• Jordfels-


  •   
  • FileName: Jordfelsbrytare_ELS_low.pdf [read-online]
    • Abstract: Jordfels-brytare.   •  Jordfelsbrytare Jordfelsbrytare– för säkerhets skullDet bästa sättet att skydda sig mot elolyckor och elbrän-der är att se till att elanläggningen och anslutna apparater 

Download the ebook

Jordfels-
brytare.
  •  Jordfelsbrytare
Jordfelsbrytare
– för säkerhets skull
Det bästa sättet att skydda sig mot elolyckor och elbrän-
der är att se till att elanläggningen och anslutna apparater 
är korrekt utförda och väl underhållna. 
I Elsäkerhetsverkets föreskrifter finns krav på jordfels-
brytare för vissa nya anläggningar och vid komplettering 
av elinstallationer i vissa utrymmen i äldre anläggningar. 
Även om det inte finns krav på jordfelsbrytare är den ett
utmärkt  komplement.  Rätt  använd  och  rätt  installerad 
kan den rädda liv och öka skyddet mot elbränder.
Jordfelsbrytare  •  
Många olyckor sker utomhus och i fuktig omgivning.
  •  Jordfelsbrytare
Vad orsakar elolyckor?
Många  dödsolyckor  som  inträffar  vid  lågspänning,  där 
jordfelsbrytare skulle kunna ha räddat liv, har orsakats av:
• Felkopplingar, oftast gjorda av lekmän.
•  Slarvig hantering eller bristfälligt montage av el-
  materiel.
•  Användning av trasiga apparater utomhus.
Det finns också en ökad risk vid till exempel:
•  Byggen, industriarbetsplatser, båtvarv, bryggor och 
  lantbruk.
•  Reparationsarbete på elapparater.
•  Elanläggningar med skadade eller dåligt underhållna  
  elapparater och ledningar.
Oftast krävs det att två fel inträffar samtidigt eller obero-
ende av varandra för att en apparat eller anläggning ska 
bli farlig. Risken för olyckor är därför mycket liten om man 
ansluter sladdar för utomhusbruk i skyddsjordade uttag
samt ser över anläggningen regelbundet. 
Vill du öka elsäkerheten ytterligare i äldre anläggningar 
är jordfelsbrytare ett utmärkt komplement.
Jordfelsbrytare  •  
Elfaran
Elektrisk  ström  kan  ge  allt  från  märkbara  kittlingar  och 
muskelkramper till oregelbunden hjärtverksamhet. I värsta
fall uppstår hjärtkammarflimmer som är direkt dödande.
Hur stor skadan blir (vid nätfrekvens 0 Hz) beror främst 
på:
•  Strömstyrkan.
• Hur lång tid strömmen flyter genom kroppen.
•  Vilken väg strömmen tar genom kroppen.
•  Kroppens kontaktyta mot spänningsförande del.
Strömmen begränsas av kroppens eget motstånd som i 
sin  tur  är  beroende  av  beröringsspänningen.  Vid  berö-
ringsspänningar som är högre än 0 V minskar kroppens 
motstånd. Detta kan variera mellan  000 ohm vid  V 
och 700 ohm vid 1 000 V. 
Om  huden  är  fuktig  och  kontaktytan  stor  blir  över-
gångsmotståndet till kroppen mindre, och strömmen där-
med större. Risken för allvarlig skada ökar då.
Risk för brand kan uppstå redan vid en mycket liten ef-
fektutveckling i en brandfarlig omgivning. För en normal 
anläggning ger en jordfelsbrytare med märkutlösnings-
ström på högst 300 mA ett bra extra skydd.
  •  Jordfelsbrytare
Om jordfelsbrytare
I en elanläggning utan läck- eller felströmmar till jord är
summan av strömmarna i fas- och neutralledare lika med 
noll. 
Genom att låta dessa ledare gå genom jordfelsbryta-
rens  summaströmstransformator  känner  den  hela  tiden 
av om det uppstår någon läckström till jord. En sådan
läckström går direkt till jord utan att passera transforma-
torn och då blir inte summaströmmen längre noll. Detta 
medför att en spänning induceras i sekundärlindningen, 
som med en mekanism bryter fas- och neutralledare. 
Det finns flera olika tänkbara felfall i en elanläggning.
Jordfelsbrytaren hjälper vid många av dessa, men inte
alla. Till exempel skyddar den bara vid överledning till jord
och alltså inte då strömmen går genom kroppen från en 
fas- till neutralledaren eller från en fas till en annan fas.
BRYt-
MEKANISM
FELStRÖMS-
UtLÖSARE
tEStKNAPP
SUMMAStRÖMS-
tRANSFORMAtOR Jordfelsbrytarens 
schematiska upp-
L1 L2 L3 N PE byggnad.
Jordfelsbrytare  •  7
Schematisk bild av en trefasisk skyddad anläggning
med sex tänkbara felfall.
L1
L2
L3
PEN
Felfall 1
JFB
Felfall 2
Felfall 6
Felfall 3
Felfall 4
Felfall 5
  •  Jordfelsbrytare
Felfall 1
Avbrott i PEN-ledaren. Spänningssättning av en anläggnings skydds-
jordade delar kan uppstå efter ett avbrott i PEN-ledaren.
•  Jordfelsbrytare ger inget skydd.
Felfall 2
Överledning till en skyddsjordad utsatt del.
•  Felfallet är personsäkert även utan jordfelsbrytare, men
denna ger ett brandskydd om en felström till jord uppstår.
Felfall 3
Överledning från en skyddsjordad utsatt del och avbrott i skyddsle-
daren. Här har två fel uppstått samtidigt. 
•  Jordfelsbrytare ger både personskydd och brandskydd.
Felfall 4
Överledning till jord från en apparat utan skyddsjord. Det kan till
exempel vara en klass 1- eller en klass 0-apparat med isolationsfel
till ledande hölje.
•  Jordfelsbrytare ger både personskydd och brandskydd.
Felfall 5
Felström mellan en fasledare och neutralledaren inom en apparat 
eller anläggningsdel. Detta kan inträffa om till exempel ett ledande
föremål förs in i bägge hålen i ett vägguttag eller vid isolationsfel 
inom en apparat. 
•  Jordfelsbrytare ger inget skydd.
Felfall 6
Felström mellan två fasledare inom en apparat eller anläggningsdel. 
En sådan felström uppstår till exempel vid isolationsfel på lednings-
nätet. 
•  Jordfelsbrytare ger inget skydd.
Anmärkning: I felfall 2-6 förutsätts att PEN-ledaren är hel. Det finns
andra skydd som tar hand om felfall ,  och .
Jordfelsbrytare  •  
Läckströmmar och
nätstörningar
Ibland bryter jordfelsbrytare strömmen utan att ett farligt
fel har uppstått. Detta beror oftast på läckströmmar från 
apparater och ledningar eller på nätstörningar.
Vissa större elapparater kan ge läckströmmar.
Läckströmmar finns i alla elanläggningar. De förekommer
i alla skyddsjordade elapparater men problemen uppstår
i första hand med effektkrävande apparater som elpan-
nor, varmvattenberedare och med apparater i fuktiga mil-
jöer.
En ny tvättmaskin har till exempel en läckström på
omkring  mA. Läckströmmen ökar sedan i takt med att 
maskinen åldras, slits och smutsas ned. Redan vid plane-
ringen av en elanläggning med jordfelsbrytare bör man
ta hänsyn till sådan läckströmmar. 
Det betyder att läckströmmen redan i en mindre kund-
anläggning kan bli större än 1 mA. Strömstyrkan är till-
räcklig för att en jordfelsbrytare för personskydd ska lösa
ut om läckströmmen är kontinuerlig. 
10  •  Jordfelsbrytare
Som huvudregel vid installation av jordfelsbrytare ska de
sammanlagda  läckströmmarna  hos  de  anslutna  appara-
terna ska vara högst en tredjedel av jordfelsbrytarens
markutlösningsström. 
Dagens jordfelsbrytare är mindre känsliga för störning-
ar som kan uppstå vid inkoppling av lysrör eller motorer. 
Störningar från åska kan dock innebära att en jordfelsbry-
tare som är ansluten till ett friledningsnät löser ut. För att 
öka skyddet mot nätstörningar kan jordfelsbrytaren eller
hela anläggningen kompletteras med störningsfilter och
ventilavledare. 
Ett annat alternativ är att använda en jordfelsbrytare
som har ett inbyggt störningsskydd. Om jordfelsbrytaren
slår ifrån en hel anläggning kan följande inträffa:
•  Uppvärmningen upphör att fungera.
•  Larm slutar att fungera.
•  Kyl och frys slås av.
•  Elektromedicinsk utrustning blir strömlös.
•  Hela anläggningen mörkläggs.
• Viktiga delar av anläggningen kan undantas från jord-
felsbrytarskyddet eller skyddas av en egen jordfels-
  brytare.
Åsknedslag kan orsaka att jordfelsbrytaren löser ut.
Jordfelsbrytare  •  11
Olika typer
Jordfelsbrytare finns i olika utföranden för olika använd-
ningsområden  för  att  bäst  skydda  vid  felströmmar  till 
jord. När det gäller personskydd måste jordfelsbrytare
med  högst  0  mA  märkutlösningsström  användas.  Vid 
skydd för enstaka apparater kan jordfelsbrytare med
ännu  lägre  märkutlösningsström  användas.  För  enbart 
brandskydd finns det jordfelsbrytare med högre märkut-
lösningsströmmar. Man bör välja en märkutlösningsström
på högst 00 mA för att få ett bra brandskydd.
Om en anläggning kräver larm eller någon annan indi-
kering vid spänningsbortfall kan man använda jordfels-
brytare med hjälpkontakt.
Jordfelsbrytare kan delas in i två sorter; för fast instal-
lation respektive flyttbara jordfelsbrytare. Med hänsyn till
förmågan  att  fungera  korrekt  i  närvaro  av  en  likströms-
komponent delas även jordfelsbrytaren in i typ AC och
typ A. 
Typ AC är känslig för ren växelström. Typ A reagerar
för växelström med viss överlagrad likström (pulserande
likström). I de flesta anläggningar finns idag apparater
Jordfelsbrytare  som  ska  användas 
utomhus ska klara -25 grader C och
vara försedd med denna symbol.
1  •  Jordfelsbrytare
med elektronik som alstrar pulserande likströmmar. Ex-
empelvis reglerdon för belysning, strömförsörjningsdon
i tv-apparater och datorer, varvtalsreglerande handverk-
tyg med mera. För normala installationer rekommende-
ras därför typ A.
Jordfelsbrytare för montage i egen kapsling eller
direkt i dvärgbrytarcentral
TEST
Dessa jordfelsbrytare finns både i 2- och 4-poligt utfö-
rande. De kan monteras i eller bredvid centraler och för 
skydd av en hel anläggning eller vissa grupper. Det finns
jordfelsbrytare av denna typ med 30mA märkutlösnings-
ström och med en märkbelastningsström enligt standard 
på upp till 125 A. Det finns även jordfelsbrytare som är
kombinerade med en dvärgbrytare.
Kombienhet
En kombienhet består av en kapsling som innehåller en 
eller flera jordfelsbrytare kombinerade med en dvärgbry-
tare samt N- och PE-skena. Med en sådan enhet kan man 
enkelt komplettera en befintlig central.
Jordfelsbrytare  •  1
Jordfelsbrytare för uttag
För att skydda enstaka uttag 
finns jordfelsbrytare som är
sammanbyggda med väggut-
tag. 
De finns både för utanpå-
liggande och infällt montage 
samt i olika kapslingsklasser.
Denna typ av jordfelsbry-
tare kan vara lämpligt i äldre 
anläggningar för att skydda en-
staka uttag i till exempel bad-
eller duschrum.
Jordfelsbrytare med stickproppsanslutning
Dessa ansluts direkt i ett uttag 
för att skydda enskilda appa-
rater inom- eller utomhus.
Det finns även utföranden
för  utomhusbruk  som  klarar 
låga temperaturer. 
Jordfelsbrytare som används 
vid låga temperaturer ska vara 
tillverkade för och märkta med 
den lägsta temperatur som de 
avses att användas vid. 
Alla fasta installationer av jordfelsbrytare ska göras
enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och utföras av 
behörig elinstallatör. 
Aktuella installationsregler finns i Svensk Standard
SS 436 40 00. Fördjupande information om jordfels-
brytare som komponent finns i SEK Handbok 442.
www.elsakerhetsverket.se och www.elstandard.se
1  •  Jordfelsbrytare
trygg och störningsfri el.
elsäkerhetsverket
p o s ta d r e s s Box 4, 681 21 Kristinehamn
t e l 0550-851 00
Fa x 0550-851 01
e-post [email protected]
w e b b www.elsakerhetsverket.se


Use: 0.0636