• TUMORET BENINJE TE


  •   
  • FileName: Tumoret beninje te laringut.pdf [read-online]
    • Abstract:    TUMORET BENINJE TELARINGUTPUNOI Dr.MIRELA XHELILIUDHEHOQI Dr. FatosDodbiba2009 TUMORET  BENINJE  TE  LARINGUT  Lezionet beninje tё laringut pёrbёjnё njё grup tё madh patologjish,tё cilat mund tё

Download the ebook

   
TUMORET BENINJE TE
LARINGUT
PUNOI Dr.MIRELA XHELILI
UDHEHOQI Dr. Fatos
Dodbiba
2009
TUMORET  BENINJE  TE  
LARINGUT 
 
Lezionet beninje tё laringut pёrbёjnё njё grup tё madh patologjish,tё cilat mund tё
prekin çdo strukturё anatomike tё laringut dhe tё origjinojnё nga struktura
histologjike tё ndryshme tё tij.Ato mund tё klasifikohen si:lezione beninje
mukozale-vokale,lezione beninje sakulare tё laringut dhe lezione beninje
tumorale tё laringut.
LEZIONET
MUKOZALE- VOKALE
• Nodujt vokale
• Polipet
- Polipi vokal i lokalizuar( Hemorragjik)
- Polipoza vokale difuze ( Reinke )
• Kistet
- Mukoide
- Dermoide
• Variçet ( ektazia mikrovaskulare)
• Granulomat
LEZIONET SAKULARE
• Kistet sakulare
• Laringocela
TUMORET BENINJE
• Epiteliale ( Papilomatoza respiratore rekurente)
• Neuroendokrine
- Karcinoidi
Faqe 2 / 31
- Paragangliomat
• Mezenkimale
Nё tumoret mezenkimale bёjnё pjesё:
Tumoret miogjenike
-Rhabdomyoma
-Leiomyoma
-Myoma
-Myoblastoma
Tumoret kёrcore
-Chondroma
Tumoret neurogjene
-Neurofibroma
-Neurilemoma (Schwannoma)
-Mioblastoma celulare granulare
-Neuroma
Tumoret vaskulare
-hemangiomat
-limfangiomat
-hemangiopericitomat
Tumret dhjamore
-lipomat
Teratomat dhe hamartomat
PAPILOMATOZA RESPIRATORE REKURENTE ( PPR)
 Papilomatoza respiratore rekurente (PPR) ёshtё njё sёmundje me etiologji
virale,e shkaktuar nga Human Papiloma Virus–HPV,tipi 6 dhe 11,tё cilёt
shkaktojnё lezione ekzofite nё rrugёt ajrore.Janё evidentuar 2 forma tё
sёmundjes: a-Forma
juvenile ( mё agresive )
Faqe 3 / 31
b-Forma e adultit ( mё pak agresive)
Papilomatoza respiratore rekurente ёshtё tumori beninj laringeal mё i shpeshtё
dhe shkaku i dytё mё i shpeshtё i ngjirjes sё zёrit.Incidenca ёshtё 2 pёr 100.000
tek adultёt dhe 4 nё 100.000 tek fёmijёt.Forma juvenile nuk ka predominancё
gjinore dhe mosha mё e prekur ёshtё 2–4 vjeç. Nё 75% tё rasteve,forma juvenile
diagnostifikohet para moshёs 5 vjeç.Fёmijёt me papilomatozё respiratore,tё
diagnostifikuar para moshёs 3 vjeç,janё 3.6 herё mё tepёr tё rrezikuar tё kenё
mё shumё se 4 ndёrhyrje kirurgjikale nё vit,pёr shkak tё rekurencave mё tё
shpeshta tё sёmundjes nё kёtё grupmoshё,si edhe 2 herё mё tepёr mundёsi pёr
tё pasur pёrhapje multiple laringeale,nё krahasim me fёmijёt e diagnostifikuar
pas moshёs 3 vjeç.Nё 13-30 % tё rasteve me papilomatozё respiratore tё formёs
juvenile ka njёkohёsisht shprehje ekstralaringeale tё sёmundjes.Forma adulte ka
predominancё mё tё lartё tek meshkujt dhe mosha mё e prekur ёshtё ajo 20–
40 vjeç.Nё 16 % tё rasteve papilomatoza respiratore rekurente e adultit ka
njёkohёsisht shprehje ekstralaringeale.Vendet mё tё prekura janё kaviteti oral,i
ndjekur nga trakea dhe bronket.Forma juvenile ka njё zhvillim interesant tё
lidhur me moshёn.Ajo mund tё zhduket nё mёnyre spontane nё pubertet.Nga
ky observim klinik mendohet qё forma juvenile ka rregullacion
hormonal.Megjithatё nuk ka tё dhёna pёr njё komponent endokrin tё
vlefshёm pёr trajtimin e papilomatozёs respiratore rekurente juvenile.Ndryshe
nga forma juvenile,forma adulte shpesh zgjidhet vetёm me nderhyrje
kirurgjikale.Megjithёse papilomatoza respiratore rekurente ёshtё njё tumor
beninj ,ajo ka potencial pёr njё transformim malinj tё mundshёm.
Etiologjia: HPV ( human papilomavirus ) ёshtё agjenti etiologjik i
PPR(papilomatozёs respiratore rekurente),i zbuluar nё papilomёn laringeale nё
1982.HPV ёshtё gjithashtu shkaktari i kancerit tё qafёs sё mitrёs tek femrat,qё
ёshtё kanceri i 2-tё femёror pёr nga shpeshtёsia.HPV akuzohet gjithashtu pёr
kancerin anogenital.HPV ёshtё njё DNA virus,i pakapsuluar,me dy vargje
DNA~7,900bp gjatёsi.Serotipi 6 dhe 11 janё mё tё shpeshtё.Takohen edhe
serotipi 16 dhe 18, qё konsiderohen me malinjitet tё lartё,si edhe serotipi 31 dhe
33,me potencial malinj mё tё lartё se serotipi 6 dhe 11,por mё tё ulёt se serotipi
16 dhe 18.
DNA virusi infekton qelizat e shtresёs bazale tё mukozёs duke future DNA-nё
virale brenda qelizave.Kjo DNA mё pas transkriptohet nё RNA dhe nё
vazhdimёsi kodohen proteinat virale. Kёto proteina do tё krijojnё virione tё reja
qё do tё shpёrthejnё jashtё qelizёs duke infektuar qeliza tё reja dhe duke
provokuar rritje ekzofite tё mukozёs.Grimcat virale gjenden si nё qelizat e
infektuara tё mukozёs me rritje ekzofite,ashtu edhe nё qelizat e mukozёs nё
Faqe 4 / 31
dukje normale dhe ky ёshtё shkaku i rekurencave klinike pas njё periudhe
remisioni.Kjo duket se ёshtё e lidhur edhe me keqfunksionimin e qelizave
imunosupresore pёrgjegjёse.Disa papiloma zhvillohen gjatё gjendjeve
imunodefiçiente dhe kanё njё progresion tё shpejtё tё sёmundjes.
Transmetimi:Mёnyra e saktё e transmetimit tё HPV mbetet e paqartё,por
tashmё dihet shumё mirё se transmetimi nёnё-fёmijё bёhet nёpёrmjet kontaktit
tё fёmijёs me kanalin e lindjes.Kjo shpjegon faktin e lindjes sё fёmijёve tё prekur
me papilomatozё respiratore nga nёnat me histori tё kondilomave
genitale.Kёshtu nё njё grup fёmijёsh me papilomatozё respiratore
rekurente,54% kishin njё histori amtare tё kondilomёs vulvare.
Rruga kryesore e transmetimit
tё papilomatozёs respiratore
rekurente tё adultit ёshtё
kontakti oral-genital.Duke
patur parasysh mundёsine e
infektimit tё fёmijёs nё
kontakt me kanalin e
lindjes,prerjet çezariane
eleminojnё kёtё risk tek nёnat
me kondiloma genital.
Histologjikisht lezionet nё PPR
janё ngritje papilomatoze tё
stromёs,tё mbuluara nga
epitel skuamoz i
pakeratinizuar.Nё brendёsi tё çdo projeksioni mase gjendet njё kapilar qendror.
Junksionet,bashkimet,midis epitelit skuamoz dhe ciliar janё tё ndjeshem nga
infektimi viral.
Karakteristikat klinike:Papilomat e lokalizuara nё kordat vokale shkaktojne
ngjirje progresive tё zёrit.Pacientёt ankojnё ulje tё qendrueshmёrisё vokale dhe
rriten pёrpjekjet pёr tё prodhuar zё.Zёri duket sikur vjen nga thellёsitё.Papilomat
e mёdha mund tё bllokojnё rrugёt e frymёmarrjes dhe tё japin stridor dhe
detres respirator.Duke pasur parasysh obstruksionin e rrugёve ajrore,shumё
fёmijё mund tё
Papilomatoza respiratore rekurente keqdiagnostifikohen si me
krup,astma ose bronkit kronik.
Cdo fёmijё me ndryshime tё zёrit dhe me simptoma tё obstruksionit tё rrugёve
Faqe 5 / 31
ajrore,duhet t`i nёnshtrohet laringoskopisё fibёroptike ose laringoskopisё
direkte pёr tё pёrjashtuar neoplazinё nga PPR.Prezenca e PPR nё periudhёn
neonatale do tё thotё njё faktor prognostik negativ qё rrit mortalitetin dhe
nevojёn pёr trakeotomi.
Shprehja extralaringeale e papilomatozёs respiratore identifikohet nё 13-30 %
nё fёmijёt dhe 16% tek adultet me PPR.Vendet mё tё prekura nga PPR janё:
• Limen vestibuli 
•  Faqja nazofaringeale e palatum mole 
• Faqja laringeale e epiglotisit 
• Pjesa e sipёrme dhe e poshtme e ventrikulit 
• Buza e brendshme e kordave vokale 
• Karina 
• Degёzimi bronkial 
Shprehjet ekstralaringeale mё tё shpeshta(duke iu referuar frekuences)janё: 
• Kaviteti oral 
• Trakea 
• Bronket 
Eshtё parё se trakeotomia e bёrё tek tё sёmurёt me papilomatozё rekurente nё
rastet e nevojshme,bёhet shkak pёr pёrhapjen trakeale tё PPR.Pёr kёtё
shkak,dekanjulimi duhet tё bёhet sa mё shpejt tё jetё e mundur.
Faqe 6 / 31
Diagnoza:Nё vendosjen e diagnozёs ka rёndёsi anamneza,gjatё sё cilёs duhet
tё kёrkohet informacion mbi lindjen (nё formёn juvenile),prania e kondilomёs
gjenitale amtare,koha e shfaqjes sё simptomave,trauma e rrugёve
ajrore,prezenca e indubimit tё mёparshёm, karakteristikat e zёrit,infeksionet
bashkёshoqёruese,mёnyra e progresionit tё sёmundjes, historia e traumave
kirurgjikale,prania e detresit ,respirator. Ekzaminimi fizik
vё nё dukje shenjat e obstruksionit tё rrugёve ajrore kur ёshtё i pranishёm, ose
ёshtё normal kur papilomat nuk japin bllokim tё rrugёve ajrore.Rёndёsi ka
ekzaminimi instrumentar qё vё nё dukje praninё e palilomёs.Mund tё pёrdoret
laringoskopia indirekte, laringoskopia direkte rigide,laringoskopia
fibёroptike,laringoskopia e suspenduar,gjatё sё cilёs bёhet edhe heqja e
papilomёs.Transformimi malinj i lezioneve laringeale ose pulmonare ёshtё i
rrallё dhe prek 1-7% tё pacientёve me PPR.Transformimi malinj prek zakonisht
pacientёt me sёmundje tё avancuar,kryesisht ata me prekje pulmonare tё
PPR.Pjesa mё e madhe e kёtyre lezioneve pёrmbajnё serotipin 11.Koha e
transformimit malinj ёshtё rreth 9-21 vjet nga diagnostikimi i pёrhapjes
pulmonare tё PPR.
Trajtimi:Trajtimi i PPR ёshtё:
• Kirurgjikal
• Ndihmёs
Trajtimi primar i PPR ёshtё heqja kirurgjikale.Bёhet heqja me forceps nёn njё
proçedurё mikrolaringoskopike.Duke patur parasysh natyrёn rekurente tё
sёmundjes,qёllimi i kirurgjisё ёshtё tё sigurojё njё kalueshmeri ajri sa mё tё mirё
duke reduktuar masёn tumorale,pёr tё pёrmirёsuar cilёsinё e zёrit,pёr tё
minimizuar pёrhapjen e sёmundjes dhe pёr zgjatjen e intervalit midis
procedurave kirurgjikale.Pas proçedurёs kirurgjikale kёshillohet qё i sёmuri tё
punojё me logopedistin.
Alternativa e dytё e rёndёsishem nё rajtimin e PPR ёshtё pёrdorimi i CO2
lazerit.Avantazhi i pёrdorimit tё CO2 lazerit qёndron nё aftёsinё pёr tё siguruar
hemostazё shumё herё mё mirё sesa heqja kirurgjikale.CO2 lazeri ka preçizion
tё lartё nё heqjen e masёs tumorale duke ruajtur strukturat normale.Heqja me
anё tё CO2 lazerit bёhet nё njё kohё mё tё shkurtёr dhe me mё pak
dhembje.Disavantazhi qёndron nё mundёsinё e dёmtimit termal tё indit
normal,qё mund tё minimizohet duke pёrdorur mikrotomin CO2 lazer.Nё disa
raste tё rёnda pengesa nё rrugёt ajrore ёshtё e madhe dhe pёrbёn shqetёsim
serioz.Vetёm nё kёto raste trakeotomia mund tё jetё e
domosdoshme.Dekanjulimi rekomandohet tё kryhet sa mё shpejtё tё jetё e
mundur,sepse ekziston rreziku i pёrhapjes trakeale tё PPR.
Faqe 7 / 31
Duke patur parasysh natyrёn rekurente tё sёmundjes,janё duke u studiuar njё
sёrё trajtimesh ndihmёse si:
CIDOFOVIRI
Eshtё pёrdorur nё trajtimin e PPR pёr herё tё parё nё 1998 nga Snoeck si trajtim
ndihmёs pas njё procedure kirurgjikale.Cidofoviri ёshtё  njё analog nukleozidik
me veprim antiviral tё provuar nё trajtimin e retinitit nga CMV nё
pacientet me HIV. Preparati i injektuar intralezional inkorporohet nё grimcat
virale dhe inhibon polimerizimin e DNA-sё virale. Nё njё grup studimi ku
cidofoviri u pёrdor pas njё procedure kirurgjikale, 57 % e pacienteve patёn
rezolucion komplet, 35 % patёn rezolucion te pjesshёm dhe 8 % e
pacientёve nuk reaguan.Pёrdorimi i cidofovirit ka rrisqet e veta.Ai ёshtё njё
preparat nefrotoksik,mund tё jap displazi ( 2.7 % e rasteve),rash,atrofi tё
kordave vokale.Veç kёsaj,ai mendohet tё ketё efekt karcinogjen dhe sё
fundi janё raportuar raste tё transformimit malinj tё PPR gjatё kohes sё
pёrdorimit tё cidofovirit.
α-INTERFERONI
Eshtё njё citokinё me efekt antiviral,antiproliferativ dhe imunomodulator.Eshtё
pёrdorur pёr herё tё parё si terapi ndihmёse nё mjekimin e PPR nga Healy nё
1988.Ai mund tё pёrdoret nё formёn e injeksioneve subcutane(SC)tё
pёrditёshme pёr 28 ditё,tё pasuara nga 3 ditё nё javё,pёr 6 muaj.Suksesi
fillestar i kёsaj terapie ndёrpritet nga efektet anёsore tё kёtij preparati dhe
rifillimi i terapisё varet nga rikthimi nё normё i vlerave pas ndёrprerjes sё
preparatit.
FOTOTERAPIA ME DHE ( Dihematoporphyrin ether)
Eshtё njё tjetёr terapi ndihmёse ku pёrdoret DHE si bar fotosensitiv.I pёrdorur
intravenoz DHE tenton tё koncentrohet nё ngritjet papilomatoze.Mё pas njё
ndriçim me lazer pёrdoret pёr tё aktivizuar DHE,qё shkakton nekrozё dhe mё
pas rёnie tё lezioneve papilomatoze.( Long Island Jewish Hospital).Studime tё
tjera kanё treguar pёrfitime tё pakta nga kjo metodё dhe rekurenca pas
trajtimit fillestar.
ANTIVIRALET
Antiviralet si Ribavirina dhe Acikloviri janё pёrdorur gjithashtu si terapi
ndihmёse nё trajtimin e pacientёve me PPR. Njihet mirё roli i Ribavirines ndaj
virusit respirator sincitial, si dhe efekti i aciklovirit ndaj HSV, EBV dhe CMV. Efekti
i tyre ndaj HPV ёshtё duke u studiuar.Ribavirina ka efekte anёsore si
anemia,retikulocitoza,dhembja e kokёs etj. INDOLE-3-CARBINOL
(I3C)
Eshtё njё tjetёr terapi ndihmёse nё trajtimin kundёr PPR.I3C (indol-3-carbinol)
Faqe 8 / 31
gjendet tek perimet jeshile.Ai mendohet se vepron nёpёrmjet ndёrhyrjes nё
metabolizmin e estrogeneve.Nё nje grup kontrolli ku u pёrdor I3C,u pa se 33% e
pacienteve patёn rezolucion komplet,30 % rezolucion tё pjesshёm dhe 37 %
nuk reaguan ndaj terapisё. ( Rosen and Bryson.
Journal of Voice,Vol.18,no.2)
MUMPS VACCINE
Eshtё njё vaksinё e pёrdorur nё 2002 nga Pashley si terapi ndihmёse e rezeksionit
me lazer.23 nga 29 fёmijёt dhe 15 nga 20 adultёt e trajtuar nё njё grup
kontrolli,patёn remision komplet tё sёmundjes.
GARDASIL dhe CERVARIX
Janё dy vaksinat mё tё reja qё janё duke u testuar.Gardasil ёshtё njё vaksinё
katёrvalente nga Merck,ndёrsa Cervarix ёshtё njё vaksinё bivalente nga
GlaxoSmithKline.Ato pёrmbajnё grimca virale tё afta tё simulojnё njё pёrgjigje
immune ndaj HPV.Pёrdorimi i tyre pritet tё zvogёlojё incidencёn e JPPR
(Referenca 1,3,4,5)
NODUJT  VOKAL ( VCN‐vocal  cord  nodules)  
 Nodujt  vokal  janё  rritje   superficiale   beninje,zakonisht  nё  anёn   mediale  tё  
kordave  vokale  tё  vёrteta.Ata  janё  tё dyanshёm  dhe  simetrik.Lokalizimi mё i 
zakonshёm ёshtё  vendi  i  bashkimit  tё  1/3  sё  pёrparme  dhe  1/3  sё  mesme nё  buzёt  
e  kordave  vokale tё vёrteta.Kjo ёshtё  pika  e  mesit  tё  pjesёs  membranoze  tё  
kordave  vokale  tё  vёrteta  dhe  qё  pёson  goditjen  maksimale  gjatё  tё  folurit.Kёto  
lezione  beninje  prekin  mё  tepёr  femrat   ndёrmjet  moshёs  20 – 40  vjeç  edhe  
fёmijёt,mё shpesh meshkujt.                                                                                                                                  
Etiologjia: Shkaku kryesor i formimit tё noduseve vokal ёshtё abuzimi vokal.Gjenden 
mё shpesh nё  personat  me  punё  tё detyruar vokale,pёrdoruesit  profesionistё  tё  
zёrit  si  kёngёtarёt,mёsuesit etj. ose  tek  
njerёzit  qё komunikojnё me zё tё 
lartё.Gjithashtu nodujt  shpesh zhvillohen 
tek fёmijёt tё cilёt bёrtasin ose qё kanё  
zakon tё flasin me zё tё  lartё.Rol tё 
rёndёsishёm luan edhe refluksi gastro‐
ezofageal,inhalantёt irritues si tymi i 
duhanit dhe tymrat 
Faqe 9 / 31
industrial.Vazodilatacioni mukozal i  plikave vokale mund tё ndihmojё hemoragjinё  
submukozale dhe edemёn gjatё pёrdorimit tё fuqishёm  tё  zёrit duke çuar nё  
ndryshime  inflamatore.Kёshtu, p.sh. alkooli  ёshtё  njё agjent  vazodilatator qё  sjell  
njёkohёsisht ulje  te ndrojtjes  sociale  dhe predispozon  kёshtu personin  pёr abuzim  
vokal. 
Fispatologjia dhe patologjia:Formimi  i  nodujve  vokal  ёshtё  i  lidhur  me  anatomine  
e  kordave  vokale  te  vёrteta.Kёshtu  pjesa  membranoze ose vibratore e kordave 
vokale  pёrbёhet nga 3 shtresa strukturore tё  diferencuara mire.Nga sipёrfaqja nё 
thellёsi  ato janё:epiteli, amina propria dhe muskuli  vokal.Hirano i ndau kёto shtresa 
sipas  konceptit tё njё trupi tё mbuluar.Mbulesa   pёrbёhet nga epiteli dhe shtresa 
siperfaqesore xhelatinoze e lamina propria.Trupi pёrbёhet  nga muskuli vokal,i cili 
ёshtё si njё shirit  i  trashe  gome.Ndёrmjet  kёtyre ndodhet  njё  zonё tranzicionale e  
pёrbёrё  nga  shtresat  intermediare( elastike)  dhe  e  thellё ( kolagenoze) e  lamina  
propria. Nёn  shtresёn  epiteliale ndodhet  njё  hapёsirё  subepiteliale ( Spacium  
Reinke) e  quajtur  shtresa  sipёrfaqёsore  e  lamina  propria.Kjo  hapёsirё  mbushet  
lehtё  nga  likidet  ose  gjaku   nё  rastet  e  traumёs  vibratore  gjatё  abuzimit  
vokal.Enjtjet  nodulare  akute  mbulohen  me  epitel  normal  skuamoz, por  stroma  nёn  
tё  mund  tё  ketё  shkallё  tё  ndryshme  tё  edemёs,vaskularitet  tё  rritur,enё  tё  
dilatuara  dhe  hemorragji  duke  arritur  kёshtu  nё  stadin  fuziform  dhe  ndonjёherё   
hiperemik  tё  zhvillimit tё prenodujve.Nё  kontrast  me  kёta  noduj,nodujt  e  maturuar  
janё  mё  tё  fortё  pёr  shkak  tё  fibrozёs  dhe  hialinizimit. Kёta  noduj  janё  fibrozё  
dhe  tё  zbehtё.Sipёrfaqja e epitelit  trashet dhe mund tё jenё tё  pranishme 
keratoza,akantoza dhe parakeratoza. 
Klinika: Shenja  e  parё  klinike  ёshtё   ndryshimi  i  zerit.Tё  sёmurёt  ankojnё  ulje  tё  
qёndrueshmerise  vokale,rriten  pёrpjekjet  pёr  tё  prodhuar  zё,kanё  vёshtirёsi  pёr  tё  
prodhuar  zё  tё  lartё,ngjirje  zёri  dhe  ai  duket  sikur  vjen  nga  thёllesitё. 
Diagnoza: Pёr  vendosjen  e  diagnozёs  ka  rёndёsi  vizualizimi  i  kordave  vokale.Cdo  
pacient  me  ngjirje  zёri  pёr  mё  tepёr  se  2  javё  duhet  ti  nёnshtrohet  ekzaminimit  pёr  
vizualizimin  e  kordave  vokale.Nё rastet  kur  nodujt   vokal   nuk  duken me  sy,njё  
ndihmesё tё  madhe jep videostroboskopia qё jep  tё dhёna mbi  karakteristikat e valёs  
mukozale si  simetria,periodiciteti,amplituda etj,duke evidentuar edhe nodujt  e  
Faqe 10 / 31
padukshёm me  sy.Zakonisht  nodujt  janё  bilateral,por  nuk  janё  simetrik  nё  
madhёsi. Ata vendosen pёrballё  njeri‐tjetrit.Enjtja  nodular  akute  dallohet  nga  nodujt 
sepse ajo  shpesh  ёshtё  fuziforme.Nodujt  e  maturuar   janё  tё  vegjёl  dhe  tё  zbehtё .                          
      
    Nodus vokal nё fonacion                                            Nodus  vokal nё 
respiracion                                                                                                                                                    
 
Trajtimi: 
Nodujt  vokal  duhet    tё  trajtohen  nё  bazё    individuale    duke  u  nisur  nga    mosha, 
profesioni,    faktorёt  etiologjikё  dhe  veçoritё  e    ndryshimeve    laringeale    pёr    çdo    tё  
sёmurё.  Kёshillohet  qetёsi    absolute    vokale  dhe    modifikimi  i  pёrdorimit  tё 
zёrit.Riedukimi  vokal  ёshё  pjesё  pёrbёrёse  e  terapisё  nё  tё  gjithё  tё  sёmurёt  me  
noduj,sidomos  kur  mundёsitё  kirurgjikale  lihen  pёr  nё  fund.Meqenёse  mund  tё  
ndodhin    edhe    rekurenca,    riedukimi    vokal    bёhet    nё    fillim,  ndёrsa    ndёrhyrja  
kirurgjikale  duhet  tё   lihet  pёr  nё  fund.Ndonjёhere  nodujt  vokal  zhduken   gjatё  
periudhave   tё  terapisё  sё  tё  folurit.  Eshtё gjithashtu  i  rёndёsishёm  mёnjanimi  i  
ngacmuesve  tё  laringut.Heqja  kirurgjikale  ёshtё  njё  mundёsi  e  mirё  nё  njё  numёr  
tё  vogёl  tё  sёmurёsh   me  kёtё  çrregullim.  Cdo i sёmurё  duhet  ta  ketё  tё qartё  se  
indikacioni    i    vetёm    pёr    kirurgji    ёshtё    prania    e    njё    dёmtimi    tё    dukshёm    me  
simptoma    qё    janё    tё    papranueshme    nga    i    semuri,  pas    njё  trajtimi  tё    gjatё  
Faqe 11 / 31
konservativ.Tё  sёmurit  qё    do    ti    nёnshtrohet    ndёrhyrjes    kirurgjikale    duhet  ti 
shpjegohet  se  rekurencat  e    lezionit    janё    tё  mundshme    nёse    ata    nuk    respektojnё  
terapinё  vokale  dhe  abuzojnё  pёrsёri  me  tё  folurin.Tek  fёmijёt  nodujt  vokal  rrallё  
trajtohen  nё  mёnyrё  kirurgjikale.Rekurencat  tek  fёmijёt  janё  mё  tё  shpeshta  pёr  
shkak tё  vёshtirёsive  qё  ka  edukimi  vokal  i  tyre.Megjithatё,  tek  fёmijёt  ёshtё  parё  
se  nodujt   vokal  zhduken  rreth  moshёs  sё  pubertetit.        ( Referanca 6,7,8,10 )                                    
POLIPI  VOKAL   I  LOKALIZUAR ( Hemorragjik):Eshtё  lezion  beninj   i  ngjashёm  
me  nodujt  vokal  dhe  shkaktohet  nga  trauma sekondare si  pasojё e abuzimit  
vokal.Nuk  ёshtё e nevojshme qё 
trauma tё vazhdojё pёr njё  kohё  tё 
gjatё,dhe shpesh shpёrthimi  i  
lezionit me simptomat e tij mund tё 
lidhet  me njё episod tё vetёm tё 
sforcimit  vokal.Gjithashtu polipi 
mund tё shfaqet    pas njё infeksioni 
tё rrugёve tё sipёrme tё  
frymёmarrjes.                                                                 
Patologjia:Pamja patologjike nё 
stadet e  fillimit ёshtё e ngjashme me 
Polip hemorragjik
pamjen e  enjtjeve nodular 
akute.Patologjia  lokalizohet nё 
shtresen e hapёsirёs sё  Reinke tё kordave vokale tё vёrteta.Dёmtimi konsiston nё 
ndryshimin  e stromёs edematoze me zgjerim tё enёve  tё gjakut,me hemorragji dhe 
formim tё indit  fibroz.Mё pas shfaqet degjenerimi  fibrinoid  dhe hialin nё stromёn dhe 
muret e eneve tё gjakut.                                                                                           
Klinika:Ankesa  kryesore ёshtё ngjirja e zёrit e cila ndryshon nё varёsi tё polipit. 
Ndryshimi  i  zёrit mund tё  varijojё nga ngjirja nё afoni  tё  plotё  kur  polipi  prolabon  
ndёrmjet kordave vokale. 
  Shpesh tё sёmurёt kanё ndjenjёn e trupit tё huaj nё fyt dhe vazhdimisht bёjnё
pёrpjekje pёr tё pastruar fytin,por pa efekt.Polipi mund tё shihet nёpёrmjet
laringoskopisё indirekte.Dёmtimi ёshtё i njёanshёm dhe vendoset nё 1/3 e
pёrparme tё kordёs vokale qё korespondon me mesin e pjesёs membranoze
tё kordёs vokale ku amplitude e lёvizjeve vibratore ёshtё maksimale
gjatё fonotraumes. Polipi mund tё jetё i pedunkuluar dhe tё prolabojё
Faqe 12 / 31
nё hapёsirёn glotike. Njё polip i pedunkuluar mund tё duket vetёm nё
fonacion, kur ai ngjitet lart pёrmes hapёsirёs glotike nga rryma e ajrit.
Ngjyra mund tё jetё nga e kuqe e turbullt ose e ndritshme, nё tё zbehtё
ose tё verdhe. Polipi mund te jetё i dyanshёm, por mё shpesh ai
lokalizohet nё njё kordё vokale, ndёrsa pёrballё polipit, nё kordёn tjetёr
vokale, shfaqet njё ``reaksion i vogёl kontakti,,
Trajtimi: I sёmuri duhet tё observohet pёr pak javё dhe gjatё kёsaj kohe
ai duhet tё punojё me logopedistin ( patologu i te folurit). Nё ndonjё rast
polipi mund tё trajtohet vetёm me masa konservative, megjithatё shpesh
ёshtё e nevojshme heqja nёpermjet laringoskopisё direkte nёn anestezi
gjenerale. ( Referenca 6,7,10 )  
   
 POLIPOZA  VOKALE  DIFUZE   
(  EDEMA REINKE ) 
Kjo  patologji   ёshtё   pёrshkruar  pёr  herё  tё  parё  nga  Reinke nё  1897, dhe  prandaj  
quhet  edema  Reinke  ose  degjenerimi  
polipoid  i  kordёs  vokale.Shkaku  
kryesor  i  kёsaj  sёmundjeje  ёshtё  
abuzimi  vokal  i shoqёruar me 
ekspozimin kronik ndaj  irrituesve  
inhalator  siç  ёshtё  duhani.  Gjithashtu 
hypotireoza  e  patrajtuar  mund  tё  
shoqёrohet  me  edemё  tё  kordave  
Edema Reinke vokale  dhe  polipozё  laringeale  difuze. 
Kjo  sёmundje  shfaqet   mё  shpesh  tek   
femrat  me  moshё  mesatare.                                               
 Patologjia:Kordat   vokale  tё  vёrteta   
pёrfshihen nga edema  difuze nё buzёt  e  tyre.Kjo edemё kufizohet  nё  spacium   
Reinke,e cila mbushet me material mukoid,pothuajse pa qeliza,ind fibroz dhe enё gjaku.                     
Faqe 13 / 31
 Trajtimi:Nё tё sёmurёt  tё cilёt ky dёmtim diagnostifikohet nё stadet  e  fillimit,mund 
tё  sjellё pёrmirёsim  vetёm terapia e zёrit dhe mёnjanimi i  inhalantёve  irritues  si  
duhani etj.   Me shfaqjen e bllokimit tё frymёmarrjes ose tek tё sёmurёt qё kёrkojnё  njё  
zё mё tё mirё,  kёshillohet  kirurgjia,gjatё  sё  cilёs  mukoza  edematoze  hiqet  me  
stripping  te  kordёs  vokale.  Gjithashtu   heqja  e  polipeve  mund  tё  bёhet   nёpёrmjet  
njё  inçizioni  paralel  me   buzёn  e  lirё  tё  kordёs  vokale,  sa  mё  lateralisht  
ventrikulit   tё  Morgagnit  qё  tё  jetё  e  mundur,  dhe  nёpёrmjet  tij   bёhet  aspirimi  i 
pёrmbajtjes  polipoide.Gjithashtu heqja mund  tё bёhet nёpёrmjet CO2 lazerit.                            
( Ref.6,7,8)                                         
 VARICET  E  KORDAVE  VOKALE  ( Ectasia microvasculare)                                                                   
Variçet  e  kordave  vokale  janё  rezultat  i  traumave  tё  enёve  tё  vogla  nё  shtresёn  
sipёrfaqёsore  tё  lamina  propria.Pjesa  mё  e  madhe  e  kёtyre  lezioneve  vendosen  nё  
gjysmёn  e  sipёrme  tё  pjesёs  muskulo‐membranoze  tё  kordave  vokale  tё  
vёrteta.Jane  rezultat  i  traumёs   vokale  dhe  gjenden  sidomos  tek  kёngёtaret   
femra.Trajtimi   kryesor  ёshtё   pushimi   vokal  dhe  terapia  e  zёrit.Pёr  pacientёt  qё  
nuk  pёrfitojnё  nga  ky  trajtim  ose  ata  qё  
kёrkojnё   cilёsi  mё  tё  mirё  tё  
zёrit,pёrdoren  teknika  kirurgjikale  si  psh.  
kordotomia  epiteliale  dhe  heqja  e  vazёs  sё  
dёmtuar.( Ref. 7)                                                                             
 
GRANULOMA   E   KONTAKTIT                                            
Granuloma  e  laringut  klasifikohen nё  dy 
grupe,  granuloma  specifike  dhe granuloma  
jospecifike.Granulomat  specifike janё  tё  rralla  dhe  pёrfshijnё  granulomat  nga  
tuberkulozi  dhe  sifilizi.Granulomat  jospecifike  janё  granulomat  e  
kontaktit.Granuloma  e  kontaktit  ёshё  pёrshkruar  pёr  herё  tё  parё  nga  Chevalier  
nё  1928.Granuloma  e  kontaktit  ёshtё  njё  masё  e  kuqe  e  vendosur  nё  anёn  
mediale  tё  proçeseve  vokale  tё  kartilagos  aritenoide.Histologjikisht  granulomat  e  
Faqe 14 / 31
Granuloma e kontaktit
kontaktit  janё  granuloma pyogjenike  qё  konsistojnё  nё  infiltracion   inflamator  
kronik  me  neovaskularizim  dhe  fibrozё  tё  mbuluara  nga  epitel  skuamoz.                                           
 
  Etiologjia:                                                                                                                                                                
•Intubacioni                                                                                                                                                        
•Abuzimi  vokal                                                                                                                                                      
•Refluksi  laringofaringeal                                                                                                                          
•Idiopatike                                                                                                                                                               
Faktorё qё kontribojnё nё zhvillimin e  granulomёs janё alergjia dhe infeksionet.      
 
                                                                                                                                                                                    
Nga ana klinike paraqet : 
•Ngjirje zёri tё shkallёve tё ndryshme                                                                                                              
•Kollё                                                                                                                                                                        
•Dhembje  fyti                                                                                                                                                         
•Ndjesia e njё trupi tё huaj  nё  fyt dhe pёrpjekje pёr ta pastruar atё 
Gjatё  anamnezёs  duhet  kёrkuar  historia  e  intubimit, duke  pёrfshirё  edhe  
intubimin  nazogastrik,refkuksin,abuzimin  vokal .Duhet  pyetur  gjithashtu  pёr  
karakteristikat  pulmonare  si  kolla  kronike  apo  pёrdorimi  i  inhalantёve. 
Mjekimi  ёshtё  me  preparate  antirefluks  tё  shoqёruara  me  terapinё   e  zёrit.Nё  
rastet  e  dёshtimit  tё  mjekimit  medikamentoz  bёhet  heqja  kirurgjikale.Rekurencat  
janё  tё shpeshta,nё rreth 37‐50 % tё  rasteve.Ky  mjekim duhet   bёrё  para  shfaqjes  sё  
komplikacioneve  tё  cilat  mund  tё  jenё:   
Faqe 15 / 31
• Obstruksioni i rrugёve tё frymёmarrjes  
•Gjakёrrjedhja( zakonisht e pakёt )
•Fiksimi i kordave vokale
•Stenoza laringeale posteriore ( Referenca 9,11)
LEZIONET KISTIKE TE KORDAVE VOKALE 
 Janё  2  tipe   te  kisteve  qё  mund  tё  gjenden   brenda  kordave  vokale :kistet  nga  
retensioni  i  mukusit  dhe  kistet  epidermoide.Ata  janё  gjetur   brenda  hapesirёs  
Reinke  nё   kordat  vokale.Si  kistet  e  lokalizuara  nё  struktura  tё  tjera  anatomike,  
kistet  nga  retensioni  i  mukusit   pёrmbajne  mukus  dhe  rrjedhin   nga  bllokimi  i  
duktuseve  tё  gjendrave   mukoprodhuese,  ndёrsa  kistet  epidermoide janё   tё   
mbushura  me  copёza   keratine.Kistet  epidermoide mendohet   se  formohen  nga  
bllokimi  i  qelizave  epiteliale  brenda  lamina  propria  nga  fonotrauma. Ashtu si edhe 
lezionet  e  tjera  tё   kordave   vokale, lezionet  kistike  tё  kordave  vokale  mund  tё   
shfaqen  me  ngjirje  zёri dhe  disfoni  tё  shkallёve  tё  ndryshme.Rrallё  japin  
stridor,ndjesinё  e  njё  trupi  tё  huaj  nё  fyt,  disfagi. Nganjёhere  kistet  vokale  mund  
tё  jenё   shkak  i  anomalive vetёm  gjatё   tё  kёnduarit,  me  efekt  tё  vogёl   ose  pa  
efekt  fare  gjatё  tё  folurit 
Kistet e kordave vokale zakonisht diagnostifikohen me laringoskopi me
fibra optike . Videostroboskopia ёshtё gjithashtu njё mjet diagnostik i
rёndesishёm pёr kistet e kordave vokale. Mukoza mund tё paraqitet me njё
valё


Use: 0.0393