• Republika e Kosovës


  •   
  • FileName: Evidenca-shqip.pdf [read-online]
    • Abstract: Republika e KosovësRepublika Kosovo-Republic of KosovoKuvendi - Skupština – Assembly__________________________________________________________________________________________________________________

Download the ebook

Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština – Assembly
__________________________________________________________________________________________________________________
Legjislatura e I-rë (2001-2004) - Ligjet e miratuara në Kuvend
Nr Emërtimi i Ligjit Nr. i Ligjit Dt. e Rreg.Nr. dhe data e shpalljes nga
Miratimit PSSP
1. Ligji themelor i pensioneve 2002/1 04.07.2002 2002/15 26.07.2002
2. Ligji për arsimin Fillor dhe të Mesëm 2002/2 25.07.2002 2002/19 31.10.2002
3. Ligji për arsimin e Lartë 2002/3 25.07.2002 2003/14 12.05.2003
4. Ligji për Hipotekat 2002/4 17.10.2002 2002/21 20.12.2002
5. Ligji për Krijimin e Regjistrave për drejtën Pronës 2002/5 17.10.2002 2002/22 20.12.2002
6. Ligji mbi Aktivitetet e Tregtisë me jashtë 2002/6 08.05.2003 2003/15 12.05.2003
7. Ligji për Telekomunikacionin 2002/7 08.05.2003 2003/16 12.05.2003
8. Ligji për Mbrojtjen e Ambientit 2002/8 16.01.2003 2003/9 15.04.2003
9. Ligji për Inspektoratin e Punës 2002/9 19.12.2002 2003/4 21.02.2003
10 Ligji për Menaxhimin e Financave Publike 2003/2 08.05.2003 2003/17 12.05.2003
11 Ligji për Pyjet e Kosovës 2003/3 13.02.2003 2003/6 20.03.2003
12 Ligji për Likuidimin dhe Riorganizimin e Pers. Jur 2003/4 13.03.2003 2003/7 14.04.2003
13 Ligji për Farërat 2003/5 20.03.2003 2003/10 15.04.2003
14 Ligji për Bibliotekat 2003/6 04.04.2003 2003/19 23.06.2003
15 Ligji për Lëndën Arkivore dhe Arkivat 2003/7 17.04.2003 2003/20 23.06.2003
16 Ligji për vendosjen e Tatimit në pronën e paluajt. 2003/8 17.04.2003 Si Rregullore e UNMIK-ut 2003/29 05.09.2003
17 Ligji për Kooperativat Bujqësore 2003/9 15.05.2003 2003/21 23.06.2003
18 Ligji për Plehrat artificiale 2003/10 22.05.2003 2003/22 23.06.2003
19 Ligji për Rrugët 2003/11 29.05.2003 2003/24 27.06.2003
20 Ligji për Qasjen në Dokumentet Zyrtare 2003/12 26.06.2003 2003/32 06.11.2003
21 Ligji për ndrysh. e plotës. të Ligjit 2002/5 Regjistr. të pronës 2003/13 26.06.2003 2003/27 18.08.2003
22 Ligji për Planifikimin Hapësinor 2003/14 03.07.2003 2003/30 10.09.2003
23 Ligji për Skemën e Ndihmës Sociale 2003/15 11.07.2003 2003/28 18.08.2003
24 Ligji për regjistrimin e popullsisë,ekonom familjare 2003/16 11.07.2003 2004/53 13.12.2004
25 Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë 2003/17 15.01.2004 2004/3 09.02.2004
26 Ligji për Shërbime Postare 2003/18 09.10.2003 2003/37 17.12.2003
Nr Emërtimi i Ligjit Nr. i Ligjit Dt. e Rreg.Nr. dhe data e shpalljes nga
Miratimit PSSP
27 Ligji për Siguri në punë, mbrojtje të shëndetit e amb.pu 2003/19 09.10.2003 2003/33 06.11.2003
28 Ligji për Pesticidet 2003/20 16.10.2003 2003/35 08.12.2003
29 Ligji për ndrysh.e plotësim. të Ligjit 2003/2 Menaxh.F. 2003/21 23.10.2003 2003/38 17.12.2003
30 Ligji për Inspektoratin Sanitar 2003/22 06.11.2003 2003/39 17.12.2003
31 Ligji për Pensionet e Aftësisë së Kufizuar 2003/23 06.11.2003 2003/40 17.12.2003
32 Ligji për Sportin 2003/24 20.11.2003 2004/26 28.07.2004
33 Ligji për Kadastër 2003/25 04.12.2003 2004/4 18.02.2004
34 Ligji për produktet dhe pajisjet medicinale 2003/26 04.12.2003 2004/23 07.07.2004
35 Ligji për Buxhetin e Kosovës për vitin 2004 2003/27 22.12.2003 Si Rregullore e UNMIK-ut 2003/41 31.12.2003
36 Ligji për Transport Rrugor 2004/1 24.03.2005 2005/23 09.05.2005
37 Ligji për barazi gjinore 2004/2 19.02.2004 2004/18 07.06.2004
38 Ligji kundër Diskriminimit 2004/3 19.02.2004 2004/32 20.08.2004
39 Ligji për Shëndetësi 2004/4 19.02.2004 2004/31 20.08.2004
40 Ligji për Tregti me Naftë dhe Derivatet e saja 2004/5 22.04.2005 2005/22 07.05.2005
41 Ligji për Transportin e mallrave të rrezikshme 2004/6 01.04.2004 2004/17 05.06.2004
42 Ligji për Odën Ekonomike 2004/7 20.05.2005 2005/30 02.06.2005
43 Ligji për Energjinë 2004/8 29.04.2004 2004/21 30.06.2004
44 Ligji për Rregullatorin e Energjisë 2004/9 29.04.2004 2004/20 30.06.2004
45 Ligji për Energjinë Elektrike 2004/10 29.04.2004 2004/22 30.06.2004
46 Ligji për Njësitë Matëse 2004/11 29.04.2004 2004/14 28.05.2004
47 Ligji për Standardizim 2004/12 29.04.2004 2004/15 28.05.2004
48 Ligji për Materialin Fidanor 2004/13 29.04.2004 2004/16 28.05.2004
49 Ligji për Marrëveshjet Ndërkombëtare Financiare 2004/14 06.05.2004 2004/30 09.08.2004
50 Ligji për Ndërtimin 2004/15 27.05.2004 2004/37 14.10.2004
51 Ligji për Veprimtaritë Hoteliere dhe Turistike 2004/16 27.05.2004 2005/6 03.02.2005
52 Ligji për Mbrojtjen e Konsumatorit 2004/17 16.06.2004 2004/42 19.10.2004
53 Ligji për Tregtinë e Brendshme 2004/18 16.06.2004 2004/43 20.10.2004
54 Ligji për Akademinë e Shkencave dhe të Arteve 2004/19 16.06.2004 2004/25 28.07.2004
55 Ligji për Tatimin në të Ardhura Personale 2004/20 16.06.2004 Si Rregullore e UNMIK-ut 2004/52 04.12.2004
56 Ligji për Veterinarinë 2004/21 16.06.2004 2004/28 30.07.2004
57 Ligji për Kinematografinë e Kosovës 2004/22 08.07.2004 2004/38 14.10.2004
58 Ligji për Tatimin në Fitim 2004/23 08.07.2004 Si Rregullore e UNMIK-ut 2004/51 04.12.2004
59 Ligji për Ujërat 2004/24 08.07.2004 2004/41 14.10.2004
60 Ligji për trashëgiminë 2004/26 28.07.2004 2005/7 04.02.2005
61 Ligji për punimet nga metalet e çmuara 2004/28 28.07.2004 2004/33 24.08.2004
62 Ligji për plot. e ndryshim të Ligjit 2003/3 për pyje 2004/29 28.07.2004 2004/40 14.10.2004
Nr Emërtimi i Ligjit Nr. i Ligjit Dt. e Rreg.Nr. dhe data e shpalljes nga
Miratimit PSSP
63 Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja 2004/30 28.07.2004 2004/48 25.11.2004
64 Ligji për familjen 2004/32 20.01.2006 2006/7 16.02.2006
65 Ligji për blegtorinë e Kosovës 2004/33 08.09.2004 2004/39 14.10.2004
66 Ligji kundër korupcionit 2004/34 22.04.2005 2005/26 12.05.2005
67 Ligji për lojërat e fatit 2004/35 08.09.2004 2005/5 03.02.2005
68 Ligji për konkurrencën 2004/36 08.09.2004 2004/44 29.10.2004
69 Ligji për inspekcionin e arsimit të Kosovës 2004/37 08.09.2004 2004/55 17.12.2004
70 Ligji për drejtat e përgj. e qytetarëve në kujdes shëndet 2004/38 08.09.2004 2004/47 19.11.2004
71 Ligji për shpalljen e kompleksit përkujtimor ”Adem Jashari” 2004/39 08.09.2004 2007/14 01.03.2007
72 Ligji për veprimtaritë kërkimore-shkencore 2004/42 27.09.2004 2005/8 23.02.2005
73 Ligji për zejtari 2004/44 27.09.2004 2005/37 22.07.2005
74 Ligji për drejtën e autorit dhe të drejtat e afërta 2004/45 29.06.2006 2006/46 24.08.2006
75 Ligji për librin amzë 2004/46 27.09.2004 2005/21 07.05.2005
76 Ligji për gazetën zyrtare të Kosovës 2004/47 27.09.2004 2005/25 12.05.2005
77 Ligji për administratën tatimore dhe procedurat 2004/48 27.09.2004 2005/17 09.04.2005
78 Ligji për patentim 2004/49 27.09.2004 2004/56 21.12.2004
79 Ligji për shërbimin privat në shëndetësi 2004/50 27.09.2004 2005/1 13.01.2005
Kodet
Nr Emërtimi i Kodit Sponzorues Rregullorja Nr. dhe data e shpalljes nga PSSP
1 Kodi Penal i Kosovës UNMIK 2003/25 dt.06.07.2003 -ndryshimi 2004/19
2 Kodi i Procedurës Penale -/- 2003/26 dt.06.07.2003
3 Kodi Doganor i Kosovës -/- 2004/1 dt.30.01.2004
4 Ligji Penal për të Mitur -/- 2004/8 dt.20.04.2004
5 Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale -/- 2004/46 dt.19.11.2004
Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština – Assembly
________________________________________________________________________________________________________________________
Legjislatura e II-të (2004-2007) - Ligjet e miratuara në Kuvend
Nr Emërtimi i Ligjit Nr. i Ligjit Dt. e Rregullorja Nr. dhe data e shpalljes
Miratimit nga PSSP
1 Ligji për Buxhetin e Kosovës për vitin 2005 02/L-13 23.02.2005 Si Rregullore e UNMIK-ut, nr. 2005/12 01.03.2005
2 Ligji për plot. e ndrysh.të ligjit 2003/2, për menaxh.financave publike 02/L-16 23.02.2005 2005/27 17.05.2005
3 Ligji për verërat 02/L -8 23.02.2005 2005/47 14.10.2005
4 Ligji për inspekcionin e tregut 02/L -1 23.03.2005 2005/29 31.05.2005
5 Ligji për mbështetje ndërmarrjeve të vogla e të mesme 02/L -5 23.03.2005 2005/44 08.09.2005
6 Ligji për ujitjen e tokës bujqësore 02/L -9 23.03.2005 2005/49 25.11.2005
7 Ligji për kujdesjen ndaj kafshëve 02/L -10 23.03.2005 2005/24 09.05.2005
8 Ligji për teatrin 02/L -12 23.03.2005 2005/31 08.06.2005
9 Ligji për produktet e ndërtimit 02/L -14 23.03.2005 2005/28 17.05.2005
10 Ligji për mbrojtjen e natyrës 02/L -18 23.03.2005 2006/22 24.04.2006
11 Ligji për komisionin e pavarur të mediave 02/L -15 21.04.2005 2005/34 08.07.2005
12 Ligji për shërbimet sociale dhe familjare 02/L -17 21.04.2005 2005/46 14.10.2005
13 Ligji për sigurinë e përgjithshme të produkteve 02/L -21 20.05.2005 2008/31- 05.06.2008
14 Ligji për kërkesat teknike për produkte dhe vlerësim të konformitetit 02/L -20 24.06.2005 2005/36 21.07.2005
15 Ligji pёr tokat bujqësore 02/L -26 24.06.2005 2006/37 23.06.2006
16 Ligji për shërbimet e shoqërisë informative 02/L -23 22.07.2005 2006/32 08.05.2006
17 Ligji pёr arsimin dhe aftësimin për tё rritur 02/L -24 22.07.2005 2005/43 07.09.2005
18 Ligji pёr procedurёn administrative 02/L -28 22.07.2005 2006/33 13.05.2006
19 Ligji pёr mbeturina 02/L -30 22.07.2005 2006/31 05.05.2006
20 Ligji pёr duhanin 02/L -36 03.10.2005 2007/1 09.01.2007
21 Ligji pёr procedurёn e dhёnjёs sё Koncesioneve 02/L -44 03.10.2005 2006/27 27.04.2006
22 Ligji për investimet e huaja 02/L -33 21.11.2005 2006/28 28.04.2006
Nr Emërtimi i Ligjit Nr. i Ligjit Dt. e Miratimit Rregullorja Nr. dhe data
e shpalljes nga PSSP
23 Ligji pёr akreditimin 02/L -43 21.11.2005 2006/15 21.04.2006
24 Ligji pёr dizajnimin industrial 02/L -45 21.11.2005 2006/17 21.04.2006
25 Ligji për Buxhetin e Kosovës për vitin 2006 02/L-61 19.12.2005 Si Rregullore e UNMIK-ut 2005/55 20.12.2005
26 Ligji për gjuetinё 02/L-53 16.12.2005 2006/41 11.08.2006
27 Ligji pёr metrologji 02/L-34 19.01.2006 2006/18 22.04.2006
28 Ligji pёr Inspektoratin shёndetёsor 02/L-38 19.01.2006 2006/13 23.03.2006
29 Ligji pёr edukimin parashkollor 02/L-52 19.01.2006 2006/11 06.03.2006
30 Ligji pёr provimin e jurisprudencës 02/L-40 20.01.2006 2006/30 02.05.2006
31 Ligji pёr RTK-nё 02/L-47 20.01.2006 2006/14 11.04.2006
32 Ligji për statusin dhe të drejtat e familjeve të dëshmorëve, invalidëve, veteranëve 02/L-2 23.02.2006
dhe pjesëtarëve të UÇK-së dhe familjeve të viktimave civile të luftës
33 Ligji pёr themelimin e Institutit Gjyqësor të Kosovës 02/L-25 23.02.2006 2006/23 24.04.2006
34 Ligji pёr arsimin dhe aftësimin profesional 02/L-42 23.02.2006 2006/24 25.04.2006
35 Ligji pёr kujdesin shёndetёsor emergjent 02/L-50 23.02.2006 2006/21 22.04.2006
36 Ligji pёr markat tregtare 02/L-54 23.02.2006 2006/38 28.06.2006
37 Ligji pёr veprimtarinё botuese dhe librin 02/L-51 16.03.2006 2006/16 21.04.2006
38 Ligji pёr mbrojtjen nga zjarri 02/L-41 06.04.2006 2006/57 20.12.2006
39 Ligji pёr institucionet e kulturёs 02/L-57 06.04.2006 2006/44 18.08.2006
40 Ligji pёr inspektoratin e produkteve tё ndёrtimit 02/L-62 06.04.2006 2006/39 11.08.2006
41 Ligji pёr Filarmoninё, Operёn dhe Baletin e Kosovёs 02/L-59 01.06.2006 2006/42 12.08.2006
42 Ligji pёr mbrojtjen nga fatkeqёsitё natyrore dhe fatkeqёsitё tjera 02/L-68 01.06.2006 2007/4 15.01.2007
43 Ligji civil kundёr shpifjes dhe fyerjёs 02/L-65 15.06.2006 2007/13 28.02.2007
44 Ligji për veprimtarinë Hidrometeorologjike 02/L-79 15.06.2006 2007/2 09.01.2007
45 Ligji pёr botimin e teksteve shkollore, mjeteve mësimore, 02/L-67 29.06.2006 2006/45 18.08.2006
lektyrёs shkollore dhe tё dokumentacionit Pedagogjik
46 Ligji pёr lirinë fetare nё Kosovё 02/L-31 13.07.2006 2006/48 24.08.2006
47 Ligji për plot. e ndrysh. tё Ligjit 2003/7 pёr lёndёn arkivore dhe arkivat 02/L-80 13.07.2006 2006/40 11.08.2006
48 Ligji për plotësim e ndryshim të Ligjit 2004/12 për Standardizim 02/L-83 13.07.2006 2006/43 14.08.2006
49 Ligji pёr përdorimin e gjuhëve 02/L-37 27.07.2006 2006/51 20.10.2006
50 Ligji për trashёgiminё kulturore 02/L-88 09.10.2006 2006/52 06.11.2006
51 Ligji për shëndetin riprodhues 02/L-76 10.10.2006 2007/11 07.02.2007
52 Ligji për peshkatari dhe Akuakulturё 02/L-85 10.10.2006 2006/58 20.12.2006
53 Ligji për plotësim e ndryshim të Ligjit 2004/5 për naftë dhe derivatet e naftës 02/L-89 10.10.2006 2007/9 05.02.2007
54 Ligji për Auditimin e Brendshëm 02/L-74 16.11.2006 2007/19 06.06.2007
Nr Emërtimi i Ligjit Nr. i Ligjit Dt. e Rregullorja Nr. dhe data
Miratimit e shpalljes nga PSSP
55 Ligji për plotësim e ndryshim të Ligjit 2004/49 për Patentim 02/L-100 18.12.2006 2007/10 06.02.2007
56 Ligji për pajisjet nën presion 02/L-103 18.12.2006 2007/5 31.01.2007
57 Ligji për nxitjen dhe mbrojtjen e tё ushqyerit me qumësht gjiri 02/L-81 22.12.2006 2007/7 31.01.2007
58 Ligji për mbrojtjen e bimëve 02/L-95 22.12.2006 2007/6 31.01.2007
59 Ligji për Buxhetin e Kosovës për vitin 2007 02/L-112 23.12.2006 Si Rregullore e UNMIK-ut 2006/61 28.12.2006
60 Ligji për sigurinë nё komunikacionin rrugor 02/L-70 11.01.2007 2007/33- 12.12.2007
61 Ligji për Arbitrazhin 02/L-75 26.01.2007 2008/30 - 05.06.2008
62 Ligji për plotësim e ndryshim të Ligjit 2003/25 për Kadastrën 02/L-96 26.01.2007 2007/32- 16.11.2007
63 Ligji për mbrojtjen e varieteteve tё bimëve 02/L-98 26.01.2007 2008/24 - 16.05.2008
64 Ligji për plotësim e ndryshim të Ligjit 2003/17 për prokurimin publik 02/L-99 08.02.2007 2007/20 06.06.2007
65 Ligji për shёndetёsinё publike 02/L-78 22.02.2007 2008/6 - 08.02.2008
66 Ligji për mbrojtjen nga zhurma 02/L-102 30.03.2007 2008/15 - 17.03.2008
67 Ligji për bletari 02/L-111 30.03.2007 2008/5 - 08.02.2008
Ligji për transfuzionin e gjakut, kontrollin e gjakut dhe produkteve të 2008/7 - 08.02.2008
68 02/L-101 13.04.2007
tij
69 Ligji për emrin personal 02/L-118 13.04.2007 2008/11 - 22.02.2008
70 Ligj për kimikate 02/L-116 27.04.2007 2008/8 - 08.02.2008
71 Ligji për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitëse 02/L-109 10.05.2007 2008/23 - 15.05.2008
Ligji për plotësim e ndryshim të Ligjit 2003/4 për Likuidimin dhe 02/L-115 21.06.2007 2008/21- 06.05.2008
72
Riorganizimin e Personave Juridik në falimentim
73 Ligji për Bujqësinë organike 02/L-122 17.09.2007 2008/2 - 08.01.2008
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/1 për transportin 2007/35 - 19.12.2007
74 02/L-127 17.09.2007
rrugor
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/46 për regjistrat 2008/25 - 16.05.2008
75 02/L-126 27.09.2007
e gjendjes civile
76 Ligji për shoqëritë tregtare 02/L-123 27.09.2007 2008/26 - 27.05.2008
Ligji për vendbanimin dhe vendqëndrimin 2008/14 - 17.03.2008
77 02/L-121 27.09.2007
Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e 2008/32 - 14.06.2008
78 02/L-133 02.11.2007
funksionit publik
79 Ligji për barnat narkotike, substancat psikotrope dhe prekusore 02/L-128 02.11.2007 2008/10 - 19.02.2008
Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Kuvendi - Skupština – Assembly
________________________________________________________________________________________________________________________
Legjislatura e III-të (2008 - ) – Ligjet e miratuara në Kuvend
Nr Emërtimi i Ligjit Nr. i Dt. e Akti dhe data e shpalljes
Ligjit Miratimit
1 Ligji për Buxhetin e konsoliduar të Kosovës për vitin 2008 03/L-013 15.02.2008 Rreg.UNMIK-2008/13 - 29.02.2008
Ligji për statusin , imunitetin dhe privilegjet e misioneve diplomatike, 03/L-033 20.02.2008 Dekreti nr. DL-001-2008,
2 konsullore dhe personelin në Kosovë dhe pranin ndërkombëtare ushtarake si datë 15.06.2008
dhe personelin e saj
Ligji për shtetësinë e Kosovës 03/L-034 20.02.2008 Dekreti nr. DL-002-2008,
3 datë 15.06.2008
Ligji për policinë 03/L-035 20.02.2008 Dekreti nr. DL-003-2008,
4
datë 15.06.2008
Ligji për inspektoratin policor të Kosovës 03/L-036 20.02.2008 Dekreti nr. DL-004-2008,
5
datë 15.06.2008
Ligji për dokumentet e udhëtimit 03/L-037 20.02.2008 Dekreti nr. DL-005-2008,
6
datë 15.06.2008
Ligji për përdorimin e simboleve shtetërore të Kosovës 03/L-038 20.02.2008 Dekreti nr. DL-006-2008,
7
datë 15.06.2008
Ligji për zonat e veçanta të mbrojtura 03/L-039 20.02.2008 Dekreti nr. DL-007-2008,
8
datë 15.06.2008
Ligji për vetëqeverisjen lokale 03/L-040 20.02.2008 Dekreti nr. DL-008-2008,
9
datë 15.06.2008
Ligji për kufijtë administrativ komunal 03/L-041 20.02.2008 Dekreti nr. DL-009-2008,
10
datë 15.06.2008
Ligji për Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe shërbimin diplomatik të 03/L-044 13.03.2008 Dekreti nr. DL-010-2008,
11
Republikë së Kosovës datë 15.06.2008
Ligji për Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës 03/L-045 13.03.2008 Dekreti nr. DL-011-2008,
12
datë 15.06.2008
Nr Emërtimi i Ligjit Nr. i Dt. e Akti dhe data e shpalljes
Ligjit Miratimit
Ligji për Forcën së Sigurisë së Kosovës 03/L-046 13.03.2008 Dekreti nr. DL-012-2008,
13
datë 15.06.2008
Ligji për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe 03/L-047 13.03.2008 Dekreti nr. DL-013-2008,
14
pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës datë 15.06.2008
Ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë 03/L-048 13.03.2008 Dekreti nr. DL-014-2008,
15
datë 15.06.2008
Ligji për financat e pushtetit lokal 03/L-049 13.03.2008 Dekreti nr. DL-015-2008,
16
datë 15.06.2008
Ligji për themelimin e Këshillit të sigurisë së Kosovës 03/L-050 13.03.2008 Dekreti nr. DL-016-2008,
17
datë 15.06.2008
Ligji për Aviacionin Civil 03/L-051 13.03.2008 Dekreti nr. DL-017-2008,
18
datë 15.06.2008
Ligji për Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës 03/L-052 13.03.2008 Dekreti nr. DL-018-2008,
19
datë 15.06.2008
Ligji për kompetencat, përzgjedhjen e lëndëve dhe caktimin e lëndëve të 03/L-053 13.03.2008 Dekreti nr. DL-019-2008,
20 gjyqtarëve dhe prokurorëve të EULEX-it në Kosovë datë 15.06.2008
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2002/9 për inspektoratin 03/L-017 29.04.2008 Rreg. UNMIK -2008/34 - 14.06.2008
21
e punës
Ligji për përdorimin civil të eksplozivëve 03/L-005 16.05.2008 Dekreti nr. DL-043-2008,
22
datë 24.06.2008
Ligji për përkrahjen materiale familjeve të fëmijëve me aftësi të 03/L-022 16.05.2008
23 Rreg. UNMIK 2008/33 - 14.06.2008
kufizuara të përhershme
Ligji për agjencinë Kosovare për Inteligjencë 03/L-063 21.05.2008 Dekreti nr. DL-020-2008,
24
datë 15.06.2008
Ligji për menaxhimin e integruar dhe kontrollin e kufirit shtetëror 03/L-065 21.05.2008 Dekreti nr. DL-021-2008,
25 datë 15.06.2008
Ligji për azil 03/L-066 21.05.2008 Dekreti nr. DL-022-2008,
26
datë 15.06.2008
Ligji për Agjencinë Kosovare të privatizimit 03/L-067 21.05.2008 Dekreti nr. DL-023-2008,
27
datë 15.06.2008
Ligji për arsimin në komunat e Republikës se Kosovës 03/L-068 21.05.2008 Dekreti nr. DL-024-2008,
28
datë 15.06.2008
Ligji për festat zyrtare në Republikën e Kosovës 03/L-064 23.05.2008 Dekreti nr. DL-025-2008,
29.
datë 15.06.2008
Ligji për procedurën përmbarimore 03/L-008 02.06.2008 Dekreti nr. DL-042-2008,
30 datë 24.06.2008
Nr Emërtimi i Ligjit Nr. i Dt. e Akti dhe data e shpalljes
Ligjit Miratimit
Ligji për Zgjedhjet Lokale në Republikën e Kosovës 03/L-072 05.06.2008 Dekreti nr. DL-026-2008,
31
datë 15.06.2008
Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës 03/L-073 05.06.2008 Dekreti nr. DL-027-2008,
32
datë 15.06.2008
Ligji për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës 03/L-074 05.06.2008 Dekreti nr. DL-028-2008,
33
datë 15.06.2008
Ligji për themelimin e Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm dhe Zyrës së 03/L-075 05.06.2008 Dekreti nr. DL-029-2008,
34
Auditimit të Kosovës datë 15.06.2008
Ligji për Hekurudhat e Republikës së Kosovës 03/L-076 05.06.2008 Dekreti nr. DL-030-2008,
35
datë 15.06.2008
Ligji për ndryshimin e rregullores së UNMIK-ut 2006/50 për zgjidhjen
Dekreti nr. DL-031-2008,
36 e kërkesave lidhur me pronën e paluajtshme private, duke përfshirë 03/L-079 13.06.2008
datë 15.06.2008
pronën bujqësore dhe atë komerciale
Ligji për ndryshimin e Ligjit të Kuvendit të Kosovës 2004/9 mbi 03/L-080 13.06.2008 Dekreti nr. DL-032-2008,
37
Rregullatorin e Energjisë datë 15.06.2008
Ligji për ndryshimin e rregullores së UNMIK-ut 2005/2 mbi themelimin 03/L-081 13.06.2008 Dekreti nr. DL-033-2008,
38
e Komisionit të Pavarur për Minierat dhe Mineralet në Kosovë datë 15.06.2008
Ligji për Shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës 03/L-082 Dekreti nr. DL-034-2008,
39
13.06.2008 datë 15.06.2008
Ligji për shpërbërjen e Trupave Mbrojtëse të Kosovës 03/L-083 13.06.2008 Dekreti nr. DL-035-2008,
40
datë 15.06.2008
Ligji për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2005/20 për 03/L-084 13.06.2008
Dekreti nr. DL-036-2008,
41 ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2001/35 për Fondin Pensional
datë 15.06.2008
të Kosovës
Ligji për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2003/16 për shpalljen 03/L-085 13.06.2008 Dekreti nr. DL-037-2008,
42
e Ligjit për Telekomunikacion të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. datë 15.06.2008
Ligji për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 2004/49 për 03/L-086 13.06.2008 Dekreti nr. DL-038-2008,
43 veprimtaritë e ofruesve të shërbimeve të ujësjellësit, kanalizimit dhe të datë 15.06.2008
mbeturinave
Ligji për Ndërmarrjet Publike


Use: 0.089