• (Ovla232tenja ispitivanja uvezene opreme.doc)


  •   
  • FileName: ispitivanje uvezenih.pdf [read-online]
    • Abstract: Mlaznice za vodu, koje nisu namjenjene za gašenje. požara ure aja, djelova ure aja i ... certificiranju DZNM (Bonpet, sprej za gašenje. požara, naprtnja a) 36. ...

Download the ebook

POPIS PRAVNIH OSOBA KOJE IMAJU OVLAST ZA ISPITIVANJE
UVEZENIH UREÐAJA ZA GAŠENJE POŽARA
Red. Naziv ovlaštene
Adresa Ovlaštena za ispitivanje
Br. pravne osobe
Fakultet strojarstva i To kasti termomaksimalni i to kasti
brodogradnje Zagreb, Ðure termodiferencijalni javlja i požara sa
1.
Sveu ilišta u Salaja 5 temomomaksimalnim lanom, bo ica za aktiviranje
Zagrebu mlaznica tipa sprinkler.
Mlaznice za vodu, koje nisu namjenjene za gašenje
U ilište vatrogastva i Zagreb, Ksaverska
2. požara ure aja, djelova ure aja i instalacija pod
civilne zaštite cesta 107
naponom elektri ne struje.
Vatrogasne spojnice, mlaznice za vodu, mlaznica za
pjenu, hidrantskih ormari a, kutnih ventila, okretnih
U ilište vatrogastva i
3. Zagreb, Ksaverska nastavaka, hidranata i hidrantskih nastavaka,
civilne zaštite
cesta 107 razdjelnica, sabirnica, usisnih košara i
me umješalica.
Laboratorij za
Lu ko, Hrastovi ka
4. toplinska mjerenja Ormari za smještaj zapaljivih teku ina.
b.b.
d.o.o.
Zavod za ispitivanje
5. Zagreb, Gajeva 17 Nadzemni hidranti za gašenje požara.
kvalitete robe d.d.
Vatrogasne crpke, vatrogasne nadgradnje vatrogasnih
U ilište vatrogastva i Zagreb, Ksaverska vozila, mješa a vode i pjenila, baca a vode i pjene,
6.
civilne zaštite cesta 107 ure aja za gašenje prahom, cijevnih vitala, i usisnih i
tla nih vatrogasnih cijevi.
U ilište vatrogastva i Zagreb, Ksaverska Sredstva za gašenje(pjenilo, prah), retardanti,
7.
civilne zaštite cesta 107 supresanti
U ilište vatrogastva i Zagreb, Ksaverska Dijelovi stabilnog sustava za gašenje plinom FM-200
8.
civilne zaštite cesta 107 i sredstvo za gašenje FM-200
Požar inženjering s Zagreb, Ciglene ka
9. Prah za gašenje požara
p.o. 9,
Automatski dimni javlja i požara - ionizacijski i
Zagreba ki centar za
Zagreb, Ksaverska opti ki, ru ni javlja i požara i centrale za dojavu
10. zaštitu od požara i
cesta 105 požara, kada navedeni ure aji posjeduju certifikat o
zaštitu na radu d.o.o.
sukladnosti normama EN - 54.
U ilište vatrogastva i Zagreb, Ksaverska
11. Vatrodojavni sustavi i pripadaju a oprema.
civilne zaštite cesta 107
Halonski ventili, sprinkler stanica, sprinkler
mlaznice, centrifugalnih pumpi, kontrolori protoka,
Zagreb, daljinski upravljanih stanica, drencher mlaznica,
12. Zagrebinspekt d.o.o.
Draškovi eva 29 mlaznica za vodu/pjenu, zaštitnika povratnog toka,
ventila i mlaznica za ugljikov dioksid, komora za
pjenu, mješa e pjene.
Zagreb, Djelovi stabilnog sustava za gašenje požara plinom
13. Zagrebinspekt d.o.o.
Draškovi eva 29 FM-200
Zavod za ispitivanje Zagreb, Gajeva Vatrodojavne centrale, automatski i ru ni javlja i
14.
kvalitete robe d.d. 17/III požara, alarmni zvu ni izvori
Zagreb, Tkal i eva
15. Croatiainspect d.o.o. Mješa i vode i pjenila
7/IV
1
U ilište vatrogastva i Zagreb, Ksaverska
16. Vatrogasne cijevi za hidrantsku mrežu
civilne zaštite cesta 107
U ilište vatrogastva i Zagreb, Ksaverska
17. Mo ila, kvasila
civilne zaštite cesta 107
Laboratorij za
Zagreb, Lu ko,
18. toplinska mjerenja Ure aji za odvod dima i topline
Hrastovi ka b.b.
d.o.o.
19. Velteh d.o.o. Zagreb, Lanište 9E Djelovi stabilnog sustava za gašenje s FM-200
Zagreb, Barutanski Vatrodojavne centrale, termi ki, dimni i ru ni
20. Eurostandard d.o.o.
ogranak 7 javlja i požara
Laboratorij za
Zagreb, Lu ko,
21. toplinska mjerenja Ventilatori za odsis dima i odvod topline
Hrastovi ka b.b.
d.o.o.
Zagreb,
22. Zagrebinspekt d.o.o. Nadzemni hidranti, baca i voda/pjena,hidr. zvona
Draškovi eva 29
Djelovi sustava za dojavu požara, gašenje požara
23. Velteh d.o.o. Zagreb, Lanište 9E
raspršenom vodom, vatrogasna vozila
Laboratorij za
Zagreb, Lu ko, Ure aji za automatsko zatvaranje vrata otpornih na
24. toplinska mjerenja
Hrastovi ka b.b. požar
d.o.o.
Zagreb,
25. Zgrebinspekt d.o.o. Sprinkler stanica sa zaštitom povratnog toka
Draškovi eva 29,
Vatrogasne armature, spojnice, mlaznice za vodu,
hidrantski nastavci, razdjelnice, sabirnice, vatrogasne
26. Velteh d.o.o. Zagreb, Lanište 9E
armature za gašenje zra nom pjenom, (mlaznice,
mješa i vode i pjenila, baca i za zra nu pjenu)
Zagreb, Barutanski Djelovi sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih
27. Eurostandard d.o.o.
ogranak 7 plinova i para
Zavod za ispitivanje
28. Zagreb, Gajeva 17 Podzemni hidranti za gašenje požara
kvalitete robe d.d.
HCFC B ili NAF S-III
Zagreb,
29. Zagrebinspekt d.o.o. HFC-ea ili FM-200
Draškovi eva 29
IG-541 ili Inergen
U ilište vatrrogastva Zagreb, Ksaverska
30. vatrogasna odijela
i civilne zaštite 107
Hrvatski registar Split, Marasovi eva ure aji, oprema, sredstva i instalacije za dojavu i
31.
brodova 67 gašenje na fiksnoj obalnoj platformi IVANA-A
Zagreb,
32. Zagrebinspekt d.o.o. susatvi za dojavu požara i pripadaju i elementi
Draškovi eva 29
Zagreb,
33. Zagrebinspekt d.o.o. NAF S-III i druga zamjenska sredstva za halone
Draškovi eva 29
penja ko i radno uže, sprave za penjanje i spašavanje
U ilište vatrrogastva Zagreb, Ksaverska
34. (prijenosne vatrogasne ljestve, vatrogasne spusnice,
i civilne zaštite 107
usko nice i zra ni usko ni jastuci)
aparati za gašenje požara koji ne podliježu obveznom
U ilište vatrrogastva Zagreb, Ksaverska
35. certificiranju DZNM (Bonpet, sprej za gašenje
i civilne zaštite 107
požara, naprtnja a)
Zagreb, Stupni ka vatrogasna vozila za gašenje požara vodom, pjenom i
36. V-ING d.o.o.
4 prahom
2
dijelovi stabilnih sustava za detekciju zapaljivih
37. Velteh d.o.o. Zagreb, Lanište 9E
plinova i para
vatrogasne zaštitne rukavice, reflektiraju a
U ilište vatrrogastva Zagreb, Ksaverska vatrogasna odje a za posebna gašenja požara,
38.
i civilne zaštite 107 sigurnosna obu a otporna na opasnosti pri gašenju
požara
U ilište vatrrogastva Zagreb, Ksaverska
39. Ure aji za gašenje požara FIRE TRACE i FIRE PRO
i civilne zaštite 107
Zagreb, Barutanski Dijelovi stabilnih sustava za gašenje požara
40. Eurostandard d.o.o.
ogranak 7 ekološko-inertnim plinovima FM-200 i Inergen-om
Vatrogasne spojnice, mlaznice za vodu, hidrantski
Zagreb, Barutanski
41. Eurostandard d.o.o. nastavci, razdjelnice i sabirnice, vatrogasne tla ne
ogranak 7
cijevi
Elementi sustava za gašenje požara niskotla nim CO2
Zagreb,
42. Zagrebinspekt d.o.o. proizvo a a Parsons group u objektu TE-TO u
Draškovi eva 29
Zagrebu
Zavod za ispitivanje Zagreb, Ljudevita Vatrogasna penja ka i radna užad i osobna zaštitna
43.
kvalitete robe d.d. Gaja 17/III oprema za zaštitu od pada s visine
Ure aji i dijelovi stabilnih sustava za gašenje
U ilište vatrogastva i Zagreb, Ksaverska zamjenskim sredstvima za halon, te sredstva za
44.
civilne zaštite 107 gašenje koja su zamjenska sredstva za halon, koja su
u skladu sa smernicama NFPA 2001
U ilište vatrogastva i Zagreb, Ksaverska
45. Vatrogasni pokriva i
civilne zaštite 107
Zagreb, Barutanski stabilni sustavi za gašenje požara raspršenom vodom
46. Eurostandard d.o.o.
ogranak 7 i pripadaju a oprema
Zagreb, stabilni sustavi za gašenje vodenom maglom i
47. Zagrebinspekt d.o.o.
Draškovi eva 29 pripadaju a oprema
- plinonepropusna odijela za spasila ke skupine
- kemijska zašt. odje a nepropusna na mlaz
U ilište vatrogastva i Zagreb, teku ine
48.
zaštite i spašavanja Ksaverska 107 - kemijska zašt. odje a nepropusna za raspršenu
teku inu
- odje a za zaštitu od radioaktivne kontaminacije
3


Use: 0.0311