• η η η , υ ’ α ’ η , ’ υ υ α , α α , ’ υ , α α η α η α α .


  •   
  • FileName: 08Iliad02.pdf [read-online]
    • Abstract: Goddess, sing of the rage of Peleus’ son Achilles, murderous rage, rage ... House of Death so many sturdy souls, souls of great fighters; rage that. made their bodies carrion, feasts for the dogs and birds; and the will of ...

Download the ebook

OXFORD LATIN COURSE - CHAPTER 8 THE ILIAD & THE TROJAN WAR
THE TROJAN WAR
Thetis gives armor made by Hephaestus to her son Achilles (575-550 B.C.E.)
µ νιν ειδε θε Πηληϊ δεω χιλ ος
ο λοµ νην, µυρ ' χαιο ς λγε' θηκε,
πολλ ς δ' φθ µους ψυχ ς ϊδι προ αψεν
ρ ων, α το ς δ λ ρια τε χε κ νεσσιν
ο ωνο σ τε π σι, ∆ι ς δ' τελε ετο βουλ ,
ξ ο δ τ πρ τα διαστ την ρ σαντε
τρε δης τε ναξ νδρ ν κα δ ος χιλλε ς.
- Homer, Iliad 1.1-7
Goddess, sing of the rage of Peleus’ son Achilles, murderous rage, rage
that cost the Achaeans countless losses, rage that hurled down to the
House of Death so many sturdy souls, souls of great fighters; rage that
made their bodies carrion, feasts for the dogs and birds; and the will of
Zeus was moving toward its end. Begin, Muse, when the two first broke
and clashed, Agamemnon lord of men and brilliant Achilles.
- Adapted from translation by Robert Fagles
OXFORD LATIN COURSE - CHAPTER 8 THE RAGE OF ACHILLES
THE RAGE OF ACHILLES
Briseis is taken from Achilles (Republican wall painting in Pompeii)
Briseis is led away from Achilles’ tent (480 B.C.E.)
Odysseus, Ajax, and Phoenix try to persuade Achilles to rejoin the fight (470 B.C.E.)
OXFORD LATIN COURSE - CHAPTER 8 ACHILLES & PATROCLUS
ACHILLES & PATROCLUS
Achilles & Patroclus (kylix, Sosias painter, 500 B.C.E.)
Menelaus and Meriones lift Patroclus' body onto a cart while Odysseus (on the right, wearing the
pilos hat and a shield) looks on. (from Volterra, 2nd century B.C.E., Florence)
OXFORD LATIN COURSE - CHAPTER 8 ACHILLES & HECTOR
ACHILLES VS. HECTOR
Achilles fights against Hector (Berlin painter, 490-480 B.C.E.)
Achilles moves in for the kill; Hector is vulnerable
Hector breaks his spear on Achilles’ shield (480 B.C.E.)
ψυχ δ' κ εθ ων πταµ νη ϊδος δ βεβ κει
ν π τµον γο ωσα λιπο σ' νδροτ τα κα βην.
τ ν κα τεθνη τα προση δα δ ος χιλλε ς:
τ θναθι: κ ρα δ' γ τ τε δ ξοµαι ππ τε κεν δ
Ζε ς θ λ τελ σαι δ' θ νατοι θεο λλοι.
- Homer, Iliad 22.362-366
Flying free of his limbs his soul went winging down to the House of Death,
wailing his fate, leaving his manhood far behind, his young and supple
strength. But brilliant Achilles taunted Hector’s body, dead as he was, “Die,
die! For my own death, I’ll meet it freely–whenever Zeus and the other
deathless gods would like to bring it on!”
- Translation by Robert Fagles
OXFORD LATIN COURSE - CHAPTER 8 ACHILLES & HECTOR
Achilles prepares to drag Hector’s body around the tomb of Patroclus (520-510 B.C.E.)
Achilles mounts his chariot as he looks back at Hecuba, who makes a gesture of mourning;
Iris rushes toward Hector; Patroclus’ soul leaps from its tomb
Achilles with Hector’s corpse (Hieron potter & Macron painter, 490-480 B.C.E.)
OXFORD LATIN COURSE - CHAPTER 8 ACHILLES & PRIAM
ACHILLES & PRIAM
Priam recovers the body of Hector from Achilles (500 B.C.E.)
Priam on the left; Achilles with dagger on the right; Hector’s corpse below -
more sinister than Homeric version of the story (490-480 B.C.E.)
Priam pleads with Achilles (Bertel Thorwaldsen, 1815 C.E.)
OXFORD LATIN COURSE - CHAPTER 8 ACHILLES & PRIAM
Hector brought back to Troy (Roman sarcophagus relief, 180-200 C.E.)
χε αντες δ τ σ µα π λιν κ ον: α τ ρ πειτα
ε συναγειρ µενοι δα νυντ' ρικυδ α δα τα
δ µασιν ν Πρι µοιο διοτρεφ ος βασιλ ος.
ς ο γ' µφ επον τ φον κτορος πποδ µοιο.
- Homer, Iliad 24.801-804
And once they’d heaped the mound they turned back home to Troy, and
gathering once again they shared a splendid funeral feast in Hector’s
honor, held in the house of Priam, king by will of Zeus.
And so the Trojans buried Hector breaker of horses.
- Translation by Robert Fagles
Stamp showing image of Achilles from red Stamp showing image of hector taking armor
figure amphora (460-450 B.C.E.) from Priam & Hecuba (510 B.C.E.)


Use: 0.09