• Silibus Pandu Puteri Siswi


  •   
  • FileName: Silibus PP Siswi.pdf [read-online]
    • Abstract: 3.1.1 Sejarah perkembangan dan Struktur: Asas Pengurusan ... dinamika organisasi. Konsep. Kontroversi dan aplikasi. 3.3.2. Stail. Pengurusan. Teori dan ...

Download the ebook

FAKULTI
KURSUS PANDU PUTERI SISWI
KOD KURSUS
JAM KONTAK
JAM KREDIT
KEPERLUAN KURSUS
1.0 DISKRIPSI KESELURUHAN PROGRAM PANDU PUTERI
SISWI
Persatuan Pandu Puteri Malaysia (PPPM) mempunyai tujuan
mendidik, melatih dan mengembangkan potensi semua ahli supaya
menjadi warga negara yang peka, berwibawa, berketerampilan dan
berdisiplin. Harapan PPPM adalah untuk menghasilkan insan yang taat
dan setia, berguna, cekap dan amanah, bertimbang rasa, mempunyai
inisiatif, berdaya kreatif, dan selalu sedia memberi khidmat untuk
membantu orang lain.
Untuk mencapai tujuan murni tersebut, pendidikan dan latihan yang
akan disampaikan kepada Pandu Puteri Siswi mengutamakan sistem
berkumpulan (Patrol System) yang menjadi ciri utama dalam
pergerakan kepanduan seluruh dunia. Falsafah Pergerakan Kepanduan
berlandaskan tiga aspek utama, iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai.
Melalui Program Pandu Puteri Siswi, Persatuan Pandu Puteri Malaysia
bertujuan menghasilkan barisan pemimpin bertauliah sebagai
Pemimpin dan Pesuruhjaya untuk mengukuhkan lagi Pergerakan
Kepanduan serta mendidik dan memimpin ahli Persatuan yang terdiri
daripada wanita, remaja dan dewasa.
Program Pandu Puteri Siswi ialah program pendidikan bukan formal
untuk wanita. Pelaksanaan program bukan formal ini mementingkan
perkaedahan yang fleksibel, ceria dan aktif untuk memenuhi kehendak
dan keperluan wanita Malaysia.
PANDU PUTERI SISWI / 05/09/2008 16:26 / 1-7
2.0 OBJEKTIF
Objektif am PPPM ialah untuk membantu mendidik dan melatih
wanita remaja dan dewasa supaya bersifat taat setia, berdikari,
berdisiplin, sedia memberi khidmat, berinisiatif dan berdaya kreatif.
Harapan PPPM adalah untuk menghasilkan warga negara yang peka,
berguna, bersih, cekap, amanah dan bertimbang rasa terhadap orang
lain.
Kursus ini bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang:
2.1 Menghayati dan mengamalkan ciri-ciri pemimpin muda,
khasnya berasaskan Prinsip Asas Kepanduan dan Kaedah
Kepanduan
To internalise and practise the characteristics of young
leaders, specifically based on the Girl Guiding Fundamental
Principles and the Girl Guiding Method
2.2 Memahami dan mengamalkan konsep Ketua dan Pengikut
Understanding and practising the concepts of Leadership and
Followership
2.3 Berupaya meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai
Kepanduan
Empowered to develop and refine Girl Guiding knowledge,
skills and values
3.0 KANDUNGAN KURSUS
3.1 Peringkat 1: Asas Kepanduan
Stage 1: Fundamentals of Girl Guiding
Ringkasan:
3.1.1 Sejarah perkembangan dan Struktur: Asas Pengurusan
Organisasi
• Pengasas pergerakan Kepanduan
• Perkembangan Pergerakan Kepanduan: Antarabangsa,
Rantau, Negara
• Menghayati Visi dan Misi PPPM, Dasar, Pertubuhan dan
Undang-Undang Kepanduan
• Memahami dan mengamalkan Undang-Undang dan Ikrar
Kepanduan
• Prinsip Asas Kepanduan (The Fundamental Principles)
• Kaedah Kepanduan (The Girl Guide Method)
PANDU PUTERI SISWI / 05/09/2008 16:26 / 2-7
3.1.2 Kawat Kaki dan Istiadat Kepanduan
• Kawat Asas
• Pembentukan Lingkungan Pandu Puteri Tunas, Ladam
Kuda, Formasi V
• Bendera & Panji-panji:
3..1.3 Perkhemahan: Persediaan untuk mendapat Permit
Perkhemahan
• Simpulan & Ikatan
• Membuat gajet, kraf kayu, permainan luas
• Perancangan & pelaksanaan
• Pertolongan cemas
• Persediaan untuk mendapat Sijil Juru Pertolongan Cemas,
Juru Masak, dan Lesen Perkhemahan (Komandan Kem)
3.1.4 Khidmat masyarakat:
• Pengenalan: Konsep khidmat dalam Kepanduan
• Pengukuhan: Konsep khidmat masyarakat: ‘one-off /
sustained service’
• Menyediakan laporan
3.2 Peringkat 2: Program Asas Pemimpin Muda: Prinsip Asas
Kepimpinan
Stage 2: Leadership Programme : Fundamental Principles in
Leadership
Ringkasan:
3.2.1 Kepimpinan
• Pemimpin & Pengikut
• Bimbingan dan Kaunseling: PERASA
• Pemantauan dan Audit Pengurusan
• Kajian Kes
3.2.2 Kepemimpinan Kepanduan
• Program Kepanduan: Pandu Puteri Tunas, Pandu Puteri
Remaja, Pandu Puteri Renjer, Pandu Puteri Siswi, Pandu
Puteri Dewasa, Sukarelawan Pandu Puteri
• Persediaan mendapat Mutiara I
3.2.3 Perkhemahan (Permit Perkhemahan Berkumpulan - hujung
minggu)
• Kraf Kem
• Kraf Kayu
• Pembacaan Peta dan Pandu Arah
PANDU PUTERI SISWI / 05/09/2008 16:26 / 3-7
3.2.4 Khidmat masyarakat: ‘one-off/sustained service’
• Membantu
• Menolong
• Memberi khidmat
• Menyampaikan laporan khidmat
3.3 Peringkat 3: Program Lanjutan Pemimpin Muda : Membina
kemahiran memimpin sesuai untuk suasana yang penuh dengan
perubahan
Stage 3: Advanced Leadership Programme: Developing leadership
skills relevant to a changing world
Ringkasan:
3.3.1 Perlakuan dan dinamika organisasi
• Konsep
• Kontroversi dan aplikasi
3.3.2 Stail Pengurusan
• Teori dan Prinsip
• Aplikasi
• Mengenali diri dan stail pengurusan
• Menyediakan folio
3.3.3 Perkhemahan:
• Merancang dan melaksanakan permainan luas
• Menjadi staf perkhemahan peringkat Daerah atau / dan
Negeri
3.3.4 Khidmat masyarakat
• Menyediakan kertas cadangan khidmat
• Melaksanakan khidmat
3.4 Peringkat 4: Sistem Sikap dan Nilai
Stage 4: Attitudes and Values System
Ringkasan:
3.4.1 Menghayati Undang-Undang dan Ikrar Kepanduan
• Amalan dan tingkah laku
3.4.2 Perkembangan kendiri D4
• Mengendalikan mesyuarat yang berkesan
• Penilaian: Program, Acara, kendiri
• Motivasi
PANDU PUTERI SISWI / 05/09/2008 16:26 / 4-7
3.4.3 Etiket sosial: makan beradab, komunikasi
3.4.4 Kembara – dalam dan / atau luar negeri
• Perancangan
• Keselamatan dan kesejahteraan
• Kewangan
• Penulisan
3.4.5 Cara kerja: Individu, berkumpulan, Jawatankuasa F1
• Mengendalikan projek khidmat masyarakat
• Pasukan dan pembinaan pasukan
• ’Assertiveness training’
• Cerita-cerita kejayaan
3.5 Peringkat 5: Pengenalan kepada organisasi kepanduan di
peringkat Daerah untuk mengukuhkan semangat Kepanduan
melalui penglibatan dalam aktiviti dan acara peringkat Negeri,
Kebangsaan dan Antarabangsa
Stage 5: Introduction to Girl Guiding organization to encourage
promoting the Girl Guiding spirit by participating in State, National
and International activities and events
Ringkasan:
Kenegaraan, Kesukarelaan, dan Khidmat masyarakat
3.5.1 Kenegaraan:
• Negara ku Malaysia: Sejarah, perkembangan, kemajuan, dan
masa depan
• Mengenali tokoh dan pemimpin negara:
3.5.2 Kesukarelaan
• Mengenali struktur sokongan F2
• Pengambilan dan pembelaian
• Memberi dan menerima motivasi
3.5.3 Khidmat masyarakat
• Projek khidmat tiga bulan berterusan
• Kajian kes: perkembangan semasa yang berlaku di dalam
dan di luar negara, khususnya dari aspek keselamatan,
ekonomi, sosial, politik serantau dan globalisasi.
3.5.4 Kepimpinan
• Mengikuti Kursus Bakal Jurulatih, anjuran Persatuan Pandu
Puteri Malaysia: kursus hujung minggu, Jumaat – Ahad
• Mengelolakan perjumpan Kelab Pandu Puteri Siswi di
Kampus selama satu bulan
PANDU PUTERI SISWI / 05/09/2008 16:26 / 5-7
3.5.5 Perkhemahan:
• Mengetuai Kumpulan (8 orang Ahli Pandu Puteri Siswi
baru) berkhemah
3.6 Peringkat 6: Pengenalan kepada organisasi kepanduan
peringkat Negeri dan Kebangsaan
Stage 5: Getting to know Girl Guiding organisations at State,
National and International levels
Ringkasan:
3.6.1 Organisasi Kepanduan
• Lawatan ke Ibu Pejabat Negeri
• Lawatan ke Ibu Pejabat Kebangsaan, Kuala Lumpur
• Lawatan ke salah satu Pusat Dunia (Pax Lodge - England
Our Chalet – Switzerland, Our Cabana – Mexico, Sangam –
India)
3.6.2 Latihan Pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan
• Mengelolakan perjumpan Kelab Pandu Puteri Siswi di
Kampus selama satu bulan
• Merancang dan mengelolakan satu projek khidmat
masyarakat.
4.0 KAEDAH PENGAJARAN
4.1 Ceramah dan syarahan, khasnya untuk aspek Teori :
4.2 Amali
4.3 E-Learning
4.4 Self-directed learning
4.5 Case Studies
5.0 PENILAIAN SETIAP PERINGKAT
5.1 Ujian bertulis (Penulisan, Laporan, jawapan kuiz, 30%
dsn)
5.2 Amali: Kemahiran yang dikuasai dan Kompetensi 20%
5.3 Penglibatan: 10% 20%
Semangat Kesukarelaan: 10%
5.4 Sahsiah: 30%
- Kehadiran: 10%
- Komunikasi 10%
- Kepimpinan : 10%
JUMLAH : 100%
PANDU PUTERI SISWI / 05/09/2008 16:26 / 6-7
6. RUJUKAN
6.1 Akta Pandu Puteri 1953 (Disemak – 1991) – Akta 456
6.2 World Association of Girl Guides and Girl Scouts
(WAGGGS) Constitution
6.3 Perlembagaan Persatuan Pandu Puteri Malaysia
6.4 Dasar Pertubuhan dan Undang-Undang (DPU)
6.5 Skim Latihan Persatuan Pandu Puteri Malaysia yang telah
diperakui oleh WAGGGS
6.6 WAGGGS Policies
6.7 Perkaedahan::
6.8 The Girl Guide/Girl Scout Method:
1. Commitment through the Promise and the Law
2. The Patrol System
3. Learning by doing
4. Progressive self-development
5. Symbolism
6. Active co-operation between youth and adults
7. Outdoor activities
8. Service in the community
PANDU PUTERI SISWI / 05/09/2008 16:26 / 7-7


Use: 0.165