• List of Books


  •   
  • FileName: list-of-books.pdf [read-online]
    • Abstract: Sarangadhara Samhita Hindi ’Jivan’ Vyakhya Shailaja. Shrivastava. 1. 54 Sarangadhara Samhita. Adhamalla Teeka. 5 ... 31. Sharangadhara Samhita. 1. 32. Siddha Bhaishajya Manimala. 1. 33. Sidha Yoga Samgraha. 1. 34. ...

Download the ebook

List of Books
A.A.N.S
Sr. total
no. Name Author copies
1 Rasashastra-The mercurial system P. Himsagara 10
Chandra murthy
2 Bhaisjya Kalpana Vigynam Dr. Prabhakar Rao 10
3 Rasa Tantra Sara va Siddha prayoga Krishna-Gopal 2
samgraha part I & II Kaleda (Hindi)
4 Bhasma Vigyan 3
5 Qualitative inorganic Analysis A.I. Vogel 2
6 Text book of mineralogy Dr. Ratley 2
7 Modern inorganic Chemistry G.D. Parkes 2
9 Rasa Yoga Sagar part- I & II Hariprappan Sharma 2
10 Gada Nigraha ( vidhyotini tikka) Sodhal-Indradev Tripathi 2
part 1to 3
11 Chikitsa Pradeep 3
12 Bhaisjya Kalpana Subha G. Hiremath 2
13 Rasashastra (English) Damodar Joshi 3
14 Rasatarangini Sadananda 10
15 Sharangadhar Samhita (English) Prof. Shrikant murthy 10
16 Rasasastra (English) Dr. K.R.C. Reddy 3
17 Abhidhana Ratnamala P.V. Sharma 2
18 Ayurvediya Rasayana Sara Dr. Shailaja Srivastav 2
19 Brihad Rasaraj Sunder (Hindi) 2
20 Paka Darpan Dr. Indradev Tripathi 2
21 Poisonous Plants in Ayurved Dr. L.B. Singh 2
22 Prarambhika Rasa Sastra Siddhinandan Misra 5
23 Rasaratnasamuccaya with Ratnaprabh Dr. Indradev Tripathi 3
hindi
24 Rasadhyaya 2
Hindi Dr. Indradev Tripathi
25 Ras Bhasmon Ki Seven Vidhi Pandit veni Prasad Vaiday 2
26 Rasajalanidhi (English) Bhudeb Mookherjee 2
27 Rasamrita Dr. Damodar Joshi 2
28 Rasamanjari (Hindi Vyakhya) Siddhinandan Misra 2
29 Rasa Prakash Sudhakar (Hindi Vyakhya) Siddhinandan Misra 2
30 Rasendra Cudamani Siddhinandan Misra 2
31 Rasendra Mangala with Hindi English Nagarjuna 2
Commentary 2
32 Rasa Paddhati Siddhinandan Misra 2
Rasa Kamdhenu Prathamopakarana
33 pada Vd.Santosh Kumar Sharma 2
and Caturtha Cikitsa pada with Hindi & Guljar Sharma
Commentary
34 Rasa Cintamani Siddhinandan Misra 2
35 Rasahrdaya Tantra Daulat Rama Sharma 2
36 Rasa Cikitsa Prabhakar Chatopadhyay 2
37 AFI--part 1,2&3 (English) Govt. of India 2
38 Rasa Darpan Prof. Bhajan Das Swami 2
39 Rasa Bhaisjya Kalpana Vijnana Vaidya Santosh Kumar Khandal 2
40 Rasayan Sara Vaidya Shyam Sunderacharya 2
Rasendra Sara Sangraha Text with
41 English Dr. P. Suresh & Dr. VinayKumari 2
Translation Dhannapuneni 2
42 Rasendra Sara Sangraha Indradev Tripathi 2
43 Rasendra Cintamani Siddhinandan Misra 2
44 Rasaratnakar with Hindi Commentary Nityanath 2
45 Vaidya Ratnam hindi Commentary Dr. Indradev Tripathi 2
46 Vaidya Sahachar ` 2
47 Baisajya Ratanavali 5
48 Bharata Bhaisajya Ratnakar Vd. Nagindas Chaganalal Shah 1
49 Illustrations on Ayurvedic Surgery and Dr. kanjiv lochan 2
Pharmaceutics
50 Ocean of Ayurvedic Pharmaceutics Dr. K. Ramachandra Redd 2
51 Pakadarpan Maharaja Nala 2
52 Rasa ratna sammuchaya Datatreya Kulkarni 3
Sarangadhara Samhita Hindi 'Jivan'
53 Vyakhya Shailaja Shrivastava 1
54 Sarangadhara Samhita Adhamalla Teeka 5
Vaidyaka Paribhasa PradeepText with
55 English Dr. P. Suresh & Dr. K.R.C. Reddy 2
Commentary
56 Yogaratnakara Laxmipati Sastri 5
57 Ayurvediya Anusandhana Paddhati P.V. Sharma 1
58 kasyapa Samhita Pt. Shri Hemraj Sharma
59 Salakya Vijnana Dr. Ravindra Chandra 1
60 Recent Advances in Ksarasutra Dr. Maretha Bhaskar Rao 2
Dr. G.S. Lavekar
Cakradatta Text with English Translation.
61 A DR. P.V. Sharma 2
Treatise on Principles and Practies of
Ayurvedic Medicine
62 kasyapa Samhita Text with Englihsh Prof. P.V.Tewari 1
Translation and Commentary
Raghavendra Udupa, Dr. Nayana
63 Kesha Soundarya Yogah S.Tones 1
& Prathima
64 Selected Ayurvedic Formulation Dr. K.Nishteshwer. DR. A. Anil Kumar 1
Dr. P.V.N.R. Prasad
65 Some Cordiotonoc Herbs Vaidya Vilas M. Nanal (General)
66 Rasasastra (Hindi) C.B. Jha 10
67 Rasasastra (Hindi) Siddhinandan Misra 10
General
1 Medical Doctionary 5
2 Sanskrit English Dictionary Apte 2
3 Pharmacy Dictionary 5
AAGS Dept
No. Title of the Book No. of Copy Publication No. of Copy
1. Arogya Kalpadruma 1
2. Arka Prakasha 1
3. Arya Bhishak 1
4. Ashtanga Hridaya 1
5. Ashtanga Samgraha 1
6. Ayurveda Kalpadruma 1
7. Ayurveda Prakasha 1
8. Ayurveda Samgraha 1
9. Bhaishajya Ratnavali 1
10. Brihat Bhaishajya Ratnakara 1
11. Bhava Prakasha 1
12. Brihat Nighantu Ratnakara 1
13. Charaka Samhita 1
14. Chakra Datta 1
15. Gada Nigraha 1
16. Kupi Pakva Rasayana 1
17. Nighantu Ratnakara 1
18. Rasa Chandanshu 1
19. Rasa Raja Sundara 1
20. Rasaratna Samuchaya 1
21. [Rasatantra Sara Va Siddha Prayoga Sangraha— 1
Part 1,2,]
22. Rasa Tarangini 1
23. Rasa Yoga Sagara 1
24. Rasa Yoga Ratnakara 1
25. Rasa Yoga Samgraha 1
26. Rasendra Sara Samgraha 1
27. Rasa Pradipika 1
28. Sahasrayoga 1
29. Sarvaroga Chikitsa Ratnam 1
30. Sarvayoga Chikitsa Ratnam 1
31. Sharangadhara Samhita 1
32. Siddha Bhaishajya Manimala 1
33. Sidha Yoga Samgraha 1
34. Sushruta Samhita 1
35. Vaidya Chintamani 1
36. Vaidyaka Shabda Sindu 1
37. Vaidyaka Chikitsa Sara 1
38. Vidya Jiwan 1
39. Vasava Rajeeyam 1
40. Yoga Ratnakara 1
41. Yoga Tarangini 1
42. Yoga Chintamani 1
43. Kashyapasamhita 1
44. Bhelasamhita 1
45. Vishwanathachikitsa 1
46. Vrindachikitsa 1
47. Ayurvedachintamani 1
48. Abhinavachintamani 1
49. Ayurveda-Ratnakara 1
50. Yogaratnasangraha 1
51. Rasamrita 1
52. Dravyagunanighantu 1
53. Rasamanijari 1
54. Banagasena 1
55. Ayurvedic Formulary of India (Part-I) 1
56. Ayurveda Sara Samgraha] 1
57. Ayurvedic Pharmacopoeia of India 1
58. A Report of Medicinal Plants of Kachchh CCRAS, New Delhi 1
59. A Review of work on indian medicinal plants by 1
R.N.chopra
60. Aatyayik Chikitsha by Vishwanatha Dwivedi Baidyanath 1
publications
61. Amarkosha comm.. bt Bhanuji Dixit Nirnay sagar Press, 1
Mumbai
62. Ausadhivigyanshastra by vishwanath Dwivedi 1
63. Aushadh guna karma vigyan(ayurvedic baidyanath bhavan, 1
pharmacology )by v. dwivedi patna
64. Aushadhagunadharma vivechana kaleda prakashan 5
,krishna gopal
65. Ayurved ki vanaspati va unaka vargikaran by G.A.U. university 1
vishvanath dwivedi press ,jamnagar
66. Ayurved pharmacopoeia(vajppey samhita) by 1
vd.Rameswardayal vajpeyee
67. Ayurvedic Pharmacology & Therapeuticuses by SPARC ,Mumbai 1
V.M.Gogate
68. Ayurvediya Aushadha Sevanvidhi (hindi) Baidyanath 1
publications
69. Ayurvediya pathyapathya vigyan by Acharya 1
niranjandev ayurvedalankar
70. Ayurvedokta aushadhaniruktamala with sanskrit 1
and english translation by vd. J. L. shastri
71. Bhavaprakash composed by vd. Chaukhambha 30
Bhvmishra,commentory by Dr. K.C.Chunekar Sanskrit series
Varansi
72. Bhavapraksh Nighantu with hindi commentory by 1
V.Diwedi
73. Bihar ki vanaspatiya by Thakar balvantsigh shri vaidyanath 1
ayurved
bhavan,kolkatta
74. Bruhatrayi ni vanaspatiyo (gujarati) by bapalal 1
Vaidya
75. Classical uses of Medicinal Plants text with English 1
translation by P.V.Sharma
76. Dictionary of Ethanomedicine by S.k.Jain 1
77. Dravyaguna shastra (Gujarati) by Bapalal Vaidya Gujarat Grantha 1
Nirman Board
78. Dravyaguna vigyan ( Vol. 1-3) by G.Pnadey Chaukhambha 5
publication
79. Dravyaguna Vigyan (Vol.1-5) by P.V.Sharma Chaukhambha pub. 40
80. Dravyaguna vigyan (vol.1-5)by J.L.N. Shastri Chakhambha 5
publication
81. Dravyagunahastamalka by Banwarilal Mishra 1
82. Dravyagunakosh by Dr. P.V.Sharma Chaukhambha 1
Prakashan
83. Dravyagunasangrah (Chkrapanikrit) with sanskrit Chaukhambha 1
hindi cometory by Dr. Umapathi Mishra publication
84. Experimental cultivation of Saffron CCRAS, New Delhi 1
85. Flora of Gujrat (Vol.1 & 2) by G.L. shah 1
86. Flora of Saurastra (Vol.1,2,3) by shah & pathak 1
87. Gavo me ausadhi ratna(3 vol.) kaleda prakashan 1
,krishna gopal
88. Glossary of medicinal Plants of Bruhatrayi by Singh Chaukhambha 1
& chunekar Publication
89. Guggulu- a study for cultivation CCRAS, New Delhi 5
90. History of Indian Medicine by P.V. Sharma Chaukhambha 1
publications
91. Jangalni Jadibutti Pravin 1
prakashan,rajkot
92. Kasturi Mrig CCRAS, New Delhi 5
93. kriyatmak ausadhi parichaya by viswanath dwivedi 1
94. Kucchhani jadibutti by Pravin 1
jaykrishnaindraji prakashan,rajkot
95. Madanvinod nighantu by shri nandkishor Shahstri " 1
96. Matrica Medica by udaychand dutta with a glossary 1
of indian plants by george king
97. Namrupgynam with sanskrit english cometory by Chaukhambha 1
Dr. P.v. sharma publication
98. Nighantu ratnakar comm. By shrikrishna shastri 1
99. Nighantu Sangraha by Raghunathji Indraji(Kato 1
bhatt)
100. Nighantu sesa by Nemchanracharya Suri 1
101. Nighnatu Adarsha(Vol.1 & 2) by Bapalal Vaidya ----do------ 20
102. Pharmacological investigations of certain Medicinal CCRAS, New Delhi 1
Plants & compound formulations
103. Plants of Bhavprakash by K.C.Chunekar Rastriya Ayurved 1
Vidyapeeth
104. Poisnous plants of india byR.N.chopra vol. 1-2 I.C.M.R. ,new delhi 1
105. Priyanighantu By Dr. P.V.Sharma with english 1
translation
106. Sandigdha Nirnay Vanoushadha Shastra by 1
Pt.Bhagiratha Swami
107. Sandigdha Vanoushadhi Darshika by bAcharya Baidyanath 1
Raghuvir Prashad trivedi publications, Nagpur
108. Shaligaram aushdihi sabadsagar by 1
Lalashaligaram Vaishya
109. shodhal nighantu " 1
110. Siddhamantra by Kesava comm.. by Bopadev 1
111. Some controversial drugs in Indian system of Chaukhambha 10
Medicine by Bapalal Vaidya Publication
112. system of nomenclature in ayurveda by G. pandey 1
113. Tulsi by Acharya Brahmadatta Sharma Baidyanath 1
publications
114. unani dravyagunavigyan by dr.baljitsingh 1
115. vanoushadhi darshika by Thakar balvantsingh 1
116. vanspati parichaya by shri Annubhai vaidya Ayuved research 1
institute,fort,mumbai
117. Vanspatick anushandhandarshika By 1
K.C.Chunekar
118. Vanspatishastra by Jay krishna indraji Pravin Prakashan, 1
rajkot
119. Vrikshaayurved(an ancient treatise on plant life)by 1
Dr.shrikrishna `jugnu'
Sharir
No. Book name Auther’s name Requried quantity
1. Ayurved Darshan Prof.O.P Upadhyah 20
Tatwa Vimarsha
2. Padartha Vignan Yogesh Chandra 4
Mishra (Eng.)
3. Padartha Vignan Yogesh Chandra 4
Mishra (Hindi)
4. Padartha Vignan Ramraksha Pathak 4
(hindi)
5. Padartha Vignan Tarachand Sharma 4
(Hindi)
6. Padartha Vignan Bhaskar Sathaye 4
(Eng.)
7. Padartha Vignan Dilip Pandya (Guj.) 2
8. Ayurveda Ke Mulbhoot Sidhanta Evam Lakshmidhar 4
Uski Upadeyata (Vol I, II ) Dwivedi (Hindi)
9. Basic Principle Of Ayurveda Bhagwan Dash 4
10. Fundamental Principle of Ayurveda C. Dwarkanatha 2
11. Swathvritta Dhranekar (Hindi) 2
12. Swathvritta Ramharsha Singh 4
(Hindi)
13. Swathvritta Ranade 4
14. Swathvritta Dr. Mangalagowri 4
Rao (Eng.)
15. Interoduction to Swathvritta (Eng.) 2
16. PSM K. Park 2
17. PSM Mahajan 1
18. Vaiyaktik Swathvritta Vignan (Guj.) 2
19. Ayurvediya Kriya sharer Ranjitrai Desai 4
(Hindi)
20. Ayurvediya Kriya Sharir Ramsundar 4
Rao(Eng.)
21. Ayurvediya Kriya Sharir Shivcharan Dhyani( 4
Eng., Hindi)
22. Ayurvediya Sharir Kriya Vignan Shivkumar Gaud 4
(hindi)
23. Ayurvediya Sharir Kriya Vignan Tarachand Sharma 4
(Hindi)
24. Ayurvediya Sharir Kriya Vignan P.V. Sharma 4
25. Sharir Kriya Vignan (Dosh Dhatu Mala Vd. Ra. U. 4
Vignan) Padmavar (Hindi)
26. Ayurvediya Sharir Kriya Vignan K.K. Pandey(Hindi) 4
27. Abhinav Kriya sharer Dilip Pandya (Guj.) 2
28. A text Book of Sharir Kriya Vignan (Vol. I, Dr. Subhash Ranade 4
II)
29. Human Physiology C. C. Chattergee 2
30. Ayurvediya Rachana Sharir Ramsun der Rao 4
(Eng.)
31. Ayurvediya Rachana Sharir Dr. D.G. Thatte. 2
32. Ayurvediya Rachana Sharir (Vol I, II, II ) Tarachanda Sharma 4
(Hindi)
33. Ayurvediya Rachana Sharir K.Pandey 4
34. Sharir Rachana Vignan Dr. Giridhar M 2
Kanthi
35. Principle of anatomy and physiology Tortora (Latest 2
addition )
36. Text book of practical Physiology G.K. Pal 2
37. Ayurvediya Rogvignan Evam Vikruti Radha Vallabha 4
Vignan (I , II) Sati.(Hindi)
38. Ayurvediya Rogvignan Evam Vikruti Achal (Hindi) 4
Vignan
39. Ayurvediya Rogvignan Evam Vikruti Dr. P. S Byadgi 4
Vignan (Eng)
40. Ayurvediya Rogvignan Evam Vikruti Dayal parmar 2
Vignan
41. Ayurvediya Rogvignan Evam Vikruti Rekha Jain 4
Vignan
42. Ayurvediya Nidan Chikitsa ke Siddhanant Pro. R H Singh 2
Vol I , II
43. Panchakarma Bhawan Dash 1
44. Clinical Panchakarma Dr. P. yadaiah 1
45. Introduction to Kayachikitsa C. Dwarkanath 2
46. Ayurvediya Panchakarma Vignan H.S. Kasture 1
47. Panchakarma Treatment in Ayurveda T. L. Devraj 2
48. Ayurveda and Panchakarma S.X. Joshi 2
49. Kayachikitsa Part I to IV Vidyadhar Shukla 2
50. Kayachikitsa Part I, II Shridhar Kasutrey 1
(Hindi)
51. Nidanchikitsa Hastamulak Vol I to IV Ranjitray Desai 1
52. Madhavnidan (Madhukosh tikka) (Hindi) 2
53. Astanghridayam Kashinath sashtri 2
(Hindi)
54. Panchakarma (Illustrated) Dr. G Shrinivas 2
Acharya
55. Pricipals and Practice of Panchakarma Dr. Vasanta C Patil 1
56. Kerelian Panchakarma T. L. Devraj 2
Pharmaceutical Chemistry & Quality Control
Department.
Sr. Name of Book Qty.
No. require
01 Indian Pharmacopoeia 2007- Vol.-1&2 with amendments by Controller of 01
Publications, Delhi.
02 HPTLC for the Analysis of Medicinal Plants”, Eike Reich & Anne Schibli-Thieme, 02
ISBN 3-13-141601-7. Anchrom- Mumbai
03 Instrumental Methods of Chemical Analysis – Gurdeep R. Chatwal, Sham K. 10
Anand, Himalaya Publishing House
04 Vogel’s Textbook of Quantitative Chemical Analysis, ELBS, Low Priced Edition, 10
Latest Edition
05 Quality Control of Herbal Drugs, By Dr. P.K.Mukharjee, Business Horizons 03
06 Official Methods of Analysis, Association of Official Agricultural Chemists, 01
William H., Washington
07 Indian Herbal Pharmacopoeia, Revised New Edition, IDMA, Mumbai 04
08 Phyto chemical techniques by N. Raaman, New India publisher agency 02
09 Pharmaceutical chemistry inorganic volume 1 and 2 by G R Chatwal, Himalaya 05
Publisher, New Delhi
10 GMP For Botanicals : Regulatory & Quality Issues On Phytomedicines, Pulok 03
K.,Mukherjee & Robert Ve, Business Horizons, New Delhi.
11 QA Manual by D.H.Shah, Business Horizons, New Delhi. 04
12 Quality Control of Herbal Drugs: An Approach to Evaluation of Botanicals, 03
Business Horizons, New Delhi.
13 Laboratory handbook for the fractionation of natural extracts by Peter J 02
Houghton and Amala Raman Publisher Chapman & Hall
14 Standardization of some medicinal plants by Pulok Mukerjee 02
15 HPTLC by P D Sethi, ISBN 8123904398,CBS Publisher 03
16 Plant Analysis – qualitative and Quantitative By G.Dragendorff and Henry 02
greenish, Publisher – Kessinger,
17 Handbook of Thin-Layer Chromatography J. Sherman and B. Fried, Eds., 02
Marcel Dekker, New York, NY, 1991.
18 Thin-Layer Chromatography Reagents and Detection Methods, Vol. 1a: 02
Physical and Chemical Detection Methods: Fundamentals, Reagents I H. H.
Jork, W. Funk, W. Fischer, and H. Wimmer, VHC, Weinheim, Germany, 1990.
19 Thin-Layer Chromatography: Techniques of Chemistry, Vol. XIV, 2nd ed. J. G. 03
Kirchner and E. S. Perry, Eds., John Wiley and Sons, 1978.
20 Organic Chemistry of Natural Products, Vol.-1 , Gurdeep R. Chatwal, Himalya 05
Publishing House.
21 Organic Chemistry of Natural Products, Vol.-2 , Gurdeep R. Chatwal, Edited by 05
M.Arora, Himalya Publishing House.
22 Analytical Chromatography, Gurdeep R. Chatwal, Himalya Publishing House. 08
23 Spectroscopy ( Atomic & Molecular), Chatwal & Ananad, , Himalya Publishing 04
House.
24 Analytical Chemistry, Gurdeep R. Chatwal, Himalya Publishing House. 04
25 Experiments in Chemistry, D.V. Jhagirdar, Himalya Publishing House. 05
26 University Physics – 1 ,Part 1 & 2, By J.C.Upadhayay, Himalya Publishing 02
House.
27 Quality Assurance & Quality Management in Pharmaceutical Industry, 03
Y.Anjaneyulu & R Marayya, Pharma Book Syndicate, Hyderabad
28 Quality Assurance Practises for Health, Inhorn St., Laboratories American 02
Public Health Association (1978)
29 Quality Control Hand Book, Juran J.D, F.M. Gyana, McGraw Hill Book 02
Company, New York
30 Modern Thin-Layer Chromatography, By Practical Programmed Learning, 02
Anchrom Mumbai
31 Techniques and applications of TLC, Joseph C. Touchstone & Joseph 02
Sherma, Anchrom Mumbai
32 Techniques and Application of Thin-Layer Chromatography ,By Joseph 02
Sherma, Anchrom Mumbai
33 Thin-Layer Chromatography(A modern Practical Approach) By Peter Wall, 02
Anchrom Mumbai
34 Handbook of Thin Layer Chromatography (2nd Edition, Vol-71) ,Joseph Sherma 02
and Bernard Fried
35 Instrumental Methods of Analysis, By Willard Latest Edition, CBS Publishers, 02
Delhi
36 Identification of drugs in Pharma formulations by Thin Layer Chromatography, 02
Sethi P.D. , CBS Publisher, Delhi
Ph. Technology Dept.
Sr Total
No. Book Name Author Name Quantity
Encyclopedia of Common Natural Ingredients used
1 in Food, Drug and Cosmetics Leungs (Khan) 4
Hand Book of Pharmaceutical Additives With CD-
2 Rom Ash 2
Hand Book of Pharmaceutical Excipients With CD-
3 Rom Rowe, Sheskey & Weller 2
4 Pharmaceutical Production and Management C.V.S. Subramanyam 5
Handbook of Pharmaceutical additives With CD
5 Rom Micheal & Irene 2
6 Text Book of Pharmaceutical Formulations B. M Mithal 20
7 Text Book of Physical Pharmaceutices C.V.S. Subramanyam 10
8 Essentials of Physical Pharmacy C.V.S. Subramanyam 10
9 Controlled Drug Delivery -- Concept & Advances Vyas & Khar 10
10 Lab Manual of Physical Pharmacy C.V.S. Subramanyam 10
11 Pharmaceutics The Science of Dosage Form Design M. E. Aulton 5
12 Tutorial Pharmacy Cartor 24
13 Industrial Pharmacy Lachmann & Liberhann 22
14 Unit Operations of Chemical Engineering Mccabe 7
15 Pharmaceutical Engineering Sambamurthy 22
16 Pharmaceutical Engineering C.V.S. Subramanyam 24
17 Pharmaceutical Engineering ( 2 Vol set) G. K. Jani 22
18 Remington's Pharmacy ( 2 Vol set) -- 10
19 Bently's Text book of Pharmaceutics Rawling 7
20 American Pharmacy Sprowls & Beal 6
21 Modern Pharmaceutics Banker 3
22 Biopharmaceutics & Pharmacokinetics DM Brahmanker 5
31 Physical Pharmaceutics Shetten & ridgway 26
32 Novel Drug Delivery N. K. Jain 12
33 Micro encapsulation Deasy 22
34 Sustain & controlled drug delivery Robbinson 22
35 Pharmaceutical Dosage Forms ( 3 Vol set) Libbermman, Lechmann 22
36 Hand Book of Herbal Cosmetics H. Handa 4
Sanju Nanda, Arun
37 Cosmetic Technology Nanda, Roop K Khar 12
38 Pharmaceutical Cosmetics B. M Mithal 12
39 Hand Book of Cosmetics B. M Mithal 12
40 Pharmaceutics ( 2 Vol set) G. K. Jani 24
41 Physical Pharmacy Alfred Martin 11
42 Physical Pharmaceutics Subramanium 24
43 Forensic Pharmacy B. M Mithal 42
44 Forensic Pharmacy N. K. Jain 22
45 Drug And Cosmetics Act -- 7
46 Pharmacetical Management 22
47 Patent Act 6
48 Good Manufacturing Practices 7
49 Patent Manual -- 6
50 Pharmacovigilance -- 6
Augsburger L.
Pharmaceutical Dosage Forms: "Tablets" 3 Volume Augsburger, Larry L.
51 set Augsburger 1
52 Pharmaceutical Preformulation Carstensen 2
Pharmaceutical Preformulation and Formulation,
53 2nd edition Gibson 2
Handbook of Pharmaceutical Manufacturing
54 Formulations, 2nd edition 6-Volume Set Niazi 2
Handbook of Preformulation: Chemical, Biological
55 and Botanical Drugs Niazi 2
Oral Controlled Release Formulation Design and
56 Drug Delivery: Theory to Practice Wen 2
57 Transdermal Drug Delivery 2nd edition Guy and Hadgraft 2
GMP Compliance, Productivity, and Quality:
58 Achieving Synergy in Healthcare Manufacturing Bhatt Vinay 2
59 An Introduction to Pharmacovigilance Patrick Waller (Willey) 5
60 Textbook of Pharmacovigilance SK Gupta 2
61 Good Pharmacovigilance Practice Guide Cliniversity 2
62 Intellectual Property Rights & Copyright S V Satarkar 2
63 Pharmaceutical Dosage form Design David Jons 2
64 Introduction to Pharmaceutics (Set of 2) A.K. Gupta 15
Books for Pharmacology & D.C.H
Sr. Book Name Author Name No.
No. Of
Copy
1. Conceptual pharmacology P. Jagdish Prasad 5
2. Lippincott’s illustrated Reviews ----------- 6
Of pharmacology
3. Essentials of Medical pharmacology(Latest K.D. Tripathi 20
Ed.)
4. Pharmacology & pharmacotherapeutics R.S. Satoskar & 20
S.D. Bhandarkar
5. Quintersence of medical pharmacology Sujit K. Chaudhari 10
6. Color atlas of pharmacology ----------- 5
7. Basic & Clinical pharmacology Beutram G. Katzurg 5
8. Goodman & Gilman’s the pharmacological ---------- 3
bases of therapeutics
9. Essentials of pharmacotherapeutics F.S.K. Barar 5
10. Synopsis pharmacology Meulyn Gomes 5
11. Harrison’s internal medicines ---------- 3
12. Dispensing pharmacy R.M. Mehta 20
13. Health education & Community P.C. Dandiya 20
Pharmacy
14. Clinical and Hospital Pharmacy P C Dandiya 10
15. Classification of drugs with Drugs of Choice Vikas Seth 25
(Latest Ed) Aditya Medical Publishers
Screening Methods in Pharmacology N. S. Parmar, Shiv Prakash 5
16. Narosa publication
17. Pharmacological Perspectives of some Toxic S. J. S. Flora, James A. Romano, 2
Chemicals and their Antidotes Steven I. Baskin, K. Sekhar
18. Principles of Pharmacology H. L. Sharma and K. K. Sharma 5
19. Basics In Pharmacology For Dental Students Panwar Arvind Singh. 10
20. Screening Methods In Pharmacology (2 Vol. Set) Robert A. Turner 2
21 Derasari and Gandhi”s R.K. Goyal 10
Elements of
Pharmacology
22. Cooper and Gunn”s S.J. Carter 5
Dispensing for Pharmaceutical students
23. Pharmacology & Therapeutics B.S. Shah Prakashan 5
24. Practicals in Pharmacolgy B.S. Shah Prakashan 5
25. Retail Pharmacy Management B.S. Shah Prakashan 5
26. A Text –book of Hospital Pharmacy B.S. Shah Prakashan 10
27. Pharmaceutics -1 (Unit Operations) B.S. Shah Prakashan 5
28. Pharmaceutics – 2 (Dispensing Pharmacy) B.S. Shah Prakashan 5
29. Basics of Pharmacology (With Practicals) B.S. Shah Prakashan 5
30. Taber”s Cyclopedic Medical Dictionary F.A. Davis company 4
31 PharmaPathway


Use: 0.0506