• KAUPTILBOÐ


  •   
  • FileName: Kaupt_Slettabol.pdf [read-online]
    • Abstract: KAUPTILBOÐEyðublað þetta er gefið út af af íbúðalánasjóði í júlí 2004Skjal þetta hefur samið: Guðmundur Í. Guðmundsson hdl.Tilboðsgjafi (kaupandi) Kennitala Heimasími Farsími Hlutfall

Download the ebook

KAUPTILBOÐ
Eyðublað þetta er gefið út af af íbúðalánasjóði í júlí 2004
Skjal þetta hefur samið: Guðmundur Í. Guðmundsson hdl.
Tilboðsgjafi (kaupandi) Kennitala Heimasími Farsími Hlutfall
Tilboðshafi (seldjandi) Kennitala Heimasími Farsími Hlutfall
Ríkissjóður Íslands 540269-6459 545 9200 100%
Sölvhólsgötu 7, 150 Reykjavík
Fasteign Fastanúmer Eignahluti Fasteignamat Brunabótamat
Sléttaból 1, Skaftárhreppi. 219-0456 Hús Lóð
2.544.000,- 9.833.000,-
Lýsing eignar Sléttaból 1, Skaftárhreppi.
Um er að ræða jörðina Sléttaból 1 í Skaftárhreppi, (án greiðslumarks). Á jörðinni er lítið íbúðarhús 49,6m2 að stærð, byggt árið 1968, ásamt
geymsluskúr 10m2, einnig fylgir veiðiréttur (lax-/ silungsveiði) samkvæmt Fasteignaskrá Íslands.
Kaupverð í tölustöfum Greiðslutilhögun sbr. A Yfirteknar skuldir sbr. B ÍLS verðbréf sbr. C Viðbótarlán sbr. D Skuldabréf sbr. E
Afhendingardagur eignar Vátr.fél. seljanda Vátr.félag kaupanda Veðsetn. % af kaupv. Veðsetn. % af br.mati
A. Greiðslutilhögun útborgunar:
B. Sundurliðun veðskulda sem kaupandi yfirtekur:
Veðr. Skuldareigandi Lánsnúmer Útgáfud. Fyrsti gjd.kaup. Fj. gjd. á ári Grunnvísitala Vextir* Upphafleg fjárhæð Eftirstöðvar nú Fj.afb.
*Taka skal fram hvort vextir eru fastir (F) eða breytilegir (B)
C. Greiðslur með ÍSL veðbréfum. Miðað er við að veðbréfið (frumbréfið) liggi tilbúið til undirritunar við kaupsamning:
Frumbréf
Veðr. Fjárhæð Vextir reiknast frá 5 Fyrsti gjalddagi ÍSL vextir Grunnvísitala í dag Lánstími Fj. gjd. á ári Fj. afb.
degi aftir afgreiðslu 1-2 mán. síðar í dag
ÍLS.
Viðaukabréf að fjárhæð Vextir reiknast frá 5 Útgáfudagur í síðasta lagi
degi eftir afgreiðslu
ILS
D. Greiðslur með viðbótarláni frá Íbúðalánasjóði, með samþykki viðkomandi sveitarfélags, og með veði í hinu selda
Veðr. Fjárhæð Vextir reiknast frá Fyrsti gjd. vaxta 1-2 Fyrsti gjd. vaxta og Vextir Grunnvísitala Lánstími er 40 ár og 12 Fj.gjd. 11+469
afgreiðslu ÍLS mán. síðar afb. eftir ár gjalddagar á ári
Andvirði lánsins er greitt út í peningum beint til seljanda eða þess sem hann vísar til án vaxta og verðbóta
E. Greiðslur með skuldabréfum tryggðum með veði í hinu selda og sem tilboðshafi veitir veðleyfi fyrir:
Veðr. Lánveitandi Gjalddagar ár hvert Fyrsti gjalddagi Grunnvísitala Vextir Vextir reiknast frá Fjárhæð skuldabréfa Fj.afb.
F. Veðheimild sem seljandi veitir kaupanda (auk þess sem getið er um í E-lið).
Fjárhæð og væntanlegur lánveitandi
1. Tilboðsgjafi (kaupandi) sem lýsir sig fjárráða býðst til þess að kaupa þá eign sem lýst er í tilboði þessu á því verði og með þeim kjörum, skilmálum og fyrirvörum sem í því
greinir.
2. Tilboð þetta er skuldbindandi fyrir hann til loka þess frests sem settur er nema því sé hafnað innan tilboðsfrestsins. Með höfnun tilboðs fellur það niður og er tilboðsgjafi þá ekki lengur af því bundinn.
Það er sömuleiðis höfnun á tilboði ef gagntilboð kemur fram innan tilboðsfrests.
3. Bindandi kaupsamningur er kominn á þegar tilboð þetta hefur verið samþykkt af tilboðshafa með undirskrift, enda felist í því gagnkvæm skuldbinding, annars vegar um greiðslu kaupverðs og hins vegar
um afhendingu eignar.
4. Um réttarsamband aðila og réttindi þeirra og skyldur gilda lög nr. 40/2002 um fasteignakaup, nema að því leyti sem tilboðið geymir frávik um einstök atriði.
5. Þegar sala eignar er liður í atvinnustarfsemi tilboðshafa (seljanda) og hún er ætluð til persónulegra afnota fyrir tilboðsgjafa (kaupanda) er um neytendakaup að ræða og er þá óheimilt að víkja frá
ofangreindum lögum ef það yrði óhagstæðara fyrir tilboðsgjafa (kaupanda) er um neytendakaup að ræða og er þá óheimilt að víkja frá ofangreindum lögum ef það yrði óhagstæðara fyrir tilboðsgjafa
(kaupanda).
6. Tilboðið byggir á því að tilboðshafi (seljandi) eigi þann rétt og hafi þær heimildir yfir eigninni, sem að lögum þarf til að geta ráðstafað henni og réttindum henni tengdum með þeim hætti sem í tilboði
þessu greinir.
7. Séu til staðar takmarkanir eða hindranir hvað snertir heimildir og eignarráð tilboðshafa (seljanda) skal þess getið í söluyfirliti.
8. Sé ekki annað upplýst eða það augljóst skal eignin standast þær kröfur sem leiðir af lögum um fasteignakaup. Skal hún henta til þeirra afnota sem sambærilegar eignir eru venjulega notaðar til og/eða
þeirra sérstöku afnota tilboðsgjafa (kaupanda) sem tilboðshafa (seljanda) mátti vera kunnugt um.
9. Notuð fasteign telst ekki gölluð nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru nemi eða tilboðshafi (seljandi) hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
10. Sé ekki um annað samið skal eignin hafa þann búnað eða réttindi sem var fyrir hendi við skoðun og/eða á að fylgja samkvæmt lögum, kaupsamningi, öðrum gögnum eða venju. Í eldhúsi skal vera
eldavél, ofn og vifta. Í baðherbergi fylgja föst hengi, innréttingar og tæki svo og skápur yfir eða við vask. Múr- og naglfastar uppistöður og hillur í geymslu. Föst ljós og ljósakúplar skulu vera í
eldhúsi, baðherbergi og sérþvottahúsi og a.m.k. eitt perustæði í hverju herbergi. Eigninni skulu fylgja allar múr- og naglfastar innréttingar, spegilflísar, gluggatjaldastangir og festingar, en ekki
gluggatjöld. Þó fylgja rimla-,strimla- og rúllugluggatjöld. Sjónvarpsloftnet og festingar í eigu seljanda fylgja. Í bílskúr fylgir fastur ljósabúnaður, rafknúnir hurðaopnarar svo og fastar hillur og skápar.
11. Tilboðshafi (seljandi) skal gefa tilboðsgjafa (kaupanda) þær upplýsingar um eign sem hann vissi eða mátti vita um og sem tilboðsgjafi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Eignin skal vera í
samræmi við veittar upplýsingar.
12. Tilboðsgjafi getur ekki borið fyrir sig neitt varðandi gæði og ástand eignarinnar sem hann þekkti til eða átti að þekkja til þegar tilboðið var gert. Hafi hann skoðað eignina fyrir kaupin eða látið það
undir höfuð leggjast þrátt fyrir áskoranir getur hann ekki borið fyrir sig neitt það sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun.
13. Gangi kaup eftir skal tilboðsgjafi svo fljótt sem verða má eftir afhendingu skoða eignina á þann hátt sem góð venja er.
14. Vextir reiknast ekki á útborgunargreiðslur sem greiðast á umsömdum degi en dráttarvextir reiknast við greiðsludrátt.
15. Leiði tilboðið til kaupsamnings og eigi tilboðsgjafi (kaupandi) að yfirtaka áhvílandi veðskuldir, skal tilboðshafi (seljandi) strax tilkynna skuldareigendum um það og afla samþykkis þeirra ef því er að
skipta. Skal hann þá án tafar framvísa nauðsynlegum gögnum þar að lútandi.
16. Eignina skal afhenda á hádegi umsamins afhendingardags nema um annað sé samið. Áhættan af eigninni flyst frá seljanda til kaupanda við afhendingu.
17. Eignin skal vera laus til afnota fyrir kaupanda á þeim tíma sem að framan greinir. Kaupandi hirðir frá þeim tíma arð af henni og greiðir af henni skatta og skyldur, en seljandi til sama tíma. Í uppgjöri
vegna yfirtekinna lána er miðað við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi eignarinnar. Iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu og fasteignagjöld skal seljandi gera upp við kaupanda miðað við
afhendingardag og greiða við undirritun afsals. Heimilt er kaupanda að draga fasteignagjöld og iðgjöld af lögboðinni brunatryggingu sem seljanda bar að greiða frá þeirri útborgunargreiðslu sem fellur
næst á eftir gjalddögum.
18. Kostnaðarskiptingu á milli aðila skal hagað á þá leið að seljandi skal greiða venjuleg rekstrargjöld af fasteigninni uns hann afhendir hana kaupanda, þ.m.t. safngreiðslur í framkvæmdasjóð. Kaupendur
íbúða í fjöleignarhúsum skulu bera kostnað af þeim framkvæmdum við sameign sem ráðist er í eftir að kaup takast (samþykki kauptilboðs) og miða að því að auka verð- og/eða notagildi eignarinnar.
Seljandi skal vera skuldlaus við hússjóð og framkvæmdasjóð, en hugsanleg inneign í sjóðum þessum fylgir hinni seldu íbúð.
19. Við tilboðsgerð og samþykki tilboðs kynntu aðilar sér gaumgæfilega eftirtalin gögn sem skoðast hluti af kaupsamningi og/eða eru honum til fyllingar og skýringar um réttindi og skyldur aðila og
samningsforsendur þeirra og gerðu aðilar engar athugasemdir við þau:
a)þinglýsingarvottorð, b) vottorð FMR,....
20. Verði af kaupsamningi skal honum þinglýst svo fljótt sem verða má og í öllu falli innan viku frá undirritun hans. Kaupandi greiðir stimplun og þinglýsingu kaupsamnings, afsals og annarra veðskjala.
Stimpilgjald af kaupsamningi/afsali er 0,4% af fasteignamati húss og lóðar. Önnur gjöld sem kaupanda ber að greiða við undirritun kaupsamings skulu tilgreind hér fyrir neðan.
21. Hér að neðan skal með skýrum og ótvíræpum hætti tilgreina frávik frá ákvæðum laga nr. 40/2002 um fasteignakaup, enda standi ófrávíkjanleg lagafyrirmæli ekki í vegi fyrir slíkum frávikum. Sama
gildir um öll afbrigði, fyrirvara og sérstakar forsendur aðila ef því er að skipta.
22. Tilboðið byggir á því að eignin sé án frekari kvaða og veðbanda en í því er tilgreint.
23. Verði af kaupum og þegar tilboðsgjafi (kaupandi) hefur efnt skyldur sínar á hann rétt á að fá afsal fyrir eigninni.
24. FYRIRVARAR:
Áskilinn er réttur til að hafna tilboðum sem ekki teljast viðunandi.
Vakin er athygli á að aðeins verður lesið upp efsta tilboð við opnun tilboða.
Kauptilboð þetta er bindandi og gildir í 14 sólahringa frá opnun tilboða og telst löglega samþykkt með áritun á skrifstofu Ríkiskaupa eða á annan sannanlegan hátt fyrir þann tíma.
_____________________________________________________
Staður og dagsetning
Vottar að réttri undirskrift, fjárhæð og dagsetningu: Undirskrift tilboðsgjafa (kaupanda)
Nafn Kennitala
Nafn Kennitala
_____________________________________________________
Staður og dagsetning
Vottar að réttri undirskrift, fjárhæð og dagsetningu: Undirskrift tilboðsg-hafa (seljanda)
Nafn Kennitala
Nafn Kennitala


Use: 0.0271