• Permohonan Cuti Tanpa Gaji dan Cuti Separuh Gaji Bagi Kakitangan Tetap.doc


  •   
  • FileName: JP-BSM-UK-BO20.pdf [read-online]
    • Abstract: SEKIRANYA TUAN/PUAN DILULUSKAN CUTI TANPA GAJI, TUAN/PUAN ADALAH DIKEHENDAKI ... 9 Tahun 1991 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1998 adalah tertakluk kepada ...

Download the ebook

JP-BSM-UK-BO20 No. Semakan: 1 1 Mac 2008
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI DAN CUTI SEPARUH GAJI
BAGI KAKITANGAN TETAP
UKM (PER) :
1. NAMA :
2. JAWATAN :
3. GRED JAWATAN :
4. JABATAN :
5. FAKULTI :
6. TARIKH MULA BERKHIDMAT : - -
7. TARIKH LAHIR : - -
8. TEMPOH CUTI YANG DIPOHON : HARI BULAN TAHUN
MULAI : - - HINGGA : - -
9. JENIS CUTI TANPA GAJI YANG DIPOHON :
1. CUTI TANPA GAJI (BIASA) 3. CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN
2. CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 4. CUTI SEPARUH GAJI
10. TUJUAN BERCUTI :
1
Jika pernah mengambil mana-mana cuti di atas, sila nyatakan :-
Jenis cuti Tarikh
1. ____________________________________ ____________________________
2. ____________________________________ ____________________________
3. ____________________________________ ____________________________
11. ALAMAT SEMASA BERCUTI :
12 POSKOD :
13. NO. TELEFON PEJABAT :
14. NO. TELEFON SEMASA BERCUTI :
15. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN : 1. SUDAH 2. BELUM
(Jika sudah, nyatakan tarikh)
TARIKH : - -
16. ADAKAH TUAN/PUAN PERNAH MEMBUAT PINJAMAN-PINJAMAN SEPERTI BERIKUT :
A. PINJAMAN PERUMAHAN : 1. YA 2. TIDAK
(Jika pernah, isikan maklumat berikut)
NO. PINJAMAN PERUMAHAN :
NO. AKAUN :
JUMLAH PINJAMAN : RM .
JUMLAH BAYARAN ANSURAN BULANAN : RM .
17. ADAKAH TUAN/PUAN SANGGUP MEMBAYAR ANSURAN BULANAN PINJAMAN
PERUMAHAN TERSEBUT SEKIRANYA CUTI TANPA GAJI INI DILULUSKAN.
1. YA 2. TIDAK
2
PERINGATAN :
SEKIRANYA TUAN/PUAN DILULUSKAN CUTI TANPA GAJI, TUAN/PUAN ADALAH DIKEHENDAKI
TERUS MEMBUAT ANSURAN BAYARAN BALIK PINJAMAN PERUMAHAN SEPERTI YANG TELAH
DITETAPKAN TANPA SEBARANG PENGECUALIAN DALAM TEMPOH TERSEBUT KEPADA
BAHAGIAN PINJAMAN PERUMAHAN.
(Rujuk Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 1995 para 16.4)
B. PINJAMAN KENDERAAN : 1. YA 2. TIDAK
(Jika pernah, isikan maklumat berikut)
JENIS KENDERAAN :
NOMBOR KENDERAAN :
JUMLAH PINJAMAN : RM .
JUMLAH BAYARAN ANSURAN BULANAN : RM .
C. PINJAMAN KOMPUTER : 1. YA 2. TIDAK
(Jika pernah, isikan maklumat berikut)
JUMLAH PINJAMAN : RM .
JUMLAH BAYARAN ANSURAN BULANAN : RM .
D. PINJAMAN UNIKEB : 1. YA 2. TIDAK
(Jika pernah, isikan maklumat berikut)
NO. AHLI :
JENIS PINJAMAN :
1. WANG
2. BARANG ELEKTRIK
3. PERABOT
JUMLAH PINJAMAN : RM .
JUMLAH BAYARAN ANSURAN BULANAN : RM .
3
18. PENGAKUAN :
SAYA MEMBAYAR ANSURAN BULANAN PINJAMAN-PINJAMAN SEPERTI DI ATAS TANPA
GAGAL DALAM TEMPOH CUTI TANPA GAJI
1. BERSETUJU 2. TIDAK BERSETUJU
ADAKAH TUAN/PUAN TERIKAT DENGAN IKATAN KONTRAK CUTI BELAJAR/BERKURSUS
1. YA 2. TIDAK
(Jika ada ikatan,nyatakan tarikh tamat) - -
SEMUA KETERANGAN YANG DINYATAKAN SEPERTI DI ATAS ADALAH BENAR.
TARIKH : - - TANDATANGAN :________________________
(PEMOHON)
19. PERAKUAN KETUA JABATAN
PERMOHONAN INI
1. DISOKONG 2. TIDAK DISOKONG
(Jika tidak disokong, nyatakan sebab)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TARIKH : - - ____________________________________
TANDATANGAN DAN COP
KETUA JABATAN
4
20. ULASAN PENTADBIRAN
PERMOHONAN __________________________________________________________ UNTUK
(Nama pemohon)
1. CUTI TANPA GAJI (BIASA) 3. CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN
2. CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 4. CUTI SEPARUH GAJI
LAYAK DIPERTIMBANGKAN SELAMA _____________________ MULAI _______________________
HINGGA ______________________
TARIKH : - - ____________________________________
TANDATANGAN DAN COP
PENOLONG PENDAFTAR
21. KELULUSAN KETUA BAHAGIAN
PERMOHONAN __________________________________________________________ UNTUK
(Nama pemohon)
1. CUTI TANPA GAJI (BIASA) 3. CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN
2. CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK 4. CUTI SEPARUH GAJI
ADALAH **DILULUSKAN/TIDAK DILULUSKAN SELAMA ________________________________MULAI
____________________________HINGGA ______________________________
TARIKH : - - ____________________________________
TANDATANGAN DAN COP
KETUA BAHAGIAN
5
CUTI TANPA GAJI (BIASA)
SYARAT-SYARAT :
(a) Diberi atas sebab-sebab persendirian yang mustahak termasuklah sebab-sebab bersalin;
(b) Kelayakan sebanyak 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan yang melayakkan tetapi tidak
melebihi 360 hari sepanjang tempoh perkhidmatan;
(c) Telah berkhidmat tidak kurang dari 6 bulan;
(d) Cuti rehat yang dilayaki hendaklah dihabiskan sebelum memulakan cuti tanpa gaji.
CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK
SYARAT-SYARAT :
(a) Kakitangan wanita untuk menyusu dan menjaga bayi yang baru lahir;
(b) Tempoh kemudahan Cuti Menjaga Anak akan bermula pada tarikh selepas tamatnya tempoh Cuti
Bersalin iaitu hari yang ke 61;
(c) Kelayakan sebanyak 1,825 hari (5 tahun);
(d) Kemudahan Cuti Menjaga Anak boleh diambil sama ada secara sekaligus sebanyak 1,825 hari
(5 tahun) atau sebahagian daripadanya;
(e) Sekiranya pegawai menggunakan kemudahan Cuti Menjaga Anak secara sekaligus, pegawai tidak
layak mendapat kemudahan Cuti Menjaga Anak bagi kelahiran anak yang seterusnya;
(f) Sekiranya pegawai menggunakan sebahagian daripada 1,825 hari (5 tahun) bagi satu kelahiran, baki
Cuti Menjaga Anak boleh digunakan bagi kelahiran anak yang seterusnya;
(g) Kemudahan Cuti Menjaga Anak adalah mengikut tempoh yang telah diluluskan bagi kelahiran
berkenaan. Sekiranya pegawai ingin melanjutkan tempoh Cuti Menjaga Anak yang telah diluluskan,
pegawai hendaklah mengemukakan permohonan kepada Ketua Jabatan sebelum tamatnya tempoh Cuti
Menjaga Anak tersebut dengan syarat tempoh yang dipohon tidak terputus daripada tempoh yang telah
diluluskan;
(h) Pegawai yang telah menggunakan kemudahan Cuti Menjaga Anak di bawah Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 9 Tahun 1991 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1998 adalah tertakluk kepada peraturan
seperti berikut:
` kelayakan kemudahan Cuti Menjaga Anak yang telah digunakan sebelum ini hendaklah ditolak
daripada jumlah kelayakan 1,825 hari (5 tahun);
(i) Permohonan untuk meminda tempoh kemudahan Cuti Menjaga Anak hendaklah dikemukakan kepada
Ketua Jabatan 30 hari sebelum tarikh Cuti Menjaga Anak yang telah diluluskan tamat.
6
CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN
SYARAT-SYARAT :
Kakitangan lantikan tetap yang ingin mengikuti pasangan mereka berkhidmat atau berkursus di dalam atau
di luar negara bagi tempoh melebihi 6 bulan tertakluk pasangan mereka memenuhi syarat-syarat seperti berikut:
(a) telah dilantik berkhidmat oleh pihak berkuasa melantik atau diluluskan bertukar/berkursus oleh Ketua
Jabatannya;
(b) terdiri daripada kakitangan Kerajaan, perbadanan awam atau syarikat swasta. Jika pasangan mereka
bukan kakitangan mana-mana agensi yang tersebut itu, ia (pasangan kakitangan) hendaklah telah
dianugerahkan bantuan kewangan oleh Kerajaan untuk berkursus di dalam atau di luar negeri; dan
(c) memerlukan `kepentingan berada bersama pasangan' dalam menjalankan tugas terutama yang
melibatkan perkara-perkara mengenai perkhidmatan dan kepentingan jawatan tertentu. Contohnya
Ketua Jabatan di peringkat negeri mengkehendaki pasangan sentiasa mengiringi kakitangan dalam
urusan-urusan rasminya.
Tempoh maksimum cuti tanpa gaji yang boleh diluluskan terhad kepada tiga (3) tahun sahaja atau selama
tempoh berkhidmat/kursus pasangan kakitangan, mengikut mana yang lebih pendek. Ia boleh diambil secara
terus-menerus selama tiga (3) tahun atau secara berperingkat-peringkat (intermittent) sehingga mencapai had
maksimum tiga (3) tahun. Cuti tanpa gaji yang berikutnya hanya boleh dipohon selepas kembali berkhidmat
selama tiga (3) tahun dari tarikh cuti tanpa gaji sebelumnya tamat.
Kakitangan dikehendaki melaporkan diri bertugas di jabatan/agensi masing-masing sebaik sahaja cuti tanpa gaji
yang diluluskan itu tamat.
CUTI SEPARUH GAJI
SYARAT-SYARAT :
(a) Diberi atas sebab-sebab kesihatan sanak-saudara yang rapat sahaja;
(b) Kelayakan sebanyak 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan yang melayakkan tetapi tidak
melebihi 180 hari sepanjang tempoh perkhidmatan;
(c) Tidak boleh diberi kepada kakitangan wanita atas sebab-sebab bersalin;
(d) Permohonan hendaklah disertakan dengan surat perakuan dari doktor yang merawat pesakit;
(e) Cuti rehat yang dilayaki hendaklah dihabiskan sebelum memulakan cuti separuh gaji.
7


Use: 0.1175