• TINGKATAN II


  •   
  • FileName: hsp_pj_f2.pdf [read-online]
    • Abstract: Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan, ... Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal; ...

Download the ebook

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN II
OBJ EKTIF AM
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 2, murid dapat :
1. Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan,
kelenturan, kuasa, dan kelajuan;
2. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal;
3. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik artistik, gimnastik irama, gimnastik
pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat;
4. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;
5. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik;
6. Mengurus stor alatan sukan serta dapat mengklasifikasi jenis-jenis alatan sukan; dan
7. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan.
51
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN II
52
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN II
TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
1. Kecergasan Fizikal Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi
(a) Daya Tahan Kardiovaskular mencapai hasil pembelajaran. Guru juga
Aras 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran
Daya tahan kardiovaskular bermaksud Melakukan langkah-langkah lain mengikut kebolehan murid.
kecekapan jantung, salur darah dan ke selamatan dalam melaksanakan
sistem pernafasan untuk membekalkan aktiviti daya tahan kardiovaskular.
oksigen kepada otot secara berterusan Menyatakan maksud daya tahan Melakukan aktiviti daya tahan
pada jangka masa yang panjang kardiovaskular, latihan par course dan kardiovaskular.
semasa latihan. latihan fartlek.
Melakukan sekurang-kurangnya satu Menyediakan folio individu berkaitan
(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan aktiviti latihan par course dan
Latihan par course dengan kaedah yang betul. latihan fartlek.
Latihan fartlek Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang
terdapat dalam latihan par course dan Menunjukkan cara mengambil dan
latihan fartlek. mengira kadar nadi sebelum dan
(ii) Kaedah latihan selepas aktiviti daya tahan
Prinsip-prinsip latihan Aras 2 kardiovaskular.
Prosedur latihan Menyatakan dua faedah latihan par
course dan latihan fartlek. Menamakan lima otot utama yang
(iii) Faedah latihan terlibat dalam aktiviti daya tahan
kardiovaskular.
Membincangkan fungsi organ-organ
yang terlibat dalam aktiviti daya tahan
kardiovaskular
53
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3
Latihan yang sistematik
Mengenal pasti kemampuan Menganalisis perubahan kadar nadi
tahap dan kecergasan murid sebelum dan selepas melakukan aktiviti
semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.
Kesesuaian pakaian Mengenal pasti otot utama yang terlibat
Persekitaran atau tempat dalam latihan par course dan latihan
beraktiviti fartlek.
Penyeliaan, arahan dan Menyatakan fungsi organ yang terlibat
bimbingan dalam aktiviti daya tahan
Perlakuan aktiviti kardiovaskular.
Disiplin murid
54
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
(b) Daya Tahan Otot Murid dapat :
Daya tahan otot bermaksud
kemampuan otot untuk melakukan kerja Aras 1 Melakukan aktiviti daya tahan otot.
berulang kali dalam tempoh masa yang Melakukan langkah-langkah
panjang tanpa merasa letih. ke selamatan dalam melaksanakan Menunjukkan cara melakukan aktiviti
aktiviti daya tahan otot. daya tahan otot dengan teknik yang
(i) Cadangan Aktiviti: Menyatakan maksud daya tahan otot. betul.
Mendagu Melakukan sekurang-kurangnya tiga
Naik turun bangku gimnastik aktiviti daya tahan otot dengan kaedah Membincangkan aspek-aspek
Bicep curl yang betul. ke selamatan yang perlu diambil kira
Bangkit tubi silang dalam melakukan aktiviti daya tahan
Lompat selang seli Aras 2 otot.
(ii) Kaedah latihan Menyatakan faedah latihan daya tahan
Prinsip-prinsip latihan otot. Membincangkan faedah latihan daya
Prosedur latihan Menyatakan perkaitan antara beban tahan otot.
(iii) Faedah latihan dengan ulangan dalam latihan daya
tahan otot. Menamakan lima jenis otot utama yang
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.
Latihan yang sistematik Aras 3
Mengenal pasti kemampuan Menamakan lima otot utama yang Membincangkan aktiviti-aktiviti yang
tahap dan kecergasan murid terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. berkaitan dengan daya tahan otot selain
semasa melakukan aktiviti Menilai keupayaan daya tahan otot daripada yang dicadangkan.
Kesesuaian pakaian melalui bilangan ulangan.
Persekitaran atau tempat Merancang sekurang-kurangnya dua Merekod hasil pencapaian
beraktiviti aktiviti, selain daripada yang
Penyeliaan, arahan dan dicadangkan untuk meningkatkan
bimbingan kecergasan daya tahan otot.
Perlakuan aktiviti
Disiplin murid
55
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
(c) Kekuatan Otot Murid dapat :
Kekuatan bermaksud kemampuan otot
untuk menghasilkan daya bagi Aras 1 Melakukan aktiviti kekuatan otot.
mengatasi sesuatu rintangan. Melakukan langkah-langkah
ke selamatan dalam melaksanakan Menyediakan folio individu berkaitan
(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti kekuatan otot. dengan aktiviti kekuatan otot.
Mendagu Menyatakan maksud ke kuatan otot.
Naik turun bangku bersama Melakukan sekurang-kurangnya tiga Membincangkan faedah latihan
beban aktiviti kekuatan otot. ke kuatan otot.
Bangkit tubi sisi
Lompat selang seli bersama Aras 2 Menamakan lima otot utama yang
beban Menyatakan faedah latihan kekuatan terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.
(ii) Kaedah latihan otot.
Prinsip-prinsip latihan Menyatakan perkaitan antara beban Membincangkan aktiviti-aktiviti yang
Prosedur latihan dengan ulangan dalam latihan untuk berkaitan dengan kekuatan otot selain
(iii) Faedah latihan meningkatkan kekuatan otot. daripada yang dicadangkan.
(iv) Aspek-A spek Keselamatan: Aras 3 Merekod hasil pencapaian.
Latihan yang sistematik Mengenal pasti otot utama yang terlibat
Mengenal pasti kemampuan dalam aktiviti kekuatan otot.
tahap dan kecergasan murid Menilai keupayaan kekuatan otot
semasa melakukan aktiviti melalui keupayaan mengatasi rintangan
Kesesuaian pakaian beban.
Persekitaran atau tempat Merancang sekurang-kurangnya dua
beraktiviti aktiviti, selain daripada yang
Penyeliaan, arahan dan dicadangkan untuk meningkatkan
bimbingan kecergasan kekuatan otot.
Perlakuan aktiviti
Disiplin murid
56
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
(d) Komposisi Badan Murid dapat :
Komposisi badan merujuk kepada Aras 1 Mengambil ukuran komposisi lemak
peratusan lemak badan berbanding Menyatakan maksud komposisi badan. badan dengan kaliper lipatan kulit.
dengan isi kandungan otot, lemak,
Mengukur komposisi lemak badan
tulang dan tisu badan yang lain. dengan kaliper sekurang-kurangnya di Menyediakan folio individu berkaitan
Lebihan peratusan lemak dalam badan tiga bahagian badan. dengan komposisi badan dan
akan menimbulkan masalah merekodkan komposisi lemak badan
kegemukan (obesiti). dalam folio.
Aras 2
Menyatakan prosedur yang perlu
(a) Cadangan Aktiviti: Membincangkan keputusan ukuran
diambil kira semasa mengukur
Teknik menggunakan kaliper komposisi lemak badan. komposisi badan dengan merujuk
lipatan kulit kepada Jadual Peratusan Lemak.
Merekod bacaan ukuran Aras 3
kaliper Merekod dan menganalisis data
Merekod perubahan komposisi komposisi lemak badan dengan merujuk
badan kepada Jadual Peratusan Lemak.
57
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
(e) Kuasa Murid dapat :
Kuasa bermaksud kebolehan Aras 1 Melakukan aktiviti kuasa
melakukan satu pergerakan yang Melakukan langkah-langkah
pantas dengan daya maksimum dalam ke selamatan dalam melaksanakan Menyediakan folio individu berkaitan
masa yang singkat. aktiviti kuasa. dengan aktiviti kuasa.
Menyatakan maksud kuasa.
(i) Cadangan Aktiviti: Melakukan sekurang-kurangnya tiga Membincangkan kaedah dan faedah
Lompat dakap aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul latihan kuasa.
Hop tiga kali dan lompat dan selamat.
Hop lima kali dan lompat Menamakan lima otot utama yang
Hop-step-jump Aras 2 terlibat dalam aktiviti kuasa.
(ii) Kaedah Latihan Menyatakan faedah latihan kuasa.
Prinsip-prinsip latihan Menyatakan perkaitan antara bebanan Membincangkan perkaitan antara
Prosedur latihan dan ulangan untuk meningkatkan bebanan dan ulangan untuk
(iii) Faedah latihan kecergasan kuasa. meningkatkan kuasa.
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Membincangkan prinsip lakuan daya
Latihan yang sistematik Membandingkan di antara prinsip tahan otot, kekuatan otot dan kuasa.
Mengenal pasti kemampuan lakuan daya tahan otot, kekuatan otot
tahap dan kecergasan murid dan kuasa. Merekod pencapaian ujian lompat jauh
semasa melakukan aktiviti Menilai keupayaan kuasa melalui ujian berdiri
Kesesuaian pakaian lompat jauh berdiri.
Persekitaran atau tempat Mengenal pasti otot utama yang terlibat
beraktiviti dalam aktiviti kuasa.
Penyeliaan, arahan dan
bimbingan
Perlakuan aktiviti
Disiplin murid
58
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
59
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
(f) Kelaj uan Murid dapat :
Kelajuan bermaksud kebolehan Aras 1 Melakukan aktiviti kelajuan.
se seorang melakukan pergerakan Melakukan langkah-langkah keselamatan
pantas dalam masa yang singkat. dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. Menyediakan folio individu berkaitan
Menyatakan maksud kelajuan. dengan aktiviti kelajuan.
(i) Cadangan Aktiviti: Melakukan sekurang-kurangnya satu
Lari pecut 60 meter aktiviti kelajuan dengan betul dan Membincangkan kaedah dan faedah
Lari pecut 100 meter selamat. latihan kelajuan.
(ii) Kaedah latihan Aras 2 Menamakan lima otot utama yang terlibat
Prinsip-prinsip latihan Menyatakan faedah latihan aktiviti dalam aktiviti kelajuan.
Prosedur latihan kelajuan.
Mengaplikasikan kelajuan dalam acara Membincangkan sistem tenaga yang
(iii) Faedah latihan su kan. terlibat dalam aktiviti kelajuan.
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3
Latihan yang sistematik Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima
Mengenal pasti kemampuan otot utama yang terlibat dalam aktiviti
tahap dan kecergasan murid kelajuan.
semasa melakukan aktiviti Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti
Kesesuaian pakaian kelajuan.
Persekitaran atau tempat
beraktiviti
Penyeliaan, arahan dan
bimbingan
Perlakuan aktiviti
Disiplin murid
60
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
(g) Prinsip Latihan Murid dapat :
Untuk memperolehi faedah daripada Aras 1 Menyediakan jadual program
se suatu latihan, setiap program latihan Menyatakan maksud ke khususan dan kecergasan dalam folio.
perlu berlandaskan beberapa prinsip- tambah beban dalam prinsip latihan.
prinsip latihan seperti: Menjalankan kuiz berkenaan dengan
Aras 2 prinsip-prinsip latihan.
(i) Prinsip Latihan: Merancang jadual program kecergasan
Kekhususan diri. Membincangkan prinsip latihan.
Tambah beban Menjelaskan konsep tambah beban
- intensiti dalam program latihan.
- set
- ulangan Aras 3
Menghubungkaitkan antara prinsip
latihan dan permainan.
61
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN II
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
1. Permainan Murid dapat :
(a) Bola Baling Aras 1 Melakukan kemahiran dan strategi asas
(i) Kemahiran: Melakukan langkah-langkah dalam permainan bola baling.
Hantaran ke selamatan dalam melaksanakan
Menangkap aktiviti kemahiran bola baling. Membincangkan aspek-aspek
Menggelecek Melakukan sekurang-kurangnya enam ke selamatan yang perlu diambil kira
Melantun kemahiran asas dalam permainan bola dalam permainan bola baling.
Mengacan baling dengan teknik yang betul dan
Menghadang selamat. Membincangkan undang-undang dan
Menjaring peraturan asas dalam permainan bola
Menjaga gol Aras 2 baling.
Undang-undang dan peraturan Mengaplikasi undang-undang dan
peraturan asas dalam permainan bola Membincangkan kesalahan-kesalahan
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: baling. teknik lakuan dalam permainan bola
Latihan yang sistematik Mengenal pasti otot utama yang baling.
digunakan dalam permainan bola
Mengenal pasti kemampuan
tahap dan kecergasan murid baling. Membincangkan tindakan berbahaya
semasa melakukan aktiviti Menyatakan sekurang-kurangnya empat dalam situasi permainan.
Kesesuaian pakaian ke salahan teknik lakuan dalam
Persekitaran atau tempat permainan bola baling. Menamakan otot utama yang digunakan
beraktiviti dalam permainan bola baling.
Penyeliaan, arahan dan Aras 3
bimbingan Mengenal pasti tindakan berbahaya
dalam situasi permainan.
Perlakuan aktiviti
Merancang strategi asas dalam
Disiplin murid
permainan bola baling.
62
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
(b) Badminton Murid dapat :
(i) Kemahiran: Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam
Servis Melakukan langkah-langkah permainan badminton.
Pukulan hadapan ke selamatan dalam melaksanakan
Pukulan kilas aktiviti kemahiran badminton. Membincangkan aspek keselamatan
Pukulan lob Melakukan sekurang-kurangnya lima yang perlu diambil kira dalam
Pukul junam (drop shot) kemahiran asas dalam permainan permainan badminton.
Smesy badminton dengan teknik yang betul
Gerak ka ki dan selamat. Membincangkan undang-undang dan
Undang-undang dan peraturan asas dalam permainan
peraturan Aras 2 badminton.
Menyatakan sekurang-kurangnya empat
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: ke salahan teknik lakuan dalam Membincangkan kesalahan-kesalahan
permainan badminton. teknik lakuan dalam permainan
Latihan yang sistematik.
Mengenal pasti kemampuan Mengaplkasikan undang-undang dan badminton.
tahap dan kecergasan peraturan asas dalam permainan
murid semasa melakukan badminton. Menamakan otot yang digunakan dalam
aktiviti. latihan dan permainan badminton.
Kesesuaian pakaian. Aras 3
Mengenal pasti otot utama yang Membincangkan perancangan strategi
Persekitaran atau tempat
beraktiviti. digunakan dalam latihan dan permainan asas dalam permainan badminton.
badminton.
Penyeliaan, arahan dan
Merancang strategi asas dalam
bimbingan.
permainan badminton.
Perlakuan aktiviti.
Disiplin murid.
63
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
2. Olahraga Murid dapat :
(a) Balapan Aras 1 Melakukan teknik menghantar dan
Melakukan langkah-langkah menerima baton dalam acara lari
(i) Acara lari berganti-ganti ke selamatan dalam melaksanakan berganti-ganti dengan betul dan
Teknik hantaran dan terima aktiviti lari berganti-ganti. selamat.
baton Melakukan kemahiran lari berganti-
Teknik larian di selekoh ganti dengan teknik yang betul dan Membincangkan aspek keselamatan
Undang-Undang dan selamat. yang perlu diambil kira dalam acara lari
Peraturan berganti-ganti.
- kedudukan pelari dalam Aras 2
lorong dan zon pertukaran Menyatakan undang-undang dan Membincangkan tentang undang-
baton peraturan dalam acara lari berganti- undang dan peraturan asas dalam
- susunan pelari dalam ganti. acara lari berganti-ganti.
lorong Menyatakan undang-undang dan
peraturan kedudukan pelari dalam Membincangkan kesalahan teknik
(ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: lorong dan zon pertukaran baton. lakuan dalam acara lari berganti-ganti.
Latihan yang sistematik Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan
Mengenal pasti kemampuan dalam acara lari berganti-ganti. Menyediakan folio individu acara lari
tahap dan kecergasan murid berganti-ganti.
semasa melakukan aktiviti Aras 3
Kesesuaian pakaian Menganalisis fasa pergerakan dalam Membincangkan strategi dalam acara
Persekitaran atau tempat acara lari berganti-ganti. lari berganti-ganti.
beraktiviti Merancang strategi dalam acara lari
Penyeliaan, arahan dan berganti-ganti.
bimbingan
Perlakuan aktiviti
Disiplin murid
64
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
(b) Padang Murid dapat :
(i) Merej am lembing Aras 1 Melakukan kemahiran dalam acara
Teknik pegangan Melakukan langkah-langkah merejam lembing dengan betul dan
lembing ke selamatan dalam melaksanakan selamat.
Fasa persediaan aktiviti merejam lembing
Fasa lari landas Melakukan kemahiran merejam lembing Membincangkan aspek keselamatan
Fasa rejaman dengan teknik yang betul dan selamat. yang perlu diambil kira dalam acara
- sudut pelepasan merejam lembing.
Fasa ikut lajak Aras 2
Undang-undang dan Menyatakan undang-undang dan Membincangkan tentang undang-
peraturan peraturan dalam acara merejam undang dan peraturan asas dalam
lembing acara merejam lembing
(ii) Aspek-a spek keselamatan Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan
Latihan yang sistematik merejam lembing. Membincangkan kesalahan teknik
Mengenal pasti lakuan dalam acara merejam lembing
kemampuan tahap dan Aras 3
kecergasan murid semasa Mengenal pasti otot utama yang Menyediakan folio individu acara
melakukan aktiviti digunakan dalam acara merejam merejam lembing
Kesesuaian pakaian lembing
Persekitaran atau tempat Menganalisis fasa pergerakan dalam Menamakan otot yang digunakan dalam
beraktiviti acara merejam lembing. acara merejam lembing
Penyeliaan, arahan dan Merancang aktiiviti pembinaan
bimbingan kecergasan fizikal yang sesuai untuk Membincangkan aktiviti pembinaan
Perlakuan aktiviti acara merejam lembing. kecergasan fizikal yang sesuai untuk
Disiplin murid Menganalisis hasil rejaman. acara merejam lembing
65
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :
Melakukan kemahiran gerak edar
(a) Gimnastik Artistik Aras 1 dengan teknik yang betul dan selamat.
Melakukan langkah-langkah
Gimnastik artistik menekankan ke selamatan dalam melaksanakan Membincangkan aspek-aspek
tiga aktiviti utama iaitu imbangan, aktiviti kemahiran gerak edar ke selamatan yang perlu diambil kira
ketangkasan dan lombol. Strategi Melakukan kemahiran gerak edar dalam pergerakan gimnastik artistik.
pengajaran dan pembelajaran dengan teknik yang betul dan selamat.
adalah secara formal dan Merancang aktiviti latih tubi.
terancang. Teknik dan gaya Aras 2
pelaksanaan sesuatu kemahiran Menyatakan sekurang-kurangnya tiga Membincangkan tiga teknik lakuan
pergerakan adalah khusus. teknik lakuan dalam gerak edar. dalam gerak edar.
Mengenal pasti ansur maju yang perlu
Pola Pergerakan : dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya Membincangkan bentuk perlakuan yang
(i) Pola 3 dilakukan. sempurna dalam kemahiran gerak edar.
Gerak edar
Aras 3
(ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: Menganalisis bentuk perlakuan
Latihan yang sistematik kemahiran gerak edar yang sempurna.
Mengenal pasti
kemampuan tahap dan
kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti
Kesesuaian pakaian
Persekitaran atau tempat
beraktiviti
Penyeliaan, arahan dan
bimbingan
Perlakuan aktiviti
Disiplin murid
66
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
67
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
(b) Gimnastik Irama Murid dapat :
Gimnastik Irama bermaksud Aras 1 Melakukan pergerakan meringkuk dan
pergerakan yang dilakukan Melakukan langkah-langkah melunjur.
segerak dengan ritma untuk ke selamatan dalam melaksanakan
menghasilkan pergerakan tubuh aktiviti kemahiran meringkuk dan Membincangkan langkah-langkah
badan yang estetik dan melunjur. ke selamatan yang perlu diambil kira
berkoordinasi dengan Melakukan dua kemahiran meringkuk dalam pergerakan meringkuk dan
penggunaan alatan. dan melunjur dengan teknik yang betul. melunjur.
Pola Pergerakan : Aras 2 Menunjuk cara tahap ansur maju dalam
Menyatakan sekurang-kurannya tiga kemahiran meringkuk dan melunjur.
(i) Pergerakan 3 teknik lakuan dalam meringkuk dan
Meringkuk dan melunjur melunjur. Menjelaskan teknik lakuan dalam
Menyatakan ansur maju yang perlu meringkuk dan melunjur.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya
Latihan yang sistematik dilakukan. Membuat persembahan variasi
Mengenal pasti kemampuan pergerakan meringkuk dan melunjur
tahap dan kecergasan murid Aras 3 bersama alatan
semasa melakukan aktiviti Menganalisis bentuk perlakuan
Kesesuaian pakaian meringkuk dan melunjur yang sempurna Membincangkan bentuk perlakuan yang
Persekitaran atau tempat Merancang dan melaksanakan variasi sempurna dalam kemahiran meringkuk
beraktiviti pergerakan meringkuk dan melunjur dan melunjur.
Penyeliaan, arahan dan bersama alatan.
bimbingan Merancang dan mempersembahkan
Perlakuan aktiviti rangkaian pergerakan yang terdiri
Disiplin murid daripada pelbagai kemahiran imbangan,
melentik, meringkuk dan melunjur.
68
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN II
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
(c) Gimnastik Pendidikan Murid dapat :
Gimnastik Pendidikan ialah satu Aras 1 Melakukan kemahiran gimnastik
pendekatan dalam pendidikan Melakukan langkah-langkah pendidikan secara individu.
gimnastik. Ianya memberi ke selamatan dalam melaksanakan
tumpuan kepada pembelajaran aktiviti gimnastik pendidikan. Membincangkan aspek-aspek
individu yang unik dari segi gaya Melakukan gaya pergerakan tema tiga ke selamatan yang perlu diambil kira
pergerakan, dan perkembangan dan tema empat dengan teknik yang dalam pergerakan gimnastik
pelajar. betul dan selamat. pendidikan.
Tema gimnastik pendidikan :
(i) Tema 3 Aras 2 Membincangkan gaya pergerakan tema
Kesedaran masa Mengenal pasti komponen kecergasan tiga dan tema empat.
(ii) Tema 4 yang diaplikasikan dalam aktiviti
Kesedaran perkaitan gimnastik pendidikan. Membincangkan komponen kecergasan
antara pelbagai bahagian yang diaplikasikan dalam aktiviti
tubuh badan Aras 3 gimnastik pendidikan.
(iii) Aspek-Aspek Keselamatan: Merancang dan melaksanakan variasi
Latihan yang sistematik pergerakan mengikut tema. Membuat persembahan variasi
Mengenal pasti Menganalisis bentuk perlakuan yang pergerakan.
kemampuan tahap dan unik dari segi gaya pergerakan dalam
kecergasan murid gimnastik pendidikan. Membincangkan bentuk perlakuan yang
semasa melakukan sempurna dalam aktiviti gimnastik
aktiviti pendidikan.
Kesesuaian pakaian.
Persekitaran atau tempat


Use: 0.2453