• Märjamaa Nädalaleht


  •   
  • FileName: Marjamaa_26_2009_low2.pdf [read-online]
    • Abstract: Põlli küla reis Läänemaale. Lk 7. Nädalavahetust täitsid külapäevad. Lõppenud nädalavahetus ... maksis vald kinni kõigi koolilaste lõunatoi- du ja töövihikud. Ka ei pea sealsed elanikud ...

Download the ebook

Märjamaa
TÄNA LEHES:
• Märjamaa päevade ja folgi
kava. Lk 2
Nädalaleht
• Teenuse perepäev. Lk 4
• Varbola Puu 2009 kava. Lk 5
• Väike Hiietse pidutses suu­
relt. Lk 6
• Põlli küla reis Läänemaale.
Lk 7
MÄRJAMAA VALLA INFOLEHT
Nr 26 (849) 29. juuli 2009 Hind 5 krooni
Nädalavahetust täitsid külapäevad
Lõppenud nädalavahetus oli Märjamaa
vallas erakordselt sündmusterohke: oma
300. aastapäeva tähistas Hiietse küla,
perepäev oli Sulus ja Teenuse küladel, in-
fopäev Tollil, stiilipidu Kastis. samal ajal
oli siinmail külas ka bussitäis sõprusval-
la elanikke Vihantist, kellele toimus oma
kultuuriprogramm. Järgnevatel lehekül-
gedel saate toimunust ülevaate
Sulu küla korraldas oma külaplatsil esi-
mese perepäeva. Külavanem Aile Pajula rää-
kis, et mõte tekkis Soomes Vihti laadal nähtu
põhjal. Algul oli kavatsus korraldada pileti-
tega üritus, et koguda raha külamaja ehitu-
seks võetud laenu intresside maksmiseks.
Vahepeal kujunesid aga asjalood selliseks, et
pidu oli kõigile tasuta. Ettevõtmist toetas Ko-
haliku Omaalgatuse Programm ja Märjamaa
vallavalitsus, osalejad lisasid taskukohase
annetuse küla toetamiseks.
Päeval läks käima hoogne tegevus kä- Lapsed võtsid vastse liivakasti kohe omaks. Paremal Sulu küla tegus külava­
sitöötelkides, kus sai voolida savi, maalida nem Aile Pajula. Reet Saare foto
siidisalle, õmmelda lapitehnikas esemeid ameerika autode kollektsiooni, Kihuna talu ritseti mitme kattematerjali kihiga ja pandi
ja viltida. Arvet Viisut koos pojaga tegi aga tõi kohale batuudi ja kiiged. maa sisse sütele küpsema. Maitsev praad sai
lastele valmis palkidest liivakasti, mille ehi- Esimest korda prooviti siinkandis ka kibekähku otsa.
tamisel tutvustati varamise tehnikat palkide röövliprae valmistamist. Eelmisel õhtul täi-
ühendamisel. Sai teha ka suksusõitu, tõsteti deti soomlanna Raija Kinnuneni juhatamisel Järg lk 3
sangpommi, Toomas Kirsipuu näitas oma lambakere juurvilja ja maitseainetega, ümb-
Soomlased lahkusid liigutuspisarais
23.–26. juulini külastas Märjamaad Vihan- Reedel, 24. augustil korraldasime ring- lutud külalised ja majutajapered, külaskäigu
ti valla delegatsioon. Sõprus Põhja-Soomes sõidu. Peatusime Vigala, Pärnu-Jaagupi ja korraldajad ning tantsurühmad Hopsani ja
asuva Vihantiga algas ajal, kui Märjamaal oli Tori kirikus, kus kuulsime huvitavaid lugu- Tantsukas (kellest viimane mullu Vihantis
kirikuõpetajaks Priit Rannut ja Vihantis Esa sid noist auväärseist hooneist, osalesime õp laineid lõi). Tutvuti rahvamajaga, peeti kõne-
Malkamäki. Kahe vaimuliku tutvusele järg- Illimar Toometi peetud palvustel ja laulsi- sid, vahetati kingitusi, söödi, tantsiti, lauldi
nes koguduste suhtlemine ja sellele valdade me oreli saatel. Igast kirikust jäi omamoodi ja mängiti.
koostöö. mälestus: Vigalast hele ja õhuline, Jaagupist Pühapäeva hommikul jäeti külalistega
Märjamaa valla sõprade hulgas on Vi- tumekuldne ja salapärane, Torist isamaaline hüvasti, tänati vastastikku ning kallistati.
hanti rahval eriline koht – selle kinnitusena ja väärikas. Käisime Tori põrgus ja sõime “Kohtumiseni tuleval aastal Vihantis,” ütles
seisab otsekui taevasinine pitser Pärnu mnt Vändras lõunat. Järvakandis külastasime vallavanem Leena Mikkola-Riekkinen. Tõsi-
26 asuv Märjamaa kogudusemaja. Pole just klaasimuuseumi, kus ajalooline väljapanek sed soome mehepojad aga, naistest rääkima-
palju hooneid, mille on vabatahtliku tööga, ning noore klaasikunstniku esinemine teki- ta, ei saanud pisarate tõttu sõnagi suust. Läbi
annetuste ja korjanduste abil ehitanud tei- tasid huvi ja lugupidamist nii klaasi kui klaa- pisarate kumas selge rõõm. Rõõm sõprusest.
se riigi kodanikud! Taevasinise maja ette simeistrite vastu.
saabus 23. augusti õhtul 24 soomlast, kes Laupäeva veetsid külalised koos perede- Aet Reinhold
märjamaalaste peredes endale kaheks ööks- ga. Kell 19 algas Märjamaa rahvamajas Vi-
päevaks kodu leidsid. hanti-Märjamaa sõprusõhtu, millele olid pa-
2 Märjamaa Nädalaleht 29. juuli 2009
XII Märjamaa päevade ja IV Märjamaa folgi kava
Kolmapäev, 29. juuli 20.00 keskväljaku laval ansambel TUULE-
18.00 Avamine. Kaunite kodude autasusta- LÕÕTSUTAJAD
mine, väliskollektiivide etteasted 21.00 FESTIVALIKLUBI gümnaasiumi söök-
20.00 rahvamaja saalis Liisi Koiksoni kont- las
sert, pilet 50.-
21.00 FESTIVALIKLUBI gümnaasiumi söök- Reede, 31. juuli
las LASTE- JA NOORTEPÄEV, pannkoogivana-
ema, atraktsioonid
Neljapäev, 30. juuli 12.00 Pillerpalli lasteaia lapsed, kandle-
13.00 Kernu hooldekeskuses Cesvaine noor- mängijad
terühma kontsert 12.30 keskväljaku laval Leigarite noorte- 10.00 Vallamaja juures Richard Kollomi
13.00 Maidla lastekodus Mallorca kollektii- rühma kontsert mälestuskivi avamine
vi kontsert 13.00 keskväljaku laval Karini Andesalu 12.00 KÄSTÖÖLAAT lauluväljakul
18.00 Käru simmaniplatsil Cesvaine kollek- lasterühmade kontsert
tiivi kontsert 13.30 keskväljaku laval Cesvaine noorte- LAADAESINEMISED
17.30 keskväljaku laval Udmurdi kollektiivi rühm 12.00 Lilli Lillekesed ja Pillerpalli lapsed
kontsert 15.00 keskväljakul rahvusvahelised män- 12.30 Cesvaine noorterühm
18.30 keskväljakul Mallorca kollektiivi gud lastele 13.00 Leigarite noorterühm
kontsert 16.00 KOERTENÄITUS kooli õuel 13.30 ansambel Suveniir Sillamäelt
19.00 keskväljaku laval Rello, Ülejala Sus- 16.00 keskväljaku laval Leigarite beebirüh- 14.00 Darja Lehtsalu lastekollektiivid
sisahistajad ma esinemine 14.30 Mallorca kollektiiv
16.00 Tarsi talus Mallorca kollektiivi kont- 15.00 naisrühmad Loolill, Jüri Marid,
sert Ülejala Sussisahistajad
17.00 keskväljakul hip-hopi poisid
19.00 Vana-Vigala laululaval Mallorca kol- 13.00 VANADE AUTODE NÄITUS rahvama-
lektiivi kontsert ja ümber
18.00 keskväljaku laval EESTI MANDOLII-
NIDE ORKESTER 18.00 RONGKÄIK Haimre puiesteelt
19.00 rahvamajas rahvalikud laulud kaasa- PEAKONTSERT ja SIMMAN ansambliga Va-
laulmiseks, Manfred ja Sõbrad naviisi, pilet eelmüügist 50.-/ 30.-, kohapeal
20.00 keskväljaku laval ansambel ZETOD 75.-/50.- , alla 7a lapsed tasuta
kontsert 23.00 ILUTULESTIK
21.00 FESTIVALIKLUBI gümnaasiumi söök-
las Pühapäev, 2. august
Märjamaa gümnaasiumi õuel 22.00 TÄNAMINE festivaliklubis 11.00 Jumalateenistus kirikus
reedel, 31. juulil kell 16.00 14.00 LÕÕTSPILLIPÄEV Jäntsi-Jaani talus
Laupäev, 1. august Naistevallas
KOERTENÄITUS 10.00 Märjamaa folgi MM kollektiividele
Kui oled huvitatud oma koeraga kooli staadionil Korraldustoimkond jätab endale õiguse
näitusel osalema, 10.00 SPORDIPÄEV kooli staadionil programmi vajadusel muuta!
siis info tel 504 4948 Marja
MÄRJAMAA VALLA SPORDIPÄEV
laupäeval, 1. augustil Aladest
Märjamaa gümnaasiumi staadionil Võrkpall (mehed ja naised): võistkonnas
Laupäeval, 1. augustil kell 13.00 3+1, turniirisüsteem selgub kohapeal.
Ajakava Tänavakorvpall: võistkonnas 3+1, turniiri-
rahvamaja õuel
10.00 – Võistlused Märjamaa Folgi küla- süsteem selgub kohapeal.
VANADE SÕIDUKITE liskollektiividele - teatevõistlus tuletõrjes- Jalgratta vigursõit ja kross (kaasa oma ra-
pordis tas ja kiiver), arvestus neljas vanuseklassis:
NÄITUS 10.00 – Tänavakorvpall poistele sünniaas- kuni 8a, 10a, 12 a, 13 ja vanemad.
Kui oled huvitatud oma sõiduki taga 1999 ja nooremad Lapsed kuni 7 aastased: pallivise, 60 m
näitamisest, siis võta ühendust 10.30 – Tänavakorvpall mehed ja naised jooks.
56 214 300 Indrek 11.30 – Vibulaskmine “Jackpott” Pushpall: võistkonnas 2 meest ja 2 naist.
12.00 – Laste alad (jalgratta vigursõit ja
maastikukross, pallivise, 60 m jooks) Kohtunikud/korraldajad:
12.00 – Võrkpall liivaväljakutel (M ja N) Andres Elmik 56488462
28. juuli kuni 28. august Sirje Viisut 5116393
12.00 – Kergejõustiku heitealad (kuulitõu-
Märjamaa rahvamaja Ly galeriis Kalle Kollin 5182485
ge, kettaheide, odavise)
EhaLiLL haLListE 14.00 – Pushpall
etnograafiliste põimvaipade näitus 15.00 – Õlle- ja siidrikasti hoidmine VEEDA ÜKS MÕNUS PÄEV
“LoitsuLiLLEd” Kõikidel aladel auhinnad! KOOS PERE JA SÕPRADEGA!!!
29. juuli 2009 Märjamaa Nädalaleht 
Märjamaa Sotsiaalabikeskuses. – Avaldust ei rahul-
II. Kinnitada juubelitoetuse maksmi- data, kuna taotleja on sotsiaalselt toime-
valla­ ne juulikuu juubilaridele vastavalt esita- tulev ja võimeline endale üürima sobiva
tud nimekirjale. eluruumi.
valitsuse III. Anda välja projekteerimistingi- VII. Jooksvad küsimused.
istung mused kaevu rajamiseks Hiietse külas Keskkonnaministeeriumi viib läbi
Vainu maaüksusele ja Sipa külas Kruusi- auditi ,,Korraldatud jäätmeveo toimi-
23. juulil augu maaüksusele. vus“ läbiviimisest perioodil 24.07.2009
IV. Kinnitati Märjamaa valla heakor- – 30.10.2009. Märjamaa vallavalitsuse
I. Anda luba avaliku ürituse korralda- rakonkursi tulemused. Võitjate autasus- kontaktisikuks määrati keskkonnaspet-
miseks: 20. augustil Märjamaa lauluväl- tamine toimub Märjamaa päevade avat- sialist Mati Erik.
jakul TRIOFOX OÜ korraldatav suvelõ- seremoonia ajal. Tänavu märgitakse ära Avalike suhete nõunik Aet Reinhold
pupidu. iga kategooria parim osaleja. andis ülevaate Märjamaa valla käesoleva
Triofoks OÜ soovis peo lõpuaega V. Märjamaa valla pedagoogide pal- aja välissuhtlusest: Soome Vabariigi Vi-
kuni kella 2-ni, aga kuna helivõimendu- gakorralduse alused ( 21.07.2009 voliko- hanti valla esindajate visiit Märjamaale
sega üritustel Märjamaa lauluväljakul ei gu määrus) rakendamine. 24. ja 25. juulil; Leedu Vabariigist moto-
ole tagatud naabruses elavate elaniku öö- Vallavanem Eero Plamus tegi ette- riseeritud langevarjurite saabumine Mär-
rahu, siis lõpetada üritus kell 24.00. paneku, et nimetatud määruse nr 128 jamaale 22. augustil; India Vabariigist
Jaan Roonurm on esitanud vallava- rakendamiseks pedagoogide palgakorral- Märjamaa päevadele külaliste saabumise
litsusele avalduse, et muuta 20.08.2009 duse osas on vaja teavitada koolijuhte, et korraldamine.
korraldatav ,Märjamaa Rammumehe nemad saaksid töötajatele ette teatada või
võistlus traditsiooniliseks. Tehti ette- korraldada etteteatamise töötasu määra Märjamaa valla tänukirja sai
panek kaasata võistluse korraldamisse muudatusest alates 01.09.2009. Hiietse küla seoses
MTÜ Märjamaa Spordiklubi, et üritus
läheks ka spordiürituste kalendrisse.
VI. Märjamaa valla elanik palus eral- 300. aastapäevaga.
dada talle sotsiaaleluruum Märjamaa
Algus lk 1 “Meil elab siin 27 inimest ja on palju kolhoosi ajaloost, sõna võtsid kauaegne esi-
Väga suurt huvi pälvis viis, kuidas Arvo inimesi, kes iga ürituse korraldamisel paku- mees Vello Alekand ja peazootehnik Viktor
Treimaa leiba küpsetab. Üks tema leibadest vad oma abi,“ rääkis külavanem Aile Pajula Sartakov.
pandi õhtul oksjonile ja see osteti koos kõi- rahulolevalt. See on üks Sulu küla tegususe Kuna kolhoosis oli kõrgel tasemel tõu-
kelauaga ära toodet väärinud soliidse hinna, võtmeid. aretus, siis käidi lehmadega ka Moskvas põl-
210 krooni eest Järgmisel aastal tähistab Sulu oma 620. lumajandusnäitusel. Autojuht Agu Raadik
Muide, oksjonil leidsid omaniku kõik aastapäeva. Tänavu 11. septembril peatub pajatas muhedalt lugusid sellest, kuidas nad
esemed, kusjuures eriti hinnatav on see, et siin täiskasvanud õppija nädala raames õpi- koos vennaga viisid lehmad näitusele, pidid
müüki pandu oli mingil moel seotud kohali- buss. Käsil on külamaja ehitamine, mille tei- neid teel olles söötma ja lüpsma ja kuidas see
ke inimeste loominguga. ne rahataotlus on saanud PRIA-lt positiivse kõik välja kukkus.
Rahvas tegi hasartselt pakkumisi, mida vastuse. “Selleks peab natuke hull olema, et Loogilise järjena kandsid Haimre rah-
värvikalt õhutas ja kommenteeris päeva juh- midagi ära teha. Kui väga kiretult elada, siis vamaja taidlejad ette Olev Antoni näidendi
tinud Raimo Aas. Üks külaelanik märkis, et ei juhtu ka midagi,“ iseloomustas külavanem “Laudalüürika“ kolhoosielust, mille juurde
pole ju kahju pakkuda, kuna tead, et tulu ka- oma tegevust. kõlasid omaaegsed laulud. Esinejad olid ajas-
sutatakse taas oma küla hüvanguks. Tugev tukohaselt riietatud (valged sokid ja tenni-
oma küla tunne kandis kogu seda päeva, mis Kasti küla meenutas kolhoosiaega sed, pearätikud), samuti osa publikust.
veeres sooja öösse suure lõkketule paistel ja Kasti külas on kahel korral külapäeva Kuna majandi söökla oli mõisamajas, siis
Ergo bändi muusika saatel. peetud, seekord võeti ette stiiliüritus “Tasu- suppi söödi just neis ruumides. Suud kasteti
Hommikul tuldud taas kokku, nagu siin- ja kolhoos 60“. Rahvas kogunes Kasti mõi- Ants Arula valmistatud koduõllega.
mail tavaks ja perepäev lõppenud alles püha- sa juurde, sest selles hoones asus kolhoosi Päeva juht Urmas Kristal korraldas tee-
päeva pärastlõunal. kontor. Külavanem Inga Artel andis ülevaate makohaseid rahvast naerutanud võistlus-
mänge (heinarulli veeretamine, võitlus poo-
mil heinakottidega, kotisjooks, saapavise,
Kes on Tuulelõõtsutajad? Läbi aja on olnud ansambli pearõhk
kiviheide, “suusatamine”).
Kontsert keskväljakul 30.07 kell 20 just lõõtspillidel. Sellele viitab ka nimi. Just
tänu lõõtspilli levikule 19. sajandi lõpus ja Korraldajad saatsid kutsed kunagistele
muidugi ka viiuli populaarsusele, kujunes peaspetsialistidele, kõik teised inimesed olid
Ansambel Tuulelõõtsutajad sündis 2000.
Eestimaal välja seesugune rahvalik tantsu- lihtsalt oodatud. Kunagine ehitusjuht Ats
aasta suvel, kui esmakordselt astuti üles Pulk sõitis kohale Tootsist ja tema arvutis oli
Viljandi pärimusmuusika festivalil. “Esial- muusika, nagu me tänapäeval seda teame.
Lõõtsad moodustavad bõndi helikeele põh- kaasas arvukalt fotomaterjali. Neid on või-
gu mängisime peamiselt pillilugusid, mille malik temalt ka saada.
järgi oleks hea tantsida. Oleme esinenud nii ja, mida ülejäänud pillid täiendavad ja toe-
Rahvast tantsitanud ansambel Lühis
suurematel festivalidel ja kontserditel, kui tavad. Et Eesti lõõtsa peal ei ole aga võima-
mängis poole ööni.
ka sisustanud lugematul hulgal tantsuõh- lik mängida (samas ei ole see ka võimatu...)
“Päeval oli kohal umbes 200 inimest,
tuid, pulmi ja sünnipäevi,” kirjutavad nad minoorseid viise, võteti nende lugude puhul
õhtul lisandus veel sada. Meie stiiliüritus
oma kodulehel. kasutusele Vene karmoškad. läks igati korda,” ütles rahulolev külavanem
Tekkis huvi ka kaugemate maade rah- Koosseis: Enrik Visla - viiul, laul; Mait Inga Artel, kellelt juba küsiti, millal uus pidu
vamuusika vastu. Eestipäraseks kohanda- Alanurm - kitarr, mandoliin; Priit Rikker - toimub. Stiilipidu toetas Märjamaa Valla
tud välismaise päritoluga pillilood ja laulud basskitarr; Juhan Uppin - lõõts, karmoška, Külavanemate Ühendus ning kohalikud
moodustavad tänaseks poole ansambli re- laul, iiri vile; Siim Rikker - lõõts, karmoška, ettevõtted OÜ Orgita Põld, Kasti Teravili ja
pertuaarist. laul. Van&Mar. Reet Saar
 Märjamaa Nädalaleht 29. juuli 2009
Perepäev Teenusel oli rahvarohke
25. juulil kogunes Teenuse mõisa parki üle
100 inimese, et pidada maha üks vahva su-
vine perepäev. Hakatuseks tutvustasid polit-
seiametnikud oma töös vajalikke vahendeid.
Kõigil oli võimalus küsida, vaadata ja oma
käega neid ka katsuda ja nii lapsed kui täis-
kasvanud tundsid suurt huvi. Suur tänu asja-
likele politseitöötajatele!
Järgnevalt said lapsed sõita mini-ATV-
dega ning siis läksid lahti ka võistlused. Es-
malt proovisid Allar Alesmaa korraldatud
vigursõidus jõudu murutraktorid. Selle ala
võitjaks tuli Andres Jõessar.
Mõnusa muusikalise vahepalaga esines
Vana-Vigala põhikooli folklooriansambel.
Päev jätkus Tiina ja Mati Uusmaa ning Jaak
Raidma poolt ette valmistatud ning läbi vii-
dud humoorikate-lustlike võistlustega erine-
vatele vanuserühmadele.
Samaaegselt toimus mõisa palkonil ja
siseruumides tegevus erinevates töötubades.
Perepäeva mahtusid nii võistlused
Lapsed said laulda karaoket Tiina Uusmaa
juhendamisel, Katrin Einling ja Kristi Algma kui tegevus töötubades.
õpetasid märg- ja kuivviltimist, huvilised Marge Kato ja Jaak Raidma fotod.
said kätt proovida plastiliini voolimises ja
joonistamises, Getter Viljastu tegi näomaa- siis otsustas ta auhinna edasi anda teise
linguid. koha omanikule. Sarnane olukord tekkis ka
Liis ja Kersti Einling korraldasid huvitava Haldja talu poolt annetatud viimase koha
loterii, milles iga loos võitis. lohutusauhinnaga, mille pälvis eelviimaseks
Saali seintele oli välja pandud Silvi Resi- paigutunud perekond Miller.
ku kaunis fotonäitus, millest võisid külasta- Kristi Algma valmistatud vaibaga tun-
jad endale pilte kaasagi valida. nustati eakaimat naisvõistlejat Laine Liivi.
Kokku võistles 76 osalejat ning tegevust Osalejate seas läbiviidud küsitlusest sel-
leidus kõigile. gus, et perepäevaga jäädi rahule ning soovi-
Vanuserühmade võitjateks tulid: 3-4a takse traditsiooni jätkumist, pakuti ka ideid
Jarmo Niinemäe, 5-6a Erik Dahlberg, 7-8a ühiste ettevõtmiste korraldamiseks. Lõkke-
Sander Miller, 9-11a Märt Moorbach, 12-15a tule ääres jalga keerutades oldi koos hiliste
Liisu Miller. öötundideni.
Tihedaim konkurents oli 22 osalejaga Perepäeva toimumist toetasid SA Loodna
naiste võistlusgrupis, mille võitjaks tuli Mar- Vabaajakeskus, Teenuse Taluselts, Tamselja
OÜ, Tiit Viirsalu, Maido Miidla, Kristi Algma, Palun saata osalejate tehtud pilte ja ta-
ge Kato. Meeste parimaks osutus Andres
Getter Viljastu, Mäe talu, Helle Rehepapp. gasisidet e-posti aadressile jaak972@gmail.
Jõessar. Eakate naiste võistluse võitis Helju
Suur tänu teile osalejate ja korraldajate com
Niinemäe ja meestest Jüri Niinemäe. Pere-
võistluses osales kümme peret, kelle seast nimel!
Jaak Raidma
saavutas esikoha perekond Jõessar, jättes
järgmistele auhinnalistele kohtadele Lehiste
ja Resiku pered. Varbola Puu tuleb tammepakkude ja röövlipraega
Lõunaseks kõhukinnituseks pakuti kõi-
gile osalejatele kohalike perenaiste keedetud
Varbola Puu 2009 projektijuht Piret Linna- rütmis, kuid reedese tantsuõhtu asemel on
suppi, õhtul oli võimalik maiustada tee, koh-
mägi ütles, et 13. puupäevadele on tulemas tänavu tšellokvarteti C-Jam kontsert. Sel-
vi ja Laine Liivi küpsetatud maitsvate kring-
45 osavõtjat, sealhulgas esindajad Leedust, lega soovitakse luua pisut akadeemilisemat
litega.
Soomest ja Saksamaalt. Kohal on mõnedki õhkkonda ja et skulptoritele oleks pärast
Õhtul autasustati tublimaid perepäeval
tegijad, keda siinse ürituse mõnus õhkkond päevatööd tagatud rahu.
osalenuid medalite, diplomite ja käsitsi maa-
on mitme aasta järel taas Varbolasse tõm- Puupäevadega samal ajal küpsetatakse
litud klaasidega.
manud. väljaspool linnuse müüre maa sees röövli-
Lisaks perevõistluse esikohaga kaasne-
“Skulptuure saab sel aastal valmista- praadi, sest linnuses on kaevamised keela-
nud rändkarikale panid kohalikud turismi-
da üliheast materjalist, mis meile Kehtna tud. Sulu Käsitöökoja ettepaneku võtsid Var-
arendajad Allar Alesmaa ja Andres Jõessar
pargist toodi. Väärt puit (tamm jms) peaks bola Puu korraldajad lahkelt vastu.
Tammselja OÜ-st välja eriauhinna. Selleks
kajastuma ka lõpptulemuses,“ rääkis projek-
oli kanuumatk Kasari jõel neljale inimese-
tijuht. Reet Saar
le. Kuna võitjaks osutus Andrese enda pere,
Puupäevad kulgevad väljakujunenud
29. juuli 2009 Märjamaa Nädalaleht 
Terekätt andsid kaks Lokuta külavanemat
Märjamaa ja Kehtna valla külavanemate viku loomulikkuse kinnituseks külastasime kusest, kes on meetmete nõustaja ja ühe hin-
viieaastase sõpruse tähistamiseks toimus 10. heakorrastatud ja huvitava reljeefiga Lelle damiskomisjoni juht. Peatuti ka kaasamise
ja 11. juulil külaliigutajate õppereis Kehtna kalmistut. Samas lähedal saime tutvuda ka temaatikal LEADER programmi mõistes.
valla “lõunamaale“´, sel aastal oli korralda- Lelle mõisa ja sealse mõisahärraga ning jalu- Teisel päeval jätkus õppereis Mukri raba-
mise kord Kehtna poolel. Kuna külavane- tada hiiglaslikus mõisapargis. matkaga. Uudse koolituskohana sai kasuta-
mad, külaliidrid on aktiivsed LEADER prog- Lokuta külas surusid kätt kaks Lokuta tud rabas asuvat vaatetorni, mille jalamil Iris
rammi elluviijad valdades, siis seekord oligi külavanemat. Tegu polnud jõukatsumisega, Haiba viis läbi koolituse teemal “Kaasamine“.
kohtumise võtmesõnaks LEADER ning õppe- vaid kahe erineva Lokuta külavanema koh- Kuulajad tundsid end looduses mõnusalt ja
reis toimus Raplamaa Partnerluskogu MTÜ tumisega. Nimelt on nii Märjamaa kui ka andsid koolitusele jumet praktiliste näidete-
kaasabil ning LEADER rahastusel. Kehtna vallas Lokuta küla ning Märjamaa ga omadest kogemustest. Kuna õppereisijad
Märjamaa sõbrad võeti vastu palju mee- reisiseltskonnas olnud Lokuta külavanem tundsid end lausa võitmatutena, siis võtsime
diakära tekitanud Paluküla spordikeskuses. Mati Terestal pistis terekäe pihku Kehtna osa ka Põrgupõhja retkest, tõsi küll, pealt-
Endine Kehtna valla maanõunik Heik Past, valla Lokuta külavanemale Jaak Jõeveerele. vaatajatena. Reis Kehtnamaale lõppes Aleti
kes on Paluküla saaga nö sünniloo juures Vastuvõtja külavanem näitas meile oma küla järve ääres, kus arutati nähtut ja tehti plaane
olnud, avas meile omapoolset vaatenurka ja ja rääkis siinsetest tegemistest-toimetamis- järgmiseks aastaks.
tutvustas nii sportlikku Reevimäge kui ka test. Külalistele kingiti kohtumise meenuta- Täname Kaja Mõtsnikku, kes õppesõidu
maausuliste Hiiemäge. miseks lokulauad. kava koostas ja kõiki kehtnakaid, kes meid
Lelles saime osa noorte muusikapeost Esimese päeva lõpuks jõudsime Eida- soojalt vastu võtsid. Kohtumiseni järgmisel
Lelle Alternatiiv, tõsi küll enamjaolt vaid perre, kus esmalt tutvusime asula värvika suvel Märjamaa vallas!
kõrvade abil, kui Lelle raamatukoguga tut- ajalooga, järgnes koolitus meie ööbimispai-
vusime. See külastus jättis nukra alatooni, gas Eidapere õpilaskodus. Koolituse alguses Iris Haiba
hoolimata raamatukogu vastrenoveeritud andis MTÜ Raplamaa Partnerluskogu tegev- Märjamaa Valla Külavanemate Ühen-
avaratest ruumidest. Teadmine, et raamatu- juht Jaak Vitsur ülevaate LEADER meetmete duse juhatuse liige, Raplamaa Arendus- ja
kogu laienemine sai teoks “tänu“ kooli kadu- taotlusvoorudest Raplamaal, teda toetas Iris Ettevõtluskeskuse projektinõustaja
misele, erilist rõõmu küll ei lisanud. Kadu- Haiba Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskes-
Röövliprae küpsetamine Varbolas XIII rahvusvahelised
Varbola puupäevade ajal toimub teisel pool täpselt teada, aga ka sealsed metsatöölised
puupäevad Varbola Puu 2009
linnuse valli aga muudki põnevat. MTÜ Sulu maiustasid lambapraega raske töö vaheajal. Varbola linnamäel
Käsitöökoda viib läbi suuremahulise ja vaa- Külma peletamiseks pruugiti ligi 90-kraadist 5.–8. augustil
temängulise lambapraadimise, mida nimeta- samakat, mille kõrvale sobis hästi tugevalt
takse röövliprae tegemiseks. See pole mingi maitsestatud lambaliha. Kive küll ei kasuta- 5.08 kl 18 avamine
kerge aiagrillipidu, korraldajad võtavad ette tud kuumutamiseks, kui söed ära võeti, mäs- 6.08 skulptuuride valmistamine
kaks lambakeret, täidavad need ja küpseta- siti lammas mingi vana märja mantli sisse, 7.08 skulptuuride valmistamine
vad maa sisse kaevatud augus tervelt kolme või siis pandi toored vihad alla ja peale, kaeti 20.00 esinevad Märjamaa taid-
päeva jooksul. Protsess valmistatakse ette pinnasega ja tehti uus tuli peale. lejad
hoolikalt, maa sees oleva õige temperatuuri Tänapäeval käib see asi enam-vähem sa- 21.00 tšellokvartett C-Jam
ja vajalike maitseainete eest seisab hea Raija mamoodi, ainult, et kogu tegevus on avalik 8.08 kl 16 pidulik lõpetamine
Kinnunen, kellel on sellel alal juba 5 aastane ja mõeldud ikkagi meeleoluka ühissöömi- 17.00 Kihnu Virve perean-
kogemus. sena. Erinevus varasemast stiilist on see, et
sambli esinemine vaheldumisi
Raija on suure osa oma elust pühenda- täidetud ja maitsestatud lammas mässitakse
puuskulptuuride oksjoniga
nud suurte spordiürituste ja muusikaürituste tugevasse fooliumisse, mis siis sütele aseta-
22.00 Raul Meele tuleinstallat-
heaks Soomes, kaks neljast tütrest on tema takse. Väiksemad lihatükid saaks muidugi
töö jätkajad ja ka osavad käsitöölised. Soo- mässida ka kapsalehtedesse, nii nagu seda
sioon
mes korraldatakse taolisi üritusi regulaarselt vanasti tehti. Soovi korral ja sõltuvalt selts-
ning vanaajaturgudel ja viikingipäevadel on konna maitsemeelest võib valmistada ka Kultuuriprogrammid
taolised antiiksed küpsetamised traditsioo- erinevaid köögivilju, näiteks väga hea maitse täiesti tasuta!
niks. annab liha sisse pikitud küüslauk. Tuha sees
Kuidas siis röövliprae tegemine välja aga saab lisaks kartuleid küpsetada, mis lin- Käsitöölaadal osaleda soovijatel
näeb? Allikate järgi pärineb selline ebahari- nainimesele ju ka tänapäeval eksootika. registreerida 502 7322 või
lik küpsetusviis Mongoolia lambavarastelt, Küpsetamine algab Varbolas tegelikult [email protected]
kes praadisid varastatud lambaid maa sees juba 6. augusti pärastlõunal, kuna lamba pi-
kinniaetud augus, et omaniku ninna sattuv dulik väljavõtmine toimub peale 12-tunnist maas veel kuni 8.augustini ja selle mait-
suitsu- või lambaprae lõhn neid välja ei an- tõhusat küpsemist, saab liha söömisega alus- seomaduste lähem hindamine toimub kuni
naks. Auk vooderdati suurte kividega, selle tada 7. augusti päeval. Väljatõmbamiseks ka- kella 16-ni. Jahtunud auk aga täidetakse
keskele tehti lõke, mis kivid kuumaks ajas. sutatakse pikki metallvardaid, kuna kuumus uuesti sama pinnasega, asetatakse mättad
Seejärel kustutati tuli, pandi juba eelnevalt on endiselt suur ja isegi presentkinnastega oma kohale ja “röövlite” tegutsemisest ei jää
mooritud lammas auku kuumadele kividele on oht end põletada. Kokad lõikavad liha pisematki jälge.
küpsema ja kaeti auk pealt tihedalt pinnase- portsjoniteks, garneerivad need ja külalised
ga. Kuidas see traditsioon Soome jõudis, pole on lauda oodatud. Teine lammas on soojas Rene Pere
 Märjamaa Nädalaleht 29. juuli 2009
Väike Hiietse pidutses suurelt
Viie elaniku ja peatselt kuue suitsuga tilluke oskust ei suudeta õpeta-
Hiietse küla korraldas 25. juulil külapäeva, da üheski teatrikoolis.
et tähistada 300 aasta möödumist praeguste 87aastane tädi Anni,
talude äramärkimisest. Alles lühikest aega nagu Johannat kutsu-
külavanemaks olnud Sirje Laht ütles, et te- takse, kandis ette Hiietse
gelikult on küla palju vanem. Vallavalitsust küla rapsoodia (Varbola
esindanud avalike suhete nõunik Aet Rein- vallas metsa sees, on väi-
hold kirjutas vastsesse külalisteraamatusse: ke küla Hiietse jne). Noo-
selleks, et teha suuri asju, ei pea ise olema red sattusid aga õhtul nii
suur. See mõte sobib iseloomustama küla- hoogu, et tegid veel oma-
päeva ettevõtmisi. gi laulu.
Iga talu koostas oma ajaloo kohta stendi, Söödi omavalmista-
millelt võis leida väga huvitavaid materjale. tud torti ja keerutati jalga
Korraldati lustakaid võistlusi, kus tuli loo- ansambli saatel. Külaplat-
pida veepomme või lastel võidu banaane si koht on küll juba välja
süüa. Köieveos ei tahtnud kaotajad kuidagi vaadatud ja maa munitsi-
allajäämist tunnistada ja soovisid üha uuesti paliseerimisel, aga olude
jõudu proovida. Võitjad said oma küla me- sunnil peeti seekord pidu Esinevad õed Leida Luttvärk, Linda Sepalaan ja Johan­
dalid. Kõiki esinejaid peeti meeles pisikeste külavanema õuel, kuhu
na Ollik Vainu talust.
puidust päkapikkudega, mis sobivad metsa igaks juhuks ehitati ka
sees paiknevat küla vahvalt meenutama. varjualune, sest suurt tel- hul, et kokku tuli ligi sada inimest, ei toimu-
Kui olid esinenud kolm eakat õde Vainu ki ei õnnestunud saada. Ilm Leida Luttvärk, nud mingeid korrarikkumisi ja laiali mindi
talust – Leida Luttvärk, Linda Sepalaan ja Linda Sepalaan ja Johanna Ollik siiski soosis võimsa energialaenguga.
Johanna Ollik–, ütles päeva juhtinud näitleja ettevõtmist.
Enn Klooren, et niisugust ehedat esinemis- Hiietse külavanem Sirje Laht oli väga ra- Reet Saar
Tuleb Märjamaa kooperatiivi Märjamaa uueneb, See avab uksed.
töötajate kokkutulek kosub Sinus elu särama lööb.
Märjamaa Tarbijate Kooperatiivi endiste Märjamaal on te


Use: 0.0504