• UNIVERSITETI I PRISHTINËS


  •   
  • FileName: Financa-KF.pdf [read-online]
    • Abstract: UNIVERSITETI I PRISHTINËSFakulteti i Shkencave të Aplikuara të Biznesit - PejëPLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUSNiveli i studimeve BACHELOR Departamenti KF Viti akademik 2010/2011

Download the ebook

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara të Biznesit - Pejë
PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS
Niveli i studimeve BACHELOR Departamenti KF Viti akademik 2010/2011
LËNDA FINANCA
Viti I Statusi i
E obliguar Kodi 2106 ECTS kredi 8
Semestri II lëndës
Ligjerata Ushtrime
Javët mësimore 15 Orët mësimore
4 1
Metodologjia e mësimit Ligjerata, ushtrime, punime seminarike, konsultime, teste, raste studimi, detyra
E Merkure 10:00-13:00
Konsultime
13:00-16:00
e-mail [email protected]
Mësimdhënësi Dr. Fadil Govori
tel. +377(0)44736655
e-mail
Asistenti
tel.
Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e studentit
Qëllimi i lëndës Financa është t'u ofrojë studentëve studentëve Njohuritë:
njohuri teorike dhe praktike për njohjën dhe përdorimin e  Kuptimi i teorive dhe praktikave themelore mbi të cilat
teknikave financiare dhe bankare dhe ofrimit të shërbimeve zhvillohet dhe funksionon financa si shkencë dhe
financiare dhe bankare, mënyrën e funksionimit të Bankës praktikë
qendrore, dhe bankave të nivelit të dytë, qarkullimin e pagesave,  Kuptimi i ndërveprimit të ekonomisë financiare me
veprimtarinë kreditore të bankave komerciale, rregullimin bankar veprimtaritë tjeraekonomike
në Kosovë dhe brënda BE, dhe rolin dhe rëndësinë e financave  Mënyrën bashkohore të organizimit të funksionit
publike dhe politikave konzistente fiskale dhe monetare. financiar në nivelin makroekonomik dhe
mikroekonomik
Ky kurs synon të ndihmojë kuptimin e koncepteve themelore në
financë dhe të adresojë disa nga trendët kryesore në industrinë Aftësitë:
financiare në vend dhe në shkallë ndërkombëtare në kohën më të  Aplikimi i njohurive themelore për teoritë dhe praktikat
re, duke përdor metodologjinë e analizës ekonomike dhe financiare, duke përfshirë analizën , planifikimin,
financiare. Kursi është disenjuar të analizojë rolin e parasë, kredisë organizimin, menaxhimin dhe kontrollin e zhvillimit të
dhe bankave në disa variabla kryesore ekonomike siç janë normat veprimtarisë financiare
e interesit, inflacioni, dhe industria financiare. Po ashtu, kursi
 Zgjidhjen e problemeve konkrete në praktikë
trajtojn edhe rolin e politikave monetare dhe fiskale në shkallë
makroekonomike dhe mikroekonomike. Gjithësesi, rëndësi e
veçantë i kushtohet rolit dhe funksioneve të bankës qendrore në
implementimin dhe zbatimin e politikave monetare në shkallë
vëndi.
Metodologjia për realizimin e temave mësimore:
 Prezantimi i temës mësimore në Power Point ( studentët mund ta shkarkojnë atë pas çdo ligjërate nga Web faqja e fakultetit)
 Rast studimi apo detyrë ( për orën e ushtrimeve) lidhur me temën e ligjëruar
 Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza dhe diskutime
Kushtet për realizimin e temës mësimore:
 Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor
Mënyra e vlerësimit të studentit ( në %) :
 Vijimi i ligjeratave 0-5% Vlerësimi në % Nota përfundimtare
 Aktiviteti 0-5%
91-100 10 (dhjetë)
 Punimi seminarik 0-10%
 Testi I 0-10 % 81-90 9 (nëntë)
 Testi II 0-10% 71-80 8 (tetë)
 Provimi përfundimtar 0- 50%
 Pjesëmarrja në ushtrime 0 - 5% 61-70 7 (shtatë)
 Puna grupore në detyra dhe raste studimi 0- 5% 51-60 6 (gjashtë)
1
0-50 5 (pesë)
Obligimet e studentit:
Ligjërata Ushtrime
 Vijimi i ligjëratave  Pjesëmarrja në ushtrime
 Pjesëmarrja aktive në diskutime gjatë ligjëratave  Puna grupore në raste studimi dhe detyra
 Punimi seminarik  Pjesëmarrja në diskutime lidhur me rastet e studimit
 Pjesëmarrja në teste
 Provimi përfundimtar
Ngarkesa e studentit për lëndën
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë
Ligjerata 4 15 60
Ushtrime 1 15 15
Punë praktike 1 10 10
Kontakte me mësimdhënësit/konsultimet 1 15 15
Ushtrime në terren - - -
Kolokviume, seminare 2 5 10
Detyra të shtëpisë - - -
Koha e studimit vetanak 2 20 40
Përgatitja përfundimtare për provim 2 20 40
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provim final, etj.) 2 5 10
Projektet, prezentimet, etj. 2 5 10
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 30 orë angazhim, p.sh. nëse lënda i ka 6 ECTS
Ngarkesa totale: 210
kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 180 orë
Ligjerata Ushtrime
Java
Tema Orët Tema Orët
1. Tema: FINANCA SI SHKENCË 4 Tema: Financa si shkencë 1
 Diskutime në grupe rreth financës si
 Kuptimi i financës shkencë dhe si praktikë
 Segmentët bazë të financës  Diskutime në grupe për segmentet bazë
 Financa dhe disciplinat tjera ekonomike në financë
 Raste studimi: Financa dhe disciplinat
tjera ekonomike
Literatura: Literatura: Fadil Govori: Financë, Botimi i parë,
Fadil Govori: Financë, Botimi i parë, IFM, Prishtinë, IFM, Prishtinë, 2010;
2010;
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007
2. Tema: KONCEPTET THEMELORE NË FINANCË: 4 Tema: Vlera në kohë e parasë 1
VLERA NË KOHË E PARASË  Diskutime në grupe për vlerën në kohë të
 Përkufizimi i vlerës në kohë të parasë parasë
 Llogaritja e vlerës së ardhshme kur interesi  Zgjidhje e detyrave mbi bazë të vlerës në
llogaritet më shumë se një herë në vit kohë të parasë
 Zgjidhja e problemeve të akumulimit dhe
aktualizimit (skontimit)
 Situata Financiare
Literatura: Literatura: Fadil Govori: Financë, Botimi i parë,
Fadil Govori: Financë, Botimi i parë, IFM, Prishtinë, IFM, Prishtinë, 2010;
2010;
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007.
Mishkin, Frederick: The Economics of Money,
Banking, and Financial Markets, 8th edition, Pearson Mishkin, Frederick: The Economics of Money,
Addison Wesley. Banking, and Financial Markets, 8th edition,
Pearson Addison Wesley.
3. Tema: RISKU DHE KTHIMI 4 Tema: Risku dhe kthimi 1
 Risku dhe kthimi  Diskutime në grupe për riskun dhe
 Përkufizimi i riskut dhe i kthimit kthimin
 Burimet e riskut  Raste studimi: Roli i riskut në
 Llojet e riskut vendimmarrje për mundësitë investuese.
 Risku individual dhe risku i përgjithshëm
2
 Dallimi midis fitimit të pritur dhe fitimit të
kërkuar
 Matja e riskut
 Shpërndarja e probabiliteteve
 Risku dhe koha
Literatura: Literatura: Fadil Govori: Financë, Botimi i parë,
Fadil Govori: Financë, Botimi i parë, IFM, Prishtinë, IFM, Prishtinë, 2010;
2010;
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007.
Mishkin, Frederick: The Economics of Money, Mishkin, Frederick: The Economics of Money,
Banking, and Financial Markets, 8th edition, Pearson Banking, and Financial Markets, 8th edition,
Addison Wesley. Pearson Addison Wesley.
4. Tema: PARAJA: KUPTIMI, FORMA DHE 4 Tema: Paraja: Kuptimi, forma, dhe funksionet 1
FUNKSIONET  Diskutime në grupe për paranë në jetën e
 Kuptimi i parasë përditshme
 Format e parasë  Prezantim i banknotave në përdorim
 Funksionet e parasë  Prezantim i agregatëve monetarë sipas
 Agregatet monetarë BQK
Literatura: Literatura: Fadil Govori: Financë, Botimi i parë,
Fadil Govori: Financë, Botimi i parë, IFM, Prishtinë, IFM, Prishtinë, 2010;
2010;
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007
Mishkin, Frederick: The Economics of Money,
Banking, and Financial Markets, 8th edition, Pearson
Addison Wesley.
5. Tema: BANKA QENDRORE 4 Tema: Banka qendrore 1
 Banka qendrore: Vështrim i përgjithshëm  Diskutime në grupe për bankën qendrore
 Funksionet e bankës qendrore dhe detyrat e saj
 Menaxhimi i masës monetare  Prezantim i funksioneve dhe detyrave të
 Emetimi i parasë BQK
 Bankë e bankave
 Shërbimet për qeverinë
 Pavarsia e bankës qendrore
 Bilanci i bankës qendrore dhe baza monetare
 Kapitali i bankës qendrore
 Përgjegjësia e bankës qendrore
Literatura: Literatura: Fadil Govori: Financë, Botimi i parë,
Fadil Govori: Financë, Botimi i parë, IFM, Prishtinë, IFM, Prishtinë, 2010;
2010;
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007.
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007.
Mishkin, Frederick: The Economics of Money,
Mishkin, Frederick: The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 8th edition,
Banking, and Financial Markets, 8th edition, Pearson Pearson Addison Wesley.
Addison Wesley.
6. Tema: POLITIKA MONETARE 4 Tema: Politika monetare 1
 Politika monetare: Qëllimet dhe objektivat  Diskutime në grupe për politikat
 Mekanizmi i hartimit dhe zbatimit të politikës monetare të BQK
monetare  Fokusim në instrumentet e politikës
 Instrumentet e politikës monetare monetare
 Kanalet e politikës monetare  Diskutim në grupe për kanalet e politikës
 Politika monetare dhe kurset e këmbimit monetare
Literatura: Literatura: Fadil Govori: Financë, Botimi i parë,
Fadil Govori: Financë, Botimi i parë, IFM, Prishtinë, IFM, Prishtinë, 2010;
2010;
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007
Mishkin, Frederick: The Economics of Money,
Banking, and Financial Markets, 8th edition, Pearson
Addison Wesley.
7. Tema: BANKAT KOMERCIALE 4 Tema: Bankat komerciale 1
 Bankat komerciale: Përkufizimi dhe roli  Diskutime në grupe për bankat
 Karakteristikat specifike të afarizmit të komerciale dhe klasifikimin e tyre
bankave komerciale  Diskutime në grupe për drejtimin bankar
 Karakteristikat e përgjithshme të afarizmit të  Prezantimi i bilanceve të bankave
bankave komerciale komerciale në Kosovë
 Bilanci i bankës komerciale  Detyrë shtëpie: Hulumtimi në internet i
3
 Elementet bazë të veprimtarisë së bankës bilanceve të bankave komerciale të
komerciale Kosovës
 Drejtimi bankar
 Parimet e drejtimit bankar
 Aktivitetet jashtëbilancore të bankës
komerciale
 Banka komerciale dhe fuqia mbikëqyrëse e
Bankës Qendrore
Literatura: Literatura: Fadil Govori: Financë, Botimi i parë,
Fadil Govori: Financë, Botimi i parë, IFM, Prishtinë, IFM, Prishtinë, 2010;
2010;
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007.
Mishkin, Frederick: The Economics of Money,
Banking, and Financial Markets, 8th edition, Pearson
Addison Wesley.
8. Tema: SISTEMI FINANCIAR 4 Tema: Sistemi financiar 1
 Përkufizimi i sistemit financiar  Diskutime në grupe për kuptimin dhe
 Lëvizja monetare dhe tregjet financiare funksionet e sistemit financiar
 Raste studimi: Roli i euro në sistemin
financiar të Kosovës
Literatura: Literatura: Fadil Govori: Financë, Botimi i parë,
Fadil Govori: Financë, Botimi i parë, IFM, Prishtinë, IFM, Prishtinë, 2010;
2010;
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007.
9. Tema: INSTITUCIONET FINANCIARE 4 Tema: Institucionet financiare ndërmjetëse 1
NDËRMJETËSE  Diskutime në grupe për institucionet
 Institucionet financiare ndërmjetëse: Vështrim financiare ndërmjetëse në ekonominë e
i përgjithshëm Kosovës
 Ekonomia e ndërmjetësimit financiar  Diskutime në grupe për funksionet e
 Funksionet e ndërmjetësimit financiar institucioneve financiare ndërmjetëse në
 Llojshmëria e institucioneve financiare ekonominë e Kosovës
 Raste studimi: Llojshmëria e
institucioneve financiare
Literatura: Literatura: Fadil Govori: Financë, Botimi i parë,
Fadil Govori: Financë, Botimi i parë, IFM, Prishtinë, IFM, Prishtinë, 2010;
2010;
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007.
Mishkin, Frederick: The Economics of Money,
Banking, and Financial Markets, 8th edition, Pearson
Addison Wesley.
10. Tema: INSTITUCIONET DEPOZITUESE 4 Tema: Institucionet depozituese 1
 Institucionet depozituese: Vështrim i  Diskutime në grupe për institucionet
përgjithshëm depozituese në Kosovë
 Bankat komerciale: Përkufizimi dhe roli  Raste studimi: Institucionet depozituese
 Shoqëritë e kursimeve dhe të huasë në Kosovë
 Bankat e kursimeve të përbashkëta
 Bashkimet kreditore
Literatura: Literatura: Fadil Govori: Financë, Botimi i parë,
Fadil Govori: Financë, Botimi i parë, IFM, Prishtinë, IFM, Prishtinë, 2010;
2010;
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007
Mishkin, Frederick: The Economics of Money,
Banking, and Financial Markets, 8th edition, Pearson
Addison Wesley.
11. Tema: INVESTITORËT INSTITUCIONAL 4 Tema: Investitorët institucional 1
 Investitorët institucionalë: Vështrim i  Diskutime në grupe për rolin dhe
përgjithshëm funksionet e investitorëve institucional
 Klasifikimi i investitorëve institucionalë  Prezantim i institucioneve kontraktuale
 Institucionet e kursimeve kontraktuale në Kosovë
 Institucionet ndërmjetëse të investimit  Raste studimi: Institucionet financiare
kontraktuale
Literatura: Literatura: Fadil Govori: Financë, Botimi i parë,
Fadil Govori: Financë, Botimi i parë, IFM, Prishtinë, IFM, Prishtinë, 2010;
2010;
4
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007.
12. Tema: INSTRUMETET FINANCIARE 4 Tema: Instrumentet financiare 1
 Instrumentet financiare: Vështrim i  Diskutime në grupe për rëndësinë e
përgjithshëm instrumenteve financiare
 Funksionet e letrave me vlerë  Fokusimi në rolin e instrumenteve
 Karakteristikat e letrave me vlerë financiare
 Elementet e letrave me vlerë  Detyrë shtëpie: Instrumentet financiare
 Atributet themelore të instrumenteve financiare në sistemin financiar të kosovës.
 Llojshmëria e instrumenteve financiare
 Instrumentet financiare të përdorshëm sot në
tregjet financiare
Literatura: Fadil Govori: Financë, Botimi i parë, IFM, Literatura: Fadil Govori: Financë, Botimi i parë,
Prishtinë, 2010; IFM, Prishtinë, 2010;
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007. Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007
13. Tema: VLERËSIMI I LETRAVE ME VLERË 4 Tema: Vlerësimi i letrave me vlerë 1
 Vlerësimi i letrave me vlerë: Vështrim i  Ushtrime në grupe: Vlerësimi i letrave
përgjithshëm me vlerë
 Vlerësimi i obligacionit  Detyrë shtëpie: Vlerësimi i letrave me
 Vlerësimi i aksionit vlerë
 Vlerësimi i kontratës opsionale
 Vlerësimi i kontratës me afat
Literatura: Literatura: Fadil Govori: Financë, Botimi i parë,
Fadil Govori: Financë, Botimi i parë, IFM, Prishtinë, IFM, Prishtinë, 2010;
2010;
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007.
Mishkin, Frederick: The Economics of Money,
Banking, and Financial Markets, 8th edition, Pearson
Addison Wesley.
14. Tema: FINANCAT E BIZNESIT 4 Tema: Financat e biznesit 1
 Vendimet në lidhje me financimin  Diskutime në grupe rreth vendimeve në
 Burimet e financimit lidhje me financimin
 Përpjesëtimi relativ ndërmjet financimit intern  Fokusim në ambientin për sigurimin e
dhe financimit ekstern fondeve financiare
 Përpjesëtimi relativ ndërmjet financimit me
borxh dhe financimit me aksione
 Faktorët që influencojnë përpjesëtimin relativ
ndërmjet burimeve të financimit
 Burimet publike dhe private për kapital
 Ambienti për sigurimin e fondeve financiare
 Rregullat e financimit
 Tendencat në procesin e financimit të
aktivitetit
Literatura: Literatura: Fadil Govori: Financë, Botimi i parë,
Fadil Govori: Financë, Botimi i parë, IFM, Prishtinë, IFM, Prishtinë, 2010;
2010;
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007.
15. Tema: FINANCA PUBLIKE 4 Tema: Financat publike 1
 Financa publike  Diskutime në grupe për rëndësinë e
 Politika fiskale: Koncepte hyrëse financave publike
 Objektivat e politikës fiskale  Fokusimi në politikat fiskale
 Instrumentet dhe efektet e politikës fiskale  Prezantim i ligjeve dhe rreguloloreve që
 Menaxhmenti i politikës fiskale në kushtet e rregullojnë politikat fiskale në Kosovë
ekonomisë së hapur
 Ndërvarësia e politikës monetare dhe fiskale
dhe koordinimi konsekuent i tyre
Literatura: Literatura: Fadil Govori: Financë, Botimi i parë,
Fadil Govori: Financë, Botimi i parë, IFM, Prishtinë, IFM, Prishtinë, 2010;
2010;
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007.
Sherif Bundo: Financë, Tiranë, 2007.
LITERATURA:
5
Literatura bazë:
Fadil Govori (2010): Financë, Botimi i parë, IFM, Prishtinë.
Literatura shtesë:
Sherif Bundo (2007): Financë, Tiranë.
Mishkin, Frederick (2008): The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 8th edition, Pearson Addison Wesley.
Brealey/Myers/Marcus (2008): Fundamentals of Corporate Finance, McGraw Hill/Irwin 6/E
Sylvester C.W. Eijffinger & Jakob De Haan (2000): European Monetary and Fiscal Policy, Oxford University Press.
VËREJTJE:
 Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe.
 Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë apo rast studimi lidhur me temën e
ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e studentëve duhet ti prezantojë dhe t'i diskutojnë ato në orën e
ushtrimeve.
Vërejtje për studentin:
 Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe rregullat shkollore
 Duhet të respektojë orarin e ligjëratave , ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në orën mësimore
 Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim
 Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi për realizimin
hulumtues dhe teknik të punimit.
6


Use: 0.1141