• Voskresenie Hristovo, Sveta Sofija, Carigrad


  •   
  • FileName: 01 Uvodnik.pdf [read-online]
    • Abstract: Voskresenie Hristovo, Sveta Sofija, CarigradHRISTOS VOSKRESNA! Uvodnik / Lice vo lice / 4

Download the ebook

Voskresenie Hristovo, Sveta Sofija, Carigrad
HRISTOS VOSKRESNA! Uvodnik / Lice vo lice / 4
Veligden / Voskresenie pred smrtta / (6)
.DESIGN Olimpiski igri vo Grcija / J. Vlahos (20)
S TU
DITI
Za sportot / 24
Redakcija/sorabotnici: Goran Veli~kovski, Janko Ilkovski, Kalina Trpeska
d-r Jane Koxaba{ija, Ilindenka Petru{eva, monah Agaton Apostolovski
Tawa Bituqanu /
Kutija
78
Tatjana
Gori~eva /
Dizajn: Studiti Lektor: M. E. Kostova Pe~ati: T. S.
Svetost i Goran
Pra{aweto na
stvarnost Veli~kovski /
avtokefalnosta /
Glaven urednik: monahiwa Makrina Popovska
70 Prokuratore,
Mitropolit
te pozdravu-
Strumi~ki Naum,
vaat onie...
o. T. Hopko idr. 76
32
Naslovna stranica / Sarita Koneska:
Izdava „Ezimit“ DOO Skopje
crte`, detaq od ikonata Voskresenie
Mladi teolozi Mali
Janko 88 `itija
Ilkovski / 102
Mel Gibson
92
NAVISTINA VOSKRESNA! Ministerstvo
za kultura na
Republika Makedonija
Premin, Voskresenie Hristovo 2004
LICE VO LICE Ova otkrovenie za prisustvoto potoa ja menuva na{ata svest vo politikata na do`ivu-
vaweto. Na primer, procesot na soznavaweto dobiva druga dimenzija. Od aspekt na pra-
voslavnata duhovnost pogolema va`nost ima ne da znaeme, tuku da se zdobieme so li~no
iskustvo. ‘Vkusete i videte!', e liturgiskiot povik za stanuvawe edno so Boga po blago-
dat, pri {to i nie samite, i svetot vo koj `iveeme do`ivuvaat dramati~en presvrt! Ne
Den na voskresenieto e, doznavame za Boga zaradi na{ite soznajni napori, tuku prosto zaradi toa {to On posa-
da se prosvetlime so praznikot, kal da ni ja otkrie tajnata na sopstvenoto prisustvo vo svetov. Znaeweto stanuva odnos,
da se pregrneme eden so drug, stanuva qubov. Bog se poka`a lice vo lice, a ne vo zagatki (Broevi 12, 8). Ova otkrove-
da gi nare~eme bra}a i onie nie go menuva sostavot na na{eto srce.
{to n# mrazat, Toa stanuva dom Bo`ji, `iveali{te za Onoj, Kogo seta vselena ne Go sobira,
da prostime s# so Voskresenieto, mesto poskapoceno od siot kosmos, za koj{to Hristos veli deka vo nego nema kade glava-
postapuvaj}i taka da zapeeme: ta da si ja potsloni! Gospod go odbral srceto na ~ovekot, nasproti milionite galaksii,
„Hristos Voskresna od mrtvite, yvezdeni pateki i kakvi ti ne Saganovi ravenki, vo nedopren mir rasposlani niz beskra-
so smrtta smrtta ja uni{ti, jot! Kolku samo ponekoga{ studeniloto na toj mir izgleda prokleto nedostapna alter-
i na site vo grobovite `ivot im podari“. nativa za ~udesniot mete` na na{ava male~ka planeta!
Hristos Voskresna!
(Sveti Jovan Damaskin) „Jas Sum Voskresenieto i @ivotot; koj
veruva vo Mene, i da umre, }e `ivee!“ (Jo-
van 11, 25). Objavata za voskresenieto e
Dodeka postojam jas, ja nema smrt- taa novost {to Hristos mu ja donese na
ta. Koga }e dojde smrtta, }e me nema mene. svetot. Da ne be{e voskresenieto, na{ata
So ovaa paradigma od svetot na antikata vera }e be{e zaludna (1Kor. 15, 17).
mo`eme da svrtime eden krug niz izmina- Prvoto voskresenie za ~ovekot e
tive dve-tri iljadi godini, i da se fatime Pokajanieto. Toa e sredba na ~ovekot li-
na jadicata na onaa rezignirana vozdi{ka ce vo lice so Boga, pri {to vo ~ovekot
od Stariot Zavet, deka ni{to novo pod povtorno o`ivuva se}avaweto na Rajot,
sonceto - nema! pozicijata na Adam pred padot vo grev i
„Pra{aj ja nebeskata ptica, i }e razdelbata od Boga. Na nekoj na~in se pri-
ti ka`e; gu{terite }e ti objasnat, i mor- se}avame koi sme, i tolku blisko ni pro-
skite ribi...“, mu be{e re~eno na Jov, ne zvu~uva Mojseevoto ‘ehjeh a{er ehjeh!’
tolku mnogu odamna, Gospod znae (Jov 12, 7 JAS SUM ONOJ KOJ SUM!
- 8).
Dodeka filosofot od stariot svet ja odbegnuva smrt-
[to e toa novo {to go donese Hri-
ta, i zaradi eden arhai~en strav pred nejzinata zagat-
stos doa|aj}i na ovoj svet? Kolku sme nie
ka ne doa|a na zaka`anata sredba so nea, i so toa svoe-
doma}ini, a kolku gosti vo nego, za da mo-
Premin, Voskresenie Hristovo 2004
to postoewe go sveduva samo na prestojot na zemjava,
`eme da go smetame za svoj (dom), vo ovaa
Hristos stanuvaj}i ^ovek, postrada za na{ite grevo-
ili onaa uloga?
vi i umre so krsna smrt, s# so edna cel: da ja pobedi
„Tie ne se od svetot, kako i Jas
smrtta! So smrtta smrtta ja uni{ti! I ni daruva @i-
{to ne sum od nego“ (Jovan 17, 16)...
vot ve~en.
Toa {to go razlikuva hristijans-
Spored Sveti Isak Sirin, edinstven golem
tvoto od s# ostanato, e karakterot na ot-
grev e da bideme bes~uvstvitelni za ~udoto na Hri-
krovenieto. Mo`eme da go sporeduvame so
stovoto Voskresenie.
drugite religii, mo`eme da gi izu~uvame
Navistina voskresna!
dogmite i kanonite, no ona {to e presud-
no e Samiot Bog da ni se otkrie vo srce-
Hristos voskresna!
to, da ni ja otkrie tajnata na Svoeto pri-
4 sustvo vo nas samite.
od Urednikot
Premin, Voskresenie Hristovo 2004
5


Use: 0.0276