• UNIVERZITET U TUZLI UNIVERSITY OF TUZLA


  •   
  • FileName: PMF_brosura.pdf [read-online]
    • Abstract: Prvi postdiplomski studij iz oblasti hemija organizovan je ... hemija, organska hemija, fizikalna i. elektrohemija, hemija i biohemija, analiza tla i ...

Download the ebook

UNIVERZITET U TUZLI
UNIVERSITY OF TUZLA
Promotivna brošura
Promotional Booklet
PRIRODNO-MATEMATIČKI
FAKULTET TUZLA
FACULTY OF SCIENCE
IN TUZLA
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET TUZLA
O fakultetu
S
vrha ovog informatora je dati sažet pregled
mogućnosti koje nudi PMF Tuzla, kako za potrebe
budućih studenata tako i za postdiplomce,
potencijalne saradnike u naučno istraživačkom radu i
privredne subjekte. Ovdje ćete naći prikaz svih studijskih
odsjeka, te opis kadrovskih i laboratorijskih kapaciteta i
drugih resursa koje nudi ovaj fakultet. Sve detaljne
informacije su dostupne putem kontakt brojeva i adresa.
Istorijat fakulteta
Prirodno - matematički fakultet u Tuzli osnovan je 2002.
godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o
Univerzitetu u Tuzli, koji je donijela Skupština Tuzlanskog
kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj
2/02 ), na osnovu ranijih studijskih odsjeka prirodnih nauka
i matematike na Filozofskom fakultetu u Tuzli koji postoje
od 1993.
Nastava na Fakultetu je organizovana za redovne
studente i izvodi se u okviru studijskih odsjeka. Studij traje
četiri godine i, nakon diplomiranja, stiče se stručni naziv
profesor, sa naznakom studijskog odsjeka.
Uspostavom Evropskog sistema visokog obrazovanja,
školske 2003/04. godine na Univerzitetu u Tuzli je uveden
Evropski sistem prenosa bodova ( ECTS ).
Danas
Fakultet posjeduje 5 laboratorija za opštu fiziku i naučno-
istraživačku laboratoriju za detekciju, dozimetriju i zaštitu
od zračenja (LDDZZ), 4 laboratorije za nastavu biologije i 1
za naučno-istraživački rad iz područja mikrobiologije i
genetike, 3 kompjuterska centra sa edukativnim softverom
itd. Na fakultetu je ukupno angažovano preko 100 članova
nastavnog osoblja i asistenata, uključujući i vanjske
saradnike.
Studijski odsjeci
1. Biologija
2. Fizika
3. Geografija
4. Hemija
5. Matematika
2
FACULTY OF SCIENCE IN TUZLA
About the Faculty
T
he purpose of this booklet is to give a summarized
overview of the possibilities the Faculty of Science
offers to its prospective graduate and postgraduate
students, potential associates in scientific research, and
businesses. Here you can find description of all faculty
departments, and an overview of personnel and laboratory
capacities and other resources of this faculty. For detailed
information please use contact numbers and addresses
provided .
History of the Faculty
The Faculty of Science in Tuzla was founded in 2002 by
the Law Amending the Law on Tuzla University, brought
by the Assembly of Tuzla Canton ("Official gazzette of
Tuzla Canton 2/02"), based on the previous study
departments of natural sciences and mathematics at the
Faculty of Philosophy in Tuzla, which exists from 1993 .
Studies at the Faculty are organized for full time students
and carried out within the faculty departments. Courses
last for four years and after completion the students are
awarded Bachelor degrees in teaching, denoting the
faculty department.
After the establishment of the European system of higher
education, in academic year 2003/04 the University of
Tuzla introduced the European Credit Transfer System.
Today
The Faculty has 5 laboratories for general physics and a
scientific-research lab for detection, dosimetry and
radiation protection; 4 labs for biology classes and 1 for
scientific researches in microbiology and genetics, 3
computer centers with educational software etc. The
faculty employs over 100 members of teaching staff and
assistants, including outside associates.
Faculty departments
1. Biology
2. Physics
3. Geography
4. Chemistry
5. Mathematics 3
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET TUZLA
Odsjek biologija
Dodiplomski studij
Odsjek za biologiju na dodiplomskom studiju školuje
obrazovne profile: profesor biologije i diplomirani
biolog. Dodiplomski studij traje četiri godine. Prve
dvije godine studija su zajedničke za sve profile.
Najnovije informacije su dostupne putem studentske
službe Prirodno - matematičkog fakulteta u Tuzli.
Postdiplomski studij
Trajanje studija je 2 godine, sa modulima:
1. Modul genetika
2. Modul biosistematika i fiziologija biljaka
3. Modul biosistematika i fiziologija životinja
4. Modul ekologija
Analize i istraživanja
1. Antropogenetičke studije i istraživanja
(genetička struktura humanih populacija)
2. Molekularno – genetske analize
(izolacija DNA, direktno i indirektno otkrivanje
hromosomskih i genskih mutacija)
3. Mikrobiološka i parazitološka analiza hrane i
prehrambenih proizvoda i vode
4. Analiza planktona i bentosa
5. Analiza flore i faune
(ihtiofaune, vetebrata i avertebrata, akvakultura)
6. Istraživanje biodiverziteta
7. Bazična fiziološka istraživanja
8. Bazična ekofiziološka istraživanja
9. Morfometrijska, biosistematska, anatomsko-
histološka, molekularno-biohemijska istraživanja
4
FACULTY OF SCIENCE IN TUZLA
Department of Biology
Undergraduate studies
With its undergraduate course the Department of
Biology offers B.Sc. degrees in biology teaching and
science. Undergraduate studies last four years. The
first two years are common for all study profiles.
The most recent information is available from the
Student Service office at the Faculty of Science in
Tuzla.
Postgraduate studies
Studies last for 2 years, with the modules:
1. Genetics
2. Biosystematics and physiology of plants
3. Biosystematics and physiology of animals
4. Ecology
Analyses and researches
1. Anthropogenetic studies and researches
(genetic structure of human populations)
2. Moleculary-genetical analyses
(isolation of DNA, direct and indirect detection
of chromosome and genetic mutations)
3. Microbiologic and parasitologic analyses of
foodstuffs and water
4. Analyses of plankton and benthos
5. Analyses of flora and fauna (ichtyofauna,
vetebrates and avertebrates, aquaculture)
6. Biodiversity researches
7. Basic physiologic researches
8. Basic ecophysiologic researches
9. Researches in morphometry, biosystematics,
anatomy and histology, molecular biochemistry
5
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET TUZLA
Odsjek fizika
Dodiplomski studij
Odsjek za fiziku PMF-a, Univerziteta u Tuzli, na
dodiplomskom studiju, školuje profesore fizike i
diplomirane fizičare. Dodiplomski studij traje četiri
godine. Prve dvije godine studija su zajedničke za sve
profile.
Najnovije informacije su dostupne putem studentske
službe Prirodno - matematičkog fakulteta u Tuzli.
Postdiplomski studij
U toku 2001. godine počeo je sa radom prvi postiplomski
studij iz područja fizike (teorijska i eksperimentalna fizika).
Do sada je, iz te generacije, magistriralo osam
postdiplomaca. U toku 2004. godine otpočeo je i drugi
postdiplomski studij iz područja fizike jonizirajućeg
zračenja i fizike nejonizirajućeg zračenja. U planu je
organizovanje postiplomskog studija iz područja metodike
nastave fizike.
Laboratorije
Odsjek za fiziku raspolaže sa 3 laboratorije za opštu fiziku,
jednom laboratorijom za fiziku čvrstog stanja i nuklearnu
fiziku. U pripremi je laboratorija za viši fizikalni praktikum
(fizika atoma i molekula, savremene metode
eksprimentalne fizike).
Na odsjeku je formirana naučno-istraživačka Laboratorija
za detekciju, dozimetriju i zaštitu od zračenja (LDDZZ):
prirodnog radioaktivnog zračenja, tehnološki modifik-
ovanog ili akcidentnog radioaktivnog zračenja, kao i drugih
izvora jonizujućeg zračenja. Ova laboratorija vrši kontrolu
radioaktivnosti biosfere sa posebnim akcentom na izu-
čavanje migracije i distribucije radionuklida i radijacionih
nivoa.
6
FACULTY OF SCIENCE IN TUZLA
Department of Physics
Undergraduate studies
The Department of Physics at Tuzla FS, University of
Tuzla, educates teachers of physics and physicists in
this undergraduate studies (B.Sc. degree).
Undergraduate study last four years. The first two
years are common for all study profiles.
The most recent information is available from the
Student Service office at the Faculty of Science in
Tuzla.
Postgraduate studies
The first postgraduate studies in the field of physics
(theoretic and experimental physics) started in 2001. So
far, eight postgraduates obtained masters degrees from
that generation. In 2004 another postgraduate studies in
field of physics began, the studies of ionizing and
nonionising radiation. We also plan to organize
postgraduate studies in field of physics teaching
methodology.
Laboratories
Department of Physics disposes of 3 laboratories for
general physics, one laboratory for solid state physics and
nuclear physics. We also plan to form a laboratory for
higher physical practicum (physics of atoms and
molecules, contemporary methods of experimental
physics).
The Department formed a science-research Laboratory for
Detection, Dosimetry and Radiation Protection (LDDRP):
natural radiation, technologically modified or accidental
radiation and other sources of ionising radiation. This lab
conducts researches of biosphere radioactivity, with
special focus on migration and distribution of radionuclides
and radiation levels.
7
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET TUZLA
Odsjek geografija
Dodiplomski studij
Odsjek za geografiju PMF-a na dodiplomskom studiju
školuje profesore geografije. Dodiplomski studij traje
četiri godine.
Najnovije informacije su dostupne putem studentske
službe Prirodno - matematičkog fakulteta u Tuzli.
Aktivnosti i ciljevi
- Izvođenje terenske nastave na prostoru Bosne i
Hercegovine, Hrvatske i Slovenije
- Osnivanje i rad postdiplomskih studija
- Organiziranje Međunarodnih seminara
- Izdavanje naučnog časopisa i udžbenika
- Učešće u međunarodnim projektima, radu
Prvog kongresa geografa BiH i međunarodnim
naučnim skupovima
Sistematsko proučavanje zaštite životne sredine,
demografskih problema i urbanog razvoja naselja.
Proizvodnje hrane, energije, sirovina i vode kao i
mogućnosti razvoja tercijarnih djelatnosti. Terenska
istraživanja pravog stanja u Bosni i Hercegovini.
Proučavanje elementarnih nepogoda, i raznovrsnih pojava
i procesa u prostoru Bosne i Hercegovine.
Unapređivanje naučne teorijske misli, kao i aplikativna
proučavanja koja treba da pospješe ekonomsko-
geografski razvoj (optimalno korištenja pojedinih resursa,
pitanja regionalnog planiranja i racionalni prostorni
razmještaj privrednih djelatnosti, ekologija).
Međunarodna saradnja sa univerzitetima iz Evropske
unije, uz uporedno usklađivanje nastavnih programa i
učešće u zajedničkim naučnim projektima sa ciljem
uključivanja Odsjeka za geografiju u asocijaciju geografa
Evropske unije i unapređenja saradnje sa geografskim
udruženjima Međunarodne geografske unije.
8
FACULTY OF SCIENCE IN TUZLA
Department of Geography
Undergraduate studies
The Department of Geography at Tuzla FS, educates
teachers of geography (B.Sc. degree). Undergraduate
study last four years. The most recent information is
available from the Student Service office at the Faculty
of Science in Tuzla.
Activities and goals
- Field classes in the area of Bosnia and
Herzegovina, Croatia and Slovenia
- Establishing postgraduate studies
- Organizing international seminars
- Publishing of scientific journals and textbooks
- Participation in international projects, the First
congress of B&H geographers, and
international scientific meetings
- Sistematic research of environmental protection,
demographic issues and urban development of
settlements, and production of food, energy, raw materials
and water, alongside development possibilities of tertiary
activities. Field researches of actual conditions in Bosnia
and Herzegovina.
- Investigation of elementary disasters, and various
phenomena and processes in the area of Bosnia and
Herzegovina.
- Advancement of science theory, as well as applicative
researches towards improving economic-geographical
development (optimal usage of resources, issues of
regional planning and rational areal distribution of
economic activities, ecology).
- International collaboration with universities from the EU,
with comparative harmonization of curricula and
participation in joint scientific projects, aiming to
incorporation of the Department of Geography into the
European Association of Geographers and promoting
cooperation with geographical associations of the
International Geographical Union.
9
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET TUZLA
Odsjek hemija
Dodiplomski studij
Odsjek za hemiju na dodiplomskom studiju školuje
obrazovne profile: profesor hemije i diplomirani
hemičar. Dodiplomski studij traje četiri godine. Prve
dvije godine studija su zajedničke za sve profile.
Odsjek hemija egzistira na Prirodno-matematičkom fakultetu od
2002. (ranije odsjek biologija-hemija na Filozofskom fakultetu
Tuzla). Od 2003. uvođenjem sistema ECTS, novi nastavni planovi
i programi su napravljeni s ciljem unaprjeđenja osnovnog
obrazovanja profesora hemije, povećanja efikasnosti studija i
usaglašavanja sa opštim ciljevima reforme univerzitetskog
obrazovanja.
Prvi postdiplomski studij iz oblasti hemija organizovan je školske
2004/05. Na postdiplomski studij upisano je 12 kandidata iz cijele
BiH, a u realizaciji nastave učestvuju i profesori iz Slovenije i
Hrvatske.
Odsjek za hemiju raspolaže sa 6 laboratorija (opšta i neorganska
hemija, analitička hemija, organska hemija, fizikalna i
elektrohemija, hemija i biohemija, analiza tla i geohemijska
ispitivanja). Cilj naučno-istraživačkog rada je istraživanje i
eksperimentalni razvoj u oblasti hemije koji se ostvaruje kroz
istraživanja u podizanju kvaliteta nastave, naučnog i stručnog
usavršavanja i primjenjenim istraživanjima. Zbog unaprjeđivanja
naučno-istraživačkog rada odsjek sarađuje sa drugim
univerzitetima a i farmaceutskim firmama.
Mogućnost analiza:
- Analiza i sadržaj teških metala u tlu, vodi i prirodnim
prehrambenim proizvodima
- Određivanje bioloških aktivnih spojeva u prirodnim
prehrambenim proizvodima
- Hemijska analiza tla
- Analiza čvrstih mineralnih goriva
- Analiza zraka (stabilnih i otrovnih gasova)
- Analiza eksplozivnosti prašine
- Analiza gasonosnosti ugljenih spojeva
- Analiza požarnih parametara
- Analiza agresivnih svojstava mineralnih i organskih prašina
- Analiza fizičkih parametara radnih mjesta
- Određivanje emisije i imisije štetnih polutanata
- Sinteza bioloških aktivnih spojeva-generičkih lijekova i
njihovo dizajniranje
- Uticaj strukture-osobine polimera
10
FACULTY OF SCIENCE IN TUZLA
Department of Chemistry
Undergraduate studies
The Department of Chemistry offers B.Sc. degrees in
chemistry teaching and science. Undergraduate
studies last four years. The first two years are
common for all study profiles.
The Department of Chemistry exists at the Faculty of Science
from 2002 (previously Dept. of Biology-Chemistry at the Faculty of
Philosophy Tuzla). From 2003 onwards, after the introduction of
the ECTS system, new curricula were created to promote basic
education for chemistry teachers, increase efficiency of the
studies and harmonize general objectives of the university with
the educational reform. The first postgraduate studies in chemistry
were organized in academic year 2004/05, and 12 candidates
from whole B&H enrolled; the teaching is supported by professors
from Slovenia and Croatia.
The Chemistry Department has 6 laboratories (general and
anorganic chemistry, analitical chemistry, organic chemistry,
physical and electro-chemistry, chemistry and biochemistry, soil
analysis and geochemistry researches). The goal of science-
research activities is research and experimental development in
the field of chemistry, that is realized through raising the quality of
teaching, scientific and expert training and applied researches. In
order to improve science-research activities the department
collaborates with other universities, as well as with
pharmaceutical companies.
Analytical services:
- Content analysis of heavy metals in soil, water and
natural foodstuffs
- Determination of biologic active compounds in natural
foodstuffs
- Chemical analysis of soil
- Analysis of solid mineral fuels
- Analysis of air (stable and toxic gases)
- Analysis of dust explosivity
- Analysis of gaseousness of carbon compounds
- Analysis of fire parameters
- Analysis of agressive properties of mineral and organic dust
- Analysis of physical parameters of workplaces
- Determination of emission and imission of harmful pollutants
- Synthesis and design of biologic active compounds -generic
medicaments
- Influence of structure - properties of polymers
11
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET TUZLA
Odsjek matematika
Dodiplomski studij
Odsjek za matematiku na dodiplomskom studiju
školuje obrazovne profile: profesor matematike i
diplomirani matematičar. Dodiplomski studij traje
četiri godine. Prve dvije godine studija su
zajedničke za sve profile.
Odsjek matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu
egzistira od 2001. godine (ranije odsjek matematika-fizika
na Filozofskom fakultetu u Tuzli), a pokriva nastavu
matematike i na svim ostalim fakultetima Univerziteta u
Tuzli.
Od 2001./2002. inovirani su nastavni planovi i programi u
cilju edukacije studenata iz oblasti primjenjene
matematike. Zbog izražene tehničke orijentacije
univerziteta, 2004. godine pokrenut je postdiplomski studij
iz oblasti primjenjene matematike. Na postdiplomski studij
upisano je 19 kandidata iz cijele BiH. U cilju što kvalitetnije
realizacije nastavnih planova i programa PDS-a, odsjek
održava saradnju sa eminentnim profesorima iz SAD-a,
Švedske, Osijeka, Zagreba, Sarajeva i Beograda.
Odsjek posjeduje vrlo moderan informatički kabinet
opremljen potrebnim licencnim softwareom i
specijaliziranim paketima (Matlab, Mathematica,
Statistika).
U cilju razvoja naučno-istraživačkog rada, otvorene su
mogućnosti saradnje sa drugim univerzitetima i razvojnim
granama kao što su energetika, rudarstvo, hemijska i
metalna industrija, kojima fakultet nudi interesantna znanja
iz slijedećih matematičkih oblasti:
Obične diferencijalne jednačine
Parcijalne diferencijalne i integralne jednačine
Diferentne jednačine
Statistika i vjerovatnoća
Matematičko modeliranje
Stohastički i dinamički procesi
Numerička matematika
Problemi transporta
Problemi rezervi i skladištenja
Algoritmi i programiranje
Aktuarska matematika
Problemi optimizacija i stabilnosti
12
FACULTY OF SCIENCE IN TUZLA
Department of Mathematics
Undergraduate studies
The Department of Mathematics educates teachers
of mathematics and graduated mathematicians
(B.Sc. degree). Undergraduate studies last four
years. The first two years are common for all study
profiles.
The Department of Mathematics at the Faculty of Science
in Tuzla exists from 2001 (previously known as the
Department of Mathematics and Physics at the Faculty of
Philosophy Tuzla). The Department staff is also engaged
in teaching Mathematics at other faculties of the
University.
Since 2001/2002 curricula has been renewed in the scope
of students education in applied mathematics. Due to
accented technical orientation of the University, in 2004
postgraduate studies in the field of applied mathematics
were set up, and 19 candidates from whole B&H enrolled.
With purpose of achieving the best quality realization of
postgraduate curricula, the Department collaborates with
eminent professors from the USA, Sweden, Osijek,
Zagreb, Sarajevo and Belgrade.
Department owns a very modern classroom for
Informatics, equipped with necessary licenced software
and specialized packages (Matlab, Mathematica,
Statistica). In the scope of developing science-research
activities, we open possibilities of cooperation with other
universities and developing branches such as energy,
mining, chemical and metal industry, to which the faculty
offers interesting knowledge in the following mathematical
fields:
Ordinary Differential Equations
Partial Differential and Integral Equation
Different Equations
Statistics and Probability
Mathematical modelling
Stohastic and Dynamic Processes
Numeric Mathematics
Transportation Problems
Problems of Stocks and Storage
Algorithms and Programming
Actuarial Mathematics
Problems of Optimisation and Stability
13
JU UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET TUZLA
SADRŽAJ
INFORMATORA
O fakultetu 2-3
Odsjek Biologija 4-5
Odsjek Fizika 6-7
Odsjek Geografija 8-9
Odsjek Hemija 10-11
Odsjek Matematika 12-13
KONTAKT
INFORMACIJE
Prirodno - matematički
fakultet Tuzla
Adresa: Univerzitetska 4
75 000 Tuzla
Telefon centrala: 035 320-860
Stud. služba: 035 320-864
Telefax: 035 320-861
Email: [email protected]
Web stranica: www.pmf.untz.ba


Use: 0.0168