• OKVIRNI NASTAVNI PLAN I PROGRAM za prvi razred devetogodišnje ...


  •   
  • FileName: LinkClick.aspx?fileticket=Q5M6BWW1HHw=&tabid=114 [read-online]
    • Abstract: Reforma sistema odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini zahtijeva promjene u ... (kao priprema za život i kao osnova za nastavak školovanja u srednjoj ...

Download the ebook

OKVIRNI NASTAVNI PLAN I
PROGRAM
za prvi razred devetogodišnje osnovne škole
Decembar, 2009. godine
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Nakon provedene evaluacije okvirnih nastavnih planova i programa za prvu trijadu,
usvojene su određene korekcije tako da Okvirni nastavni plan i program za 1. razred
devetogodišnje osnovne škole ima sljedeći sadržaj:
Sadržaj
Uvod...............................................................................................................3-6
Okvirni nastavni plan za 1. razred devetogodišnje škole...............................7
Nastavni planovi obaveznih predmeta...........................................................8
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost................................................9-16
Matematika...................................................................................................17-24
Moja okolina................................................................................................25-32
Muzička kultura...........................................................................................33-42
Likovna kultura............................................................................................43-48
Tjelesna i zdravstvena kultura......................................................................49-57
Vannastavne aktivnosti.................................................................................58-61
Predpostavke za realizaciju svih programa...................................................61-62
Smjernice za praćenje i opisno ocjenjivanje postignuća učenika.................63-64
2
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
UVOD
Reforma sistema odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini zahtijeva promjene u
svim važnim segmentima tog sistema: promjenu nastavnih planova, osmišljeniji izbor
sadržaja programa, usmjeravanje pažnje na sadržaje koji su važni u temeljnom obrazovanju
(kao priprema za život i kao osnova za nastavak školovanja u srednjoj školi), promjenu
metoda rada u nastavnom i vannastavnom radu, poboljšanje kvaliteta komunikacije među
svim učesnicima odgojno-obrazovnog procesa. Reforma bi u prvi plan morala staviti
dječiju dobrobit, dobrobit zajednice, humaniziranje škole i razvijanje senzibiliteta u
pristupima djetetu.
S obzirom na činjenicu da je svaka reforma dugotrajan proces, potrebno je mnogo
obazrivosti i postupnosti u uvođenju promjena. Prije svega valja procijeniti šta će svaki korak
u reformi izazvati u školi, među nastavnicima, djecom, roditeljima. Treba sačuvati naša
dosadašnja pozitivna pedagoška iskustva, vrijedne elemente ukupnog pedagoškog naslijeđa,
ali i prihvatiti ideje iz svijeta (kojih nije malo), a koje poboljšavaju kvalitet sistema odgoja i
obrazovanja. U svemu je važno imati kriterij selektivnosti s obzirom na već evidentne
spoznaje da su se neki modeli organizacije nastavnog rada pokazali uspješnijim i
prihvatljivijim od drugih modela. Nužno je naći mjeru između novog i onog što je već dobilo
pozitivnu potvrdu u školama. Treba imati na umu ukupne efekte promjena: da li će zbuniti,
dezorijentirati, izazvati otpore, ili će od početka pridobiti za saradnju i motivisati da svi
učesnici reforme i sami prihvate promjene s ciljem da mijenjaju odgojno obrazovni proces,
ali utiču i na kvalitet življenja. Već je naglašeno da smo se opredijelili za pristup koji
podrazumijeva oprez i obazrivost jer je nedopustivo eksperimentisati na djeci koja su
najdragocjeniji resurs svake zemlje. Izabrali smo pristup koji obezbjeđuje realizaciju
potrebnih priprema za uvođenje promjena, koji neće izazvati poremećaje u školama, a to znači
da smo krenuli od uvođenja promjena na samom početku školovanja i u prvoj godini samo u
prvom razredu. To znači da se promjene odnose na generaciju upisanih učenika u školskoj
2004/2005.godini. Reforma će pratiti ovu generaciju. To je prilika da se lagano i sistematično
uvode promjene posredstvom priprema onih koji će te promjene realizovati.
Sama činjenica da šestogodišnje dijete postaje školskim obveznikom za sobom
povlači promjenu svih važnih segmenata odgojno-obrazovnog procesa. Ne može biti riječi o
prilagođavanju ranijih programa, preuzimanju ili bilo kakvim drugim vidovima improvizacije.
To su novi sadržaji prilagođeni karakteristikama šestogodišnjeg djeteta. Mišljenje djeteta na
ovom uzrastu je konkretno, interes prema igri i svim vidovima komunikacije veoma naglašen,
dijete je otvoreno i radoznalo, vlada usmenim govorom u obimu koji obezbjeđuje
komunikaciju i u nekim se aspektima govora približava govoru odraslih. Predstoji rad na
finijim aspektima jezika i govora. To je vrijeme koje daje mogućnost korekcija. Vrijeme do
desete godine smatra se najpogodnijim za učenje jezika, ali i za usvajanje svih bitnih
sadržaja. I na fizičkom planu dijete doživljava intenzivne promjene, rast i razvoj.
Neadekvatna briga može izazvati probleme u razvoju, dovesti do deformiteta. Na tim
osnovama razvijaju se novi programi za razrede koji slijede. Neuvažavanje kontinuiteta u
odgojno-obrazovnom procesu neminovno vodi frustracijama učenika, ali i nastavnika i
roditelja. Osnovna karakteristika školskog rada jeste ozbiljnost u pristupu i odgovornost
prema zajednici, profesionalna kompetencija, mogućnost anticipacije cilja, planski i
organizovan pristup realizaciji svih segmenata koji vode ostvarenju tog cilja, razumijevanje
filozofije odgoja i obrazovanja.
Izradi Nastavnog plana i programa za prvi razred devetogodišnje osnovne škole
prethodile su važne aktivnosti: izrada i usvajanje Koncepcije devetogodišnjeg obaveznog
3
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
odgoja i obrazovanja, usvajanje Okvirnog zakona i kantonalnih zakona o osnovnom odgoju i
obrazovanju.
Nastavni plan i program pojedinih nastavnih predmeta zasnovan je na temeljnim
principima Koncepcije, definisanom globalnom cilju i specifičnim ciljevima, i posebno na
očekivanim rezultatima učenja.
U Koncepciji je istaknuto da su rezultati izučavanja svih programa:
• Učenička pismenost u širem smislu riječi (čitanje i pisanje, numerička i informatička
pismenost, medijska kultura);
• Posjedovanje ličnih vještina (mogućnost donošenja odluka, sposobnost uspješnog
nošenja s teškoćama u životu, briga o vlastitom zdravlju i zdravlju drugih, razvijenost
pozitivnih navika, human odnos prema svakom živom biću;
• Spremnost učenika za prihvaćanje uloge odgovornog građanina (koliko cijeni kulturu
i običaje drugih ljudi, koliko zastupa jednakost i pravdu, koliko utiče na atmosferu
mira i tolerancije u zajednici);
• Sposobnost kritičkog mišljenja i uspješnog rješavanja problema;
• Razlike na nivou postignuća na početku i na kraju devetogodišnjeg odgoja i
obrazovanja;
• Sposobnost pozitivne komunikacije;
• Jasna predstava o značaju nauke i tehnologije u savremenom životu;
• Ovladavanje osnovnim znanjima dva strana jezika.
Svemu treba dodati estetsku dimenziju, likovnu i muzičku pismenost i sposobnost
pojedinca da zna napraviti izbor u skladu s kriterijima lijepog u svim sadržajima.
Najvažnije promjene koje donosi reforma osnovne škole:
• Upis u školu djece mlađe hronološke dobi (sa 5, 5 godina), polazak u školu sa 6
godina;
• Osnovna škola traje devet godina (a ne osam);
• Novi Nastavni plan i program za sve razrede, od I do IX razreda;
• Temeljna znanja i vještine bit će u funkciji globalnog razvoja i globalnih interesa;
• Naglašenije afirmisanje novih i fleksibilnijih metoda učenja koje mijenjaju poziciju
učenika u nastavi;
• Osnovna škola je obavezna i neselektivna za svu djecu bez obzira na razlike u
sposobnostima.
• Djeca s blažim smetnjama u razredu bit će integrisana u redovna odjeljenja;
• Povećana je odgovornost škole, nastavnika i svih zaposlenih, kao i zajednice u kojoj
škola djeluje;
• Obaveze su jasno naznačene;
• U devetogodišnjoj školi ostvarit će se bolja veza sadržaja koji su predmet izučavanja
sa iskustvenim, životnim sadržajima i bit će u funkciji pripremanja za odgovoran i
svrsishodan život ;
• Devetogodišnja osnovna škola obezbijedit će temeljna znanja i vještine za uspješan
nastavak školovanja u srednjoj školi;
• Visokoškolsko obrazovanje za sve profile nastavnika i uspostavljanje balansa u
zastupljenosti stručnih, te didaktičko-metodičkih i pedagoško-psiholoških sadržaja u
edukaciji nastavnika.
4
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Programski sadržaji nastavnih predmeta koji se izučavaju u prvom razredu
devetogodišnje osnovne škole obezbjeđuju:
• Osnovna znanja, vještine, navike i vrijednosti kao osnovu za izučavanje ovih
predmeta u drugom razredu
• Specifične sadržaje i znanja vezana za lokalnu zajednicu
Nastavni plan i program svakog nastavnog predmeta sadrži ove dijelove:
• Uloga i značaj nastavnog predmeta
• Cilj izučavanja,odgojno-obrazovni ciljevi
• Sadržaji
• Očekivani rezultati učenja
• Indikatori ospješnosti
• Objašnjenja i didaktičko-metodičke napomene
• Smjernice za praćenje napredovanja učenika, procjenjivanje nivoa postignuća
U skladu s Koncepcijom devetogodišnjeg obaveznog odgoja i obrazovanja, nastavni
planovi i programi kantona sastoje se od:
a) Općeg dijela - zajedničke jezgre
b) Posebnog dijela - lokalne komponente
• Zajednička jezgra
Zajednička jezgra je sadržaj pojedinih nastavnih predmeta bez koje predmet ne može
postojati (primjerena uzrastu učenika), pojam koji daju identitet nastavnom predmetu. Tu su i
sadržaji koji obezbjeđuju kvalitetnu i korektnu informaciju o onima koji su pored nas i sa
nama (umjetnička, naučna, tehnička ostvarenja, rezultati u kulturi i kulturnom naslijeđu,
običaji). Zajednička jezgra obezbjeđuje transparentnost unutar školskog sistema i programa
u različitim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini, na osnovu
koje postoji mogućnost promjene škole bez problema, koji mogu biti izazvani prevelikim
razlikama u nastavnim planovima i programima.
Pri odabiru sadržaja vodilo se računa o sadržajima prvog razreda devetogodišnje
osnovne škole u Republici Srpskoj.
Važno je istaći da se pri odabiru sadržaja općenito vodilo računa da oni budu što više
uporedivi i kompatiblini sa sadržajima učenja u zemljama Evropske zajednice na tom nivou
obrazovanja.
• Lokalna komponenta
Ovaj dio programa daje mogućnost školama, općinama i kantonima da razviju
vlastite programe, birajući sadržaje i područja učenja.
Za izradu ovog nastavnog plana i programa korištena je sljedeća metodologija:
- sadrzajna i vremenska raspodjela programskih sadržaja po pojedinim nastavnim
predmetima, oblastima i temama
- određeni su opći ishodi učenja u osnovnoj školi i u okviru toga, ishodi učenja svakog
nastavnog predmeta na kraju prvog razreda;
5
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
- date su smjernice za organizaciju nastave i strategije učenja, kao i praćenja i ocjenjivanja
učenika
- određeni su indikatori uspješnosti za svaki predmet
6
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Prijedlog modela
OKVIRNI NASTAVNI PLAN ZA PRVI RAZRED
DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
REDNI SEDMIČNI BROJ GODIŠNJI BROJ
BROJ OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI NASTAVNIH NASTAVNIH
ČASOVA ČASOVA
1. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 3 102
2. Matematika 2 68
3. Moja okolina 2 68
4. Muzička kultura 2 68
5. Likovna kultura 2 68
6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 68
UKUPNO: 13 442
Izborni, fakultativni predmeti
7. Vjeronauka
Vannastavne akrtivnosti
Dopunski programi
UKUPNO OPTEREĆENJE UČENIKA:
Napomena: Broj nastavnih časova za vjeronauku, vannastavne aktivnosti, dopunske
programe, eventualno neki novi predmet (izborni, fakultativni) odredit će se na lokalnom
nivou, u skladu s mogućnostima o kojima je riječ u Koncepciji.
7
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
NASTAVNI PROGRAMI OBAVEZNIH NASTAVNIH PREDMETA
Programi obaveznih nastavnih predmeta:
- Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
- Matematika
- Moja okolina
- Muzička kultura
- Likovna kultura
- Tjelesna i zdravstvena kultura
Programi izbornih nastavnih predmeta:
- Vjeronauka
- Vannastavne aktivnosti
- Dopunski programi
8
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI
JEZIK I KNJIŽEVNOST
9
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I
KNJIŽEVNOST
(102 nastavna časa)
Globalne naznake dinamike usvajanja elementarne pismenosti
Radi orijentacije u kreiranju sadržaja nastavnih programa svih nastavnih
predmeta, ponuđen je raspored usvajanja sadržaja jednog i drugog pisma.
Prvo polugodište Drugo polugodište
Razvoj govora Usvajanje velikih i malih
I štampanih slova, ščitavanje
Priprema za usvajanje RAZRED i čitanje (pravilnost i
štampanih slova latinice razumijevanje pročitanog)
Usavršavanje tehnike i Vježbe čitanja (pravilnost,
logike čitanja u okviru razumijevanje,
latiničnog pisma II brzina),uvođenje elemenata
izražajnosti
Usavršavanje tehnike pisanja
Usavršavanje tehnike i Usvajanje štampanih slova
logike čitanja ćirilice,vježbe ščitavanja i
III čitanja (pravilnost čitanja i
razumijevanje)
Vježbe izražajnog i stvaralačkog Korektno samostalno čitanje
čitanja i izražavanja u okviru tekstova štampanih latinicom
latiničnog pisma; Dalji rad na svim aspektima i
Korektno samostalno čitanje
tekstova štampanih latiničnim
IV kvalitetima čitanja tekstova
štampanih ćiriličnim pismom
pismom Usvajanje pisanih slova
Usavršavanje tehnike čitanja u ćirilice
okviru ćiriličnog pisma
10
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
ULOGA I ZNAČAJ
Jezik je važan činilac u razvoju svakog ljudskog bića. Ima posebno naglašenu
informativnu i komunikativnu vrijednost jer je zajednički za ljude koji žive u određenoj
zajednici. Govor je aktivnost komunikacije pomoću jezika.
Razvoj dječijih govornih sposobnosti moguće je posmatrati u kontekstu usvajanja
jezika. Govor se razvija govorom. Posredstvom programskih sadržaja ovog nastavnog
predmeta razvijamo jezično osjećanje učenika, korektno vladanje rečenicom, razvijamo
gramatičko-pravopisne aspekte i uvodimo ih u različite oblike usmenog i pismenog
izražavanja.
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost kao nastavni predmet je sistem jezičkog i
književnog znanja. Program nastave jezika uključuje sadržaje nastave gramatike, pravogovora
i pravopisa, sadržaje usmenog i pismenog izražavanja. Program nastave književnosti sadrži
književna djela, osnove teorije književnosti i samostalno, izvanškolsko čitanje.
Jezik ima obrazovnu, odgojnu, funkcionalnu, komunikacijsku funkciju, ali je i moćno
sredstvo djelovanja na pojedinca, grupe i zajednicu u cjelini.
Na funkcionalnom nivou jezik i govor utiču na psihološke i lingvističke sposobnosti:
zapažanje i imenovanje bitnih elemenata, mogućnost poređenja, diferencijacije, pojmovnu
distinkciju, uopštavanje, zaključivanje.
U prvom razredu bavimo se govorom djeteta i dalje radimo na razvijanju pojedinih
kvaliteta usmenog govora.
Brojni su činioci koji utiču na kultivisanje govora: nivo govorne razvijenosti (kvalitet
diskriminacije glasova i artikulacije, razvijenost i bogatstvo rječnika), prisustvo govornih
smetnji i poremećaja, kvalitet govora u razredu i ukupnom okruženju, razvijenost
individualnih programa, izbor sadržaja koji poticajno djeluju na govorni razvoj. Govor je u
osnovi komunikacije i ukupnog učenja. Važno je znati da nastava bosanskog, hrvatskog,
srpskog jezika daje osnovna znanja iz jezika i književnosti, osnovnu pismenost u gramatičko-
pravopisnom, stilskom, sadržajnom i kompozicijskom smislu.
Ta znanja utiču na uspjeh u učenju i drugih nastavnih predmeta. Čitanje je sredstvo i
metoda učenja. Ako dijete ima problema sa čitanjem – sigurno će se to odraziti na njegova
postignuća u svim nastavnim predmetima. A neuspjeh obeshrabruje i rađa nove neuspjehe.
Nastavu čitanja i pisanja nužno je posmatrati u kontekstu ukupnog napredovanja učenika i
posvećivati joj onoliko pažnje koliko stvarno utiče na osvješćivanje smisla stalnog učenja.
Čitanje i učenje su u osnovi komunikacije i sami su komunikacija. Samo pismen čovjek
može djelovati efikasno, živjeti sa svrhom, radošću, punoćom i mudrošću.
11
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
O D G O J N O-O B R A Z O V N I C I LJ E V I U I RAZREDU
PSIHOMOTORIČKO
SPOZNAJNO PODRUČJE AFEKTIVNO PODRUČJE PODRUČJE
Z N A NJ A Vještine i Stavovi , In teresi
sposobnosti vrijednosti usmjereni
Šta čujem, a šta -rukovanje priborom
vidim?
Sposobnost -život je prema : za pisanje i crtanje
(glasovi i vrijednost
pravilnog
zvukovi, -knjizi i znanju
i smislenog
predmeti -znanje je (čitanju i -položaj tijela pri
govora
i bića) važno sadržajima koje čitanju i pisanju
Sposobnost
nudi knjiga )
pravilnog i jasnog
Slovo–glas -pismenost je
izražavanja
Sposobnost važna -koordinacija
Riječ-slog za pojedinca i pokreta šake i
posmatranja i
zajednicu -lijepom u svim prstiju, kao i pokreta
zapažanja bitnih
Riječ –rečenica (čitanje mi je sadržajima, očiju
elemenata
potrebno da posebno
Poznavanje Sposobnost analize bih u jeziku
štampanih i sinteze mogao učiti iz i književnosti)
slova latinice knjiga, a - gipkost pokreta
Sposobnost pisanje i estetika
Ovo je priča klasifikacije da bih kazao -ljepoti rukopisa
elemenata šta kazivanja
Ovo je pjesma mislim u (usmena i pisana
Praćenje toka pisanoj forma )
Lik u priči događaja formi) -brzina i tačnost u
u priči prepoznavanju
Ovo je dobro, -i iskustvo je -vlastitom oblika, struktura
a ovo nije dobro Uočavanje važnih važno u učenju napredovanju boja
ponašanje zato pojedinosti
što…. -priroda je -klasifikacija slova,
Uočavanje likova otvorena -kreativnom
slogova, riječi
Šta treba i njihovih osobina knjiga izrazu
zapamtiti iz koje mogu
Sposobnost -čujem –pišem
učiti -potrebi učenja
Zašto je nešto zamišljanja situacija o načinima
lijepo, a nešto i ponašanja učenja -poručujem
-vrline
nije lijepo simbolom, crtežom,
ispravnog
u sadržaju, Sposobnost -prema kretnjom
ponašanja
postupku? pravilnog i jasnog /sklad misli, poboljšanju
izražavanja kvaliteta -mimika, gest,
riječi i djela/
Riječ-značenje komunikacije pantomima,
Uočavanje slijeda, govorom neverbalna
-nadzor nad
Izbor riječi i prvo, drugo.. komunikacija
govorom
rečenica sastavljanje -istraživanju, u funkciji
i ponašanjem
Prihvatljivo, plana traženju poruke
neprihvatljivo -disciplina kreativnijih
u govoru Sposobnost rješenja -pravim slova od
-odgovornost
zaključivanja plastelina, gline,
-marljivost
Ovo govori Sposobnost izrezujem iz novina
-poštenje
pisac,a ovo samoevaluacije i -istinoljublje,
lik iz priče evaluacije pravdoljublje
12
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Komunikacijski Nastavna sredstva
Specifične Oblici jezičke i postupci
metode i postupci socijalne Slike predmeta, bića,
komunikacije Slušanje govora pojava
Glasovna analitičko i čitanja
-sintetička metoda Rad u grupi, ja s Slušamo glasove u prirodi Slike događaja
drugima i oponašamo
Globalna metoda i drugi sa mnom Crteži
Slušam, pamtim i znam
Kombinovana Rad u paru Niz slika koje
Slušam, doživljavam
metoda predstavljaju događaj
Kooperativni rad Izražavam riječima
Grupna obrada Ilustrovana razredna
slova Frontalni rad Slušam i izražavam slovarica
pokretom
Monografska obrada Individualni rad Razgovor Razredna slovarica
slova bez ilustracija
(povremeno: u Individualizovani rad Imitacija
usvajanju slova Individualne
složenije grafičke Igraonice–maštaonice Igranje uloga slovarice
strukture, predaha Pričanje
nakon usvajanja više Igraonice-radionice Aplikacije
od 15 slova, u radu s Prepričavanje
djecom sa posebnim Igraonice- pričaonice Slogovnice
potrebama, Opis (perceptivni i
doživljajni nivo),
u individualnom Individualni programi dodir mi kaže, Kartoni riječi
programu) u učionici za sve osjećam , to mi liči na…
Filmovi
Igra kao situacija,
postupak i sredstvo Glina, plastelin
13
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
PROGRAMSKI SADRŽAJI
Jezičko izražavanje (slušanje, govor i čitanje )
Vježbe slušanja uzornog književnog govora, čitanja, pripovijedanja; prepoznavanje i imenovanje
predmeta i bića, zapažanje osobina; vježbe diskriminacije glasova; vježbe artikulacije.
Razvijanje jezičkog osjećaja djece posredstvom spontane (nenamjerne) imitacije, svjesne (namjerne)
imitacije, organizovanih usmjerenih imitacija, stvaralačke primjene (prepoznavanje i oponašanje
glasova i zvukova, ritma), neverbalna komunikacija (gest, mimika, pantomima u komunikaciji i
igranju uloga).
Razvijanje sluha za gramatičku ispravnost govora; uočavanje značenja riječi; razmišljanje o
značenjima riječi; riječ i promjena konteksta.
Bogaćenje rječnika, razvoj jezičnog stvaralaštva (pričanje, razgovor, rekreativni razgovor, opis,
dramatizacija, slika događaja kao podsticaj, niz slika (vježbe tipa: Tišina mi je rekla; Muzika mi je
šapnula; stvaranje priče naizmjeničnim učešćem nastavnika i učenika; Ja sam voditelj i upoznaću vas;
Sjedimo u krugu, mikrofon je moj i reći ću nešto lijepo o mom drugu, drugarici).
Razvijanje spontanosti govora (memorisanje i reprodukcija stihova, zagonetki, pitalica, brzalica).
Poticanje i razvijanje stvaralačke mašte i stvaralačkog mišljenja radi praćenja napredovanja u
govoru, uspjeha u samostalnom sastavljanju rečenica, teksta, u dikciji (Novo ime za dan, noć, olovku,
knjigu, drvo, cvijet; Da sam vjetar; Poželim da vjetar odnese zauvijek; Želim da).
Razumijevanje sadržaja rečenica, teksta, besmislenih iskaza i besmislenih književnih tekstova,
uspostavljanje logike u iskazima, pričama. Transformacija smislenog u besmisleni iskaz i obrnuto.
Transformacija smislenog iskaza u besmisleni iskaz i obrnuto.
Humorističko pričanje, prepoznavanje elemenata vedrine, smijeha, šale u priči, iskazu.
Vježbe stvaralačkog slušanja ( izbacio bih iz priče, pozvao bih u priču, promijenio bih kraj priče,
slušao sam i «vidim», zapamtio-ilustrujem).
Kritičko slušanje: Nije tako u priči; Nije to rekao; Priča ne počinje tako;
Podsticaji kognitivnom, jezičkom, emotivnom i kreativnom razvoju: sadržaji posredne i neposredne
stvarnosti, posebno sadržaji književnih tekstova
Grigor Vitez: Gitara jesenjeg vjetra; Nasiha Kapidžić-Hadžić: Lutke u školi; Vesna Parun: Uspavanka
za ježa;
Zehra Hubijar: Zeko i djeca; Gvido Tartalja: Kratkotrajna škola; Luko Paljetak: Gramatička česma;
Narodna priča: Zekina kućica; Bosiljka Letić – Fabri: Jesen
Filmske priče za djecu, TV emisije su poticaji i sredstva u realizaciji svih sadržaja.
Priprema za usvajanje štampanih slova
Predvježbe za usvajanje velikih i malih štampanih slova latinice, ščitavanja i čitanja
Predmet- slika – riječ, riječ – glas; glasovna analiza riječi (glas na početku, na kraju i u sredini riječi);
Razvijanje fonematskog sluha i fonematskog kapaciteta. Riječ-rečenica (rečenica ima dvije riječi, tri
ili više riječi). Riječi (duže i kraće, broj glasova). Rečenice (zamjenjujemo riječ u rečenici, a da
rečenica ne promijeni smisao); upitne, uzvične i izjavne rečenice i pisanje riječce “LI” (učenici se
14
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
samo pojmovno trebaju upoznati sa upitnim, uzvičnim i izjavnim rečenicama te sa pisanjem riječce
“LI”); usvajanje štampanih slova latinice (veliko i malo slovo na istom nastavnom času). Ščitavanje
i pokušaji čitanja riječi, rečenica, kraćeg teksta (pravilnost razumijevanje pročitanog, reprodukcija
pročitanog na osnovu detaljnih pitanja u usmenoj formi, ilustrovanje). Razvijanje sposobnosti
povezivanja riječi u smislene cjeline (rečenice, nizove rečenica, kraće tekstove); zamjena riječi u
rečenici; dopunjavanje rečenica, teksta; vježbe s kartonima riječi; grupisanje riječi oko izbarane riječi
(ŠKOLA, a druge riječi su nebo, more, knjiga, učenje, oblak, zeko, uspjeh, radost, briga, pjesma, jato,
livada, djeca…); objašnjenja: zašto je ta riječ uz riječ ŠKOLA; čitanje kraćih rečenica; uspostavljanje
logičkog slijeda u poremećenom slijedu rečenica; čitanje kraćih tekstova; šta sam zapamtio?
Čitam. Zapamtio sam ko nije dobar u priči.
OČEKIVANI REZULTATI
Smanjit će se razlike među djecom u pogledu prethodnih postignuća.
Usvajanje pojedinih segmenata elementarne pismenosti (pravilan govor, mogućnost
analitičko-sintetičkog pristupa riječima i rečenicama, poznavanje štampanih slova latinice,
ščitavanje i čitanje riječi i rečenica, razumijevanje pročitanog i mogućnost reprodukcije).
Poboljšat će se sposobnosti artikulacije i ukupnog kvaliteta govora (u međusobnoj
komunikaciji i u vježbama reprodukcije, odnosno produkcije sadržaja).
Ovladat će glasovnom analizom riječi. Poboljšat će se fonematski sluh i fonematski kapacitet.
Usvojit će štampana slova latinice, čitati i razumjeti pročitano u skladu s individualnim
razvojem i mogućnostima učenja.
Obogatit će rječnik u kvantitativnom i kvalitativnom smislu. Stvarat će nove riječi.
Očekivani rezultati su istovremeno i nastavni ciljevi.
INDIKATORI USPJEŠNOSTI
Koliko djeca doživljavaju školu kao svoj drugi dom, raduju se, maštaju i stvaraju; da li je uočljivo
napredovanje učenika u usvajanju znanja i vještina navedenih u definisanim ishodima učenja: učenici
uspješnije govore i komuniciraju; ispoljavaju interes prema knjizi i znanju, žele učiti; Znaju slova,
pravilno čitaju jednostavnije riječi i rečenice, razumiju pročitano.
Spretniji su u rukovanju priborom za crtanje i pisanje, brži su u reakcijama, bolje razumiju
nastavnikova pitanja, napomene, objašnjenja. Radoznali su.
Razlike između inicijalne i finalne slike o znanjima, vještinama i ukupnim postignućima učenika je
indikator uspjeha i nastavnikovog profesionalnog umijeća.
DIDAKTIČKO-METODIČ


Use: 0.0261