• Kolegij: OSNOVE MENADŽMENTA


  •   
  • FileName: Osnove_menad-menta.pdf [read-online]
    • Abstract: Kolegij: OSNOVE MENADŽMENTA-preddiplomski studij-Syllabus za ak. god. 2010./2011., 3. zimski semestarNositeljica kolegija i izvođač predavanja:Doc. dr. sc. Ivona Vrdoljak RagužKabinet: EK-2Konzultacije: ponedjeljkom 13.30-14.30

Download the ebook

Kolegij: OSNOVE MENADŽMENTA
-preddiplomski studij-
Syllabus za ak. god. 2010./2011., 3. zimski semestar
Nositeljica kolegija i izvođač predavanja:
Doc. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž
Kabinet: EK-2
Konzultacije: ponedjeljkom 13.30-14.30
utorkom od 10.00-12.00
e-mail: [email protected]
Izvođači seminarske nastave:
Kabinet: BK-1
mr.sc. Zorica Krželj – Čolović
Konzultacije: srijedom 11,00-12,00
četvrtkom 11,30-13,30
e-mail: [email protected]
Kabinet: BK-1
Matea Matić, mr.spec.
Konzultacije: srijedom i četvrtkom 11,30-13,30
e-mail: [email protected]
Službene web stranice kolegija:
http://www.unidu.hr/ekonomija/opsirnije1.php?clanak_id=2015
(ući na stranice Sveučilišta u Dubrovniku, naći smjer poslovna ekonomija i
kliknuti na kolegij)
PREDAVANJA: utorak 08.00-10.00, mali amfiteatar
SEMINARSKA NASTAVA: četvrtak 10.00-12.00, mali amfiteatar
NASTAVNI CILJEVI: Cilj je ovog kolegija informirati studente o ulozi i značaju menadžmenta
u upravljanju organizacijama, procesima, ljudima. Osim toga, cilj je povećati sposobnost
razumijevanja menadžmenta kao procesa, funkcije, znanosti i profesije. Upoznavanje s
temeljnim konceptima, teorijama i funkcijama menadžmenta kao što su: planiranje,
organiziranje, vođenje, menadžment ljudskih potencijala i kontroliranje. Kolegij povećava
razumijevanje i primjenu specifičnih menadžerskih tehnika.
KRATKI SADRŽAJ PREDMETA: Pojam i definiranje menadžmenta. Funkcije i zadaci
menadžmenta. Menadžerske vještine. Teorije menadžmenta. Etika i društvena odgovornost
menadžmenta. Važnost i utjecaj interne i eksterne okoline na menadžment, odnos poduzeće -
okolina. Utjecaj kulture društva na menadžment. Temeljne odrednice planiranja: pojam,
sadržaj, razine i tipovi planiranja, etape u procesu planiranja, vremenski horizont i
odgovornost za planiranje. Strategija i strateško planiranje: određenje strategije, strateški
menadžment. Donošenje odluka: priroda, modeli, proces i tehnike donošenja odluka, grupno
odlučivanje, sustavi za potporu odlučivanju. Organizacija: načela organizacija, formalne i
neformalne organizacije, organizacijska struktura (temeljni oblici i modeli, te faktori utjecaja).
Vodstvo: značenje i teorija vodstva, funkcije i uloge vođe, stilovi vodstva, modeli vodstva,
suvremeni pristup vodstvu. Motivacija: pristupi i teorije motivacije. Planiranje, regrutiranje,
selekcija i razvoj ljudskih potencijala: određenje kadroviranja, regrutiranje, selekcija, obuka i
razvoj kadrova. Procjena performansi i upravljanje kompenzacijama: pojam, karakteristike,
1
sadržaj i metode procjene performansi, kompenzacije i njihovi oblici. Interpersonalni procesi:
grupe, interpersonalni i intergrupni konflikti, komuniciranje. Kontroliranje: značaj, funkcija,
sustav i proces kontrole, vrste kontrole, tehnike i metode, uspješnost kontrole. Metode i
tehnike kontrole: metode financijske kontrole, metode kontrole operacija, marketinga i
ljudskih resursa. Suvremeni pristupi, trendovi i promjene u menadžmentu (TQM, BPR, učeća
organizacija, krizni menadžment, menadžment konflikta,...).
OBVEZE STUDENATA
Nastava će se izvoditi u obliku predavanja, seminara i samostalnog rada studenata. Seminarska
nastava će se izvoditi u obliku radionica u okviru kojih će se rješavati zadatci, prezentirati
slučajevi iz prakse i studijske literature.
Studenti koji su redovito prisutni na predavanjima i seminarima moći će polagati kolokvije.
Sveukupno će se iz kolegija održati 2 kolokvija. U konačnu ocjenu uključuje se još i aktivnost
studenta tijekom nastave (sudjelovanje u raspravama, rješavanje zadataka, uočavanje problema
u predočenim studijama slučajeva, kratki testovi i sl.).
Iz kolegija se obvezatno izrađuje pristupni rad koji je preduvjet za izlazak na ispit (ili upis
konačne ocjene u indeks).
Pristupni rad izrađuje se timski i obuhvaća: prezentaciju i izvješće u pisanom i elektroničkom
obliku.
Uvjeti za oslobađanje polaganja ispita
REDOVNI STUDENTI
aktivno sudjelovanje na nastavi
sudjelovanje na pristupnom radu koji se usmeno prezentira
ostvariti 70 % nazočnosti na nastavi (uvjet za dobivanje potpisa - studenti koji ne
ispune ovaj uvjet ne mogu dobiti potpis)
položiti dva kolokvija
IZVANREDNI STUDENTI
Osim redovitih studenata, kolokviju iznimno mogu pristupiti i izvanredni studenti koji ispune
uvjet prisustvovanja na nastavi i izrade pristupnog rada, iako im to nije ni uvjet ni obveza za
izlazak na ispit u redovitim ispitnim rokovima.
POLAGANJE ISPITA U REDOVNIM ROKOVIMA
Studenti koji nisu položili ispit preko kolokvija, ali su ostvarili uvjete za dobivanje potpisa,
mogu pristupiti polaganju ispita u redovitim rokovima. Kolegij je jednosemestralni i studenti
mogu polagati ispit nakon odslušanog trećeg semestra nastave, to jest počevši s zimskim
ispitnim rokom ak. god. 2010./2011. Ispit se polaže pismeno, a sadrži teorijske i praktične
elemente (zadatke).
PRAĆENJE I OCJENJIVANJE STUDENATA IZ KOLEGIJA OSNOVE MENADŽMENTA A
TEMELJENO NA NAČELIMA BOLONJSKOG PROCESA (u bodovima)
Pohađanje nastave (uvjet 70% nazočnosti nastavi) 0 do 10
Aktivnosti tijekom nastave 0 do 10
Pristupni rad istraživanje 0 do 20
Prvi kolokvij (uvjet za prolaz kolokvija je 50% točnih odgovora) 0 do 30
Drugi kolokvij (uvjet za prolaz kolokvija je 50% točnih odgovora) 0 do 30
2
BODOVNI RAZREDI
0 - 50 nedovoljan (1)
51 - 65 dovoljan (2)
66 - 80 dobar (3)
81 - 90 vrlo dobar (4)
91 - 100 izvrstan (5)
METODE IZVOĐENJA NASTAVE
predavanja
seminarska nastava
vježbe
rasprave
prezentacije
projektni zadatci
konzultacije
rješavanje zadataka
ST MAKSIMALAN
LITERATURA
Obvezna literatura
Buble, M.: Osnove menadžmenta, Sinergija, Zagreb, 2006.
Matić, I., Pavić, I., Mateljak, Ž., Menadžment – priručnik za nastavu (2. izmijenjeno
izdanje), Ekonomski fakultet Split, Split, 2009.
Dopunska literatura
Buble, M.: Menadžment, Ekonomski fakultet Split, Split, 2006.
Sikavica, P., Bahtijarević-Šiber, F., Pološki-Vokić, N., Temelji menadžmenta, Školska
knjiga, Zagreb, 2008.
Certo, S. C., Certo, S. T., „Modern Management“, tenth edition, Pearson, Prentice Hall,
New Yersey, 2006.
Kreitner, R., „Management“, ninth edition, Boston, Houghton Mifflin Company, 2004.
Drucker, P., „Najvažnije o menadžmentu“, MEP Consult, Zagreb, 2005.
Collins, E. G. C., Devanna, M., A., „Izazovi menadžmenta u XXI. stoljeću“, Mate d.o.o.,
Zagreb, 2002.
Weihrich, H., Koontz, H., Menadžment, Mate, Zagreb, 1994.
TEME PRISTUPNIH RADOVA
Obrada stručnih članaka i znanstvenih knjiga s područja menadžmenta s aktualnom
tematikom (u dogovoru s asistenticama).
SEMINARSKI RAD I ZAVRŠNI RAD
O namjeri pisanja seminarskog rada i/ili završnog rada studenti se mogu konzultirati s
nositeljem kolegija. Seminarski rad kao i završni rad student izrađuje individualno.
3
TEME ZAVRŠNIH RADOVA
Društvena odgovorno poslovanje
Organizacija i menadžment u hotelskom poduzeću
Modeli i proces donošenja odluka
Utjecaj okoline poduzeća na poslovanje trgovačkog poduzeća
Obilježja menadžmenta ljudskih potencijala (konkretan primjer)
Važnost i uloga kvalitte i standarda kvalitete u suvremenom poslovanju
Važnost funkcije planiranja i kontroliranja u suvremenim poduzećima
Organizacijska struktura velikih trgovačkih poduzeća (konkretan primjer)
Korporativne strategije nastupa na inozemnim tržištima
Vođenje projektnih timova (konkretan primjer)
TEME SEMINARSKIH RADOVA
Cjelovito upravljanje kvalitetom
Implementacija franshiznog poslovanja
Strateška kontrola
Organizacijska struktura
Primjena SWOT analize na primjeru poduzeća
Funkcija planiranja
Korporativno upravljanje
Žene u menadžmentu
Učeća organizacija
Organizacijska kultura
OKVIRNA ISPITNA PITANJA
Definiranje menadžmenta
Ključne komponente efektivnog menadžera
Tipovi menadžmenta s aspekta hijerarhijskih razina
Menadžerske funkcije
Organizacijske funkcije
Odnos između menadžera, vlasnika, poduzetnika i vođe
Aktivnosti menadžera
Uloge menadžera
Menadžerske vještine
Pojava i razvoj teorije menadžmenta
Pristupi teorijama menadžmenta
Okolina (interna i eksterna) poduzeća
PEST model okoline
Etika i menadžment
Društvena odgovornost i menadžment
Planiranje kao menadžerska funkcija
Razine i tipovi planiranja
Etape procesa planiranja
Upravljanje pomoću ciljeva (MBO)
Vizija poduzeća
Misija poduzeća
Karakteristike ciljeva poduzeća
Metode predviđanja
Strategija
Strategijsko planiranje
Strategijski menadžment
4
SWOT analiza
BCG matrica
GE matrica
ADL matrica
Odlučivanje i proces donošenja odluka
Analiza točke pokrića
Odlučivanje u uvjetima izvjesnosti, rizika i neizvjesnosti
Stablo odlučivanja
Organizacija kao menadžerska funkcija
Metode organizacije
Organizacijska struktura i njezino oblikovanje
Klasični oblici organizacijskih struktura
Suvremeni trendovi u oblikovanju organizacije
Upravljanje ljudskim potencijalima kao menadžerska funkcija
Planiranje potreba za ljudskim potencijalima
Određivanje kvalifikacijske strukture ljudskih potencijala
Regrutiranje i selekcija ljudskih potencijala
Procjena radnog učinka
Tehnički aspekti procjene radnog učinka
Upravljanje kompenzacijama
Mogući pristupi ocjenjivanja menadžera
Ponašanje i modeli ponašanja ljudi u organizaciji
Motivacija i motivatori
Teorije motivacije
Vođenje kao menadžerska funckija
Obilježja vođe
Modeli vodstva
Suvremeni pristup vodstvu
Svrha i važnost komunikacije u organizaciji
Komunikacijski proces u organizaciji
Grupe u organizaciji
Nagrade i stres menadžera
Kontroliranje kao menadžerska funkcija
Vrste kontrole
Razine kontrole
Odnosi menadžerskih funkcija planiranja i kontroliranja
Metode i tehnike menadžerske kontrole
Total Quality Management (TQM)
Benchmarking
Business Process Reeingeenering (BPR)
Učeća organizacija
Menadžment konflikta
Krizni menadžment
Menadžment promjena
Informacijska tehnologija i menadžment
TERMINI I TEME PREDAVANJA
05.10.2010. Uvodno predavanje: funkcije, aktivnosti i uloge menadžera, menadžerske vještine,
menadžment kao znanost i vještina
12.10.2010. Razvoj teorije menadžmenta
5
19.10.2010. Menadžment i okolina: pojmovno određenje, eksterna i interna okolina, odnos
poduzeće-okolina
26.10.2010. Etika i društvena odgovornost menadžmenta
02.11.2010. Temeljne odrednice planiranja: pojam, sadržaj, razine i tipovi planiranja, etape u
procesu planiranja, vremenski horizont i odgovornost za planiranje
09.11.2010. Strategija i strategijsko planiranje, strategijski menadžment
16.11.2010. Odlučivanje: priroda, modeli, proces i tehnike donošenja odluka
23.11. 2010. Prvi kolokvij
30.11.2010. Osnove organiziranja: pojam i sadržaj organiziranja, oblikovanje organizacijske
strukture i njezini oblici
07.12.2010. Planiranje, regrutiranje, selekcija i razvoj ljudskih potencijala
14.12.2010. Procjena performansi i upravljanje kompenzacijama
21.12.2010. Vodstvo, vođenje i motivacija (osnovne značajke, teorije i modeli)
04.01.2011. Interpersonalni procesi: grupe, interpersonalni i intergrupni konflikti,
komuniciranje
11.01.2011. Kontroliranje: pojam, proces, sustavi, razine, metode i tehnike
18.01.2011. Drugi kolokvij
RASPORED REDOVNIH ISPITNIH ROKOVA:
Navedeni raspored bit će naknadno objavljen.
Studenti svoja mišljenja, prijedloge, primjedbe i sugestije mogu uputiti nositeljici
kolegija na e-mail naveden na početku ovoga Syllabusa.
6


Use: 0.0588