• A U T H E N T I C T A G A L O G VIDEO


  •   
  • FileName: LT28m.pdf [read-online]
    • Abstract: 2. Ano ang mangyayari sa employer kapag hindi nakabayad ng benepisyo. para sa isang ... B. Anu-ano ang mga institusyon sa Amerika na tumutulong sa mga batang ...

Download the ebook

NFLRC Language Teaching Materials # 28t
accompanies video LT#28v
AUTHENTIC
TAGALOG
VIDEO by Ruth Mabanglo & David Hiple
distributed by
NatioNal ForeigN laNguage resource ceNter
nflrc.hawaii.edu
1997 Ruth Mabanglo
These materials were developed under a grant from the National Security Education Program and distributed under a
grant from the Department of Education (CFDA 84.229, 229A30007). However, the contents do not necessarily repre-
sent the policy of the Department of Education, and one should not assume endorsement by the Federal Government.
About the National Foreign Language Resource Center
The Second Language Teaching and Curriculum Center of the University of Hawai`i is a unit
of the College of Languages, Linguistics, and Literature. Under a grant from the US
Department of Education, the Center has since 1990 served as a National Foreign Language
Resource Center (NFLRC). The general direction of the Resource Center is set by a national
advisory board. The Center conducts research, develops materials, and trains language
professionals with the goal of improving foreign language instruction in the United States.
The Center publishes research reports and teaching materials; it also sponsors a summer
intensive teacher training institute. For additional information about Center programs, write:
Dr. Richard Schmidt, Director
National Foreign Language Resource Center
1859 East-West Road #106
University of Hawai`i
Honolulu, HI 96822
email: [email protected]
Web site: http://www.lll.hawaii.edu/nflrc
The contents of this document were developed in part under a grant from the Department of Education (CFDA
84.229, P229A60007). However, the contents do not necessarily represent the policy of the Department of
Education, and one should not assume endorsement by the Federal Government.
AUTHENTIC TAGALOG VIDEO
Elementary Level
Lesson 1: Pagbili Ng Sariwang Karne .......................................................... 1
Lesson 2: Ang Industriya Ng Bawang.......................................................... 9
Lesson 3: Mga Balyena Sa Pilipinas ........................................................... 15
Lesson 4: Mga Patalastas........................................................................... 25
Lesson 5: Dr. Gregorio "Yoyong" Fernandez............................................ 31
Intermediate Level
Lesson 6: Pangarap Shelter........................................................................ 39
Lesson 7: Ronda Puwersa........................................................................... 45
Lesson 8: Mga Katutubong Dumagat ...................................................... 51
Lesson 9: Ang Wikang Pilipino.................................................................... 57
Lesson 10: Pagsabog Ng Bulkang Pinatubo ............................................ 67
Lesson 11: Mga Artista Sa Angono............................................................ 75
Lesson 12: Katangian Ng Mga Pilipino...................................................... 79
Lesson 13: Emily (Part 1 of 2) ...................................................................... 85
Lesson 14: Emily (Part 2 of 2) ...................................................................... 95
Lesson 15: Ang Pista Ng Quiapo ............................................................. 101
Advanced Level
Lesson 16: Ang Pista Ng Quiapo ............................................................. 109
Lesson 17: Mga Dulaang Katutubo......................................................... 117
Lesson 18: Ang Sikolohiyang Pilipino ....................................................... 125
Lesson 19: Tradisyon Ng Piyesta............................................................... 131
Lesson 20: May Disiplina Ba Ang Pilipino? .............................................. 139
Lesson 21: Katangian Ng Mga Pilipino.................................................... 145
Acknowledgements
Roberto del Rosario, Assitant General Manager, News and Public Affairs, IBC13,
Philippines
Ray Pedroche, Manager, Standards and Practices, RPN9, Philippines
Angela C. Gatan, Officer-in-Charge, Programming, The People's Television Network, Inc.,
Philippines
Manuel D. Rocha, Executive Director, Department of Agriculture, Philippines
Procter and Gamble, Philippines
Jeffrey Go, Senior Product Manager and May Rosales, Brand Manager, Johnson & Johnson,
Philippines
Philippine Long Distance Telephone Company
Lourdes Roque, Associate Management Supervisor, Avellana and Associates, Philippines
Sonia Guinto, Chief, Advertising and Promotions Division, Social Security System,
Philippines
E. R. Nisepros, VP-Marketing, California Manufacturing Company, Inc. (Philippines)
Charo Santos-Concio, Senior VP-Television and Special Projects, ABS-CBN, Philippines
Enrico C. Santos, Creative Director, ABS-CBN, Philippines
Teresita V. Ramos, Coordinator, Filipino and Philippine Literature Program, University of
Hawai`i at Mnoa; (Co-author [with Rosalina Morales Goulet], Intermediate Tagalog:
Developing Cultural Awareness Through Language [1981]. Honolulu: The University
Press of Hawai`i))
Rolando S. Tinio, Author, A Matter of Language (1990). Diliman, Quezon City: University of
the Philippines Press
Ces Quesada, Anchor, Pinoy Eh, Philippines
Virgilio Almario
Rosalina Morales Goulet(Co-author [with Teresita V. Ramos], Intermediate Tagalog:
Developing Cultural Awareness Through Language [1981]. Honolulu: The University
Press of Hawai`i)
Agustin Sotto, Manila Standard
Aurora Batnag, Clemencia Espiritu, and Dolora Romero (Co-authors with Ruth Mabanglo,
Tinig 2 [1991]. Manila, Philippines:Rex Book Store)
Netnet Abraham
Deborah Masterson
Heidi Wong
Lilibeth Robotham
Clayton Chee
Lesson
PAGBILI NG 1
Elementary
Level
SARIWANG source:
KARNE Public Service
Message,
Department of
Agriculture
October 13, 1993
GAWAIN BAGO MANOOD
Mapapanood mo ang isang mensahe ukol sa pagbili ng malinis at sariwang karne sa
palengke. Alin sa mga sumusunod ang inirerekomenda ng Kagawaran ng
Agrikultura? Bilugan ang sagot.
matingkad na kulay ng karne
walang masamang amoy
may tatak ng pagsusuri ng karne
makinis na balat
may meat inspection certificate
( f Nasa huling pahina ang sagot)
GAWAING GLOBAL
Panoorinag minsan ang palabas Pagkatapos, ayusin ang mga pangyayari ayon sa
tamang pagkakasunud-sunod sa bidyo.
___ Nagbigay ng isang paalala ang kalihim ng Agrikultura tungkol sa
pagbili ng sariwang karne.
___ Gustong makasiguro ng mamimili na malinis ang karneng bibilhin.
___ Tiniyak ng tindera na malinis at sariwa ang tindang karne dahil dumaan
ito sa masusing inspeksyon ng mga beterinaryo at ng National Meat
Inspection Committee.
( f Nasa huling pahina ang sagot)
ISPESIPIKONG IMPORMASYONG GAWAIN
A. Sino ang nagsabi? Panoorin uli ang palabas. Kumpletuhin ang grid sa pagsulat ng
nawawalang impormasyon. Maaaring ito ang nagsabi ng diyalogo (sino ang
nagsabi?) 0 kung ano ang diyalogo (ano ang sinabi?).
Sino ang Nagsabi? Ano ang Sinabi?
"Hoy, suki, bili ka na ng
karneng sariwang-sariwa.."
"Baka may sakit ito at
makaapekto sa kalusugan
namin..."
Sec. Roberto Sebastian
( f Nasa huling pahina ang sagot)
2 AUTHENTIC TAGALOG VIDEO Second Language Teaching & Curriculum Center
B. Isulat sa blangko ang tamang sagot para makumpleto ang talataan. Piliin ang sagot
sa ibaba:
matadero nagdala
pumasa tatak
meat inspection certificate malinis
beterinaryo pagsusuri
Tindera: Dito makasisiguro ka. Mismong mister ko pa ang
_______________ at nagpakatay sa ________________
na accredited ng National Meat Inspection Commission.
Dumaan at ______________ sa masusing _______________
ng mga _________________ at meat inspector. May
_______________ ng pagsusuri at pinatunayang pumasa
sa pagka-isyu ng ____________________.
( f Nasa huling pahina ang sagot)
GAWAING PANGWIKA
Piliin sa Kolum B ang katumbas sa Ingles ng mga salita sa Kolum A. Titik lamang
ang isulat.
____ 1. suki a. health
____ 2. matadero b. inspector
____ 3. masusi c. stamp of approval
____ 4. tatak ng pagsusuri d. butcher
____ 5. kalusugan e. thorough
f. regular customer
( f Nasa huling pahina ang sagot)
LESSON 1: PAGBILI NG SARIWANG KARNE 3
GAWAIN PAGKAPANOOD
Narito ang isang patalastas para sa diyaryo o magasin ng anunsiyong napanood.
May mga nawawalang impormasyon sa patalastas na ito. Punan ang mga bahaging
nawawala; pagkatapos, ipakita ang ginawa sa isang guro ng Filipino o sa isang
katutubong nagsasalita nito. Maaari ring gumawa ng sarili ninyong anunsiyo.
_____________ at _____________,
NAKATITIYAK BA KAYONG ____________________________
at ____________________________
ang nabili ninyong KARNE?
MAGING SIGURISTA!
Hanapin ang ___________________________
at ___________________________
________________________________
ng
National Meat Inspection Commission
4 AUTHENTIC TAGALOG VIDEO Second Language Teaching & Curriculum Center
SAGOT
Lesson
1 f
f GAWAIN BAGO MANOOD
may tatak ng pagsusuri ng karne
may meat inspection certificate
f GAWAING GLOBAL
3 Nagbigay ng isang paalala ang kalihim ng Agrikultura tungkol sa
pagbili ng sariwang karne.
1 Gustong makasiguro ng mamimili na malinis ang karneng bibilhin.
2 Tiniyak ng tindera na malinis at sariwa ang tindang karne dahil dumaan
ito sa masusing inspeksyon ng mga beterinaryo at ng National Meat
Inspection Committee.
f ISPESIPIKONG IMPORMASYONG GAWAIN
A.
Sino ang Nagsabi? Ano ang Sinabi?
"Hoy, suki, bili ka na ng
tindera karneng sariwang-sariwa.."
"Baka may sakit ito at
mamimili makaapekto sa kalusugan
namin..."
"Tiyakin na may meat
Sec. Roberto Sebastian inspection certificate at tatak
ng pagsusuri ang karne."
6 AUTHENTIC TAGALOG VIDEO Second Language Teaching & Curriculum Center
B. Tindera: Dito makasisiguro ka. Mismong mister ko pa ang
nagdala at nagpakatay sa matadero
na accredited ng National Meat Inspection Commission.
Dumaan at pumasa sa masusing pagsusuri
ng mga beterinaryo at meat inspector. May
tatak ng pagsusuri at pinatunayang pumasa
sa pagka-isyu ng meat inspection certificate.
f GAWAING PANGWIKA
1. f, 2. d, 3. e, 4. a
f LESSON 1: PAGBILI NG SARIWANG KARNE 7
Lesson
ANG 2
Elementary
Level
INDUSTRIYA source:
NG BAWANG "Newswatch sa
Umaga" News
Program
RPN9, September
13, 1993
GAWAIN BAGO MANOOD
A. Mapapanood mo ang isang ulat tungkol sa industriya ng bawang. Ano sa palagay mo
ang mga kaisipang mapapasama rito? Ilista ang iyong sagot. Ilista ang iyong mga
hula sa ibaba.
B. Dalawa ang maiinterbyu sa report na ito. Sinu-sino sa palagay ninyo ang
makakasama sa interbyu? Ilista ang sagot sa ibaba.
GAWAING GLOBAL
A. Panoorin nang buo ang bidyo. Narito ang mga pangunahing kaisipang nabanggit sa
ulat. Lagyan ng tsek () kung napasama ito sa iyong listahan.
Mga silbi o gamit ng bawang
Presyo ng iba't ibang klaseng bawang
Sentro ng taniman ng bawang sa Pilipinas
Panahon ng pag-aani ng bawang
B. Nasa ibaba ang mga taong ininterbyu sa report. Lagyan ng tsek ( ) kung tama ang
inyong hula.
maniningi (retailer)
mamamakyaw (wholesaler)
ISPESIPIKONG IMPORMASYONG GAWAIN
A. Panooring muli at unawaing mabuti ang bidyo. Pagkatapos, piliin ang tamang sagot
sa mga tanong sa ibaba. Bilugan ang mga letra ng iyong sagot.
1. Anu-ano ang silbi ng bawang?
a. pampaalis ng sakit ng ngipin
b. pagkakakitaan o pagkakakuwartahan
c. gamot sa mataas na presyon ng dugo at sakit sa balat.
d. panakot sa aswang
e. nagpapabango at nagpapalasa ng pagkain.
2. Anu-ano ang presyo ng iba't ibang klaseng bawang?
Sa Maynila, ang primera klase ay __________.
a. P80/kilo c. P120/kilo
b. P100/kilo d. P150/kilo
3. Anu-ano ang presyo ng iba't ibang klaseng bawang?
Sa Ilocos, ang pinakamataas na presyo ng bawang ay ___________ .
a. P100/kilo c. P300/kilo
b. P200/kilo d. P320/kilo
4. Ano ang panahon ng pag-aani ng bawang sa Ilocos?
a. Marso at Abril c. Abril at Mayo
b. Disyembre d. Hunyo at Hulyo
10 AUTHENTIC TAGALOG VIDEO Second Language Teaching & Curriculum Center
5. Lahat ng nasa ibaba, maliban sa isa, ay dinaraanan ng bawang bago ito
dumating sa mamimili. Bilugan ang isang hindi kasali.
a. magsasaka d. ahente ng gobyerno
b. biyahero e. negosyante
c. tindero
( f Nasa huling pahina ang sagot)
B. Pagdugtungin ang iba't ibang klase ng bawang at ang tamang presyo nito sa Ilocos.
Klase ng Bawang Presyo
____ 1. 1st class (primera klase) a. P28
____ 2. 2nd class (segunda klase) b. P35
____ 3. 3rd class (tersera klase) c. P30
____ 4. 5th class d. P45
e. P55
( f Nasa huling pahina ang sagot)
GAWAING PANGWIKA
A. Hanapin sa kanan ang kahulugan sa Ingles ng mga salitang nasa kaliwa.
___ 1. sakit sa balat a. high blood pressure
___ 2. puting ginto b. source of income
___ 3. mataas na presyon c. skin disease
___ 4. binabarat d. white gold
___ 5. pinagkakwartahan e. haggling
f. middleman
( f Nasa huling pahina ang sagot)
LESSON 2: ANG INDUSTRIYA NG BAWANG 11
B. May iba't ibang antas ng paghahambing ang pang-uri sa Tagalog. Kumpletuhin ang
grid sa ibaba sa paglalagay ng nawawalang salita sa hambingan.
Pang-Uri Pahambing Pasukdol
mas mataas
mababa pinakamababa
mas mura pinakamura
mabango
mas marami
( f Nasa huling pahina ang sagot)
C. Hanapin sa ikalawang kolum ang katumbas na bilang ng perang nasa unang kolum.
___ 1. siyento beynte pesos a. P103
___ 2. siyento singkwenta pesos b. P320
___ 3. tres siyentos beynte pesos c. P23
___ 4. siyento tres pesos d. P120
___ 5. beynte tres pesos e. P150
f. P350
( f Nasa huling pahina ang sagot)
GAWAIN PAGKAPANOOD
A. Humanap ng isang libro ng mga resipeng Filipino. Maglista ng mga lutuing
ginagamitan ng bawang.
B. Sumulat ng ilang pangungusap ukol sa mabubuting gamit ng bawang. Ipakita ang
isinulat sa isang guro o katutubong tagapagsalita ng Tagalog.
12 AUTHENTIC TAGALOG VIDEO Second Language Teaching & Curriculum Center
SAGOT
Lesson
2 f
f ISPESIPIKONG IMPORMASYONG GAWAIN
A. 1. b, c, e; 2. c, 3. d, 4. a, 5. d
B. 1. e, 2. d, 3. b, 4. c
f GAWAING PANGWIKA
A. 1. c, 2. d, 3. a, 4. e, 5. b
B.
Pang-Uri Pahambing Pasukdol
mataas mas mataas pinakamataas
mababa mas mababa pinakamababa
mura mas mura pinakamura
mabango mas mabango pinakamabango
marami mas marami pinakamarami
C. 1. d, 2. e, 3. b, 4. a, 5. c
14 AUTHENTIC TAGALOG VIDEO Second Language Teaching & Curriculum Center
Lesson
MGA 3
Elementary
Level
BALYENA source:
SA PILIPINAS "TV Patrol
International
Edition"
ABSCBN
January 24, 1994
GAWAIN BAGO MANOOD
A. Manonood kayo ng isang bidyo tungkol sa mga nanganganib na hayop (endangered
animals). Sa listahan sa ibaba, lagyan ng tsek () ang mga hayop na matatagpuan sa
Pilipinas.
Palawan peacock pheasant
monk seal
mousedeer
tamaraw
balyena
agila
ahas
( f Nasa huling pahina ang sagot)
B. Narito ang isang listahan ng mga posibleng problema kaugnay ng pagkatuklas ng
balyena sa isang bansang Third World na katulad ng Pilipinas. Lagyan ng tsek ang
problemang inaakala ninyong tatalakayin sa panonooring bidyo.
Pagpatay sa balyena upang maipagbili at makain ng tao.
Pangangaso ng balyena (hunting) bilang isport o libangan ng
mayayamang tao.
Paghuli sa mga balyena upang gawing atraksyon o panoorin sa mga
"amusement park".
Paghuli at pagpatay sa mga balyena para sa mga pangrelihiyong ritwal.
Pagpatay sa balyena para sa mga paniniwalang supernatural.
( f Nasa huling pahina ang sagot)
16 AUTHENTIC TAGALOG VIDEO Second Language Teaching & Curriculum Center
GAWAING GLOBAL
Panoorin ang bidyo. Ayon dito, maraming nangyayari sa mga natuklasang balyena
sa Visayas. Alin sa mga sumusunod ang iyong napanood? Lagyan ng tsek () kung
tama o mali ang mga pangungusap sa ibaba:
Tama Mali
1. Pinag-aaralan ng Marine Lab ng Silliman University ang
mga balyena at ibang pang marine mammals.
2. Gumawa ng task force ang gobyerno para protektahan
ang mga balyena.
3. Hinuhuli at pinapatay ang mga balyena at kinakain ng
mga tao ang laman.
4. Sa tulong ng mga scientist at iba pa, gumagawa ang
Silliman Marine Lab ng libro tungkol sa mga marine
mammals na matatagpuan sa Pilipinas.
5. Ibinebenta ang mga balyena sa palengke.
6. Isinasabit sa labas ng bahay ang panga ng balyena para
maitaboy ang masasamang ispiritu.
7. Isang pribadong pundasyon ang sumusuporta at
nangangalaga sa mga balyena.
8. Balak na gawing isang industriya ang "whale watching"
sa Pilipinas.
( f Nasa huling pahina ang sagot)
LESSON 3: MGA BALYENA SA PILIPINAS 17
ISPESIPIKONG IMPORMASYONG GAWAIN
A. Matatagpuan dito ang mapa ng Silangang Kabisayaan. Isulat sa nakalaang espasyo
sa ibaba ang mga lugar na kinatagpuan ng mga balyena.
1.
2.
3.
( f Nasa huling pahina ang sagot)
B. Bilugan ang letra ng tamang sagot sa sumusunod na tanong:
1. Unang nalaman ni Lorie Tan ang tungkol sa mga balyena kay Louella
Dolar na isang ___________.
a. pabliser ng libro
b. researcher sa Silliman University
c. estudyante sa Silliman University
d. propesor sa Silliman University
18 AUTHENTIC TAGALOG VIDEO Second Language Teaching & Curriculum Center
2. Gumagawa ng isang ___________________ ang Silliman Marine Lab
tungkol sa marine mammals sa Pilipinas.
a. libro c. marine park
b. pagsusuri d. pananaliksik
3. Unang nakita ang mga balyena sa _____________ .
a. Cebu c. Siquijor
b. Davao d. Mactan Island
4. Naibebenta ang laman ng mga balyena sa halagang ___________ .
a. P40 - P50 isang kilo c. P25 - P30 isang kilo
b. P30 - P35 isang kilo d. P35 - P40 isang kilo
5. Nakakita ng _______________ klaseng dolphin at balyena ang grupo ng
mga taga-Silliman University.
a. lima c. pito
b. anim d. walo
( f Nasa huling pahina ang sagot)
GAWAING PANGWIKA
Mababasa sa ibaba ang isang serye ng pangungusap. Gawing negatibo o positibo ang
pangungusap upang maging tama batay sa napanood na bidyo.
1. Walang balyena o dolphin na natagpuan ang mga researcher,
photographers at journalist sa unang "whale watching expedition" sa
Pilipinas.
2. Hindi naniniwala ang mga tao na nakapagtataboy ng masamang ispiritu
ang pagsasabit ng panga ng balyena sa labas ng bahay.
LESSON 3: MGA BALYENA SA PILIPINAS 19
3. Nakagawa na ng librong nagtatala ng iba't ibang marine mammals sa
Pilipinas ang mga researcher sa Marine Lab ng Silliman University.
4. Hindi nakahandang itigil ng mga taong nakakita sa mga balyena ang
paghuli at pagpatay sa mga ito kahit na gawing industriya ang "whale
watching" sa bansa.
( f Nasa huling pahina ang sagot)
GAWAIN PAGKAPANOOD
Gumawa ng isang sulat ng pagpuri kay Louella Dolar dahil sa mga gawain niya sa
Marine Lab ng Silliman University kaugnay ng pangangalaga ng mga balyena sa
Pilipinas.
20 AUTHENTIC TAGALOG VIDEO Second Language Teaching & Curriculum Center
SAGOT
Lesson
3 f
f GAWAIN BAGO MANOOD
A. Palawan peacock pheasant
mouse deer
tamaraw
balyena
agila
B. Pagpatay sa balyena upang maipagbili at makain ng tao.
Pagpatay sa balyena para sa mga paniniwalang supernatural.
f GAWAING GLOBAL
1. tama, 2. mali, 3. tama, 4. tama, 5. tama, 6. tama, 7. mali, 8. tama
f ISPESIPIKONG IMPORMASYONG GAWAIN
A. 1.Dumaguete (Negros Oriental), 2.Siquijor, 3. Bohol
B. 1. b, 2. a, 3. d, 4. c, 5. d
f GAWAING PANGWIKA
1. May mga/Mayroong mga balyena o dolphin na natagpuan ang mga
researcher, photographers at journalists sa unang "whale watching
expedition" sa Pilipinas.
2. Naniniwala ang mga tao na nakapagtataboy ng masamang ispiritu ang
pagsasabit ng panga ng balyena sa labas ng bahay.
3. Hindi pa nakagawa ng librong nagtatala ng iba't ibang marine mammals
sa Pilipinas ang mga researcher sa Marine Lab ng Silliman University.
4. Nakahandang itigil ng mga taong nakakita sa mga balyena ang paghuli
22 AUTHENTIC TAGALOG VIDEO Second Language Teaching & Curriculum Center
at pagpatay sa mga ito para gawing industriya ang "whale watching"
sa bansa.
f LESSON 3: MGA BALYENA SA PILIPINAS 23
Lesson
MGA 4
Elementary
Level
PATALASTAS
July, 1991
GAWAIN BAGO MANOOD
Mapapanood sa modyul na ito ang limang patalastas na nahahati sa dalawang uri:
isang tungkol sa mga produkto at isang tungkol sa serbisyo-publiko o paglilingkod na
pambayan. Hulaan kung anong mga produkto at paglilingkod na pambayan ang
ipinatatalastas. Isulat ang mga sagot sa kolum sa ibaba.
Mga Produkto Serbisyo-Publiko
GAWAING GLOBAL
Panoorin ang buong bidyo. Pagkatapos, bilugan ang letra ng sagot na nagsasabi ng
diwa o nilalaman ng bawat patalastas. Balikan din ang unang pagsasanay at lagyan
din ng tsek () ang mga patalastas na nahulaan ninyo.
1. Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO)
a. ang mga programa ng PCSO
b. ang mga taong natutulungan ng PCSO
c. ang mga namamahala ng PCSO
d. ang mga bagong layunin at patakaran ng PCSO
2. Tide Ultra
a. may bagong kontest o paligsahan ang Tide
b. may bagong produkto ang Tide na mas magaling kaysa ordinaryong
sabong bareta
c. may sikreto ang Tide bar sa paglalaba
d. may galing ang Tide na hindi mapapantayan
3. Johnson's Baby Powder
a. Noon pa man, Johnson's Baby Powder na ang ginagamit ng mga ina sa
kanilang mga anak
b. Naglabas ng bagong produkto ang Johnson's
c. Mas mabango ang bagong labas na pulbos mula sa Johnson's
d. Ang Johnson's Baby Powder ay bagay sa ina at sa anak
4. Social Security System (SSS)
a. Isang patalastas na tataas ang bayad sa SSS ng mga miyembrong
empleyado
b. Isang patalastas na hindi lahat ng employer ay dapat magbayad ng
SSS
c. Isang patalastas na dapat ipagbayad sa SSS ng employer ang lahat ng
kanilang empleyado
d. Isang patalastas tungkol sa mga biyaya ng SSS
5. Knorr Sabaw ng Sinigang
a. Masarap at talagang maasim ang Knorr Sabaw ng Sinigang
b. Mas madaling magluto ng sinigang kapag Knorr Sabaw ng Sinigang
ang gagamitin
c. Mahirap gumamit ng sariwang sampalok sa sinigang
d. Maraming sampalok ang ginagamit sa Knorr Sabaw ng Sinigang
( f Nasa huling pahina ang sagot)
26 AUTHENTIC TAGALOG VIDEO Second Language Teaching & Curriculum Center
ISPESIPIKONG IMPORMASYONG GAWAIN
A. Muling panoorin ang patalastas ng Knorr Sabaw ng Sinigang. Ano ang ginagawa sa
sampalok bago ilagay sa kaldero? Pagsunud-sunurin ang mga hakbang na nasa ibaba
batay sa napanood. Numero lang ang gamitin.
___ pinipiga
___ binubuhos
___ sinasala
___ nilalaga
( f Nasa huling pahina ang sagot)
B. Panoorin naman ngayon ang patalastas ng Tide Ultra. Batay dito, anu-ano ang
kabutihang dulot ng produktong ito? Matatagpuan sa ibaba ang anim na sagot. Apat
dito ang tama at dalawa ang mali. Lagyan ng tsek () ang dalawang mali.
Mas maputi ang damit na ibinabad sa Tide Ultra kaysa sa bareta.
Mas matipid... isang scoop lang, malinis na ang labada.
Nakakaalis ng mga siksik na dumi sa labada.
May naiibang bango ang Tide Ultra.
Daig ng Tide Ultra ang dalawang sabunan ng isang bareta.
May kloroks na halo ang Tide Ultra at nakakaalis ng mantsa.
( f Nasa huling pahina ang sagot)
C. Panoorin ang mensahe ng SSS sa mga employer. Pagkatapos, sagutin ang mga
sumusunod na tanong. Bilugan ang letra ng tamang sagot.
1. Sinu-sino ang mga dapat ipagbayad ng kontribusyon sa SSS?
a. mga regular at permanenteng empleyado lamang
b. mga empleyado ng gobyerno
c. lahat ng klaseng empleyado sa pribadong sektor
2. Ano ang mangyayari sa employer kapag hindi nakabayad ng benepisyo
para sa isang nasaktang empleyado?
a. Magkakaroon ng asunto at mas malaki ang ibabayad na benepisyo ng
employer.
b. Huhulihin at makukulong ang employer na hindi nagbabayad sa SSS.
c. Aalisan ng lisensya ang mga kompanyang hindi nagbabayad sa SSS.
LESSON 4: MGA PATALASTAS 27
3. Alin sa mga sumusunod ang benepisyong maaaring makuha ng isang
empleyado ng SSS?
a. travel benefits
b. disability benefits
c. scholarship grants
( f Nasa huling pahina ang sagot)
GAWAING PANGWIKA
A. Baguhin ang anyo ng mga pangungusap sa ibaba, mula sa object focus patungong
actor focus. Magagawa sa pagsasaayos ng mga salita at parirala gaya ng makikita sa
ibaba. Tingnan ang halimbawa.
Object Focus Actor Focus
Halimbawa:
Sinisigang ng nanay ang hipon. = Nagsisigang ang nanay ng hipon.
1. Binubuhos ng lalaki ang tubig sa =
tapayan.
2. Nilalaga ng bata ang saging. =
3. Sinasala ni Maria ang katas ng =
sampalok.
4. Pinipiga ng matanda ang =
kalamansi upang gawing
sawsawan.
( f Nasa huling pahina ang sagot)
28 AUTHENTIC TAGALOG VIDEO Second Language Teaching & Curriculum Center
B. Piliin ang kasingkahulugan (synonym) ng mga salita sa kaliwa. Isulat lamang ang
letra ng tamang sagot.
___ 1. nakakulong a. magpunta
___ 2. napinsala b. bahay
___ 3. magtungo c. bata
___ 4. kapuspalad d. mahirap
___ 5. musmos e. matanda
___ 6. ulila f. nakapreso o nakabilanggo
___ 7. tahanan g. walang mga magulang
___ 8. pagmamahal h. nasira
i. pag-ibig
( f Nasa huling pahina ang sagot)
GAWAIN PAGKAPANOOD
Sa limang patalastas na napanood, ano sa tingin mo ang pinakamahusay at
pinakaepektibo? Pumili lamang ng isa at sabihin kung bakit ito ang napili.
Pagkatapos, ipakita mo ang sinulat sa isang guro ng Filipino o katutubong
tagapagsalita nito.
LESSON 4: MGA PATALASTAS 29
SAGOT
Lesson
4 f
f GAWAING GLOBAL
1. b, 2. b, 3. a, 4. d, 5. b
f ISPESIPIKONG IMPORMASYONG GAWAIN
A. 2, 4, 3, 1
B. May naiibang bango ang Tide Ultra.
May kloroks na halo ang Tide Ultra at nakakaalis ng mantsa.
C. 1. c, 2. a, 3. b
f GAWAING PANGWIKA
A. 1. Nagbubuhos ang lalaki ng tubig sa tapayan.
2. Naglalaga ang bata ng saging.
3. Nagsasala si Maria ng katas ng sampalok.
4. Nagpipiga ang matanda ng kalamansi upang gawing sawsawan.
B. 1. f, 2. h, 3. a, 4. d, 5. c, 6. g, 7. b, 8. i
30 AUTHENTIC TAGALOG VIDEO Second Language Teaching & Curriculum Center
Lesson
ISANG PARANGAL KAY 5
DR. GREGORIO Elementary
Level
"YOYONG" source:
FERNANDEZ
"Bantay Balita"
IBC-13
September 11,
1992
GAWAIN BAGO MANOOD
Sagutin ang mga sumusunod na tanong:
A. Magbigay ng tatlong dahilan kung bakit binibigyan ng parangal ang isang tao. Ilista
sa ibaba ang sagot.
B. Matatagpuan sa ibaba ang isang listahan ng mga pangyayari o gawaing isinasama sa
pagbibigay ng parangal sa isang tao sa Pilipinas. Lagyan ng tsek () ang inaakala
mong kasama sa mapapanood na bidyo.
Bibigyan ng "party" ang taong pararangalan.
Bibigyan ng regalo ang pararangalan.
Ipagpapatayo ng monumento ang pararangalan.
Tatawagin ang mga kaibigan at dating kasama sa trabaho upang
alalahanin o purihin ang taong pararangalan.
Maghahanda ng palatuntunan o programa para sa taong pararangalan.
Gagawa ng pelikula o libro tungkol sa buhay ng pararangalan.
( f Nasa huling pahina ang sagot)
C. Ang mapapanood ay parangal sa isang namatay na direktor ng pelikulang Pilipino.
Makikita sa ibaba ang isang listahan ng mga pangyayaring kabilang sa bidyo. Kasali
ang lahat ng nakalista maliban sa isa. Lagyan ng tsek () ang bilang o numero
ng pangyayaring inaakala mong hindi kasali.
Bumuo ng isang programa para sa pinarangalang direktor.
Dumalo ang mga artista at ibang taong malapit sa direktor.
Ipinakita ang ilang klip mula sa mga pelikulang ginawa ng direktor.
Binigyan ng papuri ang yumaong direktor ng mga artistang nakasama
niya sa trabaho.
Nagpasalamat ang pamilya ng yumaong direktor sa lahat ng dumalo sa
parangal sa pamamagitan ng isa sa mga anak nito.
Nagpasalamat sa lahat ang direktor para sa parangal na ipinagkaloob sa
kanya.
( f Nasa huling pahina ang sagot)
GAWAING GLOBAL
Panoorin nang buo ang bidyo. Nasa ibaba ang mga pangyayaring naganap sa
parangal. Itsek ang listahang ginawa ninyo sa I-A at B kung may nakakatulad nito.
Pagkatapos, iayos ayon sa pagkakasunud-sunod batay sa napanood. Numero ang
gamitin sa pagsasaayos.
___ Nagtipun-tipon ang mga artista at mga taong kakilala ng yumaong
direktor.
___ Nagpasalamat ang pamilya ng pinarangalang direktor.
___ Maraming artistang nagsalita at nabigay-puri sa yumaong direktor.
___ May programa o palatuntunang inihanda.
( f Nasa huling pahina ang sagot)
32 AUTHENTIC TAGALOG VIDEO Second Language Teaching & Curriculum Center
ISPESIPIKONG IMPORMASYONG GAWAIN
Sino Ang Tinutukoy? Panoorin ang bahaging pinupuri ng mga artista si Direktor
Yoyong Fernandez. Pagkatapos, piliin sa listahan ng mga mga artistang nasa kanan
ang tinutukoy sa kaliwa. Letra lamang ang isulat na sagot:
___ 1. Sino ang nakata-take 18 habang gumagawa


Use: 0.0386