• BUKU PANDUAN


  •   
  • FileName: bupanppg.pdf [read-online]
    • Abstract: Pendidikan Seni Visual KBSR. Menggambar, Membuat Corak dan. Rekaan. 3(2+1) XXX31XX. Elektif 1. 3(x+x) ELS3101 ... Pendidikan Seni Visual KBSR - Membentuk dan Membuat Binaan, dan Mengenal Kraf Tradisional ...

Download the ebook

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BUKU PANDUAN
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)
Institut Pendidikan Guru Malaysia
Aras 1, Blok 2200, Enterprise Building 3,
Persiaran APEC, Cyber 6, 63000 Cyberjaya.
Web : http://www.moe.gov.my/ipgm
Berkuat kuasa Jun 2011
PRAKATA REKTOR
Ii
PRAKATA PENGARAH
iii
VISI IPG
IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru
MISI IPG
Institut Pendidikan Guru melahirkan guru yang kompeten dan
berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang
dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia
iv
SENARAI KANDUNGAN
Bil. Muka
surat
1 Prakata Rektor ii
2 Prakata Pengarah iii
3 Visi dan Misi iv
1-3
4 Bab 1 Maklumat Pusat Pembelajaran PPG
5 Bab 2 Maklumat Am Dan Sistem Akademik 4-9
6 Bab 3 Struktur Kurikulum Dan Keperluan 10 - 14
Pengijazahan
7 Bab 4 Perincian Kurikulum Mengikut Bidang Pengkhususan 15 - 63
8 Bab 5 Pakej Kursus Elektif 64 - 66
9 Lampiran – Kombinasi Pakej Kursus Elektif
Buku Panduan PPG 2011
BAB 1 MAKLUMAT PUSAT PEMBELAJARAN PPG
1.1 PENGENALAN
Program Pensiswazahan Guru (PPG) yang ditawarkan kepada guru dalam
perkhidmatan merupakan usaha Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah
memartabatkan profesion perguruan seperti yang terkandung dalam Pelan Induk
Pembangunan Pendidikan (PIPP) Teras 5 bagi memastikan guru-guru
mempunyai kelayakan sekurang-kurangnya peringkat ijazah pertama.
Program Pensiswazahan Guru (PPG) ini dilaksanakan di dua puluh tujuh (27)
Kampus Institut Pendidikan Guru melalui mod Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).
1.2 MATLAMAT PROGRAM
Matlamat PPG ini adalah untuk melahirkan guru-guru siswazah yang berkualiti
dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan ketrampilan
profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah
Pendidikan Guru.
1.3 FOKUS HASIL PEMBELAJARAN
Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi:
 Pengetahuan dan Kefahaman
 Kemahiran Praktikal
 Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab
 Etika, Profesionalisme dan Kemanusiaan
 Komunikasi, Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan
 Kaedah Saintifik, Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian
Masalah
 Pembelajaran Sepanjang Hayat
 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan
1
Buku Panduan PPG 2011
1.4 JAMINAN KUALITI
Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia
(Malaysian Qualification Framework - MQF).
1.5 KELULUSAN KURIKULUM
Kurikulum Program Pensiswazahan Guru (PPG) adalah tertakluk kepada
kelulusan Senat IPGM.
2
Buku Panduan PPG 2011
1.6 BIDANG PENGKHUSUSAN PPG
IPG menawarkan enam belas (16) bidang pengkhususan bagi pelajar, iaitu:
BIL. KURSUS MAJOR KOD
1 Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BMM
2 Bahasa Cina Pendidikan Rendah BCN
3 Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BTM
4 Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah MZU
5 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah PSV
6 Pendidikan Islam Pendidikan Rendah PIM
7 Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah PJM
8 Matematik Pendidikan Rendah MTE
9 Sains Pendidikan Rendah SCE
10 Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah RBT
11 Pendidikan Prasekolah PRA
12 Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah PKB
13 Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah PKD
14 Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah PKL
15 Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah PKP
Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua Pendidikan
16 TSL
Rendah
3
Buku Panduan PPG 2011
BAB 2 MAKLUMAT AM DAN PERATURAN AKADEMIK
2.1 PEMBELAJARAN DI IPG KAMPUS
2.1.1 Pembelajaran Program Pensiswazahan Guru (PPG) di IPG Kampus
melalui mod pendidikan jarak jauh ini mengambil kira status pelajar PPG
sebagai guru dalam perkhidmatan.
2.1.2 Mod pembelajaran PPG merupakan integrasi antara Pembelajaran
Kendiri, Pembelajaran Bersemuka dan Pembelajaran Atas Talian (OLL).
a. Pembelajaran Kendiri
Pembelajaran kendiri membolehkan pelajar memilih masa dan tempat
yang sesuai untuk menguruskan pembelajaran pelajar berpandukan
kepada modul pembelajaran, buku rujukan dan bahan sumber
internet.
b. Pembelajaran Atas Talian (OLL)
Pembelajaran Atas Talian membolehkan pelajar belajar melalui
saluran yang berikut;
 Mengakses dan muat turun bahan pembelajaran seperti modul
pembelajaran, soalan tugasan, nota pensyarah dan bahan rujukan
yang membantu pembelajaran anda
 Berinteraksi dengan pensyarah melalui forum
 Berkomunikasi dengan Mentor
 Berkongsi pengalaman pembelajaran dengan pelajar lain
 Mendapat maklumat terkini atau berita terkini
Semua pelajar WAJIB mendaftarkan diri sebagai pengguna pembelajaran
atas talian.
Portal Pembelajaran IPG : http://www.moe.gov.my/ipgm/a/atutor/login.php
c. Interaksi Bersemuka
Interaksi bersemuka membolehkan anda berbincang topik-topik
pembelajaran dalam modul. Interaksi bersemuka dijalankan sebanyak
lima (5) kali setiap semester mengikut kalender akademik program.
4
Buku Panduan PPG 2011
2.2 PERATURAN AKADEMIK
2.2.1 Peraturan Akademik adalah ketetapan yang digunakan oleh IPG dalam melaksanakan
proses penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran serta pentaksiran.
2.2.2 Kalendar Akademik
Kalendar akademik adalah jadual kegiatan akademik semester yang ditetapkan oleh
Senat IPGM.
Semester Januari
Pengajaran dan Pembelajaran 15 Minggu
Minggu Ulangkaji 3 Minggu
Minggu Peperiksaan 2 Minggu
Jumlah 20 Minggu
Semester Jun
Pengajaran dan Pembelajaran 15 Minggu
Minggu Ulangkaji 3 Minggu
Minggu Peperiksaan 2 Minggu
Jumlah 20 Minggu
2.2.3 Penawaran Kursus Setiap Semester
IPGM mempunyai kuasa muktamad dalam menentukan kursus yang ditawarkan pada
satu-satu semester tertakluk kepada keputusan Senat IPG. Kursus yang ditawarkan
dalam setiap semester akan dimaklumkan kepada pelajar pada awal permulaan
semester.
5
Buku Panduan PPG 2011
2.2.4 Tempoh Pengajian
Tempoh pengajian PPG adalah lapan (8) semester
2.2.5 Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar
Satu (1) jam kredit bersamaan dengan 40 jam pembelajaran (Notional Credit Hours)
untuk setiap kursus dalam setiap semester. Jam pembelajaran merujuk kepada agihan
masa untuk interaksi bersemuka, pembelajaran atas talian dan pembelajaran kendiri.
Kursus tiga (3) kredit merujuk kepada 120 jam pembelajaran diterjemahkan seperti yang
berikut:
Aktiviti-aktiviti Pembelajaran Bilangan Jam
pembelajaran
Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan
terarah / amali 70
Mengahadiri kelas interaksi bersemuka ( 5 kali) 10
Pembelajaran Atas Talian 5
Kerja Kursus 20
Ulangkaji 10
Peperiksaan 3
Jumlah 120
2.2.6 Jumlah Kredit PPG
Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian
setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit.
6
Buku Panduan PPG 2011
2.3 PENGECUALIAN KREDIT / PEMINDAHAN KREDIT
2.3.1 Takrifan Pengecualian Kredit
Pengecualian Kredit ditakrifkan sebagai sejumlah kredit yang diberikan kepada pelajar
yang mengikuti kursus di IPGK yang dikecualikan daripada keperluan pengijazahan.
Pelajar hanya perlu mengumpul sejumlah baki unit tertentu bagi tujuan pengijazahan,
kelulusan atau gred kursus yang dikumpulkan atau diperolehi di IPGK sahaja yang
diambil kira dalam pengiraan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) bagi tujuan
pengijazahan.
2.3.2 Syarat-syarat untuk pengecualian kredit adalah seperti berikut:
(a) Kursus-kursus yang diberi pengecualian kredit hendaklah setara atau
lebih tinggi daripada kursus yang ditawarkan oleh IPG;
(b) Kursus yang diberi pengecualian kredit hendaklah mempunyai sekurang-
kurangnya 75 peratus persamaan kandungan kursus dengan kursus yang
ditawarkan oleh IPGM;
2.3.3 Jumlah Besar Pengecualian Kredit Secara Pukal
Pelajar PPG layak mendapat tiga puluh (30) pengecualian kredit secara pukal. Kursus-
kursus yang layak untuk pengecualian kredit adalah seperti yang berikut:
Kursus Bilangan Jumlah Rujuk Maklumat
Kursus Pencualian Kredit pada Muka Surat
Secara Pukal
Kokurikulum 6 5 11
Pengajian Profesional 4 12 13
Praktikum - 12 14
Jumlah Besar 29
c. Dua puluh sembilan (29) kredit yang tersebut di atas tidak diambil kira
dalam pengiraan PMG/PMGT bagi tujuan pengijazahan.
7
Buku Panduan PPG 2011
2.3.4 Takrifan Pemindahan Kredit
Pemindahan kredit ditakrifkan sebagai pengiktirafan sejumlah kredit yang diperolehi oleh
seseorang pelajar IPGK yang mengikuti kursus di sesebuah Maktab Perguruan / Institut
Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia di peringkat diploma, digabungkan
dengan kredit yang diperolehi di IPGK bagi memenuhi syarat keperluan kredit program
pengajiannya. Keputusan peperiksaan atau gred yang diperolehi daripada kursus yang
diikuti di Maktab Perguruan / Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia
di peringkat diploma yang dipindahkan akan digabungkan dalam pengiraan PMG/PMGT.
2.3.5 Syarat-syarat Pemindahan Kredit
Dalam proses pemindahan kredit, jam kredit yang diperolehi bersama-sama dengan
gred dan mata gred bagi kursus berkenaan akan diambil kira dalam pengiraan PMG/
PMGT pelajar. Kebenaran untuk pemindahan kredit adalah antara lain, tertakluk kepada
syarat-syarat yang berikut:
(a) Kursus-kursus bidang pengkhususan sahaja dibenarkan untuk
pemindahan kredit seperti yang tersenarai dalam “ Senarai Kursus Layak
Pindah Kredit PPG”;
(b) Kursus-kursus yang dipohon pemindahan kredit hendaklah setara dan
memenuhi kehendak kurikulum kursus semasa;
(c) Kursus yang dipohon pemindahan kredit hendaklah mempunyai
sekurang-kurangnya 75 peratus persamaan kandungan kursus dengan
kursus yang ditawarkan oleh IPGM;
(d) Gred atau mata gred yang diperolehi untuk kursus berkenaan adalah
tidak kurang daripada gred C atau mata gred 2.00;
8
Buku Panduan PPG 2011
(e) Bilangan kredit yang boleh diluluskan untuk pemindahan kredit hendaklah
tidak melebihi dua belas (12) kredit daripada jumlah kredit bagi sesuatu
program pengajian;
(f) Pihak IPGM berhak mengadakan ujian untuk menentukan sama ada
pemindahan kredit boleh diberi kepada pelajar bagi mana-mana kursus.
2.3.6 Tatacara Permohonan Pemindahan Kredit
Pelajar PPG yang ingin memohon pemindahan kredit bagi kursus pengkhususan perlu
memohon dengan menggunakan “Borang Permohonan Pemindahan Kredit”. Borang
permohonan perlu dikemukakan untuk kelulusan Senat bagi program pengajian yang
sedang diikuti dalam tempoh masa tahun pertama untuk pertimbangan.
2.3.7 Bilangan kredit yang boleh diluluskan untuk Pengecualian Kredit dan Pemindahan Kredit
hendaklah tidak melebihi satu pertiga (1/3) daripada jumlah kredit bagi sesuatu program
pengajian.
9
Buku Panduan PPG 2011
BAB 3 STRUKTUR KURIKULUM DAN KEPERLUAN PENGIJAZAHAN
3.1 STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang
menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan
kewajarannya. Struktur program ini adalah seperti yang berikut:
BIL. KURSUS KREDIT JUMLAH
KREDIT
1. KURSUS WAJIB
 Kursus Wajib IPT 4 23 (17%)
 Kursus Wajib IPG 19
2. KURSUS TERAS
 Pengajian Profesional 27
 Major 45 86 (65%)
 Amalan Profesional 14
3. KURSUS ELEKTIF
 Pakej Elektif 1 12 24 (18%)
 Pakej Elektif 2 12
JUMLAH 133 (100%)
10
Buku Panduan PPG 2011
3.2 KURSUS WAJIB
Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT),
dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG).
Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang
mengikuti PPG. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan
asas, kemahiran generik, dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh
seseorang guru. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit.
Kursus Wajib Kokurikulum – Olahraga ditawarkan selaras dengan dasar
1Murid 1Sukan.
Senarai Kursus Wajib adalah seperti yang berikut:
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0)
WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0)
WAJ3115 ***Bahasa Melayu Komunikatif I 2(2+0)
WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0)
WAJ3116 ***Bahasa Melayu Komunikatif II 1(1+0)
WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2)
WAJ3105 Literasi Nombor 2(2+0)
WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0)
WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1)****
*WAJ3108 Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum 1(1+0)
*WAJ3109 Kokurikulum – Permainan 1(0+1)
*WAJ3110 Kokurikulum - Unit Beruniform I 1(0+1)
*WAJ3111 Kokurikulum - Unit Beruniform II 1(0+1)
WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga 1(0+1)
11
Buku Panduan PPG 2011
KOD KURSUS KREDIT
*WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan 1(0+1)
WAJ 3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) **KT
Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) **KT
Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) **KT
Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) **KT
Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) **KT
Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) 3(0+3)
Jumlah 23
(i) * Kursus pengecualian kredit secara pukal.
(ii) **KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang
diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada
semester 6.
(iii) *** Kursus Wajib ini hanya untuk pengkhususan Pengajaran Bahasa
Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah yang
menggantikan WAJ3102 dan WAJ3103
(iv) **** Penerangan pecahan kredit adalah seperti yang berikut:
3(2+ 1 )
Jumlah Kredit yang Peruntukan Kredit Peruntukan Kredit
Diperuntukan Untuk Teori di Untuk Amali di
mana 1 kredit mana 1 kredit
bersamaan 15 jam bersamaan 30 jam
pembelajaran pembelajaran
Contoh pengiraan jam pembelajaran suatu kursus adalah seperti yang
berikut:
Pecahan Kredit Jumlah Jam Pembelajaran
3(2+1) 60
2(2+0) 30
12
Buku Panduan PPG 2011
3.3 KURSUS TERAS
Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional, Major, dan Amalan
Profesional.
Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas
pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan, nilai dan etika keguruan
serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan
tanggungjawab dengan berkesan. Pengajian Profesional diperuntukkan
sejumlah 27 kredit.
Senarai Kursus Pengajian Profesional adalah seperti yang berikut:
KOD KURSUS KREDIT
*EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia 3(3+0)
*EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0)
EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0)
*EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0)
EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1)
EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0)
*EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0)
EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0)
EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0)
Jumlah 27
* Kursus pengecualian kredit secara pukal.
Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan
kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi
membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Penguasaan
pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Major
diperuntukkan sejumlah 45 kredit.
13
Buku Panduan PPG 2011
Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan
kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah.
Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah
satu syarat penganugerahan ijazah.
Senarai Kursus Amalan Profesional adalah seperti yang berikut:
KOD KURSUS KREDIT
*PRK3101 Praktikum Fasa I 2
*PRK3102 Praktikum Fasa II 4
*PRK3103 Praktikum Fasa III 6
INT3101 Internship 2
Jumlah 14
* Kursus pengecualian kredit secara pukal.
3.4 Kursus Elektif
Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi
membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada
kursus major. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan
pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah
Rendah. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Setiap Pakej Elektif
diagihkan sejumlah 12 kredit.
3.5 Kursus MUET
English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan
pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi
keperluan Malaysian University English Test (MUET). IPG diberi kebebasan
untuk merancang dan melaksanakan kursus ini.
14
Buku Panduan PPG 2011
BAB 4 PERINCIAN STRUKTUR KURIKULUM PENGKHUSUSAN
1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH
Semester 1
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0)
WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0)
WAJ3105 Literasi Nombor 2(2+0)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT
Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa 3(3+0)
BMM3101
Malaysia Sekolah Rendah
Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu 3(2+1)
BMM3117
Sekolah Rendah
Jumlah 12
Semester 2
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0)
WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT
EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0)
Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah 3(2+1)
BMM3103
Rendah
BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 3(2+1)
Jumlah 12
Semester 3
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0)
EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa 3(0+3)
BMM3105
Melayu Berbantukan Komputer
Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran 3(3+0)
BMM3106
Bahasa Melayu Sekolah Rendah
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
ELS3101 English Language Enrichment I TK
Jumlah 14
15
Buku Panduan PPG 2011
Semester 4
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT
Pengantar Linguistik Bahasa 2(2+0)
BMM3107
Melayu
Fonetik dan Fonologi Bahasa 3(3+0)
BMM3108
Melayu
Teknologi dalam Pengajaran dan 3(2+1)
EDU3105
Pembelajaran
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga 1(0+1)
ELS3102 English Language Enrichment II TK
Jumlah 12
Semester 5
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT
BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu 3(3+0)
BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu 3(3+0)
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
Jumlah 12
Semester 6
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3)
Semantik dan Peristilahan Bahasa 2(2+0)
BMM3111
Melayu
Sejarah Bahasa Melayu, 3(3+0)
BMM3112
Perkamusan dan Terjemahan
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
Jumlahl 14
16
Buku Panduan PPG 2011
Semester 7
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1)
Asas Kepimpinan dan Perkembangan 3(3+0)
EDU3108
Profesional
Penyelidikan Tindakan I - Bahasa 3(3+0)
BMM3113
Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah)
BMM3114 Kebudayaan Melayu 2(2+0)
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
Jumlah 14
Semester 8
KOD KURSUS KREDIT
EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0)
Penyelidikan Tindakan II - Bahasa 3(0+3)
BMM3115 Melayu Pendidikan Rendah
(Pelaksaanaan dan Pelaporan)
Genre Kesusasteraan Melayu dalam 3(3+0)
BMM3116
Bahasa Melayu
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
INT3101 Internship 2(4M)
Jumlah 14
17
Buku Panduan PPG 2011
2. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH
Semester 1
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0)
WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0)
WAJ3105 Literasi Nombor 2(2+0)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT
BCN3101 Fonetik dan Kosa Kata 3(2+1)
BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran 3(2+1)
Bahasa Cina
Jumlah 12
Semester 2
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0)
WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT
EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0)
BCN3103 Tatabahasa dan Retorik 3(3+0)
BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak 3(2+1)
Jumlah 12
Semester 3
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0)
EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT
BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1)
Kemahiran Mengenali dan Menulis
Aksara Cina dan Kemahiran Membaca
BCN3106 Prosa 3(3+0)
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
ELS3101 English Language Enrichment I TK
Jumlah 14
18
Buku Panduan PPG 2011
Semester 4
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT
BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran 3(3+0)
Kemahiran Membaca Teks
Pelbagai Genre
BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina 3(3+0)
Sekolah Rendah
EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan 3(2+1)
Pembelajaran
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
WAJ3112 Kokurikulum - Olaraga 1(0+1)
ELS3102 English Language Enrichment II TK
Jumlah 13
Semester 5
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT
BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1)
Kemahiran Bertutur dan
Mendengar
BCN3110 Puisi 3(3+0)
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
Jumlah 12
Semester 6
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3)
BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1)
Kemahiran Mengarang
BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam 3(3+0)
Pendidikan Bahasa Cina
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
Jumlahl 15
19
Buku Panduan PPG 2011
Semester 7
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1)
EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan 3(3+0)
Profesional
BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina 3(3+0)
Pendidikan Rendah (Kaedah)
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
Jumlah 12
Semester 8
KOD KURSUS KREDIT
EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0)
BCN3114 Novel dan Drama 3(3+0)
BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa 3(0+3)
Cina Pendidikan Rendah
(Pelaksanaan dan Pelaporan)
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
INT3101 Internship 2(4M)
Jumlah 14
20
Buku Panduan PPG 2011
3. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH
Semester 1
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0)
WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0)
WAJ3105 Literasi Nombor 2(2+0)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT
BTM3101 Pengantar Linguistik Bahasa Tamil 3(3+0)
Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil 3(2+1)
BTM3102
SJK(T) / SK
Jumlah 12
Semester 2
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0)
WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT
EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0)
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa 3(2+1)
BTM3103
Tamil
BTM3104 Tatabahasa I 3(3+0)
Jumlah 12
Semester 3
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0)
WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT
BTM3105 Pengajaran Tatabahasa 3(3+0)
Pengayaan dan Penggunaan Bahasa 3(2+1)
BTM3106
Tamil
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
ELS3101 English Language Enrichment I TK
Jumlah 14
21
Buku Panduan PPG 2011
Semester 4
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT
Pengajaran dan Pembelajaran 3(3+0)
BTM3107
Kesusasteraan Bahasa Tamil
Pendekatan Penulisan Karya 3(3+0)
BTM3108
Kreatif
Teknologi dalam Pengajaran dan 3(2+1)
EDU3105
Pembelajaran
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga 1(0+1)
ELS3102 English Language Enrichment II TK
Jumlah 13
Semester 5
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT
BTM3109 Kesusasteraan Tamil Moden I 3(3+0)
Pentaksiran dan Penilaian dalam 3(3+0)
BTM3110
Bahasa Tamil
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
Jumlah 12
Semester 6
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3)
BTM3111 Tatabahasa II 3(3+0)
BTM3112 Puisi Tamil Klasik 3(3+0)
XXX31XX Elektif 1 3(x+x)
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
Jumlahl 15
22
Buku Panduan PPG 2011
Semester 7
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1)
Asas Kepimpinan dan Perkembangan 3(3+0)
EDU3108
Profesional
Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil 3(3+0)
BTM3113
Pendidikan Rendah (Kaedah)
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
Jumlah 12
Semester 8
KOD KURSUS KREDIT
EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0)
BTM3114 Kesusasteraan Tamil Moden II 3(3+0)
Penyelidikan Tindakan II – Bahasa 3(0+3)
BTM3115 Tamil Pendidikan Rendah
(Pelaksanaan dan Pelaporan)
XXX31XX Elektif 2 3(x+x)
INT3101 Internship 2(4M)
Jumlah 14
23
Buku Panduan PPG 2011
4. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH
Semester 1
KOD KURSUS KREDIT
WAJ3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0)
WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0)
WAJ3105 Literasi Nombor 2(2+0)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT
MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I 1(0+1)
MZU3102 Teori Muzik I 2(2+0)
MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1)
MZU3104 Asas Pendidikan Muzik 2(2+0)
Jumlah 12
Semester 2
KOD


Use: 0.0415