• CENTRALNA BANKA BiH


  •   
  • FileName: juli2002_bs.pdf [read-online]
    • Abstract: CENTRALNA BANKA BiHGodina 5, broj 7 juli / srpanj 2002.PREGOVORI U WASHINGTONU SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA BiH

Download the ebook

CENTRALNA BANKA BiH
Godina 5, broj 7 juli / srpanj 2002.
PREGOVORI U WASHINGTONU SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA BiH
MMF-ov Stand By aranžman Usvojen Financijski
ce biti potpisan izvještaj CBBiH
lion is at stake. a sastanku Predsjedništva
But the Stand-By is equally impor- N BiH, održanog u Sarajevu 29.
jula/srpnja 2002. godine, clanovi
tant for another reason. That is, to
Predsjedništva, Beriz Belkic,
show that BH politicians will Živko Radišic i Jozo Križanovic
implement the agreements they usvojili su Financijski izvještaj
sign. There can be legitimate dif- Centralne banke BiH za prvih šest
ferences of view between a coun- mjeseci 2002. godine. Naglašeno
je zadovoljstvo financijskim rezul-
try's authorities and the IMF on
by Peter Nicholl, Governor of tatima CBBiH, a clanovi
the set of policy measures that are Predsjedištva BiH su se obavezali
the CBBH
appropriate for their country. That da ce i dalje pružati bezrezervnu
The IMF Stand-By agreement is podršku radu CBBiH. Sastanku su
is not unusual. That is why the
very important for Bosnia and takoder prisustvovali guverner
Stand-By agreements are negotiat-
Herzegovina (BH). It is important Centralne banke BiH Peter
ed between the IMF and the coun- Nicholl i viceguverner CBBiH
because of the funding that is at
try. Some countries feel so strong- Kemal Kozaric. Oni su iskoristili
stake. It is not just the IMF fund-
ly about these differences that they priliku kako bi zahvalili clanovima
ing that is dependent on the Stand- Predsjedništva na pažnji koju pok-
do not reach agreement with the
By. Other international organiza- lanjaju radu i financijskim rezulati-
IMF and choose not to enter an
tions and national donors also ma CBBiH, te na snažnoj i stalnoj
IMF program - and give up the podršci koju su pružali u
make some of their funding condi-
funding that would go with it. That dosadašnjem radu te institucije.
tional upon BH reaching an agree- Tokom svog izlaganja, guverner je
is the country's choice.
ment with the IMF on the Stand- naglasio kako je CBBiH nastavila
By. In all, around USD 100 mil- Nastavak na strani 2 sa dobrim financijskim rezultatima
u prvih šest mjeseci 2002. godine.
Kapital komercijalnih Buduci menadžeri u "Naše devizne rezerve su stabilne
i u iznosu od oko 2,4 milijarde KM,
banaka u BiH posjeti CBBiH što predstavlja duplo veci iznos od
deviznih rezervi koje je naša zeml-
ja imala u septembru 2001.
godine. Iznos KM u opticaju je
porastao u proteklih šest mjeseci
za 100 miliona KM ili 5,5%. Ovo se
desilo u vrijeme kada su gradani i
biznismeni iz BiH bili u mogucnos-
ti da uzmu novcanice eura ukoliko
su to željeli.
Strana 4 Strana 4 Nastavak na strani 2
PREGOVORI U WASHINGTONU SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA BiH
Nastavak sa strane 1
Nastavak sa strane 1
But that is not the situation we many detailed conditions in the
faced in BH over the last few BH Stand-By agreement. The Stoga je veoma zadovoljavajuce
weeks. BH did reach agreement strategy of the IMF for the last few vidjeti da je iznos KM u opticaju
with the IMF and the agreement years has been that IMF programs narastao upravo u tom vremen-
was signed by representatives of should have fewer conditions and skom periodu. Ovo pokazuje veliko
povjerenje u stabilnost i konvertibil-
the state government, the two enti- that the conditions should be gen- nost KM", rekao je Nicholl.
ty governments - and the eral ones rather than detailed ones. Guverner je rekao da je CBBiH ost-
Governor of the CBBH. So what So far, this strategy doesn't seem varila zaradu od 41 milion KM u
was at stake was not a disagree- to have had much impact on the prvih šest mjeseci ove godine, što
ment over policy but the inability structure of the IMF Stand-By je 51% više od istog perioda lani.
of BH to implement the policies agreement and the BH agreement "To je iz razloga što je nivo naših
they had agreed to implement. still, in my view, has too many deviznih rezervi bio mnogo viši",
These failures to implement detailed conditions. But this criti- naglasio je guverner. CBBiH je
agreed policies occurred almost cism does not excuse the poor per- imala 12 miliona KM troškova, što
predstavlja samo 29% od ukupnih
before the ink on the agreement formance of the BH politicians in prihoda CBBiH u istom vremen-
was dry - and certainly before the negotiating and implementing skom periodu. Kao posljedica kre-
IMF had even had time to take the Stand-By agreements with the tanja prihoda i rashoda, CBBiH je u
agreement to their Executive IMF. They do not seem to under- prvih šest mjeseci ove godine zabil-
Board. Fortunately, the BH politi- stand that acting promptly and ježila profit od 29 miliona KM, što je
cians have stepped back from the responsibly in these agreements is 67% više nego za isti vremenski
brink and it now seems that the not just important for their rela- period lani. "Ova zarada je dodana
IMF Stand-By will go ahead. BH tionship with the IMF. It is also an kapitalu u rezervama CBBiH. Na
citizens should breathe a sigh of important indicator of responsible kraju juna/lipnja 2002. godine, naš
kapital i rezerve su iznosili 148,8
relief as the cost to BH of breach- government for other govern- miliona KM, što predstavlja 6,4%
ing the agreement would have ments and for potential foreign naše KM pasive", rekao je Nicholl.
been very high. The other aspect investors. For example, a potential Guverner Centralne banke BiH je
of the negotiations for this second foreign investor will think that if naglasio da ocekuje ce, uz stabil-
Stand-By agreement with the IMF the BH authorities do not take nost deviznih rezervi i evropskih
that concerns me is that the their agreements with an organiza- kamata, financijski rezultati CBBiH
process of negotiation has taken tion as important as the IMF seri- u drugoj polovini godine biti veoma
almost two years. The first Stand- ously, how can an individual slicni onima iz prvih šest mjeseci
By agreement had BH had with investor have confidence that they 2002. godine. Guverner Nicholl je
the IMF also took more than two will take seriously any agreement rekao da postoji jedan dio finan-
cijskih rezultata CBBiH koji zabrin-
years to be completed. Stand-By they may make with them. It java, a to je dio koji se tice platnih
agreements are supposed to be therefore increases the perception sistema. "Klirinške kuce rade
short-term arrangements that of risk of investing in BH and that veoma dobro na tehnickom nivou,
countries enter into with the IMF drives foreign investors away. The ali po trenutacnoj strukturi naplate
in order to build up a track record High Representative and I went to cijena naknada koje naplacujemo
of successful negotiation and poli- Washington DC to ask the IMF od komercijalnih banaka, naše klir-
cy implementation that will enable not to cancel the Stand-By and to inške kuce su u gubitku. Naš cilj
a country to move on to a medium give BH a little more time to cor- nije da zaradujemo na tom poslu,
term policy package. I am not sure rect the breaches. They agreed and ali naš cilj jeste da ne poslujemo sa
gubitkom. Upravno vijece CBBiH je
if BH has set a record for the BH does seem to have used that
odlucilo da za sada ne povecava
length of time it has taken to nego- time to correct the breaches. The cijenu naknada. Umjesto toga, mi
tiate two and implement only one outcome is therefore a satisfactory pokušavamo da promovišemo
Stand-By agreement. But it has one - the Stand-By should pro- financijski razvoj koji ce povecati
certainly been in this phase of its ceed. But the process was very broj transakcija koje idu preko klir-
relationship with the IMF much unsatisfactory and reflected badly inških kuca. To ce takoder pomoci
longer than the neighboring coun- on BH. BH can not afford this sort promociji i nastavku razvoja finan-
tries. This should be a cause of of publicity as it reinforces the cijskog sektora u BiH", rekao je
embarrassment to the BH politi- view most foreigners have of BH - guverner Centralne Banke BiH,
Peter Nicholl.
cians. I do have one criticism of that it is a difficult and risky place
the IMF. I believe they still put too to do business.
ODJELJENJE ZA SIGURNOST
Nastavak programa edukacije i prakticne obuke
Teorijska i prakticna obuka za službenike jedne državne institucije, kao što je Centralna
Odjeljenja za fizicku sigurnost Centralne banke banka BiH. Uz predavanja koja su se odnosila na
BiH održana je 28. juna 2002. godine u Centralnoj svakodnevne zadatke Odjeljenja za sigurnost,
banci BiH u Sarajevu. službenici su upoznati i sa
Obuka je održana u sklopu postupcima vezanim za
Programa edukacije i prak- eventualno otkrivanje min-
ticne obuke službenika sko-eksplozivnih naprava
Odjeljenja za fizicku sig- u objektu Centralne banke,
urnost za 2002. godinu, a te o radnjama i postupcima
sastojala se od teoretskog i koji se moraju poduzeti
prakticnog dijela u okviru dok pripadnici MUP-a ne
kojeg je obavljeno bojevo otklone opasnost.
gadanje. Dan nakon završene teo-
U cilju obezbjedenja što retske obuke, svi službeni-
kvalitetnije obuke ci Odjeljenja za sigurnost
angažirani su inspektori obavili su bojevo gadanje.
MUP-a Federacije BiH i Samo izvodenje bojevog
profesori Policijske akademije koji su okupljene gadanja obavljeno je po programu profesionalnih
pripadnike Odjeljenja za fizicku sigurnost CBBiH jedinica MUP-a Federacije BiH, a postignuti rezul-
upoznali sa detaljima specificnim za obezbjedenje tati su ocijenjeni kao odlicni.
BUDUCI MENADŽERI U POSJETI CBBiH
Upoznavanje sa radom CBBiH
U sklopu svog šestodnevnog studijskog izleta, grupa od vanja. Jedina mjera u našem poslu jeste profesional-
16 studenata menadžerske škole IMD iz Lozane, u sklopu izam", naglasio je Vladušic. Studenti su takoder upoznati
seminara na temu "Globalna integracija preko direktnih sa dosadašnjim uspjesima u reformi bankarskog sistema
stranih investicija", posjetila je Centralnu banku BiH u i procesu privatizacije banaka u BiH. Na kraju svog izla-
Sarajevu 26. juna 2002. godine. Svrha posjete je bila ganja, viceguverner Vladušic je sa žaljenjem konstatovao
upoznavanje sa radom Centralne banke BiH, mone- da reforma ostalih sektora ekonomije odvija sporije nego
tarnom politikom BiH i bankarskim sistemom BiH u cilju reforma bankarskog sistema. "Na žalost, naša država se
razumijevanja izazova u privlacenju stranih investicija u suocava sa negativnim platnim bilansom. Trenutno je
BiH. samo 25% našeg uvoza
Buducim poslovnim liderima, pokriveno izvozom", naglasio
u ime Centralne banke BiH, je Vladušic, dodavši da se
obratili su se viceguverner negativni pokazatelji pocinju
Ljubiša Vladušic i direktor smanjivati pokretanjem
Glavne jedinice Sarajevo, proizvodnje i vecim stepenom
Sadik Kadric. Viceguverner stranih ulaganja.
Vladušic je prezentirao istori- Studenti koji su posjetili
jat bankarskog sistema u BiH Centralnu banku BiH pred-
i bivšoj Jugoslaviji, sami nas- stavljaju dio vece grupe od 87
tanak Centralne banke BiH i studenata koji dolaze iz 37
njen rad u proteklih pet godi- zemalja. Tokom posjete stu-
na, te njene strateške ciljeve. denti su podijeljeni u manje
Najvece interesovanje stu- grupe koje su obavile posjete
denti su pokazali za vodenje monetarne politike putem razlicitim preduzecima i institucijama širom BiH. Po
aranžmana currency boarda, te za reformu platnih sis- svom povratku, studenti ce timski prezentirati rezultate
tema koja je, kako je Vladušic naglasio, završena u reko- istraživanja specificnih sektora, koji ce kasnije biti inte-
rdnom roku. Viceguverner je dodao da je jedan od grisani u plan privlacenja stranih investicija u BiH.
najvažnijih razloga uspješnog rada CBBiH njena neovis- Integralna studija o ovoj temi ce biti prezentirana vladi-
nost. "CBBiH je neovisna od politike u procesu odluci- noj agenciji za promociju stranih investicija.
SEKTOR ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I PLATNE SISTEME
Kapital komercijalnih banaka u BiH
Prema metodologiji MMF-a, racun kapitala obuhvata sljedece stavke: dionicki kapital, reserve, tekuci profit i
gubitak, nerasporedeni profit, ispravke vrijednosti - rezervisanja i revalorizacija (neto). Prema ovoj metodologiji kap-
ital komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini na dan 31. marta/svibnja 2002. godine iznosio je 1.128 milion KM i
manji je za 81 milion KM u odnosu na stanje kapitala na kraju prošle godine. U strukturi kapitala dionicki kapital
ucestvuje sa 60,6% i iznosi 683,7 miliona KM. Od ukupnog kapitala komercijalnih banaka BiH1 , 780 miliona KM ili
69,2% je kapital komercijalnih abanaka Federacije BiH, a 341 milion KM ili 30,2% kapital komercijalnih banaka
Republike Srpske. Od ukupnog dionickog kapitala na banke Federacije BiH odnosi se 73,5%, na banke Republike
Srpske 25,5% , a na banke Distrikta Brcko 1%.
Struktura kapitala komercijalnih banaka iskazana po metodologiji MMF-a je sljedeca:
U hiljadama KM *
31.12.2000. 31.12.2001. 31.03.2002.
Ukupno Ukupno Ukupno
FBiH RS FBiH RS FBiH RS
u BiH u BiH u BiH*
Dionicki kapital 576.326 144.221 720.547 527.698 187.116 721.258 502.270 175.041 683.755
Rezerve 73.664 114.736 188.400 89.780 110.979 201.259 110.460 107.749 218.709
Tekuci profit i
gubitak -9.886 4.618 -5.268 39.275 -9.475 29.749 16.810 -7.442 9.373
Nerasporedeni profit -58.268 3.019 -55.249 -10.376 872 -9.504 -57.573 6.652 -50.909
Ispravke vrednosti-
rezervisanja 194.755 50.114 244.869 199.450 58.840 258.387 208.226 57.702 266.028
Revalorizacija (neto) 29 2.887 2.916 29 8.107 8.169 -1 1.233 1.265
UKUPNO 776.620 319.595 1.096.215 845.856 356.439 1.209.318 780.192 340.935 1.128.221
Na osnovu podataka Agencija za bankarstvo može se sagledati struktura vlasništva kapitala i to državni i privatni kap-
ital. Prema ovim podacima struktura vlasništva kapitala vidi se u sljedecoj tabeli.
U hiljadama KM *
31.12.2000. 31.12.2001. 31.03.3002.
F BiH RS UKUPNO Uceš.% F BiH RS UKUPNO Uceš.% F BiH RS UKUPNO Uceš.%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Državni 220.847 85.807 306.654 46,6 66.742 61.687 128.429 20,4 65.862 41.908 107.770 17,2
kapital
Privatni 294.526 56.947 351.473 53,4 393.064 106.536 499.600 79.6 401.261 117.949 519.210 82,8
kapital
UKUPNO 515.373 142.754 658.127 100 459.806 168.223 628.029 100 467.123 159.857 626.980 100
Na dan 31.03.2002. godine ukupan dionicki kapital banaka BiH iznosio je 626,9 miliona KM od cega je privatni 519,2
miliona KM ili 82,8 %, a državni 107,7 miliona KM ili 17,2%. Od ukupnog dionickog kapitala u bankama Federacije
BiH je 467,1 milion KM ili 74,5% , a u bankama Republike Srpske 159,8 miliona KM ili 25,5%. U bankama Federacije
BiH privatni kapital ucestvuje sa 85,9%, a državni sa 14,1%. U bankama Republike Srpske privatni kapital ucestvuje
sa 73,8%, a državni sa 26,2% .
1
U ukupne iznose na nivou BiH sadržani su i podaci koji se odnose na Brcko Distrikt
Prema metodologiji MMF-a akcionarski kapital na dan 31.maja 2002. godine iznosio je 726,7 miliona KM.
ODJELJENJE ZA PLATNE SISTEME
Uobicajeni termini korišteni u
platnim sistemima (1)
U ovom i u narednom broju novina Centralne banke BiH donosimo vam spisak termina koji se najcešce
koriste u Odjeljenju za platne sisteme Centralne banke BiH.
RTGS Real Time Gross Settlement (bruto porav- BIC Bank Identifier Cod (idenficikacioni kod
nanje u realnom vremenu). RTGS sistem omogucava banke). Alfanumericka oznaka dužine od 8 do 11
bruto poravnanje u relanom vremenu koristeci SWIFT karaktera koju dodijeljuje SWIFT i koja je razlicita za
platformu i SWIFT standarde. U RTGS sistemu porav- svaku banku u svijetu. Alfanumericka oznaka dužine
nanje se obavlja pojedinacno, po redu u kojem pristižu od 8 do 11 karaktera koju dodijeljuje SWIFT i koja je
transakcije. razlicita za svaku banku u svijetu.
Giro-Clearing GC (žiro-kliring) - multilateralno Fin-Copy Metoda prenosa transakcija koji se
poravnanje koristi u RTGS sistemu. Fin-copy nalaže da se odrede-
na polja MT-a kopiraju u RTGS sistem u CBBiH i na taj
S.W.I.F.T. Society for Worldwide Interbank nacin se izvršava poravnanje.
Financial Telecommunication (Udruženje za svjetsku
medubankovnu financijsku telekomunikaciju). SWIFT MT Message Type (tip poruke). Standardizovani
je standardizovana globalna mreža koja se koristi za formati SWIFT poruka. U RTGS sistemu koriste se sli-
elektronski prenos medubankovnih transakcija. jedeci: MT 100 (korisnicki transfer, do novembra 2003.
godine), MT 103 (korisnicki transfer), MT 102
Banka clanica Svaka banka u BiH koja posjeduje (višestruki korisnicki transfer), MT 202
dozvolu za obavljanje domacih medubankovnih (medubankovni transfer), MT 205 (medubankovni
transakcija srednjeg rizika koju izdaje nadležna agenci- transfer - nalog za izvršenje medubankovnog tranfera
ja za bankarstvo, koja ima racun rezervi kod CBBiH i primljenog iz inozemstva). Po završetku radnog dana
koja se obavezala da ce postupati po pravilima rada RTGS sistem šalje bankama MT 950 (izvod).
RTGS i GC sistema.
DR Site Disaster Recovery Site. Dislocirani back-
Banka pošiljalac Banka koja inicira transfer sred- up sistem. Odjeljenje za platne sisteme trenutno radi na
stava, odnosno šalje platnu transakciju. implementaciji ovakvog sistema u Banjoj Luci, koji ce
u slucaju katastrofe i pada sistema u Sarajevu preuzeti
Banka primalac Banka koja prima platnu cjelokupni platni promet u BiH.
transakciju.
Elektronsko poslovanje Elekronska razmjena
Banka posrednik Banka koja je clanica RTGS i GC standardizovanih poslovnih poruka u pravnom prometu
sistema, ali ima ulogu agenta za neku drugu banku koja izmedu racunarskih sistema subjekata elektronskog
nije clanica RTGS i GC sistema. poslovanja.
Kliring Elektronsko razvrstavanje, legaliziranje i Elektronski potpis Podaci u elektronskom obliku
razmjenjivanje transakcija izmedu banke pošiljaoca i koji su dodati ili su logicki pridruženi drugim elek-
banke primaoca prije izvršenog financijskog poravnan- trosnkim podatcima i služe kao metod za provjeru aut-
ja. enticnosti podataka i idenfikaciju potpisnika.
Poravnanje Procesiranje platnih transakcija, odnos-
no istovremeno zaduživanje banke pošiljaoca i odobra-
vanje banke primaoca u RTGS sistemu. (Nastavak u sljedecem broju)
IN MEMORIAM
Mileta (Vitomir) Kovacevic
17. jula/lipnja 2002. godine ostali smo bez našeg radnog kolege Milete Kovacevica. Mileta (Vitomir) Kovacevic roden je 16. novem-
bra/studenog 1957. godine u Sarajevu. U Narodnoj banci Bosne i Hercegovine Mileta je, uz krace prekide, radio od 1983. do 1994.
godine. 20. marta/ožujka 2000. godine primljen je u stalni radni odnos u Centralnu banku Bosne i Hercegovine gdje je do 30. apri-
la/travnja 2001. godine obavljao poslove blagajnika za trezorske poslove u Odjeljenju trezora Centralnog ureda Centralne banke Bosne
i Hercegovine. Od 1. maja/svibnja 2001. godine do svoje smrti bio je rasporeden na radno mjesto trezoriste u istoj organizacionoj
jedinici Centralne banke. I pored teške bolesti koja ga je zadesila, do samog kraja se borio i dolazio na posao. Ostace u našem sjecan-
ju kao vrijedan, tih i nenametljiv radni kolega i prijatelj.
LIKOVI NA NOVCANICAMA
Aleksa Šantic i Mehmedalija Mak Dizdar
Piše: Nermina Kurspahic
U porodici srpskih trgovaca, u Mostar pristiglih iz herce- 1917. godine u Stocu rodio se pjesnik za kojeg je receno
govacke goleti (Bogodol), i koji su tu od ništa stvorili da je uspostavio novi i jedinstven poetski jezik.
imetak, 1868. godine rodio se Aleksa Šantic. U rodnom Mak Dizdar u Stocu završava osnovno školovanje, i sa
Mostaru završio je osnovno školovanje. Vrlo rano petnaest godina seli u Sarajevo na dalje ucenje. No, nje-
pokazuje interes za književnost, poeziju posebno. Sa dru- govo bivanje u Stocu, malom kamenom gradicu pored još
govima, Jovanom Ducicem i Svetozarom Corovicem, starijeg kamenja, obilježilo je citav njegov stvaralacki
razmjenjuje knjige i ideje o poeziji, politici, patriotizmu... život. U Radimlju, nadomak Stoca, na polju bogumilskih
Živio je u vremenima koja su se odlikovala velikim prom- nekropolja, Dizdar provodi vrijeme zadivljen simbolima
jenama, i bila nesigurna u svakom smislu. Iz tih, ali i iza kojih sluti vjekovnu mudrost."... Nocu sam opkoljen
zdravstvenih razloga roditelji ga šalju majcinoj rodbini na zapisima sa margina starih knjiga ciji redovi vrište upit-
školovanje u Trst, 1879. Tu ostaje do 1881., i pohada nicima apokalipse.... U njemu prepoznajem sebe, ali još
Trgovacku školu. Od 1891 do 1893. pohada "Marovu nisam siguran da sam na putu skidanja plašta sa ove
trgovacku akademiju" u Ljubljani. U svojim pjesmama tajne...." Tajne smisla ljudskog postojanja, filozofije
Šantic oživljava duh tih vremena, ali prije svega oslikava opstanka, unizerzalnosti i života koje su, kako je slutio,
ljubavne emocije i razocarenja svijetom. Prevashodno je znali bogumili. Tražeci te niti prošlih i vjecnih znanja,
pisao liriku, i to pod utjecajem sevdalinke, ali pisao je i izgradio je umjetnicke slike, poeske gromade metafizice
poeziju koja je bila na tragu guslarske, vukovske-epske tišine, fascinantni jezik, jednostavno i bolno precizan, u
tradicije. I pored svih zdravstvenih, politickih problema, kojem mudrost ima prirodno stanište. Sve što se dešavalo
Šantic uspijeva Mostaru podariti, pored vlastitih stihova i u Dizdarevom životu, sve oluje i nesrece koje su ga zade-
prijevoda, casopis "Zora", pjevacko društvo "Gusle", sile, nerazumijevanja, nisu pomutili njegovu pjesnicku
vlastite dramske tekstove, ali i glumu. Najuspjelije lirske koncentraciju i velicinu. I mada je pisao i prije II svjet-
pjesme nastale su u razdoblju 1905-1910. ("Hajdemo, skog rata, tek 1954. sa "Gorcinom" najavljuje svoje velike
Muzo", Predpraznicko vece"). To su godine kada je bio i poetske teme. 1966., Dizdar objavljuje "Kamenog
zatvoren pod optužbom "veleizdaja". Sve to, kao i vec od spavaca". Meša Selimovic pozdravlja pojavu velikog
ranije naceto zdravlje odvode ga u bolest iz koje nema pjesnika i slavi njegov jezik i poetiku. Nažalost to ne
povratka. Pjesnik je umro, nakon niza dobrovoljnih i mijenja pjesnikov nepovoljni društveni status i životne
nasilnih egzodusa, u rodnom Mostaru 1924. Nad njegov- nedace. U godini pišceve smrti 1971., izašla je iz štampe
im životom ostali su da lebde stihovi: Oj, živote, jade posljednja njegova velika knjiga "Modra rijeka"...."Niko
moj... O, kako je mucno 'živit/ A na sv'jetu mrtav biti... ne zna gdje je ona...", pisao je pjesnik.
VIJESTI IZ GLAVNIH JEDINICA I FILIJALA ZAPOŠLJAVANJE
GJ MOSTAR FILIJALA BRCKO Nove dužnosti za službenike CBBiH
1. i 2. jula/srpnja, službenici GJ 18. jula/srpnja rukovodilac fili- Madžida Prljaca, službenik za razvoj platnih sis-
Mostar koji rade na operativn- jale Mirzeta Arnautovic se tema II u Službi za razvoj platnih sistema
im bankarskim transakcijama, sastala sa predstavnikom Odjeljenja za platne sisteme Centralnog ureda
prisustvovali su sastancima sa MMF-a za statistiku Peterom
Noelom Atcherleyem, gradon- Centralne banke Bosne i Hercegovine, sa 20.
predstavnicima Projektnog julom/srpnjom 2002. godine, po isteku neplacenog
acelnikom Brcko Distrikta
tima "ASTER" i Centralne Sinišom Kisicem, zam- odsustva, na vlastiti zahtjev, sporazumno je prekin-
banke u Sarajevu, radi otklan- jenikom supervizora za Brcko ula radni odnos u Centralnoj banci Bosne i
janja problema vezanih za para- Gerhardom Sontheimom i Hercegovine. Bila je izuzetno dobar službenik,
leni rad bankarsko-racunovod- rukovodiocem carinske službe odisala vedrinom i osoblje CBBiH joj želi sve
stvenog softvera. U junu/lipnju u Brcko Distriktu Milenkom najbolje. Tokom jula/srpnja 2002. godine, tri
na razini GJ Mostar obradeno Pocucom u vezi primjene službenika Centralne banke su rasporedena na
je ukupno 148.864 transakcija, novog sistema kontrole u nove dužnosti. Belma Saracevic, ekonomista za
od cega 146.225 transakcija carinskoj službi i formiranju devizne operacije u Službi
žiro- kliringa i 2.639 transakci- novih izvještaja po ovom "Back office" Odjeljenja za
ja RTGS-a. Od juna/lipnja pitanju vezano za vanjsko bankarstvo, od 1. jula/srpnja
pojacana je razmjena KM trgovinski promet. 23.07. 2002. godine privremeno je
održan je sastanak u rasporedena za koordinatora
novcanica sa Splitskom Centralnom uredu u Sarajevu Službe "Back office"
bankom dd Split. sa rukovodiocem Odjeljenja za Odjeljenja za bankarstvo. Tu
GBRS BANJA LUKA pravne poslove Jasenkom funkciju ce obavljati do
Žigic, predstavnikom OHR-a povratka Lejle Krkalic sa
16. jula/srpnja u prostorijama Gerhardom Sontheimom u porodiljskog odsustva.
GBRS Centralne banke BiH vezi nacrta Zakona o bankama Sanja Radovic Sanja Radovic, ekonomista
održan je sastanak sa komerci- u Brcko Distriktu. Iako je za procjenu tržišta II u Filijali Glavne banke
jalnim bankama RS. Na sas- Vlada Brcko Distrikta donijela Republike Srpske na Palama, je od 1. jula/srpnja
tanku je razmatran nacin rada odluku o izboru banaka za 2002. godine rasporedena na radno mjesto ekono-
vodenje transakcijskog racuna
kod preuzimanja izdavanja za prikupljanje prihoda od cari- mista za procjenu tržišta I u istoj organizacionoj
gotovog novca u trezoru GBRS na, i dalje je ostao depozitni jedinici. Edis Kovacevic, referent za numizmatiku
CBBiH. Od 1. do 31. jula racun carina u filijali Brcko u Odjeljenju trezora Centralnog ureda Centralne
Zorica Maleševic, student preko kojeg se obavljaju banke Bosne i Hercegovine, prerasporeden je na
trece godine Univerziteta ILLI- poslovi prikupljanja carinskih radno mjesto ekonomista za valutu od 1. jula/srpn-
NOIS u Cikagu obavljala je fer- prihoda. Sve aktivnosti u vezi ja 2002. godine. Centralna banka Bosne i
ijalnu praksu u GBRS CBBiH. tendera za sistem sigurnosti u Hercegovine trenutno ima 248 službenika.
Njen mentor tokom prakse bila filijali Brcko su završeni kao i EDUKACIJA
je Slavica Injac, koordinator poslovi na novom bankarsko-
Službe za procjenu tržišta. racunovodstvenom sofveru. Edukacija u informacionim
Odredeni nedostaci koji su se tehnologijama
FILIJALA PALE pojavili u primjeni, postepeno
se rješavaju. Pomocnik za analize u Odjeljenju za monitoring i
U julu/srpnju implementacija analize Suzana Žuža prisustvovala je, od 14. do
novog bankarsko-racunovod-
GJ SARAJEVO 18. jula/srpnja, seminaru "Workshop for Reserve
stevnog softvera je pocela sa 10. jula/srpnja poceo je uporedni Managers" u organizaciji BIS-a u Beatenbergu,
testnim paralelnim radom rad svih transakcija na novom Švicarska. Koordinator Službe za racunarsku
podataka u novom i starom pro- softveru. Nastavljena je intenziv- mrežu mr. Idriz Fazlic i strucnjak za racunarsku
na saradnja sa Projektnim timom mrežu mr. Kemal Hajdarevic Odjeljenja za infor-
gramu. Cilj ovo rada je da se "Aster" u vezi sa novim macionu tehnologiju su od 22. do 23. jula/srpnja
otklone sve eventualne greške i racunovodstveno- bankarskim bili u Ljubljana u radnoj posjeti firmi “ASTER” na
nedostaci kako u racunovod- sofverom. Broj transakcija u temu: upravljanje firewallom i upravljanje internet
stvenom tako i u bankarskom žiro-kliringu je u stalnom porastu routerom. Rukovodilac
dijelu softvera. U ovom mjese- i platni promet se odvija bez zas- Odjeljenja za racunovodstvo
cu zabilježen je pad prosjecnog toja. Broj dnevnih transakcija Ninoslav Gregovic,
broja transakcija kupoprodaje varira. Najveci broj transakcija u racunovoda bilansista u
julu/srpnju je bio 34.895 transak-
KM u odnosu na prethodni cija. Student III godine na Službi za racune Meliha
mjesec (pad prodaje za 14%, Fakultetu za ekonomiju i biznis u Drincic, ekonomista za
kupovine 29%). Prosjecan broj Becu Ivana Vilušic u julu je devizne operacije u službi
dnevnih pologa u trezore je obavljala ferijalnu praksu u GJ "Back office" - Odjeljenja za
opao za 6%, dok je prosjecan Sarajevo. Agencija za bankarstvo bankarstvo Centralne Belma
broj isplate iz trezora porastao FBiH je u ovom periodu izdala Meliha Drincic Saracevic, ekonomista I u
za 29%. Saldo kupoprodaje dozvolu za osnivanje i obavljan- Službi "Front office"
je bankarskih poslova HVB Odjeljenja za bankarstvo Emina Brodlija su, od
KM je porastao za 3% u odno- banke BiH. 15. do 16. jula/srpnja, bili u studijskoj posjeti
su na prethodni mjesec. Banci Slovenije u Ljubljani.
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Mjesecni bilans stanja (privremeni) od 30. juna 2002.
Objašnjenja
Mjesecni bilans stanja se izdaje da bi se obezbijedile informacije o radu Centralne banke Bosne i Hercegovine prema pravilu cur-
rency boarda i da bi se ponudile posebne informacije koje zahtijeva Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.
Neke posebne karakteristike bilansa stanja od 30. juna su:
Na dan 30. juna Banka je zadovoljila obaveze pravila currency boarda kako to navodi clan 31. Zakona. Stanje neto strane
aktive prevazilazi njenu monetarnu pasivu u konvertibilnim markama (KM), za 91.191.905 KM. Ovo je prikazano u stavki neto
devizna aktiva minus monetarna pasiva.
Devizna aktiva je sacinjena uglavnom od depozita koje se drže kod ino-banaka.
Bilans stanja takoder prikazuje kompoziciju držanja valuta tako što ih diferencira u EUR i ostale valute.
Bancini devizni depoziti donose prihod od kamata za banku.
Monetarna pasiva je u najvecem obimu predstavljala obavezu Banke za KM novac u opticaju ( 1.905.947


Use: 0.0662