• JEMAAH NAZIR SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


  •   
  • FileName: index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=51&Itemid=39 [read-online]
    • Abstract: Kementerian Pelajaran Malaysia. Tingkat 7, Bangunan Persekutuan Kangar ... Kementerian Pelajaran Malaysia. Tingkat 36, Bangunan Komtar. 10000 Pulau Pinang. Ketua Nazir ...

Download the ebook

Borang JNS/NB1/2005
JEMAAH NAZIR SEKOLAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PERMOHONAN UNTUK JAWATAN NAZIR SEKOLAH
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH/
BUKAN SISWAZAH *GRED DG48(KUP)/DG44/DG41
MATA PELAJARAN PENAZIRAN : __________________________
NEGERI 1.
PILIHAN
PENEMPATAN 2.
Nama : ______________________________________________
Borang ini hendaklah diisi dalam satu salinan dengan lengkap dan kemukakan ke Pejabat
Jemaah Nazir Sekolah Negeri/Zon berdekatan melalui Guru Besar/Pengetua/Ketua
Jabatan/Ketua Bahagian berserta dokumen-dokumen berikut:-
i. Satu salinan Kenyataan Perkhidmatan yang lengkap dan kemas kini serta disahkan.
ii. Satu salinan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (2 Tahun Terakhir).
iii. Satu salinan Penyata Tatatertib (Lampiran A).
iv. Satu salinan sijil-sijil yang berkaitan yang telah disahkan.
Untuk Kegunaan Pejabat
Tarikh Terima
No. Rujukan
Status Lengkap/
Tidak Lengkap
1
BAHAGIAN A
1. BUTIR-BUTIR PERIBADI
1.1 Nama Penuh : __________________________________________________
(Huruf Besar)
1.2 Nama lain (jika ada) : ____________________________________________
(Huruf Besar)
1.3 Jantina : Lelaki Perempuan
1.4 No. Kad Pengenalan : (Lama) _____________________________________
(Baru) ______________________________________
1.5 Tarikh Lahir : ___________________________________________________
1.6 Umur pada 1 Januari 200 : ______________ Tahun ______________ Bulan
1.7 Tempat Lahir (Negeri) : __________________________________________
1.8 Alamat Pejabat : ________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Poskod : ________________ No. Telefon : ___________________________
1.9 Alamat Rumah : ________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Poskod : ________________ No. Telefon : ___________________________
1.10 Berkahwin/Bujang/Janda/Duda : ___________________________________
Jika berkahwin nyatakan :
Nama Suami/Isteri: ______________________________________________
Pekerjaan Suami/Isteri : __________________________________________
Alamat Tempat Bertugas : ________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2
BAHAGIAN B
2. BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN
2.1 Tarikh lantikan pertama sebagai guru terlatih : ________________________
2.2 Tarikh lantikan ke kategori sekarang : ______________________________
2.3 Tarikh disahkan dalam jawatan : ___________________________________
(Dalam kategori jawatan sekarang)
2.4 Gred hakiki sekarang : PPPS DG48 (KUP)
PPPS DG44
PPPS DG41
2.5 Jawatan sekarang : _____________________________________________
2.6 Taraf jawatan : _________________________________________________
2.7 Gaji hakiki pada 1 Januari 200 : ___________________________________
2.8 Tarikh Kenaikan Gaji Tahunan : ____________________________________
3. KELAYAKAN CALON
3.1 Kelayakan Akademik
3.1.1 Peringkat Sekolah
KEPUTUSAN KEPUTUSAN STP/HSC/STPM
SPM/MCE/SPMV/SETARAF
TAHUN __________ PANGKAT ______
TAHUN _________/PENUH/SEBAHAGIAN
Bil. Mata Pelajaran Gred Bil Mata Pelajaran Prinsipal
A E/Sub
3
KEPUTUSAN KEPUTUSAN STP/HSC/STPM
SPM/MCE/SPMV/SETARAF
TAHUN __________ PANGKAT ______
TAHUN _________/PENUH/SEBAHAGIAN
Bil. Mata Pelajaran Gred Bil Mata Pelajaran Prinsipsl
A E/Sub
Kelayakan lain yang diambil (jika ada)
3.1.2 Peringkat Maktab/Institut/Universiti
Bil. Nama Maktab/Institut/ Kelulusan sama ada Tahun Pengkhususan
Universiti Diploma/Sarjana Muda Memperoleh Pertama dan
Kepujian/Sarjana/ Kedua
Kedoktoran (Contoh:
B.Malaysia
Pengkhususan
Linguistik)
3.2 Kelayakan Ikhtisas
Nama Maktab/Institut/ Jenis Pensijilan (Sijil Tahun Bidang
Universiti Perguruan/Diploma Memperoleh Pengkhususan
Pendidikan/Ijazah dll) Pertama dan
Kedua
4
4. PENGALAMAN PERKHIDMATAN : MENGAJAR / MENTADBIR /
TANGGUNGJAWAB
(Dari Mula Bertugas Hingga Masa Kini)
4.1 Bilangan tahun Berkhidmat
Sekolah Rendah Tahun :
Sekolah Menengah Tahun :
Maktab/Jabatan/Bahagian Tahun :
Jumlah Tahun Keseluruhan Perkhidmatan
4.1.1 Di Sekolah Rendah
Bil. Nama Sekolah Jawatan Dari Hingga
4.1.2 Di Sekolah Menengah
Bil. Nama Sekolah Jawatan Dari Hingga
4.1.3 Di Maktab/Jabatan/Bahagian
Bil. Nama Institusi Jawatan Dari Hingga
5
4.2 Semasa Berkhidmat Di Sekolah
Bil. Mata Pelajaran Diajar Darjah/Tingkatan Dari Hingga
4.3 Tugas Dan Tanggungjawab Lain Semasa Di Sekolah (3 Tahun Terakhir)
Bil. Tugas/Tanggungjawab Jawatan Dipegang
5. KURSUS-KURSUS YANG DIHADIRI
(Sila buat lampiran jika ruangan tidak mencukupi)
Bil. Nama Kursus Tempat Dari Hingga
6. KAJI SELIDIK/PENERBITAN IKHTISAS YANG PERNAH DIHASILKAN
Bil. Jenis Kaji Selidik/Penerbitan Tarikh
6
7. KEGIATAN LUAR MASA KINI
Bil. Nama Badan/Kegiatan Jawatan Dipegang
8. SUMBANGAN PROFESIONAL
Bil. Jenis Sumbangan Peringkat Tarikh
9. PENGIKTIRAFAN / ANUGERAH YANG DITERIMA
Bil. Jenis Pengiktirafan/Anugerah Tahun
10. KEMAHIRAN LITERASI KOMPUTER DAN PENGGUNAAN APLIKASI
Sila tandakan ( / ) diruang yang berkaitan kemahiran dan latar belakang
penggunaan komputer.
Bil. Jenis Aplikasi Peringkat Kemahiran
Rendah Sederhana Tinggi
1. Word Processing
2. Worksheet
3. Database
4. SPSS
7
11. MAKLUMAT-MAKLUMAT LAIN
11.1 Pernahkah anda memohon jawatan Nazir Sekolah? YA/TIDAK
Jika YA, nyatakan tarikh.
(Tahun) : ______________
11.2 Pernahkah anda menghadiri temuduga Nazir? YA/TIDAK
Jika YA, nyatakan tarikh.
(Tahun) : ______________
11.3 Adakah anda memohon bertukar ke tempat atau jawatan YA/TIDAK
lain di Bahagian-Bahagian Kementerian Pendidikan
dalam tahun ini?
11.4 Adakah anda telah memohon mengikuti kursus jangka YA/TIDAK
pendek/panjang anjuran IAB/Maktab/Universiti?
11.5 Adakah anda sedang mengikuti program Pendidikan
Jarak Jauh (PJJ)
Jika YA, nyatakan tarikh jangka tamat : ____________
11.6 Maklumat-maklumat lain, jika ada :
12. TEMPAT TEMU DUGA YANG DIPILIH
Putrajaya Kuantan
Shah Alam Kuala Terengganu
Seremban Kota Bharu
Melaka Alor Setar
Johor Bahru Pulau Pinang
Ipoh Kangar
Kuching (IP) Kota Kinabalu (IP)
Kuala Lumpur Miri
Sibu Sandakan
Tawau Keningau
8
13. SEBAB-SEBAB MEMOHON JAWATAN INI :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
14. LAPORAN PERISYTIHARAN HARTA
i. Saya *SUDAH/BELUM melaporkan harta melalui surat :
Rujukan : __________________ Tarikh : __________________
ii. Laporan Harta sudah diluluskan :
Rujukan : __________________ Tarikh : __________________
15. Saya mengaku bahawa segala keterangan di atas adalah benar dan bersetuju
untuk ditempatkan di mana-mana Pejabat Nazir Sekolah di Semenanjung
Malaysia (bagi calon Semenanjung) dan di JNS Sabah/Sarawak (bagi calon
Sabah dan Sarawak).
Tarikh : __________________ __________________________
Tandatangan Pemohon
(*Potong yang tidak berkenaan)
9
Sulit
BAHAGIAN C
(Untuk Diisi oleh Guru Besar/Pengetua/Ketua Jabatan)
1. Sepanjang pengetahuan saya, butir-butir yang dinyatakan oleh pemohon seperti di
atas adalah benar.
2. Bersama dengan borang JNS/NB1/2005 ini disertakan dokumen-dokumen berikut :
(Sila tandakan ( / ) di kotak berkenaan)
i. Satu salinan Kenyataan Perkhidmatan yang lengkap
dan kemas kini serta disahkan.
Ii Satu salinan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (2
Tahun Terakhir).
iii Satu salinan Penyata Tatatertib (Lampiran A).
iv Satu salinan sijil-sijil yang berkaitan yang disahkan.
3. Permohonan ini *DISOKONG/TIDAK DISOKONG.
4. Ulasan Guru Besar/Pengetua/Ketua Jabatan :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tarikh : _______________ ________________________________
Tandatangan Guru Besar/Pengetua
Ketua Jabatan
Nama : __________________________
Jawatan : ________________________
Cop Rasmi :
(*Potong yang tidak berkenaan)
10
BAHAGIAN D
(Untuk diisi oleh Keuta Nazir Negeri/Cawangan, Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian
Pelajaran Malaysia)
Ulasan :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Tarikh : _______________ ________________________________
Tandatangan
Ketua Nazir Negeri/Cawangan
Nama : __________________________
Cop Rasmi :
11
LAMPIRAN A
PERAKUAN TATATERTIB
Dengan ini saya mengesahkan ..............................................................................................
No. Kad Pengenalan ..................................................... pernah / tidak pernah dikenakan
hukuman tatatertib di bawah Peraturan 38(a), (b), (c), (d), (e), (f) dan (g) Peraturan-
Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib 1993. Jika pernah, jenis hukuman yang
dikenakan adalah seperti berikut :
(i) Amaran
(ii) Denda
(iii) Lucut Hak Emolumen
(iv) Tangguh Pergerakan Gaji
(v) Turun Gaji
(vi) Turun Pangkat
(vii) Buang Kerja
Tarikh : ................................... Tandatangan
Ketua Jabatan : .......................................
Nama Penuh : .......................................
Jawatan : .......................................
12
ALAMAT PEJABAT JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Ketua Nazir Negeri Perlis Ketua Nazir Negeri Johor
Jemaah Nazir Sekolah Jemaah Nazir Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia
Tingkat 7, Bangunan Persekutuan Kangar Bilik 204-206, Tingkat 2
Persiaran Jubli Emas Bangunan Bank Negara
01000 Kangar, Perlis Jalan Bukit Timbalan
80000 Johor Bahru, Johor
Ketua Nazir Negeri Kedah Ketua Nazir Negeri Kelantan
Jemaah Nazir Sekolah Jemaah Nazir Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia
Tingkat 8, Menara Peladang Tingkat 6, Wisma Ilmu
Jalan Teluk Wanjah Bangunan LUTH
05200 Alor Setar, Kedah 15000 Kota Bharu, Kelantan
Ketua Nazir Negeri Perak Ketua Nazir Negeri Terengganu
Jemaah Nazir Sekolah Jemaah Nazir Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia
Tingkat 1, Blok C Tingkat 5, Bangunan Seri Amar
Bangunan Gunasama Persekutuan (Greentown) Jalan Sultan Ismail
Jalan Dato' Seri Ahmad Said 20200 Kuala Terengganu, Terengganu
30450 Ipoh, Perak
Ketua Nazir Negeri Pulau Pinang Ketua Nazir Negeri Pahang
Jemaah Nazir Sekolah Jemaah Nazir Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia
Tingkat 36, Bangunan Komtar Jalan Gambur
10000 Pulau Pinang 25000 Kuantan, Pahang
Ketua Nazir Negeri Selangor Ketua Nazir Negeri Melaka
Jemaah Nazir Sekolah Jemaah Nazir Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia
Tingkat 3, Fasa 3, Bangunan PKNS Tingkat 2, Bangunan Bank Rakyat
Bangunan Gunasama Persekutuan Jalan Hang Tuah
40000 Shah Alam, Selangor 75300 Melaka
Ketua Nazir Negeri Wilayah Persekutuan Ketua Nazir Negeri Sabah
Jemaah Nazir Sekolah Jemaah Nazir Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia
Tingkat 17, Wisma KWSG Lot D5 1 5.3 Blok D
Halan Kampung Attap Tingkat 5, Kompleks Kuwasa
50460 Kuala Lumpur Jalan Karamunsing
88000 Kota Kinabalu, Sabah
Ketua Nazir Negeri Negeri Sembilan Ketua Nazir Negeri Sarawak
Jemaah Nazir Sekolah Jemaah Nazir Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia
Tingkat 5, Yayasan Negeri Sembilan Tingkat 2. Lot 112, Section 58 Kltd
Jalan Yam Tuan Jalan Central Timur
70600 Seremban, Negeri Sembilan 93200 Kuching, Sarawak
13
Ketua Nazir Negeri WP Labuan Ketua Cawangan Sandakan
D/A Jabatan Pelajaran Negeri Labuan Jemaah Nazir Sekolah
Aras 10, Blok 4 Kementerian Pelajaran Malaysia
Kompleks Ujana Kewangan W.D.T. 22 Rumah Persekutuan
Peti Surat 81097 90400 Sandakan, Sabah
87020 WP Labuan
Ketua Cawangan Muar Ketua Cawangan Keningau
Jemaah Nazir Sekolah Jemaah Nazir Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia
Tingkat 3B, Bangunan Tabung Haji Tingkat Bawah, Rumah Persekutuan
Jalan Sisi Peti Surat No. 261
84000 Muar, Johor 89008 Keningau, Sabah
Ketua Cawangan Taiping Ketua Cawangan Tawau
Jemaah Nazir Sekolah Jemaah Nazir Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia
Tingkat 9, Bangunan Wisma Persekutuan Tingkat 5, Rumah Persekutuan
Jalan Istana Larut Beg Berkunci No. 22
34000 Taiping, Perak 91009 Tawau, Sabah
Ketua Cawangan Kulim Ketua Cawangan Sibu
Jemaah Nazir Sekolah Jemaah Nazir Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia
171 172, Tingkat 2 Tingkat 7, Bgn. Pejabat Persekutuan
Jalan Tunku Petra Lot 462, Persiaran Brooke
09000 Kulim, Kedah 96000 Sibu, Sarawak
Ketua Cawangan Raub Ketua Cawangan Miri
Jemaah Nazir Sekolah Jemaah Nazir Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia
Tingkat 2, Bangunan Gunasama Persekutuan Tingkat 3, Blok 1
Jalan Tengku Abdul Samad Wisma Persekutuan fasa 1
27600 Raub, Pahang Jalan Gartek
98000 Miri, Sarawak
14


Use: 0.0666