• ZAKON O JAVNIM PUTEVIMA


  •   
  • FileName: Zakon o javnim putevima.pdf [read-online]
    • Abstract: ZAKON O JAVNIM PUTEVIMA(“Sluzbeni glasnik RS“, broj 101/2005)I OSNOVNE ODREDBEClan 1.Ovim zakonom ureduju se pravni polozaj javnih puteva, uslovi i nacin upravljanja, zaštite i odrzavanjajavnih puteva, izvori i nacin finansiranja javnih puteva, posebni uslovi za izgradnju i rekonstrukciju

Download the ebook

ZAKON O JAVNIM PUTEVIMA
("Sluzbeni glasnik RS", broj 101/2005)
I OSNOVNE ODREDBE
Clan 1.
Ovim zakonom ureduju se pravni polozaj javnih puteva, uslovi i nacin upravljanja, zaštite i odrzavanja
javnih puteva, izvori i nacin finansiranja javnih puteva, posebni uslovi za izgradnju i rekonstrukciju
javnih puteva i inspekcijski nadzor.
Clan 2.
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledece znacenje:
1) "put" jeste izgradena, odnosno utvrdena površina koju kao saobracajnu površinu mogu da koriste
svi ili odredeni ucesnici u saobracaju, pod uslovima odredenim zakonom i drugim propisima;
2) "javni put" jeste put koji ispunjava propisane kriterijume za kategorizaciju od strane nadleznog
organa;
3) "drzavni put" jeste javni put koji saobracajno povezuje:
- teritoriju drzave sa mrezom evropskih puteva, odnosno deo je mreze evropskih puteva;
- teritoriju drzave sa teritorijom susednih drzava;
- celokupnu teritoriju drzave;
- privredno znacajna naselja na teritoriji drzave;
- podrucje dva ili više okruga ili podrucje okruga, kao i njegov deo koji prolazi kroz naselje, u slucaju
da nije izgraden obilazni put pored naselja;
4) "autoput" jeste drzavni put koji je namenjen iskljucivo za saobracaj motornih vozila, sa fizicki
razdvojenim kolovozima po smerovima, denivelisanim raskrsnicama, potpunom kontrolom pristupa,
koji ima najmanje dve saobracajne i jednu zaustavnu traku za svaki smer i kao takav obelezen
propisanim saobracajnim znakom;
5) "opštinski put" jeste javni put koji saobracajno povezuje teritoriju opštine, odnosno grada, kao i
teritoriju opštine, odnosno grada sa mrezom drzavnih puteva;
6) "saobracajna površina" jeste posebno uredena površina za odvijanje svih ili odredenih vidova
saobracaja ili mirovanje vozila;
7) "nekategorisani put" jeste saobracajna površina koja je dostupna vecem broju raznih korisnika,
koju nadlezni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao
nekategorisani put;
8) "biciklisticka staza" jeste saobracajna površina obelezena propisanim saobracajnim znakom,
namenjena za saobracaj bicikala i bicikala sa motorom;
9) "naselje" jeste izgradeni funkcionalno objedinjen prostor na kome su obezbedeni uslovi za zivot i
rad i za zadovoljavanje zajednickih potreba stanovnika, cije se granice utvrduju prostornim, odnosno
urbanistickim planom opštine, odnosno grada i oznacavaju propisanim saobracajnim znakom na
javnom putu;
10) "put van naselja" jeste deo javnog puta van granica naselja;
11) "put u naselju" jeste deo javnog puta unutar granica naselja cije se karakteristike utvrduju
prostornim, odnosno urbanistickim planom opštine, odnosno grada;
12) "ulica" jeste javni put u naselju koji saobracajno povezuje delove naselja;
13) "oznacavanje javnih puteva" jeste postupak definisanja kategorije i prostornog polozaja puta
(kilometarska i hektometarska stacionaza);
14) "evidencija javnih puteva" jeste propisana sadrzina saobracajno-tehnickih podataka i postupak
prikupljanja, odnosno obnavljanja tih podataka o javnim putevima;
15) "kolovozna konstrukcija" jeste sistem koji sluzi da primi mehanicka dejstva vozila i prenese ih na
donji stroj javnog puta, da omoguci bezbedno, nesmetano i ekonomicno kretanje vozila, bicikala i
pešaka. Završni sloj kolovozne konstrukcije je kolovozni zastor;
16) "kolovoz" jeste izgradena površina javnog puta po kojoj se odvija saobracaj i cine ga saobracajne
trake (vozne, dodatne, ivicne, zaustavne i sl.) za kretanje, odnosno mirovanje vozila;
17) "bankina" jeste element javnog puta u nasipu koji obezbeduje bocnu stabilnost kolovozne
konstrukcije i sluzi za postavljanje saobracajne signalizacije i opreme puta;
18) "rigola" jeste element javnog puta u useku za prihvatanje i kontrolisano vodenje površinskih voda
koji obezbeduje stabilnost kolovozne konstrukcije;
19) "berma" jeste prostor izmedu rigole i kosine useka i sluzi za zaštitu rigole od erodiranog
materijala, postavljanje saobracajne signalizacije i opreme puta, kao i za obezbedenje preglednosti
puta;
20) "razdelna traka" jeste element javnog puta kojim se fizicki razdvajaju smerovi voznje i sluzi za
postavljanje saobracajne signalizacije i opreme puta, kao i za izgradnju elemenata putnog objekta.
Razdelna traka širine vece od šest metara jeste razdelni pojas;
21) "zaštitna traka" jeste element javnog puta kojim se fizicki razdvaja saobracaj motornih vozila od
nemotorizovanog saobracaja;
22) "putni objekti" su mostovi, nadvoznjaci, podvoznjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli,
galerije, potporni i oblozni zidovi i sl.;
23) "nadvoznjak" jeste putni objekat iznad javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno
infrastrukturnim sistemom;
24) "podvoznjak" jeste putni objekat ispod javnog puta za ukrštanje u dva nivoa sa putem, odnosno
infrastrukturnim sistemom;
25) "objekti, postrojenja i uredaji za odvodnjavanje" sluze za sakupljanje, odvodenje, odnosno
preusmeravanje površinskih, pribreznih i podzemnih voda radi zaštite puta, odnosno suseda puta od
štetnog dejstva voda sa puta;
26) "prateci sadrzaji javnog puta" jesu moteli, restorani, servisi, stanice za snabdevanje motornih
vozila gorivom, prodavnice, objekti za rekreaciju i drugi objekti namenjeni pruzanju usluga
korisnicima puta;
27) "autobusko stajalište" je posebno izgradena i oznacena saobracajna površina uz kolovoz javnog
puta ili prikljucena na kolovoz javnog puta, namenjena za zaustavljanje vozila;
28) "granice gradenja" jesu linije unutar kojih se izvode gradevinski zahvati prilikom izgradnje,
rekonstrukcije ili odrzavanja javnog puta;
29) "zemljišni pojas" jeste kontinualna površina sa obe strane useka i nasipa, širine najmanje jedan
metar, mereno od linija koje cine krajnje tacke poprecnog profila javnog puta van naselja na spoljnu
stranu;
30) "raskrsnica" jeste površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju putevi i moze biti površinska (ukrštanje
u nivou), ili denivelisana (ukrštanje van nivoa);
31) "ukrštaj" jeste mesto ukrštanja dva puta, puta i zeleznicke infrastrukture ili ukrštanje puta sa
drugim infrastrukturnim sistemima van nivoa;
32) "prilazni put" jeste saobracajna površina preko koje se omogucava vlasniku, odnosno
neposrednom drzaocu nepokretnosti koja se nalazi pored javnog puta prilaz na taj put;
33) "prikljucak" jeste saobracajna površina kojom se povezuje javni put nize kategorije sa javnim
putem više kategorije ili nekategorisani put, odnosno prilazni put sa javnim putem;
34) "infrastrukturni sistemi" obuhvataju transportne (vodne, zeleznicke, cevovodne i sl.) i druge
sisteme (snabdevanje vodom, kanalizacija, daljinsko grejanje, snabdevanje gasom, prenos i
snabdevanje elektro energijom, telekomunikacije i sl.);
35) "potrebna preglednost" jeste preglednost za bezbedno zaustavljanje vozila ispred nepokretne
prepreke na kolovozu javnog puta, koja mora biti obezbedena na svakoj tacki puta i koja se odreduje na
osnovu vrednosti racunske brzine;
36) "potrebna preglednost na raskrsnici" odreduje se iz uslova odvijanja saobracaja na ukrsnim
pravcima saglasno zakonskoj i tehnickoj regulativi i koristi se za konstrukciju zone potrebne
preglednosti raskrsnice oslobodene prepreka koje mogu ugroziti bezbednost saobracaja;
37) "sused" jeste vlasnik, odnosno neposredni drzalac zemljišta i objekata, odnosno uredaja na
zemljištu, koje ima najmanje jednu zajednicku granicu sa javnim putem;
38) "zaštitni pojas" jeste površina uz ivicu zemljišnog pojasa, na spoljnu stranu, cija je širina
odredena ovim zakonom i sluzi za zaštitu javnog puta i saobracaja na njemu;
39) "pojas kontrolisane izgradnje" jeste površina sa spoljne strane od granice zaštitnog pojasa na
kojoj se ogranicava vrsta i obim izgradnje objekata, koja je iste širine kao i zaštitni pojas i koja sluzi za
zaštitu javnog puta i saobracaja na njemu;
40) "saobracajna signalizacija" obuhvata sredstva i uredaje za pracenje, kontrolu, regulisanje i
vodenje saobracajnih tokova (saobracajni znakovi na putevima);
41) "upravljanje saobracajem" jeste pracenje, kontrola i vodenje saobracaja na mrezi drzavnih puteva
ili na odredenoj deonici drzavnog puta;
42) "obustava saobracaja" jeste kontrolisani prekid saobracaja na javnom putu;
43) "ogranicenje saobracaja" jeste zabrana kretanja pojedinih vrsta vozila na javnom putu;
44) "vanredni prevoz" jeste prevoz vozilom koje osovinskim opterecenjem, ukupnom masom,
širinom, duzinom i visinom prekoracuje propisane mere;
45) "odrzavanje puta" jeste izvodenje radova kojima se obezbeduje nesmetano i bezbedno odvijanje
saobracaja i cuva upotrebna vrednost javnog puta u stanju koje je bilo u trenutku izgradnje, odnosno
rekonstrukcije;
46) "zaštita puta" jeste zabrana ili ogranicavanje intervencija na javnom putu, zaštitnom pojasu i
pojasu kontrolisane izgradnje, propisanih ovim zakonom;
47) "klasifikacija puteva" jeste podela javnih puteva na osnovu propisanih kriterijuma;
48) "upotrebna vrednost puta" jeste vrednost javnog puta u trenutku procene, prema stepenu
ocuvanosti projektovanih karakteristika;
49) "tehnicka regulativa" jesu standardi, tehnicki propisi, uputstva, uslovi i specifikacije za
planiranje, projektovanje, gradenje, odrzavanje i zaštitu javnih puteva;
50) "upravljac javnog puta" jeste javno preduzece, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili
preduzetnik, koji su registrovani za obavljanje delatnosti upravljanja javnim putem.
Clan 3.
Javni putevi i nekategorisani putevi cine mrezu puteva.
Putevi iz stava 1. ovog clana, kao dobra u opštoj upotrebi, u drzavnoj su svojini i na njima se mogu
sticati prava korišcenja, prava sluzbenosti i druga prava odredena zakonom.
Clan 4.
Javni put, u smislu ovog zakona, obuhvata:
1) trup puta koji cine donji i gornji stroj:
- donji stroj puta (nasipi; useci; zaseci; objekti, postrojenja i uredaji za odvodnjavanje puta i zaštitu
puta od površinskih i podzemnih voda i sl.);
- gornji stroj puta (kolovozna konstrukcija; ivicne trake, odnosno ivicnjaci; rigole; bankine; berme;
razdelne trake i sl.);
2) putne objekte (mostovi, nadvoznjaci, podvoznjaci, vijadukti, akvadukti, propusti, tuneli, galerije,
potporni i oblozni zidovi i sl.);
3) prikljucke;
4) trotoare, pešacke i biciklisticke staze koje prate kolovoz puta;
5) zemljišni pojas;
6) vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od najmanje sedam metara, sa slobodnim prostorom u
visini od najmanje 4,5 metara od najviše tacke kolovoza, a za autoput u visini od najmanje 4,75 metara
od najviše tacke kolovoza;
7) objekte za potrebe puta (putne baze; naplatne stanice; kontrolne stanice; saobracajne površine
autobuskih stajališta; parkirališta; odmorišta; zelene površine i sl.);
8) saobracajnu signalizaciju;
9) opremu puta (sve vrste zaštitnih ograda; smerokazi; instalacije rasvete i rasveta za potrebe
saobracaja; uredaji za evidenciju saobracaja i sl.) i
10) objekte i opremu za zaštitu puta, saobracaja i okoline (snegobrani; vetrobrani; zaštita od osulina;
zaštita od buke i drugih štetnih uticaja na okolinu i sl.).
Drzavni put, pored elemenata iz stava 1. ovog clana, obuhvata i objekte, uredaje i opremu za
upravljanje saobracajem.
Clan 5.
Prema znacaju saobracajnog povezivanja javni putevi se dele na:
1) drzavne puteve I reda (saobracajno povezuju teritoriju drzave sa mrezom evropskih puteva,
odnosno deo su mreze evropskih puteva, teritoriju drzave sa teritorijom susednih drzava, celokupnu
teritoriju drzave, kao i privredno znacajna naselja na teritoriji drzave);
2) drzavne puteve II reda (saobracajno povezuju podrucje dva ili više okruga ili podrucje okruga);
3) opštinske puteve (saobracajno povezuju teritoriju opštine, odnosno grada, kao i teritoriju opštine,
odnosno grada sa mrezom drzavnih puteva) i
4) ulice (saobracajno povezuju delove naselja).
Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) propisuje kriterijume za kategorizaciju drzavnih
puteva.
Na osnovu kriterijuma iz stava 2. ovog clana Vlada donosi akt o kategorizaciji drzavnih puteva.
Skupština opštine, odnosno skupština grada, propisuje kriterijume za kategorizaciju opštinskih puteva i
ulica.
Na osnovu kriterijuma iz stava 4. ovog clana skupština opštine, odnosno skupština grada, donosi akt o
kategorizaciji opštinskih puteva i ulica.
Clan 6.
Prema polozaju u prostoru i uslovima odvijanja saobracaja javni putevi se dele na:
1) javne puteve van naselja i
2) javne puteve u naselju.
Javni put u naselju odreduje se prostornim i urbanistickim planom.
Kolovozna konstrukcija ulica koje su istovremeno delovi drzavnih ili opštinskih puteva koji prolaze
kroz naselja i saobracajna signalizacija, osim svetlosnih saobracajnih znakova, smatraju se delovima tih
puteva.
Pravac, odnosno promenu pravca drzavnog puta, koji prolazi kroz naselje, odreduje skupština opštine,
odnosno skupština grada, po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadleznog za poslove
saobracaja (u daljem tekstu: Ministarstvo).
Promena pravca drzavnog puta u naselju moze da se vrši ako novi pravac drzavnog puta ispunjava, po
svojim tehnickim karakteristikama, uslove koji se zahtevaju za tu kategoriju puta.
Odluka skupštine opštine, odnosno skupštine grada o pravcu, odnosno promeni pravca drzavnog puta
koji prolazi kroz naselje doneta bez saglasnosti iz stava 4. ovog clana, ništava je.
Pravac opštinskog puta u naselju odreduje skupština opštine, odnosno skupština grada.
II UPRAVLJANJE JAVNIM PUTEVIMA
Clan 7.
Upravljanje javnim putem u smislu ovog zakona jeste: korišcenje javnog puta (organizovanje i kontrola
naplate naknada za upotrebu javnog puta, vršenje javnih ovlašcenja i sl.); zaštita javnog puta; vršenje
investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta; organizovanje i obavljanje strucnih
poslova na izgradnji, rekonstrukciji, odrzavanju i zaštiti javnog puta; ustupanje radova na odrzavanju
javnog puta; organizovanje strucnog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom, odrzavanjem i zaštitom
javnog puta; planiranje izgradnje, rekonstrukcije, odrzavanja i zaštite javnog puta; oznacavanje javnog
puta i vodenje evidencije o javnim putevima i o saobracajno-tehnickim podacima za te puteve.
Upravljanje drzavnim putem, pored poslova iz stava 1. ovog clana, obuhvata i upravljanje saobracajem
i organizovanje i obavljanje brojanja vozila na drzavnom putu.
Upravljanje drzavnim putem je delatnost od opšteg interesa.
Clan 8.
Delatnost upravljanja drzavnim putevima obavlja javno preduzece koje osniva Vlada (u daljem tekstu:
Javno preduzece).
Delatnost upravljanja drzavnim putevima moze da obavlja i privredno društvo, odnosno drugo pravno
lice ili preduzetnik, pod uslovima i na nacin utvrden zakonom kojim se ureduje obavljanje delatnosti od
opšteg interesa.
Clan 9.
Javno preduzece propisuje metodologiju brojanja vozila i vodenja podataka o prebrojanim vozilima na
drzavnom putu.
Javno preduzece donosi srednjorocni plan izgradnje i rekonstrukcije, odrzavanja i zaštite drzavnih
puteva i godišnji program radova na odrzavanju, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji drzavnih puteva, uz
saglasnost Vlade.
Clan 10.
Javno preduzece duzno je da organizuje naplatu putarine tako da se obezbedi protok vozila bez
neophodnog zastoja.
Javno preduzece duzno je da obezbedi upravljanje saobracajem na drzavnim putevima u skladu sa
propisima kojima se ureduje bezbednost saobracaja na putevima.
Upravljanje saobracajem obezbeduje se upotrebom:
1) telekomunikacionih, elektronskih i stacionarnih uredaja za pracenje, kontrolu, bezbednost i
regulisanje saobracaja, kontrolu stanja kolovoza i za daljinsko obaveštavanje i upozoravanje;
2) objekata i uredaja za naplatu putarine;
3) ventilacionih i sigurnosnih uredaja u tunelima;
4) objekata i uredaja za zaštitu javnog puta i
5) objekata i uredaja za zaštitu okruzenja javnog puta.
Clan 11.
Upravljac javnog puta duzan je da oznacava i vodi evidencije o javnim putevima i o saobracajno-
tehnickim i drugim podacima za te puteve.
Ministar nadlezan za poslove saobracaja (u daljem tekstu: Ministar) propisuje:
1) nacin oznacavanja javnih puteva;
2) vrstu i sadrzinu evidencija, nacin vodenja evidencija, nacin prikupljanja, odnosno obnavljanja
podataka, kao i uslove korišcenja podataka iz evidencija o javnim putevima.
Clan 12.
Deo drzavnog ili opštinskog puta koji po izgradnji ili rekonstrukciji ne pripada izgradenom ili
rekonstruisanom drzavnom ili opštinskom putu, ne smatra se delom tog puta.
Ako se deo drzavnog puta iz stava 1. ovog clana i dalje koristi za saobracaj, izvršice se njegova
prekategorizacija.
Ako se deo drzavnog puta iz stava 1. ovog clana ne koristi za saobracaj, o nacinu i uslovima korišcenja
zemljišta na kome se nalazi taj put odlucice upravljac javnog puta u roku od tri meseca od dana
prestanka korišcenja puta za saobracaj.
Clan 13.
Upravljac javnog puta duzan je da u roku od 15 dana od dana dostavljanja upotrebne dozvole, podnese
zahtev za upis prava korišcenja na javnom putu, kao i prava sluzbenosti i drugih prava odredenih
zakonom koja se ustanovljavaju na javnom putu u korist drugih lica u javne knjige i zvanicne
evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti.
Upravljac javnog puta, odnosno lice u ciju korist je ustanovljeno neko od prava iz stava 1. ovog clana,
duzno je da u roku od 15 dana od dana nastanka promena na ustanovljenim pravima, zasnovanih na
zakonom propisanom pravnom osnovu, podnese zahtev za upis promene, odnosno brisanje podataka, u
javne knjige i zvanicne evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti.
Clan 14.
Upravljacu javnog puta poverava se vršenje javnih ovlašcenja koja se odnose na izdavanje:
1) saglasnosti za izgradnju, odnosno rekonstrukciju prikljucka na javni put;
2) saglasnosti za gradenje, odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije, toplovoda, zeleznicke pruge
i drugih slicnih objekata, kao i telekomunikacionih i elektro vodova, instalacija, postrojenja i sl. na
javnom putu;
3) saglasnosti za gradenje, odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije, toplovoda, zeleznicke pruge
i drugih slicnih objekata, kao i telekomunikacionih i elektro vodova, instalacija, postrojenja i sl. u
zaštitnom pojasu javnog puta;
4) saglasnosti za izmenu saobracajnih površina pratecih sadrzaja javnog puta;
5) saglasnosti za odrzavanje sportske ili druge manifestacije na javnom putu;
6) posebne dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na javnom putu i
7) odobrenja za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uredaja za slikovno ili zvucno
obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu, odnosno pored tog puta.
Akti iz stava 1. ovog clana moraju da sadrze saobracajno-tehnicke uslove.
Upravljac javnog puta duzan je da odluci po zahtevu za izdavanje saglasnosti, dozvole i odobrenja iz
stava 1. ovog clana u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva.
Protiv akata iz stava 1. ovog clana moze se izjaviti zalba Ministarstvu, odnosno nadleznom organu
opštine ili grada, u roku od osam dana od dana dostavljanja tog akta.
Upravljac javnog puta duzan je da o aktima donetim u vršenju javnih ovlašcenja vodi evidenciju.
Clan 15.
Upravljac javnog puta duzan je da obezbedi trajno, neprekidno i kvalitetno odrzavanje i zaštitu javnog
puta i da obezbedi nesmetano i bezbedno odvijanje saobracaja na njemu.
Upravljac javnog puta odgovara za štetu koja nastane korisnicima javnog puta zbog propuštanja
blagovremenog obavljanja pojedinih radova na redovnom odrzavanju javnog puta propisanih ovim
zakonom, odnosno zbog izvodenja tih radova suprotno propisanim tehnickim uslovima i nacinu
njihovog izvodenja.
III FINANSIRANJE JAVNIH PUTEVA
Clan 16.
Finansiranje izgradnje i rekonstrukcije, odrzavanja i zaštite javnog puta obezbeduje se iz:
1) naknada za upotrebu javnog puta;
2) naknade za odrzavanje drzavnog puta u visini od 10,0% od akcize na derivate nafte;
3) finansijskih kredita;
4) ulaganja domacih i stranih lica;
5) budzeta Republike Srbije i
6) drugih izvora u skladu sa zakonom.
Clan 17.
Za upotrebu javnog puta placaju se naknade, i to:
1) godišnja naknada za motorna vozila, traktore i prikljucna vozila;
2) godišnja naknada za vozila na motorni pogon koja nisu obuhvacena tackom 1) ovog clana;
3) naknada za vanredni prevoz;
4) naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih panoa, uredaja za slikovno ili zvucno
obaveštavanje ili oglašavanje na javnom putu, odnosno na drugom zemljištu koje koristi upravljac
javnog puta, u skladu sa propisima;
5) posebna naknada za upotrebu javnog puta, njegovog dela ili putnog objekta (u daljem tekstu:
putarina);
6) naknada za prekomerno korišcenje javnog puta, njegovog dela ili putnog objekta;
7) naknada za zakup delova zemljišnog pojasa javnog puta;
8) naknada za zakup drugog zemljišta koje koristi upravljac javnog puta;
9) naknada za prikljucenje prilaznog puta na javni put;
10) naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, elektricnih, telefonskih i telegrafskih vodova i sl.
na javnom putu;
11) naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogucen pristup sa javnog puta;
12) godišnja naknada za korišcenje komercijalnih objekata kojima je omogucen pristup sa javnog
puta, i
13) naknada za upotrebu drzavnog puta za vozila registrovana u inostranstvu.
Clan 18.
Visinu naknade iz clana 17. tac. 1) i 13) ovog zakona utvrduje Vlada.
Visinu naknade iz clana 17. tacka 2) ovog zakona utvrduje nadlezni organ opštine, odnosno grada.
Visinu naknade iz clana 17. tac. 3) do 12) ovog zakona utvrduje upravljac javnog puta.
Odluka o visini naknade iz stava 3. ovog clana za drzavni put donosi se uz saglasnost Vlade, a za
opštinski put, odnosno ulicu, uz saglasnost skupštine opštine, odnosno skupštine grada.
Clan 19.
Sredstva iz clana 16. tacka 2) ovog zakona evidentiraju se na posebnom racunu Trezora Republike
Srbije.
Ministarstvo prenosi sredstva iz stava 1. ovog clana na racun Javnog preduzeca koje ta sredstva koristi
za odrzavanje i zaštitu drzavnih puteva.
Clan 20.
Naplatu naknade iz clana 17. tacka 13) ovog zakona organizuje Javno preduzece na granicnim
prelazima odredenim propisima.
Clan 21.
Sredstva od naplacene naknade iz clana 17. tac. 1) i 2) ovog zakona prihod su opštine.
Sredstva od naplacene naknade iz clana 17. tac. 3) do 13) ovog zakona za upotrebu drzavnih puteva
prihod su Javnog preduzeca, a sredstva naplacena od tih naknada za upotrebu opštinskih puteva i ulica
prihod su upravljaca tih puteva i ulica.
Clan 22.
Sredstva od naplacenih naknada iz clana 17. ovog zakona koriste se za izgradnju, rekonstrukciju,
odrzavanje i zaštitu javnih puteva, kao i za troškove korišcenja i otplatu kredita za navedene namene.
Clan 23.
Naknada iz clana 17. tacka 1) ovog zakona ne placa se za motorna vozila:
1) inostranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako je oslobodenje od placanja te naknade
predvideno medunarodnim sporazumom ili ako postoji reciprocitet;
2) osoba sa invaliditetom i
3) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom.
Clan 24.
Naknada iz clana 17. tacka 5) ovog zakona ne placa se za motorna vozila:
1) policije;
2) Vojske Srbije i Crne Gore;
3) hitne pomoci;
4) pod pratnjom (vozilima pod pratnjom smatraju se vozila kojima je dodeljena pratnja pripadnika
policije ili vojne policije) i posebnim vozilima (vozilima snabdevenim uredajima za davanje svetlosnih
i zvucnih znakova i to za vreme dok ti znakovi traju);
5) profesionalnih vatrogasnih jedinica, dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih jedinica
pravnih lica koja imaju vatrogasnu sluzbu organizovanu po propisima o zaštiti od pozara;
6) osoba sa invaliditetom i
7) organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom.
Clan 25.
Naknada iz clana 17. tacka 5) ovog zakona ne placa se, po odobrenju Javnog preduzeca, za motorna
vozila:
1) republicke inspekcije za drzavne puteve i republicke inspekcije za drumski saobracaj;
2) privrednih društava, preduzeca i drugih pravnih lica, odnosno preduzetnika koji obavljaju poslove
odrzavanja i zaštite javnog puta za cije korišcenje se placa putarina;
3) koja su u funkciji organizovanja i naplate putarine i
4) za prevoz lica i materijalnih dobara u okviru domacih ili medunarodnih humanitarnih akcija.
Za vozila iz stava 1. tacka 4. ovog zakona dozvola se izdaje pojedinacnom vozilu za pojedinacnu
voznju.
Clan 26.
U pogledu naplate naknada utvrdenih ovim zakonom, kontrole, kamate, povracaja, zastarelosti, kazne i
ostalog što nije uredeno ovim zakonom, primenjivace se odredbe zakona kojim se ureduje poreski
postupak i poreska administracija.
IV ZAŠTITA JAVNIH PUTEVA
Clan 27.
Radi sprecavanja ugrozavanja stabilnosti javnog puta i obezbedivanja uslova za nesmetano odvijanje
saobracaja i rezim saobracaja na javnom putu, nosilac prava sluzbenosti na javnom putu kao i drugih
prava, u skladu sa zakonom moze da izvodi radove na javnom putu (gradenje, odnosno postavljanje
vodovoda, kanalizacije, toplovoda, zeleznicke pruge i drugih slicnih objekata, kao i
telekomunikacionih i elektro vodova, instalacija, postrojenja i sl.) samo ako je za izvodenje tih radova
pribavio saglasnost upravljaca javnog puta.
Clan 28.
U zaštitnom pojasu pored javnog puta van naselja, zabranjena je izgradnja gradevinskih ili drugih
objekata, kao i postavljanje postrojenja, uredaja i instalacija, osim izgradnje saobracajnih površina
pratecih sadrzaja javnog puta, kao i postrojenja, uredaja i instalacija koji sluze potrebama javnog puta i
saobracaja na javnom putu.
U zaštitnom pojasu iz stava 1. ovog clana moze da se gradi, odnosno postavlja, vodovod, kanalizacija,
toplovod, zeleznicka pruga i drugi slican objekat, kao i telekomunikacione i elektro vodove, instalacije,
postrojenja i sl., po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravljaca javnog puta koja sadrzi saobracajno-
tehnicke uslove.
Upravljac javnog puta duzan je da obezbedi kontrolu izvodenja radova iz stava 2. ovog clana.
Clan 29.
Zaštitni pojas, sa svake strane javnog puta, ima sledece širine:
1) drzavni putevi I reda - autoputevi - 40 metara
2) ostali drzavni putevi I reda - 20 metara
3) drzavni putevi II reda - 10 metara
4) opštinski putevi - 5 metara.
Odredbe stava 1. ovog clana, u pogledu širina zaštitnog pojasa, primenjuju se i u naseljima, osim ako je
drugacije odredeno prostornim, odnosno urbanistickim planom.
Clan 30.
Izgradnja objekata u pojasu kontrolisane izgradnje dozvoljena je na osnovu donetih prostornih i
urbanistickih planova koji obuhvataju taj pojas.
U pojasu iz stava 1. ovog clana zabranjeno je otvaranje rudnika, kamenoloma i deponija otpada i
smeca.
Clan 31.
Ograde, drvece i zasadi pored javnih puteva podizu se tako da ne ometaju preglednost javnog puta i ne
ugrozavaju bezbednost saobracaja.
Clan 32.
Zabranjeno je ukrštanje drzavnog puta I reda sa zeleznickom prugom u istom nivou.
Clan 33.
Na raskrsnici javnog puta sa drugim putem i ukrštanja javnog puta sa zeleznickom prugom u istom
nivou, moraju se obezbediti zone potrebne preglednosti u skladu sa propisima.
U zonama potrebne preglednosti zabranjeno je podizati zasade, ograde i drvece, ostavljati predmete i
materijale, postavljati postrojenja i uredaje i graditi objekte, odnosno vršiti druge radnje koje ometaju
preglednost javnog puta.
Vlasnik, odnosno neposredni drzalac zemljišta, koje se nalazi u zoni potrebne preglednosti, duzan je da,
na zahtev upravljaca javnog puta, ukloni zasade, ograde, drvece, predmete, materijale, postrojenja,
uredaje i objekte iz stava 2. ovog clana, u cilju obezbedenja preglednosti puta.
Lica iz stava 3. ovog clana imaju pravo na naknadu štete zbog ogranicenja korišcenja zemljišta u zoni
potrebne preglednosti, koju placa upravljac javnog puta.
Clan 34.
Lice koje upravlja objektom, postrojenjem, uredajem, instalacijom i vodovima, ugradenim u javni put,
duzno je da odrzava taj objekat, postrojenje, uredaj, instalaciju i vod, na nacin kojim se ne oštecuje
javni put, odnosno ne ugrozava bezbednost saobracaja ili ne ometa odrzavanje javnog puta.
U slucaju oštecenja, odnosno kvara, objekata, postrojenja, uredaja, instalacija ili vodova iz stava 1.
ovog clana lice koje upravlja tim objektima duzno je da bez odlaganja pristupi otklanjanju oštecenja,
odnosno kvara i istovremeno o preduzetim radovima bez odlaganja obavesti upravljaca javnog puta.
Lice iz stava 1. ovog clana, otklanjanju oštecenja, odnosno kvara, kojim se ne oštecuje javni put ili ne
ugrozava bezbednost saobracaja, pristupa po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravljaca javnog puta.
Troškove izvodenja radova iz st. 2. i 3. ovog clana, kao i troškove izvodenja radova na vracanju javnog
puta u prvobitno stanje snosi lice iz stava 1. ovog clana.
Clan 35.
Radi nesmetanog i bezbednog odvijanja saobracaja i zaštite drzavnog puta od oštecenja, na mestima na
kojima se okupljaju gradani u velikom broju (sportski stadioni, sajmišta, škole, javni lokali i sl.) ili na
mestima koja se koriste za drzanje stoke u vecem broju (pašnjaci, ergele i sl.), a koja se nalaze pored
drzavnog puta sa velikom gustinom saobracaja, podize se odgovarajuca ograda kojom se odvaja to
mesto od drzavnog puta.
Podizanjem ograde iz stava 1. ovog clana ne moze se umanjiti preglednost na drzavnom putu.
Javno preduzece utvrduje potrebu podizanja ograde iz stava 1. ovog clana i odreduje uslove i nacin
njenog podizanja i odrzavanja.
Ograde su duzni da podignu i odrzavaju vlasnici ili neposredni drzaoci zemljišta ili objekata iz stava 1.
ovog clana.
Ako vlasnici ili neposredni drzaoci zemljišta ili objekata ne podignu ili ne odrzavaju ograde, podizanje,
odnosno odrzavanje izvršice Javno preduzece o njihovom trošku.
Clan 36.
Zabranjeno je ostavljanje gradevinskog i drugog materijala pored javnog puta, ako se time umanjuje
preglednost na javnom putu.
Clan 37.
Prikljucak prilaznog puta na javni put moze se graditi uz saglasnost upravljaca javnog puta.
Raskrsnica ili ukrštaj opštinskog, odnosno nekategorisanog puta, kao i ulice, sa drzavnim putem,
odnosno prikljucak na drzavni put moze se graditi uz saglasnost Javnog preduzeca.
Saglasnost iz stava 2. ovog clana sadrzi narocito: posebne uslove izgradnje; potrebnu saobracajnu
signalizaciju; opremu.
Ako posebni uslovi predvideni u saglasnosti iz stava 2. ovog clana, zahtevaju gradenje novih
saobracajnih traka, ostrva za odvajanje saobracajnih traka, semaforizaciju i rasvetu na drzavnom putu,
odobrenje za izgradnju raskrsnice, ukrštaja ili prikljucka iz stava 2. ovog clana, izdaje Ministarstvo.
Odobrenje iz stava 4. ovog clana, za izgradnju raskrsnice, ukrštaja ili prikljucka, izdato bez prethodno
pribavljene saglasnosti iz stava 2. ovog clana, ništavo je.
Javno preduzece izdace saglasnost iz stava 2. ovog clana ako utvrdi da su kumulativno ispunjeni uslovi
i to ako:
1) nije moguce izvršiti povezivanje opštinskog, odnosno nekategorisanog puta, kao i ulice, sa
opštinskim, odnosno nekategorisanim putem, kao i ulicom koji vec imaju izvedenu raskrsnicu, ukrštaj
ili prikljucak na drzavni put;
2) raskrsnica, ukrštaj ili prikljucak iz stava 2. ovog clana ne smanjuju kapacitet i protocnost
saobracaja na drzavnom putu i
3) raskrsnica, ukrštaj ili prikljucak iz stava 2. ovog clana nemaju štetne posledice za nesmetano i
bezbedno odvijanje saobracaja na drzavnom putu.
Investitor izgradnje raskrsnice, ukrštaja ili prikljucka iz stava 2. ovog clana snosi troškove izgradnje i
troškove postavljanja saobracajne signalizacije i opreme izgradene raskrsnice, ukrštaja ili prikljucka.
Tehnickom pregledu izgradene raskrsnice, ukrštaja ili prikljucka na drzavni put, prisustvuje ovlašceni
predstavnik Javnog preduzeca.
Clan 38.
Zemljani put koji se ukršta ili prikljucuje na javni put mora se izgraditi sa tvrdom podlogom ili sa istim
kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim se ukršta, odnosno na koji se prikljucuje, u širini od
najmanje pet metara i u duzini od najmanje 40 metara za drzavni put I reda, 20 metara za drzavni put II
reda i 10 metara za opštinski put, racunajuci od ivice kolovoza javnog puta.
Prilazni put koji se prikljucuje na javni put mora se izgraditi na nacin propisan u stavu 1. ovog clana.
Troškove izgradnje iz st. 1. i 2. ovog clana snosi investitor izgradnje zemljanog, odnosno prilaznog
puta, u širini i duzinama iz stava 1. ovog clana.
Ako prilikom izgradnje ili rekonstrukcije javni put iz stava 1. ovog clana preseca zemljani put, troškove
izgradnje zemljanog puta sa tvrdom podlogom ili istim kolovoznim zastorom kao i javni put sa kojim
se ukršta, odnosno na koji se prikljucuje, snosi investitor radova na izgradnji, odnosno rekonstrukciji
javnog puta.
Clan 39.
Javno preduzece duzno je da prilikom rekonstrukcije drzavnog puta smanji broj raskrsnica ili
prikljucaka opštinskog ili nekategorisanog puta na drzavni put, na najmanji moguci broj, a u cilju
povecanja kapaciteta i povecanja nivoa bezbednosti saobracaja na drzavnom putu.
Clan 40.
Za izmenu saobracajnih površina pratecih sadrzaja javnog puta potrebno je pribaviti saglasnost
upravljaca javnog puta.
Clan 41.
Sused javnog puta duzan je da omoguci slobodno oticanje vode i odlaganje snega sa javnog puta na
njegovo zemljište, uz naknadu prouzrokovane štete.
Sused javnog puta duzan je da omoguci prilaz javnom putu ili putnom objektu radi izvodenja radova na
odrzavanju javnog puta ili putnog objekta, uz naknadu prouzrokovane štete.
Upravljac javnog puta duzan je da zakljuci ugovor sa susedom javnog puta da na susedovom zemljištu
izgradi odvodne kanale i druge uredaje za odvodenje vode od trupa puta kao i da postavi privremene ili
stalne uredaje i regulacije, odnosno podigne zasade, za zaštitu javnog puta i saobracaja na njemu od
sneznih lavina, smetova, buke, zaslepljujucih efekata i drugih štetnih uticaja, ako se isti ne mogu
izgraditi, postaviti, odnosno podici na javnom putu.
Odredbe st. 1. do 3. ovog clana shodno se primenjuju i na vlasnike, odnosno neposredne drzaoce
zemljišta, u slucaju kada se njihovo zemljište koristi u iste svrhe.
Clan 42.
Radi zaštite javnog puta od spiranja i odronjavanja, upravljac javnog puta, duzan je, ako priroda
zemljišta dopušta, da kosine useka, zaseka i nasipa, kao i zemljišni pojas ozeleni travom, ukrasnim
šibljem i drugim rastinjem tako da se ne ometa preglednost na javnom putu.
Zasadi iz stava 1. ovog clana moraju se uredno odrzavati i obnavljati.
Clan 43.
Reklamne table, reklamni panoi, uredaji za slikovno ili zvucno obaveštavanje ili oglašavanje (u daljem
tekstu: natpisi), mogu se postavljati na drzavnom putu, odnosno pored tog puta na udaljenosti od sedam
metara, odnosno na opštinskom putu i pored tog puta na udaljenosti od pet metara, mereno sa spoljne
strane od ivice kolovoza.
Postavljanje natpisa vrši se na osnovu odobrenja koje izdaje upravljac javnog puta.
Zabranjeno je postavljanje natpisa u pojasu širine 60 metara pored autoputa.
Natpise je duzno da odrzava lice koje je zahtevalo njihovo postavljanje.
Clan 44.
Na javnom putu zabranjeno je narocito:
1) privremeno ili trajno zauzimanje puta;
2) izvodenje radova na javnom putu koji nisu u vezi sa izgradnjom, rekonstrukcijom, odrzavanjem i
zaštitom puta;
3) izvodenje radova nosilaca prava sluzbenosti i drugih prava ustanovljenih na putu, kojima se
oštecuje javni put ili ugrozava nesmetano i bezbedno odvijanje saobracaja;
4) ispuštanje voda, otpadnih voda i drugih tecnosti na put;
5) sprecavanje oticanja voda sa puta, a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup puta i
sprecavanje daljeg oticanja voda ka njihovim recipientima;
6) prosipanje, ostavljanje ili bacanje materijala, predmeta i smeca na put;
7) zamašcivanje puta mazivima ili drugim slicnim materijama;
8) postavljanje i korišcenje svetla ili drugih svetlosnih uredaja na putu i pored puta, kojima se ometa
odvijanje saobracaja na putu;
9) oranje i izvodenje drugih poljoprivrednih radova na bankinama, kosinama i zemljišnom pojasu;
10) vucenje predmeta, materijala, oruda i drugih vrsta tereta po putu (grede, balvani, grane, kameni
blokovi, plugovi, drljace i sl.);
11) spuštanje niz kosine zaseka, useka i nasipa puta, drvene grade, drva za ogrev, kamenja i drugog
materijala;
12) paljenje trave i drugog rastinja na putu, kao i otpadnih predmeta i materijala;
13) nanošenje blata sa prilaznog puta na javni put;
14) puštanje stoke na put bez nadzora, napasanje i napajanje stoke na putu;
15) okretanje zaprege, traktora, pluga i drugih poljoprivrednih mašina i oruda na putu;
16) kocenje zapreznih vozila sprecavanjem okretanja tockova;
17) ukljucivanje vozila na put i iskljucivanje sa puta van prikljucka ili ukrštaja i nanošenje blata na
put;
18) zaustavljanje ili ostavljanje vozila kojim se ometa korišcenje puta;
19) svako cinjenje kojim se oštecuje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobracaja na
putu.
Clan 45.
Upravljac javnog puta duzan je da u obavljanju poslova zaštite javnog puta, svakodnevno sprovodi
aktivnosti na utvrdivanju zauzeca javnog puta, bespravnog izvodenja radova na javnom putu i u
zaštitnom pojasu i svih drugih cinjenja kojima se bitno oštecuje, ili bi se mogao oštetiti javni put ili
ometati odvijanje saobracaja na javnom putu.
Upravljac javnog puta, u slucajevima iz stava 1. ovog clana, duzan je da, bez odlaganja, podnese
pismeni zahtev koji se zasniva na tacnom, potpunom i odredenom cinjenicnom stanju nadleznoj
inspekciji za javne puteve, radi preduzimanja inspekcijskih mera, uz koji je duzan da dostavi situacioni
plan izdat od nadleznog organa, odnosno ovlašcenog lica, u slucajevima kada je taj plan podesno
dokazno sredstvo za utvrdivanje cinjenicnog stanja.
Clan 46.
Upravljac javnog puta pokrece postupak kod Ministarstva ili opštinskog odnosno gradskog organa
nadleznog za poslove saobracaja za ogranicavanje korišcenja javnog puta, ako je javni put u takvom
stanju da:
1) saobracaj nije moguc ili je moguc saobracaj pojedinih vrsta vozila;
2) saobracaj pojedinih vrsta vozila moze biti štetan za javni put i
3) to zahtevaju osnovani razlozi koji se odnose na zaštitu javnog puta i bezbednost saobracaja.
Istovremeno sa pokretanjem postupka iz stava 1. ovog clana, upravljac javnog puta preduzima mere
obezbedenja javnog puta postavljanjem pripadajuce saobracajne signalizacije i o preduzetim merama
obaveštava ministarstvo nadlezno za unutrašnje poslove i javnost putem sredstava javnog informisanja.
Clan 47.
Motorna i prikljucna vozila koja saobracaju na javnim putevima, osim vozila sa gusenicima, moraju
imati tockove sa pneumaticima.
Vozilo sa gusenicama moze saobracati na javnom putu sa savremenim kolovoznim zastorom, ako su
gusenice zašticene oblogom sa ravnim površinama ili drugim odgovarajucim oblogama.
Vozila Vojske Srbije i Crne Gore ne moraju da ispunjavaju uslove iz stava 2. ovog clana, a upravljac
javnog puta ima pravo na naknadu štete koja je time prouzrokovana.
Zaprezna vozila sa ukupnom masom preko tri tone mogu saobracati na javnom putu ako imaju tockove
sa pneumaticima.
Clan 48.
Prevoz vozilom koje samo ili sa teretom premašuje propisima dozvoljeno osovinsko opterecenje,
ukupnu masu, širinu, duzinu ili visinu, smatra se vanrednim prevozom u smislu ovog zakona.
Vanredni prevoz, u prevozu u drumskom saobracaju na teritoriji Republike Srbije, odnosno u
medunarodnom prevozu u drumskom saobracaju, moze se obavljati na javnim putevima na osnovu
posebne dozvole koju izdaje upravljac javnog puta za svaki pojedinacni prevoz, kojom se odreduju
nacin i uslovi prevoza, kao i iznos naknade za vanredni prevoz.
O izdatim dozvolama iz stava 2. ovog clana upravljac javnog puta pismeno obaveštava ministarstvo
nadlezno za unutrašnje poslove, ministarstvo nadlezno za poslove saobracaja, odnosno nadlezni organ
opštine ili grada, kao i lice koje vrši poslove na odrzavanju javnih puteva na kojima


Use: 0.0503