• UGNIAI ATSPARUS STIKLAS


  •   
  • FileName: szklo_ognioodporne_A.pdf [read-online]
    • Abstract: ugniai atsparus stiklasszko ogniood****ef i r e - p r o of g l a s ss zko fi re-pro of g l a s sgener a l i n fo r m a t i o nin f or m acj e o g lne

Download the ebook

ugniai atsparus stiklas
szko ogniood****e
f i r e - p r o of g l a s s
s zko fi re-pro of g l a s s
gener a l i n fo r m a t i o n
in f or m acj e o g lne
u gni ai a tsparus
ben d r a i n fo r m ac i j a
st ik l a s ogn i o o dpo r ne widely used fire-proof glass offers
a modern and esthetic appearance of
pastatams naujovik ir estetik i- nowoczesny, estetyczny wygld bu-
the buildings as well as more comfort
vaizd bei daugiau komforto ir sau- dynkw, a zarazem komfort i szcze-
and safety for the people who stay in
gumo juos naudojantiems monms glne bezpieczestwo ich uytkowa-
those buildings. thanks to its fire-re-
suteikia plaiai naudojamas ugniai nia, uzyskuje si dziki szerokiemu
sistance features it is applied in most
atsparus stiklas. dka savo ugniai at- zastosowaniu szka ogniood****ego.
public offices, especially in the build-
spari svybi jis naudojamas dauge- dziki swoim waciwociom ognio-
ings with huge glass partitions or
lyje vieosios panaudos pastatuose, od****ym znajduje ono zastosowa-
doors. fire-proof glass partition does
ypa pastatuose su didelmis stiklin- nie w wielu obiektach uytecznoci
not affect the interior decoration, it
mis pertvaromis ir durimis. panaudo- publicznej, zwaszcza w budynkach
becomes a part of the space style and
jant stikl kaip ugniai atspari utvar o duych szklanych cianach dziao-
at the same time ensures high safety
nekeiiama interjero apdaila, jis tam- wych i drzwiach. wykorzystanie szka


Use: 0.0777