• MA MA MA MA MATEMA TEMA TEMA TEMA TEMATIK TIK TIK TIK TIK T ...


  •   
  • FileName: hsp_maths_y4.pdf [read-online]
    • Abstract: yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran, pendekatan, kaedah serta teknik mengajar yang ... Pendekatan inkuiri-penemuan berpusatkan murid dengan. berbantukan teknologi yang ...

Download the ebook

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
Huraian Sukatan Pelajaran
MATEMATIK TAHUN 4
MATEMA
TEMATIK
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2001
i
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
Huraian Sukatan Pelajaran
MATEMATIK TAHUN 4
ii
Huraian Sukatan Pelajaran
TAHUN 4
MATEMATIK
KBSR
Kandungan Halaman
Kata Pengantar vii
Pendahuluan ix
1 Nombor Bulat hingga 100 000 1
2 Pecahan 14
3 Perpuluhan 19
4 Wang hingga RM10 000 27
5 Masa dan Waktu 34
6 Panjang 42
7 Timbangan Berat 52
8 Isi padu Cecair 60
9 Bentuk Dua Matra 68
10 Bentuk Tiga Matra 72
iii
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak
mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat;
memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang
adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara
adil dan saksama; menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh
tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan
atas prinsip-prinsip berikut:-
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
iv
FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang
berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
v
Kata Pengantar
vi
vii
PENDAHULUAN Matlamat
Matlamat wawasan negara dapat dicapai melalui masyarakat Kurikulum Matematik Sekolah Rendah bertujuan untuk membina
Peranan
matematik yang berilmu pengetahuan dan berketerampilan mengaplikasikan pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas
dalam pengetahuan matematik. Antara usaha mencapai wawasan ini,
pembangunan mengira. Penguasaan kedua-dua aspek ini dapat membantu murid
insan dan perlu memastikan masyarakat membudayakan matematik dalam mengendalikan urusan harian secara berkesan dan penuh
negara
kehidupan seharian. Justeru itu, kemahiran penyelesaian masalah tanggungjawab selaras dengan hasrat masyarakat dan negara
dan berkomunikasi dalam matematik perlu dipupuk supaya dapat maju serta dapat membantu murid melanjutkan pelajaran.
membuat keputusan dengan berkesan.
Objektif
Matematik merupakan jentera atau penggerak kepada
pembangunan dalam bidang sains dan teknologi. Dengan itu, Objektif kurikulum Matematik Sekolah Rendah membolehkan
penguasaan ilmu matematik perlu dipertingkatkan dari semasa murid:
ke semasa bagi menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan
perkembangan dan keperluan membentuk sebuah negara maju. 1. mengetahui serta memahami konsep, hukum, dan prinsip
Selaras dengan hasrat untuk mewujudkan sebuah negara yang yang berkaitan dengan,
berorientasikan ekonomi berasaskan pengetahuan, kemahiran • nombor
penyelidikan dan pembangunan dalam bidang matematik perlu • operasi
dibina di peringkat sekolah. • ruang
• ukuran; dan
Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan • perwakilan data;
wawasan negara, Kurikulum Matematik ini telah diolah dan
disusun semula. Langkah yang diambil ini adalah selaras dengan 2. menguasai kemahiran operasi asas matematik iaitu:
keperluan untuk menyediakan pengetahuan dan kemahiran • tambah
matematik kepada murid-murid yang mempunyai latar belakang • tolak
dan keupayaan yang pelbagai. Dengan pengetahuan dan • darab dan
kemahiran tersebut mereka berkemampuan untuk menangani • bahagi;
cabaran dalam kehidupan harian.
3. menguasai kemahiran operasi bergabung;
Keseluruhan kandungan Matematik KBSR diagih mengikut
struktur tahun persekolahan peringkat rendah, iaitu dari Tahun 1 4. menguasai kemahiran asas matematik iaitu:
hingga Tahun 6. Pada Tahap 1 ialah untuk membolehkan murid • membuat anggaran dan penghampiran
menguasai nombor dan melakukan operasi asas matematik serta • mengukur
menyelesaikan masalah harian yang mudah. Pada Tahap 2 pula, • mengendali data dan
penekanan adalah kepada penguasaan kemahiran matematik • mewakili maklumat dalam bentuk graf dan carta;
untuk berfungsi dalam kehidupan harian serta mengikuti pelajaran
di peringkat sekolah menengah.
vii
ix
5. menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik 2. Ukuran
bagi merancang strategi penyelesaian masalah secara • Masa dan Waktu
berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan • Ukuran Panjang
seharian; • Timbangan Berat
• Isipadu Cecair
6. menggunakan laras bahasa matematik yang betul;
3. Bentuk dan Ruang
7. menggunakan perkakasan teknologi yang bersesuaian • Bentuk Dua Matra
untuk membina pemahaman konsep, menguasai • Bentuk Tiga Matra
kemahiran matematik dan menyelesaikan masalah;
4. Statistik
• Purata
8. mengamalkan ilmu matematik secara bersistem, heuristik,
• Perwakilan Data
tepat dan teliti;
Dalam dokumen ini, kandungan kurikulum matematik
9. mendapat peluang melibatkan diri dalam perkembangan dihuraikan dalam tiga lajur iaitu Bidang Pembelajaran, Hasil
dunia pendidikan matematik; dan Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran.
10. menghargai kepentingan dan keindahan matematik. Lajur Bidang Pembelajaran menunjukkan skop kajian bagi
Bidang
kurikulum matematik. Di bawah lajur ini keluasan dan Pembelajaran
kedalaman skop kajian setiap tajuk dihuraikan. Setiap skop
Organisasi Kandungan
bidang pembelajaran tersebut, diperincikan dan mengandungi
kemahiran-kemahiran matematik yang disusun daripada yang
Kandungan Matematik KBSR merupakan pengetahuan dan
Olahan
paling asas hingga kepada yang lebih kompleks berdasarkan
kemahiran asas yang sesuai dipupuk mengikut peringkat serta
kandungan dokumen Sukatan Pelajaran Matematik KBSR.
matematik bidang pembelajarannya. Kandungan ini disusun mengikut
empat bidang utama iaitu Nombor, Ukuran, Ruang dan Statistik.
Dalam Lajur Hasil Pembelajaran dinyatakan dengan jelasnya
Hasil
kemahiran atau proses matematik yang perlu dikuasai oleh Pembelajaran
Bagi setiap bidang utama dihuraikan topik-topik yang
murid sepadan dengan Bidang Pembelajaran berkenaan.
merangkumi skop bidang pembelajaran seperti:
Hasil Pembelajaran ditulis dengan menggabungkan
1. Nombor
kandungan dan proses dalam matematik. Semua hasil
• Nombor Bulat
pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid terbahagi kepada
• Pecahan
tiga aras mengikut kekompleksan sesuatu tajuk atau bidang
• Perpuluhan
pembelajaran. Peringkat kemahiran aras-aras berkenaan
• Wang
ditunjukkan dalam Jadual 1 berikut.
• Peratus
viii
x
Pertimbangan dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Mencakupi kemahiran asas dengan
kedalaman yang mencukupi. Penyelesaian Pengajaran dan pembelajaran Matematik di bilik darjah
Aras 1
masalah dan berkomunikasi secara langsung hendaklah mengambil kira hasrat pendidikan matematik seperti Pembelajaran
Berfikrah
dan mudah. yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran, pendekatan,
kaedah serta teknik mengajar yang berkesan. Pengajaran
Mencakupi kemahiran yang lebih mendalam dan pembelajaran matematik dilaksanakan dengan
berbanding Aras1. Boleh menterjemahkan berlandaskan kepada prinsip pembelajaran masteri dan
Aras 2
konsep matematik dalam bentuk pernyataan pembelajaran berfikrah yang dilakukan secara akses dan
dan menyelesaikan masalah. terarah kendiri.
Mencakupi kemahiran yang lebih abstrak
berbanding dengan Aras yang lebih abstrak
Mencakupi kemahiran 2. Boleh Pendekatan inkuiri-penemuan berpusatkan murid dengan
menterjemah konsep matematik daripada satu
berbanding dengan Aras 2. Boleh berbantukan teknologi yang bersesuaian, tuntas dan berkesan
mod kepada mod yang lain serta menyelesaikan
menterjemah konsep matematik daripada digunakan secara meluas untuk menjadikan pengalaman
Aras 3 masalah rutin dan masalah tak rutin. serta pembelajaran matematik yang bermakna, berguna, seronok
satu mod kepada mod yang lain
menyelesaikan masalah rutin dan masalah tak dan mencabar.
rutin.
Dalam menentukan peralihan aras, guru perlu mengambil kira
perkara berikut:
Jadual 1: Aras Kemahiran Matematik
• sama ada penguasaan kemahiran dalam sesuatu
Kekompleksan bidang pembelajaran meningkat mengikut bidang pembelajaran adalah prasyarat bagi sesuatu
hierarki dan unsur kritis dan kreatif diperkembangkan dalam bidang yang lain; dan
proses pengajaran dan pembelajaran.
• memberi keutamaan meneruskan bidang
Sikap dan nilai yang terkandung dalam kurikulum matematik pembelajaran yang difikirkan lebih mudah berbanding
Cadangan dibentuk dan dipupuk melalui aktiviti pengajaran dan dengan bidang pembelajaran yang lebih sukar.
Aktiviti
Pembelajaran pembelajaran matematik. Aktiviti serta bahan pengajaran dan
pembelajaran dicadangkan di bawah lajur Cadangan Aktiviti Bagi membolehkan murid menguasai hasil pembelajaran yang
dihasratkan perkara-perkara berikut perlu dijadikan Proses
Pembelajaran. Selain itu lajur ini memaparkan penjelasan Pengajaran
tambahan, penegasan serta contoh-contoh tertentu apabila pertimbangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran: dan
Pembelajaran
perlu, bagi pelbagai perkara seperti skop kandungan, kaedah
pengiraan, strategi pengajaran dan penggunaan teknologi. • Murid perlu dibimbing membina kefahaman tentang
konsep dan kemahiran matematik melalui manipulasi
Kandungan Kurikulum Matematik KBSR disusun dengan objek konkrit dan gambar rajah serta pemikiran yang
memberi keluwesan kepada guru dalam melaksanakan bersistem sebelum diperkenalkan kepada simbol
pengajaran dan pembelajaran secara optimum dan berkesan. dan algoritma yang merupakan perwakilan secara
abstrak.
ix
x ixi
x
• Pemahaman konsep dan kemahiran matematik murid perlu Penyelesaian Masalah dalam Matematik
disusuli dengan latihan secara lisan dan bertulis yang
mencukupi. Ulangkaji dilakukan dari semasa ke semasa. Penyelesaian masalah merupakan fokus utama dalam
Selain itu berbagai aktiviti seperti permainan yang pengajaran dan pembelajaran matematik. Oleh itu proses
melibatkan nombor dan bentuk perlu dijalankan untuk pengajaran dan pembelajaran perlu melibatkan kemahiran
tujuan motivasi, pengukuhan dan pengayaan. menyelesaikan masalah secara komprehensif dan merentasi
• seluruh kurikulum. Perkembangan kemahiran penyelesaian
Latihan mencongak fakta asas nombor dan operasi perlu masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid
dijalankan seberapa kerap yang mungkin bagi dapat menyelesaikan pelbagai masalah secara berkesan.
mengekalkannya dalam ingatan serta memudahkan Kemahiran ini melibatkan langkah-langkah seperti berikut:
penggunaannya apabila mengira, menghitung dan
menyelesaikan masalah.
• memahami dan mentafsir masalah
• Murid perlu selalu dilatih menggunakan konsep dan
kemahiran yang diperolehi daripada pengalaman harian • merancang strategi penyelesaian
atau dipelajari daripada mata pelajaran lain bagi
menyelesaikan masalah harian; • melaksanakan strategi
• Dorongan dan bimbingan perlu diberi untuk murid • menyemak semula penyelesaian
berbincang dengan guru atau rakan tentang hasil kerja
mereka. Amalan ini dapat melatih murid menggunakan Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam penyelesaian
bahasa matematik dengan tepat dan teratur semasa masalah, termasuk langkah-langkah pernyelesaiannya harus
berkomunikasi; dan
diperluaskan lagi penggunaannya dalam mata pelajaran ini.
• Dalam menjalankan aktiviti pembelajaran untuk membina
Nilai-nilai murni perlu diterapkan secara bersahaja tetapi
terancang di mana mungkin, sesuai dengan tajuk kemahiran penyelesaian masalah ini, perkenalkan masalah
matematik yang diajar dan aktiviti yang dijalankan supaya yang berasaskan aktiviti manusia. Melalui aktiviti ini murid dapat
pendidikan matematik menjadi seimbang dan menyeluruh. menggunakan matematik apabila berdepan dengan situasi
Sehubungan itu, unsur-unsur sains, patriotisme dan alam yang baru dan dapat memperkukuhkan diri apabila berdepan
sekitar dijadikan sebagai tema pengajaran dan dengan pelbagai situasi harian yang lebih mencabar.
pembelajaran sebagai usaha untuk mengaitkan matematik
dengan bidang ilmu yang lain. Cara ini juga membolehkan Antara strategi-strategi penyelesaian masalah yang boleh
murid meningkatkan penguasaan kemahiran dipertimbangkan ialah:
berkomunikasi dan menyelesaikan masalah.
1. Mencuba kes lebih mudah
2. Membuat simulasi
3. Melukis gambar rajah
x
xii
4. Cuba jaya Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran
5. Mengenal pasti pola
6. Mengguna analogi Pelbagai perubahan yang berlaku mempengaruhi kandungan
7. Bekerja ke belakang dan pedagogi dalam pendidikan matematik di sekolah rendah.
8. Membuat jadual/ carta atau senarai secara bersistem Perubahan ini memerlukan kepelbagaian cara matematik diajar
di sekolah.
Komunikasi dalam Matematik
Penggunaan sumber untuk membantu murid membentuk
konsep-konsep matematik adalah sesuatu yang amat perlu.
Semasa murid mengutarakan pendapat, hujah atau
Guru perlu menggunakan objek sebenar atau objek konkrit
penyelesaian secara lisan, atau bertulis, mereka perlu dibimbing
dalam pengajaran untuk memberikan pengalaman dan
supaya sentiasa menggunakan bahasa yang baik dan laras membantu murid membina idea-idea yang abstrak, mereka cipta,
bahasa matematik yang betul dan tepat. Murid perlu dilatih untuk membina keyakinan diri, menggalakkan sifat berdikari dan
memilih maklumat yang diterima sama ada dalam bahasa biasa memupuk sikap berkerjasama.
atau bahasa matematik, mentafsir, menyusun fakta penting
dalam bentuk rajah atau jadual dan seterusnya Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan
menyampaikannya dalam bentuk yang lain dengan cara yang mengandungi unsur diagnostik kendiri supaya murid dapat
jelas dan mudah difahami, tanpa mengubah makna asal mengenal pasti sejauh mana mereka telah memahami sesuatu
maklumat tersebut. Perkembangan penaakulan matematik konsep dan kemahiran yang telah dipelajari.
berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi
murid. Oleh itu penaakulan matematik perlu diterapkan dalam Penerapan unsur sejarah matematik perlu diterapkan dalam
pendidikan matematik supaya murid dapat mengenal, membina usaha mengujudkan murid yang menghargai dan menghayati
dan menilai hujah matematik. keindahan matematik.
Penggunaan Teknologi Beberapa cadangan yang boleh dilakukan oleh guru dalam
merealisasikan hasrat tersebut adalah melalui kaedah seperti
Penggunaan kalkulator, komputer, perisian pendidikan, laman berikut:
web dalam internet serta pakej-pakej pembelajaran yang sedia 1. Perbincangan: Pertukaran idea secara bebas di antara
ada boleh meningkatkan dan mempelbagaikan pedagogi dalam murid bagi merangsang minat dan membimbing mereka
pengajaran dan pembelajaran matematik. mendapatkan idea yang baru. Perbincangan ditumpukan
kepada penggunaan bahasa harian dan bahasa
Dengan berbantukan penggunaan teknologi yang bersesuaian, matematik di mana guru menjadi fasilitator dalam
tuntas dan berkesan dapat meningkatkan pencapaian murid dan perbincangan itu.
penguasaan hasil pembelajaran yang dikehendaki. Oleh itu guru
seharusnya menggunakan sumber yang wujud dalam bidang ini 2. Sumbangsaran: Murid menggunakan imaginasi mereka
untuk membantu murid menguasai konsep dan kemahiran secara kreatif untuk melahirkan idea secara bebas dan
matematik tertentu secara berterusan. spontan.
xi
xiii
3. Bercerita: Isi pelajaran disampaikan melalui teknik Penilaian Hasil Pembelajaran
bercerita. Penyampaian boleh dilakukan oleh guru atau
murid. Penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan
pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk mengenal
4. Tunjukcara: Demonstrasi atau sesuatu aktiviti semasa pasti kekuatan dan kelemahan murid tentang sesuatu konsep
pengajaran dan pembelajaran. atau kemahiran yang dipelajari. Penilaian perlu dirancang dan
disepadukan dengan aktiviti-aktiviti di dalam bilik darjah.
5. Simulasi: Situasi yang diwujudkan menyerupai keadaan
sebenar tetapi dalam bentuk yang dipermudahkan. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti temubual, soalan
Contoh: terbuka, pemerhatian, dan tugasan berdasarkan kepada objektif
a. Sosio Drama - Lakonan berdasarkan skrip untuk sesuatu pengajaran itu. Dengan itu guru berpeluang untuk
menyelesaikan masalah secara kritis dan rasional. memperbaiki pengajaran serta dapat membetulkan kesilapan
dan kelemahan murid secara serta merta supaya kelemahan
b. Main Peranan - Lakonan spontan tanpa tersebut tidak terhimpun.
menggunakan sebarang skrip.
Penilaian kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu
6. Permainan: Aktiviti rekreasi yang menggembirakan bagi peringkat juga membolehkan guru menganalisis punca
mengukuhkan sesuatu konsep dan kemahiran matematik kelemahan dan kesukaran murid dalam pembelajaran. Dengan
dalam keadaan terkawal. itu membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang
berkesan sama ada dengan mengadakan aktiviti seperti
7. Projek: Aktiviti yang dijalankan selepas murid menguasai pemulihan, pengukuhan atau pengayaan.
kemahiran-kemahiran tertentu.
Contoh:
a. Membuat folio;
b. Buku skrap;
c. Melukis bertemakan matematik;
d. Menulis cerpen, sajak, pantun dan teka-teki
bertemakan matematik;
e. Menghasilkan model bertemakan matematik;
f. Mereka cipta alat pengukur
8. Penyelesaian masalah: Menyelesaikan masalah yang
berbentuk mekanikal, masalah perkataan, masalah grafikal,
teka teki, kuiz, jadual dan pola.
xii
xiv
1. BULA
NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan teknologi dan perisian
kursus yang bersesuaian, objek
sebenar atau bahan manipulatif
seperti blok asas, kerangka nilai
tempat, kertas grid, kad nombor dan
kalkulator perlu digunakan.
Pendekatan atau aktiviti seperti
perbincangan, bercerita tentang sejarah
nombor, meneroka nombor, menyiasat
pola nombor, permainan, dan kuiz
dicadangkan bagi memperkukuh
kemahiran proses membilang,
membundar, menganggar dan
menyelesaikan masalah berkaitan
nombor bulat.
1.1 Nombor bulat hingga Aras 1
100 000 a. Menama dan membilang sebarang i. Perwakilan nombor boleh dibuat
nombor hingga 100 000 dalam turutan. secara manipulatif, rajah dan
simbol.
b. Menulis sebarang nombor hingga ii. Membilang secara:
100 000 dalam angka dan perkataan. • gandaan sepuluh ribu;
• gandaan seribu;
• gandaan seratus;
• gandaan sepuluh; dan
• satu-satu.
1
1. BULA
NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Contoh:
10 000, 20 000, 30 000, 40 000,
………….
iii. Membilang sehingga 100 000 dalam
turutan:
• sepuluh ribu-sepuluh ribu
• seribu-seribu
• seratus-seratus
• sepuluh-sepuluh; dan
• satu-satu
Contoh 1: 30, 60, 90, ……., …….,
……..
Contoh 2: 53 675, 54 675, ……….,
……….
iv. Libatkan aktiviti melengkap
sebarang rangkaian nombor.
2
1. BULA
NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Aras 2
a. Menentukan nilai tempat bagi i Bincangkan nilai tempat hingga
sebarang nombor hingga 100 000. ratus ribu.
b. Mencerakinkan sebarang nombor i. Cerakinan nombor dibuat mengikut
hingga 100 000. nilai tempat setiap digit.
c. Membanding nilai sebarang dua i. Perbandingan nilai sebarang dua
nombor hingga 100 000. nombor adalah berdasarkan nilai
tempat.
ii. Libatkan aktiviti menyusun nombor
dalam turutan menaik dan
menurun.
d. Menganggar kuantiti. i. Sesuatu kuantiti boleh dianggar
secara membanding dan
membeza.
Contoh 1: Anggarkan kuantiti guli
dalam bekas X.
50 biji guli Bekas X
3
1. NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000
BULA Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Contoh 2: Anggarkan nombor
pada .
0 100
Aras 3
a. Membundar sebarang nombor kepada i. Pembundaran nombor boleh
puluh, ratus atau ribu yang terdekat. ditunjukkan dengan garis nombor.
Contoh: 3 482 dibundarkan kepada
ratus yang terdekat.
3 482
3 300 3 400 3 500 3 600
3 482 terletak di antara 3 400 dan
3 500.
3 482 lebih dekat kepada 3 500.
Dengan itu 3 482 dibundarkan
kepada ratus yang terdekat
menjadi 3 500.
4
1. BULA
NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
b. Menentukan sebarang nombor bagi i. Contoh: 60 (dibundarkan kepada
suatu nombor yang telah dibundarkan puluh yang terdekat).
kepada puluh, ratus atau ribu yang
terdekat. Nombor-nombor yang boleh
dibundarkan menjadi 60 ialah
nombor dari 55 hingga 64.
(55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
dan 64).
ii. Nombor yang sama boleh
dibundarkan kepada ratus atau
ribu yang terdekat.
c. Menyelesaikan masalah yang
melibatkan nombor dalam situasi
harian.
5
1. BULA
NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 Tahun 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Perkakasan teknologi dan perisian
kursus yang bersesuaian, objek
sebenar dan bahan manipulatif
seperti blok asas, kad nombor,
kerangka nilai tempat, kertas grid dan
kalkulator perlu digunakan.
Pendekatan atau aktiviti seperti
perbincangan, bercerita, mereka cerita,
simulasi, membina peta minda,
permainan dan kuiz dicadangkan bagi
memperkukuh kemahiran proses
menambah, menolak, mendarab,
membahagi dan menyelesaikan
masalah berkaitan operasi.
1.2 Penambahan nombor Aras 1
a. Menganggar hasil tambah. i. Kemahiran pembundaran boleh
bulat hingga 100 000
digunakan untuk menganggar hasil


Use: 0.0326