• OSNOVNA ŠOLA ZBORA ODPOSLANCEV


  •   
  • FileName: ucni nacrt matematika 7.pdf [read-online]
    • Abstract: OSNOVNA ŠOLA ZBORA ODPOSLANCEVTrg zbora odposlancev 28, 1330 KočevjeTel.: 01 895 17 94Fax: 01 893 13 48e-mail: [email protected] priprava za 7. razred devetletkeŠolsko leto: 2005/2006

Download the ebook

OSNOVNA ŠOLA ZBORA ODPOSLANCEV
Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje
Tel.: 01 895 17 94
Fax: 01 893 13 48
e-mail: [email protected]
MATEMATIKA
Letna priprava za 7. razred devetletke
Šolsko leto: 2005/2006
UČITELJ:
Franc Žganjar
Lidija Gornik
Peter Pirc
UVOD
Aktivnost učencev, druge
Ura Vsebina Učni cilj Učne oblike, metode, pripomočki
opombe, opažanja
• Razgovor in seznanitev z delom v
tem šolskem letu
• Razgovor o urah aktivnosti
1. Uvodna ura
2. Ponovimo • Ponovitev snovi 5. razreda • učni list
2
Sklop: DELJIVOST NARAVNIH ŠTEVIL
Standardi znanja
Minimalni Temeljni
• Določi večkratnike in delitelje danega števila • Pri razcepu števil na prafaktorje uporabi pravilo o deljivosti števil
• Poišče skupne delitelje in najmanjši skupni večkratnik dveh števil • Na pamet določi največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik
dveh števil
Učne oblike, metode, Aktivnost učencev, druge
Ura Vsebina Učni cilj
pripomočki opombe, opažanja
• Določiti na pamet in zapisati večkratnike
danega števila;
• Usvojiti in uporabljati pojem »je
3. Večkratniki naravnih števil večkratnik«;
• Opisati velikostni odnos med številom in
njegovim večkratnikom;
• Usvojiti in uporabljati pojem »je deljivo«;
• Na pamet določiti in zapisati delitelje
preprostega števila;
• Uporabljati zveze »število a je večkratnik
4. Delitelji naravnih števil števila b«, »število b je delitelj števila a«;
• Opisati velikostni odnos med številom in
njegovim deliteljem.
3
Aktivnost učencev, druge
Ura Vsebina Učni cilj Učne oblike, metode, pripomočki
opombe, opažanja
• določiti in zapisati večkratnike in
delitelje. • Računalnik (program deljivost
5. večkratniki in delitelji
števil)
• uporabiti pravilo za deljivost z 2, 5
6. Pravila za deljivost z 2, 5 in 10n
in 10n..
7. Pravili za deljivost s 3 in 9 • uporabiti pravili za deljivost s 3 in 9.
1. raven: deljivost z 2, 3, 5 in 9 • določiti in zapisati večkratnike in
8.
2. raven: delo na računalniku delitelje; • računalnik
DIF
3. raven: deljivost s 4 in 25 • uporabiti pravila za deljivost števil.
• ugotoviti ali je število sestavljeno ali
9. Praštevila in sestavljena števila je praštevilo.
• razcepiti števila na prafaktorje
10. Razcep števila na prafaktorje • zavedati se enoličnega razcepa na
prafaktorje
• določiti na pamet skupne večkratnike
Skupni večkratniki in najmanjši
števil;
11. skupni večkratnik dveh števil
• določiti na pamet najmanjši skupni
v(a,b)
večkratnik števil.
Ura Vsebina Učni cilj Učne oblike, metode, pripomočki Aktivnost učencev, druge
4
opombe, opažanja
Ponavljanje in utrjevanje • računalnik
12. 1. raven: delo na
DIF računalniku
• določiti na pamet skupne delitelje
števil;
Skupni delitelji in • določiti na pamet največji skupni
13. največji skupni delitelj delitelj števil (brez razcepa števil na
D(a,b), tuji si števili prafaktorje);
prepoznati oz. ugotoviti, da sta si
števili tuji
• rešiti preprosto besedilno nalogo z
uporabo v(a,b);
14. Besedilne naloge • rešiti preprosto besedilno nalogo z
uporabo D(a,b).
Sklop: RACIONALNA ŠTEVILA
Standardi znanja
Minimalni Temeljni
• ulomek krajša in razširi z danim številom; • ulomek upodobi na številski premici, ga primerja z naravnim številom
• ulomka razširi na skupni imenovalec • ulomke ureja po velikosti;
• primerja ulomke po velikosti. • ulomke krajša in razširja.
5
Aktivnost učencev, druge
Učne oblike,
Ura Vsebina Učni cilj opombe, opažanja
metode, pripomočki
• zapisati dele celote z ulomkom;
• uporabiti besede števec, imenovalec, ulomkova
15. Opredelitev ulomka črta;
• prebrati ponazorjeni ulomek;
• grafično prikazati dele celote.
1. raven: v(a,b) in D(a,b),
besedilne naloge, ulomki;
• uporabiti pravila za deljivost;
2. raven: v(a,b) in D(a,b),
16. • določiti največji skupni delitelj in najmanjši
besedilne naloge, ulomki; • računalnik
DIF skupni večkratnik dveh števil ali več števil;
3. raven: delo na računalniku
v(a,b) in D(a,b), v(a,b,c) in • zapisati dele celote z ulomkom.
D(a,b,c).
• Upodobiti ulomek na številskem poltraku;
17. Ulomek na številskem poltraku • »prebrati« sliko ulomka na številskem poltraku;
• določiti ulomke, ki pripadajo isti točki na št.
poltraku;
Učne oblike, Aktivnost učencev, druge
Ura Vsebina Učni cilj
metode, pripomočki opombe, opažanja
• opredeliti in določiti enake ulomke;
• razširiti ulomke z danim številom;
18. Razširjanje ulomkov • razširiti ulomke na dani imenovalec(števec);
• krajšati ulomek z danim številom.
Krajšanje ulomkov in okrajšani • določiti (največji) skupni delitelj števca in
19.
ulomek imenovalca
6
• poznati pojem okrajšanega ulomka
• okrajšati ulomek
• opredeliti in določiti enake ulomke;
1. raven: razširjanje in
• razširiti ulomke z danim številom;
krajšanje ulomka;
• razširiti ulomke na dani imenovalec(števec);
20. 2. raven: razširjanje in
• krajšati ulomek z danim številom; • učni listi
DIF krajšanje ulomka;
3. raven: razširjanje in • določiti(največji) skupni delitelj števca in
krajšanje ulomka imenovalca;poznati pojem okrajšanega ulomka;
• okrajšati ulomek.
• ulomek z imenovalcem 1 zapisati kot naravno
število: n/1=n;
21. Ulomek kot naravno število • okrajšati ulomek ka/a, (a≠=0);
• ulomek ka/a, (a≠=0) zapisati kot količnik ka : a =
k.
Ulomek in število 1 • primerjati ulomek s številom 1;
22 • prepoznati ulomke, ki so večji (manjši) od 1;
Učne oblike, metode, Aktivnost učencev, druge
Ura Vsebina Učni cilj
pripomočki opombe, opažanja
• zapisati ulomek a/b, a>b, kot celi del in
ulomek manjši od 1 in obratno;
23. Razčlenitev ulomka • vedeti, da je zapis n/0, n∈N nesmiseln;
• zapisati število 0 kot ulomek 0/n, n ∈ N;
• razlikovati med n/0 in 0/n, n ∈ N
24. Preverjanje znanja po
• • učni listi
DIF ravneh
7
• primerjati ulomke z enakimi imenovalci in
Razširjanje ulomkov na ulomke z enakimi števci;
skupni imenovalec in • primerjati ulomke z različnimi imenovalci;
25.
urejanje po velikosti. • urediti ulomke z različnimi imenovalci po
Zaporedje ulomkov velikosti;
• oblikovati in nadaljevati dano zaporedje.
26. Besedilne naloge • rešiti različne uporabne naloge
27. Preverjanje
28. Preizkus znanja 1
29. Analiza preizkusa
• zapisati dani desetiški ulomek v ulomek z
30. imenovalcem 10n;
Decimalni ulomki
opredeliti desetiški ulomek
31. Decimalne številke zapisati desetiški ulomek z decimalno številko in
obratno
Učne oblike, metode, Aktivnost učencev, druge
Ura Vsebina Učni cilj
pripomočki opombe, opažanja
• naučiti se tehnike dela z ŽR;
• zavedati se, kako ŽR upošteva vrstni red
32.
Seznanitev z ŽR računskih operacij; žepno računalo
DIF •
• pridobiti navado predhodnega ocenjevanja in
preverjanja rezultatov;
8
• z žepnim računalom izračunati vrednosti
preprostih izrazov
Urejanje decimalnih številk po • primerjati ulomke zapisane z decimalnimi
33.
velikosti številkami
• uporabiti decimalne številke pri zapisovanju
34. Decimalne številke in merjenje
merskih števil različnih količin
35. Preverjanje znanja • učni listi
36.
Zapis decimalnih števil učni listi
DIF •
Sklop: RAČUNSKE OPERACIJE Z ULOMKI
Standardi znanja
Minimalni Temeljni
• preproste ulomke sešteva in odšteva • računa z ulomki, reši preproste besedilne naloge, kjer (lahko) uporabi
• izračuna vrednost preprostega številskega izraza z ulomki (brez sklepni račun
oklepajev) • izračuna vrednost izraza (tudi z oklepaji) ter tabelira preproste izraze
Učne oblike, metode, Aktivnost učencev, druge
Ura Vsebina Učni cilj
pripomočki opombe, opažanja
37. Seštevanje in odštevanje • seštevati in odštevati ulomke manjše od ena, z
9
ulomkov z enakimi enakimi imenovalci;
imenovalci • ponazoriti na št. poltraku seštevanje in
odštevanje ulomkov z enakimi imenovalcem;
• rezultat zapisati kot okrajšani in razčlenjeni
ulomek.
• na pamet dopolniti do ena ulomek, ki je manjši
od ena;
38. Dopolnitev ulomka do ena
• grafično ponazoriti odštevanje ulomka od
celega dela.
• določiti najmanjši skupni večkratnik
imenovalcev (najmanjši skupni imenovalec);
Seštevanje in odštevanje
• ulomke razširiti na najmanjši skupni
39. ulomkov z različnimi
imenovalec;
imenovalci
• seštevati ulomke z različnimi imenovalci;
• odšteti ulomke z različnimi im.
• rešiti preproste enačbe z ulomki;
40. 1., 2. in 3. raven: seštevanje
• rešiti različne naloge z ulomki; • učni listi
DIF in odštevanje ulomkov
• seštevati in odštevati ulomke
Učne oblike, metode, Aktivnost učencev, druge
Ura Vsebina Učni cilj
pripomočki opombe, opažanja
Računska pravila za
• samostojno preveriti veljavnost zakonov o
41. seštevanje: zakon o
zamenjavi in združevanju
zamenjavi in združevanju
42. Ponavljanje • učni list
43. Preizkus znanja 2
44. Analiza preizkusa
10
Sklop: TRANSFORMACIJE
Standardi znanja
Minimalni Temeljni
• učenec/učenka prepozna medsebojno lego dveh krožnic; • učenec/učenka opiše medsebojno lego dveh krožnic;
• nariše zrcalno sliko točke, premice, daljice in lika glede na premico oz. • v nalogi ali problemu prepozna ter določi vrsto transformacije;
točko • opiše lastnosti zrcaljenja, uporablja simboliko
Učne oblike, metode, Aktivnost učencev, druge
Ura Vsebina Učni cilj
pripomočki opombe, opažanja
11
• izmeriti razdaljo med dvema točkama;
• povezati pojma razdalja med točkama in
dolžina daljice;
• oceniti, ugotoviti, meriti in simbolično zapisati
skladnost dveh daljic;
Razdalja med točkama • opredeliti, oceniti, izmeriti in simbolično
d(A,B), razdalja med točko zapisati razdaljo med točko in premico;
45. in premico d(A,p) • narisati točko v določeni razdalji od premice; • učni listi
Razdalja med dvema
• izmeriti razdaljo med dvema premicama;
premicama d(p,q)
• simbolično zapisati razdaljo med dvema
premicama;
narisati dani premici vzporednico v določeni
razdalji.
• narisati dve krožnici;
Medsebojna lega dveh
46. • določiti medsebojno lego dveh krožnic;
krožnic
• usvojiti pojem središčne razdalje.
Učne oblike, metode, Aktivnost učencev, druge
Ura Vsebina Učni cilj
pripomočki opombe, opažanja
• z načrtovanjem ugotoviti medsebojno lego
dveh krožnic, če se spreminja središčna
Medsebojna lega dveh razdalja, polmera pa sta enaka;
47. krožnic – načrtovanje, • opisati medsebojno lego dveh krožnic;
središčna razdalja • določiti središčno razdaljo dveh mimobežnih,
dotikajočih in sekajočih se krožnic;
• uporabljati simboliko v zvezi s krožnico.
48.
Razdalje • učni listi
DIF
49. Transformacije - uvod • prepoznati osnovne transformacije;
12
• določiti osnovne lastnosti transformacij na
konkretnih primerih
• narisati zrcalno sliko točke, premice, daljice,
Zrcaljenje čez premico in kota, lika čez izbrano premico;
50.
lastnosti • simbolično zapisati zrcaljenje;
• uporabljati lastnosti zrcaljenja
• narisati zrcalno sliko točke, premice, daljice,
Zrcaljenje čez točko in kota, lika čez izbrano točko;
51.
lastnosti • simbolično zapisati zrcaljenje;
• uporabljati lastnosti zrcaljenja
52. Krožnica
• učni list
DIF Zrcaljenje čez premico
• prepoznati osno in središčno somerne
Osna in središčna
53. množice točk
somernost
• določiti somernico, središče somerrnosti
Učne oblike, metode, Aktivnost učencev, druge
Ura Vsebina Učni cilj
pripomočki opombe, opažanja
• usvojiti pojem simetrale daljice;
54. Simetrala daljice
• reševati preproste konstrukcijske naloge
• usvojiti pojem simetrala kota;
55. Simetrala kota • načrtovati preproste konstrukcijske naloge
• prepoznati osnovne transformacije;
56.
Transformacije • določiti osnovne lastnosti transformacij na • učni listi
DIF
konkretnih primerih
Načrtovanje kotov s • s šestilom načrtati kote 60°, 30°, 15°, 90°,
57.
šestilom 120°
13
• prepoznati dvojice kotov (sovršne in sokote);
58. Sovršni koti in sokoti
• reševati preproste naloge o teh dvojicah kotov
• določiti dvojice izmeničnih kotov
59. Izmenični koti
• reševati preproste naloge o izmeničnih kotih
• načrtati simetralo daljice in simetralo kota
60. Preverjanje znanja na treh
• s šestilom načrtati kote • učni listi
DIF ravneh
• zrcaliti preko točke in premice
61. Preizkus znanja 3
62. Analiza preizkusa
Sklop: GEOMETRIJSKE OBLIKE –TRIKOTNIK
Standardi znanja
Minimalni Temeljni
• poimenuje trikotnik glede na stranice in kote; • trikotniku očrta in včrta krog;
• trikotniku označi oglišča, stranice, notranje kote; • med danimi trikotniki prepozna in določi osno somerne trikotnike;
• v trikotniku nariše vsaj eno višino; • glede na dane podatke izračuna kote trikotnika;
• pozna vsoto notranjih kotov v trikotniku in lastnost uporabi v nalogi; • načrta trikotnik glede na dane podatke: s-s-s, s-k-s, k-s-k, s-k-k in s
• načrta trikotnik s podatki s-s-s, s-k-s, k-s-k pomočjo višine
Učne oblike, metode, Aktivnost učencev, druge
Ura Vsebina Učni cilj
pripomočki opombe, opažanja
14
• trikotniku označiti oglišča, kote in stranice;
63. Lastnosti trikotnika
• klasificirati trikotnike glede na kote in glede na
64. Opis • delo v skupinah
stranice; Projektno delo
DIF • • izvedemo kot ure aktivnosti
65. (ure aktivnosti) • poznati in uporabljati odnos med dolžinami
stranic ( trikotniško prav.)
• razlikovati pojma notranji in zunanji koti
trikotnika;
• notranjim kotom trikotnika določiti pripadajoče
zunanje kote;
66. Koti trikotnika • poznati vsoto notranjih in zunanjih kotov
trikotnika;
• izračunati tretji kot v trikotniku;
• poznati in uporabljati odnos med notranjim in
zunanjim kotom
Načrtovanje trikotnikov z
• načrtati trikotnik, če so znane vse tri stranice;
znanimi podatki (s-s-s)
67. • načrtati trikotnik z znanimi podatki
Načrtovanje trikotnikov (s-
k-s) • narisati simetrale stranic
Učne oblike, metode, Aktivnost učencev, druge
Ura Vsebina Učni cilj
pripomočki opombe, opažanja
Načrtovanje – vaje
1. raven: s-s-, s-k-s
68. 2. raven: s-s-s, s-k-s, k-s-
• utrjevati načrtovanje trikotnikov • učni listi
DIF k
3. raven: s-s-s, s-k-s, k-s-
k, k-s-s
• poznati tretji in četrti skladnosti izrek;
Načrtovanje trikotnikov (k-
• načrtati trikotnike z znano stranico in kotoma,
s-k)
69. ki ležita ob stranici;
Načrtovanje trikotnikov (k-
s-s) • načrtati trikotnike s podatki; stranica, kot ter
stranica nasproti večjega kota
15
• s pomočjo modelov spoznati lastnosti
pravokotnih, enakokrakih in enakostraničnih
trikotnikov;
• pridobljeno znanje uporabiti pri načrtovanju
Načrtovanje pravokotnih, pravokotnih, enakokrakih in enakostraničnih
70. enakokrakih in trikotnikov;
enakostraničnih trikotnikov • poznati, da sta enakokraki in enakostranični
trikotnik osno somerna lika
• ugotoviti preko načrtovanja, da se simetrale
Središče trikotniku očrtane stranic sekajo v skupni točki – središču
71. in včrtane krožnice – trikotniku očrtane krožnice;
načrtovanje
Učne oblike, metode, Aktivnost učencev, druge
Ura Vsebina Učni cilj
pripomočki opombe, opažanja
72. Preverjanje znanja na treh
• učni listi
DIF ravneh
• ugotoviti preko načrtovanja, da se simetrale
Središče trikotniku očrtane
kotov sekajo v skupni točki – središču
73. in včrtane krožnice –
trikotniku včrtane krožnice; •
načrtovanje
• trikotniku očrtati krožnico
trikotniku včrtati krožnico
• opredeliti višino trikotnika;
74. Višine trikotnika • narisati višino v trikotniku in izmeriti njeno
dolžino;
16
• določiti višinsko točko
• izmeriti vse tri višine trikotnika;
Načrtovanje trikotnikov- en
75. • načrtati trikotnik, če je med podatki višina
podatek je višina
(višinski pas pri topokotnih trikotnikih)
Težišče in težiščnice
76. • opredeliti pojem težiščnice in težišča
trikotnika
Sklop: MNOŽENJE IN DELJENJE ULOMKOV
Standardi znanja
Minimalni Temeljni
• preproste ulomke množi in deli • računa z ulomki, reši preproste besedilne naloge, kjer (lahko) uporabi
• izračuna vrednost preprostega številskega izraza z ulomki (brez sklepni račun
oklepajev) • izračuna vrednost izraza (tudi z oklepaji) ter tabelira preproste izraze
Učne oblike, metode, Aktivnost učencev, druge
Ura Vsebina Učni cilj
pripomočki opombe, opažanja
• produkt ulomka z naravnim številom
Množenje in deljenje prevesti v vsoto ulomkov;
77.
ulomkov z naravnim • samostojno oblikovati pravilo za množenje
78.
številom ulomka z naravnim številom;
• deliti ulomek z naravnim številom.
17
• ulomek pomnožiti z ulomkom;
Množenje ulomka z • pomnožiti ulomka s predhodnim
79. •
ulomkom krajšanjem
• hitro in spretno množiti ulomke
1. in 2. raven:
množenje ulomka • samostojno preveriti veljavnost zakonov
80.
134. raven: • ulomek pomnožiti z naravnim številom in • učni listi
DIF
vrstni red računskih z ulomkom
operacij
Aktivnost učencev, druge
Ura Vsebina Učni cilj Učne oblike, metode, pripomočki
opombe, opažanja
81. Deljenje ulomka z ulomkom • deliti ulomek z ulomkom
Vaje v množenju in deljenju • množiti ulomek z ulomkom;
82.
ulomka za ulomkom • deliti ulomek z ulomkom
83. Seštevati izraze brez oklepajev • izračunati vrednost številskega izraza
134. in 2. raven:
• zapisati dvojni ulomek kot deljenje
vaje v deljenju in
84. ulomka z ulomkom;
množenju ulomkov; • učni listi
DIF • hitro in spretno množiti in deliti
2. raven:
dvojni ulomek ulomke
• izpostaviti skupni faktor;
• uporabiti zakon o razčlenjevanju pri
85. Spretno računanje (zakon o
spretnem računanju;
86. razčlenjevanju)
• izračunati vrednost izrazov z ulomki, v
katerih nastopajo vse štiri računske
18
operacije
87. Seštevati izraze brez in z • izračunati vrednost številskega izraza
oklepaji
88.
DIF Preverjanje znanja po ravneh

Številski izrazi z oklepaji (težji • izračunati vrednost številskega izraza
89.
primeri ) z oklepaji;
90. Zapisovanje izrazov po • znati zapisati izraz po besedilu in
besedilu izračunati njegovo vrednost
91 Preverjanje
Učne oblike, metode, Aktivnost učencev, druge
Ura Vsebina Učni cilj
pripomočki opombe, opažanja
92.
Preizkus znanja 4 in analiza •
93.
94. Seštevanje in odštevanje
• seštevati in odštevati decimalne številke
95. decimalnih številk
Decimalne številke in merjenje • uporabiti decimalne številke pri zapisovanju
96.
Seštevanje in odštevanje merskih števil različnih količin; • učni listi
DIF
decimalnih številk • seštevati in odštevati decimalne številke
97. Množenje in deljenje z 10n • množiti in deliti decimalne številke z 10n
98. Množenje decimalnih številk • pisno množiti decimalne številke
Deljenje decimalnih številk z • pisno deliti decimalno številko z naravnim
99.
naravnim številom številom
1. raven: vaje v množenju
100. dec. številk • pisno množiti decimalne številke
• učni listi
DIF 2. raven: vaje v množenju • z žepni računalom preveriti rezultat
dec. številk
19
3. raven: vaje v množenju
dec. številk
101. • pisno deliti decimalno številko z decimalno
Deljenje decimalnih števil številko
• izračunati vrednost številskega izraza z
102. Številski izrazi brez oklepajev
decimalno številko
• izračunati vrednost številskega izraza z
103. Številski izrazi z oklepaji
oklepaji
104. • po besedilu zapisati ustrezen številski izraz in
Reševanje besedilnih nalog
DIF izračunati njegovo vrednost
Sklop: GEOMETRIJSKE OBLIKE – ŠTIRIKOTNIK
Standardi znanja
Minimalni Temeljni
• označi oglišča, stranice, notranje kote, diagonale štirikotnika; • prepozna in opiše štirikotnik, ga n


Use: 0.0449