• 12. INVESTICIJE


  •   
  • FileName: 12-bind.pdf [read-online]
    • Abstract: Podaci o ostvarenim i isplaćenim investicijama pravnih osoba prikupljaju se. Godišnjim izvještajem o ... sustavu nacionalnih računa UN-a (System of National. Accounts – SNA 1993). Investicije privatnog sektora bez pravnih osoba ...

Download the ebook

REPUBLIKA HRVATSKA - DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU / REPUBLIC OF CROATIA - CENTRAL BUREAU OF STATISTICS
Sadržaj / Contents
INVESTICIJE
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (GROSS INVESTMENT)
12. INVESTICIJE GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (GROSS INVESTMENT)
METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA NOTES ON METHODOLOGY
Izvori i metode prikupljanja podataka Sources and methods of data collecting
Podaci o ostvarenim i isplaćenim investicijama pravnih osoba prikupljaju se Data on the gross fixed capital formation in fixed assets and their payments in
Godišnjim izvještajem o investicijama u dugotrajnu imovinu (INV-P) od legal entities are collected on a separate annual report on gross fixed capital
poduzeća i drugih organizacija u zemlji ako su neposredni investitori. formation in fixed assets (INV-P form) filled in by enterprises and other
Obrazac INV-P od 1996. djelomično je promijenjen u odnosu na prošle organisations in the country, if direct investors. Since 1996, the INV-P form has
godine zbog prilagodbe međunarodnim statističkim standardima i been partly changed if compared to previous years, in order to be adapted to
metodologijama, tj. sustavu nacionalnih računa UN-a (System of National the international statistical standards and methodologies, that is, to the System
Accounts – SNA 1993). of National Accounts − SNA 1993.
Investicije privatnog sektora bez pravnih osoba (investicije fizičkih osoba) Gross fixed capital formation in private sector excluding legal entities
procjenjuju se u Državnom zavodu za statistiku na razini Republike (investments of natural persons) is estimated in the Central Bureau of Statistics
Hrvatske. at the level of the Republic of Croatia.
Obuhvat i usporedivost Coverage and comparability
Cilj ovog istraživanja je, unutar sustava nacionalnih računa, omogućiti The aim of this survey is to enable, within the system of national accounts, the
izračun bruto domaćeg proizvoda prema potrošnoj metodi, odrediti udio calculation of the gross domestic product according to the consumption method, the
bruto investicija u BDP-u, izraditi izračun kapitalnog računa itd. Međutim, establishment of the share of gross fixed capital formation in the GDP, the
napominjemo da se podaci, iako se ovim istraživanjem dobiva najveći dio calculation of capital account, etc. However, it is to be noted that, although most of
podataka za te izračune, ne mogu izravno koristiti za izračun udjela the data are provided by this survey, they cannot be used directly for calculating
investicija u BDP-u jer ne sadrže investicije fizičkih osoba (privatnog the share of gross fixed capital formation in the GDP, since they do not include
sektora bez pravnih osoba), vrijednost promjena zaliha i još neke obračune gross fixed capital formation of natural persons (of the private sector without legal
koje treba izvesti za taj izračun. entities), the value of changes in stocks and some other statements necessary for
this computation.
Godišnje istraživanje o investicijama Državni zavod za statistiku provodi od The Central Bureau of Statistics annual has carried out the survey on the gross
1967. Do 1992. obuhvat je bio potpun za sve pravne osobe u državnom fixed capital formation since 1967. Until 1992, the coverage of all legal entities in
(društvenom) vlasništvu. Promjenama u gospodarstvu, privatizacijom state (public) ownership was full. After changes that happened in economy,
poduzeća i osnivanjem mnogih privatnih pravnih osoba, njihov je broj privatisation of enterprises and establishment of a lot of new private legal entities,
prešao 200 000 te je onemogućeno uspješno praćenje investicijske their number exceeded 200 000, which made a successful monitoring of capital
aktivnosti svih pravnih osoba. formation of all legal entities impossible.
Od 1993. do 1995. Državni zavod za statistiku tim je istraživanjem In the period from 1993 to 1995, the Central Bureau of Statistics, on the basis of
obuhvaćao, na osnovi podataka Zavoda za platni promet (ZAP-a), najveće data provided by the Institute for Payment Transactions, covered by this survey
investitore u Hrvatskoj, preko čijih se računa ostvarilo oko 95% svih isplata the largest investors in Croatia, through the accounts of which 95% of total gross
za investicije (dirigirani uzorak). fixed capital formation payments were made (directed sample).
Kako bismo povećali kakvoću podataka, taj smo dirigirani uzorak za 1996. In order to achieve a higher data quality, this directed sample was enlarged in
proširili, a za 1997. i 1998. obuhvatili smo cjelokupno područje L – Javna 1996, while in 1997 and 1998 the whole section L – Public administration and
uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, zatim sve velike i srednje defence; compulsory social security. Furthermore, all large and medium-sized
velike poduzetnike, prema podacima ZAP-a, i sve ostale pravne osobe koje enterprises were included according to the Institute for Payment Transactions
su prema podacima ZAP-a imale isplate za investicije. Svi su podaci data as well as all other legal entities that, according to the data of the Institute
for Payment Transactions, had gross fixed capital payments. All data are
iskazani u tekućim cijenama. expressed at current prices.
Uzorkom su od 1999. do 2005. obuhvaćene, prema podacima tromjesečnih In the period from 1999 to 2005, the sample covered the following legal
statističkih izvještaja pravnih osoba za razdoblje I. – IX. 1999. – 2005., koje entities, according to data of quarterly statistical reports of legal entities for the
provodi Zavod za platni promet odnosno Financijska agencija (Fina), sljedeće period from January to September, 1999 − 2005, conducted by the Institute for
pravne osobe: Payment Transactions, that is, the Financial Agency (FINA):
a) banke i štedionice a) banks and savings banks
b) osiguravajuća društva b) insurance institutes
c) neprofitne organizacije koje su imale investicije veće od 100 000 kuna c) non-profit organisations whose gross fixed capital exceeded 100 000 kuna
(od 2004.) (since 2004)
d) proračunski korisnici d) budget beneficiaries
e) veliki poduzetnici e) large enterprises
f) srednje veliki poduzetnici f) medium-sized enterprises
g) mali poduzetnici koji su imali investicije veće od 50 000 kuna (u 1999.), g) small enterprises whose gross fixed capital exceeded 50 000 kuna (in 1999),
100 000 kuna (u 2000. i 2001.), 150 000 kuna (u 2002.) i 200 000 100 000 kuna (in 2000 and 2001), 150 000 kuna (in 2002) and 200 000
kuna (u 2003., 2004. i 2005.). kuna (in 2003, 2004 and 2005).
Budući da su u prijašnjim godinama (od 1976.) jedinice promatranja bile As in earlier years (since 1976) observation units were classified into activities
razvrstane u djelatnosti na osnovi Jedinstvene klasifikacije djelatnosti (JKD- according to the Uniform Classification of Economic Activities (UCEA), data by
a), podaci po djelatnostima usporedivi su samo s onima od 1996. nadalje activities published in this Yearbook are comparable only with those for 1996
(obrade objavljene prema NKD-u). and further on (processing published on the basis of the NKD).
Od 2003. podaci se prikupljaju i objavljuju prema NKD-u 2002. i na toj razini Since 2003 data were collected and published according to the NKD 2002. and, at
objavljivanja (odjeljak) potpuno su usporedivi s podacima iz ranijih godina this level (division), are fully comparable to data from previous years that have been
obrađenih prema NKD-u. processed according to the NKD.
U tablici 12–1. prikazane su investicije privatnog sektora bez pravnih osoba Table 12–1. presents gross fixed capital formation in the private sector
(investicije fizičkih osoba) prema procjeni Državnog zavoda za statistiku i excluding legal entities (investments of natural persons), according to the
ostvarene investicije pravnih osoba u državnom i privatnom vlasništvu. estimates of the Central Bureau of Statistics, and gross fixed capital formation
by legal entities in state and private ownership.
214 Statistički ljetopis 2007. Statistical Yearbook
REPUBLIKA HRVATSKA - DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU / REPUBLIC OF CROATIA - CENTRAL BUREAU OF STATISTICS
Sadržaj / Contents
INVESTICIJE
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (GROSS INVESTMENT)
Ostvarene investicije privatnog sektora bez pravnih osoba (fizičkih osoba) The gross fixed capital formation in private sector excluding legal entities
rezultat su procjene Državnog zavoda za statistiku i obuhvaćaju ulaganja u (natural persons) was estimated by the Central Bureau of Statistics and
stambenu gradnju građana, investicije u obrtništvu, slobodnim zanimanjima i includes the gross fixed capital formation in housing development of citizens as
individualnoj poljoprivredi. well as the gross fixed capital formation in crafts and trades, free lances and
private farming.
U ostalim tablicama prikazani su podaci za pravne osobe u državnom i privatnom Other tables show data on legal entities in state and private ownership.
vlasništvu.
Razvrstavanje podataka po područjima obavljeno je prema dvama osnovnim The data are presented according to the two basic principles, as follows:
načelima:
a) prema lokaciji i prema djelatnosti namjene investicijskog objekta (samo a) by location and activity of operating units for which capital
za novu dugotrajnu imovinu) – načelo čiste djelatnosti i teritorija formation is actually intended (only for new fixed assets) – pure
activity and territory principle
b) prema sjedištu i osnovnoj djelatnosti investitora – organizacijsko načelo. b) by a headquarter and principal activity of investor – organisational
principle.
Definicije Definitions
Investicijama u dugotrajnu imovinu smatraju se nabave poduzeća i Gross fixed capital formation in fixed assets includes provisions of
drugih organizacija radi dobivanja nove imovine, povećanja vrijednosti ili enterprises and other organisations (legal entities) aimed at getting new
zamjene postojeće dugotrajne imovine (stambene zgrade, ostale zgrade i fixed assets, increasing the value or replacing already existing fixed
građevine, oprema i uređaji trajnijeg karaktera, pošumljavanje i podizanje assets (residential buildings, other buildings and edifices, permanent
dugogodišnjih nasada, patenti, licencije, softver itd.). Nabavljena equipment and installations, afforestation and planting of long-standing
investicijska dobra mogu biti nova ili rabljena, kupljena od drugih u zemlji i plantations, patents, licenses, software, etc.). Provided capital formation
inozemstvu. Dugotrajna imovina može također biti stečena trampom, assets can be new, used, both in the country and abroad. Fixed assets
primljena kao kapitalni transfer u naturi ili proizvedena u vlastitoj režiji. can also be obtained by barter, as a capital transfer in kind or self-
Obuhvaćaju se sve vrste ulaganja u nove kapacitete te ulaganja za produced. Included are all kinds of capital formation in new capacities, in
proširenje, rekonstrukciju i modernizaciju postojećih ili zamjenu zastarjelih, enlargement, reconstruction and modernisation of already existing or
istrošenih ili slučajnom štetom uništenih kapaciteta. Ne obuhvaća se substitution of outworn, worn off or not deliberately damaged capacities. It
redovito i tekuće održavanje i popravci dugotrajne imovine, ulaganja u does not include regular and current maintenance and repair of fixed
kratkotrajnu imovinu (obrtna sredstva), usluge istraživanja i razvoja, assets, capital formation in current assets, research and development
usavršavanja (obrazovanja) osoblja, istraživanje tržišta, vojno oružje za services, staff training services, market research, military war weapons
razaranje i oprema koja je potrebna za njegovo odašiljanje. and launching equipment.
Isplatama za investicije smatraju se novčana ulaganja u godini u kojoj su Payments for gross fixed capital formation are monetary investments in the
isplate stvarno izvršene bez obzira na vrijeme gradnje ili nabave dugotrajne year in which the payments were actually made, irrespective of the time of
imovine. construction or purchase of fixed assets.
Ostvarene investicije obuhvaćaju vrijednost fizički realizirane gradnje, Gross fixed capital formation represents the value of physically materialised
izrade ili nabave dugotrajne imovine tijekom godine bez obzira na to jesu li construction, produced or procured fixed assets throughout a year, irrespective of
završene i je li i kada izvršena njihova isplata. whether they were finished or whether or when the payment was executed.
Podaci o ostvarenim investicijama u novu dugotrajnu imovinu odnose se Data on realised gross fixed capital formation in new fixed assets relate to
na onaj dio dugotrajne imovine koji je nabavljen neposredno od izvođača the part of fixed assets that has been purchased directly from the contractor or
građevinskih radova odnosno proizvođača opreme ili proizveden u vlastitoj producer of the equipment, or self-produced. This relates to gross fixed capital
režiji, odnosno ona investicijska dobra koja još nisu bila predmet kupoprodaje formation assets still out of buying and selling transactions among users. It
između neposrednih korisnika tih dobara. Uključuje se i rabljena oprema also includes existing assets purchased abroad since it directly influences
nabavljena u inozemstvu jer izravno utječe na porast nacionalnog bogatstva u country's affluence. Provision of new fixed assets includes also gross fixed
zemlji. U nabavu nove dugotrajne imovine razvrstane su i investicije u veća assets for major improvement of the existing fixed assets, and excludes land
poboljšanja postojeće dugotrajne imovine, a nije uključena vrijednost otkupa purchase value.
zemljišta.
Investicije u nove kapacitete ulaganja su u gradnju novih samostalnih Gross fixed capital formation in new capacities comprises expenditures
organizacija, novih pogona ili drugih samostalnih organizacijskih on building up of new independent organisations, new operational units or
jedinica u sastavu postojećih poduzeća u kojima će se obavljati other independent organisational units within the existing enterprises, the
djelatnost koja kod njih nije bila zastupljena; u gradnju novih activity of which will be different from the one previously practiced there;
prometnica; ulaganja u dugogodišnje nasade i osnovno stado; u nabavu building up of new roads; investing in planting of long-standing plantations
brodova i zrakoplova; u gradnju objekata društvenog standarda. and breeding stock; purchase of vessels and airplanes; building up of social
standard assets.
Investicije za proširenje, rekonstrukciju i modernizaciju jesu
ulaganja u postojeće kapacitete radi povećanja obujma, izmjene Gross fixed capital formation for enlargement, reconstruction and
asortimana, tehnologije i tehnike proizvodnje ili obavljanja usluga. Ta renovation are investments in already existing capacities, in order to enlarge
ulaganja obuhvaćaju preuređenje ili proširenje postojećih objekata, the scope, change the range, technology and technique of production or
opreme i uređaja te podizanje ili nabavu dugotrajne imovine u sastavu service provision. These expenditures include renovation or enlargement of the
postojeće organizacijske jedinice. existing constructions, equipment and devices, as well as the construction or
procurement of fixed assets within the existing organisational unit.
Investicije za zamjenu i održavanje razine postojećih kapaciteta
ulaganja su radi zamjene, intenzifikacije i racionalizacije proizvodnje, Gross fixed capital formation for the change and keeping of existing
ali bez proširenja raspoloživih kapaciteta i bitnijih izmjena u postojećoj equipment on the same level are expenditures in order to change, intensify
tehnologiji ili tehnici proizvodnje ili obavljanja usluga. and rationalise production, without expending existing capacities or making
more considerable changes in the current production technology or technique,
or provision of services.
U investicije za građevinske objekte ubraja se i vrijednost opreme koja je
Statistički ljetopis 2007. Statistical Yearbook 215
REPUBLIKA HRVATSKA - DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU / REPUBLIC OF CROATIA - CENTRAL BUREAU OF STATISTICS
Sadržaj / Contents
INVESTICIJE
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (GROSS INVESTMENT)
ugrađena u građevinske objekte (dizala, uređaji za centralno grijanje i sl.) i Gross fixed capital formation for construction works includes the value of
projekti za njih. equipment built-in into constructions (lifts, central heating installations etc.) and
related projects.
Investicijama u opremu obuhvaćaju se i troškovi montaže, prijevoza,
carine i osiguranja. Gross fixed capital formation for equipment includes all expenses for fitting,
transportation, custom duties and insurance.
Investicijama u ostalo prikazuju se ulaganja u osnovno stado,
pošumljavanje, dugogodišnje nasade, rudarska (mineralna) istraživanja, Gross fixed capital formation for other assets covers investments in
softver, patentna prava i licencije, veća poboljšanja zemljišta, otkup breeding stock, afforestation, long-standing plantations, mining (mineral)
zemljišta i sl. research, software, intellectual property and licenses, more significant land
improvement, land purchase, etc.
STATISTIČKE PUBLIKACIJE
STATISTICAL PUBLICATIONS
Statistička izvješća
Statistical Reports
55 R; 79 R,O; 105 R,O; 129 R,O; 147 R,O; 197 R,O; 232 R,O; 266 R,O; 311
R,O; 348 R,ZO,O; 387 R,ZO,O; 423 R,ZO,O; 466 R, ZO,O; 496 R,ZO,O; 55 R; 79 R,M; 105 R,M; 129 R,M; 147 R,M; 197 R,M; 232 R,M; 266 R,M;
539 R,ZO,O; 575 R,ZO,O; 613 R,ZO,O; 641 R,ZO,O; 689 R,ZO,O; 720 311 R,M; 348 R,AM,M; 387 R,AM,M; 423 R,AM,M; 466 R, AM,M; 496 R,AM,M;
R,ZO,O; 767 R,ZO,O; 773 R, ZO,O; 843 R,O; 880 R,O; 928 R,O; 981 R,Ž; 539 R,AM,M; 575 R,AM,M; 613 R,AM,M; 641 R,AM,M; 689 R,AM,M; 720
989 R,Ž; 1045 R,Ž; 1070 R,Ž; 1095 R,Ž; 1120 R,Ž; 1152 R,Ž; R,AM,M; 767 R,AM,M; 773 R,AM,M; 843 R,M; 880 R,M; 928 R,M;
1181 R,Ž; 1215 R,Ž; 1248 R,Ž; 1281 R,Ž; 1312 R,Ž; 1342 R,Ž. 981 R,C; 989 R,C; 1045 R,C; 1070 R,C; 1095 R,C; 1120 R,C; 1152 R,C;
1181 R,C; 1215 R,C; 1248 R,C; 1281 R,C; 1312 R,C; 1342 R,C.
Studije i analize
Studies and analyses
32. Dušan Milinković:
Investicije u osnovna sredstva i sredstva zajedničke potrošnje u 32. Dušan Milinković:
privredi SR Hrvatske 1967. Investing into Assets and General Consumption Means in Economy
of SR Croatia, 1967
89. Mr. Mirko Grubišić:
Investicije gospodarstva Hrvatske 1996. − 1998. 89. Mirko Grubišić MSc.:
Investments into the Croatian Economy, 1996 − 1998
Metodološke upute
Methodologies
27. Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu (INV-P)
27 Annual report on gross fixed capital formation in fixed assets (INV-P form)
R = Republika Hrvatska
Ž = županije R = the Republic of Croatia
ZO = zajednice općina C = Counties
O = općine AM = Regional Associations of Municipalities
M = Municipalities
216 Statistički ljetopis 2007. Statistical Yearbook
REPUBLIKA HRVATSKA - DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU / REPUBLIC OF CROATIA - CENTRAL BUREAU OF STATISTICS
Sadržaj / Contents
INVESTICIJE
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (GROSS INVESTMENT)
12-1. OSTVARENE INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU PRAVNIH OSOBA I PRIVATNOG SEKTORA BEZ PRAVNIH OSOBA
(FIZIČKE OSOBE) PREMA TEHNIČKOJ STRUKTURI1)
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION IN FIXED ASSETS OF LEGAL ENTITIES AND PRIVATE SECTOR EXCLUDING LEGAL ENTITIES
(NATURAL PERSONS), BY TECHNICAL COMPOSITION1)
u tis. kuna
Thousand kuna
Tehnička struktura
Ukupno Technical composition
Total građevinski radovi oprema s montažom ostalo
Construction works Equipment with assembly Other
Ukupno
Total
1990. 38 456 22 302 14 076 2 078
1991. 58 837 32 472 23 607 2 758
1992. 363 068 195 158 154 564 13 346
1993. 6 027 590 3 280 821 2 497 647 249 122
1994. 12 209 891 6 888 826 4 918 109 402 956
1995. 13 579 712 7 854 114 5 229 999 495 599
1996. 22 901 310 14 287 096 7 805 344 808 870
1997. 31 137 564 18 635 629 11 306 989 1 194 946
1998. 33 536 994 21 053 448 11 099 377 1 384 169
1999. 34 728 100 20 509 302 12 438 724 1 780 074
2000. 35 328 954 20 030 277 13 400 187 1 898 490
2001. 39 669 387 21 751 653 15 833 919 2 083 815
2002. 48 446 864 26 684 990 18 307 961 3 453 913
2003. 62 492 850 35 181 494 22 917 811 4 393 545
2004. 67 024 733 36 818 276 24 971 121 5 235 336
2005.2) 71 724 916 40 975 554 25 196 366 5 552 996
Pravne osobe
Legal entities
1990. 26 645 13 756 10 895 1 994
1991. 44 837 22 337 19 892 2 608
1992. 280 256 124 016 143 492 12 748
1993. 4 735 442 2 105 038 2 384 355 246 049
1994. 9 620 725 4 556 848 4 666 259 397 618
1995. 10 474 264 5 007 999 4 976 009 490 256
1996. 18 858 945 10 474 693 7 580 698 803 554
1997. 25 838 011 13 679 506 10 970 293 1 188 212
1998. 27 470 066 15 495 277 10 603 339 1 371 450
1999. 31 329 313 17 741 029 11 822 455 1 765 829
2000. 30 647 344 16 031 522 12 734 617 1 881 205
2001. 33 201 583 16 223 334 14 915 784 2 062 465
2002. 40 732 380 20 327 324 16 988 963 3 416 093
2003. 54 955 372 29 123 344 21 480 040 4 351 988
2004. 56 430 161 28 426 894 22 820 799 5 182 468
2005. 59 209 772 31 215 498 22 499 432 5 494 842
Privatni sektor bez pravnih osoba (fizičke osobe)
Private sector excluding legal entities (natural persons)
1990. 11 811 8 546 3 181 84
1991. 14 000 10 135 3 715 150
1992. 82 812 71 142 11 072 598
1993. 1 292 148 1 175 783 113 292 3 073
1994. 2 589 166 2 331 978 251 850 5 338
1995. 3 105 448 2 846 115 253 990 5 343
1996. 4 042 365 3 812 403 224 646 5 316
1997. 5 299 553 4 956 123 336 696 6 734
1998. 6 066 928 5 558 171 496 038 12 719
1999. 3 398 787 2 768 273 616 269 14 245
2000. 4 681 610 3 998 755 665 570 17 285
2001. 6 467 804 5 528 319 918 135 21 350
2002. 7 714 484 6 357 666 1 318 998 37 820
2003. 7 537 478 6 058 150 1 437 771 41 557
2004. 10 594 572 8 391 382 2 150 322 52 868
2005.2) 12 515 144 9 760 056 2 696 934 58 154
1) Vidi objašnjenje o usporedivosti podataka u serijama u Načelima uređivanja ljetopisa te Obuhvat i usporedivost u Metodološkim objašnjenjima.
2) Privremeni podaci.
1) See the explanation on data comparability in series found in the note on "How the Statistical Yearbook Has Been Compiled" and Coverage and comparability in the Notes on Methodology.
2) Provisional data.
Statistički ljetopis 2007. Statistical Yearbook 217
REPUBLIKA HRVATSKA - DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU / REPUBLIC OF CROATIA - CENTRAL BUREAU OF STATISTICS
Sadržaj / Contents
INVESTICIJE
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (GROSS INVESTMENT)
12-2. OSTVARENE INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU PREMA TEHNIČKOJ STRUKTURI1)
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION IN FIXED ASSETS, BY TECHNICAL COMPOSITION1)
u tis. kuna
Thousand kuna
Tehnička struktura
Technical composition
Ukupno oprema
Total građevinski radovi Equipment ostalo
Construction works svega domaća uvozna Other
Total Domestic Imported
1990. 26 571 13 742 10 842 8 244 2 598


Use: 0.0296