• Leiekontrakt for bolig


  •   
  • FileName: husleiekontrakt_0.pdf [read-online]
    • Abstract: leier ut inntil to. hybler i eget. hus, er minste. utleietid 1 år. 3 år: Når eieren. leier ut ... Når to eller flere leier sammen, bør begge stå i kontrakten. ...

Download the ebook

Leiekontrakt for bolig side 1 av 2
Dine Pengers standardkontrakt for utleie av bolig er på to sider. I tillegg finnes forklaringer til kontraktens punkter, inventarliste, forslag til
garanti og forslag til oppsigelse. Kopier kan bestilles fra Dine Penger på tlf 23 27 66 00, eller via www.dinepenger.no.
1. Partene 3. Kontraktens varighet:
UTLEIER: ENTEN:
Navn: Leieforholdet er tidsbestemt og løper fra kl 13:00
Adresse: og opphører uten oppsigelse den kl 13:00
Postnummer: Normalleietiden er 3 år, eller 1 år når utleieobjektet henger sammen med
Telefon/mobil: utleierens bolig. (Se tegninger under.)
epost: Evt: Leietiden er kortere enn husleielovens normalleietid. Dette skyldes:
boligen skal brukes som bolig av utleieren
eller noen i hans husstand. (Forklar i pkt 12.)
UTLEIERS FULLMEKTIG:
boligen skal rives eller pusses opp.
Navn:
Annen saklig grunn:
Adresse:
OPPSIGELSE: Leiekontrakten kan sies opp: Nei
Postnummer:
Ja, med måneders gjensidig skriftlig varsel.
Telefon/mobil:
Oppsigelsestiden går til utløpet av en kalendermåned.
epost:
Når utleieobjektet henger sammen med utleierens bolig:
LEIEBOER: (i husleieloven er leieboeren kalt «leier»)
Utleie Utleie Her Utleie Her Utleie Her
Navn: Her bor bor bor Utleie bor Utleie
eieren eieren eieren eieren
Adresse:
Utleie Utleie Utleie Utleie
Postnummer:
1 år: Når eieren 3 år: Når eieren 1 år: Eier eieren 3 år: Leier eieren ut
Fødselsnummer: leier ut inntil to leier ut tre hybler begge partene halvparten av to-
Telefon/mobil: hybler i eget eller flere i eget av en tomanns- mannsboligen, samt
hus, er minste hus, er minste bolig, regnes to hybler i den
epost: utleietid 1 år. utleietid 3 år. hele tomanns- halvparten hun selv
boligen som ett bor i, er minste
hus. leietid for alt 3 år.
EKSTRA LEIEBOER:
Navn: ELLER:
Adresse: Leieforholdet er løpende og tidsubestemt og løper fra
Postnummer: Leieforholdet kan sies opp med en gjensidig oppsigelsestid
Fødselsnummer: på måneder. Oppsigelsestiden går til utløpet av en kalendermåned.
Telefon/mobil:
epost:
4. Leiesum
2. Boligen Leien er kr pr måned (i bokstaver )
Leien betales forskuddsvis den i hver måned
Adresse:
til konto nr
I tillegg til boligen er det:
Første innbetaling: (dato)
boder og biloppstillingsplasser/garasjer
Leien inkluderer utgifter til oppvarming og elektrisk strøm.
Annet: Ja
Boligen leies ut som den er, i henhold til vedlagte inventar- Nei, leieboeren må tegne egne abonnementer.
liste og/eller bilder. Nei, dette må betales i tillegg. Det beregnes et passende forskudd som
avregnes minst en gang i året.
Eventuelt spesielle forhold: Forskuddet er på kroner pr måned, og forfall er samtidig
Boligen er utleierens vanlige bolig. Leieboeren har med leien.
derfor dårligere vern enn vanlig i husleieloven. Dette Mislighold av betaling av strøm- og brensel regnes som mislighold av betalt
betyr at leieboeren ikke har lov til å fremleie, og de vanli- leie, og kan gi rett til tvangsfullbyrdelse, se pkt 9.
ge oppsigelsesreglene er satt til side. Leieboeren må
uansett flytte ved avtalt opphør. Hvis oppsigelsesadgang
er avtalt, kan leieboeren ikke protestere på oppsigelsen,
men må flytte på oppfordring. 5. Leieregulering
Boligen er et enkelt rom i utleiers bolig. Leieboeren INDEKSREGULERING: Husleien reguleres hvert år etter konsumpris-indeksen
har vanlig adgang til resten av utleiers bolig. Det vil si
(«totalindeksen»).
kjøkken, bad, stue, etc. Adgang til bod må avtales sepa-
rat (se over). Utleieren har kort oppsigelsesfrist og mulig- Første regulering er (minst ett år etter kontraktsdato),
het til å si opp uten begrunnelse. (Se pkt 8, se husleielo- og den nye leiesummen gjelder fra første innbetaling etter denne
vens § 9–5, tredje ledd.)

datoen. Leiejusteringen tar utgangspunkt i indeksen for den første hele må-
v
(Punkt 5 fortsetter på neste side)
DINE PENGER 6-2004 57
(Punkt 5 starter på forrige side)
side 2 av 2
neden da leieforholdet begynte. Leieboeren må uansett varsles en BRUK: Boligen kan kun brukes til vanlig beboelse.
måned i forkant av leieøkningen. OPPVARMING: Boligen skal være oppvarmet når det er frostfare.
TILPASNING TIL GJENGS LEIE: (For løpende forhold og leieforhold
som varer over tre år) Partene kan kreve at leien endres til gjengs
leie (jf husleielovens §4-3) hvis leieforholdet har vart i minst to år 10. Ordensregler/fremleie
og seks måneder uten annen leieendring enn inndeksregulering. ORDENSREGLER: Leieboeren forplikter seg til å følge vanlige
Tilpasning til gjengs leie kan tidligst settes i verk seks måneder ordensregler og rimelige påbud.
FREMLEIE: Leieboeren må søke utleieren for å kunne fremleie.
etter at det er fremsatt skriftlig krav, og tidligst ett år etter siste
(Se for øvrig husleielovens kapittel 7. Ved midlertidig utleie i
indeksregulering av leien.
eierens egen bolig gjelder lovens § 11-4.)
DYREHOLD: Det er tillatt/ ikke tillatt med dyr i boligen.
RØYKING er tillatt/ ikke tillatt
6. Depositum/Garanti
Som sikkerhet for skyldig husleie, skader på husrommet, og andre
krav fra leieavtalen stilles: 11. Utkastelse/Tvangsgrunnlag:
DEPOSITUM Leieboer vedtar at tvangsfravikelse kan kreves dersom leien eller
avtalte tillegg ikke betales innen 14 dager etter at skriftlig varsel
x husleien på kroner (se pkt 4).
etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4–18 er sendt.
Settes inn på depositumskonto nr Varselet kan tidligst være sendt på forfallsdag. I varselet skal det
ØKNING AV DEPOSITUM: Depostiumet skal ikke /skal økes ved stå at utkastelsen blir begjært dersom manglende betaling ikke
skjer, og at utkastelse kan unngås dersom leien med tillegg av
økning i leien. renter og andre kostnader blir betalt før utkastelsen gjennomføres.
TILGANG TIL DEPOSITUM: Så lenge leieforholdet varer, kan ingen av Frigjørende betaling er betaling til konto oppgitt i nr 4. Omstridt
partene disponere pengene på egenhånd. Leieboeren kan likevel beløp kan frigjørende deponeres i henhold til husleielovens § 3–8.
kreve opptjente renter utbetalt. Ved leieforholdets opphør kan både Ved leieforholdets opphør kan tvangsfravikelse kreves, jf tvangsfull-
utleieren og leieboeren få tilgang til depositumet når de har den byrdelsesloven § 13–2, tredje ledd, bokstav b.
andre parts skriftlige samtykke. Hvis de ikke er enig, må utleieren
fremme sitt krav for retten eller husleietvistnemnden.
GARANTI på kroner. 12. Særlige bestemmelser
Garantien er stilt skriftlig av , og kopi ligger vedlagt.
NB: Depositum + Garanti kan ikke overstige 6 x husleien.
7. Utleierens plikter
Utleieren skal overlevere husrommet ryddet, rengjort og i vanlig god
stand. Utleieren har egen nøkkel til boligen, og har rett til en årlig
inspeksjon. Denne inspeksjonen skal avtales med én ukes varsel.
13. Konfliktløsning/Lovvalg
Avtalen baserer seg på husleieloven av 26. mars 1999, nr 17.
8. Leieboerens vedlikeholdsplikt Loven får du hos bokhandelen eller på internett (www.lovdata.no).
Leieboeren har etter husleieloven (§ 5-3, 2. ledd) plikt til å vedlike- Ved eventuell tvist skal saken bringes inn for forliksrådet i den
holde nøkler og låser, kraner, vannklosett(er), elektriske kontakter kommunen boligen er. Hvis det finnes husleietvistnevnd, skal
og brytere, varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr i husrommet tvisten bringes inn for denne.
om ikke er en del av den faste eiendommen.
I tillegg til husleielovens minimumskrav har leieboeren etter denne
avtalen plikt til å vedlikeholde vindusruter, lampekupler, servanter, 14. Tilbakelevering/Fraflytting
badekar/dusjkabinet og staking av avløp til egen vannlås. Ved leieforholdets opphør skal leieboeren stille boligen med
Utbedring av tilfeldig skade regnes ikke som vedlikehold. tilbehør til utleierens disposisjon. Boligen skal være i samme stand
ENDRINGER: Leieboeren må ha utleiers samtykke for å foreta for- som ved overtagelse, sett bort fra alminnelig slitasje og elde, samt
andringer i husrommet. Det omfatter blant annet å legge nytt gulv, de mangler som er utleiers ansvar etter pkt 7. Skader ut over dette
male, endre farger, sette opp utendørs antenne, flytte vaskemaskin, må erstattes av leieboeren. Mangler som ikke oppdages ved
oppvaskmaskin, kamin, ovn og lignende. gjennomgang må påberopes av utleieren innen 14 dager etter
overleveringen.
Utvidet vedlikeholdsplikt: Leieboeren har også vedlikeholdsplikt for Når ikke annet er avtalt, ansees tilbakelevering å ha skjedd når
Inventar som møbler og skap, samt teknisk utstyr som komfyr, utleieren har fått nøkler til boligen og har uhindret adkomst.
kjøleskap og oppvaskmaskin Boligen skal være rundvasket. Leieboeren har en mulighet til å
rette opp dårlig vasking innen rimelig tid. Gjøres ikke dette, kan
Balkonger og/eller utvendige terasser som bare benyttes av utleieren kreve økonomisk kompensasjon (for eksempel fra
leietager. depositumet).
Annet VISNINGSMULIGHET: I de siste måneder av leieforholdet skal
leieboeren gi leiesøkende og eventuelle kjøpere av boligen mulighet
til å se boligen. Dette skal skje hver dag (og dag)
9. Leieboerens øvrige plikter fra kl til kl
FORSIKRING: Leieboer har plikt til å ha vanlig innbo- og løsøreforsik-
ring. Utleieren kan kreve å få se kvittering for betalt forsikring samt
forsikringsbevis med vilkår. Ved eventuelt innbrudd skal leieboer-
ens forsikring med egenandel brukes før utleiers forsikring
15. Underskrifter
benyttes. Avtalen er underskrevet i 2 eksemplarer.
VARSLINGS- OG SKADEBEGRENSNINGSPLIKT: Leieboeren har ansvar Nøkler er overlevert i eksemplarer.
for å varsle utleier om skader på leiligheten som ligger utenfor Underskrift utleier: Dato
leieboerens vedlikeholdsplikt. Akutte skader skal varsles uten
opphold, andre skader skal varsles uten forsinkelse. Hvis leieboe- Underskrift leieboer: Dato
ren ikke varsler, kan han bli erstatningspliktig. Se lovens § 5-5.

58 DINE PENGER 6-2004
v
v
Forklaringer til Dine
Pengers husleiekontrakt
PUNKT 1 PARTENE:
Utleier er eieren av boligen. Utleiers fullmektig er den som hjelper
utleier, for eksempel når utleier er på reise.
Når to eller flere leier sammen, bør begge stå i kontrakten. Da er
begge to ansvarlig for hele kontrakten. Det vil si at begge er ansvar-
lig for at leien er betalt, og at vedlikeholdet utføres. Utleieren kan gå
på den ene eller den andre for å få dekket hele kravet sitt. Den enkel-
te leieboeren kan ikke dekke seg bak at «Jeg har betalt min del», men
må betale til utleieren, og så søke erstatning fra den andre leieboeren.
PUNKT 2 BOLIGEN:
Ved utleie av en del av et hus/leilighet er det lurt å spesifisere hva
leieboeren har tilgang til, for eksempel: bad, kjøkken, stue, vaske-
rom, vaskeri, badstue og lignende. Punkt 2 sier at leiligheten leies
ut «som den er». Hvis det skal gjøres forbedringer fra det som er
vist/beskrevet, bør dette tas inn i pkt 12 – Særlige bestemmelser.
PUNKT 3 KONTRAKTENS VARIGHET:
«Oppsigelsestiden går til utløpet av en kalendermåned» betyr at hvis
man sies opp 30. april og har 3 måneders oppsigelse, kan leieboer bli
boende ut juli. Hvis leieboeren sies opp 3. mai, kan leieboer bli boen-
de ut august. Oppsigelsestid under 3 måneder kan avtales, men er
kortere enn husleielovens minstetid. Gjelder kontrakten et enkeltrom
i utleiers egen bolig, bør dere følge husleielovens standard på
1 måneds oppsigelse.
PUNKT 4 LEIESUM:
Leieboeren har alltid rett til å betale gjennom bank. Dette er best, for
det løser enkelt problemet med kvitteringer. Hvis dere likevel avtaler
kontant betaling, må leieboeren alltid be om kvittering. Det kan ikke
kreves tilleggsbetaling for annet enn strøm og brensel. Med elektrisk
strøm menes både nettleie og strømavgift. Med brensel menes for
eksempel olje, ved og varmtvann (der det er sentralfyr/fjernvarme).
Leieboeren kan kreve at utleier dokumenterer de faktiske utgiftene til
strøm og brensel.
PUNKT 5 LEIEREGULERING:
Du finner Statistisk Sentralbyrås månedsindeks på www.ssb.no. Det
offentliggjøres ny konsumprisindeks den 10. i hver måned. Indeksen
er pr 1. juni 2004 på 113,4.
PUNKT 6 DEPOSITUM/GARANTI:
Depositumet skal bare regnes av husleien, ikke av tilleggsbetaling
for strøm og brensel. Husk at husleieloven krever at depositumet
settes inn på egen konto i bank. Utleieren kan ikke kreve at deposi-
tumet betales kontant!
PUNKT 8 LEIEBOERS VEDLIKEHOLDSPLIKT:
Det kan ikke avtales at utleieren kan kreve erstatning for vanlig slit
og elde, dette må utleieren ta høyde for i leiesummen.
Leieboeren har etter husleieloven en minimumsvedlikeholdsplikt. Det
er adgang til å avtale mer omfattende vedlikeholdsplikter. (§ 5-3 2.
ledd). Dine Pengers leiekontrakt gir som basis en noe utvidet vedlike-
holdsplikt fordi denne vedlikeholdsplikten er naturlig etter de arealene
han disponerer.
I tillegg har vi åpnet for at man kan avtale en utvidet vedlike-
holdsplikt. Dine Penger har foreslått noen områder dette kan avtales
på hvis det passer og man ønsker. Det er også mulig å avtale andre
ting. Enten i det egne feltet, eller under pkt 12 – Særlige bestemmel-
ser. Husk at jo lenger leieforholdet varer, jo mer slitasje er det, og jo
mer er det naturlig at leieboeren dekker.
PUNKT 10 ORDENSREGLER/FREMLEIE:
Ordensreglene kan gjerne legges ved. Utleieren kan nekte dyrehold
i boligen. Men til tross for dette kan leieboeren etter husleielovens
§ 5-2 holde dyr dersom gode grunner taler for det og dyreholdet ikke
er til ulempe for utleieren eller andre brukere av eiendommen.
PUNKT 12 SÆRLIGE BESTEMMELSER: Slik gjør du endringer: Hvis
dere vil utelate hele punkter, kan dere sette et kryss over hele punk-
tet og skrive i margen: «Gjelder ikke». Hvis dere vil ta bort en del av
et punkt, kan dere stryke over punktet. Det er viktig at både leieboer
og utleier sjekker begge utgavene, slik at dere stryker likt! Skriv
også inn i punkt 10 om «Særlige bestemmelser» at punkter er utelatt
eller endret. Dere kan for eksempel skrive: «Punkt 9 om tvangsgrunn-
lag gjelder ikke», eller: «I punkt 7 om vedlikehold gjelder ikke delen
om utvendig og innvendig vedlikehold av vinduer».
PUNKT 14: TILBAKELEVERING/FRAFLYTTING
Visningsmuligheten gir utleier en mulighet til å få minst mulig døtid
i leieperioden. Med fastsatt visningsmulighet blir det minst mulig
gnisninger mellom leieboer og utleier.
PUNKT 15 UNDERSKRIFT:
Husk at nøkler aldri må overleveres før kontrakten er underskrevet.
NB: Dine Penger anbefaler også at første husleie og depositum skal
være kommet inn på konto (eller tilsvarende garanti stilt) før nøklene
overleveres.
Inventarliste
Når leiligheten inneholder møbler, hvitevarer og andre eiendeler, lønner
det seg for begge parter at det er satt opp en inventarliste. Da slipper man
senere å krangle om hva som var i leiligheten. For lengre leieforhold er det
lurt å legge ved bilder. Det er godt bevismateriale for å avgjøre slitasje og
omfang på eventuelle skader.
Dine Penger anbefaler at man konsentrerer seg om de viktigste
tingene, slik som møbler, viktig servise, hvite- og brunevarer. Det er likevel
opp til partene hvor mye det skal spesifiseres.
(Abonnenter kan laste ned mal på inventarliste i abonnementssonen på
dinepenger.no, se under «kontrakter».
Gjenstand Skadet Verdi/Merknad
Nei Ja
Nei Ja
Nei Ja
Nei Ja
Nei Ja
Nei Ja
Nei Ja
Nei Ja
Nei Ja
Nei Ja
Garanti
Til:
Fra:
Navn:
Kontaktperson:
Adresse:
Telefon: Foretaksnr:
Jeg/vi garanterer herved for
sine forpliktelser i leiekontrakt om bolig i
Vi påtar oss alle forpliktelser i henhold til kontrakten, også
BARE FRA ansvar for rettidig betaling.
SIKRE BETALE-
RE: I stedet for
depositum kan Jeg/vi garanterer for en sum begrenset oppad til
leieboeren stille Garantien gjelder for hele leieperioden og inntil tre måneder etter
med garanti. fraflytting.
Som utleier bør Dato:
du bare godta Underskrift (og stempel).
garanti fra sikre Evt vedlegg for å bekrefte sikkerheten:
betalere, for
eksempel kjente
arbeidsgivere. OM GARANTI: Det er viktig at det ikke tas inn noen former for begrensninger
Abonnenter eller tillegg i garantien. Da forsvinner garantiens verdi som sikkerhet.
finner mal til Garantien gjelder for tre måneder etter fraflytting, slik at utleier rekker å
garantien på fremme krav som kommer ved fraflytting, f eks om erstatning for manglende
abonnements- vedlikehold.
området til
dinepenger.no.
Tilbakelevering ved opphør:
RYDDIG AV- Utleieren har mottatt nøkler. Leiligheten er
SLUTNING: Husk inspisert av begge, og utleieren har:
på å fylle ut et
tilbakeleverings- godkjent leilighetens stand,
skjema. Dette kommentert følgende:
gir blant annet
mulighet for å
få utbetalt Leieboeren og utleieren er enige om at depositum
depositumet fra kan utbetales slik:
banken. Utleier: kroner
til konto:
Leieboer: kroner
til konto:
Dato i dag:
Underskrift utleier:
Underskrift leieboer:
NÅR GARANTI ER GITT:
Utleier frigjør herved garanti gitt av
den dato i dag:
Underskrift:


Use: 0.0318