• Pr R Hg Hg ¢K td Hgjug¢LHg OhW


  •   
  • FileName: prise_ar.pdf [read-online]
    • Abstract: V l"jF fVHlHgj. ug¢L. HgOhW. HVM. Hgjug.¢ Lf B. ¢mk.¢ ¢Vsd. wk R. fV.¢ VrL. 005 ... jLîf. bYd. fhgrV. HVHJ. Hglju. grmf. hPj¢h. hJH. gjug¢L. HgOhw. mf. gd. sjrL. lVs. mHglk. rmfï. fbY. fhgrV ...

Download the ebook

dsV¢¥ ‘¢k m¢B‘f L¢gujgH MVH«‘
dtH¬ .Dî G¢s‘g
L¢gujgH Q‘…l
“V¢‘jkh¥ HVhfVf
Q‘…l ¬Uhsl
K¢¬gH‘gH R‘rP
Fb¨gH Jhl¬O Lsr
G‘£ hjV¢f‘V
dt
V¢¬lgH
Fj”l
WhOgH L¢gujgH µlHVf
WhOgH L¢gujgH
dsV¢¥ ‘¢k m¢B‘f L¢gujgH MVH«‘
500 LrV ¬¢Vf R‘¬kw
08625 -0500 dsV¢¥ ‘¢k ’K‘jk¢Vj
(609) 292-0147
PTM 1506.73
2007 ‘¢hl mu¥HVlgH Jlj
K¢¬gH‘gH R‘rP
dsV¢¥ ‘¢k m¢B‘f L¢gujgH MVH«‘
dt
WhOgH L¢gujgH
K‘khu¢ K¢ƒgH ¬HVt®hf WhOgH 2004 mks K‘khr dgHV¬¢…gH‘ (1A:46 .N.J.A.C) dsV¢¥ ‘¢k m¢B‘f WhOgH L¢gujgg DVH¬™H K‘khrg
dkh¥l LhU L¢guj ngU G‘wPghf Jhr‘ul Kl K‘khu¢ Kll Gh…¨©g Klqj djgH K¢kH‘rgH d£ (IDEA 2004) L¢gujgH dt Jhf‘uw Kl H
.L£xhkf• L¢guj dt m”VhalgH dt RPgH xhf·H pkl K¢kH‘rgH Iƒ£ Kl V¢f” x«¥ Klq¢ .H‰¬¬aj Gr• mz¢f dt Fshkl
Iƒ£ L¬rj‘ .L”zhkf• L¢gujg Fshkl µlhkVf vq‘ m¢g‘Csl K‘glPj¢ R¢Vt xhqU• mfhelf “¢¬g mr¨klgH msV¬l K‘gel¢ K¢ƒgH ¬HVt®H‘ Jk•
m¢glU dt R‘rP Kl “g hl L§t ngU “j¬Uhslg WhOgH L¢gujgH V¢t‘j ngU VeCj djgH m¢gHV¬¢…gH K¢kH‘rgH‘ mg‘¬gH K¢kH‘rg h…w‘ mr¢e‘gH

.“g…¨ L¢guj dt ‰but H‰V‘¬ Fugjg I¬H¬Uî Lj¢ T‘st ’VhfjUBH dt Jhl‘gulgH Iƒ£ vq‘f‘ .WhOgH L¢gujgH
.m¢g‘la h£Ve”•‘ Jhl‘gulgH E¬P• V¢t‘j ‘Pk M‘¨O dt .WhOgH L¢gujgH µlHVf Fj”l ’L¢gujgH MVH«‘ Gfr Kl “g¥• Kl mr¢e‘gH Iƒ£ vq‘ Lj
’M¬zh…ghf “¢gU ¬‘uj djgH m¢thq™H Jhl‘gulgH L¢¬rj‘ ’K‘khrgH ngU •V¨j djgH JHV¢¢yjgH p¢q‘jg DV‘¬ G”af mr¢e‘gH Iƒ£ mu¥HVl Ljj
.2006 Vfls¢¬ dt MVl VO· mr¢e‘gH Iƒ£ mu¥HVl Jlj .H‰«h¥¢î‘ hP‘q‘ Ve”• mr¢V¨f Jhl‘gulgH Iƒ£ QVU‘

xhf·H MVwhkl m”faf mwhOgH GhwjBH Jhl‘gul ngU TVujgH “k”l¢ ikït ’“r‘rP ngU TVujgg M¬UhslgH Kl ¬¢«l ngî m¥hPf Jk” Hƒî
dsV¢¥‘¢k m¢B‘f L¢gujgH MVH«‘f mu¨hrlgH Fjh”l‘ ’(NJP&A) dsV¢¥ ‘¢k m¢B‘f cht¬gH‘ m¢hlPgg M¬PjlgH‘ ’(SPAN) m¢B‘gH dt
.42 mP…w ’“¢¬g mr¨klgH msV¬l‘
.(N.J.A.C.) 16A:14-2.3(g)7 dsV¢¥ ‘¢k m¢B‘f DVH¬™H K‘khrgg hrt‘ ml«bgH m¢zHV¥™H Gzhs‘ghf WhOgH Kh¢fgH ‘£ Iƒ£

Jh¢‘jPlgH G‘¬¥
1.................................................................................................. mghPî
1............................................................ JhUhlj¥BH dt m”VhalgH‘ VHVrgH vkw
2.................................................................................... chlj¥Bhf Vh¨Oî
3.......................................................................................... dfhj” Vh¨Oî
4.............................................................................. dfhj” Vh¨Oî‘ L®H myggH
4................................................................................................ mrtH‘lgH
6........................................................................................ K¢¬gH‘gH Jhfg¨
6...................................................................................... K¢l¶jgH LH¬OjsH
7.................................................................................................... L¢¢rj
7........................................................................................ GrjslgH L¢¢rjgH
9..................................................................................................m¢g£®H
10...................................................................... (IEP)D¬V…gH L¢gujgH µlhkVf
11........................................................................................ L¢¢rjgH M¬hUî
11......................................................¬aVgH Ks ngî G‘w‘gH ¬kU R‘rPgH G¢‘Pj
11........................................................ m¢l¢gujgH Jb¥sgH ngî G‘w‘gH‘ m¢VsgH
13.......................................................................................... G¢¬fgH ¬gH‘gH
14.................................... TbOgH dUH¬f - (mwhO) mlhU V¢Y msV¬lf “g…¨ RhPgî
- (mwhO) mlhU V¢Y msV¬lf “g…¨ RhPgî
14...................................................... (m…wklgH m”VhalgH Jhl¬O)G¢q…jgH dUH¬f
15........................................................................................ JhtbOgH GP
16.................................................................................... m¢U‘¨j m¨hs‘
17................................................ chljsBH msg¥ dt mufjlgH m¢k‘khrgH JHxHV¥™H
20........................................chljsBH msg¥ dt mufjlgH mg¥ulgH m¢k‘khrgH JHxHV¥™H
20.......................................................................... mzVh¨ mehYî Fg¨f L¬rjgH
21........................................ chljsBH Jhsg¥ dt mufjlgH m¢k‘khrgH JHxHV¥™H R‘rP
22...................................................................................... MhlhPlgH Fhuj•
23..........................................................................................N‘”agH GP
25.................................................................................... m¢f¢¬¶j JHxHV¥î
29................................................................................ muzhagH JhPg¨wlgH
/chljsBH msg¥ dt mufjlgH m¢k‘khrgH JHxHV¥™H/m¨hs‘gg K¢¬gH‘gH Fg¨
30.................................... chljsBH msg¥ dt mufjlgH mg¥ulgH m¢k‘khrgH JHxHV¥™H
33.......................................................................... mzVh¨ mehYî Fg¨f L¬rjgH
35.................................................... WhOgH L¢gujgH µlHVf Fj”l N‘”a MVhljsH
38.............................................................. m¨hs‘ m¢rh…jH ƒ¢…kjf K¢¬gH‘gH Fg¨
dzh§kgH VHVrgH ƒ¢…kjf K¢¬gH‘gH Fg¨
40.............................................................. DVH¬™H K‘khrgH Fj”l Kl V¬hw
42.............................................................................................. ¬VH‘lgH
42...................................................... X‘gfgH mgPVl ngî Ghrjkbg ml«bgH ¬VH‘lgH
K¢¬gH‘gH R‘rP
dsV¢¥ ‘¢k m¢B‘f L¢gujgH MVH«‘
dt
WhOgH L¢gujgH
mghP™H
€mghP™hf ¬wr¢ Hƒhl
D¶f G…¨gH mfhwî dt IhfjaBH mghP dt mr¨klgH msV¬l ngî il¢¬rj Lj¢ L¢¢rj Glug dfhj” Fg¨ d£ mghP™H
.WhOgH L¢gujgH Jhl¬O ngî ij¥hP‘ mrhUî
€mghP™H GlU ik”l¢ Kl
K¢¬gH‘gH
msV¬lgH ‘…±‘l
dsV¢¥ ‘¢k m¢B‘f L¢gujgH MVH«‘ “gƒ dt hlf Fb¨gH m¢£htVf m¢kulgH JBh”‘gH
ngî dfhj” Fg¨ L¢¬rjf L¢¢rj xHV¥î ngî ijghPî “k”l¢ ikït ’hl mrhUïf “g…¨ mfhwî dt ifjaj Jk” Hƒî
. “¢¬g mr¨klgH msV¬l
1
€mghP™H ¬uf E¬P¢ Hƒhl
xHV¥ïf Rguj¢ VHVr ƒhOjB hUhlj¥H mr¨klgH msV¬l ¬ruj K• F¥¢ ’mghP™H drgj Kl 2 hl‘¢ 20 GbO
‰ ‰
JHxHV¥™H‘ JHVhfjOBH cH‘k• G‘P VO› VHVr ƒhOjH Lj¢ ’L¢¢rjgH ¬H¬Uïf VHVr ƒhOjH mghP dt .L¢¢rjgH
L¬U mghP dt .il¬U Kl mwhOgH L¢gujgH Jhl¬Og “g…¨ m¥hP GhljPH ¬¢¬Pjg h§lH¬OjsH Lj¢ djgH NVO®H
L¢gujgH dt Fgh¨gg h§l¢¬rj QVj…lgH Jhl¬OgH ‘• JbO¬jghf Rguj¢ hl¢t Jh¢w‘j GlU Lj¢ ¬r ’L¢¢rjgH ¬H¬Uî
.LhugH
JhUhlj¥BH dt m”VhalgH‘ VHVrgH vkw
€G…¨gg WhOgH L¢gujgH Jh¥h¢jPhf mrgujlgH JHVHVrgH ƒhOjH Lj¢ T¢”
DƒgH G…¨gg H¬gH‘ “j…wf .JhUhlj¥BH GbO “g…¨g WhOgH L¢gujgH Jh¥h¢jPhf mrgujlgH JHVHVrgH ƒhOjH Lj¢
:f mrgujlgH JhUhlj¥BH dt m”VhalgH “g RP¢ ikït ’mrhUî Kl dkhu¢ ¬r ‘• dkhu¢
;(L¢¢rj VHVr) ¬¢¬PjgH
;(L¢¢rjgH JHxHV¥î Gh¥l‘ mu¢f¨) L¢¢rjgH
;(mgwgH JHƒ Jhl¬OgH‘ WhOgH L¢gujgH ngU G‘wPgg “g…¨ m¢g£• N¬l ¬¢¬Pj) T¢kwjgH
;(IEP) G…¨gg D¬V…gH L¢gujgH µlhkVf QHVujsH‘ m¢lkj
‘ ;G…¨gg dl¢gujgH F¢skjgH
.G…¨gH L¢¢rj M¬hUî
WhOgH L¢gujgH V¢¬l ‘• msV¬lgH V¢¬l ngî mfhj”gH “k”l¢ ’L¢gujgH Jb”al G‘P mr¨klgH msV¬l ngî mfhj”gH ¬kU1
1
.msV¬lghf Fshkl G‘zsl D• ‘• mghPgH V¢¬l ‘• Gh…¨®H msHV¬ R¢Vt TVal ‘•
.m¢…¢wgH M«h¥™H ikl dkejs¢ B K”g ’m¢sV¬lgH JH«h¥™H ikl dkejs¢ dkl«gH Vh¨™H Hƒ£2
ƒhOjB K‘ulj¥¢ K¢ƒgH K¢g£Cl hwhOa• Lq¢ DƒgH‘ JhwwOjgH ¬¬ujl R¢Vt xhqU• ¬P• Vfjuj Jk•
.(IEP) G…¨gg D¬V…gH L¢gujgH µlhkVf m¢lkjg‘ Lh”P®H
:dg¢ hl¢t RPgH “g‘
“g IVt‘j “f WhO MVha™H myg L¥Vjl ‘• K¢¢V¢VPjgH ‘• K¢¢V‘…gH K¢l¥VjlgH ¬P• “rtHV¢ K•
;“gƒ Vl®H L«gjsH Hƒî ’Gfhrl bf msV¬lgH
Jhlgh”l ‘• m¢¬V…gH m¢…jh§gH Jhlgh”lgH Gel NVO• Gzhs‘ VfU ml«bgH JhUhlj¥BH dt m”VhalgH
‘ ;h¢wOa V‘qPgH Kl K”ljj Lg Kî ‘¢¬¢…gH JHVljCl ‘• JHVljClgH

m¢g£®H ¬¢¬Pj dt h§lH¬OjsH Lj¢s djgH Jhl‘gulgH‘ Rzhe‘gH‘ ’L¢¢rjgH (V¢Vhrj) V¢Vrj Kl mOsk drgj
.m¢g£®H chlj¥H ¬rU Gfr Lh¢• 10 KU Grj B MVjt dt
V‘qP (IEP) G…¨gg D¬V…gH L¢gujgH µlhkVf R¢Vt xhqU• mth” ngU F¥¢ G£
€JhUhlj¥BH
L¢¬rj Lj¢ Lg hl IEP R¢Vt JhUhlj¥H mth” V‘qP IEP R¢Vt Kl K¢f‘g¨lgH xhqU®H mth” ngU F¥¢
.V‘qPgH Kl IEP R¢V…f K¢f‘g¨lgH xhqU®H ¬P• xh…U™ m¢fhj” mrtH‘l
V‘qP Kl IEP R¢Vt xhqU• ¬P• xh…U™ “jrtH‘l mr¨klgH msV¬l h§¢t Fg¨j ¬r K¢jghP “hk£
mr¨klgH msV¬l “kl Fg¨j ¬rt IEP R¢Vt xhqU• ¬P• c‘q‘l marhkl L¬U mghP dt :3chlj¥BH
F¥¢‘ .Glh”ghf chlj¥BH ‘• chlj¥BH Kl x«¥ V‘qP Kl ‘qugH Hƒ£ xh…U™ “kl m¢fhj” mrtH‘l
.chlj¥BH Vh¨Oî vl mrtH‘l ngU G‘wPgH Fg¨ GhsVî
m¢fhj” mrtH‘lf mfgh¨lgH mr¨klgH msV¬lg RP¢ ikït ’IEP R¢Vt xhqU• ¬P• c‘q‘l marhkl mghP dt
Fg¨ GhsVî L«g¢ .Glh”ghf chlj¥BH ‘• chlj¥BH Kl x«¥ V‘qP Kl ‘qugH Hƒ£ xh…U™ “kl
.R¢V…gH xhqU• ¬P• Kl h¢fhj” BhO¬î Gla¢ K• ¬f B‘ chlj¥BH Vh¨Oî vl mrtH‘lgH ngU G‘wPgH
‰ ‰
.chlj¥BH Gfr IEP R¢Vt Kl K¢VO·H xhqU©g dfhj”gH GhO¬™H GhsVî L«g¢ hl”
chlj¥BH Vh¨Oî
€JhUhlj¥BH dt m”Vhalgg dj‘U¬ Ljjs T¢”
F¥¢ ikït ’“g…¨f mwhOgH JHVHVrgH ƒhOjH m¢glU‘ JhUhlj¥BH dt m”Vhalgg “lhl• mwV…gH VtH‘j Kl ¬”¶jgg
.mr¨klgH K¢f‘ “k¢f hl§¢gU R…jl Kh”l‘ Jr‘ Vh¨î dt “g…¨f WhOgH L¢gujgH JhUhlj¥B m¢kl« µlHVf vq‘
.chlj¥BH “V‘qP m¢kh”lî Khlqg V”fl Jr‘ dt‘ h¢fhj” “Vh¨Oïf mr¨klgH msV¬l L‘rj K• ¬f B

€chlj¥BH Vh¨Oî h§¢gU Glja¢ K• F¥¢ djgH Jhl‘gulgH d£ hl
:‘ K¢VqhPgH m¢‘£‘ ’chlj¥BH Kh”l‘ J¢r‘j‘ T¬£ ngU dfhj”gH Vh¨O™H Wk¢ K• ¬f B
MVfO ‘• mtVul L§¢¬g Klll chlj¥bg K¢VO› WhOa• ‘U¬j ¬r mr¨klgH ‘• Jk• “k¶f “Ybfî Lj¢ K•
WOagH Kh” Hƒî hl ¬¢¬Pj Lj¢‘ .mgwgH JHƒ Jhl¬OgH d…±‘l “gƒ dt hlf ’“g…¨f Rgujj mwhO
M‘U¬gH i¥‘ DƒgH (mr¨klgH msV¬l ‘• Jk•) TV¨gH Gfr Kl mwhOgH MVfOgH‘ mtVulgH i¢¬g
.WOagg
Kl dkhu¢ DƒgH Fgh¨gg i¥‘lgH Vh¨O™H Kït ’¬¥‘ Kî ’“gƒ Kl Vyw• ‘• ’mks 14 Ks Kl m¢H¬f
msV¬lgH K•‘ dghrjkBH ¨¢¨Ojgg Kh¢f vq‘‘£ chlj¥BH Kl QVygH K• pq‘¢ K• F¥¢ mrhUî
;chlj¥BH V‘qPg Fgh¨gH M‘U¬f L‘rj T‘s
ml¬O dt JHV¢¢yjgH marhkl ‘£ D¬V…gH L¢gujgH c‘Val R¢Vt chlj¥H Kl QVygH Kh” Hƒî ’GhelgH G¢fs ngU3
2
L¢gujgH SV¬l ‘• LhugH L¢gujgH SV¬l xhkejsH Fg¨ mr¨klgH msV¬lg K”l¢ ’F¨hOjgH myg œbU Gel mrgujl
.SV¬lgH m¢Phk marhkl Ljj Kg dghjghf‘ Gw…gH Jhl¢guj dt V¢¢yj ¬‘¥‘ L¬ug hV±k WhOgH

mrhUî Kl dkhu¢ DƒgH Fgh¨gg i¥‘lgH Vh¨O™H Kït ’¬¥‘ Kî ’“gƒ Kl Vyw• ‘• ’mks 16 Ks Kl m¢H¬f‘
T‘s msV¬lgH K•‘ m¢V‘VqgH GhrjkBH Jhl¬O dt V±kgH ‘£ chlj¥BH Kl QVygH K• pq‘¢ K• F¥¢
.chlj¥BH V‘qPg Fgh¨gH M‘U¬f L‘rj
€V‘qPgH ngU djV¬rl L¬U mghP dt chlj¥H ¬rU mr¨klgH msV¬lg RP¢ G£
nksj Hƒî “gƒ Gut h§g RP¢ mr¨klgH msV¬l K• hl” .“V‘qP K‘¬f chlj¥H ¬rU mr¨klgH msV¬lg RP¢ .Luk
“j”Vhal ¬¢”¶j ‘• “ul chlj¥BH ¬U‘l ¬¢¬Pjg M¬¬ujl JB‘hPl JV¥• h§k• ngU Gg¬j djgH Rzhe‘gH L¢¬rj h§g
.“gƒ Kl K”ljj Lg h§k”g ‘¢¬¢…gH JHVljCl ‘• Tjh§gH VfU chlj¥BH dt
dfhj”gH Vh¨O™H
€dg…¨f mwhOgH L¢gujgH Jh¥h¢jPhf mrgujlgH JHVHVrghf dYbfî Lj¢s T¢”
.dfhj” Vh¨Oî VfU “g…¨ W‘wOf h£ƒhOjH Lj djgH JHVHVrghf “Ybfïf mr¨klgH msV¬l L‘rjs
:mr¨klgH msV¬l Jlhr Hƒî hl mghP dt dfhj”gH Vh¨O™H L¢gsj Kl ¬f B‘
:V¢¢yj ‘• x¬f –HVjrhf
;T¢kwjgH‘ L¢¢rjgH‘ ¬¢¬PjgH
;D‘fVjgH F¢skjgH ‘• IEP µlhkVf ƒ¢…kj
;“g…¨g (FAPE) FshklgH dkh¥lgH LhugH L¢gujgH V¢t‘j
;L¢¢rjgH M¬hUî
‘ ;mrtH‘l Fg¨
dl¢gujgH F¢skjgH ‘• L¢¢rjgH ‘• ¬¢¬PjgH-W‘wOf mfhj” if Jl¬rj DƒgH Fg¨gH QtV ‘• mrtH‘l
.“g…¨g dkh¥lgH LhugH L¢gujgH V¢t‘j ‘•
€Vh¨O™H iklqj¢ K• F¥¢ DƒgH hl
K‘khr Kl M¬h…jsBH dt RPgH “Pkl¢ hkh¢f‘ mr¨klgH –HVjrB blh” h…w‘ dfhj”gH Vh¨O™H Klqj¢ K• ¬fB
‰ ‰ ‰
.WhOgH L¢gujgH
:K• ‰ hlzH¬ mr¨klgH msV¬l L«g¢ ’dfhj”gH Vh¨O™H L¢¬rj ¬kU
;iqtVj ‘• iPVjrj DƒgH xHV¥™H Twj
;xHV¥´g h£ƒhOjH L¬U ‘• h£ƒhOjH Ffs pq‘j
;NVO®H JHVh¢OgH QtV Ffs pq‘j‘ h£VhfjUH Lj djgH NVO®H JHVh¢OgH pq‘j
¬kU mr¨klgH h§¢gî ¶¥gj djgH V¢VhrjgH ‘• Jb¥sgH ‘• JHVhfjOBH ‘• ’JHxHV¥™H L‘«ggH ¬kU Twj
;.VHVrgH ƒhOjH
‘ ;h§qtV ‘• mr¨klgH –HVjrhf Rgujj NVO• GlH‘U m¢• pq‘j
.WhOgH L¢gujgH K‘khrg hrt‘ “r‘rP Jfe¢ HVh¨Oî “¢gî RtVj
3
€G¢g¬gH Hƒ£ Kl mOsk ngU GwP• K• F¥¢ njl
:hl¬kU‘ h¢‘ks M¬PH‘ MVl G¢g¬gH Hƒ£ Kl mOsk ngU GwPj K• F¥¢

;dg‘®H L¢¢rjgH ngî “g…¨ mghPî Lj¢
Lj¢ ‘• chljsBH msg¥ V‘qPg mufjlgH m¢k‘khrgH JHxHV¥™H ngU G‘wPgg G‘®H Fg¨gH L¬r¢
‘ ;dsHV¬gH LhugH GbO L¢gujgH MVH«‘g Lg±jgg G‘®H Fg¨gH L¢¬rj
F¢skjgg H‰V¢¢yj Gel¢ df¢¬¶j xHV¥î ƒ¢…kjf VHVr ƒhOjH Lj¢
:pq‘¢ hkh¢f mr¨klgH “g L¬rj K• ¬f B ’NVO®H JBhPgH mth” dt

vjljj “kït ’WhOgH L¢gujgH Jhl¬O Kl M¬h…jsBH RPjs¢ ¬r ‘• RPjs¢ DƒgH Fgh¨gH ¬gH‘ “j…wf ik•
;WhOgH L¢gujgH K‘khr h§g…”¢ djgH R‘rPgH Quff
‘ ;(PRISE) m¢zhr‘gH F¢ghs®H Kh¢f Kl mOsk ngU G‘wPgH “k”l¢ T¢”
.WhOgH L¢gujgH K¢kH‘r L§t ngU “j¬Uhslg h§¢gî x‘¥ggH “k”l¢ djgH V¬hwlgH
dfhj”gH Vh¨O™H‘ L®H myggH
Gzhs‘ Kl mg¢s‘ D¶f ‘• L®H “jygf‘ ShkgH mlhug ml‘§…l mygf hf‘j”l dfhj”gH Vh¨O™H K‘”¢ K• F¥¢
ml«bgH JH‘¨OgH ƒhOjH msV¬lgH ngU F¥¢t ’mf‘j”l V¢Y myggH Jkh” Hƒït .NVO®H m¢s¢zVgH GhwjBH
.GhwjBH Gzhs‘ Kl mg¢s‘ D• ‘• L®H “jyg ngî NVO• mg¢s‘ D¶f ‘• h¢§…a JHVh¨O™H ml¥Vj Khlqg

Rzhe‘gH L¢¬rj h§l«g¢‘ ’Vh¨O´g “l§t mr¨klgH msV¬l Klqj K• F¥¢t ’mf‘j”l V¢Y myg “jyg Jkh” Hƒî
.Vh¨O´g “l§t ¬¢…j djgH
€F‘j”lgH Vh¨O™H GhsVïf mr¨klgH L‘rj K• F¥¢ njl
’dl¢gujgH F¢skjgH ‘• IEP R¢Vt µlhkVf ‘• L¢¢rjgH ‘• ¬¢¬Pjghf WhOgH chlj¥BH ¬rU Kl hl‘¢ 15 GbO

Lj JHxHV¥î D• ‘•/‘ h£ƒhOjH Lj JHVHVr D• KU F‘j”l Vh¨Oïf “j¬htî mr¨klgH msV¬l ngU F¥¢
.h§qtV ‘• h§PHVjrH
€Vh¨O™hf mPq‘lgH JHxHV¥™H mr¨klgH ƒOjjs njl
15 N¬l ngU mPVjrlgH JHxHV¥™H ‘• JHVHVrgH dt V±kgH mwVt “g –hjj ’dfhj”gH Vh¨O™H “¢rgj ¬uf
x¬fghf mr¨klgH msV¬lg –hlsgH “k”l¢. iqtV ‘• mr¨klgH –HVjrH ngU mrtH‘lgH mwVt “g p¢j¢ Hƒ£‘ .hl‘¢

.mfhj” mrtH‘lghf cVs• Jr‘ dt –VjrlgH xHV¥™H dt

mrtH‘l
€mrtH‘lghf dku¢ Hƒhl
dkuj hl” .–VjrlgH ¨hakgH G‘P dUH‘ VHVr ƒhOjB ml«bgH Jhl‘gulgH mth” J¢rgj ¬r “k• mrtH‘lgH dkuj
Kl Hx«¥ dfhj”gH Vh¨O™H K‘”¢ K• ¬f bt ’“gƒg‘ .–VjrlgH ¨hakgH ngU h¢fhj” “jrtH‘l‘ “l§…j mrtH‘lgH

.m¢fhj”gH “jrtH‘l ngU G‘wPgg Fg¨ D•
mr¨klgH msV¬l L‘rj K• F¥¢ ’m¢fhj”gH mrtH‘lgH L¢¬rjf “lh¢r ¬uf ik• dku¢ Hƒ£ .m¢V‘t mrtH‘lgH K‘”j‘
.K”ll Jr‘ cVs• dt ¨hakgH x¬ff
4
€djrtH‘l mr¨klgH msV¬l Lgsjj K• F¥¢ njl
: “jrtH‘l Fg¨j
;WhOgH L¢gujgH ngU G‘wPgH dt G…¨gH m¢g£• ¬¢¬Pjg “gƒ‘ MVl G‘® “g…¨ L¢¢rj Gfr
;MVl G‘® “g…¨g WhOgH L¢gujgH µlhkVf x¬f Gfr
G‘wPgH Jg‘hP h§k• mr¨klgH Jjfe• Hƒït ’“gƒ vl‘ .L¢¢rjgH M¬hUî m¢glU Kl x«¥” “g…¨ VhfjOH Gfr
K‘¬f G…¨gH L¢¢rj dt x¬fgH mr¨klgg RP¢t ’F¥jsj Lg “k•‘ “g…¨ L¢¢rj M¬hUî ngU “jrtH‘l ngU
.“jrtH‘l ngU G‘wPgH
;“gƒf h§g –Vwl V¢Y Jhl±kl ‘• WhOa® “g…¨f mwhOgH Jb¥sgH œHVOî Gfr
WhOgH K¢l¶jgH ‘• K¢l¶jgH ‘• mlhugH pghwlgH ngî G‘w‘gH mr¨klgH msV¬l h§¢t ¬¢Vj MVl G” dt
;“g…¨ d¨y¢ Dƒgh
R¢Vt chlj¥H V‘qP K¢l«blgH R¢V…gH xhqU• ¬P• d…uj K• mr¨klgH msV¬l ¬¢Vj Jr‘ D• dt
;IEP µlhkVf
‘ ;IEP µlhkVf R¢Vt chlj¥H ¬rU K‘¬f “g…¨f WhOgH IEP µlhkVf G¢¬uj Lj¢ hl¬kU
.“g…¨ L¢¢rj M¬hUî KU G«hkjgH ngU RtH‘j hl¬kU
€–VjrlgH ¨hakgH ngU RtH‘• Lg Kî E¬P¢s DƒgH hl
RP¢ bt ’mrtH‘lgH L¢¬rj QtV‘ Jb¥sgH œHVOî ‘• L¢¢rjgH M¬hUî ‘• –VjrlgH dz¬flgH L¢¢rjgH ngU RtH‘j Lg Kî
Fg¨j K• h§l«g¢t ’mPVjrl m¨ak• m¢• mgwH‘l mr¨klgH msV¬l J¬HV• Hƒït .h§ghlU• mgwH‘l mr¨klgH msV¬lg
K‘khrgH dqhr Kl mrtH‘lgH ngU G‘wPgg (17 mP…w V±kH) chljsBH msg¥ dt mufjlgH m¢k‘khrgH JHxHV¥™H
Kh” Hƒî hl DVH¬™H K‘khrgH dqhr VVr¢ ’chljsBH msg¥ dt mufjlgH m¢k‘khrgH JHxHV¥™H dt .(ALJ) DVH¬™H
.“jrtH‘l K‘¬f ijb¥s œHVOî ‘• “g…¨ L¢¢rj M¬hUî ‘• L¢¢rj Lj¢s
(m¢f¨gH M¬UhslgH Gel) LhugH K¢l¶jgH ngî G‘w‘gH ‘• ’dz¬flgH IEP µlhkVf ƒ¢…kjf –HVjrH ngU RtH‘j Lg Hƒî
Kl K¢l«bgH IEP µlhkVf R¢Vt xhqU• ¬P• xh…Uî Fg¨ ‘• ’“g…¨ d¨y¢ DƒgH “f WhOgH K¢l¶jgH ‘•
L¬rl Fg¨ ‘• ’chlj¥H ¬rU K‘¬f “g…¨f WhOgH IEP µlhkVf G¢¬uj Fg¨ ‘• JhUhlj¥BH ¬P• V‘qP
mr¨klgH msV¬l Kït ’(LH‘U• mebe RVyjsj djgH) “g…¨ L¢¢rj M¬hUî m¢glU KU G«hkjgg mr¨klgH msV¬l Kl
JHxHV¥™H ƒOjj K• mr¨klgH msV¬lg RP¢ bt ’“jrtH‘l L¬U mghP dt .ijfg¨ hl ƒ…kj K• h§g RP¢ B
cH‘k• Kl c‘k D• ngU mrtH‘lgH L¢¬rj DVH¬™H K‘khrgH dqhr Kl Fg¨gg chljsBH msg¥g mufjlgH m¢k‘khrgH
.Jhfg¨gH
€h§l¢¬rj ¬uf djrtH‘l FPs dkk”l¢ G£
Kî .h¢fhj” mr¨klgH msV¬l Vh¨Oî VfU Jr‘ D• dt “jrtH‘l (FPs) xhygî “k”l¢t .h¢U‘¨j H‰Vl• mrtH‘lgH ¬uj

hl mr¨klgH msV¬l ngî JgsV• Hƒî .h£xhygî Gfr‘ mrtH‘lgH L¢¬rj ¬uf E¬P DƒgH xHV¥™H dyg¢ B mrtH‘lgH FPs
“fg¨ ngU ¬Vgg hl‘¢ 20 mr¨klgH msV¬l Lhl• K‘”¢ ’WhOgH L¢gujgH µlhkVff “g…¨ RhPjgH ¬uf “jrtH‘l xhygî ¬¢…¢

.Vh¨O™H vl dfhj”gH
µlhkVf R¢V…g chlj¥H ¬rU mr¨klgH msV¬lg RP¢ .Jhl¬OgH Thr¢î‘ “fg¨ ngU mrtH‘lgH mr¨klgH msV¬lg RP¢
mr¨klgH‘ Jk• “k”l¢ ikït ’“gƒg m¥¢jk”‘ .hl‘¢ 20 MVjt GbO NVO®H m¢‘sjgH m¨ak• dt m”VhalgH ‘• IEP

J§jkH Kït ’“gƒ vl‘ .h§u¢l¥ ‘• Jhl¬OgH Quf mgwH‘l‘ “g…¨f WhOgH IEP µlhkVf mu¥HVl ngU Rh…jBH
L¢¬rj VHVljsH MV‘Vq mr¨klgH msV¬l J•V‘ ’ mr¨klgH K¢f‘ “k¢f Rh…jH ngî Gw‘jgH L¬U vl L‘¢ 20 gH MVjt
mrtH‘lgH ngU G‘wPgg chljsBH msg¥ dt mufjlgH JHxHV¥™H Fg¨j K• ¬f B mr¨klgH msV¬l Kït ’“g…¨g Jhl¬OgH
’chljsBH msg¥ dt mufjlgH m¢k‘khrgH JHxHV¥™H Vh±jkH ‘• m¢‘sjgH m¨ak• xHV¥î xhke• .DVH¬™H K‘khrgH dqhr Kl
.“g…¨g IEP µlhkVf h§fg¨j¢ djgH WhOgH L¢gujgH Jhl¬O L¢¬rj mgwH‘l mr¨klgH msV¬l ngU F¥¢
5
–V¨ h§¢t Lj¢ MVl G” dt djrtH‘l ngU G‘wPgH mr¨klgH msV¬l ngU F¥¢ G£
€dg…¨f WhOgH F¢skjgH ‘• µlhkVfgH V¢¢yjf –HVjrH
F¢skjgH ‘• µlhkVfgH dt JHV¢¢yjgH –HVjrH mr¨klgH msV¬lg ‘• “g RP¢ ’Jhl¬OgH L¢¬rj x¬f ¬V¥lf .B
ngU F¥¢ .JHV¢¢yjgH ƒ¢…kjg mf‘g¨l Js¢g “jrtH‘lt .IEP JhUhlj¥H Kl chlj¥H D• dt “g…¨f WhOgH
.h…gs hkV”ƒ hl” mPVjrlgH JHV¢¢yjghf h¢fhj” H‰Vh¨Oî “¢gî GsVj K• mr¨klgH msV¬l
‰ ‰
€iqtV• hl¬kU –VjrlgH xHV¥™H Thr¢î dkk”l¢ T¢”
LbjsH Kl hl‘¢ 15 V‘Vl Gfr chljsBH msg¥ dt mufjlgH m¢k‘khrgH JHxHV¥™H ‘• m¨hs‘gH Fg¨ Kl ¬f B

JHxHV¥™H ‘• m¨hs‘gH Fg¨ “g nksj¢ d”g .(dfhj”gH Vh¨O™H‘ L®H myggH dlsr V±kH) dfhj”gH Vh¨O™H
msV¬l‘ L¢gujgH MVH«‘ ngî ighsVî‘ mfhj” “fg¨ »¢wj K• “l«g¢ ’chljsBH msg¥ dt mufjlgH m¢k‘khrgH
Hƒ£ m¢h§k dt chljsBH msg¥ dt mufjlgH m¢k‘khrgH JHxHV¥™H/m¨hs‘gH Fg¨ œƒ‘lk RhtVî Lj¢ .mr¨klgH
ml¬rlgH Jhl¬OgH‘ G…¨gg dghPgH F¢skjgH ngU xhrf™H Lj¢ ’TbOgH GP ngî Gw‘jgH mg‘hPl xhke• .G¢g¬gH
".LzhrgH vq‘gH ngU xhrf™H" LsH “gƒ ngU Rg¨¢‘ .d£ hl”
‘• m¨hs‘gH Fg¨ L¢¬rj VfU “qtVf mr¨klgH msV¬l Xbfî L¬U vl –VjrlgH xHV¥´g “qtV mghP dt
.hl‘¢ 15 V‘Vl ¬uf –VjrlgH xHV¥™H x¬f Lj¢ ’chljsBH msg¥ dt mufjlgH m¢k‘khrgH JHxHV¥™H

K¢¬gH‘gH Jhfg¨
.mwhOgH “jb¥s dt mOskf ±h…jPBH vl mfhj” Fg¨gH »¢wj K• “l«g¢ ’msV¬lgg Fg¨gH Hƒ£ L¬rj hl¬kU
20 gH Klq m¢sV¬lgH JH«h¥®H FsjPj B‘ .hl‘¢ 20 GbO dt mfhj” “¢gU ¬Vj K• msV¬lgH ngU‘

ngU ¬VgH Glja¢ K• ¬f B‘ .T¢wgH dt hl‘¢ 20 MVjt GbO F¢¥jsj K• msV¬lgH L«g¢ ik• Bî .hl‘¢
‰ ‰
Kl chlj¥H ¬rU dqjrj MV‘VqgH Jkh” Hƒî ’“gƒ ngî mthq™hf‘ .(3 mP…wgH V±kH) Vh¨O™H Jhk‘”l
msV¬l JufjH Hƒî .Fg¨gH L¢¬rj Kl hl‘¢ 20 MVjt GbO chlj¥BH Hƒ£ ¬rU Kl ¬f bt ’“fg¨ ngU ¬VgH G¥•

L¢¬rj “k”l¢ ikït ’dk‘Vj”g™H ¬¢VfgH R¢V¨ KU m¢fhj” Jhfg¨ L¢¬rjf K¢¬gH‘gg plsj msh¢s mr¨klgH
Jhfg¨gH Iƒ£ vf¨ ‘• mfhj” L«g¢ ikït Bî‘ Hƒ£ .msV¬lghf mwhOgH dk‘Vj”g™H ¬¢VfgH msh¢sg hrt‘ Jhfg¨gH
.mr¨klgH msV¬l ngî h§l¢¬rj‘
K¢l¶jgH LH¬OjsH
df WhOgH df¨gH K¢l¶jgH xh¨Y Kl M¬h…jsBH dkl Fg¨j K• mr¨klgH msV¬lg RP¢ G£
mwhOgH L¢¢rjgH Jh¢glU ngU G‘wPgg dg…¨ d¨yj djgH ¬zH‘…gH ‘• LhugH K¢l¶jgH Kl ‘•
L¢guj ngU dg…¨ GwP¢ d”g ml«bgH mgwgH JHƒ Jhl¬OgH ‘• WhOgH L¢gujgH ‘• dg…¨f
€dkh¥l‘ Fshkl LhU
DƒgH WhOgH ‘• LhugH dk¢l¶jgH xh¨ygH LH¬OjsH ngU mrtH‘lgH “kl Fg¨j K• mr¨klgH msV¬lg RP¢ B .B
’Gel) mgwgH JHƒ Jhl¬OgH ‘• WhOgH L¢gujgH V¢t‘jg ‘• “g…¨f WhOgH L¢¢rjgH ngU G‘wPgg “g…¨ d¨y¢
FshklgH LhugH L¢gujgH ngU G‘wPgg “g…¨ h§¥hjP¢ djgH (F¨hOjgH‘ myggH Jhl¬O ‘ du¢f¨gH œbug
ngî ¶¥g¢ ¬rt ’i¢gU JrtH‘‘ dfhj” Vh¨Oî mr¨klgH msV¬l Jl¬r Hƒït ’“gƒ vl‘ .(FAPE) dkh¥lgH‘
h¢U‘¨j H‰Vl• ¬uj “jrtH‘l K¶f “lguj K• mr¨klgH L«g¢‘ .¬zH‘…gH ‘• WhOgH ‘• LhugH K¢l¶jgH xh¨Y LH¬OjsH
4
mr¨klgH h§¢t ¶¥gj MVl G” ¬kU h§¢gU G‘wPgH‘ “jrtH‘l Fg¨f L¬rjj K• mr¨klgH msV¬l L«g¢ hl”
‘• WhOgH L¢gujgH ngU “g…¨ GwP¢ njP “g…¨ d¨y¢ DƒgH WhOgH ‘• LhugH K¢l¶jgH xh¨Y LH¬OjsB
WhOgH K¢l¶jgH LH¬OjsH mr¨klgH msV¬l Jfg¨ Hƒî ’GhelgH G¢fs ngU ’ik• dku¢ Hƒ£‘ .mgwgH JHƒ Jhl¬OgH
µlhkVf i¢¨y¢ DƒgH dsHV¬gH LhugH VH¬l ngU c‘fs®H dt M¬PH‘ MVl “g…¨g du¢f¨gH œbugH V¢t‘jg “f
“f WhOgH K¢l¶jgH LH¬OjsH G¥• Kl dsHV¬gH LhugH m¢H¬f dt “jrtH‘l ngU G‘wPgH Kl ¬fbt ’IEP
WhOgH K¢l¶jgH LH¬OjsH ¬uf hl¢t mr¨klgH msV¬l J¬HV• hl Hƒït .LhugH VH¬l ngU du¢f¨gH œbugH V¢t‘jg
WhOgH K¢l¶jgH LH¬OjsH Gfr “jrtH‘l Fg¨ NVO• MVl h§¢gU K¢uj¢ ikït ’NVO• ml¬O L¢¬rj G¥• Kl “f
.“f
.Gfhrlbf Jhl¬OgH V¢t‘j dt VHVljsBH mr¨klgg K”l¢ ’“f WhOgH K¢l¶jgH LH¬OjsH ngU RtH‘l V¢Y Jk” Hƒî4
6
L¢¢rjgH
€L¢¢rjgH ‘£ hl
m¢• QHVujsH m¢glugH Iƒ£ Glaj‘ .mrhUïf Fhwl “g…¨ Kh” Hƒî hl ¬¢¬Pjg L¬Ojsj djgH m¢glugH “gj ‘£ L¢¢rjgH
L¢¢rjgH xHV¥™ .“g…¨f mrgujlgH Jh±PblgH‘ L¢¢rjgH Jh¢glU‘ JHVhfjOH m¢® m¢¬V…gH MVH¬™H‘ ’mgw JHƒ Jhkh¢f
Kl K¢keH ngî mthq™hf 5G…¨gH msHV¬ ngU LzhrgH R¢V…gH xhqU• Kl Gr®H ngU KhkeH m”Vhal L«g¢t ’dz¬flgH
dt ij¢g£• ¬¢¬Pjg “g…¨g Gr®H ngU K¢l¢¢Œj xHV¥î DV‘VqgH Kl‘ .xhqjrBH‘ m¥hPgH ¬kU ’6K¢¢zhwO®H
WOa R¢V¨ KU hl§kl L¢¢rj G” xHV¥î Kl ¬f B hl” .mgwgH JHƒ Jhl¬OgH‘ WhOgH L¢gujgH ngU G‘wPgH
.m¢k§lgH M¬h§a ‘• W¢OVj Kl h§¢¬g/i¢¬g hlf L¢¢rjgH xHV¥™ b£Cl ‘• FshklgH F¢V¬jghf n±P¢

€L¢¢rjgH ngî m¥hP “hk£ K‘”j njl
’hul G…¨gH SV¬l‘ G…¨gH msHV¬ ngU LzhrgH R¢V…gH xhqU•‘ Jk• vlj¥j hl¬kU L¢¢rjgH xHV¥î ngî œhjP¢

.mrhU™H Kl dkhu¢ K‘”¢ hlfV “g…¨ K• K‘VVrj‘g
h£¬H¬Uïf Lhr djgH‘ dg…¨f mwhOgH JHV¢¬rjgH/L¢¢rjgH Jh¢glU LH¬OjsH K”l¢ G£
dj¢glU N¬Pî h§k• VhfjUH ngU ’mr¨klgH msV¬lf K‘glu¢ B K¢ƒgH Kl hl WOa
€dg…¨ ngU dz¬flgH L¢¢rjgH xHV¥™ ml«bgH L¢¢rjgH
K¢ƒgH WhOa®H ‘• G…¨gH msHV¬ ngU mlzhrgH RV…gH h£¬H¬Uïf Jlhr djgH L¢¢rjgH Jh¢glU‘ V¢VhrjgH Kî
h§lH¬OjsH K”l¢ (F¨hOjgH‘ myggH Jhl¬O ‘• du¢f¨gH œbugH Gel) mgwgH JHƒ Jhl¬OgH K‘Vt‘¢
Kll WhOa• Gfr Kl V¢VhrjgH‘ JHV¢¬rjgH Iƒ£ ¬H¬Uî L«g¢‘ .dz¬flgH L¢¢rjgH xHV¥™ JHV¢¬rj h£VhfjUhf
JBh”‘gH ‘• JH¬h¢ugH ‘• ’(M¬P‘lgH Kh¥ggH ‘• m¢l¢gujgH Jhl¬OgH ‘•) mlhugH R¨hklgH SVH¬l N¬g K‘glu¢
Kl xh§jkBH L«g¢ ikït ’ilH¬OjsH Lj¢g‘ .mwhOgH GhlU®H dt K‘wwOjlgH ‘• L¢gujgH MVH«‘ Kl M¬ljulgH
‘• G…¨gH msHV¬ ngU LzhrgH R¢V…gH xhqU• ¬P• Gfr Kl iju¥HVl F¥¢ hl” ’LVwklgH LhugH GbO V¢¬ŒjgH
Jhfg¨jlghf d…¢ V¢¬ŒjgH K¶f mr¨klgH Jghr hl Hƒî‘ .V¢¬ŒjgH mu¥HVlg K¢g£ClgH Kl mr¨klghf VO› WOa
K¢l¢¢ŒjgH ¬P• IVhfjUH ngU V¢¬ŒjgH L¬Ojs¢ ¬rt ’Fb¨gH L¢¢rjf mwhOgH m¢B‘gH Jhu¢Vaj dt M¬VH‘gH
.“g…¨g mfskghf K¢f‘g¨lgH
GrjslgH L¢¢rjgH
€GrjslgH L¢¢rjgH ‘£ hl
“qtV mghP dt .mr¨klgH msV¬lf K¢glhugH V¢Y Kl G£Cl WOa if L‘r¢ DƒgH L¢¢rjgH ‘£ GrjslgH L¢¢rjgH
ik• dku¢ Hƒ£‘ .Grjsl L¢¢rj xHV¥î Fg¨ “g RP¢ ikït’mr¨klgH msV¬l ijV¥• DƒgH L¢¢rjgH M¬hUî ‘• L¢¢rjgg
FYVj “k•‘ ’Glh” V¢Y ik• ‘• p¢Pw V¢Y G”af Lj mr¨klgH ij¬U• DƒgH L¢¢rjgH K• VVrj K• “rP Kl
.K‘VO› Gfr Kl L¢¢rj xHV¥î dt
L¢¢rj xHV¥î Fg¨ ¬kU FYVj hl” mgw…klgH JHV¢¬rjgH Kl K”ll ¬¬U (Gr•) Vf”• Fg¨f L¬rjgH “k”l¢
’mr¨klgH msV¬l h§j¬U• djgH JHV¢¬rjgH Kl Ve”• ‘• ¬PH‘ K• VVrj K• “k”l¢ ’GhelgH G¢fs ngut .Grjsl
M¬¢¬¥ (JHV¢¬rj) V¢¬Œj xHV¥î dt FYVj “k•‘ mP¢Pw V¢Y Jkh” “g…¨g ds…kgH V¢¬OjgH ‘• LgujgH L¢¢rj”
V¢¬ŒjgH ngU Glja¢ K• ¬f B Kh” mr¨klgH msV¬l ijV¥• DƒgH L¢¢rjgH K• K±j ¬r ’‘• .K¢VO› Gfr Kl
.“g…¨g d”‘gsgH ‘• df¨gH V¢¬ŒjgH ’“gƒ Kl‘ ’mr¨klgH msV¬l h§f Lrj Lg (JHV¢¬rj)
R¢Vt D‘qU ¬P¶” F¨hOjgH myg dzhwO• m”Vhal K”l¢ ’Lb”gH dt F¢U d£ h§f ifjalgH mrhU™H Jkh” Hƒî5
7
.K¢f‘g¨lgH G…¨gH msHV¬
K¢¥ghulgH‘ K¢¢k§lgH K¢¥ghulgH‘ F¨hOjgH myg dzhwO• VwPgH B GhelgH G¢fs ngU K‘¢zhwO®H Gla¢6
.K¢¢s…kgH xhf¨®H‘ K¢¢u¢f¨gH
Kït ’L¢¢rjgH M¬hUî ‘• h§l¢¢Œj Kl mr¨klgH msV¬l xh§jkH ¬uf Grjsl L¢¢rj xHV¥™ Fg¨ghf L¬rjj K• ¬V¥lf
DVH¬™H K‘khrgH dqhr vkl¢ Lg Kî) K‘VO› WhOa• Gfr Kl Gl”jsjs h§fg¨f Jl¬rj djgH JHV¢¬rjgH
mr¨klgH msV¬l i…¢gh”j vt¬j VO› Grjsl L¢¢rj Fg¨j K• “g RP¢ B ’V¢¬ŒjgH Jh¢glU Ghl”jsH ¬uf .(“gƒ
L¬rjj K• “l«g¢ ’“gƒg .mr¨klgH msV¬l Gfr Kl “g…¨g m¢ghjgH L¢¢rjgH M¬hUî m¢glU Kl xh§jkBH Lj¢ njP
K‘”¢s ik® Grjsl L¢¢rj xHV¥ïf “fg¨ Kl x«¥” h§¢gî œhjP¢ h§k• K±j djgH JHV¢¬rjgH mth” xHV¥î Fg¨f
msV¬l i…¢gh”j vt¬j Grjsl L¢¢rj xHV¥™ VO› Fg¨f L¬rjj K• Gfr L¢¢rj M¬hUî xHV¥î V±jkj K• “¢gU
.“¢¬g mr¨klgH
€GrjslgH L¢¢rjgH xHV¥™ ml«bgH Jhfg¨jlgH d£ hl
’DVH¬™H K‘khrgH dqhr Fg¨ Hƒî .mg‘¬gH mO…k ngU NV¥¢ ik• E¢P .Jht‘Vwl m¢• GrjslgH L¢¢rjgH “…g”¢ B
G‘wPgH Kl hq¢• ¬f B ikït ’chljsBH msg¥ dt mufjlgH m¢k‘khrgH JHxHV¥™H Kl x«¥” ’Grjsl L¢¢rj xHV¥î
xHV¥î ¬kU ml«bgH Jhfg¨jlgH S…kf mgrjslgH Jhl¢¢ŒjgH d…j K• ¬f B .mg‘¬gH mr…k ngU mr¨klgH msV¬l Kl i¢gU
.mr¨klgH msV¬l h§¢V¥j djgH Jhl¢¢rjgH
€h£V¢¬rj mlbs mr¨klgH msV¬l J•V hl Hƒî E¬P¢s DƒgH hl
JHxHV¥™hf Fgh¨j K• mr¨klgH msV¬l ngut ’Grjsl L¢¢rj xHV¥î ngî m¥hPgH L¬U mr¨klgH msV¬l J•V hl Hƒî‘
L¢¢rjgH K• DVH¬™H K‘khrgH dqhr VVr Hƒî .“fg¨ drgj Kl hl‘¢ 20 GbO chljsBH msg¥ dt mufjlgH m¢k‘khrgH

ngU G‘wPgH dt “rP V¢yj¢ Lg‘ .GrjslgH L¢¢rjgH T¢gh”j vt¬ mr¨klgH L«g¢ bt ’hfshkl S¢g mr¨klgH ij¬U• DƒgH

.


Use: 0.0398