• ID KARTA SELA


  •   
  • FileName: glogovica.pdf [read-online]
    • Abstract: ID KARTA SELAGLOGOVICA 1. Geografski položaj: Glogovica je selo koje se nalazi upodnožju planine Deli Jovan. U neposrednoj blizini selanalazi se i selo Dubočane. Do regionalnog puta Zaječar –Negotin dolazi se preko Salaša a razdaljina je 5 km. Od

Download the ebook

ID KARTA SELA
GLOGOVICA
1. Geografski položaj: Glogovica je selo koje se nalazi u
podnožju planine Deli Jovan. U neposrednoj blizini sela
nalazi se i selo Dubočane. Do regionalnog puta Zaječar –
Negotin dolazi se preko Salaša a razdaljina je 5 km. Od
Zaječara Glogovica je udaljena 35 km. Selo je planinsko
zbijenog tipa, prosečna nadmorska visina je 400-500m.
Najviši vrh planine Deli Jovan je na 1141 m nadmorske
visine.Kroz selo protiče Glogovačka reka.
2. Kratka istorija : Pre formiranja sela na sadašnjem mestu
(pre 1811 god.) postojalo je više naselja sa imenima
Glogodoče,Glogovo,Glogovac,Velisavac i bila su pored
Glogovačke reke.Stanovništvo se često selilo zbog turskog
zuluma. Ime Glogovica selo je dobilo po glogu koji je jako
zastupljen na ovom terenu.
3. Prosečni prihodi po stanovniku: Prihodi su ispod
republičkog proseka. Stanovništvo se uglavnom bavi
poljoprivredom i to stočarstvom, ratarska proizvodnja je
usmerena ka dobijanju stočne hrane.
4. Lokalna industrija: U Glogovici sada nema industrijske
proizvodnje. Krajem 18-og veka u Glogovici je otvoren
rudnik zlata Rudsman koji je radio do Balkanskih ratova a
kasnije je od njega nastao rudnik Bor. Drugi rudnik zlata
“Glogovica – Neresnica” otvoren je 1932. god i bio je
vlasništvo kralja Aleksandra do njegove pogibije 1934.god.
Rudnik je prestao sa radom za vreme Drugog svetskog rata.
Do 1947. god radio je ugljenokop Sikole. U vreme rada
rudnika meštani sela su osetio poboljšanje uslova života,
lako se dolazilo do posla a postojalo je i tržište za
poljoprivredne proizvode pa je i poljoprivreda bila u
usponu.
5. Tržišta: U periodu posle I svetskog rata u Glogovici je
osnovana zemljoradnička nabavljačka zadruga koja je
neprekidno poslovala do 1958-1959.god kada se spojila sa
Poljoprivrednim dobrom Salaš, a sada postoji kao zadruga
Deli Jovan sa sedištem u Salašu.
Meštani sela Glogovice svoje proizvode kao što su sirevi,
mleko, stoka, ogrevno i tehničko drvo, šumski plodovi
prodaju na obližnjim pijacama ili otkupima koji se
organizuju u selu.Veliki problem što su veća tržišta i
najbliži gradovi udaljeni 35-40 km.
6. Proizvodi: U Glogovici osnovna delatnost je stočarstvo.
Osnovni proizvodi su sir, mleko, stoka namenjena
klaničnoj industriji. U selu postoje i dva sabirna mesta za
mleko. Značajan izvor prihoda ostvaruje se i prodajom
ogrevnog i tehničkog drveta. Od ostalih proizvoda treba
izdvojiti kupinu i šumske plodove i pečurke.
7. Usluge: U Glogovici trenutno postoji strugara, dva sabirna
mesta za mleko i nekoliko preduzetnika.
8. Konkurencija: Konkurencija selu Glogovica su susedna
sela Dubočane, Mala Jasikova i Salaš.
9. Skorašnje ekonomske i socijalne promene: Glogovica je
selo koje je stagniralo u razvoju poslednjih godina zbog
permanentne ekonomske krize u zemlji što se odražava i na
konstantni pad broja stanovnika.
Prirodni potencijali
1.Površina koju
zajednica pokriva 1020 ha
2.Površina obradive -obradiva površina 65%
zemlje
3.Pašnjaci i šume - pašnjaci 20 %
- šume 15 %
4.Usevi i godišnji Stanovništvo od useva na njivama seje
prinosi pšenicu, kukuruz, ječam. Planinsko
zemljište ne omogućava visoke prinose
pa je proizvodnja uglavnom usmerena na
potrebe ishrane stoke i proizvodnju
brašna za lične potrebe ljudi.
5.Izvori hrane i vode Izvore hrane u selu čine biljna i stočarska
proizvodnja.
Izvori vode u selu su individualni bunari i
privatni vodovodi.
6.Ostali prirodni resursi Ostale prirodne resurse čine: šume (hrast-
sladun i cer, bukva), divljač, šumski
plodovi kao što su: pečurke, lekovito
bilje,
Pregled broja stanovnika Glogovice po godinama:
Godina 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002
Broj 1023 973 930 867 762 604 519
stanovnika
Infrastruktura
Glogovica je planinsko selo zbijenog tipa. Putevi koji vode do
regionalnog puta Zaječar – Negotin (do Salaša i do Male Jasikove)
su prilično loši. Veliki problem je prohodnost tokom zimskih
meseci kada ima obilnih snežnih padavina.Oko 80 % puteva je
asfaltirano.
U selu nema vodovoda te domaćinstva koriste bunare ili privatne
vodovode.
Telefonska mreža je dobra , postoji nova digitalna centrala.
Strujna mreža je u lošem stanju, jer je napon slab. Potrebno je
raditi rekonstrukciju strujne mreže.
Organizovano prikupljanje čvrstog i tečnog otpada ne postoji već
se svodi na divlje deponije privatne septičke jame.
Od ustanova u selu škola nema rešen mokri čvor. Postoji poljski
WC.
Zaštita životne sredine
Životna sredina u Glogovici nije značajno narušena i ugrožena od
zagađenja. Ali treba razmišljati u pravcu higijenizacije sela
uređenjem mesta za odlaganje otpada i sprečavanja zagađenja
izvora pijaće vode.
Zdravstvo
U selu postoji ambulanta. Medicinska sestra radi svakodnevno a
lekar jednom nedeljno. U Salašu postoji ambulanta gde je lekar
prisutan svakodnevno i udaljena je 5 km..
Najbliži dom zdravlja i bolnica su na 35 km. I glavni problem je
nepostojanje organizovanog prevoza do Salaša.
Obrazovanje
Osnovna škola u Glogovici sagrađena je u periodu 1889.god.-
1893.god. Školu do IV razreda pohađa tridesetak đaka računajući i
predškolski uzrast. U školi rade dve učiteljivce, matična škola je u
Salašu.
Glavni problem škole je nepostojanje mokrog čvora u okviru
zgrade.
Postoji i potreba za obnavljanjem i proširenjem sportskih terena.
U selu postoji fudbalski klub Rudsman, osnovan 1984. godine.
Mehanizacija
Oko 90 % meštana Glogovice poseduje mehanizaciju,
motokultivator i traktor sa priključnim uređajima.Veliki problem
predstavlja to što je mehanizacija stara i preko 30 godina.
Proizvodnja
U selu je osnovna proizvodnja poljoprivredna. Osnovna grana je
stočarstvo a ratarska proizvodnja je usmerena ka dobijanju stočne
hrane. Ovakvu proizvodnju uslovljava reljef (brdsko-
planinski), klima (kontinentalna: žarka leta, hladne zime, malo
padavina) i loš kvalitet zemljišta. Šume predstavljaju važan resurs
sela, kao i šumski plodovi: pečurke i kupina. Kupina je
zastupljena i kao gajena voćna vrsta.
Zadnjih godina pčelarstvo je više zastupljeno pa i proizvodnja
meda zauzima značajno mesto.
Veliki problem predstavlja plasman poljoprivrednih proizvoda,
mada postoje otkupna mesta za mleko i kupine, ali ne postoje mini
sušare i mini hladnjače koje bi značile da se proizvodi lakše
plasiraju i ostvari bolja cena na tržištu.
Ratarska proizvodnja
Prizvodnja žitarica i krmnog bilja svodi se na proizvodnju za
dobijanje stočne hrane, te ne postoje tržišni viškovi.Ovde se kao
problem javlja i usitnjenost parcela kao i nedovoljan kvalitet
brdsko planinskog zemljišta za ove kulture.Zato je otežana
primena mehanizacije i povećana potreba za đubrenjem ovih
površina.
Govedarstvo
U ukupnom poljoprivrednom sistemu Glogovice govedarstvo igra
glavnu ulogu.Uglavnom se gaji domaće šareno goveče u tipu
simentalca.Goveda se gaje štalskim vezanim sistemom uz
povremeno puštanje na ispašu.Hrane se zelenom kabastom hranom
i travnim smešama a zimi senom lucerke ili senom travno
detelinske smeše.Na govedarstvo otpada 90 % proizvodnje mleka.
Međuljudski odnosi
Međuljudski odnosi su uglavnom dobri, postoji svest o saradnji,
toleranciji i uvažavanju različitosti kod ljudi kako u
međunacionalnom pogledu tako i u verskom.
Religiozna shvatanja
Stanovništvo u Glogovici je skoro 100 % pravoslavne
veroispovesti i u selu postoji crkva.
Komunikacija
1. Među samim žiteljima zajednice
Komunikacija među meštanima je na zadovoljavajućem nivou,
pored svakodnevne postoji i periodična koja se odvija putem
zborova meštana kada je potrebno rešiti neko značajno pitanje za
zajednicu.
Zatim obaveštenja meštanima se plasiraju i putem oglasnih tabli i
lokalne radio i tv stanice Folk disk locirane u Salašu.
2. Komunikacija meštana sa okolnim zajednicama
Sa okolnim mestima meštani komuniciraju po pitanju raznih
poslova i prilikom raznih manifestacija kao što su kulturne “Susreti
sela” ili trgovačkog tipa takozvani vašari.
3. Meštana i predstavnika opštine
Komunikacija sa predstavnicima opštine odvija se putem
odbornika ili dolaskom predstavnika opštine u selo kad god se za
tim javi potreba.
Položaj žena u selu
Glogovica je izrazito patrijarhalna sredina u kojoj žene
uglavnom ne donose bitne odluke vezane za poslovanje seoskog
domaćinstva.Takodje , u proseku, žene imaju niži stepen
obrazovanja od muškaraca što nije slučaj sa mlađim ženama.


Use: 0.0401