• VANTAAN KAUPUNKI


  •   
  • FileName: R4_20110516_C.pdf [read-online]
    • Abstract: VANTAAN KAUPUNKIVANDA STADKOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIINVIETY TUKITIKKURILAN SOSIAALIASEMAOMAT OVET – VERKOSTOKOKOUS16.5.2011Marjatta Parviainen17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 1

Download the ebook

VANTAAN KAUPUNKI
VANDA STAD
KOTIKATKO, ASUMISPALVELUT JA KOTIIN
VIETY TUKI
TIKKURILAN SOSIAALIASEMA
OMAT OVET – VERKOSTOKOKOUS
16.5.2011
Marjatta Parviainen
17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 1
VANTAAN KAUPUNKI
VANDA STAD
A. KOTIKATKO JA JÄLKIKUNTOUTUS
Lähtökohta
- Ikäihmisten päihdekuntoutuksen tarve
- liikkumisen tms. rajoitteen tuomat esteet
- hoivan ja huolenpidon tarve
- laitoshoitopaikkojen esteettömyyden puutteet
- laitoshoidon erikoistuminen ohjaukseen
Hanke 1.3-31.12.10
Sinivida, päihdepalvelut, vanhusten avopalvelut, sairaalapalvelut ja
aikuissosiaalityö
17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 2
VANTAAN KAUPUNKI
VANDA STAD
Asiakkuuskriteerit
• Täysi-ikäiset yli 18-vuotiaat henkilöt, joiden ei mahdollista
hyödyntää laitoskatkaisua tai -kuntoutusta
• liikuntarajoitteiset
• henkilöt, joilla on muu rajoite esim. kuulovamma ja viittomakielen
käyttö
• psyykkiset ja sosiaaliset esteet
• henkilöt, joilla on kotieläimiä
• takana useita laitoskatkaisuyrityksiä
• oma katkaisuhoitoasema on täynnä
17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 3
VANTAAN KAUPUNKI
VANDA STAD
Kotikatkon ja jälkikuntoutuksen määrittely
1. Kotikatko
- kotiin viety alkoholi katkaisuhoito
- lääkärin arvio ja katkaisuhoitolääkityksen määrittäminen
- useita kontakteja päivässä
- 1-2 viikkoa
2. Jälkikuntoutus
- katkaisuhoidon jälkeen 1-6 viikkoa + tukikäynnit
- suoraan aloitus(sairaalahoito, ei katkotarvetta ym.)
- päihteettömyyden tai päihteiden hallinnan opettelun tueksi
- kontaktit päivittäin esim. puhelimella, kahvio, liikuntapaikka
- menetelmä perustainen
17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 4
VANTAAN KAUPUNKI
VANDA STAD
Tuloksia…
-Tavoite saada hankeen aikana 30 asiakasta
- toteuma 85 asiakasta
- etsivän työn leima
- tarpeenmukaisiin palveluiden aloittaminen
- ikäjakauma alle 25 -91 vuotta
- kotikatkon vähyys
- jälkikuntoutus- ja tukikäyntipainotteinen
17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 5
VANTAAN KAUPUNKI
VANDA STAD
Asiakasprofiili
Kotikatkaisuhoito ja jälkikuntoutus maalis-joulukuu 2010
47 % m ie h iä
53 % n a is ia
Asiakkaita yhteensä 85: 45 miestä, 53 %,
40 naista, 47 %
Koko Päihdepalveluissa oli miehiä 66 % ja naisia 34 % (Atj 2010).
Vantaan kaupunki, Råman Päivi 6 1.4.2011
17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 6
VANTAAN KAUPUNKI
VANDA STAD
Ikäjakauma
Kotona tapahtuvan katkaisuhoidon ja jälkikuntoutuksen
asiakkaat maalis-joulukuu 2010.
alle 60 vuotiaat yli 60 vuotiaat
22,4 % 24,7 %
yli 60 vuotiaat naiset
yli 60 vuotiaat miehet
alle 60 vuotiaat miehet
alle 60 vuotiaat naiset
21,2 %
31,8 %
Yli puolet eli noin 56 % asiakkaista oli yli 60-vuotiaita. Koko
Päihdepalveluissa vastaava luku yli 60-vuotiaita oli 9 % (Atj 2010).
Vantaan kaupunki, Råman Päivi 6 1.4.2011
17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 7
VANTAAN KAUPUNKI
VANDA STAD
Tuloksia…
-Toimijoiden kokemukset pääsääntöisesti hyviä.
Esim.
- kotihoidon työntekijät kokeneet saaneensa hankkeesta tukea
asiakkaiden kotona asumisen turvaamiseksi.
- Asiakkaiden alkoholin käytön vähentyminen paransi asiakkaiden
toimintakykyä ja kotona selviytymistä
17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 8
VANTAAN KAUPUNKI
VANDA STAD
B. OSTETUT ASUMISPALVELUT
17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 9
VANTAAN KAUPUNKI
VANDA STAD
OSTETTUJEN ASUMISPALVELUT
Lähtökohta
- vähentää ja ehkäistä asunnottomuutta
- Vantaan osallisuus valtakunnalliseen asunnottomuuden
vähentämisohjelmaan = PAAVO
- mahdollistaa asunnottomien päihdeongelmaisten asunnon
saantia
- päihteettömyyden tukeminen tai päihdehaittojen
vähentäminen
17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 10
VANTAAN KAUPUNKI
VANDA STAD
Tavoitteet asumisen tuelle
- vahvistaa ja ylläpitää asiakkaan selviytymistä
- elämänhallinnan ja arkitaitojen lisääminen
- pysyvän asumisen järjestäminen
- asumisen jatkumisen mahdollistuminen
- syrjäytymisen ehkäiseminen
- kuntouttava ja suunnitelmallinen asuminen
17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 11
VANTAAN KAUPUNKI
VANDA STAD
Palvelujen luonne
- Omien asumispalvelujemme täydentäjä ja vaihtoehto
- ei hakemuskäytäntöä(poikk. Simonpirtti)
- tuki määräaikaista ja yksilölliseen arvioon perustuva
- asumisyksikön päivittäinen tuki
- kotiin viety tuki min. 60 minuuttia 2 x viikko
- Simonpirtin toistaiseksi voimassa oleva asuminen sekä
- lyhytkuntouttava asumisjakso
- kuntaosuus ja tuloihin perustuvat asiakasmaksut
- asiakkaan asiakkuus määritelty
17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 12
VANTAAN KAUPUNKI
VANDA STAD
Ostamiamme asumispalveluja
1. Asumisyhteisöt
- Kiltakoti (Vantaa A-kilta)
- Simonpirtti (Ratamo-koti)
- Myrri (Sininauhasäätiö)
- Kuvernöörintie (Kalliolan setlementti)
- satunnaiset tarpeenmukaiset itsenäistymisyhteisöt
- hoitokoti-jakso
- tulosidonnainen asiakasmaksu 0-10.50 €/vrk.
2. Kotiin viety asumisen tuki
17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 13
VANTAAN KAUPUNKI
VANDA STAD
2. Kotiin viety asumisentuki
- tuki asiakkaan omaan Avopalvelu on maksuton
kotiin
- tuki palveluntuottajan
vuokraamaan asuntoon
- tuki päihteitä käyttäville
palveluntuottajan
vuokraamaan asuntoon
- korvaushoito-asiakkaat
(verkkoasunnot)
17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 14
VANTAAN KAUPUNKI
VANDA STAD
Asumisen tuen sisältö
1. Huoneenvuokralain mukaiset tavat
-vuokranmaksu ja muut asumiskustannukset
-häiriötön asuminen
-asunnosta huolehtiminen
2. Arjen tuki
-taloudellisten asioiden hoitaminen, laskujen maksaminen ym.
-ravinto ja itsestään huolehtiminen
-päivittäiset rutiinit
kodinhoito, vaatehuolto, laskujen maksut ym.
-päihteettömyys, elämän sisältö ja osallisuus
harrastukset, työ, sosiaaliset suhteet
17.05.2011 Avopalvelujen koordinaattori Marjatta Parviainen 15


Use: 0.0224