rawak mudah memilih sampel dari populasi dari senarai yang banyak. Setiap
orang mempunyai peluang untuk dipilih (Mohd Najib Ghafar, 2004). Saiz sampel pula adalah sebanyak
138 orang yang ditentukan 70 peratus daripada jumlah populasi. Lebih besar peratusan sampel daripada
populasi adalah lebih baik kerana penyelidik mempunyai lebih kemungkinan untuk memilih sampel yang
mempunyai cirri-ciri populasi (Mohd Najib Ghafar, 2004).
Instrumen Kajian
Kajian yang dijalankan menggunakan satu set soal selidik. Soal selidik selalu digunakan untuk
mengetahui sikap seseorang dengan menggunakan soalan bebasjawab (terbuka), senarai semak atau skala
kadar (Mohammad Najib Ghafar, 2004).
Soalan soal selidik terbahagi kepada dua bahagian iaitu A dan B. Bahagian A mengandungi item-item
demografi seperti jantina, umur, tingkatan, tempat tinggal, pekerjaan ibu, pekerjaan bapa, bilangan ahli
keluarga dan sebagainya.
Bahagian B pula mengandungi 45 soalan yang dibahagi kepada 3 bahagian iaitu berkaitan dengan
persepsi responden terhadap disiplin, faktor-faktor yang mendorong kemerosotan disiplin pelajar dan
cara-cara yang dapat meningkatkan tahap dan mutu disiplin pelajar dengan lebih berkesan.
Soal selidik yang digunakan adalah soal selidik yang dibina oleh penyelidik sendiri dan terdapat beberapa
item diubah suai daripada penyelidik terdahulu iaitu daripada tesis NurulHuda binti Hashim (2006) yang
bertajuk “Persepsi Pelajar Terhadap Disiplin Di Kalangan Pelajar Tingkatan 4 SMKA Arau, perlis.”
Responden diminta menyatakan tahap persetujuan berdasarkan lima peringkat yang telah dinyatakan
dalam Skala Likert. Penggunaan soal selidik berasaskan Skala Likert dipilih kerana Skala Likert
mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi.
Kajian Rintis
Kajian rintis terhadap soalan kajian dilakukan terlebih dahulu untuk menguji kebolehpercayaan soalan.
Mohd Najib (1996), sebelum melakukan kajian yang sebenar, kajian rintis perlu dilakukan dengan
menggunakan sampel yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan populasi yang hendak diuji.
Kajian rintis juga dijalankan untuk mengenal pasti tahap kefahaman pelajar terhadap arahan dan susunan
ayat bagi setiap item. Data yang telah diperoleh telah dianalisis dengan menggunakan ujian “Cronbach
Alpha” yang diproses menggunakan perisisan komputer SPSS.
Untuk tujuan itu, penyelidik telah menggunakan seramai 20 orang responden dari Sek Men Ugama (Arab)
al-Ihsan, Tanah Merah, Kelantan bagi menguji kebolehpercayaan soalan kajian. Nilai alpha yang
diperolehi ialah 0.65.
Mengikut Sekaran (1992) di dalam tesis Nabil bin Abdul Latif (1994), “Cronbach Alpha” merupakan
“Reliability Analysis” yang menunjukkan bagaimana sesuaiannya hubungan item-item itu sebagai satu set
soalan. Nilai alpha yang kurang daripada 0.6 dianggap lemah dan perlu dibaiki dan 0.7 adalah pada aras
yang boleh diterima. Manakala nilai alpha 0.8 ke atas adalah baik.
Perbincangan
Maklumat dan Latar Belakang Pelajar
Hasil kajian yang telah dianalisis dalam bab empat, penyelidik mendapati bahawa pelajar perempuan
melebihi 42 orang daripada pelajar lelaki iaitu 90 orang (65.2%) pelajar perempuan dan 48 orang (34.8%)
pelajar lelaki. Penyelidik memasukkan item ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelajar lelaki dan
perempuan mengenai masalah disiplin di sekolah. Selain itu juga jantina mempengaruhi sesuatu
keputusan dalam kajian ini kerana ia dapat mengembangkan keputusan kajian agar maklumat diperolehi
tepat dan seimbang.
Analisis seterusnya, penyelidik memasukkan item berkaitan dengan kelas responden. Majoriti responden
adalah dari tingkatan 4 Makkah, Jeddah, dan Thaif masing-masing seramai 28 orang (20.2%) dan
selebihnya dari kelas Madinah dan Riyadh masing-masing seramai 27 orang (19.7%). Kelas tingkatan
empat Makkah merupakan kelas yang pertama dan diikuti oleh kelas tingkatan empat Madinah, Jeddah,
Thaif dan Riyadh. Penyelidik telah mengedar soal selidik kepada responden daripada semua kelas
tingkatan empat. Hal ini menunjukkan bahawa, responden kajian ini adalah dari pelbagai tahap prestasi
akademik.
Berdasarkan dapatan kajian yang telah dijalankan, bilangan adik beradik turut mempengaruhi dalam
kajian ini. Kebanyakan responden mempunyai bilangan adik beradik yang sederhana iaitu 4 hingga 6
orang adik beradik seramai 55 orang (39.9%) responden dan 7 hingga 9 adik beradik seramai 43
responden. Melebihi 9 orang adik beradik seramai 9 orang responden. Penyelidik berpendapat bilangan
adik beradik juga merupakan salah satu penyebab pelajar menghadapi masalah disiplin di sekolah.
Seterusnya, penyelidik juga menyertakan item yang berkaitan dengan bilangan adik beradik yang
mendapat pendidikan di sekolah agama. Hal ini kerana jumlah bilangan adik beradik yang bersekolah
agama dapat membantu pelajar berdisiplin dan mengikut peraturan yang ditetapkan. Mengikut kajian
yang dijalankan, majoriti responden mempunyai bilangan adik beradik yang sedikit iaitu 1 hingga 3 orang
sahaja yang bersekolah di sekolah agama iaitu seramai 66 orang (48.0%). Manakala seramai 36 orang
(26.0%) mempunyai 4 hingga 6 orang, diikuti 31 orang (22.5%) mempunyai 7 hingga 9 orang dan yang
paling sedikit responden ialah mempunyai bilangan adik beradik yang bersekolah agama melebihi 9 orang
iaitu seramai 5 orang (3.5%) responden.
Item seterusnya adalah berkaitan dengan pekerjaan bapa dan ibu responden. Analisis menunjukkan
majoriti responden mempunyai bapa dan ibu bekerja sendiri iaitu masing-masing sebanyak 49 orang
(35.5%) dan 24 orang (17.4%). Manakala bapa yang bekerja di sektor kerajaan juga sebanyak 49 orang
(35.5%) dan ibu yang bekerja di sektor ini sebanyak 39 orang (28.3%). Seterusnya, pekerjaan bapa di
sektor swasta melebihi jumlah pekerjaan ibu di sektor ini sebanyak 16 orang (11.6%). Lain-lain pekerjaan
bapa sebanyak 9 orang (6.5%) dan lain-lain pekerjaan ibu sebanyak 60 orang (43.4%). Ini
menggambarkan bahawa, pekerjaan bapa dan ibu responden terdiri daripada pelbagai status ekonomi dan
sosial. Hasil dapatan kajian memaparkan bahawa kebanyakan ibu mempunyai masa yang banyak di
rumah untuk membesar dan mendidik anak-anak.
Kajian seterusnya untuk melihat taburan responden mengikut pendapatan bapa dan ibu. Kebanyakan
responden datang dari ibu bapa yang berpendapatan rendah RM 1000 ke bawah iaitu seramai 54 orang
(39.1%) pendapatan bapa dan 50 orang (36.2%) pendapatan ibu. Minoriti responden mempunyai ibu bapa
yang berpendapatan melebihi RM3001 ke atas iaitu seramai 14 orang (10.1%) pendapatan bapa dan 5
orang (3.6%) pendapatan ibu. Seterusnya, 37 orang (26.8%) menyatakan pendapatan bapa dan 23 orang
(16.7%) menyatakan pendapatan ibu sebanyak RM1001 hingga RM2000. Manakala 33 orang (23.9%)
menyatakan pendapatan bapa mereka dan 9 orang (6.5%) menyatakan pendapatan ibu sebanyak RM2001
hingga RM3000. Selebihnya, seramai 51 orang (37%) mengakui bahawa ibu tidak mempunyai
pendapatan. Hasil analisis ini berguna untuk melihat kemampuan ibu bapa dan keluarga responden dari
segi kewangan.
Selain itu, kajian juga dibuat untuk melihat taburan responden berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa.
Hasil kajian mendapati, majoriti responden mempunyai ibu bapa yang mempunyai tahap pendidikan
sehingga Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) masing-masing seramai 44 orang (31.9%) responden dan 54
orang (39.1%) responden. Diikuti tahap pendidikan ibu bapa di peringkat universiti masing-masing
seramai 34 orang (24.6%) responden dan 36 orang (26.1%) responden. Manakala pendidikan tahap
maktab atau politeknik pula seramai 33 orang (23.9%) responden yang mempunyai tahap pendidikan bapa
dan seramai 30 orang (21.7%) responden tahap pendidikan ibu. Seterusnya lain-lain tahap pendidikan
bapa seramai 15 orang (10.9%) responden dan 30 orang (21.7%) responden lain-lain tahap pendidikan
ibu. Hasil analisis ini berguna untuk melihat tahap pendidikan ibu bapa yang juga menjadi faktor kepada
disiplin pelajar sekolah.
Pengkaji juga meminta responden menyatakan hubungan ibu bapa mereka. Mengikut hasil kajian,
didapati seramai 44 responden (32.9%) ibu bapa mereka telah berpisah dan hanya 90 orang (65.2%)
sahaja yang tinggal bersama ibu bapa. Hal ini mungkin merupakan salah satu faktor masalah disiplin
pelajar. Dapatan kajian ini turut menyokong penemuan kajian Hargreves (1979) dalam tesis Khairil bin
Mahali (2006) yang menunjukkan kaitan antara ketenangan dan kesejahteraan keluarga dengan masalah
disiplin. Kajian mereka mendapati jika keluarga seseorang pelajar berpecah belah atau menghadapi
masalah maka ini boleh menyebabkan emosi pelajar menjadi tidak stabil dan seterusnya boleh
mengakibatkan pelajar tersebut menimbulkan masalah disiplin di sekolah.
Persepsi Pelajar Terhadap Disiplin
Objektif pertama kajian ini adalah untuk menganalisis persepsi pelajar terhadap disiplin. Sebanyak 10
item telah dibina untuk mengkaji persoalan kajian ini. Berdasarkan hasil analisis yang diperolehi,
responden mempunyai persepsi yang positif terhadap disiplin. Nilai min bagi keseluruhan item bahagian
ini adalah 4.07.
Nilai min tertinggi bagi keseluruhan objektif pertama ialah 4.64 di mana pelajar bersetuju bahawa disiplin
sekolah amat penting untuk menjamin kesejahteraan pelajar, guru dan sekolah. Hasil analisis mendapati,
nilai min yang berada pada tahap sederhana keseluruhan adalah 4.35. Penerangan mengenai peraturan
sekolah disebarkan secara terperinci kepada pelajar.
Bagi dapatan min terendah keseluruhan dalam objektif pertama adalah 3.17 iaitu pada item membentuk
disiplin secara paksaan adalah lebih berkesan kepada pelajar. Ini menunjukkan bahawa responden
beranggapan cara membentuk disiplin yang berkesan mestilah menggunakan pendekatan yang baik dan
mudah diterima oleh pelajar. Dapatan ini menyokong pendapat NurulHuda binti Hasyim (2006) yang
mengatakan cara terbaik untuk mengatasi masalah disiplin ialah dengan menggunakan cara bimbingan
dan tunjuk ajar. Hukuman tidak akan dikenakan melainkan ia merupakan cara yang terakhir.
Analisis bagi min keseluruhan yang diperolehi daripada bahagian ini ialah 4.07 dan berada pada
kedudukan skala setuju (3.50-4.49). Ini menunjukkan bahawa objektif pertama kajian iaitu untuk melihat
persepsi pelajar terhadap disiplin mendapat respon yang positif.
Faktor-Faktor Yang Mendorong Kemerosotan Disiplin
Objektif kedua kajian ini adalah untuk mengetahui persepsi pelajar Maahad Ahmadi Tanah Merah
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemerosotan disiplin pelajar. Didapati responden bersetuju
dengan faktor-faktor yang telah dinyatakan iaitu diri sendiri, ibu bapa, guru-guru, sekolah dan
persekitaran.
Majoriti responden bersetuju bahawa ibu bapa merupakan salah satu dari faktor yang menyumbang
kepada kemerosotan disiplin seseorang pelajar. Penyelidik mendapati bahawa 91.3% responden bersetuju
ibu bapa yang sering meyokong tindakan anak-anak mereka walaupun menyalahi peraturan sekolah boleh
mempengaruhi kemerosotan disiplin pelajar. Dapatan ini menyokong pendapat Abdullah Sani Yahaya
(2005) yang mengatakan pelajar hari ini bersikap keras kepala dan membantah kuasa sekolah kerana
mereka tahu mereka mendapat sokongan ibu bapa yang terlalu melindungi mereka. Ibu bapa perlu
menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada anak-anak agar mereka akan sentiasa berdisiplin walau
di mana sahaja mereka berada. Item ini disokong oleh 93.4% responden. Keadaan keluarga yang harmoni
dapat membentuk disiplin pelajar yang baik. 92.7% responden menyatakan mereka berasa gembira
apabila berkumpul bersama ahli keluarga masing-masing.
Faktor diri sendiri juga merupakan salah satu dari faktor yang menyumbang kepada kemerosotan disiplin
seseorang pelajar. Sebanyak 84.7% responden bersetuju bahawa kesedaran diri sendiri adalah lebih baik
dalam membentuk disiplin yang berkesan. Bagi item 12 dan item 15 yang bersifat negatif iaitu pernyataan
tentang “Saya memakai pakaian yang menutup aurat kerana terpaksa mematuhi peraturan sekolah” dan
“Saya melanggar disiplin sekolah hanyalah suka-suka” mendapat peratusan yang tinggi bagi yang tidak
bersetuju sebanyak 81.9% dan 86.2%. Dengan wujudnya kesedaran diri sendiri berbantukan keimanan
yang jitu dalam diri pelajar dapat mendorong mereka mematuhi disiplin yang ditetapkan dengan kerelaan
diri sendiri. Dapatan ini disokong dengan dapatan kajian yang telah dilakukan oleh Mariah Ghanib (2002)
yang mendapati bahawa faktor utama disiplin di sekolah merosot adalah diri pelajar sendiri.
Faktor seterusnya ialah faktor guru-guru. Daripada dapatan kajian menunjukkan bahawa guru-guru turut
berperanan dalam membentuk disiplin pelajar. Sebanyak 94.1% responden bersetuju bahawa dengan
jalinan hubungan yang erat antara pelajar dan guru dapat melahirkan disiplin yang baik. 84.8% responden
bersetuju bahawa guru-guru sering menerapkan nilai-nilai murni setiap kali selepas sesi pembelajaran.
Dapatan ini disokong dengan kenyataan Baharudin Ali (1996) di dalam kertas kerja seminar yang
bertajuk “Pengaruh Ibu Bapa” yang menyatakan bahawa guru hendaklah bersikap adil serta mempunyai
sifat-sifat yang mulia seperti keikhlasan dalam mengajar, kepatuhan, ketaqwaan, berpengetahuan luas,
mudah memberi maaf serta sentiasa mempengaruhi sifat kasih sayang. Dengan sifat-sifat mulia ini
peranan guru dalam membentuk dan mendisiplinkan para pelajar akan menjadi lebih mudah. Menurut
Che Noraini (1998) guru bolehlah dianggap sebagai pihak kedua yang bertanggungjawab untuk
membentuk tingkah laku pelajar selain daripada ibu bapa.
Selain daripada itu, sekolah juga merupakan faktor yang turut berperanan dalam membentuk disiplin
pelajar. Sebanyak 94.8% bersetuju bahawa penguatkuasaan peraturan sekolah yang ketat tidak memberi
peluang kepada pelajar untuk melakukan kesalahan disiplin dan 92.0% yang tidak bersetuju dengan
kenyataan saya berasa tertekan dengan peraturan sekolah.
Faktor yang terakhir ialah faktor persekitaran. Penyelidik membahagikan faktor persekitaran kepada
faktor rakan sebaya dan media massa. Sebanyak 78.9% responden bersetuju bahawa di sekolah, saya
berkawan dengan rakan-rakan yang rajin belajar dan mempunyai tingkah laku yang baik dan 78.2%
responden memberi jawapan positif kepada item “saya akan menasihati kawan-kawan saya jika mereka
melanggar disiplin sekolah”. Menurut Pomberi et al (1991) dalam Azizi Yahya (2007), remaja ingin
dirinya diterima oleh rakan-rakan. Oleh itu mereka sentiasa sanggup melakukan apa sahaja supaya
diterima oleh ahli kumpulannya. Manakala sebanyak 66.8% responden bersetuju bahawa “saya selalu
terpengaruh dengan budaya negatif di media massa”. Ini menunjukkan bahawa pada masa kini media
massa amat penting dalam mempengaruhi kehidupan seseorang pelajar. Mereka yang sering terdedah
dengan hiburan tanpa ada sebarang penapisan atau sekatan dapat mendorong mereka ke arah cara hidup
yang negatif.
Secara keseluruhannya didapati min yang diperolehi bagi bahagian ini terletak pada kedudukan skala
setuju (3.50-4.49) iaitu 3.66. Ini menunjukkan bahawa responden bersetuju dan memberikan respon yang
positif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemerosotan disiplin pelajar sebagaimana yang telah
disebutkan oleh penyelidik iaitu faktor ibu bapa, diri sendiri, faktor guru, faktor sekolah dan factor
persekitaran.
Cara-Cara Yang Dapat Meningkatkan Tahap Dan Mutu Disiplin Pelajar Dengan Lebih Berkesan
Obejektif ketiga kajian ini adalah bagi mengenalpasti persepsi pelajar Maahad Ahmadi Tanah Merah
terhadap cara-cara yang dapat meningkatkan tahap dan mutu disiplin pelajar dengan lebih berkesan.
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan responden bersetuju bahawa kegiatan kokurikulum
mempunyai banyak faedah kepada pelajar. Persetujuan ini dapat dilihat pada dapatan bagi item 43 yang
mencatatkan peratusan yang tinggi iaitu sebanyak 92.7%. Dapatan ini menyokong pendapat Khairani
Zanor dan Mohd Sofian Omar Fauzee (2003) yang menyatakan bahawa apabila menyertai kokurikulum
pelajar akan belajar mematuhi peraturan, menghormati pemimpin, berdisiplin dan berdikari. Aktiviti
kokurikulum juga dapat mendidik pelajar menjadi lebih bertanggungjawab
Menurut Che Noraini (1998) seorang pelajar cenderung untuk memilih rakan yang mempunyai
kecenderungaan dan minat yang sama. Rakan-rakan saya sering memberi nasihat yang baik kepada saya.
Hal ini dipersetujui oleh responden dengan dapatan pada item 44 yang menunjukkan peratusan yang
tinggi iaitu sebanyak 87.6%. Secara keseluruhannya responden bersetuju dengan cara-cara yang
dikemukakan oleh penyelidik dengan min keseluruhan bagi bahagian ini ialah 3.86.
Rumusan
Rumusan Persepsi Pelajar Maahad Ahmadi Tanah Merah Terhadap Disiplin
Pelajar bersetuju bahawa disiplin ialah latihan supaya boleh mengawal diri sendiri mengikut peraturan
yang ditetapkan. Majoriti pelajar mengatakan bahawa kepatuhan kepada peraturan sekolah boleh
membentuk pelajar menjadi individu yang bertanggungjawab dan disiplin diadakan untuk mewujudkan
suasana yang harmoni di sekolah. Sebahagian besar pelajar berpendapat disiplin sekolah amat penting
untuk menjamin kesejahteraan pelajar, guru dan sekolah bahkan mereka bersetuju bahawa penerangan
mengenai peraturan sekolah telah disebarkan secara terperinci kepada pelajar. Majoriti pelajar juga
berpendapat peraturan sekolah yang sedia ada perlu diubah suai mengikut peredaran semasa tetapi ada
juga pelajar yang berpendapat peraturan yang ditetapkan di sekolah adalah sesuai dan tidak
mengongkong. Kebanyakan pelajar tidak bersetuju bahawa membentuk disiplin secara paksaan adalah
lebih berkesan kepada pelajar sekolah kerana pelajar akan memberontak jika mereka dipaksa melakukan
perkara yang mereka tidak suka. Selain itu, ramai pelajar bersetuju bahawa hanya orang yang berdisiplin
sahaja boleh berjaya dan sebab itulah pelajar sentiasa berusaha mematuhi peraturan sekolah walaupun
peraturan itu tidak rasional.
Rumusan Persepsi Pelajar Maahad Ahmadi Tanah Merah Terhadap Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Kemerosotan Disiplin Pelajar
Majoriti pelajar bersetuju dengan faktor-faktor kemerosotan disiplin yang telah dikemukakan oleh
penyelidik iaitu faktor diri sendiri, faktor keluarga, factor guru-guru, faktor sekolah dan faktor
persekitaran.
Pelajar menyatakan ibu bapa merupakan faktor utama kemerosotan disiplin pelajar. Hal ini adalah
disebabkan ibu bapa merupakan contoh tauladan bagi tingkah laku anak-anak mereka. Perhubungan yang
baik antara ibu bapa dan anak-anak akan dapat menjamin suasana rumah yang tenteram, mesra dan
harmonis. Jika keadaan sebaliknya, akan menyebabkan percanggahan sikap antara ibu bapa dengan
anakanak dan akan mengakibatkan konflik dalam diri anak-anak.
Di samping itu, faktor diri sendiri juga merupakan penyebab dominan seseorang itu berdisiplin. Majoriti
pelajar bersetuju bahawa kesedaran diri pelajar itu sendiri lebih baik dalam membentuk disiplin yang
berkesan. Oleh kerana itu, ramai pelajar yang tidak bersetuju memakai pakaian menutup aurat kerana
terpaksa mematuhi peraturan sekolah. Dengan wujudnya kesedaran diri sendiri berbantukan keimanan
yang jitu dalam diri pelajar dapat mendorong mereka mematuhi disiplin yang ditetapkan dengan kerelaan
diri sendiri.
Faktor seterusnya ialah guru. Guru juga memainkan peranan yang penting untuk mendidik pelajar selepas
ibu bapa. Oleh sebab itulah hubungan yang erat antara pelajar dan guru dapat melahirkan disiplin yang
baik. Di samping itu, guruguru perlu menerapkan nilai-nilai murni setiap kali selepas sesi pembelajaran
sama ada di dalam kelas atau di luar kelas. Ramai pelajar yang tidak bersetuju bahawa kurangnya minat
dalam belajar menyebabkan mereka melakukan kesalahan disiplin di sekolah.
Selain itu, faktor sekolah turut mempengaruhi disiplin pelajar. Ramai pelajar bersetuju bahawa
penguatkuasaan peraturan sekolah yang ketat tidak memberi peluang kepada mereka untuk melakukan
kesalahan disiplin. Hal ini kerana kemungkinan mereka bimbang jika kesalahan yang dilakukan
dilaporkan kepada keluarga mereka. Walau bagaimanapun, mereka tidak berasa tertekan dengan
peraturan yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Mereka juga mendapat perhatian yang sama seperti
orang lain di sekolah dan menyebabkan mereka tidak mempunyai alasan untuk melanggar disiplin
sekolah.
Faktor terakhir ialah persekitaran. Pengaruh rakan-rakan dan media massa juga turut menyumbang
peranan dalam memastikan pelajar-pelajar berdisiplin. Pelajar menyatakan mereka berkawan dengan
rakan-rakan yang rajin belajar dan mempunyai tingkah laku yang baik. Mereka tidak terpengaruh dengan
ajakan daripada rakan sebaya untuk melakukan kesalahan disiplin bahkan menasihati apabila kawan-
kawan melanggar peraturan sekolah. Rakan yang mulia mungkin boleh mendorong rakannya mencapai
kejayaan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat tetapi rakan yang rosak boleh membawa kepada
kemusnahan kepada rakannya (Muhammad, 1994). Pelajar juga tidak bersetuju bahawa mereka akan
terpengaruh dengan budaya negatif yang disiarkan di media massa. Hal ini kerana mereka mempunyai
nilai-nilai pendidikan islam yang tinggi dalam diri mereka.
Rumusan Persepsi Pelajar Maahad Ahmadi Tanah Merah Terhadap Cara-Cara Yang Dapat
Meningkatkan Tahap Dan Mutu Disiplin Pelajar
Sebahagian besar pelajar bersetuju bahawa kegiatan kokurikulum mempunyai banyak faedah kepada
pelajar dan ia dapat meningkatkan tahap dan mutu disiplin pelajar. Oleh itu, pelajar bersedia memikul
tanggungjawab apabila dilantik menjadi pengerusi persatuan atau kelab. Guru-guru juga akan mengambil
tindakan apabila pelajar tidak menghadiri aktiviti kokurikulum untuk memastikan pelajar tidakterjebak
dengan perkara yang tidak berfaedah. Ada di antara mereka juga berpendapat perhimpunan mingguan
sekolah adalah salah satu cara untuk membentuk disiplin pelajar. Pengawas akan mengambil tindakan ke
atas pelajarpelajar yang melanggar peraturan sekolah. Dan seterusnya guru disiplin akan menggunakan
rotan sekiranya pelajar melakukan kesalahan. Ada juga pelajar bersetuju mengimplikasi peraturan
menggantung pelajar daripada persekolahan apabila mereka didapati bersalah melanggar disiplin dapat
mengurangkan masalah disiplin sekolah. Penglibatan menyeluruh ibu bapa terhadap program-program di
sekolah juga dapat membantu.
Rujukan
Abdullah Sani Yahaya. (2005). Mengurus Disiplin Pelajar. Pahang:Bentong Pts Publication &
Distributors Sdn Bhd.
Alizah Binti Sha’ri. (2005). Faktor-Faktor Keruntuhan Akhlak Di Kalangan Remaja. Kajian Di Kalangan
Pelajar Tingkatan Enam (Stam), Maahad Johor. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Tesis
Sarjana Muda.
Arip Sa’aya (1991). Konsep Disiplin Menurut Perspektif Islam. Dlm. Mustaffa Kamil Ayub. Generasi
Pelajar Pembina Tamadun Abad 21. Petaling Jaya: Budaya Ilmu Sdn. Bhd.
Awang Had Salleh (1991). Disiplin: Sebuah Tinjauan Konsep Dari Segi Pendidikan. Dlm. Rohaty Mohd.
Majzub Et.Al. Disiplin Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.
Azizi Yahya. (2007). Buli. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Azizi Yahya Dan Jaafar Sidek
Latif (2005).Membentuk Identiti Remaja. Pahang: Terbtan Pts Publication &Distributors Sdn Bhd
Chua Yan Piaw. (2006). Kaedah Dan Statistik Penyelidikan. Kuala Lumpur : Mcgraw-Hill.
Dato’ Dr. Ismail Hj Ibrahim. (1999). Isu-Isu Semasa Dari Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Istitut
Kefahaman Islam Malaysia
Dr.Amir Mohd Salleh. (1999). Kajian Gengsterisme Di Sekolah Menengah Harian, Kementerian
Pendidikan Malaysia: Unit Penyelidik Dasar Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar
Pendidik.
Duke (1996). Pengurusan Sekolah Suatu Panduan Lengkap. Kuala Lumpur:Kumpulan Budiman Sdn
Bhd.
Elthem Green Comprehensive School (1972) Discipline In School; In Turner (Ed) London Ward Lock
Educational.
Ee Ah Meng (2005) Penilaian Tahap Kecekapan (Ptk) Kompetensi Khusus (Fungsi). Pengurusan
Pembelajaran Dan Pengajaran (Kertas 701/02). Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd
Fadlina Binti Gupran. (2008). Persepsi Pelajar Terhadap Peraturan Dan Disiplin Di Sekolah Agama
Kangkar Pulai. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Sarjana Muda.
Ghazali Darulsalam. (1997). Dinamika Ilmu Akidah Islamiah. Kuala Lumpur Terbtan Pts Publication &
Distributors Sdn Bhd
Kamaruddin Hj. Husin. (1996). ”Sekolah Dan Perkembangan Kanak-Kanak”. Kuala Lumpur: Utusan
Publication & Distributirs Sdn Bhd.
Koh Boh Boon. (1981). Pendidikan Imbuhan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
Mariah Ghanib. (2002). Persepsi Guru-Guru Terhadap Disiplin Dan Peranan Pengetua Dalam
Menangani Masalah Disiplin Di Sekolah. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Sarjana
Muda.
Mohamad Dilmi Rosidi. (1999). Tanggapan Pelajar Terhadap Disiplin. Johor: Universiti Teknologi
Malaysia. Tesis Sarjana Muda.


Use: 0.0452