• Borang Maklumat Diri Bersara Sendiri1.doc


  •   
  • FileName: JP-BSM-UP-BO03.pdf [read-online]
    • Abstract: 6. Tarikh Perletakan Dalam Jawatan Berpencen (PTB): 7. No. Rujukan Pinjaman Perumahan: PP ... (Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2003) BIL. NAMA BANK. NO. KOD. 1. BANK MUAMALAT. 01. 2. ...

Download the ebook

JP-BSM-UP BO03 No.Semakan: 0 1 September 2007
MAKLUMAT DIRI KAKITANGAN YANG AKAN
*BERSARA WAJIB/MEMOHON BERSARA SECARA PILIHAN SENDIRI
PADA TAHUN _________________________
1. Nama Kakitangan:
(Seperti pada kad pengenalan dan dengan huruf besar)
Nama lain :
2. No. Pekerja: UKM(Per) 3. Tarikh Lahir:
4. No. K/P (Baru) 5. No. K/P (lama)
6. Tarikh Perletakan Dalam Jawatan Berpencen (PTB):
7. No. Rujukan Pinjaman Perumahan: PP No. Akaun
(sila sertakan dokumen kelulusan dan pengesahan sekiranya pinjaman telah selesai)
8. Ikatan Kontrak/Perkhidmatan dengan UKM (Jika ada nyatakan) :
Tempoh: Tarikh mula: hingga:
9. Hutang Piutang dengan universiti (nyatakan) * Komputer / Kenderaan / Pendahuluan / Pinjaman dan
lain-lain :
10. No. KWSP: 11. No. Cukai Pendapatan:
12. Cawangan LHDN untuk urusan Cukai Pendapatan:
13. Alamat Tetap Selepas Bersara:
14. No. Telefon: (R) (HP)
15. Nama Isteri/Isteri-isteri/Suami :
16. Majikan Isteri/Isteri-isteri/Suami (jika bekerja):
17. Tarikh Lahir & No. K/P: (Baru) (Lama)
18. Alamat (sekiranya lain dari (13))
19. Nama dan bilangan anak dibawah 21 tahun semasa tarikh bersara: orang
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
JP-BSM-UP FO19 No.Semakan: 0 1 September 2007
Pendaftar
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 BANGI.
Tuan,
PERMOHONAN UNTUK BERSARA SECARA PILIHAN SENDIRI
Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas dan ingin memohon untuk bersara
secara pilihan sendiri mulai .........................................
2. Sehubungan itu sertakan borang Maklumat Diri JP-BSM-UP-BO03 dan borang
permohonan JP-BSM-UP-BO06 untuk bersara secara pilihan sendiri yang telah diisi,
ditandatangani, diperakukan dan disokong oleh Ketua, Jabatan/Bahagian/Unit dan
Dekan/Pengarah untuk perhatian dan tindakan pihak tuan seterusnya.
3. Bersama-sama ini juga dilampirkan dokumen dan maklumat berikut:
i) 3 keping gambar ukuran paspot
ii) 2 salinan kad pengenalan
iii) 2 salinan kad pengenalan isteri/isteri-isteri/suami
iv) 2 salinan *surat nikah/daftar perkahwinan/surat kematian/surat cerai
v) 2 salinan surat beranak anak-anak dibawah umur 21 tahun pada tarikh
persaraan dan salinan kad pengenalan (jika ada)
vi) Surat pengesahan tidak menjejaskan perkhidmatan jabatan kerana persaraan
daripada Ketua Jabatan, sekiranya dalam bidang kritikal
vii) Borang Pengisytiharan Harta yang telah ditandatangani dan diperakukan.
viii) Salinan buku akaun atau penyata bank yang menunjukan nama, no. akaun,
no. kad pengenalan, cawangan dan jenis akaun.
Sekian disampaikan. Terima kasih.
Yang benar
..................................................................
Nama : .......................................................
Jabatan: .....................................................
Jawatan: ....................................................
No. Perkerja: UKM(PER) ...............................
Tarikh: .......................................................
JP-BSM-UP-BO04 No. Semakan: 0 1 September 2007
Pendaftar
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 BANGI.
(u.p. Puan Asmahan Musa)
Puan,
PERMOHONAN UNTUK BERSARA PILIHAN SENDIRI
Saya memohon untuk bersara secara pilihan sendiri. Maklumat saya adalah seperti berikut:
1. Nama Penuh (seperti dalam Kad Pengenalan dan dengan huruf besar)
...........................................................................................................................................
2. No. Kad Pengenalan (Baru) ....................................... (lama): .................................................
3. No. Pekerja: UKM(Per) : ...........................................
4. Jawatan: ...................................................................... Gred Jawatan : .................................
5. Jabatan/Pusat: ................................................ Fakulti/Bahagian: ..............................................
6. Tempoh Berkhidmat: ......................................... tahun ........................ bulan ..........................
7. Tempoh perkhidmatan dahulu yang diambilkira untuk tujuan pencen (sertakan kelulusan dari JPA)
.................................. tahun ................................ bulan .......................................................
8. Tarikh untuk mula bersara pada: ..................... hb.....................................................................
9. Umur pada tarikh bersara: ..................tahun ....................bulan .................. hari
10. Sebab Memohon Bersara: ......................................................................................................
11. Cuti Tanpa Gaji: *Ada/Tidak (jika ada, nyatakan tarikhnya): dari ...................... hingga ..................
12. Ada ikatan kontrak dengan UKM: * Ya/Tidak (jika ya, nyatakan tempoh ikatan dan tarikh tamat kontrak):
......... tahun .......... bulan. Tamat pada: .............................
13. Saya bersetuju untuk menjelaskan keseluruhan tuntutan gantirugi bagi membolehkan persaraan saya
diproses: *Ya/Tidak (jika tidak, permohonan tidak akan diproses)
14. Alamat Rumah: ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
15. No. Telefon .......................................... (Rumah) .................................................. (HP)
Sekian disampaikan untuk pertimbangan puan. Terima kasih.
Tandatangan: ............................................................
Tarikh Permohonan: ...................................
BORANG MAKLUMAT DIRI & BERSARA SENDIRI
-2-
PERAKUAN *KETUA JABATAN / UNIT / BAHAGIAN / PENGERUSI PUSAT
PERMOHONAN INI * DISOKONG/TIDAK DISOKONG
(Jika tidak disokong nyatakan sebabnya)
Tarikh:
(Tandatangan dan Cop Rasmi)
ULASAN DEKAN / PENGARAH, FAKULTI / KETUA BAHAGIAN / PUSAT
PERMOHONAN INI * DISOKONG/TIDAK DISOKONG
(Jika tidak disokong nyatakan sebabnya)
Tarikh:
(Tandatangan dan Cop Rasmi )
(untuk Kegunaan Unit Pencen)
Diterima dan disemak: ................................. Nama Penerima : ............................................................
Tarikh: Proses: ..........................................
*potong yang tidak berkaitan.
Lampiran
SENARAI DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN BERSAMA
BORANG PERMOHONAN PERSARAAN
1. 3 keping Gambar ukuran paspot
2. 2 salinan Kad Pengenalan depan dan belakang dalam muka surat yang sama
3. 2 salinan Kad pengenalan isteri/isteri-isteri/suami
4. 2 salinan Salinan *surat nikah / daftar perkahwinan / surat kematian / surat cerai
5. 2 salinan Surat beranak anak-anak / surat daftar anak anak angkat yang sah
dibawah 21 tahun pada tarikh persaraan serta kad pengenalannya,
sekiranya ada
6. 2 salinan Borang Pengisytiharan harta
7. Surat pengesahan tiada menjejaskan perkhidmatan jabatan dari ketua
jabatan bakal pesara sekiranya berada dalam bidang kritikal.
8. 1 salinan * Buku Akaun / simpanan atau statement akaun bank yang menunjukan
nama, no. akaun, no. kad pengenalan, cawangan bank dan jenis akaun.
Hanya akaun persendirian sahaja
Nota: Unit Pencen akan memulangkan semula permohonan YBhg. Dato' / Datin /
Tuan / Puan sekiranya borang dan dokumen yang dikemukakan itu tidak
lengkap
* SENARAI DAN KOD BANK UNTUK URUSAN PERSARAAN
(Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2003)
BIL. NAMA BANK NO. KOD
1. BANK MUAMALAT 01
2. MAYBANK 02
3. BANK SIMPANAN NASIONAL 03
4. AFFIN BANK 04
5. BUMIPUTRA COMMERCE BANK (CIMB) 05
6. BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB) 06
7. PUBLIC BANK 07
8. ALLIANCE BANK 08
9. RHB BANK 09
10. HSBC 11
11. BANK RAKYAT 12
12. HONG LEONG BANK 14
13. UTAMA BANK 15
14. EON BANK 16
15 HONG LEONG FINANCE 17


Use: 0.1027