• PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TABIKA PERPADUAN


  •   
  • FileName: Bil 3 2006 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TABIKA PERPADUAN.pdf [read-online]
    • Abstract: Surat Pekeliling ini diedarkan untuk menjelaskan peraturan dan prosedur ... Surat Pekeliling ini merangkumi peraturan­peraturan dan prosedur­prosedur. penting dalam aspek pengurusan dan pentadbiran Tabika ...

Download the ebook

KERAJAAN MALAYSIA
________________________________________________
SURAT PEKELILING PENTADBIRAN TABIKA PERPADUAN
BILANGAN 3 TAHUN 2006
________________________________________________
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
TABIKA PERPADUAN
JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL
MALAYSIA
1
SURAT PEKELILING PENTADBIRAN TABIKA PERPADUAN
BILANGAN 3 TAHUN 2006
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TABIKA PERPADUAN
1. TUJUAN
Surat Pekeliling ini diedarkan untuk menjelaskan peraturan dan prosedur
dalam pengurusan dan pentadbiran Tabika Perpaduan.
2. LATAR BELAKANG
Surat Pekeliling ini merangkumi peraturanperaturan dan prosedurprosedur
penting dalam aspek pengurusan dan pentadbiran Tabika Perpaduan. Ia akan
menjadi rujukan utama kepada semua pengawai Jabatan yang mengawasi
Tabika Perpaduan. Semoga usaha ini akan menyumbangkan kepada
peningkatan kecekapan dan keberkesanan dalam pengurusan dan
pentadbiran Tabika Perpaduan.
3. PEMAKAIAN
Pekeliling ini hendaklah diikuti dan dipatuhi sepenuhnya oleh semua Pegawai
Jabatan, Guru, Penolong Guru, Ahli Jawatankuasa Rukun Tetangga dan Ahli
Jawatankuasa Penyelaras Tabika Perpaduan (JPTP).
4. PEMBATALAN
4.1. Dengan kuatkuasa Pekeliling ini, semua Surat Pekeliling yang
disenaraikan di bawah adalah dibatalkan:
(i) Pekeliling Pentadbiran Tabika Perpaduan Bil. 3 Tahun 2001
bertarikh 15 Januari 2001 dan
(ii) Panduan Pengurusan Kualiti Tabika Perpaduan dalam
"Tatacara Pengurusan Kelas" bertarikh 27 Oktober 1995.
2
5. TARIKH KUATKUASA
Surat Pekeliling ini berkuatkuasa mulai dari tarikh surat ini dikeluarkan.
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
Saya yang menurut perintah,
(DATO' AZMAN @ AZMAN AMIN BIN HASSAN)
Ketua Pengarah
Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional
Jabatan Perdana Menteri
Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional
Jabatan Perdana Menteri
8 Ogos 2006
Dikelilingkan kepada:
Semua Pengarah JPNIN Peringkat Negeri
Semua Pegawai Perpaduan Daerah / Bahagian / Pen. PPM / Pem. PP
Semua Guru dan Penolong Guru Tabika
3
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TABIKA PERPADUAN
Bil. Perkara Muka Surat
1. Tujuan 5
2. Latar Belakang 5
3. Peraturan Pengurusan Dan Pentadbiran Kelas 5 10
4. Tugas dan Tanggungjawab Guru dan Penolong Guru 10
5. Tatacara Pengurusan Kelas 11 18
6. Perjumpaan Dengan Ibu Bapa 18
7. PeraturanPeraturan Am Kewangan Tabika 18
8. Pengurusan Kelas 18 19
9. Pakaian Seragam KanakKanak Tabika Perpaduan 19
10. Lampiran :
A Permohonan Kemasukan Tabika Perpaduan 20 21
B Kelayakan Kemasukan KanakKanak Ke Kelas 22
Tabika Perpaduan
C Proses Kerja Pengambilan KanakKanak 23 24
Tabika Perpaduan
D Senarai Semak Tindakan Pengambilan Kanak 25
Kanak Tabika Perpaduan
E Senarai Tugas Guru Tabika 26 27
F Senarai Tugas Penolong Guru 28 29
G Senarai Semak Tugas dan Tindakan Guru dan 30 33
Penolong Guru
4
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TABIKA PERPADUAN
1. TUJUAN
Memberi penjelasan mengenai peraturan dan prosedur dalam pengurusan
dan pentadbiran Tabika Perpaduan.
2. LATAR BELAKANG
Peraturanperaturan dan prosedurprosedur penting dalam aspek pengurusan
dan pentadbiran Tabika Perpaduan telah digariskan dalam Pekeliling
Pentadbiran Tabika Perpaduan Bil. 3 Tahun 2001. Walau bagaimanapun,
bagi menambahbaik dan memantapkan pengurusan dan pentadbiran Tabika
Perpaduan, pindaan yang terkini diharapkan dapat membantu meningkatkan
lagi kualiti pengurusan dan pentadbiran Tabika Perpaduan.
3. PERATURAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KELAS
Pengurusan dan pentadbiran Tabika Perpaduan hendaklah mematuhi
peraturan dan prosedur yang ditetapkan:
3.1. Kelayakan Masuk
Hanya kanakkanak Warganegara Malaysia/penduduk tetap sahaja
layak memasuki Tabika Perpaduan.
3.2. Bilangan Dalam Sesebuah Kelas
Kanakkanak dalam sesebuah kelas mestilah:
(i) tidak kurang daripada 20 orang dan tidak melebihi 35 orang
(sebolehbolehnya berbilang keturunan). Bilangan sebenar
hendaklah ditentukan mengikut kesesuaian ruang kelas dan
5
(ii) Kelaskelas yang mempunyai kanakkanak kurang daripada
15 orang dua tahun berturutturut mesti dipindahkan ke
tempat baru.
3.3. Yuran Pendaftaran dan Bulanan
3.3.1. Yuran Pendaftaran sebanyak RM 10.00 dikenakan bagi
setiap orang kanakkanak pada awal tahun.
3.3.2. Yuran bulanan minima yang boleh dikenakan bagi setiap
orang kanakkanak ialah RM 10.00 sebulan. Penentuan
kadar yuran ditetapkan oleh Jawatankuasa Penyelaras
Tabika Perpaduan (JPTP) dengan mengambilkira
pendapatan/ taraf hidup masyarakat setempat.
3.4. Pengambilan
3.4.1. Urusan pengambilan kanakkanak hendaklah dijalankan oleh
Guru dan dibantu oleh Penolong Guru dengan:
(i) membuat publisiti tentang pendaftaran kanakkanak
(ii) menyedia, mengedar dan menerima borang masuk
seperti di Lampiran A dalam masa yang ditetapkan
(iii) hanya menerima kanakkanak yang berkelayakan
seperti di Lampiran B dan
(iv) hanya Guru dan Penolong Guru yang diiktiraf
mempunyai latihan, pengetahuan dan kemahiran
khas dalam menangani kanakkanak (istimewa)
dengan keperluan khas sahaja dibenarkan
menerima pendaftaran kanakkanak berkenaan.
6
3.4.2. Guru Tabika perlu merujuk kepada Pejabat Perpaduan
Negeri/Bahagian/Daerah hanya apabila menghadapi
masalahmasalah berikut:
(i) bilangan kanakkanak melebihi 35 orang dan
(ii) menerima tekanan daripada ibu bapa/penjaga atau
manamana pihak terhadap Guru / Penolong Guru
supaya mengambil kanakkanak walaupun tidak
berkelayakan atau selepas tarikh pendaftaran
berakhir.
3.4.3. Apabila Guru melaporkan bahawa bilangan kanakkanak
yang layak masuk Tabika melebihi 35 orang maka satu
Jawatankuasa Pemilihan Kanakkanak hendaklah
ditubuhkan di peringkat Pejabat Perpaduan Negeri
(Labuan/Perlis)/Bahagian/Daerah. Jawatankuasa ini akan
terdiri daripada Pegawai Perpaduan
Bahagian/Daerah/Pembantu Pegawai Perpaduan/Penolong
Pegawai Pembangunan Masyarakat (Labuan/Perlis) sebagai
Pengerusi. Guru dan Penolong Guru kelas terlibat sebagai
ahli Jawatankuasa.
3.4.4. Keutamaan pemilihan oleh Jawatankuasa ini ialah kanak
kanak :
(a) warganegara Malaysia/ penduduk tetap sahaja
(b) umur kanakkanak mengikut definisi dan ketetapan
dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
(keutamaan kanakkanak berumur 6 tahun)
(c) keutamaan akan diberi kepada ibu/bapa yang
berpendapatan rendah seperti ditentukan
Jawatankuasa pemilihan dan
7
(d) keutamaan kepada kanakkanak yang tinggal
berhampiran dengan kelas Tabika Perpaduan.
3.4.5. Keputusan tawaran kemasukan dan pemilihan samada
diterima atau ditolak permohonan hendaklah dimaklumkan
kepada ibu bapa sebelum 30 November setiap tahun.
3.4.6. Pengambilan kanakkanak oleh Jawatankuasa ini hendaklah
mengikut proses kerja dan senarai semak dalam prosedur
ISO 9001:2000 JPNIN TP/02 Pengambilan KanakKanak
seperti di Lampiran C dan D.
3.5. Kurikulum
Kurikulum Tabika Perpaduan adalah mengikut Kurikulum Prasekolah
Kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia
(Kementerian Pelajaran Malaysia).
3.6. Bahasa Pengantar
3.6.1. Bahasa Melayu hendaklah digunakan sebagai bahasa
pengantar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.
3.6.2. Bahasa Inggeris hendaklah diajar di dalam kelas selama
sekurangsekurangnya dua jam seminggu.
3.6.3. Bahasa Ibunda seperti Bahasa Mandarin, Tamil, Kadazan,
Iban, Thai dan sebagainya boleh diajar dengan syarat ia
dilaksanakan di luar jadual waktu dan jika terdapat Guru dan
Penolong Guru yang sanggup menguruskannya.
8
3.7. Komponen Pendidikan
3.7.1. Pengajaran dan pembelajaran hendaklah mengikut 6
komponen pendidikan yang termaktub dalam Kurikulum
Prasekolah Kebangsaan seperti berikut :
(i) Bahasa dan Komunikasi
(ii) Perkembangan Kognitif
(iii) Pendidikan Kerohanian dan Moral
(iv) Perkembangan Sosio Emosi
(v) Perkembangan Fizikal dan
(vi) Kreativiti dan Estetika.
3.8. Penggal dan Cuti Persekolahan
3.8.1. Penggal persekolahan dan cuti adalah mengikut cuti penggal
yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
3.8.2. Hari dan waktu persekolahan ialah :
(i) lima hari seminggu samada dari Ahad hingga
Khamis atau Isnin hingga Jumaat mengikut mana
yang berkenaan dan
(ii) tiga jam sehari bagi satu sesi persekolahan (sama
ada pagi atau petang) dan jumlah jam seminggu
adalah 15 jam.
3.8.3. Cuti tambahan 7 (tujuh) hari setahun dibenarkan seperti
berikut :
(i) sebagai tambahan cuti kepada Hari Raya Puasa, Hari
Raya Haji, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Gawai
dan Hari Kaamatan
9
(ii) sebagai hari kelepasan (rehat) selepas mengadakan
aktiviti Tabika Perpaduan yang diadakan seperti
Sukan, Tabikarama, Hari Graduan dan sebagainya
sama ada di peringkat kelas, daerah atau negeri
(iii) `Cuti tambahan' ini boleh diambil sama ada sebelum
atau selepas sesuatu perayaan atau aktiviti tersebut
di atas tetapi tidak melebihi dua hari pada satusatu
masa
(iv) Semua `cuti tambahan' perlu mendapat kelulusan
terlebih dahulu daripada Pegawai Perpaduan
Bahagian/Daerah/Pembantu Pegawai Perpaduan /
Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat
(Labuan/Perlis) dan
(v) `Cuti tambahan' yang tidak dapat dihabiskan dalam
satusatu tahun tidak boleh dibawa ke tahun
berikutnya.
4. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU DAN PENOLONG GURU
Guru dan Penolong Guru hendaklah memastikan bahawa mereka:
4.1. Tugas Guru dan Penolong Guru adalah 5 jam sehari.
4.2. Guru dan Penolong Guru hendaklah memastikan bahawa mereka:
4.2.1. mengikuti senarai tugas masingmasing seperti di Lampiran E
dan F dan
4.2.2. mengikuti senarai semak tugas dan tindakan Guru dan Penolong
Guru seperti di Lampiran G.
10
5. TATACARA PENGURUSAN KELAS
5.1. Pakaian Dan Tanda Nama
Semua Guru dan Penolong Guru dikehendaki berpakaian sesuai dan
memakai tanda nama semasa bertugas. Baju kemeja `T', seluar jeans
dan pakaian yang menjolok mata tidak dibenarkan.
5.2. Rekod Dan Dokumen
5.2.1. Buku Kedatangan Guru
Semua Guru dan Penolong Guru mesti mematuhi waktu
bertugas seperti yang ditetapkan bagi tabika masing
masing. Waktu masuk dan keluar Guru dan Penolong Guru
hendaklah direkodkan.
5.2.2. Buku Persediaan Mengajar
Buku Persediaan Mengajar dicetak oleh Jabatan dan
diedarkan kepada semua kelas. Guru hendaklah
merekodkan segala perancangan dan jadual pengajaran
dan pembelajaran yang akan dilaksanakan iaitu :
i) Pada setiap hari perancangan harian
ii) Pada setiap minggu perancangan mingguan
5.2.3. Buku Rekod Kedatangan KanakKanak
Buku rekod kedatangan kanakkanak dicetak oleh Jabatan
dan diedarkan kepada semua kelas. Guru hendaklah
merekodkan kedatangan harian kanakkanak pada tiaptiap
hari. Rekodrekod lain seperti penyata bulanan, analisis
kedatangan, bayaran khas, butirbutir kanakkanak dan ibu
bapa hendaklah juga dikemaskini pada setiap masa.
11
5.2.4. Buku Pelawat
i) Pegawai, Jabatan dan Agensi dan
ii)Tetamu/ (VIP).
Guru hendaklah menyediakan Buku Pelawat dan
memastikan semua pelawat ke kelas merekodkan butirbutir
mereka dalam buku itu. Butirbutir yang dimaksudkan
adalah seperti berikut :
i) Tarikh lawatan
ii) Waktu masuk
iii) Waktu keluar
iv) Nama/Jawatan/Agensi
v) Tandatangan
vi) Catatan
vii) Tujuan Lawatan dan
viii) Tindakan yang perlu diambil oleh Guru/Penolong Guru
5.2.5. Borang Permohonan Masuk Ke Kelas Tabika Perpaduan
Guru hendaklah sentiasa menyimpan borang dan
mengedarkannya mengikut Prosedur MS ISO 9001:2000.
5.2.6. Sijil Kehadiran
Sijil Kehadiran bagi Hari Graduan Tabika
Perpaduan pada hujung tahun akan
disediakan dan dibekalkan oleh Ibu Pejabat
kepada semua negeri. Pejabat Perpaduan
Negeri hendaklah mengagihkan sijilsijil itu
kepada Daerah/Bahagian berkenaan.
12
5.2.7. FailFail JPTP
Guru selaku Setiausaha Jawatankuasa Penyelaras Tabika
Perpaduan hendaklah mentadbir failfail berkaitan dengan
aktiviti Jawatankuasa Penyelaras Tabika Perpaduan. Surat
mesyuarat, minit mesyuarat dan dokumendokumen lain
berkaitan dengan Jawatankuasa Penyelaras Tabika
Perpaduan hendaklah difailkan dan Guru adalah
bertanggungjawab terhadap keselamatan failfail lain.
5.2.8. PekelilingPekeliling Jabatan/Garis Panduan dan SuratSurat
Arahan yang dikeluarkan
PekelilingPekeliling Jabatan yang diedarkan dari semasa ke
semasa.
5.2.9. Prosedur MS ISO 9001:2000 :
i) JPNIN/TP/01
Pembukaan Kelas Tabika Perpaduan
ii) JPNIN/TP/02
Pengambilan KanakKanak Tabika Perpaduan
iii) JPNIN/TP/03
Penubuhan Jawatankuasa Penyelaras Tabika Perpaduan
iv) JPNIN/TP/04
Perolehan Perabut dan Peralatan Tabika Perpaduan
iv) JPNIN/TP/05
Pelantikan Guru dan Penolong Guru Tabika Perpaduan
v) JPNIN/TP/06
Pemindahan Kelas Tabika Perpaduan
vi) JPNIN/TP/07
Pengagihan Peruntukan Makan Minum Tabika Perpaduan
vii) JPNIN/TP/08
Pengumpulan Maklumat Tabika Perpaduan
13
5.2.10. Buku Akaun Tunai
Diselenggarakan dengan baik.
5.2.11. Buku Rekod Inventori
Diselenggarakan dengan baik.
5.2.12. BaucerBaucer Bayaran/ ResitResit
Diselenggarakan dengan baik.
5.2.13. Buku Stok Bekalan
Diselenggarakan dengan baik.
5.2.14. Buku Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
Dirujuk dan dilaksanakan mengikut kesesuaian.
5.2.15. Buku Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
Dirujuk dan dilaksanakan mengikut kesesuaian.
5.2.16. Rekod Ujian Mata (Penglihatan)
Disediakan dan dilaksanakan.
5.2.17. Rekod Kemajuan KanakKanak
Diisi dengan lengkap dan dikemukakan/diserah kepada
ibu bapa/penjaga.
14
5.2.18. Profil KanakKanak
Diisi dengan lengkap.
5.2.19. Rekod Harta Modal
Diisi dan dikemaskinikan.
5.3. Amalan Makanan Dan Pemakanan
Penyediaan makanan kepada kanakkanak Tabika Perpaduan perlulah
menggunakan Garis Panduan Penyediaan Makanan KanakKanak
Tabika Perpaduan.
5.4. Premis Tabika
5.4.1. Kesesuaian Premis
Premis hendaklah yang sesuai dan selesa dengan
kemudahankemudahan fizikal seperti pengudaraan yang
baik, air, elektrik serta aspek keselamatan menjadi
keutamaan. Suasana persekitaran juga perlu diambilkira
misalnya dapat menimbulkan suasana baik dalam
pengajaran dan pembelajaran. Lokasinya jauh dari kesibukan
jalanraya, kawasan tanah paya dan seumpamanya.
Jenisjenis premis yang sesuai digunakan sebagai kelas
Tabika Perpaduan adalah seperti berikut :
1. Pusat Aktiviti Perpaduan (PAP)
2. Pusat Rukun Tetangga (PRT)
3. Bangunan Tabika Perpaduan
4. Bangunan Gunasama (Balairaya, Dewan Orang
Ramai, BangunanBangunan Kerajaan) dan
5. Bangunan Sewa.
15
5.4.2. Dalam Premis
Contoh ruang lantai dan kelengkapan dalam premis yang
diperlukan untuk Tabika hendaklah seperti berikut:
6' hingga 8' 6' hingga 8' 14' hingga 16'
BILIK MANDI/ BILIK MANDI/
10'
TANDAS TANDAS
STOR PEREMPUAN LELAKI DAPUR
10'
SEKATAN
BILIK SUMBER/
20'
BILIK PELBAGAI BILIK AKTIVITI/DARJAH hingga
(i.e. Sudut bacaan, 600 HINGGA 875 K.P.S 25'
sudut main pondok, (Saiz minimum bagi 30 orang kanakkanak)
`sick bay' dll.)
12' hingga 14' 28' hingga 35'
CONTOH RUANG LANTAI
a) Bilik Darjah
luas bilik ini mengikut Piawaian Ordinan Sekolah 1950 yang
menetapkan bahawa seorang pelajar tabika memerlukan ruang kelas
seluas 15 kaki persegi tidak termasuk jalan lalu.
16
b) Dapur
terpisah daripada Bilik Darjah dan Kawasan Aktiviti Kanak kanak dan
sinki mencuci tangan hendaklah sesuai dengan kanakkanak.
c) Bilik Sumber/Bilik Pelbagai Guna
sudut bacaan
untuk menyimpan segala panduan mengajar guru
untuk menyimpan alat bantu mengajar
bilik rehat/'Sick Bay' dan
sudut main pondok
(menyerupai keadaan di rumah seperti model dapur, bilik tidur,
bilik air, bilik tamu bagi anakanak untuk main peranan seperti
mak, ayah dan anggotaanggota lain dalam keluarga)
d) Tandas Lelaki dan Perempuan
lantai tandas tidak licin dan tidak bertakung air
mangkuk tandas mengikut kesesuaian kanakkanak dan
sinki mencuci tangan hendaklah mengikut kesesuaian kanakkanak.
e) Stor
tempat penyimpanan barangbarang/kelengkapan kelas
kemas dan disusun rapi.
5.4.3. Luar Premis
Kawasan permainan di luar premis hendaklah bersesuaian bagi
aktiviti permainan luar dan bagi menempatkan alatalat permainan
kanakkanak seperti buaian, gelungsur, jongkangjongkit, terowong
dan seumpamanya.
17
6. PERJUMPAAN DENGAN IBU BAPA
6.1. Satu perjumpaan dengan ibu bapa hendaklah diadakan dalam tempoh
2 bulan pertama kelas bermula untuk menerangkan mengenai
perjalanan Tabika Perpaduan.
6.2. Perjumpaan untuk memaklumkan kemajuan kanakkanak mesti
diadakan sehari pada minggu terakhir persekolahan bagi semester
kedua dan sehari pada bulan terakhir bagi semester terakhir
persekolahan.
6.3. Lawatan ke rumah kanakkanak oleh Guru dan Penolong Guru perlu
dibuat dalam keadaankeadaan tertentu seperti dalam soal
kecemasan, kebajikan dan masalah kanakkanak dan lainlain.
7. PERATURANPERATURAN AM KEWANGAN TABIKA
7.1. Tatacara dan pengurusan kewangan Tabika Perpaduan hendaklah
mengikut `Garis Panduan Pengendalian Akaun Tabika Perpaduan".
8. PENGURUSAN KELAS
Mesyuarat Guru dan Penolong Guru:
8.1. PegawaiPegawai Perpaduan diperingkat Daerah/Bahagian/ Penolong
Pegawai Pembangunan Masyarakat (Labuan/Perlis) perlu
mengadakan mesyuarat dengan Guru dan Penolong Guru 2 bulan
sekali. Antara agenda yang boleh dibincang dan dilaporkan termasuk
perkaraperkara berikut:
(i) pengurusan kelas serta makluman terkini bilangan kanakkanak
yang berdaftar
(ii) masalahmasalah yang dihadapi oleh Guru dan Penolong Guru
dalam menjalankan tugas harian yang berkaitan dengan kelas
18
(iii) aktivitiaktiviti yang telah dijalankan dan jadual perancangan
aktiviti selanjutnya dan
(iv) laporan akaun Tabika Perpaduan.
8.2. Minit Mesyuarat Guru/Penolong Guru dengan pegawaipegawai
diperingkat daerah/bahagian hendaklah dihantar kepada Pengarah di
negeri masingmasing.
9. PAKAIAN SERAGAM KANAKKANAK TABIKA PERPADUAN
Kanakkanak Tabika Perpaduan hendaklah memakai pakaian seragam yang
ditetapkan oleh Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional.
19
LAMPIRAN A
PERMOHONAN KEMASUKAN TABIKA PERPADUAN
Kelas : ____________________________________
(Nama Tabika siap ditulis oleh guru)
1. Butirbutir Kanakkanak
1.1. Nama Penuh : ____________________________________
1.2. Tarikh Lahir : __________ 1.3. Jantina : Lelaki
Perempuan
1.4. No. Sijil Beranak : __________ 1.5. Agama : ______________
(Sertakan salinan sijil beranak)
1.6. Alamat Rumah Ibu Bapa/Penjaga :
Poskod : _____________
1.7. No. Tel. Rumah : _____________ H/P :
_______________
No. Tel. Pejabat : Bapa : ________________
Ibu : ________________
2. Butirbutir Peribadi Ibu Bapa/Penjaga :
2.1. Bapa/Penjaga 2.2. Ibu
(i) Nama : ______________________ (i) Nama : ______________________
(ii) No. K/P : ______________________ (ii) No. K/P : ______________________
(iii) Alamat Tempat Kerja : (iii) Alamat Tempat Kerja :
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
(iv) Tel : ______________ (P) (iv) Tel : ______________ (P)
______________ (R) ______________ (R)
(v) Kerakyatan : (v) Kerakyatan :
Warganegara Malaysia Warganegara Malaysia
Pemastautin Tetap Pemastatutin Tetap
(iv) Jumlah Pendapatan Bulanan : RM _____ (iv) Jumlah Pendapatan Bulanan : RM ______
Sertakan sesalinan Penyata Gaji jika ada. Sertakan sesalinan Penyata Gaji jika ada.
Sila Tandakan dalam petak yang berkenaan
20
3. Lainlain pendapatan : RM _______________
(Jika ada)
4. Bilangan anak : __________________ orang
5. Bilangan anak yang bersekolah : _________________ orang
6. Nyatakan perhubungan di antara pemohon dengan kanakkanak :
______________________________
7. Saya bersetuju/tidak bersetuju menjadi Ahli Jawatankuasa Penyelaras Tabika
Perpaduan.
8. Pengesahan Oleh Ibu/Bapa/Penjaga :
Saya mengesahkan bahawa maklumat yang saya beri dalam borang ini
adalah benar dan sedia patuh kepada segala peraturan Tabika Perpaduan
yang telah ditentukan.
Sekian.
..............................................
Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga
Tarikh : ___________________
(UNTUK KEGUNAAN PEJABAT)
(i) Tarikh permohonan diterima : ___________________________
(ii) Keputusan Jawatankuasa : ___________________________
(iii) Sebabsebab jika tidak dipilih : ___________________________
____________________________________
Tandatangan PPD/PPP/Pen. PPM/Pemb.PP
21
LAMPIRAN B
KELAYAKAN KEMASUKAN KANAKKANAK KE KELAS
TABIKA PERPADUAN
1. Warganegara Malaysia / Penduduk Tetap sahaja.
2. Umur kanakkanak 5 hingga 6 tahun (keutamaan kanakkanak berumur 6
tahun).
3. Keutamaan akan diberi kepada ibu/bapa/penjaga yang berpendapatan
rendah seperti ditentukan oleh Jawatankuasa Pemilihan.
4. Keutamaan kepada kanakkanak yang tinggal berhampiran dengan kelas
Tabika Perpaduan/dalam Kawasan Rukun Tetangga.
22
LAMPIRAN C
PROSES KERJA PENGAMBILAN KANAKKANAK
TABIKA PERPADUAN
TARIKH
TINDAKAN
BIL. PROSES KERJA AKHIR/TEMPOH
OLEH
TINDAKAN
1. Membuat publisiti pengambilan kanakkanak Guru/ Pen. Guru Mulai 1Jun hingga 30
Tabika Perpaduan melalui : Oktober
(i) surat pemberitahuan/'hand bill'
(ii) poster
(iii) sepanduk
(iv) radio wilayah dan
(v) lainlain
2. Mengedarkan Borang Permohonan Masuk Guru/
ke kelas Tabika Perpaduan seperti di Pen. Guru
Lampiran A melalui :
(i) Guru dan Penolong Guru
(ii) Ahli Jawatankuasa Penyelaras Tabika
Perpaduan
(iii) Ahli Jawatankuasa Rukun Tetangga
dan
(iv) Pertubuhanpertubuhan tempatan.
3. Menerima, merekod dan memproses borang Guru/ Pen. Guru
permohonan serta menghantar senarai daftar
kanakkanak kepada PPD/PPB/Pen. PP.
4. Menapis borang mengikut syarat kelayakan PPD/PPB/ Pen.
masuk yang telah ditetapkan seperti di PPM/Pen.PP/
Lampiran B. Mengadakan Mesyuarat Pemb.PP/Guru/
Pemilihan peringkat Daerah sekiranya Pen. Guru
bilangan kanakkanak melebihi 35 orang.
5. Senarai kanakkanak yang dipilih dan tidak PPD/PPB/ Pen.
terpilih dikeluarkan kepada Guru/Penolong PPM/Pen.PP/
Guru. Pemb.PP
6. Mengeluarkan surat tawaran atau penolakan PPB/PPD/
kepada pelanggan sebelum atau pada 30 Pen.PP
November tahun berkenaan.
23
7. Membuat pendaftaran kanakkanak seminggu Guru/
sebelum pembukaan kelas. Pen. Guru
8. Memaklumkan bilangan kanakkanak yang Guru/
telah didaftarkan kepada PPD/PPB/Pen.PPM/ Pen. Guru
Pen.PP/Pemb.PP
9. PPD/PPB memaklumkan bilangan kanak PPD/PPB/Pen
kanak yang telah didaftarkan kepada PPN .PPM/Pen.PP/
Pemb.PP
10. PPN memaklumkan bilangan kanakkanak PPN
yang telah didaftarkan kepada Ibu Pejabat.
24
LAMPIRAN D
SENARAI SEMAK TINDAKAN
PENGAMBILAN KANAKKANAK TABIKA PERPADUAN
SEMAKAN OLEH PPD/PPB/PEN.PP/PEN.PPM/PEMB.PP
1. Menapis borang permohonan mengikut kelayakan dan
mengadakan Mesyuarat Pemilihan Peringkat Daerah (jika perlu).
2. Mengeluarkan senarai kanakkanak kepada Guru/Pen. Guru.
(jika perlu)
3. Mengeluarkan surat tawaran/penolakan kepada pelanggan
sebelum atau pada 30 November.
4. Memaklumkan bilangan kanakkanak yang telah didaftarkan
Kepada PPN.
SEMAKAN OLEH GURU/PENOLONG GURU
1. Membuat publisiti tentang pengambilan kanakkanak tabika.
2. Mengedarkan Borang Permohonan Masuk.
3. Menerima, merekod dan memproses borang dan dikemukakan
kepada PPD/PPB/Pen.PP/Pen.PPM/Pemb.PP
4. Menapis borang masuk mengikut kelayakan yang telah ditetapkan.
5. Memaklumkan dan memberitahu keputusan kepada pelanggan.
6. Membuat pendaftaran kanakkanak seminggu sebelum pembukaan
Kelas.
25
LAMPIRAN E
SENARAI TUGAS GURU TABIKA
1. Menguruskan pendaftaran kanakkanak untuk masuk ke Tabika.
2. Menandakan jadual kedatangan kanakkanak pada sejam pertama sesi
pengajaran dan pembelajaran setiap hari persekolahan.
3. Merancang aktiviti pengajaran tahunan, mingguan dan harian.
4. Menyusun/ menyediakan sudut atau ruang aktiviti untuk kanakkanak.
5. Menyediakan alat bantu mengajar bersesuaian dengan pelajaran harian.
6. Membantu Penolong Guru menyimpan Akaun Tabika mengikut panduan yang
dikeluarkan oleh Ibu Pejabat.
7. Mengendalikan Buku Inventori, Daftar Harta Modal dan Buku Stok mengikut
panduan yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat.
8. Menjalankan tugas Penolong Guru semasa ketiadaannya.
9. Menyediakan laporan bulanan kelas pada tiaptiap bulan.
10.Merekodkan lawatanlawatan pegawai dan lawatanlawatan rasmi pihak tertentu
ke tabika.
11.Menjaga dan memastikan alat dan kemudahan kelas sentiasa berada dalam
keadaan selamat untuk digunakan seperti alat permainan, kerusi dan meja,
bekalan elektrik dan seumpamanya.
12.Memastikan peralatan kelas dan bangunan yang digunakan sentiasa selamat
kepada kanakkanak.
26
13.Menghadiri bengkel/ latihan/ kursus/seminar/persidangan yang diarahkan oleh
Jabatan.
14.Membuat penilaian berterusan tentang perkembangan kanakkanak dalam
domain kognitif, efektif dan psikomotor.
15.Merekod tentang perkembangan kanakkanak dalam :
i) Portfolio kanakkanak
ii) Rekod peribadi
iii) Rekod Kemajuan kanakkanak dan
iv) Rekod ujian mata.
16.Selaku Setiausaha Jawatankuasa Penyelaras Tabika Perpaduan (JPTP) yang
membantu dalam pengelolaan dan segala aktiviti yang dilaksanakan oleh Tabika
Perpaduan.
17.Menjalankan kerjakerja lain yang diarahkan oleh Jabatan dari semasa ke
semasa.
27
LAMPIRAN F
SENARAI TUGAS PENOLONG GURU
1. Menyediakan dan mengemaskinikan bilik darjah sebelum kelas dan selepas
kelas iaitu menyapu, mengunci kelas dan menjaga kebersihan dalam dan luar
bilik darjah dan ruangruang lain.
2. Mengatur kerusi dan meja, membantu guru melekat atau menggantung gambar,
lukisan dan cartacarta di bilik darjah.
3. Membantu guru menyediakan atau mengatur alat permainan atau kemudahan
aktiviti pendidikan.
4. Menolong kanakkanak ke tandas jika perlu dan memastikan kanakkanak
sentiasa berkeadaan bersih.
5. Menyediakan makanan dan minuman yang bersih, berzat serta seimbang bagi
kanakkanak.
6. Menjaga keselamatan dan kebersihan tempat dan peralatan di dapur.
7. Menolong guru menjaga keselamatan peralatan kelas dan kemudahan
pendidikan serta memastikan bangunan sentiasa berada dalam keadaan
selamat.
8. Menjaga keselamatan kanakkanak tabika sepanjang masa sesi persekolahan
sehingga balik.
9. Membantu Jawatankuasa Penyelaras Tabika Perpaduan (JPTP) dan guru dalam
pengelolaan segala aktiviti yang disertai oleh kanakkanak.
10.Menjalankan tugas guru semasa ketiadaannya.
28
11.Selaku Bendahari Jawatankuasa Penyelaras Tabika Perpaduan yang
bertanggungjawab mengendalikan Akaun Tabika dan mengawal perbelanjaan
kelas.
12.Menjalankan kerjakerja yang diarahkan oleh Jabatan dari semasa ke semasa.
29
LAMPIRAN G
SENARAI SEMAK TUGAS DAN TINDAKAN
GURU DAN PENOLONG GURU
(ARAHAN : sila tandakan () dimana bersesuaian
ADA/ TIADA/ CATATAN
BIL. SENARAI SEMAKAN
YA TIDAK
Semakan Dokumen
1. Warta Kerajaan Akta Pelajaran 1961 P.U (A) 276.
2. Dokumen/Fail prosedur MS ISO 9001 : 2000
berkaitan Tabika Perpaduan :
JPNIN/TP/01
JPNIN/TP/02
JPNIN/TP/03
JPNIN/TP/04
JPNIN/TP/05
JPNIN/TP/06
JPNIN/TP/07
JPNIN/TP/08
3. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
4. Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
5. Buku Rekod Kedatangan KanakKanak
6. Buku Persediaan Mengajar
7. Buku Kedatangan Guru
8. Buku Rekod Kemajuan KanakKanak
9. Profil KanakKanak
10. Buku Akaun Tunai
11. Buku Rekod Inventori
12. Buku Stok Bekalan
13. Rekod Harta Modal
14. BaucerBaucer Bayaran/ResitResit
15. Buku Pelawat
16. Borang Pendaftaran KanakKanak
17. Sijil Kehadiran
18. FailFail JPTP
19. PekelilingPekeliling/Surat Arahan/Garis Panduan
20. Rekod Ujian Mata
Kewangan
21.


Use: 0.0376