• MEĐUNARODNI KOLEDŽ NASTAVNI PLAN i PROGRAM


  •   
  • FileName: nastavni planfinal1.pdf [read-online]
    • Abstract: HEMIJA (E) 2. 2. 4. 15. BIOLOGIJA (E) 2. 2. 4. 16. INFORMATIKA (E) 2. 2. 4. D - KULTURNOZDRAVSTVENO ... HEMIJA (E) 3. 3. 6. 11. BIOLOGIJA (E) 3. 3. 6. 12. INFORMATIKA (E) 3. 3. 6. NEOBAVEZAN IZBORNA. 13 ...

Download the ebook

obrazovne institucije
MEĐUNARODNI KOLEDŽ
NASTAVNI PLAN i PROGRAM
A
ME
OL
sa 8
ra 0
U j e vo 2 0
Ð
K
N Š
AR
ODNA
Tuzla, mart 2010
NASTAVNI PLAN ZA UČENIKE MEDUNARODNOG KOLEDŽA
I II III IV UKUPNO
NAZIV NASTAVNOG PREDMETA
RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED
A - JEZIČKO PODRUČJE
1 BOSANSKI | HRVATSKI | SRPSKI JEZIK 4 4 3 3 14
2 ENGLESKI JEZIK i SRANI JEZIK 3 3 3 3 12
3 TURSKI JEZIK II STRANI JEZIK 3 3 3 3 12
4 LATINSKI JEZIK 2 1 3
5 III STRANI JEZIK PO IZBORNI 2 2 2 2 8
B - DRUŠTVENO PODRUČJE
6 HISTORIJA/POVJEST (E i B) 2 2 4
7 GEOGRAFIJA/ZEMLJOPIS (E i B) 2 2 4
8 PSIHOLOGIJA (E i B) 2 2
9 FILOZOFIJA SA LOGIKOM (E i B) 3 3
10 SOCIOLOGIJA (E i B) 2 2
11 OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATIJU i LJUDSKA PRAVA (E i B) 2 2
C - PRIRODNO PODRUČJE
12 MATEMATIKA (E) 4 4 3 3 14
13 FİZİKA (E) 2 2 4
14 HEMIJA (E) 2 2 4
15 BIOLOGIJA (E) 2 2 4
16 INFORMATIKA (E) 2 2 4
D - KULTURNOZDRAVSTVENO PODRUČJE
17 MUZIČKA KULTURA (B) 2 2
18 LIKOVNA KULTURA (B) 2 2
19 SPORT / TJELESNI ODGOJ (B) 2 2 2 2 8
20 KULTURA RELIGIJA (E, B) 2 2
UKUPNO ČASOVA 32 32 22 24 110
BROJ PREDMETA PO RAZREDU 13 13 9 10
IZBORNA NASTAVE
I II III IV UKUPNO
NAZIV NASTAVNOG PREDMETA
RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED
A - JEZIČKO PODRUČJE
1 BOSANSKI | HRVATSKI | SRPSKI JEZIK 3 3 6
2 ENGLESKI JEZIK i SRANI JEZIK 3 3 6
3 TURSKI JEZIK II STRANI JEZIK 3 3 6
4 III STRANI JEZIK PO IZBORNI 3 3 6
B - DRUŠTVENO PODRUČJE
5 HISTORIJA/POVJEST (E i B) 3 3 6
6 GEOGRAFIJA/ZEMLJOPIS (E i B) 3 3 6
7 SOCIOLOGIJA (E i B) 3 3
C - PRIRODNO PODRUČJE
8 MATEMATIKA (E) 3 3 6
9 FİZİKA (E) 3 3 6
10 HEMIJA (E) 3 3 6
11 BIOLOGIJA (E) 3 3 6
12 INFORMATIKA (E) 3 3 6
NEOBAVEZAN IZBORNA
13 VJERONAUKA 1 1 1 1 4
Učenik je obaverzan izabrati po tri predmeta u trećem i četvrtom razredu neovisno od izbornog područja.
SADRŽAj
A - JEZIČKO PODRUČJE.......................................................................................................................5
BOSANSKI | HRVATSKI | SRPSKI JEZIK.............................................................................................7
ENGLESKI JEZIK..............................................................................................................................27
TURSKI JEZIK..................................................................................................................................41
LATINSKI JEZIK...............................................................................................................................49
.
FRANCUSKI KAO DRUGI STRANI JEZIK...........................................................................................57
NJEMAČKI JEZIK.............................................................................................................................73
B - DRUŠTVENO PODRUČJE..............................................................................................................85
HISTORIJA / POVJEST.....................................................................................................................87
GEOGRAFIJA / ZEMLJOPIS.............................................................................................................95
PSIHOLOGIJA...............................................................................................................................105
FILOZOFIJA S LOGIKOM...............................................................................................................109
.
SOCIOLOGIJA...............................................................................................................................115
OBRAZOVANJE ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA. .................................................................121
.
C - PRIRODNO PODRUČJE..............................................................................................................131
.
MATEMATIKA...............................................................................................................................133
FIZIKA...........................................................................................................................................145
HEMIJA........................................................................................................................................157
BIOLOGIJA....................................................................................................................................165
INFORMATIKA..............................................................................................................................173
D - KULTURNOZDRAVSTVENO PODRUČJE......................................................................................183
MUZIČKA KULTURA.....................................................................................................................185
.
LIKOVNA KULTURA......................................................................................................................199
.
SPORT/TJELESNI ODGOJ..............................................................................................................209
KULTURA RELIGIJA.......................................................................................................................223
IZBORNA NASTAVA............................................................................................................................229
A - JEZIČKO PODRUČJE...................................................................................................................231
BOSANSKI | HRVATSKI | SRPSKI JEZIK.........................................................................................233
ENGLESKI JEZIK............................................................................................................................241
B - DRUŠTVENO PODRUČJE............................................................................................................245
HISTORIJA / POVJEST...................................................................................................................247
GEOGRAFIJA / ZEMLIPIS..............................................................................................................253
SOCIOLOGIJA...............................................................................................................................263
C - PRIRODNO PODRUČJE..............................................................................................................269
.
MATEMATIKA...............................................................................................................................271
FIZIKA...........................................................................................................................................277
HEMIJA........................................................................................................................................285
BIOLOGIJA....................................................................................................................................293
INFORMATIKA..............................................................................................................................301
NEOBAVEZNA IZBORNA....................................................................................................................315
VJERONAUKA...............................................................................................................................317
A jEZIČKO PODRUČjE
BOSANSKI | HRVATSKI | SRPSKI jEZIK
BOSANSKI | HRVATSKI | SRPSKI jEZIK
NASTAVNI PLAN I PROgRAM
IZ BOSANSKOg | HRVATSKOg | SRPSKOg jEZIKA I
KNjIZEVNOSTI
I RAZRED
(4 časa sedmično – 140 časova godišnje)
UKUPNO ČASOVA 35 sedmica x 4 časa sedmično = 140 časova
OBRADA 124 časa
ISPITI i PROVJERE ZNANJA 6 časova
PONAVLJANJA 10 časova
PROgRAMSKI SADRŽAjI USAgLAšENI SA zajedničkim jezgrim
CILj:
Neposredni cilj nastave jeste ovladavanje jezičkom strukturom i s tim u vezi i izgrađivanje
svijesti o ulozi jezika u kulturnom razvoju naroda, razvijanje sposobnosti za održavanje, saznavanje
i stvaranje jezičkih vrijednosTi i osposobljavanje učenika da se pouzdano koriste jezičkom
literaturom u daljem obrazovanju.
ZADACI:
Proučavanje bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika kao sistema na svim nivoima strukture,
fonetske, morfološke, leksičke, sintaksičke i stilističke kao sredstva sporazumijevanja:
•. tumačenje jezičkih pojava u naslijeđenim i novostvorenim djelima;
•. odgoj u duhu jezičke tolerancije;
•. usvajanje ligvističkih znanja;
•. razvoj sposobnosti praktične primjene teorijskih znanja o jezičkim pojavama;
•. upoznavanje historije jezika i poimanje složene jezičke historije bosanske, hrvatske i
srpske kulture;
•. upoznavanje sistema bosanskog, hrvatskog i srpskog književnog jezika;
•. usmeno i pismeno služenje jezikom u svakodnevnom ophođenju u savremenoj civilizaciji
i društvu;
•. usvajanje pravopisnih i ortoepskih pravila i konvencija u skladu sa savremenom normom;
•. stjecanje znanja o književnosti u svijetu i kod nas;
•. razumijevanje književnosti kao umjetnosti;
•. upoznavanje sa najznačajnijim djelima bosanskohercegovačke književnosti, južnoslavenske
književnosti i svjetske književnosti;
•. razumijevanje književnosti kao oblika nacionalne kulture i kao vida nacionalnog
samopotvrđivanja;
9
KOLEDŽ NASTAVNI PLAN I PROgRAM
•. upoznavanje nacionalnog i kulturno – historijskog naslijeđa naroda Bosne i Hercegovine;
•. razumijevanje književnih i jezičkih činjenica: razvijanje sposobnosti za kritičko sagledavanje
jezičkih i drugih umjetnina te njihovo estetsko i kulturološko vrednovanje;
•. upoznavanje medija i kanala kojima su se tokom historije prenosile i naraštajima pre-
davale jezičke i književne činjenice: rukopisa, knjiga, časopisa, manifestacija, književnih i
jezikoslovnih pokreta i skupina, modernih sredstava masovnog komuniciranja;
•. razumijevanje naučnog pogleda na kojim se tumače književne i jezičke činjenice s obzi-
rom na jezički kod i na historijske presjeke, a u skladu s modernim poimanjima retorike,
estetike, teorije komunikacije.
jEZIK
I. PRIRODA I FUNKCIjA jEZIKA
1. jEZIK I NjEgOVA STRUKTURA
•. Jezik kao sistem
•. Mjesto jezika u ljudskom društvu
•. Jezik kao sistem zankova
•. Priroda jezičkog znaka
•. Struktura jezika kao sistema. Izraz i sadržaj, forma i supstanca
2. jEZIK KAO SREDSTVO SPORAZUMIjEVANjA (KOMUNIKACIjE)
•. Bitna svojsta jezika
•. Jezik i govor, jezička djelatnost. Jezik i mišljenje. Jezik i logika
•. Funkcije jezika
•. Jezik i druga komunikacijska sredstva
3. jEZICI U SVIjETU
•. Brojnost jezika u svijetu
•. Osnovne klasifikacije jezika – geneološka i morfološka; kriteriji na kojima se zasnivaju
4. HIjERARHIjSKA LjESTVICA jEZIČKIH IDIOMA
•. Organski i neorganski idiomi (govor, dijalekat, narječje, jezik)
•. Štokavsko narječje kao osnov bosanskog jezika
•. Književni i standarni jezik
•. Supstandard i standard
•. Norma i kodifikacija
5. NIVOI jEZIČKE STRUKTURE I NjIHOVE jEDINICE
•. Fonološki, morfološki, leksikološki, frazeološki, sintagmatski, sintaksički, diskurzivni i tek-
stualni nivo.
10
BOSANSKI | HRVATSKI | SRPSKI jEZIK
II. jEZIK I NjEgOVA STRUKTURA
1. FONOLOšKI SISTEM STANDARDNOg jEZIKA
•. glas i fonem. Fonetika i fonologija. Zvuk u jezičkom sistemu
•. Razlikovna (distinktivna) obilježja foneme
•. Vokalski i konsonantski sistem – podjela po akustičkim i artikulacijskim osobinama
•. Morfologija – fonem kao sastvni dio morfema
2. DISTURBACIjA FONEMA – PRIMjENA
•. Pravila u raspodijeli fonema
•. Ograničenje u distribuciji fonema
•. Alternacija fonem i fonemskih grupa
•. Jednačenje po zvučnosti i po mjestu tvorbe
•. Gubljenje suglasnika
•. Palatalizacija i sibilarizacija. Jotovanje
•. Alternacija je/ije, te alternacija i/o. Osobenosti bosanskog i hrvatskog jezičkog standarda
u odnosu na ova ograničenja
3. PROZODIjSKI SISTEM STANDARDNOg jEZIKA
•. Akcenat i dužina (melodija, intezitet, kvalitet)
•. Enklitike i proklitike
•. Distribucija akcenta i postakcentske dužine
4. FONOSTILISTIKA
•. Stilska obilježenost (markiranost) fonoloških jedinica
•. Ekspresivne osobine foneme, akcenta i intonacije
5. gRAFIjA (PISMO) STANDARNOg jEZIKA
•. Grafem i fonem
•. Govorni i pisani jezik
•. Ortografija i ortoepija
•. Pravopisne odredbe: glas i fonem: pisanje i izgovor h, č, ć, dž, đ, j
•. Latinica i ćirilica kao grafijski sistemi standarnog jezika
•. Glagoljica, bosančica i arebica kao grafijski sistemi u bosanskom jeziku
III. HISTORIjA BOSANSKOg jEZIKA
•. Savremeni povijesni aspekt jezika (sinhronija i dijahronija)
•. Latinica i ćirilica kao grafijski sistemi standardnog jezika
•. Glagoljica, bosančica, arebica
•. Glavne karakteristike bosanskog i hrvatskog jezika od prvih pisanih spomenika do kraja
XV stoljeća
•. Glagoljski, ćirilički i latinički spomenici
•. Humačka ploča, Povelja Kulina bana
•. Jezik natpisa na stećcima
11
KOLEDŽ NASTAVNI PLAN I PROgRAM
IV. jEZIK U UPOTREBI
•. Tipovi vezanog teksta
•. Opisivanje kao tip vezanog teksta
•. Dijalog, monolog
U toku školske godine uraditi dvije pismene vježbe (septembar i februar), dvije školske zadaće
(decembar i maj). Za svaku pismenu vježbu i školsku zadaću predvidjeti 1 čas (ako je rasporedom
predviđen blokčas, mogu se za pismene i školske zadaće predvivjeti i dva časa), a za ispravke
obvezno predvidjeti 3 časa.
K Nj i Ž E V N O S T
TEMELjNI POjMOVI IZ TEORIjE I NAUKE O KNjIŽEVNOSTI
Književnost kao umjetnost i kao oblik duhovnog stvaralaštva. Književni i neknjiževni tekstovi.
Književno djelo kao osebujan/specifičan način jezičke upotrebe. Stih i proza. Udio autora. Udio
prikazane (fizičke, psihičke, društvene, metafizičke) stvarnosti. Različiti vidovi preobražaja
stvarnosti i jezika u umjetničkoj književnosti.. Udio čitaoca. Udio posrednika. Udio jezičkog koda,
tj. jezičkog sistema na datom presjeku. Književnost u odnosu prema drugim umjetnostima (prema
muzici – ritam i blagozvučje/ eufonija), prema likovnim umjetnostima (slikovnost i kompozicija),
prema graditeljstvu/arhitekturi (arhitektonika), prema pozorištu (prikazana stvarnost, likovi).
Književnost prema drugim djelatnostima ljudskog duha (nauka, filozofija, historija, publicistika).
KNjIŽEVNI RODOVI I NjIHOVE VRSTE S OBZIROM NA SADRŽAj I NA
IZRAZ
Lirski rod. Historija naziva i pojma lirika. Vrste lirskih pjesama obzirom na sadržaj: lirske pjesme
o prirodi, ljubavne, domoljubne/rodoljubne, misaone, religiozne, anakreontske, humorne.
Stih. Ritam kao načelo organizacije stiha. Prozodijske karakteristike govornog ritma. Tropi.
Vrste strofa. Sonet.
Epski rod. Historija naziva i pojma epika. Ustaljeni oblik stiha. Formulativnost. Epsko
predočavanje. Fabuliranje. Epski likovi. Pripovjedanje događaja i nizanje epizoda. Epske vrste u
stihu i prozi (ep, epska pjesma, roman, pripovjetka).
Pripovjedanje. Proza kao nasljedica epike. Historija naziva i pojmova: roman, novela, crtica,
pripovijest. Jednostavni oblici. Fabula.
Pripovjedač. Motiv (tema), lik, prostor, vrijeme, ideja.
Dramski rod. Historija naziva i pojma drama. Dramski sukob i napetost. Problem i zanos.
Raspored aktera (potagonista, antagonista, tvorca zapleta i raspleta). Dramski lik. Tragedija.
Tragični junak. Tragična krivica. Komedija. Lakrdija. Commedia dell arte. Antikomad.
Diskurzivni rod. Udio naučnog i udio ličnog poimanja stvarnosti. Vrste raspravljanja. Monolog.
Dijalog. Opis. Rasprava. Književno – naučni (metajezički) tekst. Esej. Feljton. Slobodni sastav.
Novinske podvrste. Putopis.
12
BOSANSKI | HRVATSKI | SRPSKI jEZIK
(U skladu s izloženom programskom problematikom pisci udžbenika i profesori će odabrati
reprezentativne tekstove: iz antičke književnosti, usmene književnosti i savremene književnosti.
Prilikom odabiranja reprezentativnih tekstova treba voditi računa o koherentnosti svih elemenata
programa. Obavezno, prilikom obrade dramskog roda, predvidjeti gledanje dviju pozorišnih
predstava. Također, treba voditi računa o korektnoj nacionalnoj zastupljenosti pisaca.)
OBRADA DjELA IZ OPćE HISTORIjE KNjIŽEVNOSTI I CIVILIZACIjE
MONOTEISTIČKIH NARODA
1. SVETE KNjIgE
•. Tora (odlomak)
•. Biblija (odlomci iz Starog i Novog zavjeta)
•. Kur’an (odlomci)
2. STARE ISTOČNjAČKE KNjIŽEVNOSTI
•. „Ep o Gilgamešu“
•. Firdusi: „Šahnama“ (odlomak: „Rustem i Suhrab)
•. „1001 noć“ (prijevod na bosanski)
3. ANTIČKA (HELENSKA I RIMSKA) KNjIŽEVNOST
•. Homer: „Ilijada“ (odlomak)
•. Homer: „Odiseja“ (odlomak)
•. Sofoklo: „Kralj Edip“ ili „Antigona“
•. Vergilije ili Ovidije (izbor)
•. Plaut: „Škrtac“
(U pregledu spomenuti: Sapfa, Anakreont, Eshil, Aristofan, Horacije, Heziod, Euripid,
Alkej, Pindar. Od rimskih pisaca spomenuti: Katul, Tibul, Kornolije, Marcijel, Propercije, Apulej,
sv. Augustin)
4. KLASIČNA ARAPSKA I PERZIjSKA KNjIŽEVNOST
•. Hajjam: „ Rubaije“
•. Hafiz: „Izbor poezije“
U pregledu spomenuti Sa’di (Đulistan) i Rumi (Mesnavija)
5. USMENA KNjIŽEVNOST
Pojava usmenoknjiževnog teksta tokom razvoja ljudske duhovnosti. „Prirodna komunikacija“
u malim grupama.
Veze usmenoknjiževnog teksta s mitom. Višefunkcionajnost teksta usmenog porijekla.
Tekstovi u izvođenju: tvoritelji, izvoditelji, primatelji. Zapis usmenoknjiževnog teksta. Osnovne
odrednice usmenoknjiževnog teksta po određenjima moderne evropske fokloristike unutar
usmenoknjiževnih oblika: lirska pjesma, epska pjesma, bajka, predaja/legenda, basna, folklorni
tekstovi, jednostavni oblici. Značaj sakupljanja i zapisivanja usmene književnosti. Usmena
13
KOLEDŽ NASTAVNI PLAN I PROgRAM
književna baština Bošnjaka, Hrvata i Srba. Pisane vijesti o bošnjačkoj usmenoj poeziji od prve
polovine XVI stoljeća. Bošnjačka usmena lirska pjesma. Sevdalinka.
6. DjELA:
•. Munib Maglajić: „101 sevdalinka“ (izbor)
•. Usmena hrvatska književna baština i hrvatska srednjovjekovna književnost (prožimanja,
dodiri, tragovi zapisa). Folklorni teatar i crkvena prikazivanja.
(U sažetom informativnom pregledu ukazati i na srpsku književnu tradiciju tog perioda)
•. Počeci slavenske pismenosti
•. Konstatin – Ćirilo i Metod: njihovo djelovanje među Slavenima. Glagoljica i ćirilica.
7. TEKSTOVI:
•. „Traktat Crnorisca Hrabra“
•. Srednjovjekovna književnost
•. Srednjovjekovna književnost Bosne i Huma. Pojam srednjovjekovne književnosti.
Civilizacijski okviri. Prvi spomenici: Povelja Kulina bana...
•. Natpisi na bh. stečcima. Stečci kao nepresušno vrelo književno umjetničke inspiracije,
M. Dizdar, S. Kulenović, M. Krleža. Bosančica, staro bosansko pismo.
8. HRVATSKA SREDNjOVjEKOVNA KNjZEVNOST I jEZIK
9. SRPSKA SREDNjOVjEKOVNA KNjIZEVNOST I jEZIK
10. LEKTIRE
•. 1. Ep o Gilgamešu
•. 2. Sofokle, Antigona
•. 3. Plaut, Aulularija
•. 4. 1001 noć, Sindibadova putovanja
•. 5. Firdusi, Rustem i Suhrab
•. 6. Alija Isaković, Hasanaginica
•. 7. Munib Maglajlić, 101 sevdalinka
14
BOSANSKI | HRVATSKI | SRPSKI jEZIK
II RAZRED
(4 časasedmično – 140 časova godišnje)
UKUPNO ČASOVA 35 sedmica x 4 časa sedmično = 140 časova
OBRADA 124 časa
ISPITI i PROVJERE ZNANJA 6 časova
PONAVLJANJA 10 časova
jEZIK
1. PREDMET MORFOLOgIjE
•. Temeljni pojmovi i određenje morfologije
•. Osnovne jedinice morfološke analize
•. Riječ i morfem. Vrste riječi
•. Morfološka klasifikacija jezika
2. MORFEM
•. Klasifikacija morfema po sadržaju: leksički i gramatički
•. Klasifikacija morfema po položaju u riječi: korijenski, prefiksni, infiksalni i sufiksalni Morf
i Alomorf
•. Izraz i sadržaj gramatičkih i leksičkih morfema
•. Određenje morfema i određenje riječi, odnos konstituenta i integranata
•. Morfem i oblik. Supletivni oblici
3. TVORBA RIjEČI
•. Riječi po svom sastavu
•. Tvorbena analiza, korijen i osnova, nastavci
•. Tvorbeni načini: izvedenice – tipovi izvođenja, složenice i polusloženice – tipovi izvođenja
•. Stilska obilježenost (markiranost) neologizama i arhaizama
4. gRAMATIČKE KATEgORIjE
•. Pojam gramatičke kategorije
•. Tipove gramatičkih kategorija
•. Kategorija vrste riječi, kategorije oblika riječi, kategorija položaja (pozicije) riječi, kategorija
riječi
5. KATEgORIjA VRSTE RIjEČI
•. Kriteriji podjela riječi na vrste
•. Promjenljive o nepromjenljive vrste riječi
•. Punoznačne (samostalne) i nepunoznačne (nesamostalne) riječi
15
KOLEDŽ NASTAVNI PLAN I PROgRAM
•. Deklinacija i konjugacija
•. Rod, broj i padež
6. IMENICE
•. Semantičke, gramatičke i tvorbene karakteristike
•. Prirodni i gramatički rod
•. Broj imenica
•. Klasifikacija imenica po značenju i morfološkim osobinama
•. Deklinacija imenica. Sinonimija i homonimija padežnih oblika i njihova stilska obilježnost
7. ZAMjENICE
•. Semantičke, gramatičke i tvorbene karakteristike
•. Klasifikacija zamjenica po značenju (lične, povratne, prisvojne, pokazne, upitne, odnosne,
neodređene)
•. Klasifikacija zamjenica po morfološkim osobinama (imeničke i pridjevske, priloške).
•. Deklinacija zamjenica
8. PRIDjEVI
•. Semantičke, gramtičke i tvorbene karakteristike
•. Rod, broj i padež
•. Pridjevi po značenju
•. Određeni i neodređeni vid pridjeva
•. Deklinacija pridjeva
9. BROjEVI
•. Semantičke, gramatičke i tvorbene karakteristike
•. Značenje i vrste brojeva
•. Deklinacija brojava (djelimična promjenljivost)
•. Brojevi kao imeničke, pridjevske i priloške riječi
•. Slaganje brojeva s riječima uz koje stoje
10. gLAgOLI
•. Semantičke, gramatičke i tvorbene karakteristike
•. Klasifikacija glagola po semantičkim i morfološkim kriterijima
•. Glagolske osnove
•. Prelaznost i vid
•. Glagolski oblici (lični i nelični/bezlični), prosti i složeni, vremena i načini, glagolski pridjevi
i galgolski prilozi
11. PRILOZI
•. Leksičke osobine, zančenje, oblici. Komparacija
•. Vrste priloga
12. NEPROMjENLjIVE VRSTE RIjEČI
•. Prijedlozi, veznici, uzvici i rječice
16
BOSANSKI | HRVATSKI | SRPSKI jEZIK
•. Osnovne gramatičke i leksičke karakteristike
•. Upotrebni i funkcionalni aspekt nepromjenljivih riječi
13. LEKSIKOSTILISTIKA
•. Leksika, leksikostilem
•. Inherentnoekspresivna leksika (dijalektizmi, arhaizmi, historizmi, meliorativi, pejorativi,
žargonizmi, vulgarizmi, frazeologizmi)
14. HISTORIjA jEZIKA
•. Bosanski jezik od početka 16. do 19. vijeka
•. Orijentalni utjecaj na bosanski jezik
•. Gramatika Bartola Kašića
•. Potur Šahidija – M. Hevaija
•. Bašeskija o jeziku
•. Jezik bosanskih franjevaca
•. Jezik usmene književnosti
USMENO I PISMENO IZRAŽAVANjE (jEZIK U UPOTREBI)
1. PRAVOPIS
•. Upotreba velikog slova
•. Sastavljeno i rastavlejno pisanje riječi
•. Upotreba suglasnika h
•. (pravopisni diktat. Analiza pravopisnog diktata i utvrđivanje pravopisne norme)
2. PRIPOVIjEDANjE – VEZANI TEKST (OSNOVNI POjMOVI)
PISMENE ZADAćE
•. Pripovijedanje (zadata tema)
•. Pripovijedanje (slobodna tema)
•. Informacija (bilješka) o pročitanom dijelu
•. Komentar (dnevni događaj)
Obavezna najmanje jedna posjeta pozorištu
KNjIŽEVNOST
1. HUMANIZAM
Humanizam kao kulturni pokret. Rekacija na srednjovjekovne koncepte. Humanistička središta
u Evropi i Hrvatskoj. Susret Istoka i Zapada. Interesiranje za vlastitu prošlost. Počeci nacionanih
histografija. Vrste i oblici humanističke književnosti: mitološki i bibijski ep, poslanice, ode, elegije,
epigrami, traktati, oblici govorništva.
Tekstovi:
•. U pregeldu: Marko Marulić, Juraj Šižgorić, Ilija Crijević
17
KOLEDŽ NASTAVNI PLAN I PROgRAM
2. RENESANSA
Osvajanje Carigrada 1453. Otkirće Amerike 1492. g. Progon muslimana i židova iz Španjolske.
Gutenberg i štampa/tisak. Vremenske i prostorne koordinate renesansne književsnoti. Najvažnija
renesansna središta u Evropi, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Otkriće perspektive. Okretanje
ovozemaljskoj stvanosti i savremenom životu. Duh istarživanja prirode i svijeta. Hedonizam.
Dominantna svojstva renesansne poetike: skladnost, simetričnost, humanitas kao ideja teksta,
oslon na retoričke i poetičke koncepcije.
UTjECAj ITALIjANSKE KNjIŽEVNOSTI. PETRARKIZAM
VRSTE I OBLICI U RENESANSNOj KNjIŽEVNOSTI
PISCI I DjELA:
•. Francois Rabelais (Fransoa Rable) : „Gargantua i Pantagruel“ (odlomak)
•. Michel de Montaigne (Mišel de Montenj) „Ogledi“ (izbor)
•. Niccolo Machiavelli (Nikolo Makijeveli) : „Vladara“ (odlomak)
•. Miguel de Cervantes (Migel de Dervantes) : „Don Quijote“ (Don Kihot) (skrać. šk. Izdanje)
•. William Shakespeare (Viljem Šekspir) : „Hamlet“ ili „Magbet“ ili „Romeo i Julija“ ili „Kralj
Lir“
•. Marko Marulić: „Judita“ (odlomak)
•. Marin Držić: „Dundo Maroje“ ili „Novela od Stanca“
•. Hrvatska renasansna lirika (izbor) : Džore Držić, Šiško Menčetić, Hanibal Lucić i Petar
Hektorović
3. BAROK I MANIRIZAM
MANIRIZAM KAO PRELAZNI STUPANj IZMEĐU RENESANSE I BAROKA. BAROK KAO STIL
I KNjŽEVNI PRAVAC. NAZIV I POjAM „BAROK“. STILSKE ODLIKE BAROKA: RETORIČNOST,
METAFIZIČNOST, ALEgORIČNOST. VREMENSKE I PROSTORNE ODREDNICE BAROKNE I
MANIRISTIČKE KNjIŽEVNOSTI. REFORMACIjA. RODOVI I FRANjEVAČKA KNjIŽEBNOST U
BIH.
PISCI I DjELA:
•. 1. Pedro Calderon (Kalderon) : „Život je sam“
•. 2. Ivan Gundulić: „Dubravka“ ili „Suze sina razmetnog“
•. 3. Matija Divković: „Besjede“
U pregeldu: Lovro Sitović, Juraj Dragišić, Stjepo Đurđević, Ivan Bunić i Juraj Palmotić
5. BOSANSKA ALHAMIjADO KNjIŽEVNOST
Alhamijado književnost (književno stvaranje na bosanskom jeziku i na arapskom pismu). Pismo
i jezik. Refleksi narodne i renesansne književnosti (zapadnog i istočnog tipa). Utjecaji zapadne
renesansne i perzijske obnove islamske kulture.
PISCI I DjELA:
•. Muhamed Hevaji Uskufi: „Višnjem Bogu koji sve sazda“
•. Mehmedaga Pruščanin: „Duvanjski arzuhal“
•. Fejzo Softa: „Ašiklijski elifba“
•. Bošnjačka epistolarna književnost. Krajišnička pisma
18
BOSANSKI | HRVATSKI | SRPSKI jEZIK
U pregledu: Mustafa Firaki, Umihana Čuvidina, Abduloveehib Ilhamija
6. SRPSKA KNjIŽEVNA TRADICIjA U BIH
Rukopisna i prepisivačka djelatnost. Ljetopisi i hronografi (Joankije Pamučna, Prokopije
Čokorilo, Staka Skenderova, Nićifor Dučić)
7. KLASICIZAM, RACIONALIZAM, PROSVjETITELjSTVO
KLASICIZAM KAO EVROPSKI POKRET. FRANCUSKA DRAMA. ENCIKLOPEDISTI I
RACONALIZAM.
PROSVjETITELjSTVO KAO DUHOVNI POKRET U EVROPI I jUŽNOSLAVNESKIM ZEMLjAMA.
PREDROMANTIZAM:
•. Jean Baptis Moliere (Žan Batist Molier) : „Tartuffe“ (Tartif) ili Tvrdica
•. Voltaire (Volter) : Candid
•. U pregledu: Rasine (Rasin), Pierre Corneille (Pjer Kornej), La Fontaine (La Fonten), Boileau
(Boanlo), Lessing (lesing), Swift (Svift)
•. Antun Matija Reljković: „časovar ili ti divlji čovik“ (odlomak)
•. Dositej Obradović: „ Život i priključenja “ (odlomak)
8. ROMANTIZAM
•. J. W. Goethe (Gete) : „Patnje mladog Vertera“ ili „Faust“
•. Bajron: Childe Harold (Čajld Harold)
•. E. A. Poe (Po) : „Gavran“ ili „Anabel Li“
•. A. S. Puškin: „Jevgenije Onjegin“
•. I. Mažuranić: „Smrt Smailage Čengića“
•. P. P. Njegoš: „Gorski vijenac“
•. Safvetbeg Bašagić: „Izabrane pjesme“
LEKTIRE
•. Miguel de Cervantes (Servantes) : „Don Kihot“
•. W. Shakespeare (Viljem Šekspir) : „Romeo i Julija“ ili „Hamlet“
•. Marin Držić: „Dundo Maroje“
•. I. Gundulić: „Osman“
•. Moliere (Molijer) : „Tvrdica“ ili „Tartif“
•. Voltaire (Volter) : „Candid“ (Kandid)
•. Izbor pjesama bošnjačkih pjesnika
•. Vicktor Hugo (Viktor Igo) : „Bogorodična crkva u Parizu“
•. August Šenoa: „Seljačka buna“ ili „Zlatarevo zlato“
19
KOLEDŽ NASTAVNI PLAN I PROgRAM
jEZIČKO IZBORNO PODRUČjE
III RAZRED
(3 časa sedmično – 105 časova godišnje)
UKUPNO ČASOVA 35 sedmica x 3 časa sedmično = 105 časova
OBRADA 90 časova
ISPITI i PROVJERE ZNANJA 6 časova
PONAVLJANJA 9 časova
PROgRAMSKI SADRŽAjI
I. jEZIK 30 ČASOVA
1. SINTAKSA
Pojam sintakse kao gramatičke discipline. Predmet sintakse – proučavanje odnosa među
jedinicama u nizu. Jedinice sintakse: riječ, sintagma i rečenica. Tipovi odnosa među sintaksičkim
jedinicama: kongruencija, recija i pridruživanje.
Sintagma / Riječ, sintaksema kao konstituent sintagme. Sintagma i rečenica. Vrste sintagmi:
imeničke, glagolske. Odnosi među članovima sintagme. Jednostavne, binarne i složene sintagme.
Rečenica/ Pojam rečenice. Osnovna svojstva rečenice: diskretnost, ciljna usmjerenost,
mdalnost, predikativnost. Klasifikacija rečenice po ciljnoj usmjerenosti: izjavne, upitne, uzvične
(usklične) rečenice. Gramaticko ustrojstvo rečenice: predikat, subjekat, averbna odredba, objekat,
atriut i apozicija. Obavijeno ustrojstvo: tema i rema Sadžajno ustrojstvo rečenice /.
Predikat / Predikat kao primarni član rečeničkog ustrojstva. Glagolski i imenički predikat.
Predikatne kategorije: lice, vid, vrijeme i način/.
Subjekat kao primarni član rečeničkog ustojstva. Slaganje subjekta sa predikatom u rodu, roju
i licu. Slaganje po obliku i smislu. Neizrečeni subjekat. Riječi u funkciji subjekta /.
Adverbna oznaka kao predikatni dodatak. Klasifikacija adverbnih oznaka po SADRŽAJu i načinu
izricanja. Objekat kao glagolska dopuna. Vrste objekta: izravni (bliži) i neizravni (dalji). Prijedložni
objekat.
Atribut i apozicija / Atribut i apozicija kao dodaci imenici. Vrste atributa: pridjevski i imenski.
Slaganje atributa i apozicije s imenicom. Red riječi u rečenici / Stilski neobilježeni, neutralni i stilski
obilježeni, markirani.
Složena rečenica / Pojam složene rečenice. Naćin nastajanja složenih rećenica: nizanja
i povezivanje, sklapanje. Klasifikacija složenih rečenica prema kriteriju nastanka na zavisno i
nezavosnosložene rečenice.
Nezavisnosložene rečenice / Naprednost, koordinacjia kao osnovno obilježje. Glavni tipovi
naporednih odnosa. Glavni tipovi nezavisnosloženih rečenica funkciji zavisnog dijela na: izrične,
odnosne, mjesne, vremenske, uzročne, pogodbene, namjerne, poredbene i posljednične rečenice.
Historija jezika
Period romantizma – odnos prema jeziku.
Bečki dogovor
20
BOSANSKI | HRVATSKI | SRPSKI jEZIK
Bosanskii jezik za vrijeme AustroUgarske
Uloga Benjamina Kalaja.
Gramatika bosanskog jezika iz 1980. g. Štampanje i otpori
II jEZIK U UPOTREBI: 14 ČASA
•. Raspravljanje kao tip vezanog teksta.
•. Pravopis.
Upotreba zareza (apozicija, vokativ, umetnute riječi i rečenice, glagolsk prilozi sadašnji i prošli.
zarez u složenoj rečenici)
•. Pisnaje skraćenica
•. Pisanje riječi stranog porijekla
PISMENE ZADAćE
•. 1. kritika (pozorišna ili filmska predstava)
•. 2. kritika (književno djelo)
•. 3. rasprava
•. 4. rasprava
III KNjIŽEVNOST 46 ČASOVA
1. Romantizam. Predromantizam i romantizam u evropskim književnostima. Francuska
revolucija i folozofija idealizma. Romantizam s početka 19. stoljeća kao opreka klasicizmu. Tri
naraštaja romantičara. Glavne Karakteristike romantizma. Uloga pojedinca, nacionalne povijesti,
prirode, narodnosti, mistike, metafizike, smjene, društvene formacije. Glavni predstavnici
evropskog romantizma: Hugo (Igo), Byron (Bajron), Herne (Hajne). Schiller (Šiller), Puškin.
Romantizam u južnoslovenskim književnostima. Iliriz


Use: 0.0297