• Nokia C3-01 Uputstvo za korištenje


  •   
  • FileName: Nokia_C3-01_UG_bs.pdf [read-online]
    • Abstract: Nokia C3-01 Uputstvo za korištenje2.0. izdanje 2 SadržajSadržaj Vraćanje originalnih podešavanja 18Organiziranje datoteka 18Sinhroniziranje kalendara i kontakata

Download the ebook

Nokia C3-01 Uputstvo za korištenje
2.0. izdanje
2 Sadržaj
Sadržaj Vraćanje originalnih podešavanja 18
Organiziranje datoteka 18
Sinhroniziranje kalendara i kontakata
Sigurnost 4 pomoću usluge Ovi by Nokia 18
Izrada rezervne kopije slika i drugih
Početak rada 5 sadržaja na memorijskoj kartici 18
Tipke i dijelovi 5
Umetanje SIM kartice i baterije 6 Telefon 19
Umetanje i uklanjanje memorijske Upućivanje poziva 19
kartice 7 Prikazivanje propuštenih poziva 19
Punjenje baterije 8 Pozivanje zadnjeg biranog broja 19
Punjenje baterije putem USB Preusmjeravanje dolaznih poziva na
priključka 8 pretinac govorne pošte ili na drugi broj
GSM antena 9 telefona 20
Pričvršćivanje trake 9 Čuvanje broja s kojega je primljen
poziv ili poruka 20
Uključivanje telefona 9 O internet pozivima 20
Mrežne usluge i troškovi njihovog Upućivanje internet poziva 21
korištenja 9 Upućivanje konferencijskog poziva 21
Pristupni kodovi 10 Dozvola za upućivanje poziva samo
Uključivanje i isključivanje uređaja 10 prema određenim brojevima 22
Zaključavanje tipki i ekrana 11 Sprječavanje upućivanja i primanja
Akcije na dodirnom ekranu 11 poziva 22
Podešavanja dodirnog ekrana 12
Interaktivni elementi početnog Kontakti 23
ekrana 13 Sačuvajte ime i broj telefona 23
Promjena glasnoće poziva, pjesme ili Korištenje brzog biranja 23
videa 13 Slanje kontakt informacija 23
Pokazivači 13 Kreiranje grupe kontakata 24
Kopiranje kontakata i slika sa starog Premještanje ili kopiranje kontakata
uređaja 14 na SIM karticu 24
Funkcionira bez SIM katice 15
Upotreba uređaja izvan mreže 15 Pišite tekst 24
Uključivanje i isključivanje svjetiljke 15 Prebacivanje između modova za unos
teksta 24
Upravljanje uređajem 15 Pisanje pomoću tradicionalnog unosa
Podrška 15 teksta 25
My Nokia 16 Prediktivni unos teksta 25
Ažuriranje softvera uređaja pomoću
uređaja 16 Poruke 26
Ažuriranje softvera uređaja pomoću Slanje poruke 26
računara 17 Slanje poruke grupi osoba 27
Sadržaj 3
Čuvanje priloga 27 Snimanje slike 43
Prikazivanje razgovora 27 Snimanje videa 43
Preslušavanje govornih poruka 28 Slanje slike ili video isječka 43
Slanje audio poruke 28 Fotografije 44
Štampanje slika 44
Mail i Instant Messaging 28
Mail 28 Muzika i zvučni sadržaji 45
Chat 29 Media plejer 45
FM radio 47
Prilagođavanje 31 Korištenje snimača 49
O početnom ekranu 31
Dodavanje prečice na početni ekran 31 Web 49
Dodavanje važnih kontakata na O web pregledniku 49
početni ekran 31 Pregledavanje weba 50
Prilagođavanje Idi na menija 32 Brisanje istorije pretraživanja 50
Prilagođavanje početnog ekrana 32
Promjena izgleda vašeg uređaja 32 Igre i programi 50
Kreiranje vlastitog profila 33 O igrama i programima 50
Prilagođavanje tonova 33 Učinite svoje igre zanimljivijima 51
Učitavanje igre ili programa 51
Povezivanje 33 O Zajednicama 51
Bluetooth 33 Korištenje kalkulatora 52
USB kabel za prijenos podataka 36 Pretvaranje valuta i mjernih jedinica 52
Povezivanje na WLAN mrežu 37
Zaštita uređaja 53
Nokia Ovi usluge 39 Zaključavanje uređaja 53
Ovi by Nokia 39 Zaštita memorijske kartice lozinkom 53
Pristupanje Nokia Ovi uslugama 39 Formatiranje memorijske kartice 54
O softveru Nokia Ovi Suite 40 Priprema uređaja za recikliranje 54
Nokia Ovi Player 40
Zaštita okoline 54
Upravljanje vremenom 40 Ušteda energije 54
Promjena vremena i datuma 40 Recikliranje 54
Podešavanje alarma 40
Odgađanje alarma 41 Informacije o proizvodu i
Mjerenje vremena u fizičkim bezbednosti 55
aktivnostima 41
Podesite tajmer za odbrojavanje 41 Indeks 61
Kalendar 42
Pravljenje liste za kupovinu 42
Slike i video 43
4 Sigurnost
Sigurnost
Pročitajte ove jednostavne smjernice. Njihovo nepoštovanje može biti opasno ili
nezakonito. Za više informacija pročitajte cijelo uputstvo za korisnike.
ISKLJUČIVANJE UREĐAJA U ZONAMA OGRANIČENJA
Isključite uređaj ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova
upotreba može prouzrokovati smetnje ili opasnost, na primjer, u avionu, u
bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područjima
gdje postoji rizik od eksplozija. Pridržavajte se svih uputstava u zonama
ograničenja.
SIGURNOST SAOBRAĆAJA PRIJE SVEGA
Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke u toku vožnje uvijek budu
slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša najveća briga tijekom
vožnje treba biti bezbjednost saobraćaja.
SMETNJE
Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu uticati na njihov
rad.
OVLAŠTENI SERVISI
Samo kvalificirano osoblje može instalirati ili popravljati ovaj proizvod.
BATERIJE, PUNJAČI I DRUGA DODATNA OPREMA
Koristite samo one baterije, punjače i drugu dodatnu opremu čiju upotrebu
je odobrila Nokia za ovaj uređaj. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.
DRŽITE UREĐAJ NA SUHOM
Vaš uređaj nije vodootporan. Pazite da ostane suh.
ZAŠTITITE SVOJ SLUH
Slušalice koristite uz umjerenu jačinu zvuka i nemojte držati uređaj uz uho
kada je zvučnik u upotrebi.
Početak rada 5
Početak rada
Tipke i dijelovi
1 Slušalica
2 Prikaz
3 Tipka za poziv
4 Mikrofon
5 Tipka za kraj/napajanje
6 Tipkovnica
7 Nokia AV priključak (3,5 mm)
8 Konektor za Micro USB
9 Tipka za povećavanje jačine zvuka
10 Tipka za smanjivanje jačine zvuka
11 Tipka za zaključavanje tastature
12 Tipka fotoaparata
13 Zvučnik
6 Početak rada
14 Blic fotoaparata
15 Leća fotoaparata
16 Konektor punjača
Da biste osigurali optimalne performanse, uklonite zaštitnu foliju koja pokriva, primjera
radi, ekran i leću fotoaparata.
Umetanje SIM kartice i baterije
Važno: Ne koristite mini-UICC SIM karticu, takođe poznatu kao micro-SIM kartica,
micro-SIM karticu sa adapterom, niti SIM karticu sa izrezanom mini-UICC karticom
(pogledajte sliku) u ovom uređaju. Micro SIM kartica je manja od standardne SIM kartice.
Ovaj uređaj ne podržava korištenje micro-SIM kartica, a korištenje nekompatibilnih SIM
kartica može oštetiti karticu ili uređaj, te uništiti podatke sačuvane na kartici.
Ovaj uređaj je predviđen za korištenje sa BL-5CT baterijom. Uvijek koristite originalne
Nokia baterije.
SIM kartica i njeni kontakti mogu se lako oštetiti grebanjem ili savijanjem, stoga budite
pažljivi prilikom rukovanja, umetanja ili uklanjanja kartice.
1 Gurnite poklopac i uklonite je. Ako je baterija umetnuta, podignite je i izvadite.
2 Umetnete SIM karticu. Provjerite je li kontaktna površina kartice okrenuta prema
dolje.
Početak rada 7
3 Poravnajte kontakte na bateriji sa kontaktima u odjeljku za bateriju i umetnite
bateriju. Da biste vratili stražnji poklopac, usmjerite gornje jezičke prema njihovim
utorima i gurnite poklopac dok ne uklopi na svoje mjesto.
Umetanje i uklanjanje memorijske kartice
Koristite samo kompatibilnu memorijsku karticu koju je Nokia odobrila za korištenje s
ovim uređajem. Nekompatibilne kartice mogu se oštetiti ili oštetiti uređaj, te uništiti
podatke smještene na kartici.
Vaš uređaj podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.
Umetanje memorijske kartice
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Provjerite je li kontaktna površina kartice okrenuta prema dolje. Gurnite karticu dok
ne čujete klik.
3 Vratite stražnji poklopac na mjesto.
Uklanjanje memorijske kartice
Važno: Nemojte uklanjati memorijsku karticu kada joj pristupa neka aplikacija.
Na taj način mogu se oštetiti memorijska kartica i uređaj, te uništiti podaci smješteni
na kartici.
Memorijsku karticu možete ukloniti i vratiti bez isključivanja uređaja.
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Gurnite karticu dok ne čujete klik, zatim je izvucite vani.
3 Vratite stražnji poklopac na mjesto.
8 Početak rada
Punjenje baterije
Vaša baterija je djelimično napunjena u fabrici, ali možda će biti potrebno da je dopunite
kako biste mogli uključiti uređaj po prvi put.
Ukoliko uređaj pokazuje nizak nivo napunjenosti uradite sljedeće:
1 Punjač ukopčajte u zidnu utičnicu.
2 Priključite punjač na uređaj.
3 Kad uređaj pokaže da se baterija u potpunosti napunila, iskopčajte punjač iz
uređaja, a zatim iz zidne utičnice.
Vrijeme punjenja baterije nije strogo određeno, a uređaj možete koristiti tokom
punjenja. Tokom punjenja uređaj se može zagrijati.
Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se
na ekranu prikaže oznaka punjenja, odnosno prije nego što bude moguće upućivati
pozive.
Ako se baterija nije bila korištena duže vrijeme, možda će biti potrebno priključiti
punjač, iskopčati ga, pa ga ponovo priključiti da započne punjenje baterije.
Punjenje uređaja dok slušate radio može uticati na kvalitet prijema.
Punjenje baterije putem USB priključka
Baterija je ispražnjena, a vi nemate punjač pri ruci? Možete koristiti kompatibilni USB
kabl za povezivanje sa kompatibilnim uređajem, na primjer, sa računarom.
Budite pažljivi prilikom priključivanja i iskopčavanja kabla punjača kako ne bi došlo do
lomljenja priključka punjača.
Uključivanje telefona 9
Punjenje putem USB priključka traje duže i možda neće funkcionirati ako punjenje vršite
na USB priključku bez napajanja. Uređaj se brže puni kada je priključen na zidnu utičnicu.
Ako je uređaj povezan na računar, možete vršiti sinhronizaciju podataka tokom
punjenja.
GSM antena
Na slici je lokacija GSM antene prikazana sivom bojom.
Izbjegavajte dodirivanje antene dok je antena u upotrebi. Kontakt s antenom utiče na
kvalitet komunikacije i može skratiti radni vijek baterije uslijed rada s većim napajanjem
od potrebnog.
Pričvršćivanje trake
Uključivanje telefona
Mrežne usluge i troškovi njihovog korištenja
Vaš uređaj je odobren za upotrebu u GSM mreže frekvencija 850/900/1800/1900 MHz i
WCDMA mreže frekvencija 850/900/1900/2100 MHz . Za korištenje ovog uređaja morate
biti pretplaćeni na odgovarajuće usluge operatera bežične telefonije.
10 Uključivanje telefona
Za korištenje mrežnih usluga i preuzimanje sadržaja uređaj mora biti povezan na mrežu
pri čemu mogu nastati troškovi za prijenos podataka. Za neke funkcije proizvoda
neophodna je mrežna podrška, a može biti potrebna i odgovarajuća pretplata.
Pristupni kodovi
PIN ili PIN2 kôd Ovi kodovi štite SIM karticu od neovlaštene upotrebe ili ih je
potrebno unijeti radi pristupa nekim funkcijama.
(4-8 brojki)
Uređaj možete podesiti tako da traži unos PIN koda prilikom
uključivanja.
Ukoliko kodovi nisu priloženi uz SIM karticu ili ako ih zaboravite,
obratite se davaocu usluge.
Ako tri puta zaredom unesete pogrešan kôd, morat ćete ga
deblokirati putem PUK ili PUK2 koda.
PUK ili PUK2 kôd Potrebni su za deblokiranje PIN ili PIN2 koda.
(8 brojki) Ukoliko kodovi nisu isporučeni sa SIM karticom, obratite se svom
davaocu usluge.
IMEI broj Koristi se za identifikaciju važećih uređaja u mreži. Ovaj broj
može se koristiti i za blokiranje npr. ukradenih uređaja
(15 brojki)
Da biste vidjeli IMEI number, birajte *#06#.
Kôd zaključavanja Pomaže vam da zaštitite uređaj od neovlaštenog korištenja.
(sigurnosni kôd)
Uređaj možete podesiti tako da traži unos koda za zaključavanje
(min. 5 brojke) koji ste postavili. Zadani kôd zaključavanja je 12345.
Kôd držite u tajnosti i na sigurnom mjestu, odvojeno od uređaja.
Ako zaboravite kôd, a uređaj je zaključan, bit će potrebno
njegovo servisiranje. Mogući su dodatni troškovi, a svi lični
podaci u vašem uređaju mogu biti obrisani.
Za više informacija obratite se usluzi korisničke podrške Nokia
Care ili prodavaču telefona.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje .
Uključivanje telefona 11
Možda će biti ponuđeno da konfiguracijska podešavanja preuzmete od svog operatora
(mrežna usluga). Za više informacija obratite se davaocu usluga.
Zaključavanje tipki i ekrana
Da biste izbjegli slučajno upućivanje poziva kada uređaj držite u džepu ili u torbi,
zaključajte tipke svog uređaja.
Pritisnite dugme za zaključavanje tipki .
Otključavanje tipki i ekrana
Pritisnite dugme za zaključavanje tipki i izaberite Otključaj.
Savjet:Ako ne možete dosegnuti dugme za zaključavanje tipki, da biste otključali uređaj
pritisnite dugme za prekid i izaberite Otključaj.
Akcije na dodirnom ekranu
Za interakciju sa korisničkim interfejsom dodirnog ekrana, kucnite ili kucnite i zadržite
na njemu.
Otvaranje programa ili drugog ekranskog elementa
Kucnite aplikaciju ili element.
Pristupanje opcijama za pojedine stavke
Kucnite i zadržite na stavki. Otvorit će se skočni meni sa dostupnim opcijama.
12 Uključivanje telefona
Pomicanje na listi ili meniju
Stavite prst na ekran, povucite ga brzo prema gore ili prema dolje i podignite sa ekrana.
Sadržaj ekrana se pomiče brzinom i smjerom koji je imao u momentu podizanja prsta.
Da biste izabrali stavku sa pokretne liste i zaustavili kretanje, kucnite na stavku.
Pomjeranje
Postavite prst na ekran i kontinuirano ga vucite u željenom smjeru.
Na primjer, kada prikazujete slike, pomjerite ulijevo kako biste prikazali sljedeću sliku.
Za brzi pregled slika, brzo pomjerite preko ekrana, zatim pomičite lijevo i desno kroz
prikazane umanjene slike.
Podešavanja dodirnog ekrana
Kalibrirajte dodirni ekran i aktivirajte odgovor vibracijom.
Odaberite Meni > Podešavanja > Telefon > Podešavanja dodira.
Kalibriranje dodirnog ekrana
Izaberite Kalibracija i slijedite uputstva.
Aktiviranje odgovora vibracijom
Odaberite Vibrac. odgovor > Uključi.
Kada kucnete na ikonu, uređaj odgovara kratkom vibracijom.
Uključivanje telefona 13
Interaktivni elementi početnog ekrana
Elementi početnog ekrana su interaktivni. Možete, na primjer, mijenjati datum i vrijeme,
podešavati alarm ili praviti kalendarske bilješke, direktno na početnom ekranu.
Podešavanje alarma
Izaberite sat (1).
Prikazivanje i uređivanje rasporeda
Izaberite datum (2).
Promjena glasnoće poziva, pjesme ili videa
Koristite tipke za glasnoću.
Ugrađeni zvučnik omogućava da govorite i čujete sagovornika sa male udaljenosti bez
da držite uređaj uz uho.
Aktiviranje zvučnika tokom poziva
Odaberite Zvučnik.
Pokazivači
Imate nepročitanih poruka.
Imate neposlanih, odbijenih ili neisporučenih poruka.
Tastatura je zaključana.
Uređaj ne oglašava ton zvona kod dolaznih poziva ili tekstualnih poruka.
Aktiviranje alarma je podešeno.
ili Uređaj je registriran na GPRS ili EGPRS mrežu.
ili Otvorena je GPRS ili EGPRS veza.
ili GPRS ili EGPRS veza je suspendirana (na čekanju).
Uređaj je registriran na 3G (UMTS) mrežu.
ili Uređaj je registriran na 3.5G (HSDPA) mrežu.
Bluetooth je aktiviran.
WLAN je aktiviran.
14 Uključivanje telefona
Ako imate dvije telefonske linije, druga telefonska linija se koristi.
Svi dolazni pozivi su preusmjereni na drugi broj.
Pozivi su ograničeni na zatvorenu grupu korisnika.
Trenutno izabrani profil je vremenski ograničen.
Slušalica je priključena na uređaj.
Vaš uređaj je povezan sa drugim uređajem pomoću USB kabla.
Kopiranje kontakata i slika sa starog uređaja
Želite kopirati važne informacije sa svog prethodnog kompatibilnog Nokia uređaja i
brzo započeti sa korištenjem novog uređaja? Koristite program Prebaci telefon da bez
naknade kopirate, na primjer, kontakte, kalendarske bilješke i slike na svoj novi uređaj.
Odaberite Meni > Podešavanja > Sinhr./rez. kop..
Bluetooth mora biti aktiviran na oba uređaja.
1 Odaberite Prebaci telefon > Kopiraj u ovo.
2 Izaberite sadržaj koji želite kopirati i Izvrš..
3 Izaberite svoj prethodni uređaj sa liste. Ako uređaj nije naveden na listi, provjerite
je li Bluetooth aktiviran na uređaju.
4 Ako drugi uređaj zahtijeva tajni kôd, unesite ga. Tajni kôd koji sami određujete mora
biti unesen u oba uređaja. Tajni kôd pojedinih uređaja je fiksan. Za detalje
pogledajte korisnički priručnik uređaja.
Tajni kôd važi samo za trenutnu vezu.
5 Ako bude zatraženo dozvolite povezivanje i kopiranje.
Upravljanje uređajem 15
Funkcionira bez SIM katice
Neke funkcije Vašeg uređaja mogu se koristiti bez umetanja SIM kartice, kao što su
funkcije organizatora i igre. Na menijima se pojavljuju neke potamnjene funkcije koje
se ne mogu koristiti.
Upotreba uređaja izvan mreže
Na mestima gde ne smete upućivati ili primati pozive, možete aktivirati profil letenja
avionom i igrati igrice ili slušati muziku.
Izaberite Meni > Podešavanja > Profili.
Izaberite Let > Aktiviraj.
ukazuje da je profil letenja avionom aktivan.
Savjet:Možete dodati prečice profila u mini-program za prečice na početnom ekranu.
Upozorenje:
Kada je aktivan profil letenja avionom, ne možete upućivati ili primati pozive,
uključujući i pozivanje brojeva za hitne slučajeve, niti koristiti druge funkcije koje
zahtijevaju pokrivenost mrežom. Da biste uputili poziv, aktivirajte neki drugi profil.
Uključivanje i isključivanje svjetiljke
Blic fotoaparata možete koristiti kao svjetiljku.
Na početnom ekranu pritisnite i držite .
Nemojte svijetliti u oči drugih osoba.
Upravljanje uređajem
Podrška
Ako želite saznati više o korištenju ovog proizvoda ili niste sigurni kako bi uređaj trebao
funkcionirati, idite na www.nokia.com/support ili sa vašeg mobilnog uređaja posjetite
stranicu nokia.mobi/support.
Ako problem i dalje nije riješen, uradite jedno od sljedećeg:
• Ponovo pokrenite sistem uređaja. Isključite uređaj i izvadite bateriju. Nakon jedne
minute vratite bateriju i uključite uređaj.
• Ažuriranje softvera uređaja
• Vraćanje na originalne fabričke postavke
16 Upravljanje uređajem
Ako problem i dalje nije riješen, obratite se kompaniji Nokia za opcije servisiranja. Idite
na www.nokia.com/repair. Prije slanja uređaja na servisiranje, uvijek izradite rezervnu
kopiju podataka u njemu.
My Nokia
Kako biste u potpunosti iskoristili svoj uređaj i usluge, primaćete prilagođene tekstualne
poruke od usluge My Nokia. Ove poruke sadrže savjete i trikove, kao i informacije za
podršku.
Da biste zaustavili slanje ovih poruka izaberite Meni > Programi > Dodaci >
Kolekcija > My Nokia i Otkazati pretplatu
Kako bi vam mogle biti pružane gore opisane usluge, vaš broj mobilnog telefona, serijski
broj uređaja i određene identifikacione oznake vezane za pretplatu na mobilne usluge,
šalju se kompaniji Nokia prilikom prve upotrebe uređaja. Neke ili sve pomenute
informacije mogu takođe biti poslane kompaniji Nokia prilikom ažuriranja softvera. Ove
informacije mogu biti korištene na način opisan u politici privatnosti koja je dostupna
na www.ovi.com.
Ažuriranje softvera uređaja pomoću uređaja
Želite poboljšati perfomanse uređaja i dobiti ažuriranja aplikacija i sjajne nove funkcije?
Redovno ažurirajte softver kako biste izvukli maksimum iz svog uređaja. Uređaj takođe
možete podesiti da automatski provjerava ima li novih ažuriranja.
Upozorenje:
Ako instalirate ažuriranje softvera, ne možete koristiti uređaj čak ni za pozivanje službi
za hitne slučajeve dok se ne završi instalacija i dok se uređaj ponovo ne pokrene.
Korištenje usluga ili preuzimanje sadržaja može dovesti do prijenosa velikih količina
podataka, tako da mogu nastati troškovi za prijenos podataka.
Prije pokretanja ažuriranja prikopčajte punjač ili provjerite da li je baterija uređaja
dovoljno napunjena.
Izaberite Meni > Podešavanja.
Upravljanje uređajem 17
1 Izaberite Telefon > Ažuriranja tel..
2 Da biste prikazali trenutnu verziju softvera i provjerili ima li dostupnih ažuriranja
izaberite Detalji tren. soft..
3 Za učitavanje i instaliranje ažuriranja softvera izaberite Učitav. soft. tel.. Slijedite
prikazana uputstva.
4 Ako ste otkazali instalaciju nakon učitavanja izaberite Instal. ažur. soft..
Ažuriranje softvera može potrajati nekoliko minuta. Ako imate problema sa
instaliranjem, obratite se svom davaocu usluga.
Automatska provjera ažuriranja softvera
Izaberite Auto. ažur. sw i odredite koliko često će se provjeravati ima li novih ažuriranja
softvera.
Operater može slati ažuriranja softvera uređaja bežičnim putem direktno u uređaj.
Obratite se svom operateru za dodatne informacije o ovoj mrežnoj usluzi.
Ažuriranje softvera uređaja pomoću računara
Za ažuriranje softvera uređaja možete koristiti program Nokia Ovi Suite PC. Potreban
vam je kompatibilan računar, brza Internet veza i kompatibilni USB kabl za povezivanje
uređaja i računara.
Da biste dobili više informacija i učitali program Nokia Ovi Suite idite na www.ovi.com/
suite.
18 Upravljanje uređajem
Vraćanje originalnih podešavanja
Ako vaš uređaj ne radi ispravno možete resetirati neka podešavanja na njihove
originalne vrijednosti.
1 Završavanje svih poziva i veza.
2 Izaberite Meni > Podešavanja i Vrati fab. post. > Samo podeš..
3 Unesite sigurnosni kod.
Ovo ne utiče na dokumente i datoteke spremljene na vašem uređaju.
Nakon vraćanja originalnih podešavanja, vaš uređaj će se isključiti zatim ponovno
uključiti. Ovo može potrajati duže nego obično.
Organiziranje datoteka
U memoriji uređaja i na memorijskoj kartici možete premještati, kopirati, brisati i
kreirati nove datoteke i mape. Ako datoteke organizirate u njihove vlastite mape to će
vam pomoći da ih kasnije pronađete.
Odaberite Meni > Programi > Galerija.
Kreiranje nove mape
U mapi u kojoj želite kreirati podmapu izaberite Opcije > Dodaj mapu.
Kopiranje ili premještanje datoteke u mapu
Izaberite i držite datoteku, a sa skočnog menija izaberite odgovarajuću opciju.
Savjet:Takođe možete reproducirati muziku i video ili prikazivati slike u Galerija.
Sinhroniziranje kalendara i kontakata pomoću usluge Ovi by Nokia
Odaberite Meni > Podešavanja > Sinhr./rez. kop..
1 Odaberite Sinhron. sa Ovi > Sad sinhroniziraj.
2 Prijavite se koristeći podatke iz vašeg Nokia računa. Ako nemate račun, registrujte
ga.
3 Slijedite uputstva.
Izrada rezervne kopije slika i drugih sadržaja na memorijskoj kartici
Želite biti sigurni da nijedna važna datoteka neće biti izgubljena? Možete napraviti
rezervnu kopiju memorije uređaja na kompatibilnoj memorijskoj kartici.
Odaberite Meni > Podešavanja > Sinhr./rez. kop..
Odaberite Kreir. rez. kop..
Telefon 19
Vraćanje podataka iz rezervne kopije
Odaberite Vrać. iz rez.kop..
Telefon
Upućivanje poziva
1 Unesite telefonski broj i, ako je potrebno, pozivni broj države i grada.
2 Pritisnite tipku za poziv.
Odgovaranje na dolazni poziv
Pritisnite tipku za poziv.
Završavanje poziva
Pritisnite tipku za kraj.
Odbijanje poziva
Pritisnite tipku za kraj.
Prikazivanje propuštenih poziva
Želite videti čiji ste poziv propustili?
Na početnom ekranu izaberite Prikaži. Ime pozivaoca biće prikazano, ako je sačuvano
u listi kontakata.
Propušteni i primljeni pozivi se zapisuju samo ako mreža podržava zapisivanje i ako je
uređaj uključen u dometu mrežne usluge.
Uzvratni poziv prema kontaktu ili na broj
Idite na kontakt ili željeni broj ili ime i pritisnite tipku za poziv.
Naknadno prikazivanje propuštenih poziva
Izaberite Meni > Imenik > Zapis i Propuš. pozivi.
Pozivanje zadnjeg biranog broja
Pozivali ste nekoga, ali niko se nije javio? Lako možete ponoviti poziv.
Na početnom ekranu pritisnite dugme za poziv, izaberite broj sa liste i ponovo pritisnite
dugme za poziv.
20 Telefon
Preusmjeravanje dolaznih poziva na pretinac govorne pošte ili na drugi broj
telefona
1 Izaberite Meni > Podešavanja i Zovi > Preusm. poziva.
2 Izaberite opciju, na primjer Ako je zauzet ili Ako ne odgovara.
3 Izaberite Aktiviraj i Na gov. poštu ili Na drugi broj.
Čuvanje broja s kojega je primljen poziv ili poruka
Jeste li primili poziv ili poruku od osobe čiji broj telefona nije sačuvan na listi kontakata?
Broj možete lako sačuvati u svoje kontakte.
Čuvanje broja s kojega je primljen poziv
1 Izaberite Meni > Imenik > Zapis i Primljeni pozivi.
2 Izaberite broj i Opcije > Sačuvaj.
3 Unesite ime za kontakt i izaberite Sačuvaj.
Čuvanje broja s kojega je primljena poruka
1 Izaberite Meni > Poruke.
2 Izaberite Razgovori ili Dolazni sprem. i poruku.
3 Pritisnite tipku za poziv.
4 Izaberite broj i Sačuvaj.
5 Unesite ime za kontakt i izaberite Sačuvaj.
Savjet:Za dodavanje novog broja postojećem kontaktu, izaberite broj i Dodaj u
kontakt.
O internet pozivima
Možete primati i upućivati pozive putem interneta (mrežna usluga). Usluge internet
poziva mogu podržavati pozive između računara, između mobilnih uređaja i između
VoIP uređaja i standardnog telefona.
Pojedini davaoci usluga internet poziva omogućavaju besplatne internet pozive. Za
dostupnost i cijene obratite se svom davaocu usluge internet poziva.
U nekim zemljama mogu važiti ograničenja za korištenje VoIP tehnologije ili drugih
usluga. Za detaljnije informacije obratite se prodavaču uređaja, davaocu usluge ili
lokalnim vlastima.
Za upućivanje i primanje internet poziva morate biti u dometu WLAN mreže i biti
prijavljeni na uslugu internet poziva.
Telefon 21
Upućivanje internet poziva
Kada se prijavite na uslugu za internet pozive moći ćete upućivati pozive putem
interneta.
Za informacije o dostupnosti i cijenama internet poziva obratite se svom davaocu
usluga.
Čarob. net telef. vam pomaže da podesite svoj račun. Prije nego što pokrenete čarobnjak,
pripremite informacije o računu koje ste dobili od svog davaoca usluge internet poziva.
Podešavanje računa za internet telefoniju
1 Provjerite da li je u uređaj umetnuta važeća SIM kartica i da li je uređaj povezan na
WLAN mrežu.
2 Izaberite Meni > Podešavanja i Povezivanj. > Internet telefon > Računi.
3 Izaberite Dod. nov..
4 Izaberite račun i Spoji slijedite uputstva.
Kada čarobnjak završi sa radom, vaš račun se prikazuje na listi računa.
Ako podešavanja za internet telefoniju ne funkcioniraju, obratite se svom davaocu
usluga.
Pozivanje kontakata
1 Izaberite Meni > Imenik i Imena i kontakt.
2 Izaberite Internet poziv.
Pozivanje telefonskih brojeva
Unesite broj telefona i odaberite Opcije > Internet poziv.
Za hitne pozive koristi se isključivo mobilna mreža.
Upućivanje konferencijskog poziva
Ako imate potrebu za telefonskom konferencijom (mrežna usluga), možete lako dodati
nekoliko učesnika u aktivni poziv.
22 Telefon
Za informacije o dostupnosti obratite se svom davaocu usluga.
1 Dok obavljate poziv, izaberite Opcije > Više > Novi poziv.
2 Unesite broj telefona ili pronađite kontakt pretragom.
3 Pritisnite tipku za pozivanje.
4 Kada su oba poziva aktivna izaberite Opcije > Konferencija.
5 Za završetak konferencijskog poziva izaberite Opcije > Završi poziv.
Dozvola za upućivanje poziva samo prema određenim brojevima
Izaberite Meni > Podešavanja i Sigurnost.
1 Odaberite Fiksno biranje > Uključi.
2 Unesite svoj PIN2 kôd.
3 Dodajte željeni broj na listu dozvoljenih brojeva.
Savjet:Ako želite poslati tekstualnu poruku dok je usluga fiksnog biranja aktivirana,
broj centra za tekstualne poruke morate dodati na listu dozvoljenih brojeva.
Sprječavanje upućivanja i primanja poziva
Izaberite Meni > Podešavanja i Sigurnost. Za sprječavanje poziva potrebna vam je
lozinka za zabranu poziva od vašeg operatora mobilne telefonije.
Sprječavanje određenih vrsta poziva
1 Izaberite Usluge zabr. poz. i željenu opciju.
2 Izaberite Aktiviraj i unesite svoju lozinku za zabranu poziva.
Kontakti 23
Kontakti
Sačuvajte ime i broj telefona
Odaberite Meni > Imenik.
Odaberite Dodaj novo.
Dodavanje i uređivanje detalja kontakata
1 Izaberite Imena i kontakt.
2 Odaberite Detalji > Opcije > Dodaj detalj.
Savjet:Da biste dodali ton zvona, sliku ili video za kontakt, izaberite ga i Opcije > Dodaj
detalj > Multimedija.
Korištenje brzog biranja
Možete brzo uputiti poziv prijateljima i porodici kada dodijelite najčešće korištene
telefonske brojeve brojčanim tipkama.
Izaberite Meni > Imenik > Brza biranja.
Dodjeljivanje telefonskog broja brojčanoj tipki
1 Izaberite brojčanu tipku. Tipka 1 je rezervisana za pretinac govorne pošte.
2 Unesite broj ili potražite kontakt.
Uklanjanje ili promjena telefonskog broja dodijeljenog brojčanoj tipki
Izaberite i držite brojačnu tipku i sa skočnog menija izaberite Izbriši ili Promijeni.
Upućivanje poziva
Na početnom ekranu pritisnite i držite brojčanu tipku.
Deaktiviranje brzog biranja
Izaberite Meni > Podešavanja i Zovi > Brzo biranje.
Slanje kontakt informacija
Želite poslati svoj broj telefona ili e-mail adresu osobi koju ste upravo upoznali? Dodajte
svoje kontakt informacije na listu kontakata i pošaljite posjetnicu toj osobi.
Izaberite Meni > Imenik i Imena.
1 Izaberite unos sa liste kontakata koji sadrži vaše informacije.
2 Izaberite Posjetnica i način slanja.
24 Pišite tekst
Čuvanje primljene posjetnice
Izaberite Prikaži > Sačuvaj.
Kreiranje grupe kontakata
Ako članove svoje porodice ili prijatelje dodate u grupu kontakata možete na
jednostavan način poslati poruku svima u grupi istovremeno.
Izaberite Meni > Imenik.
1 Izaberite Grupe > Dodaj.
2 Unesite ime za grupu, po želji izaberite sliku i ton zvona za grupu, a zatim izaberite
Sačuvaj.
3 Da biste dodali kontakte u grupu, izaberite grupu i Dodaj.
Premještanje ili kopiranje kontakata na SIM karticu
Želite koristiti SIM karticu u drugom uređaju, a da ipak imate pristup svojim kontaktima?
Po zadanoj vrijednosti kontakti se spremaju u memoriju uređaja, ali ih možete kopirati
na SIM karticu.
Odaberite Meni > Imenik.
U memoriju uređaja možete sačuvati više kontakata, a kontakti sačuvani na SIM kartici
mogu imati samo jedan broj telefona. označava kontakt spremljen na SIM karticu.
Kopiranje svih kontakata
Odaberite Kopiraj kont. > Sa tel. na SIM.
Premještanje svih kontakata
Odaberite Premj. kontakte > Sa tel. na SIM.
Savjet:Ako su kontakti spremljeni i u memoriju uređaja i na SIM karticu, možda će biti
dvostruko prikazani na listi kontakata. Za prikazivanje samo kontakata spremljenih na
uređaju izaberite Podešavanja > Mem. u upotrebi > Telefon.
Pišite tekst
Prebacivanje između modova za unos teksta
Prilikom unosa teksta možete koristiti uobičajeni ili unos teksta s predviđanjem
.
, i označavaju velika i mala slova. označava da je aktiviran mod za unos
brojeva.
Pišite tekst 25
Prebacivanje između modova za unos teksta
Izaberite i držite Opcije. Funkcija predikcijskog unosa teksta nije podržana za sve jezike.
Prebacivanje između velikih i malih slova
Pritisnite #.
Prebacivanje između moda za unos slova i brojeva
Pritisnite i držite #.
Podešavanje jezika pisanja
Odaberite Opcije > Jezik pisanja.
Pisanje pomoću tradicionalnog unosa teksta
1 Pritišćite neku od brojčanih tipki, (2-9), dok se ne pojavi željeni znak.
2 Umetnite sljedeći znak. Ako se nalazi na istoj tipki, pričekajte da se prikaže
pokazivač ili premjestite pokazivač naprijed.
Dostupni znakovi ovise o odabranom jeziku pisanja.
Pomjeranje kursora
Odaberite ili ili dodirnite mjesto na koje želite postaviti pokazivač.
Unos najčešćih interpunkcijskih oznaka
Pritišćite 1.
Unos specijalnih znakova
Izaberite i željeni znak.
Unos razmaka
Pritisnite 0.
Prediktivni unos teksta
Ugrađeni rječnik predlaže riječi dok pritišćete tipke sa brojevima. U rječnik možete
dodati i vlastite riječi.
Pisanje riječi
Pritisnite tipke s brojevima (2-9): Pritisnite svaku tipku samo jednom za svako slovo.
Potvrđivanje riječi
Pomjerite kursor prema naprijed ili pritisnite 0 da dodate razmak.
26 Poruke
Izaberite ispravnu riječ.
Ako predložena riječ nije tačna, pritišćite *, te odaberite željenu riječ sa liste.
Dodavanje riječi u rječnik
Ako je znak ? prikazan nakon riječi, riječ koju želite napisati nije nađena u rječniku. Da
biste u rječniku dodali riječ, izaberite Slovkanj.. Riječ unesite pomoću uobičajenog
unosa teksta, te izaberite Sačuvaj.
Pisanje složenih riječi
Napišite prvi dio riječi i pomjerite kusor naprijed da potvrdite riječ. Napišite sljedeći dio
riječi i ponovno potvrdite.
Poruke
Slanje poruke
Održavajte kontakt sa porodicom i prijateljima putem tekstualnih i multimedijalnih
poruka. U svoju poruku možete priložiti slike, video zapise i posjetnice.
Odaberite Meni > Poruke.
1 Odaberite Kreiraj poruku.
2 Da biste dodali prilog izaberite Opcije > Umetni objekt.
3 Napišite poruku i izaberite Nastavi.
4 Za ručni unos broja telefona ili e-mail adrese izaberite Broj ili e-mail. Unesite broj
telefona ili izaberite Mail i unesite e-mail adresu.
5 Odaberite Pošalji.
Savjet:Da biste umetnuli specijalni znak ili smajli izaberite Opcije > Umetni simbol.
Slanje poruke sa prilogom može biti skuplje od slanja obične tekstualne poruke. Za više
informacija obratite se davaocu usluga.
Možete slati tekstualne poruke čija dužina prelazi maksimalni broj znakova za jednu
poruku. Duže poruke se šalju kao dvije ili više poruka. Vaš operater mobilne telefonije
može naplaćivati u skladu s tim.
Znakovi s akcentima ili drugim oznakama i znakovi iz nekih jezičkih opcija zauzimaju
više prostora, što ograničava broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.
Ako je stavka koju dodajete u multimedijalnu poruku prevelika za slanje preko mreže,
uređaj može izvršiti automatsko smanjivanje njene veličine
Multimedijalne poruke mogu primiti i prikazati samo kompatibilni uređaji. Poruke
mogu različito izgledati na različitim uređajima.
Poruke 27
Slanje poruke grupi osoba
Da li biste željeli poslati poruku svim članovima svoje porodice? Ako ste ih dodali u istu
grupu, možete istovremeno poslati poruku svima njima.
Odaberite Meni > Poruke.
1 Odaberite Kreiraj poruku.
2 Napišite poruku i izaberite Nastavi.
3 Za izbor grupe izaberite Grupe kontakata.
4 Odaberite Pošalji.
Čuvanje priloga
Na svom uređaju možete sačuvati priloge iz multimedijalnih i e-mail poruka.
Odaberite Meni > Poruke.
Čuvanje priloga
1 Otvorite poruku.
2 Odaberite Opcije > Sačuvaj kontakt.
3 Izaberite željenu datoteku i Opcije > Sačuvaj.
Čuvanje e-mail priloga
1 Otvarite e-mail poruku.
2 Izaberite prilog.
3 Odaberite Sačuvaj.
Slike i video se čuvaju u Galerija.
Prikazivanje razgovora
Na jednom prikazu možete vidjeti poruke koje ste poslali i primili od određenog
kontakta, a sa tog prikaza možete i nastaviti razgovor.
Odaberite Meni > Poruke.
Čitanje poruke u razgovoru
Izaberite Razgovori, razgovor i poruku.
Prebacivanje na standardni prikaz Pregl. Dolaz. spr.
Odaberite Opcije > Pregl. Dolaz. spr..
28 Mail i Instant Messaging
Preslušavanje govornih poruka
Kada se ne možete javiti, dolazne pozive možete preusmjeriti na poštansko sanduče
govorne pošte i preslušati ih kasnije.


Use: 0.0638