• Universiteti Politeknik i Tiranës


  •   
  • FileName: Guida_ELN_shqip_2010.pdf [read-online]
    • Abstract: Universiteti Politeknik i TiranësFakulteti i Teknologjisë së InformacionitPLANI MËSIMORCIKLI I PARË I STUDIMEVE UNIVERSITAREBACHELORINXHINIERI ELEKTRONIKE180 KREDITE

Download the ebook

Universiteti Politeknik i Tiranës
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit
PLANI MËSIMOR
CIKLI I PARË I STUDIMEVE UNIVERSITARE
BACHELOR
INXHINIERI ELEKTRONIKE
180 KREDITE
TIRANË 2010
SEMESTRI 1
___________________________________________________________________________
GJUHË E HUAJ 1 (ANGLISHT)
Ndarja e krediteve
Kodi i Laboratore,
Semestri Kredite
lëndës Leksione Seminare Projekte,
Detyra
1 - 3 2 5
Programi
Unit 1. What e wonderful world! Auxiliary verbs. Social expressions. Sounds and
spelling.
S-Correcting language mistakes in an formal letter. Discussion on the wonders of the
modern
Unit 2. Happiness! Present simple and continuous. Action and state verbs. Present
Passive. Sports and leisure activities. Money, fractions, decimals, percentages, phone
numbers, dates.
S-Descriptive writing. Profiles. Multiword verbs. Synonyms and antonyms.
Unit 3. Telling tales. “Sister Wendy, TV star” Past Simple and continuous. Past simple
and past perfect. Art, music, literature. Giving opinions.
S-Writing a narrative. Talking about your favorite writer, painter, musician. Adverbs.
Unit 4. Doing the right thing. A world Guide to good manners. How to behave properly
in different parts of the world. Model verbs. Requests and offers. Adjectives that describe
people. Requests and offers.
S-Filling in a form. Have to, don’t have to, can and allowed to. Separable and inseparable
multiword verbs.
Unit 5. On the move. “ If it’s Tuesday we must be in Munich”. Future forms: going to
and will. The weather. Traveling around using public transport.
S- Sending a fax. Favorite holidays. Compound words. Future forms.
Unit 6. Likes and dislikes. “ In search of English food” questions with like. Verb
patterns. Words that go together. Signs and sound-bites.
S- Descriptive writing. Describing a room. Like vs. Would like. Multiword verbs+
objects.
Unit 7. The world of work. “ The modern servant”- the nanny, the cook and the gardener.
Present perfect vs. Past simple. Present Perfect Passive. Multiword verbs.
S- Formal letters. A letter of application. Nouns plus preposition. Been or gone.
Unit 8. Imagine! who wants to be a millioner ? The ups and downs of winning a fortune.
Conditionals. First, second and zero conditionals. Base and strong adjectives. Making
suggestions.
S- Words that join ideas. Conditions and would. Wish and if only. I’d rather.
Unit 9. Relationships. The man who planted trees. How actions of one person can change
the world. Probability, present and past. Character adjectives. Agreeing and disagreeing.
S- Beginning and ending letters, formal and informal. Discussion- the right to smoke.
2
Unit 10. Obsessions. Death cigarettes? You must be joking. Present Perfect Continuous.
Simple vs. Continuous. Compound nouns. Complaining.
S- Sentence combination. Describing a person and a place. What sort of person are you.
Suffixes and prefixes.
Unit 11. Tell me about it. You ask... we answer. Indirect questions. Question tags. Verbs
and nouns that go together. Informal language.
S- Producing a class poster. For and against – living in the city. Onomatopoeic words.
Unit 12. Two weddings, a death and a funeral. David Copperfield. Reported speech.
Reported statements, questions and commands. Social situations.
S- Correcting language mistakes in an informal letter. Ask and tell.
Revision. Vocabulary and grammar points from the topics covered.
Written test.
LITERATURE:
1. “Headway”, Intermediate level ( student’s book & workbook).
MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË
MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM
3
ANALIZË MATEMATIKE 1
Ndarja e krediteve
Laboratore,
Kodi i lëndës Semestri Ushtrime Kredite
Leksione Projekte,
Seminare
Detyra
1 3 3 - 6
Programi
Bashkësia e numrave realë. Funksioni i nje variabli, mënyrat e dhënies. Funksionet
elementare. Limiti e vazhdueshmëria. Limiti i vargut. Limiti i funksionit.
Madhesitë p. m. v. e p. m. m. Vazhdueshmëria e funksionit, pikat e këputjes. Veti të
funksioneve të vazhdueshëm në segmente. Derivati dhe diferenciali. Përkufizimi i
derivatit, kuptimi gjeometrik e mekanik. Rregullat e derivimit. Diferenciali, kuptimi
gjeometrik. Derivatet dhe diferencialet e rendeve te larta. Teoremat Ferma, Role,
Langranzh, Koshi. Rregullat e Lopitalit. Formula e Tailorit. Studimi i funksionit.
Monotonia dhe esktremumet. Lugëtia, pikat e infleksionit. Asimptotat. Integrali i
pacaktuar, metodat e integrimit. Integrimi i funksioneve racionale. Integrimi i
funksioneve irracionale e trigonometrike. Integrali i caktuar, kuptimi gjeometrik. Formula
e Njuton -Leibnicit. Metoda e llogaritjes së integralit të caktuar. Integralet me kufij të
pafundëm. Integrimi i funksioneve të pakufizuara. Zbatime të integralit të caktuar.
Llogaritja e syprinave, gjatësisë së harkut, volumeve. Zbatime mekanike. Seritë
numerike, kriteret e konvergjencës. Serite funksionale. Serite polinomiale, intervali i
konvergjencës. Zbërthimi në serinë e Tailorit. Seria Furie e funksionit me periodë 2.
Funksione me periodë çfarëdo T  0. Trajta eksponenciale e serisë Furie. Ekuacione
diferenciale. Ekuacione të rendit të parë me variabla të ndashme, homogjene e lineare.
Ekuacione me diferencial të plotë. Ekuacione të rendit të dytë. Ekuacione lineare me
koefiçientë konstantë. Sisteme të ekuacioneve lineare me koefiçiente konstantë.
LITERATURA:
1. “Analiza matematike I, II” Jorgo Malita, Akli Fundo
2. “Ushtrime të analizës matematike”(Për Fakultetet Inxhinierike), Viktor Kabili,
etj.
3. “Analiza matematike I” Luigj Gjoka
4. “Problema dhe ushtrime të Analizës matematike”(Përkthim, Dispensa I, II) A.
Bardulla, V. Kedhi
MËNYRA E VLERËSIMIT TËLËNDËS: ME NOTË
MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM
4
FIZIKË 1
Ndarja e krediteve
Kodi i Laboratore,
Semestri Ushtrime Kredite
lëndës Leksione Projekte,
Seminare
Detyra
1 3 1.5 0.5 5
Programi
Hyrje. Elemente të metrologjisë: koncepti i madhesisë fizike. Mekanika Kinematika e
pikës materiale. Sistemet e referimit. Lëvizja e njëtrajtëshme, lëvizja njëtrajtësisht e
ndryshuar. Kinematika e trupit të ngurtë. Dinamika e pikës materiale. Ligjet e dinamikës
(Ligjet e Njutonit). Sistemet inerciale dhe jo inerciale. Forcat e inercisë, raste të
ndryshme. Impulsi. Energjia kinetike. Puna. Forca konservative dhe jo konservative.
Potenciali, energjia potenciale. Ligji i ruajtjes së energjisë mekanike. Kurbat e energjisë
potenciale dhe kufijtë e levizjes së trupave. Elemente të teorisë speciale të relativitetit.
Transformimet e Lorencit. Dinamika relativiste. Lëvizja lëkundëse. Lëkundjet që shuhen.
Lëkundjet e detyruara. Valët. Ekuacioni i valës së rrafshtë. Mekanika e sistemit të pikave
materiale, forcat e brendëshme dhe forca të jashtme. Ligji i terhëqjes së gjithësishme.
Fusha gravitacionale. Dinamika e trupit të ngurtë. Puna dhe energjia kinetike në lëvizjen
rrotulluese. Ngarkesat elektrike. Ligji i Kulonit. Fusha elektrostatike. Puna e forcave të
fushës elektrostatike. Potenciali. Sipërfaqet ekuipotenciale. Termodinamika. Ekuacioni i
gjendjes se gazit ideal. Ligji i pare dhe i dyte i termodinamikes.
LITERATURA:
1. “Fizika I “, F. Sinoimeri, Z. Mulaj, B. Duka. SHBLU, Tiranë, 1999
2. “Corso di Fisica”, Paul A. Tipler Volume 1, Terza edicione, 1985
3. “Physic”, Part 1 and 2 combined, David Hallyday, Robert Resnick, Neë York,
1978
4. Grupe autorësh: “Ushtrime të Fizikës së përgjithshme. Për fakultetet e
inxhinierisë”, Tiranë, 1982.
MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË
MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM
5
ELEMENTE TË INFORMATIKËS
Ndarja e krediteve
Kodi i Laboratore,
Semestri Ushtrime Kredite
lëndës Leksione Projekte,
Seminare
Detyra
1 3.5 1 0.5 5
Programi
Paraqitja e informacionit numerik dhe jo numerik. Sistemet e numërimit me bazë 2, 8, 10,
16. Konvertimet e numrave nga një sistem në tjetrin. Veprimet me numrat, paraqitja e
tyre me komplement te bazes dhe te bazes se reduktuar (b - 1).
Kodimi i informacionit. Kodet binare te peshuar (8-4-2-1 dhe 2-4-2-1) dhe te papeshuar
(me shtesë 3, 2/5, me kontroll te çiftësisë, kodi Gray).
Algjebra e Bulit (Boole), funksionet logjike, teoremat e Bulit, nocione elementare të
arkitekturës HË/SË (HardWare/SoftWare) në një kompjuter;
Shtrimi i problemit, algoritmet, dekompozimi i problemeve në nën probleme; të dhënat
dhe fluksi i veprimeve (operacioneve), variablat, konstantet, shprehjet; diagrama e
flukseve (bllok-skema); strategjitë elementare “debug”.
Konstruktet themelorë të programimit duke ju referuar gjuhës C:
Sintaksa dhe struktura bazë e gjuhës C: Variablat, tipet dhe dhënia e vlerës
Operatorët arithmetikë, të manipulimit të bit-eve, e inkremetim-dekrementim-it,
relacionalë, logjikë, operatorë të tjerë. Ciklet në gjuhën C: while, do-while, for;
Konstruktet e kushtëzuar if, if-else, if-elseif-else, switch dhe iterative;
Operacionet I/O (Input/Output) elementare (tastiera dhe ekrani), funksionet printf, scanf,
getchar, putchar. Skalarët, vektorët dhe matricat. Shënjuesit (pointer-at) dhe veprimet me
to. Vektorët jo numerikë (string) dhe manipulimi i tyre. Struktura e një programi në
gjuhën C. Funksionet, prototipi dhe kalimi i parametrave “by value” dhe “by reference”;
Strukturat e të dhënave, strukturat e ndërthurura. Unionet, strukturat “bit-field”;
Operacionet I/O me skedarët. Funksionet fopen, fclose dhe lexim/shkrimi i skedarëve
numerikë, tekt dhe binarë. Elementë të programimit të avancuar në C: administrimi i
kujtesës statike, “stack” dhe dinamike. Elementë të programimit të avancuar.
Instruksionet typedef, sizeof. Rekursionet, programet shumë-skedarë dhe instruksione
shtesë të pre-procesorit.
LITERATURA:
1. A. Gjonaj e te tjere, “Programimi dhe gjuha C”
2. P. Demichelis, E. Piccolo, “Introduzione all’Informatica in C”
3. Ë. Kernigham, D. M. Ritchie, “Programimi ne gjuhenC”, Perkthim nga T.
Luarasi
MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË
MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM
6
ALGJEBËR- GJEOMETRI
Ndarja e krediteve
Laboratore,
Kodi i lëndës Semestri Ushtrime Kredite
Leksione Projekte,
Seminare
Detyra
1 3 3 - 6
Programi
Numërat kompleksë Polinomet-Vektorët ordiner: shuma, prodhimi skalar, prodhimi
vektorial. Hapësira vektoriale, hapësira Rn e Cn. Nënhapësirat. Varësia lineare, Baza dhe
dimensionet. Matricat. Veprimet. Rangu. Metoda e reduktimit. Determinantët. Matrica e
anasjelltë. Sistemet lineare: metoda e reduktimit. Teorema e Rouche - Capelli. Aplikime
lineare. Bërthama imagjinare. Matrica shoqëruese. Autovlera dhe autovektorët.
Diagonalizimi i matricave. Gjeometria analitike e planit dhe e hapësirës. Drejtëza dhe
planet. Sfera dhe rrethi. Format kuadratike kanonike. Cilindri dhe koni. Format
kuadratike: matrica shoqëruese dhe format kanonike. Diagonalizimi i matricës simetrike.
Klasifikimi i koneve në plan. Ekuacionet diferenciale te rendit te pare dhe te dyte.
Sistemet e ekeuacioneve diferenciale. Format katrore. Diagonalizimi i matrices simetrike.
Klsifikimi i koninkeve ne plan Funksionet e disa ndyshoreve. Ushtrime.
LITERATURA:
1. “Algjebra dhe Gjeometria për inxhinierinë”(ripunim i plotësuar me ushtrime),
Tiranë, 2002
MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË
MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM
7
KIMI
Ndarja e krediteve
Laboratore,
Kodi i lëndës Semestri Ushtrime Kredite
Leksione Projekte,
Seminare
Detyra
1 3 1 - 4
Programi
Ligjet themelore të Kimisë. Masa atomike. Moli. Formulat kimike.
Modeli i atomit. Lidhja kimike. Bashkëveprimi ndërmolekular. Gjendja e gaztë, e lëngët
dhe e ngurtë e lëndës.
Tretësirat.
Termokimia.
Kinetika kimike. Ekuilibri kimik. Parimi Le Shatelie.
Termodinamika kimike. Diagramat e gjendjes. Rregulla e fazave.
Tretësiat elektrolitike. Shpërbashkimi elektrolitik. Elektrolitet e fortë dhe të dobët.
Acidet. Bazat. Produkti jonik i ujit, pH, Hodroliza. Tretesirat tampone. Produkti i
tretshmërisë.
Elektrokimia; ligjet e Faradeit. Seria e potencialeve elektrodike; elektroliza.
Ligji I i Nerstit; Elementi galvanik dhe akumulatorët.
Kimi Organike:
Hidrokarburet e ngopur, të pangopur dhe aromatike. Polimeret.
Seminaret:
Nomenklatura kimike. Masa molekulare. Masa atomike. Formulat kimike.
Ekuacioni i përgjithshëm i gazeve, përzierjet e gazta.
Stekiometria e reaksioneve kimike; numrat e oksidimit, barazimi i reaksioneve Red-Ox.
Termokimia. Llogaritjet në ekuilibrat homogjene dhe heterogjene.
Tretësirat elektrolitike dhe joelektrolitike.
Përqëndrimet e tretësirave, grada e shpërbashkimit, pH.
Produkti i tretshmërisë.
Ligjet e Faradeit.
LITERATURA:
1. “Kimia I dhe II- Mortimer”, Përkthim, Tiranë 1998
2. “Ushtrime të Zgjidhura dhe Problema të Kimisë së Përgjithshme dhe Inorganike për
Studentët e Degëve Inxhinierike”. Luzi,E; Mulla,E dhe Lilo, R.
MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË
MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM
8
SEMESTRI 2
___________________________________________________________________________
ANALIZË MATEMATIKE 2
Ndarja e krediteve
Kodi i Laboratore,
Semestri Ushtrime Kredite
lëndës Leksione Projekte,
Seminare
Detyra
2 3 3 - 6
Programi
Funksionet e disa variablave. Limiti dhe vazhdueshmëria. Derivatet e pjesshme.
Diferenciali i plotë. Derivatet dhe diferencialet e rendeve të larta. Ekstremumet e
funksionit të dy variablave. Vektor funksioni i argumentit skalar. Limiti, vazhdueshmëria,
derivati. Plani tangjent i sipërfaqes. Integralet shumëfishe. Integrali i dyfishtë, kuptimi
gjeometrik e fizik. Llogaritja në koordinata karteziane. Ndërrimi i variablave, kalimi në
koordinata polare. Zbatime të integralit të dyfishtë. Integrali i trefishtë, llogaritja në
koordinata karteziane, cilindrike e sferike. Zbatimet fizike. Integralet vijëpërkulëta të tipit
të parë, përkufizimi dhe llogaritja. Integralet vijëperkulëta të tipit të dytë. Formula e
Grinit. Pavarësia e integralit nga rruga e integrimit. Integralet sipërfaqësore të tipit të parë
e të dytë. Numurat komplekse. Kuptimi mbi numurat komplekse. Veprimet me numurat
komplekse ne trajta trigonometrike. Kuptimi i zones, limiti i vargut, funksioni kompleks i
argumentit real, limiti i vazhdueshmerise, , derivati kushtet Koshi-Reiman. Studimi i disa
funksioneve elementare. Integrimi i funksioneve te ndryshores komplekse. Serite e
funksioneve analitike. Teoria e mbetjeve dhe disa zbatime te saj. Njohuri mbi njehsimin
operacional. Perkufizimi i transformimit te Laplasit. Diferencimi dhe integrimi i
origjinalit. Diferencimi dhe integrimi i shembellimit. Veti te transformimit te Laplasit
Zgjidhja e ekuacioneve diferenciale me metodat operacionale. Funksioni Diraku.
Transformimi Furie Teorema themelore. Trajta e transformimit Furie ne raste te vecanta.
Veti te transformimit Furie. Shembuj.
LITERATURA:
1. Jorgo Malita, Akli Fundo “ Analiza Matematike II”
2. Viktor Kabili, etj. “Ushtrime të Analizës Matematike “(për Fakul. Inxhinerike)
3. Luigj Gjoka “ Analiza Matematike II”
4. A. Bardulla, V. Kredhi “Ushtrime dhe problema të Analizës Matematike”
(Përkthim. Dispenca II)
MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË
MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM
9
FIZIKË 2
Ndarja e krediteve
Kodi i Laboratore,
Semestri Ushtrime Kredite
lëndës Leksione Projekte,
Seminare
Detyra
2 3 1.5 0.5 5
Programi
Elektrostatika. Përcjellësat në fushën elektrike. Kapaciteti. Dipoli në fushën elektrike
homogjene dhe heterogjene. Vektori i polarizimit. Fusha elektrike në dielektrik. Kuptimi
i vektorit E dhe D. Vijat e fushës në kufirin ndarës të dy dielektrikëve. Rryma elektrike.
Intensiteti dhe densiteti i rrymës. Burimet e rrymës. F. e. m. e një burimi. Ligji i Ohmit
për një pjesë jo homogjene të qarkut Fusha magnetike. Induksioni i saj. Fusha e një
përcjellësi me rrymë. Veprimi i fushës magnetike mbi përcjellësin me rrymë. Konturi i
mbyllur me rrymë në fushën magnetike homogjene. Veprimi i fushes magnetike mbi
ngarkesën që lëviz. Teorema e cirkulacionit të fushës magnetike. Induksioni
elektromagnetik. Fusha magnetike në lëndë. Intensiteti i fushës. Teoria molekulare e
magnetizmit. Lëkundjet elektromagnetike në konturin L C dhe R L C. Lindja e fushes
elektrike nga fusha magnetike e ndryshueshme dhe anasjelltas. Fusha elektromagnetike.
Përhapja e fushës. Vala elektromagnetike. Optika. Drita si valë elektromagnetike. Ligjet e
thyerjes dhe pasqyrimit të dritës. Natyra kuantike e dritës. Rrezatimi termik. Modeli
kuantik i atomit të hidrogjenit.
Elemente të fizikës së trupit të ngurtë. Zonat energjitike.
LITERATURA:
1. “Fizika I “, F. Sinoimeri, Z. Mulaj, B. Duka. SHBLU, Tiranë, 1999.
2. “Corso di Fisica”, Paul A. Tipler Volume 1, Terza edicione, 1985.
3. “Physic”, Part 1 and 2 combined, David Hallyday, Robert Resnick, Neë York,
1978.
4. Grupe autorësh: “Ushtrime të Fizikes së përgjithshme. Për fakultetet e
inxhinierisë”, Tiranë, 1982.
5. E. Hysenbegasi, etj Përmbledhje punësh laboratori në fizikë. Për fakultetet e
inxhinerisë dhe degën e kimisë”, Tiranë, 1982.
6. “Përmbledhje punësh laboratori në fizikë”. Për fakultetet e inxhinierisë dhe degën
e kimisë (shtojce). Katedra e fizikës, Tiranë, 1982.
MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË
MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM
10
ELEKTROTEKNIKË 1
Ndarja e krediteve
Kodi i Laboratore,
Semestri Ushtrime Kredite
lëndës Leksione Projekte,
Seminare
Detyra
2 3.5 1 0.5 5
Programi
Hyrje: Objekti i elektroteknikës. Qarku fizik dhe modeli i tij.
Rryma elektrike dhe marrëdhënia e saj me ngarkesën elektrike. Tensioni, fuqia energjia
elektrike. Kuptimi për burimet e pavarura dhe të varura të tensionit dhe të rrymës.
Karakteristikat volt-ampere të burimeve. Barasvlershmëria mes burimeve. Kalimi nga
një lloj burimi në tjetrin. Nyja, dega, laku. Ligji i parë dhe i dytë i Kirkofit. Pavarësia e
ekuacioneve algjebrike të ndërtuara nga zbatimi i ligjeve të Kirkofit. Analiza e qarqeve
me anë të ligjeve të Kirkofit dhe ligjit të Ohmit.
Metodat e potencialeve të nyjeve dhe metoda e rrymave konturore. Zbatime. Veçori të
zbatimit të tyre kur qarku përmban edhe burime të varur. Metoda hibride të përziera.
Zbatime. Rezistenca e hyrjes. Metodat e përcaktimit të saj.
Teoremat e Teveninit dhe Nortonit. Zbatime. Veçoritë e zbatimit të tyre kur qarku
përmban edhe burime të varur. Teoremat e Millmanit dhe Kennelly (Kenelit). Zbatime.
Teorema e Millerit. Kushtet e zbatimit të saj. Parimi i superpozimit (parimi i pavarësisë
së veprimit ose parimi i mbledhjes).
Sinjalet periodikë. Sinjalet periodikë sinusoidalë. Karakteristikat kryesore të tyre: Vlera
maksimale (amplituda), frekuenca ciklike, frekuenca këndore, faza e lëkundjes dhe faza
fillestare e lëkundjes. Vlerat e çastit të rrymës dhe tensionit. Ndërtimi grafik. Kujtesë nga
numrat kompleksë. Moduli, argumenti i një numri kompleks. Trajta algjebrike dhe
polare. Identiteti i Eulerit. Vlerat efektive dhe mesatare. Shembuj të llogaritjes për sinjale
periodikë dhe për sinjale periodikë sinusoidale. Kuptimi i fazorëve të rrymës dhe
tensionit. Kalimi nga vlerat e çastit në fazorët përkatës. Kuptimi i rezistencës aktive,
reaktive dhe të plotë. Rezistencat komplekse.
Ligjet e Kirkofit dhe Ohmit në trajtë komplekse. Metodat e potencialeve të nyjeve dhe
rrymave konturore me fazorët. Shembuj të zbatimit të tyre. Qarqet me ndërlidhje
induktive reciproke (qarqet me çiftim ose të çiftuar). Induktiviteti vetiak dhe reciprok.
Shenjat dhe kufijtë e madhësive. Fillimet dhe mbarimet e çdo bobine të çiftuar. Rregulli
për tensionet vetiake dhe reciproke në funksion të polariteteve të rrymave dhe të
tensioneve të vendosura në qark. Modeli i dy bobinave të çiftuara me burime të varur
tensioni. Modeli i të njejtave bobina të çiftuara me burime të varur rryme. Rezonanca e
tensioneve dhe ajo e rrymave. Mirësia e qarkut dhe elementëve pjesëmarrës dhe
karakteristikat e rezonacës.
LITERATURA:
1. Golemi, Bardhyl. “Bazat teorike të elektroteknikës”. Pjesa I. 1998
2. Cipo, P, Saqe. L “Teoria e qarqeve elektrike Ushtrime” Pjesa II, 1992
3. V. daniele etc. “Elettrotecnica”
MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË
MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM
11
ANALIZË MATEMATIKE 3
Ndarja e krediteve
Kodi i Laboratore,
Semestri Ushtrime Kredite
lëndës Leksione Projekte,
Seminare
Detyra
2 2 1 - 3
Programi
Elementet e terorise se fushes. Fusha skalare. Derivatet. Gradienti dhe vetite e tij. Fusha
vektoriale. Vektoret e nje fushe vektoriale. Interpretimi hidrodinamik i fluksit, te nje
fushe vektoriale. Fluksi i nje fushe vektoriale. Teorema e Gausit. Integralet e fushes dhe
te siperfaqes. Divergjenca e nje vektori te fushes.Integralet e fushes dhe lineare.
Integralet e fushes dhe te siperfaqes. Formula e Green-it. Rrotullimi i nje vektori te
fushes.Teorema e Stokes. Integralet lineare te pavarura.
Operatoret diferencaile te rendit te pare. Operatoret diferencaile te rendit te dyte. Disa
fusha te vecanta. : fusha potenciale, harmonike, elektrostatike.
Funksionet e nje variable komplekse. Numbrat komplekse.Forma algjebrike dhe
trigonometirke te numrave komplekse. Formula e Eulerit. Percaktimi i nje funksioni me
numra komplekse. Limiti dhe vazhdueshmeria. Derivati. Funksionet analitike. Ekuacionet
Cauchy-Riemann. Disa funksione elementare komplekese. Funksionet harmonike dhe
analitike.
Transformimi i Laplasit. Vetite e transformimit te Laplasit. Transformimi i Laplasit te
disa funksionev ete rendesishme. Tabela e transformimeve te lapasit. Metoda e
transformimit te Laplasit per ekuacionet diferenciale. Ekuacionet intgrale. Ekeuacionet
Diferenciale- Integrale. Funksioni impulsive dhe funksioni i Dirakut.
Serite e pafundme. Limiti i sekuencave. Sekuencat monotone. Serite convergjente dhe
divergjente. Serite me terma pozitive. Kriteri Cauchy. Kriteri Dalambert. Kriteri integral
Cauchy. Serite me trema positive dhe negative. Konvergjenca absolute. Serite
funksionale. Konvergjenca unformed. Serite e fuqise.
LITERATURA:
1. Jorgo Malita, Akli Fundo “ Analiza Matematike II”
2. Viktor Kabili , etj. “Ushtrime të Analizës Matematike “(për Fakultetet
Inxhinierike)
3. Luigj Gjoka “ Analiza Matematike II”
4. A. Bardulla, V. Kredhi “Ushtrime dhe problema të Analizës Matematike”
(Përkthim. Despenca II)
MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË
MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM
12
TEKNIKAT DHE GJUHET E PROGRAMIMIT
Ndarja e krediteve
Kodi i Laboratore,
Semestri Ushtrime Kredite
lëndës Leksione Projekte,
Seminare
Detyra
2 2.5 2 0.5 5
Programi
Skedarët (File) e tipit tekst dhe binar;
Strukturat e të dhënave : paraqitja e të dhënave në kujtesë; adresuesit (pointers); vendosja
e kujtesës statike, në “stack” dhe dinamike; listat e bashkuara, “stack” dhe rradhë;
administrimi i kujtesës në ekzekutim; strategjitë për zgjedhjen e strukturave të të
dhënave;
Kërkimi i rrugëve të shumëfishta nëpërmjet “stack” dhe rradhës;
Rekursiviteti: koncepti rekursiv; funksionet matematike rekursive; proçedurat e thjeshta
rekursive; implementimi i rekursivitetit; strategjia “përçaj dhe sundo”;
Tipi abstrakt i të dhënave “ADT” (Abstract Data Type): rëndësia e abstragimit; ndërfaqja
proçedurale e të dhënave; tipi abstrakt i të dhënave; inkapsulimi dhe fshehja e të dhënave;
shëmbuj ADT;
Algoritmet elementarë: hyrje në kompleksitetin e algoritmeve dhe matja e efikasitetit
(performance); kërkimi sekuencial dhe binar; rregulli kuadratik, linear dhe logaritmik.
Hyrje ne programimin ne C. Struktura e nje programi ne C. Deklarimi i madhesive ne
gjuhen C. Funksionet printf(), getchar(), putchar(), Konstantet dhe variablat, tipet e
variablave, funksioni scanf(). Variablat globale dhe lokale. Kalimi i vlerave te
parametrave “ by value”. Kalimi i parametrave “ by reference”. Perdorimi i pointerave.
Struktura e kodit burim ne gjuhen C. Struktura e te dhenave. Leximi dhe shkrimi i
skedareve ne C. Operacionet I/O me skedare tekst dhe binare. Klasat e memorizimit.
Struktura dinamike. Menaxhimi i memories.
LITERATURA:
1. A. Gjonaj e te tjere, “Programimi dhe gjuha C”
2. P. Demichelis, E. Piccolo, “Introduzione all’Informatica in C”
3. Ë. Kernigham, D. M. Ritchie, “Programimi ne gjuhen C”, Perkthim nga T.
Luarasi
MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË
MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM
13
KOMUNIKIMI INXHINIERIK
Ndarja e krediteve
Laboratore,
Kodi i lëndës Semestri Ushtrime Kredite
Leksione Projekte,
Seminare
Detyra
2 1 0.5 0.5 2
Programi
Njohuri të përgjithshme, rëndësia e aftësive komunikuese, si të komunikojmë.
Fjalët, pjesët e fjalisë, fjalitë, rëndësia e shenjave të pikësimit, gramatika, stili.
Procesi i të shkruarit, fillimi, përcaktimi i objektit, zgjedhja e ideve, shtypja e materjalit,
formatimi, ruajtja e materjalit.
Informacione teknike, numrat dhe simbolet, saktësia, njësitë, simbolet, statistikat, tabelat,
grafikët x – y, grafikët e ndryshëm, histogramat, diagramat, paraqitja e sistemeve dhe
procedurave. Paraqitja e ideve, idetë e projektimit, idetë analitike.
Informacion për e-mailin dhe internetin. WWW, rrugët për te informacioni, bashkësia e
linkeve, informacioni mbi informacionin, përdorimi i informacionit të internetit, E-maili.
Raportet laboratorike, mënyra e paraqitjes së tyre, titulli, qëllimi, teoria, aparatura,
procedurat, rezultatet, analiza, konkluzionet.
Esetë dhe përgjigjet e provimeve. Procesi i përgaditjes së esesë, struktura, titulli,
diagrama e përgatitjes së saj. Mënyra e të shkruarit gjatë provimit, plani i provimit,
teknikat që përdoren gjatë provimit.
Raportet. Përcaktimi i qëllimit të tij, struktura, fillimi dhe fundi, përmbledhja, përmbajtja,
hyrja, konkluzionet, rekomandimet, referencat, shtojcat, stili, paraqitja. Tipet e raporteve,
raporte vizitash, raportet fushore, raportet e trajnimit, raportet e testimit dhe investigimit,
raportet e vizibilitetit, raportet e projekteve, raportet e progresit. Raportet finalë të fund
vitit, planifikimi, përmbajtja, qëllimi dhe objektivat, teoria, shfletimi i literaturës, ajo që
është bërë, analiza, konkluzione dhe rekomandime, shtojcat, etj. Prezantimet gojore,
mjetet vizuale, kompjuteri, projektori, përgatitja, mënyra e prezantimit, koha e përdorur,
stili, përgjigja e pyetjeve, etj.
Puna në grup dhe mbledhjet. Komunikimi si pjesë e punës me njerëzit, puna në grup, si të
bëhesh i suksesshëm në grup, mbledhjet, axhenda, etj.
Letrat e ndryshme, mënyra e paraqitjes së tyre, stili dhe gjatësia. CV dhe aplikimet për
punë. Letrat e aplikimit, formularët e aplikimit, etj. Intervistat. Intervistat për punë,
përgatitja, intervista. Komunikimet profesionale.
.
LITERATURA:
1. John W. Davies “Communication Skills A Guide for Engineering and Applied
Science Students 2001”
2. Dario Corno, “ Scrivere e comunicare Teoria e pratica della scrittura in lingua
italiana 2002”
MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË
MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM
14
PROBABILITETI
Ndarja e krediteve
Laboratore,
Kodi i lëndës Semestri Ushtrime Kredite
Leksione Projekte,
Seminare
Detyra
2 2 1 - 3
Programi
Ngjarja dhe propabilitieti. Ngjarja dhe algjebra e ngjarjeve. Perkufizimi statistikor i
propabilitetit, perkufizimi klasik i propabiliitetit, ndertimi i aksiomave, vetite.
Propabilitieti me kusht i ngjarjeve te pavarura. Propabiliteti i plote, formula e Bayes.
Sasite e rastesishme. Kuptimi i sasise se rastesishme. Sasite e rastesishme diskrete.
Karakkteristikat numerike te sasisve te rastesishme diskrete, vetite e tyre. Teste te
perseritura. Shperndarja bonomiale. Pritja matematika e dispresionit. Llogaritja e perafert
e Pn(m). Shperndarja e Poisson.
Funksioni i shperndarjes se sasise se rastesishme. Funksioni i shperndarjes, vetite e tij.
Sasite e rastesihsme te vazhdueshme, karakteristika numerike. Momentet dhe menyra.
Mosbarazimi i Chebyshev. Teorema e Chebyshev-Bernoulle-Poisson. Ekesperimente
uniforme dhe shperndarjet normale. Shperndarjet Chi-square (X2) dhe shperndarja e
studentit.
Proceset e rastesishme. Kuptimi i proceseve te rastesishme. Karakteristikat e proceseve
te rastesishme. Procesi i Poison. Proceset e rastesishme te vazhdueshme.
Statistikat matematike. Objekti i statistikave matematike. Perzgjedhjet. Perpunimi
fillestar i te dhenave statistikore, karakteristikat e perzgjedhjes. Vleresimi i parametrave.
Metoda e maksimumit te ngjashmerise. Vleresimi ne intervale i parametrave. Intervali i
besueshmerise i pritjes matematike, dispersioni dhe propabiliteti. Testimi i hipotezave.
Kriteri i rregullimit. Elementet e korrelimit.
LITERATURA:
1. Sh. Leka, “Teoria e probabiliteteve dhe Statistika matematike”, Tiranë, 1998.
2. Sh. Leka, etj., “Ushtime të Teorisë së probabiliteteve dhe Statistikës”
MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË
MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM
15
SEMESTRI 3
___________________________________________________________________________
GJUHË E HUAJ 2 (ANGLISHT)
Ndarja e krediteve
Kodi i Laboratore,
Semestri Kredite
lëndës Leksione Seminare Projekte,
Detyra
3 - 1 1 2
Programi
Unit 1. Electronics in the home. Reading for a purpose.
S- Understanding and describing electronics diagrams.
Unit 2. Choosing a course. Guessing from context.
S- Requesting information.
Unit 3. Full-time student.
S- Comparing and contesting.
Unit 4. Component values.
S- Linking facts and ideas.
Unit 5. Batteries.
S- Describing components.
Unit 6. Making a recording.
S-Describing a process.
Unit 7. Sound engineer. Comparing sources.
S- Giving advice.
Unit 8. Remote Control. Information transfer.
S- Actions in sequence. Describing a process.
Unit 9. Alarm systems.
S-IF sentences. Explanations.
Unit 10. Radio. Information.
S- Word formation.
Transistor characteristics. Cocating and applying information.
S- Describing transistor characteristics. Ordering components.
Unit 12. Metal detector. Linking what you read and what you know.
S- Transitive verbs. Linking facts and ideas.
Revision. Vocabulary and grammar points from the topics covered.
Written test.
LITERATURE:
Eric H Glendinning, John Mc Ewan, Oxford English for Electronics
MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË
MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM
16
ANALIZË NUMERIKE
Ndarja e krediteve
Laboratore,
Kodi i lëndës Semestri Ushtrime Kredite
Leksione Projekte,
Seminare
Detyra
3 1.5 1 0, 5 3
Programi
Gabimet e rrumbullakimit. Aritmetika e kompjuterit.
Interpolimi dhe përafrimi polinomial. Polinomi i Lagranzhit. Diferencat e ndara dhe të
fundme. Interpolimi i Hermitit. Interpolimi me Spline Kubik. Polinomet ortoganale dhe
metoda e katroreve më të vegjël. Përafrimi me funksione racionale. Përafrimi me
polinome trigonometrike dhe transformimi i shpejtë Furie ( FFT ).
Diferencimi dhe integrimi numerik. Zgjidhja e ekuacioneve të një variabli. Metoda e
bisektimit, e sekantes dhe Njuton - Rafson. Metoda e Mylerit, e Brentit.
Metodat direkte dhe iterative për zgjidhjen e sistemeve të ekuacioneve lineare.
Metoda e Gausit dhe LU faktorizimi. Metoda Cholesky. Sistemet me matrica band.
Metoda e Jakobit. Metoda Gauss - Zejdel. Metodat SOR dhe AOR.
Zgjidhja numerike e sistemeve të ekuacioneve jolineare me metodën e Njutonit, Kausi –
Njutoniane dhe të zbritjes më të shpejtë. Metoda numerike(e Eilerit, trapezoidale, Runge
– Kutta, e Adams - Bashforth dhe Adams – Moultonit) për zgjidhjen e ekuacioneve dhe të
sistemeve të ekuacioneve diferenciale. Metoda e goditjes, e diferencave të fundme,
Ralley-Ritz për problemet kufitare lineare dhe jolineare për ekuacionet diferenciale të
zakonshme.
LITERATURA:
1. V. Zenjo, F. Hoxha “Analiza Numerike”. Tiranë, 1995.
2. R. L. Bërden, J. D. Faiyes “ Numerical analisis”. Boston, 1993.
MËNYRA E VLERËSIMIT TË LËNDËS: ME NOTË
MËNYRA E SHLYERJES SË LËNDËS : PROVIM
17
ELEKTROTEKNIKË 2
Ndarja e krediteve
Kodi i Laboratore,
Semestri Ushtrime Kredite
lëndës Leksione Projekte,
Seminare
Detyra
3 3.5 1 0.5 5
Programi
Transformatorët idealë. Karakteristikat kryesore. Rezistenca e daljes e reflektuar në
hyrje të transformatorit ideal. Transformatorët fizikë njëfazor pabërthamë
ferromagnetike. Modelet përkatës me burme tensioni dhe burime rryme të varur.
Kujtesë nga seria trigonometrike Furie. Përcaktimi analitik i komponentes konstante dhe
koeficientëve a n d


Use: 0.0297