• Research Report 2009


  •   
  • FileName: Researchreport2009(1).pdf [read-online]
    • Abstract: Research Report 2009 Contentscreating futures INTRODUCTIONFrom the Vice-Chancellor 2From the Deputy Vice-Chancellor 6Research, Technology Innovation & Partnerships

Download the ebook

Research Report 2009
Contents
creating futures
INTRODUCTION
From the Vice-Chancellor 2
From the Deputy Vice-Chancellor 6
Research, Technology Innovation & Partnerships
From the Director: Research 7
From the Director: Postgraduate Studies 8
Institutional Ethics Review Board 9
CPUT Research Day 10
Department of Higher Education & Training Publications Audit 11
National Research Foundation 12
Research Funding 13
FACULTIES
Faculty of Applied Sciences 14
Faculty of Business 26
Faculty of Education & Social Sciences 40
Faculty of Engineering 50
Faculty of Health & Wellness Sciences 78
Faculty of Informatics & Design 92
UNITS
Biocatalysis and Technical Biology Research Group 104
Centre for e-Learning 106
Centre for Community Engagement & Work-Integrated Learning 107
Community Water Supply & Sanitation Unit 108
CPUT Libraries 109
Disability Unit 110
FUNDANI Centre for Higher Education Development 111
HIV/Aids Unit 114
Office of International Affairs 115
Student Counselling 116
FROM THE VICE-CHANCELLOR
Prof L Vuyisa Mazwi-Tanga
Some of the formal university committee the focus on research has accelerated.
structures established to guide and formalise Although not yet meeting national benchmarks
research since 2005 include the: for publication, CPUT has seen an increment
in DHET-subsidised research output, as
• Senate Research Committee, established illustrated below. The 2009 DHET submissions
to oversee the strategic leadership of the have been especially encouraging.
research agenda and monitor the effective
implementation of all policies and guidelines Year Units
related to research. 2004 40.88
• Institutional Ethics Review Board, which 2005 68.67
coordinates and monitors the functions of 2006 63.82
the faculty ethics committees. Its major 2007 48.73
function is to standardise the implementation 2008 80.14
of ethical considerations across faculties 2009 101.81
and research units to ensure compliance audited journal articles –
with institutional, national and international figures for books and
conference proceedings
guidelines.
released in 2011
• Conference Committee, which allocates
funds for conference attendance by staff
Although universities still define their core
and postgraduate students presenting
Introduction
business as excellent teaching and learning,
papers and posters abroad.
and meaningful community service, research
2 • Higher Degrees Committee (under the
in all its forms has become the sine qua non
Centre for Postgraduate Studies
without which no institution of higher learning
since 2010), which regulates the
can exist. Quality research informs and supports
administration, examination and granting of
teaching and learning, as well as community
postgraduate degrees.
service. Therefore, there has to be:
During 2009, a Research Capacity • Vibrant knowledge creation through research
Development Programme was initiated, collaborations, and capacity building through
which envisages building a research culture postgraduate training
at the university, and creating an enabling • Wide distribution of research knowledge
environment for all researchers (emerging, mid- through presentations and publications
career and established). • Commercialisation of research products for
universities to justify investment in research
Research Day, also, has become firmly • Professional management of research and
Research at the Cape Peninsula University of Technology (CPUT) established on the CPUT academic calendar innovation to ensure quality, best practice
as an annual celebration of research excellence, and compliance with legal and ethical
has been in the process of establishing itself since the successful
showcasing research within faculties and frameworks and guidelines
2005 merger between the Cape Technikon and the Peninsula research centres and units, and rewarding • Compliance with national and international
researchers who have excelled in various guidelines for good practice
Technikon. The major focus has been the development of
categories of research endeavour. • The integration and facilitation of research
structures, policies and systems for quality management of the and technology promotion
research enterprise within the university. To this end, under the Quo vadis?
The Technikons Act 125 of 1993 mandated Congratulations to all researchers on their fine
Deputy Vice-Chancellor: Research, Technology Innovation & technikons to offer degrees and postgraduate achievements during 2009. Be assured that
Partnerships, three directorates have been established over the programmes with a research component. the university is committed to creating a
Although research is therefore a fairly new supportive environment in which research can
previous five years: Research, Postgraduate Studies, and requirement, with the establishment of flourish, in order to fulfil and justify our Vision
Technology Transfer & Industrial Linkages. universities of technology in the new millennium, and Mission.
Cape Peninsula University of Technology Research Report 2009
Faculty of Applied Sciences
Faculty of Business
Faculty of Education &
Social Sciences
Faculty of Engineering
Faculty of Health &
Wellness Sciences
Faculty of Informatics &
Design
Research Report 2009 Cape Peninsula University of Technology
Introduction
3
VAN DIE VISEKANSELIER
Prof L Vuyisa Mazwi-Tanga
Navorsing aan die Kaapse Skiereiland Universiteit vir Tegnologie Die formele universiteitskomitee-strukture wat in navorsingsuitsette wat deur die Departement
sedert 2005 in plek gestel is om navorsing te van Hoër Onderwys en Opleiding gesubsidieer
(KSUT) is sedert die suksesvolle samesmelting van die Kaapse bestuur en te formaliseer, sluit onder andere word, soos hieronder uiteengesit. Veral die
Technikon en die Skiereilandse Technikon in 2005 besig om tot die volgende in: DHOO syfers vir 2009 is besonder
bemoedigend.
sy reg te kom. Die vernaamste fokus was tot dusver op die • Die Navorsingskomitee van die Senaat,
ontwikkeling van strukture, beleid en stelsels vir die gestig om toesig te hou oor die strategiese Jaar Eenhede
leierskap van die navorsingsagenda en die 2004 40.88
kwaliteitsbestuur van die navorsingsaktiwiteite binne die doeltreffende implementering van 2005 68.67
universiteit. Met hierdie doel voor oë is daar onder die Adjunk- navorsingsbeleid en -riglyne te moniteer.
2006 63.82
• Die Institusionele Etiek-oorsigraad, wat
Visekanselier: Navorsing, Tegnologie-innovering en - die funksies van die fakulteite se 2007 48.73
etiekkomitees koördineer en moniteer. 2008 80.14
vennootskappe oor die afgelope vyf jaar drie direktorate tot
Hierdie raad se vernaamste funksie is om 2009 101.81 geouditeerde
stand gebring: Navorsing, Nagraadse Studie, en Tegnologie- die implementering van etiese oorwegings tydskrifartikels – syfers vir
oor alle fakulteite en navorsingseenhede boeke en konferensiestukke
oordrag en Bedryfsvennootskappe. in 2011 beskibaar
heen te standaardiseer ten einde die
voldoening aan institusionele, nasionale
en internasionale riglyne te verseker.
• Die Konferensiekomitee, wat fondse Alhoewel universiteite steeds hul primêre
allokeer vir die bywoning van konferensies werksaamheid definieer as uitnemendheid in
deur personeel en nagraadse studente wat onderrig en leer, tesame met sinvolle
Introduction
oorsee referate lewer en plakkaat- gemeenskapsdiens, het navorsing van alle
aanbiedings doen. vorme die sine qua non geword waarsonder
4 • Die Komitee vir Gevorderde Grade geen hoëronderwysinstelling kan bestaan nie.
(sedert 2010 hanteer deur die Gehalte navorsing ondersteun onderrig en leer,
Sentrum vir Nagraadse Studie), wat die
asook gemeenskapsdiens. Om hierdie rede
administrasie, eksaminering en toekenning
is die volgende noodsaaklik:
van nagraadse kwalifikasies reguleer.
In 2009 is ’n Navorsingskapasiteit- • Die skep van kennis deur
ontwikkelingsprogram geïnisieer met die navorsingsooreenkomste met ander partye,
oogmerk om ’n navorsingskultuur by die en die bou van kapasiteit deur nagraadse
universiteit te vestig en ’n gunstige klimaat opleiding
daar te stel vir alle navorsers (oor die spektrum • Verspreiding van navorsingskennis d.m.v.
van ontluikende tot gevestigde navorsers). aanbiedings en publikasies
• Kommersialisering van navorsingsprodukte
’n Navorsingsdag het ook reeds op die KSUT vir universiteite om hul investering in
akademiese kalender ’n instelling geword as navorsing te kan regverdig
’n jaarlikse viering van navorsingsuitnemendheid
• Professionele bestuur van navorsing en
waar navorsing van die verskillende fakulteite
en navorsingsentrums en -eenhede ten toon innovering om kapasiteit, die beste praktyk
gestel word, en waar navorsers wat op verskeie en voldoening aan wetlike en etiese riglyne
navorsingsterreine uitgeblink het, beloon word. te verseker
• Voldoening aan nasionale en internasionale
Quo vadis? riglyne vir goeie praktyk
Die Technikonwet (Wet 125 van 1993) het aan • Die integrasie en fasilitering van navorsing
technikons die mandaat verleen om grade en en tegnologie-bevordering
nagraadse programme met ’n
navorsingskomponent aan te bied. Alhoewel Baie geluk aan al ons navorsers met hul puik
navorsing dus ’n betreklik nuwe vereiste is,
prestasies gedurende 2009. Wees verseker
het die fokus op navorsing verskerp met die
totstandkoming van universiteite vir tegnologie. dat die universiteit verbind is daartoe om ’n
Alhoewel KSUT tans nog nie voldoen aan die ondersteunende omgewing te skep waarin
nasionale standaard wat betref aantal navorsing kan floreer sodat ons sodoende ons
publikasies nie, was daar by KSUT ’n toename Visie en Missie kan verwesenlik.
Cape Peninsula University of Technology Research Report 2009
IVELA KWINQUNUNU YEYUNIVESITI
Njingalwazi Vuyisa Mazwi-Tanga
Luye lakwinkqubo yokuzibonakalisa okanye yokuziqulunqa Nazi ezinye zeekomiti zeYunivesiti eziqulunqwe uphando ingumba omtsha ekuqulunqweni
ngokusemthethweni nezikwangundoqo kweeyunivesiti zobugcisa okanye
uphando e-CPUT emveni kokudibana kweCape Technikon ekuqhubeleni phambili uphando ukusuka ubuchwepheshe kule mileniyamu intsha, linyuke
kunyaka ka-2005. Ezi komiti ziquka ezi kakhulu izinga lengqwalasela yophando.
nePeninsula Technikon ngonyaka ka-2005. Imiba zilandelayo: Nangona lingekafikeleli kwizinga leSizwe
ebekuqwalaselwe kuyo ibikukukhulisa izakhiwo ezithile, imigaqo- lokupapasha eliyindumasi.
• IKomiti yoPhando yabaPhathi
nkqubo neenkqubo ezizizo nezisemgangathweni zokulawulwa beYunivesiti, le Komiti yaqulunqelwa Unyaka Inani
kophando kule Yunivesiti. Kude kube ngoku ke, kuye kwakho ukujongana neendlela zokuphatha uphando 2004 40.88
nokuthatha ingqwalasela kwimiba 2005 68.67
amacandelo amathathu olawulo phantsi kweSekela-Nqununu ephathelele nokusetyenziswa kwemigaqo-
2006 63.82
nkqubo nemigaqo enxulumene nophando.
leYunivesiti. La macandelo olawulo ngala alandelayo: ICandelo 2007 48.73
lolawulo loPhando, iCandelo lolawulo lezoGqithiso okanye • IBhodi yeYunivesiti ejongene neendlela 2008 80.14
zokuziphatha, le Bhodi ilawula ikwajongene 2009 101.81 Iingongoma
uNikezelo lezobuGcisa okanye ubuChwepheshe neCandelo nemisebenzi yeeKomiti ezijongene neendlela eziphononongiweyo/
zokuziphatha kwifakalthi. Owona msebenzi Amanqaku aphambili
lolawulo lezoNxibelelwano kwezoShishino. uphambili wale Komiti kukwenza ngqingqwa akwijenali- Inani leencwadi
kokulandelwa kwemigaqo yokuziphatha neenkomfa eziqhutyiweyo
kwiifakalthi zonke nakumacandelo ngonyaka ka - 2011
ezophando ukuqinisekisa ukungatyeshelwa
kwemigaqo yophando yeYunivesiti yethu, Nangona iiyunivesiti zizichaza ngokugqwesa
eyeSizwe neyeHlabathi. kokufundisa nokufunda njengondoqo,
• IKomiti yeeNkomfa, le iKomiti ijongene nokunikezela ngeenkozo zoluntu, uphando
Introduction
nokwabela abasebenzi nabafundi abenza luye lwangundoqo kumaziko emfundo
izidanga eziphezulu (ii-Onazi, ii-Mastazi ephakamileyo, yaye ayinakubakho imfundo
nezidanga zobuGqirha) imali yokuya kufunda ephakamileyo ngaphandle kophando. 5
amaphepha ophando neeposta zophando Uphando olululo lusisiseko sokufundisa
ngaPhesheya kolwandle. nokufunda nonikezelo lweenkonzo zoluntu.
• IKomiti yeZidanga eZiphezulu Ngoko ke, kufuneka kubekho oku kulandelayo:
(ingaphantsi kweZiko lezifundo • Ulwazi olugqamileyo olufumaneka
leZidanga eZiphezulu ukusuka ngokusebenzisana nezinye iiyunivesiti,
ngonyaka ka-2010), le iKomiti ilawula nokukhuliswa komthamo wophando
unxibelelwano, imbalelwano, iimviwo ngoqeqesho lwabafundi abenza izidanga
nonikezelo lwezinonelelo zemali yokufunda eziphezulu.
izidanga eziphezulu. • Usasazo lolwazi lophando ngendlela
ezohlukileyo ezifana nokunikezela intetho
Kuye kwaqulunqwa iNkqubo yokuKhulisa nopapasho
uMthamo woPhando ngonyaka ka-2009, le • Uthengiso lweemveliso zophando kwezinye
Nkqubo ineembono zokukhulisa isiko lophando iiyunivesiti ukukhuthaza nokomeleza
apha eYunivesiti, yaye ikwadala indawo eyiyo ukubaluleka kophando
yokusebenza yabo bonke abaphandi • Ulawulo lophando olululo nolungqingqwa
(abaqalayo, abasele besembindini nesakhono zokuqala izinto ezintsha ukuze
nabagqibeleleyo). lubesemgangathweni uphando. Ukwenza
ngokukuko izinto ezibhekiselele kuphando
USuku lokubhiyozela uPhando, luye nokulandela imithetho, indlela yokuziphatha
laqulunqwa isigxina kwikhalenda yase-CPUT. nemigaqo
Lo msitho wolu suku ubakho rhoqo ngonyaka • Ukuqinisekisa ukungatyeshelwa kwemigaqo
ngeenjongo zokubhiyozela ukugqwesa yophando yeSizwe neyeHlabathi ukuze izinto
kophando, ukuqhayisa ngophando zenzeke ngendlela
kweefakalthi, amaziko ophando neeyuniti • Ukuthungelana nokwenza lula ukukhuliswa
ezikhoyo apha eYunivesiti nokuvuza abaphandi kophando nobugcisa okanye
abagqwesileyo ngokwezigaba zophando ubuchwepheshe
ezohlukileyo.
Siyavuyisana nabo bonke abaphandi
Siyaphi nophando ngempumelelo yabo kunyaka ka-2009.
UMthetho wePalamente weeTeknikhoni we- Qinisekani ukuba iYunivesiti izinikele ukuninika
125 ka-1993 wagunyazisa iiTeknikhoni ukuba inkxaso ukwenzela ukuba luye emagqabini
zinikezele ngeenkqubo zezidanga nezidanga uphando, ukuze zizaliseke iiMbono
eziphezulu ezinengxenye yophando. Nangona neMinqweno yeYunivesiti.
Research Report 2009 Cape Peninsula University of Technology
FROM THE DEPUTY VICE-CHANCELLOR:
Research, Technology Innovation & Partnerships
Dr Chris Nhlapo
CPUT conducts groundbreaking research in by the number of patents, licences and spin-
Science, Engineering and Technology (SET); off companies we had in 2009.
Education; Informatics and Design; Health; as
well as in Business and Management Sciences. It was in the past year that the following state-
of- the-art research infrastructure was acquired
During the past year we opened two critical with the support of the National Research
offices to comprehensively drive and support Foundation (NRF) National Equipment
research and innovation. These structures Programme (NEP):
served as catalysts for action. The Technology Substation automation equipment
Transfer Office (TTO) and the Centre for LC/MS (Bruker) and
Postgraduate Studies (CPGS) support the F’SATI satellite equipment
university’s goals in research development,
technology innovation, commercialisation and The development of an appropriate knowledge
teaching and learning, by providing a coherent infrastructure and support systems across the
approach and effective environment to assist university calls for the following:
postgraduates and academics at CPUT in Identification of barriers and enablers for
achieving their goals relating to postgraduate establishing and maintaining research
education and research. infrastructure at CPUT
Sustainable management of specialised
Introduction
In 2009 there was major emphasis on equipment
6 innovation and commercialisation of research. Institutional obligations for establishing and
This was due to the realisation that prospects maintaining specialised equipment
for improved competitiveness and the quest Human capital development needs for
for world-class status rely, to a great degree, managing and utilising specialised equipment
on a research, technology and innovation focus.
The report indicates, inter alia, our contribution As a result of the above, a CPUT equipment
to the Department of Science and Technology committee was constituted to deal compre-
(DST) Ten Year Innovation Plan, and to the hensively with research infrastructural needs.
The 2009 Research Report gives a comprehensive record of broad developmental and socio-economic
mandate of the Republic of South Africa. As Deputy Vice-Chancellor: Research,
the Cape Peninsula University of Technology (CPUT) research Technology Innovation & Partnerships, I wish
CPUT’s steady contribution towards a to extend my sincere gratitude and
outputs. The report meticulously outlines the extent, depth and
knowledge-based economy is driven by four congratulations to all of our researchers,
quality of our research outputs for 2009, and indicates a key elements: collaborators, funders, donors, and partners
Human capital development who contributed to making 2009 a year in
substantial increase of approximately 21 percent compared Knowledge generation and exploitation (R&D) which research at CPUT blossomed.
with 2008 in audited journal articles, as well as growth in the Knowledge infrastructure
Enablers to address the ‘innovation gap’ Apart from the active support of research by
number of rated researchers. This is commendable and se


Use: 0.0385