• UNIVERSITETI I PRISHTINËS


  •   
  • FileName: Menaxhmenti-financiar.pdf [read-online]
    • Abstract: UNIVERSITETI I PRISHTINËSFakulteti i Shkencave të Aplikuara të Biznesit - PejëPLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUSNiveli i studimeve BACHELOR Departamenti MTH Viti akademik 2010/2011

Download the ebook

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara të Biznesit - Pejë
PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS
Niveli i studimeve BACHELOR Departamenti MTH Viti akademik 2010/2011
LËNDA Menaxhment Financiar (i ndërmarrjeve dhe i shoqërive)
Viti II Statusi i
E obliguar Kodi 3208 ECTS kredi 7
Semestri IV lëndës
Ligjerata Ushtrime
Javët mësimore 15 Orët mësimore
4 1
Metodologjia e mësimit Ligjerata, ushtrime, punime seminarike, konsultime, teste, raste studimi, detyra
Konsultime Çdo dite pune nga ora 10-12
e-mail [email protected]
Mësimdhënësi Mehrije Hoti
tel. 044/13 74 88
e-mail [email protected]
Asistenti Mirjeta Domniku
tel. 044/72 29 55
Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e studentit
1.Studenti do të këtë njohuri për konceptin e financave
Financat e firmës(subjektit ekonomik) për të u drejtuar më dhe drejtimit financiar në një biznes real(firmë).
sukses është e nevojshme njohja e tyre si komponente të Do të din për mënyrat së si firmat marrin vendime mbi
sistemit të gjithmbarshem në mekanizmat e ndermarrjës. investimin,financimin dhe dividendin për të maksimizuar
Për profilin e një punëkërkuesi në tregun e punës më pasurinë e firmës ( vleren e aksioneve).
kualifikime në Administrim Biznesi ,nevoiten njohurit 2. Studenti i ketij kursi do të njeh hapat e ndërmarrë në
nga kjo fushë, sepse lidhet më planifikimin dhe marrjen e parashikimin financiar të firmës si dhe të bejë analizen e
vendimeve financiare në fushen e biznesit. gjendjës financiare përmes raporteve financiare për të
berë
krahasime në kohë, ose midis shoqërivë(firmave).
3.Në fushat e shërbimeve financiare, për karierë në
drejtim financiar, do të harton projekte ku konceptet bazë
në financa si: vlera në kohë e parasë dhe risku e kthimi do

jenë teknika të vendimarrjës.
4.Do ketë njohuri për zhvillim të politikave të financimit
afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë duke gjetur burime
finaciare të cilat do të kanë kosto më të ulët për firmen.
Metodologjia për realizimin e temave mësimore:
 Ligjerata; seminare; prezentime grupore; ese, diskutime për qeshtje konkrete të mbrojtjës së mjedisit në Kosovë.
 Prezantimi i temës mësimore në Power Point (studentët mund ta shkarkojnë në një adresë emaili të përbashkët për gjeneratë).
 Rast studimi apo detyrë ( për orën e ushtrimeve) lidhur me temën e ligjëruar.
 Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza dhe diskutime.
Kushtet për realizimin e temës mësimore:
 Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor
Mënyra e vlerësimit të studentit ( në %) :
 Vijimi i ligjeratave 0-5% Vlerësimi në % Nota përfundimtare
 Punimi seminarik 0-10% 91-100 10 (dhjetë)
 Testi I 0-15%
 Testi II 0-15% 81-90 9 (nëntë)
 Testi III 0-15% 71-80 8 (tetë)
1
 Provimi përfundimtar 0- 30% 61-70 7 (shtatë)
 Pjesëmarrja në ushtrime 0 – 5% 51-60 6 (gjashtë)
 Puna grupore në detyra dhe raste studimi 0- 5%
0-50 5 (pesë)
Obligimet e studentit:
Ligjërata Ushtrime
 Vijimi i ligjëratave  Pjesëmarrja në ushtrime
 Pjesëmarrja aktive në diskutime gjatë ligjëratave  Puna grupore në raste studimi dhe detyra
 Punimi seminarik  Pjesëmarrja në diskutime lidhur me rastet e studimit
 Pjesëmarrja në teste
 Provimi përfundimtar
Ngarkesa e studentit për lëndën
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë
Ligjerata 4 15 60
Ushtrime 1 15 15
Punë praktike 3 3 9
Kontakte me mësimdhënësit/konsultimet 1 15 15
Ushtrime në terren - - -
Kolokviume, seminare 3 3 10
Detyra të shtëpisë 1 30 30
Koha e studimit vetanak 3 15 45
Përgatitja përfundimtare për provim 5 6 30
Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim final, etj.) 2 3 6
Projektet, prezentimet, etj. 5 4 20
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 30 orë angazhim, p.sh. nëse lënda i ka 8 ECTS
Ngarkesa totale: 240
kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 240 orë
Ligjerata Ushtrime
Java
Or Or
Tema Tema
ët ët
1. Tema: 3 Tema: 1
 Roli i financës dhe i drejtimit(menaxhmenti)  Ushtrime rreth temave te ligjeruara
financiar; me krahasime dhe diskutim se sa janë
 RRethina financiare e firmës(ndërmarrjes studentat e njoftuar për aplikimin e
ose subjektit ekonomik); shkences së menaxhmentit financiar
 Vendimet mbi financim:(procedurat e në ndërmarrjet Kosovare.
vendimmarrjes financiare; politika
 financiare dhe objektivat e ndërmarrjes.
Literatura: Literatura:
H.XH.faqe: 3-48: I.M. faqe: 13-50.
H.XH.faqe: 3-48: I.M. faqe: 13-50. I.M. faqe: 50(Pytje dhe detyra)
2. Tema: 3 Tema: 1
 Parashikimi financiar:  Ushtrime rreth temave te ligjeruara.
 hapat e planifikimit finaciar; Nga literatura (libri), por me shembuj
 metodat e përqindjesë shitjës; mundësisht nga firmat .
 buxhetet;
 plani i rrjedhës së parasë
(buxhetimi i arkës).
Literatura: Literatura:
H.XH. 49-88; I.M. 129-150. H.XH. 49-88; I.M. 129-150.
2
3. Tema: 3 Tema: 1
 Vlersimi i gjendjës financiare(analiza  Ushtrime rreth temave te ligjeruara.
financiare): Nga literatura (libri), por me shembuj
 situata financiare ; mundësisht nga firmat reale(fir. të cilat
 pasqyrat financiare dhe raportet veprojnë). Zgjidhje e ushtrimeve ne faqen
financiare; 115 te librit”menaxhment financiar” Isa
 Planifikimi i fitimit. Mustafa.
 analiza e pikës kritike;
Literatura: Literatura:
H.XH.89-216; I.M.82-115. H.XH.89-216; I.M.82-115
4. Tema: 3 Tema: 1
 Vlerësimi i parë intermediar, më test-  Ushtrrime rreth testit te vleresimit
kolukfium, ku fitohen deri 15% të notës.
Literatura: Literatura:
5. Tema: 3 Tema: 1
 Vlera në kohë e parasë:  Vlera në kohë e parasë.
 Vlera e ardhshme e parasë; Zgjidhje e ushtrimeve ne faqen 80, të
 Vlera aktuale e paras; librit”menaxhment financiar” Isa Mustafa.
 Vlera e ardhshme e të përvitshmes;
 Vlera aktuale e të përvitshmes;
 E përvitshmka e zakonshme dhe e
përvitshmja e kryer.
.
Literatura: Literatura:
H.XH.219-248; I.M.52-80. H.XH.219-248; I.M.52-80.
6. Tema: 3 Tema 1
 Buxhetimi i kapitalit:  Buxhetimi i kapitalit.
 hapat e buxhetimit të kapitalit; Zgjidhje e ushtrimeve ne faqen 178-179, të
 klasifikimi i projekteve; librit”menaxhment financiar” Isa Mustafa.
 metodat e marrjës së vendimeve në
buxhetimin e kapitalit.
.
Literatura: Literatura:
H.XH. 328-406; I.M.151-178. H.XH. 328-406; I.M.151-178.
7. Tema: 3 Tema: 1
 Risku dhe menaxhimi i tij
 Identifikimi i riskut;  Risku dhe menaxhimi i tij
 Burimet e riskut; Zgjidhje e ushtrimeve ne faqen205-206 të
 Klasifikimi i riskut; librit”menaxhment financiar” Isa Mustafa
 Diverzifikimi i riskut;
 Risku i portfolios;
 “Beta”si matës i riskut sistematik;
 Modeli i vlerësimit të aktiveve
kapitale(CAPM).
Literatura: Literatura:
H.XH. 249-324; I.M. 180-207 H.XH. 249-324; I.M. 180-207
8. Tema: 3 Tema: 1
 Vlerësimi i dytë intermediar,  Ushtrrime rreth testit te vleresimit
3
 më test- kolukfium, ku fitohen deri 15% të
notës.
Literatura Literatura
 Literatura e obliguar  Literatura e obliguar
9. Tema: 3 Tema: 1
 Burimet e kapitalit dhe kostoja e financimit;  Burimet e kapitalit dhe kostoja e
 Burimet afatshkurtra dhe afatmesme; financimit;
 Burimet afatgjata;.  Burimet afatshkurtra dhe afatmesme;
 Burimet afatgjata;.
Literatura: Literatura
H.XH.387-440 libri 2; I.M. 209-248 H.XH.387-440 libri 2; I.M. 209-248
10. Tema: 3 Tema: 1
 Kostoja e kapitalit dhe faktoret që ndikojnë  Kostoja e kapitalit dhe faktoret që
në te. ndikojnë në te.
Literatura: Literatura
H.XH.456-490; I.M.249-245 H.XH.456-490; I.M.249-245
11. Tema: 3 Tema: 1
 Struktura e kapitalit dhe leva financiare;  Struktura e kapitalit dhe leva
 Leva financiare dhe risku; financiare;
 Leva operative.  Leva financiare dhe risku;
 Leva operative.
Literatura: Literatura:
H.XH.493-532; I.M.260-275 H.XH.493-532; I.M.260-275
12. Tema: 3 Tema 1
 Vlerësimi i tretë intermediar, më test-  Ushtrrime rreth testit te vleresimit
kolukfium, ku fitohen deri 15% të notës.
Literatura: Literatura e obliguar (ligjeratat) - Literatura: Literatura e obliguar
13. Tema: 3 Tema: 1
 Politika e dividendit;  Politika e dividendit;
 Teorite kryesore;
 Llojet e politikave të dividendëve në para;
 Teoria e dividenteve të mbetura;
 Procedurat e pagimit të dividentëve në
para;
 Dividendët në formë aksioni dhe fraksionimi
i aksioneve;
 Faktoret që ndikojnë në politikën e
dividendëve;
Literatura: Literatura:
H.XH.593-631; I.M.277-290 H.XH.593-631; I.M.277-290
14. Tema: 4 Tema : 1
 Menaxhimi më kapital punues(Menaxhimi  Menaxhimi më kapital punues(Menaxhimi
më efektivitet i kapitalit qarkullues më efektivitet i kapitalit qarkullues:
Literatura: Literatura:
 H.XH.331-383; I.M.292-318  Zgjidhje e ushtrimeve ne faqen 319 të
librit”menaxhment financiar” Isa Mustafa
4
15. Tema: 4 Tema: 1
 Falimentimi dhe Riorganizimi i biznesit  Falimentimi dhe Riorganizimi i biznesit
Literatura: Literatura:
 H.XH.”Drejtimi financiar”,PEGI-2005-  H.XH.”Drejtimi financiar”,PEGI-2005-
Tiranë,fq.559-580 Tiranë,fq.559-580
LITERATURA:
Literatura bazë :
1.Dr.Halit Xhafa & Beshir Ciceri: Drejtimi financiar, albPAPER-Tiranë-2006; (Botimi i tretë) libri i I-rë dhe i II-të.
2.Dr. Isa Mustafa: Menaxhmenti financiar, RIINVEST, Prishtinë-2005
Literatura shtesë dhe bibliografia:
1. Prof. Dr.Halit Xhafa: Drejtim financiar, Pegi, Tiranë-2005
2. Prof. Dr. Berim Ramosaj; Doc. DR. Izet Zeqiri: Menagment
(udhëheqja dhe menaxhimi financiar i ndërmarrjes ekonomike), Dukagjini,
Prishtinë-2003
3. Herbert B. Mayo: Financa, Libri uneversitar, Tiranë -1995.
4. Sherif Bundo, profesor: Financë albPAPER, Tiranë-2004
5. Jean-Louis Amelon:Drejtimi financiar i ndërmarrjeve dhe i shoqërive,
Logos, 2006
6. James C.Van Horne; John M. Wachowicz, JR: Fundamentals of financial
VËREJTJE:
 Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe.
 Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë apo rast studimi lidhur me temën e
ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e studentëve duhet ti prezantojë dhe t'i diskutojnë ato në orën e
ushtrimeve.
Vërejtje për studentin:
 Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe rregullat shkollore
 Duhet të respektojë orarin e ligjëratave , ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në orën mësimore
 Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim
 Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi për realizimin
hulumtues dhe teknik të punimit.
5


Use: 0.095