• Dale barneskole: En skole for livet – med muligheter for alle!


  •   
  • FileName: c3a5rsplan-2-trinn-2011-2012.pdf [read-online]
    • Abstract: Dale barneskole: En skole for livet – med muligheter for alle!Årsplan 2. trinn. Skoleåret 2011-2012UKE TEMA MÅL NORSK RLE MATEMATIKK NATURFAG SAMFUNNSFAG KUNST OG ENGELSK MUSIKK MAT OG GYM UTESKOLE

Download the ebook

Dale barneskole: En skole for livet – med muligheter for alle!
Årsplan 2. trinn. Skoleåret 2011-2012
UKE TEMA MÅL NORSK RLE MATEMATIKK NATURFAG SAMFUNNSFAG KUNST OG ENGELSK MUSIKK MAT OG GYM UTESKOLE
HÅNDVERK HELSE
34 SKOLE- Bli vant til skole Vi repeterer Etikk og Antallstrening Regler i Tegne/farge fra Sanger Brette Bevegelses Lek i naturen
START igjen. lydene vi har filosofi: 0-20 klasserommet, ferien melke- leker
Ta vare på lært. Livet Numbers Musikkstund kartong. Antallsleker
VENNER vennskapet med Å leve 1-12
gamle og nye Arbeidsbok 1 Sammen Tallet 10 Ordensregler og Samlingsstund Rydde etter Ball- Rutiner for
klassekamerater Tiervenner elevråd Fingerhekling/ How old måltid aktiviteter turgåing
Være hyggelige Leseboka Tiervennsang Tvinning are you?
mot hverandre Regler i lek Lager Bolla How Ansvars- Gym
Repetere og Skriveboka Konkreter Pinnsvin av many..? oppgaver Nappe haler
automatisere (penger, fingerheklingen Two plus i klassen Naturfag
antall 0-20 Finskriftboka staver og Regler i trafikken one is
terninger) three. Vi lager Matematikk
Jeg kan skrive Samtaler Demokrati . mat ute
tallene 0-20 Begreper Antallstrening Se på skilt
35 REGLER Jeg kan vise Hva betyr..? Havregrøt
36 tallmengden Tallinje
0-20 med
konkreter
Større enn
Jeg kan dele tall Mindre enn
som er mindre Flere
enn 10 i to Færrest
grupper
Jeg kan alle store
og små
bokstaver
Jeg kjenner til
tallene opp til ti
på engelsk
Jeg vet hvor
bokstavene skal
stå i
bokstavhuset
Jeg vet hva en
regel er
Dale barneskole: En skole for livet – med muligheter for alle!
UKE TEMA MÅL NORSK RLE MATEMATIKK NATURFAG SAMFUNNSFAG KUNST OG ENGELSK MUSIKK MAT OG HELSE GYM UTESKOLE
HÅNDVERK
37 HUSDYR Jeg kan alle Alfabetet Å være høflig Tallene 0 - 20 Å stemme
38 store og små Vokalene Tallinje Husdyr Bladtrykk Numbers Sanger av Regler, skikk Ball- Samler løv
39 bokstaver Avskrift Ordene våre Test deg selv Can you Alf og bruk Aktiviteter og legger i
Partall Meieri count Prøysen press
Jeg kan bruke p-b Oddetall Dyrebilder av to…?
tallinja når k-g I familien Slakteri Collage How Regler i lek Balanse, matte
jeg regner t-d passer vi Største og many…. Vi lager
på minste tall Matplanter are mat på bål
Jeg kan skrive jeg hverandre Maler med there? Melke- Kanonball
alfabetet meg, Antall Test deg høstfarger Samlings- Bretting
deg, Mengder selv. stund Måle
Bli flink til å seg Telle og ordne Colours Høyre/venstre avstander i
holde ro. tallene opp til Black Grønnsak- skolegården
20 Orange suppe
Være god på Leselyst Skrive tallene Pink Musikk-
samarbeid. opp til 20 White stund
Ukas ord Brown Leke
Jeg kan fargene Pluss og minus sammen
på engelsk: Begreper What
orange, pink, colour Se etter
black,brown Lese is..? høsttegn,
Red, blue, skilt m.m.
green,yellow Avskrift
Jeg vet hva et Friskriving
husdyr er.
Jeg kjenner til
noen husdyr. Vi skriver
eventyr
Jeg vet hva et
meier og
slakteri er.
Jeg kjenner til
noen
matplanter
40 Høst-
ferie
Dale barneskole: En skole for livet – med muligheter for alle!
UKE TEMA MÅL NORSK RLE MATEMATIKK NATURFAG SAMFUNNSFAG KUNST OG ENGELSK MUSIKK MAT OG HELSE GYM UTESKOLE
HÅNDTVERK
41 EVENTYR Jeg kan lese og Vi skriver Jøde- Pluss og minus Eventyr
skrive tall opp til eventyr dommen: Sansene Overtro Tegning Fruit and Samlings- Hund og Lytter etter
42 20 Statistikk Sagn Berries stund hare lyder i
43 SANSENE Telle og ordne Trollord Sabbat Øyet Myter Eventyr- naturen
44 tall opp til 20 Lengdemåling tegninger FN-dagen Ballaktivite
45 Jeg vet hva et Setninger Høytiderog Øret Test deg selv The ter og Lukter ute
46 nabotall er leve-regler Repetisjon weather stafett Ser og prater
Avskrift Tunga om fargene i
Jeg vet hva Rosh Bevegelses- naturen
partall og Lese hashana Nesa leker
oddetall er Ser på trær –
Ukas ord Å få navn Musikk- Løvtrær og
Jeg kan tier Test deg selv stund bartrær
vennen, Friskriving Opp- Apparater
Vet hva null Leselyst summering Ser vi noen
betyr /Kunst ”eventyr-
Jeg kan bruke Begreper figurer”
tallinjen som
hjelpemiddel ved
addisjon og Vi smaker
subtraksjon Livssyn og bruker
Human- sansene
Jeg vet hva plum Etisk våre når vi
banana, pear, Forbund går på tur
apple, orange er
.
Jeg kjenner til
noen eventyr
Gjenfortelle
Dale barneskole: En skole for livet – med muligheter for alle!
UKE TEMA MÅL NORSK RLE MATEMATIKK NATURFAG SAMFUNNSFAG KUNST OG ENGLISH MUSIKK MAT OG HELSE GYM UTESKOLE
HÅNDTVERK
Jeg kjenner Lesing Navnefest Pluss og Øver til Julepynt Christmas Øver til Juletradisjoner Apparat
47 ADVENT- tvillingtallene Diftongene minus adventsstund Nisse adventsstund Ball-
48 STUND Dikt Hinduismen Pyntekule Musikkstund aktiviteter Nissetur og
49 Jeg kan: Ordtak Høytider og Spill Julekort grøt.
50 ADVENT OG Sortere ulike Men leveregler Juleskikker Fargelegging Musikk-
51 JUL figurer Det Tallinje Adventstund Stund Stafetter Turer i
Bruke tallinja Den Holi Juletradisjoner Øver til nærom-
ved pluss/minus De Å få navn Tall opp til adventstund Bevegelses- rådet
Jeg kan sortere Seg Oppsum- 100 Juletregang leker
ulike figurer også mering
Det Tid
Jeg kan noen de Juleevangeliet Klokka
juleord på Hel og
engelsk Friskriving Halv time
Julehistorier
Jeg kan skrive Juledikt Repetisjon
fint med blyant Julehefte
Jeg kjenner til Samtaler
diftongene ai, Begreper
au, øy, ei Hva betyr?
Jeg kan noen
julesanger
Dale barneskole: En skole for livet – med muligheter for alle!
UKE TEMA MÅL NORSK RLE MATEMATIKK NATURFAG SAMFUNNSFAG KUNST OG ENGELSK MUSIKK MAT OG GYM UTESKOLE
HÅNDVERK HELSE
1 DYRA OM Jeg kan ulike Repetere Buddhism Repetisjoner Dyra om Syr bamse The body Musikkstu Kakao Apparater Tur i
2 VINTEREN strategier for lyder og en vinteren nd Ballaktiviteter nærmiljøet
3 addisjon og bokstaver Høytider Pluss og minus Vintermotiv Bevegelses-
4 subtraksjon og leve- Vinterbolig leker Snøleker
5 Lese Regler Sangstun Vi lager Stasjonsarbeid
6 Jeg kan pluss/minus Vesak Symmetri Vinterdrakt Tegning d pølse- Dans Vi måler
7 med tallene opp til Stor bokstav Geometriske gryte Sangleker temperatur
20 og punktum Å få navn former Fugleforing Bilder med Clothes Samlings Frilek
oss Oppsum- Geometriske stund Geometriske
Jeg kan kjenne igjen som Merer Tall opp til 100 Test deg figurer Figurer
og forklare hvordan selv selv
geometriske figurer dem Islam: Nabotall
ser ut.(hjørner,
kanter, flater) Spørreord Høytider Partall
Jeg vet hva sirkel, Spørresetning og
trekant og firkant er leveregler Oddetall
er. Friskriving Å få
Jeg kan utforske Lese Navn Halvpart
enkle geometriske
mønstre. Dobbelte
Skriver rimord
Jeg kan telle og og rimsetnin- Kvadrattall
ordne tall opp til ger
100
Jeg kan skrive tall Skrive
opp til 100 tankekart.
Jeg kan lese tall opp
til 100. Bruke ordene
fra
Jeg kan skrive hv- tankekartet og
ord. skrive
Jeg kan skrive faktafor-
spørresetninger. telling
Jeg kan rime.
Samtaler
Jeg vet at noen dyr Begreper
går i hi og dvale om Hva betyr?
vinteren.
Jeg vet at noen dyr
får ny vinterdrakt
Jeg vet hva slags
mat jeg kan gi
fuglene om vinteren
Dale barneskole: En skole for livet – med muligheter for alle!
8 Vinterferie
UKE TEMA MÅL NORSK RLE MATEMATIKK NATURFAG SAMFUNNSFAG KUNST OG ENGELSK MUSIKK MAT OG HELSE GYM UTESKOLE
HÅNDVERK
10 SOLA Jeg vet hvor Huskeliste Kristen- Areal Sola Syr bamse The
mange tiere og Handeleliste Dommen Jorda Class- Sang Måltid
11 JORDA
enere det er i et Beskjedlapp Jesus i Tall opp til Månen Vi lager room
12 MÅNEN tall. Punktum og tempelet 100 Klokke
13 Vet forskjell på Stor bokstav Jesus og Dag og
pluss og minus. Gåte barna Regning natt Maler dag-
Kan tallene til Ord Jesus og
100 Brev holder en Addisjon Lys nattbilde
Kjenne igjen hele tale Subtraksjon
timer på klokka Selv- Den barm- med tosifra Luft sang
Portrett Hjertige tall
Ng-ord Samaritan Test deg
Kan skrive Ordjakt Konkreter selv
huskeliste, Leke med ord
handlesliste Skrive på data Tallinje
beskjedlapp
brev Tiere og
Lese med enere
betoning.
Rose andre når
de leser
Lese kort tekst
på engelsk
14 Påskeferie
Dale barneskole: En skole for livet – med muligheter for alle!
UKE TEMA MÅL NORSK RLE MATEMATIKK NATURFAG SAMFUNN KUNST OG ENGELSK MUSIKK MAT OG HELSE GYM UTESKOLE
SFAG HÅNDVERK
15 REDSKAP Jeg vet hva Påske- Addisjon og Redskap Påskepynt Vi steiker fisk Appara
16 ARKEOLOG dobbelte og Stum d Budskap subtraksjon The farm ter
17 halvparten er et med tosifrede Arkeolog Tegne bilder Vår-
18 ISTID Skrive tall fra sanger
19 STEINALDER Jeg vet hva minus fortellinger, Jesus Istid Stein- Vi lager fiske-
20 betyr, eventyr metter alderen suppe
fem Tall opp til 100
Kan bruke tallinja Nasjonale Tusen Steinalder Lage redskap
som hjelp ved kartleggings- Nasjonal
addisjon og prøve Den Kartleggings- Bergbilder/
subtraksjon Blinde prøve 17.mai trykke på Kanonb
Barti- stoff all
Jeg kan skrive brev Samtale meus
Begreper Mangekanter
Kan fortelle om Hva betyr? og sirkler Historien
bilder i bøker. Adam Om hvordan
Vet at bilder og Og Eva fargene
tekst hører ble til Svømm
sammen. ing
17.mai-
sanger
Jeg kan speile The time Sanger til
figurer Flagg samlingst
Jeg kan beskrive und
geometriske
figurer som
kule, pyramide,
prisme,kvadrat,
rektangel, sylinder
og
sortere ulike
figurer
Jeg vet hva partall
og oddetall er
Jeg kan noen
17.mai sanger
Jeg vet hvorfor vi
feirer 17.mai
Dale barneskole: En skole for livet – med muligheter for alle!
UKE Tema Mål NORSK MATEMATIKK NATURFAG ENGELSK KUNST MUSIKK MAT OG HELSE GYM RLE UTESKOLE
SAMFUNN HÅNDTVERK
21 GLOBUS Lese Romlige Globus The Svømming
22 KART Jeg kan tallene Skrive figurer en modell av time Papirbretting Sommer- Vi lager salat Noas Ark Vollvatnet
23 HIMMEL- Opp til 100 Skrive på data jorda sanger Og
RETNINGER Repetisjon Tegner kart Felles Utegym insekter
Jeg kan lese Fortelling Kart Vi øver til Lunsj ute kanonball Babels tårn
med betoning Sommerdikt Vi tegner ute sommerav Draget:
Himmelretning slutning Pynter bord Fotball- Leter
Jeg vet hva er Sanger til Til sommer- turnering Etter skjell
Pluss, minus Meg selv-boka: sommerav avslutning og krabbe
24 SOMMER og er lik betyr Jeg som Test deg selv slutning Aktivitetsdag i fjæra
25 2.klassing Rydde
klasserom
Samtaler
Begreper
Hva betyr?
Med forbehold om endringer


Use: 0.0252