• www.cb.nl


  •   
  • FileName: ABC_Studiegids_CB_Belastingadviseur.pdf [read-online]
    • Abstract: Passiflora: De passiebloem (Shonshon, korona di labigui, korona di La ... de Belastingdienst, banken, trustkantoren en verzekeringsinstellingen, overheids- en ...

Download the ebook

HBO opleiding
Belastingadv iseur
In samenwerking met
het College van Belastingadviseurs
Mevrouw mr. Lisandra Jansen CB FA
Belastingadviseur
Adviesstraat 12
Willemstad, Curacao
www.cb.nl
Passiflora: De passiebloem (Shonshon, korona di labigui, korona di La
Bírgen, maraka, kreiseblum) is een klimplant die door Spaanse priesters
in Zuid-Amerika ontdekt werd. Zij zagen in de bloem van deze plant
elementen van Christus' lijden (passie): de drie nagels, de 5 wonden, de
tien aanwezige discipelen en de doornenkroon.
De foto is genomen in de wilde natuur van Curaçao. Dit symbool
vertegenwoordigt de passie (niet het lijden) voor het geloof in een
hogere macht (waarnaar de bloem is genoemd), de passie voor het
leren, het onderwijzen, het leven, de kracht om vooruit te komen en te
(willen) overleven.
Stichting ABC Opleiding & Training
Directeur : Dhr. Andy S. Danoe
Hoofddocent : Dhr. mr. drs. Javier Silvania
Office Manager : Mej. Lysandra de Lannoy
Opleidingscoördinator : Mej. Samantha Williams
Kantoor : West Ronde Klip 29
Leslokalen : - Winkelcentrum Colon te Otrobanda
- West Ronde Klip 29
Postbus : 3146
Telefoon : 738-4875 / 738-8808
Fax : 738-0359
SMS : 561-9712
E-mail : [email protected]
KvK-nummer : S-5192
CRIB-nummer : 102079195
SVB-nummer : 010263
Bankrekeningen : ORCO Bank 10.4118.401.001.001.01
RBTT 100.59.989
MCB 185.07.608
Website : www.abc-opleiding.com
Openingstijden
West Ronde Klip 29 ma t/m do 08.00-12.00 u en 13.30-17.00 uur
vrijdag 08.00-12.00 u
vrijdagmiddag gesloten
170709
Alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van deze studiegids kunnen geen rechten worden ontleend.
2
Inhoudsopgave
1 Inleiding ........................................................................................................ 4
2 Het beroep..................................................................................................... 4
3 Samenwerking met College Belastingadviseurs en met het Fiscaal Studie- en
Documentatiecentrum ..................................................................................... 5
4 De Opleiding .................................................................................................. 5
4.1 Lidmaatschap ....................................................................................... 5
4.2 Studieprogramma ................................................................................. 6
4.3 Exameneisen per module....................................................................... 6
Staats- en bestuursrecht ....................................................................... 6
Formeel belastingrecht .......................................................................... 7
Loonbelasting....................................................................................... 7
Privaatrecht ......................................................................................... 7
Inkomstenbelasting (excl. winst) ............................................................ 8
Ondernemingsrecht............................................................................... 9
Inkomstenbelasting (winst).................................................................... 9
Vennootschapsbelasting/ dividendbelasting ............................................ 10
Omzetbelasting .................................................................................. 10
Overdrachtsbelasting/successierecht/schenkingsrecht ............................. 11
Internationaal belastingrecht................................................................ 11
Beroepsvaardigheden .......................................................................... 11
Scriptievaardigheden........................................................................... 11
Integratiecasus .................................................................................. 12
4.4 Organisatie examens opleiding CB-belastingadviseur .............................. 12
Mondeling examen .............................................................................. 12
4.5 Verplicht lesmateriaal.......................................................................... 13
4.6 Examentraining .................................................................................. 14
4.7 Docenten ........................................................................................... 14
Mr.drs. Javier Silvania ......................................................................... 14
Mevrouw mr. Melrose Bloem ................................................................ 15
4.8 Kwaliteitsbewaking van de opleidingen .................................................. 15
4.9 Examencollege ................................................................................... 15
4.10 Opleidingsraad ................................................................................... 16
4.11 Examencommissie .............................................................................. 17
4.12 Vooropleiding ..................................................................................... 18
4.13 Vervolgopleiding ................................................................................. 18
4.14 Studieduur, Collegegeld en andere kosten ............................................. 19
5 Referenties .................................................................................................. 21
3
1 Inleiding
Wilt u na uw financieel-economische hbo-opleiding nog hogerop en vindt u het leuk om
te leren een gedegen fiscaal advies te geven? Dan is de post-bacheloropleiding
Belastingadviseur echt iets voor u! Helemaal als u bedenkt dat Stichting ABC Opleiding
& Training voor deze opleiding intensief samenwerkt met het College Belastingadviseurs
(CB), de beroepsvereniging van belastingadviseurs. Het CB bestaat sinds 1956 en heeft
ruim 3400 leden.
Het CB neemt de examens van de opleiding af. Dat betekent dat u na het afronden van
deze opleiding de titel CB achter uw naam mag zetten! Een officiële titel die garant
staat voor kwaliteit.
De opleiding Belastingadviseur geeft u gegarandeerd actuele lesstof en sluit naadloos
aan op de exameneisen van het CB én op de praktijk die daarna komt.
2 Het beroep
Steeds meer bedrijven en particulieren laten zich adviseren door belastingexperts. Om
hun zaakjes goed te regelen, maar vooral ook om van goede adviezen te profiteren die
hen op bepaalde fronten voordeel op kunnen leveren. De markt staat dan ook te
springen om breed georiënteerde, hoogopgeleide belastingadviseurs. Het diploma van
deze opleiding Belastingadviseur staat dan ook garant voor een interessante baan op
hoog niveau.
Als belastingadviseur werkt u in de professionele, zakelijke dienstverlening. Kennis van
uw klanten, hun eisen en wensen ten aanzien van de kwaliteit van de diensten is
onmisbaar voor deze functie. Naast klanten zult u te maken krijgen met instellingen als
de Belastingdienst, banken, trustkantoren en verzekeringsinstellingen, overheids- en
uitkeringsinstanties (SVB, BZV).
Na het volgen van de opleiding Belastingadviseur kunt u een breed scala aan functies
uitoefenen. Zo kunt u kiezen voor een baan als belastingadviseur bij belasting- en
accountantskantoren. In deze functie geeft u alle voorkomende fiscale en financiële
adviezen aan ondernemers en aan particulieren. Of kies ervoor om als fiscaal
medewerker te werken bij grote ondernemingen. Hier verzorgt u aangiften voor onder
meer OB, loonbelasting, inkomstenbelasting en winstbelasting. Maar ook het adviseren
over deze fiscale aspecten aan andere (staf)afdelingen valt binnen uw takenpakket. Ten
slotte kunt u als financieel adviseur bij banken en verzekeringsmaatschappijen terecht
waar u adviseert over bank- en verzekeringsproducten. Bij een trustkantoor kunt u ook
werken als account manager legal. Maar wat u ook kiest, uw carrière zal een absolute
sprong maken!
4
3 Samenwerking met College Belastingadviseurs en
met het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum
Voor de opleidingen Fiscaal Adviseur (hbo) en Belastingadviseur (post-hbo) werkt
stichting ABC Opleiding & Training samen met het Fiscaal Studie- en
Documentatiecentrum (FSDC) en het College Belastingadviseurs (CB). Een
samenwerking die u als student veel voordelen biedt! Niet alleen bent u verzekerd van
actuele lesstof en mag u officiële erkende titels (FA, CB) achter uw naam voeren. U
heeft ook nog eens prima doorgroeimogelijkheden!
Na het afronden van de opleiding Fiscaal Adviseur (2 jaar), stroomt u moeiteloos door
naar de post-hbo opleiding Belastingadviseur (2,5 jaar). Wilt u daarna nog hogerop,
dan kunt u zelfs de Master Fiscaal Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
volgen en in 2 jaar een universitaire mr-titel behalen!
Opleiding Duur Titulatuur
Fiscaal Adviseur 2 jaar FA
CB-belastingadviseur 2,5 jaar CB
Master Fiscaal Recht 2 jaar Mr.
4 De Opleiding
De opleiding Belastingadviseur bestaat uit elf schriftelijke examens, een beroepschrift
en een scriptie. Voor ieder examenonderdeel kunt u een certificaat behalen. De nadruk
in elk onderdeel ligt in belangrijke mate op de praktijk en de adviesvaardigheid. Zo
leert u bijvoorbeeld tijdens het onderdeel Inkomstenbelasting (niet winst) te adviseren
inzake de fiscale gevolgen van inkomensplanning. In het onderdeel Omzetbelasting
leert u onder meer te adviseren over de fiscale consequenties voor de omzetbelasting
bij grensoverschrijdende transacties. Maar u leert ook hoe u aangiftes als
winstbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en inkomstenbelasting moet verzorgen.
4.1 Lidmaatschap
Om deel te kunnen nemen aan de opleiding Belastingadviseur moet u aspirant-lid
worden van het College van Belastingadviseurs. Aan deze inschrijving zijn kosten
verbonden (€ 278,25 per jaar (2008) NU € 131,25 (2009) per jaar –uitsluitend voor
ABC-studenten, inclusief OB en overmakingskosten). Als aspirant-lid van het CB
profiteert u van een flink aantal voordelen. Zo kunt u door het CB georganiseerde
bijeenkomsten bijwonen. Ook wordt u door het CB op diverse manieren op de hoogte
gehouden van alle belangrijke ontwikkelingen op fiscaal gebied. Na uw opleiding heeft u
recht op vermelding in het CB ledenregister. Meer informatie kunt u vinden op de
website www.cb.nl.
5
4.2 Studieprogramma
In het studieprogramma ziet u precies welke onderdelen u tegenkomt. De studiepunten
geven u een indicatie van de omvang per onderdeel. De studiepunten zijn vermeld
volgens de Europese standaard (ECTS).
Module Studiepunten
Privaat-/ondernemingsrecht 10
Staats- en bestuursrecht 5
Formeel belastingrecht 15
Successierechten 10
Overdrachtsbelasting 5
Internationaal belastingrecht 5
Inkomstenbelasting (niet winst) 15
Loonbelasting 15
Vennootschapsbelasting 15
Inkomstenbelasting (winst) 15
Omzetbelasting 15
Beroepschrift 5
Scriptie 20
Totaal 150
4.3 Exameneisen per module
Staats- en bestuursrecht
Van u wordt verwacht dat u na bestudering van dit onderdeel in staat bent:
- de betekenis van het beginsel van machtenscheiding aan te geven en met name de
rol van het legaliteitsbeginsel;
- de wijze aan te kunnen geven waarop op centraal niveau een wet in formele zin,
een algemene maatregel van bestuur en een ministeriële regeling tot stand komt en
hoe op decentraal niveau een provinciale en gemeentelijke verordening tot stand
komt;
- de kenmerken van het Nederlandse parlementaire stelsel te kunnen geven;
- het onderscheid aan te kunnen geven tussen feitelijke handelingen en
rechtshandelingen;
- het verschil aan te kunnen geven tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke
rechtshandelingen en de algemene beginsel van behoorlijk bestuur aan te kunnen
geven;
- de overeenkomsten en de verschillen tussen algemeen verbindende voorschriften en
beleidsregels te kunnen aangeven;
- aan te kunnen geven wat het begrip besluit inhoudt, en met name wat het begrip
beschikking daarbinnen;
- de rol van de rechter in het staatsbestel te kunnen omschrijven;
- de rechtsbescherming in Europees verband te kunnen geven;
- onderscheid te kunnen maken tussen klassieke en sociale grondrechten;
- aan te kunnen geven waar nationale en (enkele belangrijke) internationale
grondrechten te vinden zijn;
- aan te kunnen geven op welke grondrechten rechtstreeks beroep gedaan kan
worden en op welke niet.
6
Formeel belastingrecht
Van u wordt verwacht dat u na bestudering van dit onderdeel in staat bent:
- de rol te onderkennen van de verschillende instanties op het gebied van wetgeving,
van rechtspreken en van rechtshandhaving;
- de fiscale bezwaar- en beroepsfase volledig weer te geven met daarbij de
behorende rechten en plichten van partijen, processtukken en in acht te nemen
termijnen;
- de bronnen van het formele belastingrecht te omschrijven en de belangrijkste
regelgeving (in het bijzonder de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de
invorderingswet en de Algemene wet bestuursrecht) toe te passen;
- de verschillende heffingstechnieken te onderscheiden en hieraan verbonden
naheffings- en navorderingsmogelijkheden aan te geven, gekoppeld aan eventuele
sanctionering;
- de leer van wetsontduiking en overige misbruikwetgeving toe te kunnen passen;
- weer te geven welke middelen de fiscus ter beschikking staan bij de invordering van
belastinggelden;
- de verplichting tot inlichtingenverstrekking en administratieverplichting door
belastingplichtigen, inhoudings- of afdrachtplichtigen en anderen te kunnen
toepassen;
- de voor de praktijk van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot de
behandelde regelgeving te kunnen interpreteren en te kunnen toepassen op
concrete situaties.
Loonbelasting
Van u wordt verwacht dat u na bestudering van dit onderdeel in staat bent:
- per categorie inhouding op het loon (in het bijzonder de loonbelasting, de
premieheffing volksverzekeringen en de sociale werknemersverzekeringen) te
onderscheiden, welke kenmerken aan de inhoudingen verbonden zijn;
- te onderkennen wie het belastingsubject is voor de desbetreffende heffing;
- te onderkennen wat het belastingobject is van de heffing;
- te onderkennen welke tarieven van toepassing zijn bij de diverse heffingen;
- de fiscale behandeling van aanspraken en uitkeringen uiteen te kunnen zetten en
toe te passen in praktische situaties;
- de fiscale behandeling van kosten en de daarbij behorende vergoedingen uiteen te
zetten en toepassen in praktische situaties;
- een (beperkte) loonadministratie op te zetten;
- te onderkennen wie voor het voldoen aan fiscale verplichtingen aansprakelijk /
verantwoordelijk is en welke gevolgen zijn verbonden aan het niet / onvolledig /
incorrect hieraan voldoen;
- de voor de praktijk van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot
bovenstaande regelgeving te kunnen interpreteren en te kunnen toepassen op
concrete situaties.
Privaatrecht
Van u wordt verwacht dat u na bestudering van dit onderdeel in staat bent:
- de plaats en het belang aan te geven van het vermogensrecht in het positief recht;
- een omschrijving te geven van de juridische begrippen goederen, zaken,
vermogensrechten, register- en niet-registergoederen, roerende- en onroerende
zaken, eigendom, bezit en houderschap;
- de hoofdlijnen aan te geven van de gebruiks- en zekerheidsrechten (pand- en
hypotheek) in het rechtsverkeer voor zowel particulieren als voor het bedrijfsleven;
7
- aan te geven hoe de overdracht van goederen dient plaats te vinden en welke
bescherming er bestaat voor derden als men iets verkrijgt van iemand die niet de
'ware' gerechtigde is;
- de wijze van levering te beschrijven van roerende en onroerende goederen/ zaken
alsmede van subjectieve vermogensrechten;
- aan te geven wat een civiele en een natuurlijke verbintenis en een contract is en
hoe deze tot stand komen;
- een uiteenzetting te geven hoe een overeenkomst tot stand komt en welke
problemen zich hierbij kunnen voordoen, zoals de wilsgebreken (dwaling, dwang,
bedrog en misbruik van omstandigheden), alsmede het niet overeenstemmen van
de wil en wat daarvan naar buiten komt: de wilsverklaring;
- een omschrijving te geven van de tekortkoming in de nakoming van verbintenissen
en waar het van afhangt voor wiens rekening tekortkomingen komen;
- een omschrijving te geven van de onrechtmatige daad en de elementen te
onderkennen die vereist zijn om te kunnen spreken van een onrechtmatige daad te
weten onrechtmatigheid, schuld I risico, schade, causaal verband en relativiteit;
- aansprakelijkheid voor anderen aan te geven, zoals minderjarigen en
ondergeschikten en aansprakelijkheid in groepsverband;
- de hoofdlijnen aan te geven van zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en
ongerechtvaardigde verrijking.
Inkomstenbelasting (excl. winst)
Van u wordt verwacht dat u na bestudering van dit onderdeel in staat bent:
- inkomens toe te rekenen aan ongehuwd samenwonenden, gehuwden en
(minderjarige) kinderen en daarbij de partnerregeling juist toe te passen;
- aan te geven hoe de belastingschuld voortvloeit uit de wet en uit te leggen welke rol
de bronnenleer binnen het boxenstelsel daarbij speelt;
- de grondslag van de inkomstenbelasting te beschrijven en aan te geven uit welke
elementen de belastbare inkomens uit a) werk en woning, b) aanmerkelijk belang
en c) sparen en beleggen bestaan;
- de te betalen belasting te berekenen na toepassing van de drie verschillende
tarieven van de onderscheiden boxen en de toe te passen heffingskortingen en
eventuele verliesverrekening;
- aan te geven in welke gevallen de loonheffing als eindheffing fungeert en welke
gevolgen zijn verbonden aan het niet als eindheffing fungeren van de inhoudingen
op het loon;
- (cijfermatig) aan te geven hoe de bijzondere maatregelen zoals de
middelingsregeling toegepast moet worden;
- de regelingen met betrekking tot de eigen woning toe te passen;
- aan te geven hoe inkomsten uit arbeid die niet in dienstbetrekking worden genoten,
onder het regime van 'Resultaat uit overige werkzaamheden' worden belast;
- aan te geven hoe de belastingheffing van periodieke uitkeringen en verstrekkingen
verloopt;
- aan te geven welke inkomstenbelastingaspecten verbonden zijn aan het verkrijgen,
bezitten en vervreemden van specifieke vermogensbestanddelen zoals aandelen,
obligaties, vorderingen en onroerende zaken en welke regelingen een rol spelen bij
de toedeling aan de onderscheiden boxen;
- aan te geven wat uitgaven voor inkomensvoorzieningen zijn, wat de
persoonsgebonden aftrek inhoudt en hoe de belastingheffing ter zake van deze
regelingen verloopt;
- de regels van verliesverrekening toe te passen;
- met betrekking tot binnenlandse en buitenlandse belastingplichtige weer te geven
welke verschillen bij de heffing van inkomstenbelasting optreden;
- de aanmerkelijkbelangregeling toe te passen;
- aan te geven wat de regels met betrekking tot de grondslagbepaling, de
waardering, de vrijstellingen en het tegengaan van het ontgaan van de
vermogensrendementsheffing zijn;
8
- de (overgangs)regels met betrekking tot kapitaalverzekeringen toe te passen;
- de regels met betrekking tot lijfrenteverzekeringen toe te passen;
- een aangifte inkomstenbelasting voor een particulier zelfstandig te verwerken;
- de voor de praktijk van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot de
behandelde regelgeving te kunnen interpreteren en te kunnen toepassen in concrete
situaties.
Ondernemingsrecht
Van u wordt verwacht dat u na bestudering van dit onderdeel in staat bent:
- de juridische aspecten te onderkennen van de organisatievormen waaruit de
ondernemer kan kiezen;
- de van invloed zijnde omgeving te schetsen, waarin de ondernemer zich met zijn
onderneming bevindt;
- de rol van het handelsregister aan te geven;
- te analyseren in hoeverre bij een ondernemingsvorm sprake is van:
o een samenwerking door middel van een overeenkomst;
o een rechtspersoon;
o afgescheiden vermogen, waarop de zaakcrediteuren hun verhaalrecht kunnen
uitoefenen;
o een stoffelijk doel;
- te beschrijven wat een rechtspersoonlijkheid-bezittende samenwerkingsvorm is;
hoe deze tot stand komt; op welke wijze deze teniet gaat en aan welke
verplichtingen moeten worden voldaan ten aanzien van onder andere de publicatie
van financiële en andere gegevens;
- per rechtsvorm te onderscheiden wat de rol is van de algemene vergadering van
aandeelhouders, het bestuur, de directie, de raad van commissarissen en de
ondernemingsraad;
- het ontstaan, het teniet gaan en de verplichtingen van samenwerkingsvormen met
rechtspersoonlijkheid te beschrijven;
- de wetsystematische behandeling aan te geven van de vereniging, de stichting, de
coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij;
- te analyseren op welke wijze deze rechtspersonen ontstaan en welke verplichtingen
dergelijke rechtspersonen hebben;
- de rol te onderkennen van de verschillende organen en van de statuten en het
huishoudelijk reglement bij rechtspersonen zonder vennootschappelijk karakter.
Inkomstenbelasting (winst)
Van u wordt verwacht dat u na bestudering van het onderdeel in staat bent:
- de fiscale aspecten te onderkennen van de organisatievormen waaruit de
ondernemer (in de inkomstenbelasting) kan kiezen;
- de wetsystematische behandeling bloot te leggen van de totaalwinst en de jaarwinst
als onderdeel van de totaalwinst;
- een uitgebreide fiscale (naast en vanuit een commerciële) balans en
resultatenrekening op te stellen en / of te interpreteren door middel van een juiste
toepassing van de verschillende toegestane waarderingsregels met betrekking tot
alle balans- en resultatenrekeningposten;
- de fiscale gevolgen te kennen en toe te kunnen passen bij wijziging of staking van
de diverse rechtsvormen;
- aan te geven en te berekenen welke fiscale mogelijkheden en onmogelijkheden in
de inkomstenbelasting zijn opgenomen in verband met het doorschuiven van (een
deel van) de onderneming naar de partner, de kinderen en anderen of inbrengen
van de onderneming in een vennootschapsbelastingplichtig lichaam;
- de ondernemersfaciliteiten toe te lichten en te berekenen in praktische situaties;
- een uitgebreide aangifte inkomstenbelasting voor een ondernemer zelfstandig te
verwerken;
9
- de voor de praktijk van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot de
behandelde regelgeving te kunnen interpreteren en te kunnen toepassen in concrete
situaties;
- de fiscale winst te 'optimaliseren' door gebruik te maken van de faciliteiten welke de
wetgeving biedt;
- de fiscale gevolgen te bepalen die ontstaan bij samenwerking dan wel fusie van
ondernemingen.
Vennootschapsbelasting/ dividendbelasting
Van u wordt verwacht dat u na bestudering van dit onderdeel in staat bent:
- aan te geven welke subjecten (geheel of gedeeltelijk) als binnenlands
belastingplichtigen onderworpen zijn aan de heffing van vennootschapsbelasting;
- het object van de belastingplicht weer te geven, waaronder:
o het verband met de Wet op de inkomstenbelasting 2001;
o het verschil tussen eigen en vreemd vermogen en de fiscale gevolgen daarvan;
o (niet- )aftrekbare kosten;
o aftrek van commissarisbeloning;
o giftenaftrek;
- aan te geven welke rente wel en welke rente niet in aftrek kan worden gebracht;
- de deelnemingsvrijstelling toe te passen in binnenlandse situaties;
- de fiscale gevolgen weer te geven van enerzijds het samensmelten tot fiscale
eenheid van concernonderdelen en anderzijds door middel van de aandelenfusie,
bedrijfsfusie en juridische fusie;
- de fiscale gevolgen weer te geven van de opsplitsing van concernonderdelen
middels juridische splitsing en terugkeer uit de besloten vennootschap;
- de regels van de voor- en achterwaartse verliesverrekening toe te kunnen passen;
- de voor de praktijk van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot de
behandelde regelgeving te kunnen interpreteren en te kunnen toepassen in concrete
situaties;
- het toepasselijke tarief vast te kunnen stellen;
- op de hoogte te zijn van de aanpassingen die middels de wet Werken aan winst
('Vpb 2007') in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zijn aangebracht.
Omzetbelasting
Van u wordt verwacht dat u na bestudering van dit onderdeel in staat bent:
- het harmonisatieproces binnen de Europese Gemeenschap voor wat betreft de
belasting over de toegevoegde waarde te kunnen weergeven;
- van de omzetbelasting: het belastingsubject, het belastingobject en het tarief te
omschrijven;
- bijzondere regelgeving in de omzetbelasting te kunnen toepassen ten aanzien van
kleine ondernemers, landbouwbedrijven, aannemingsverhoudingen en onroerende
zaken;
- een uitgebreide aangifte omzetbelasting zelfstandig te verwerken;
- de omzetbelastinggevolgen van (intracommunautaire en niet intracommunautaire)
leveringen administratief te kunnen verwerken;
- de aangifte te verzorgen van zowel binnenlands als buitenlands (zowel binnen de
Europese Gemeenschap als daarbuiten) opererende ondernemingen;
- de voor de praktijk van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot de
behandelde regelgeving te kunnen interpreteren en te kunnen toepassen in concrete
situaties.
10
Overdrachtsbelasting/successierecht/schenkingsrecht
Van u wordt verwacht dat u na bestudering van dit onderdeel in staat bent:
- van het successierecht, schenkingsrecht en het recht van overgang: het
belastingsubject, het belastingobject en het tarief te omschrijven;
- de fiscale gevolgen te analyseren van erfrechtelijke verkrijging en recht van
overgang in nationaal verband;
- aangiften te kunnen invullen met betrekking tot het successierecht, schenkingsrecht
en het recht van overgang;
- de voor de praktijk van belang zijnde jurisprudentie met betrekking tot de
behandelde regelgeving te kunnen interpreteren en te kunnen toepassen in concrete
situaties;
- de fiscale gevolgen te analyseren van verkrijging krachtens schenking in nationaal
verband;
- aangiften te kunnen invullen met betrekking tot het recht van schenking en
overdrachtsbelasting;
- van het schenkingsrecht en de overdrachtsbelasting: het belastingsubject, het
belastingobject en het tarief te omschrijven, alsmede een aantal vrijstellingen toe te
passen;
- de successie- en schenkingsrechtfaciliteiten in de sfeer van de bedrijfsopvolging
(artikel 35b en 35c Successiewet 1956) te kunnen toepassen.
Internationaal belastingrecht
Van u wordt verwacht dat u na bestudering van dit onderdeel in staat bent:
- te onderkennen in welke situaties zich problemen voordoen met betrekking tot
dubbele belastingheffing dan wel geheel onbelast blijven van bestanddelen van het
inkomen, de winst of het vermogen;
- te bepalen wanneer de verschillende systemen van voorkoming van dubbele
belasting van toepassing zijn (eenzijdige regelingen, Besluit voorkoming dubbele
belasting, verdragen);
- de systemen bij het voorkomen van dubbele belasting juist toe te passen;
- met behulp van de juiste nationale en internationale regelgeving te berekenen hoe
dubbele belastingheffing kan worden voorkomen;
- te onderkennen wat het verschil in fiscale behandeling in internationaal perspectief
is tussen het aanhouden van een dochtermaatschappij of een vaste inrichting;
- de voor Nederland meest gang bare verdragsmodellen (OECD-modelverdrag en
Nederlands Standaardverdrag) te kunnen toepassen in concrete situaties.
Beroepsvaardigheden
In deze modules wordt de fiscale procestechniek behandeld. Centraal staat de vraag
hoe een fiscale procedure wordt voorbereid, aan welke eisen voldoet een goed
beroepschrift, etcetera.
Scriptievaardigheden
Als afsluiting van de opleiding CB-belastingadviseur dienen alle studenten een scriptie
te schrijven. Ondanks dat velen van u binnen uw huidige werkzaamheden veel
praktische schrijfvaardigheid hebben ontwikkeld, blijkt het schrijven van een scriptie
een moeilijk onderdeel van de opleiding. Om het proces van het schrijven van een
scriptie inzichtelijker te maken, is een afzonderlijk college Scriptievaardigheden in het
curriculum opgenomen. In dit college wordt op de eerste plaats aandacht besteed aan
de verschillende fasen van het schrijven van een scriptie en welke keuzes u daarin
11
heeft. Vervolgens komen de (standaard) succes- en faalfactoren bij het schrijven van
een scriptie aan bod. Zo wordt gekeken naar de afbakening van het onderwerp, het
formuleren van een scherpe probleemstelling met bijbehorende onderzoeksvragen, de
structuur en hoofdstukindeling, de planning, de opmaak, etc. Ter illustratie bespreken
we een aantal veel voorkomende fouten aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarbij
wordt geoefend met deze vaardigheden.
Integratiecasus
Integratiecasus: de behandeling van een door u als student voorbereide casus waarin
de levensloop van een onderneming wordt nagelopen. Nadruk ligt op de belangrijke
beslismomenten en de keuzemogelijkheden die zich tijdens dit proces voordoen.
4.4 Organisatie examens opleiding CB-belastingadviseur
Het examen legt u twee maal per jaar (januari en juni) af in uw vertrouwde ABC
leslokaal.
Totaal zijn er 11 schriftelijke examens, waarvoor u zich elke examenronde kunt
aanmelden. U bent voor een onderdeel geslaagd, indien u hiervoor een voldoende
(cijfer 6 of hoger) hebt behaald. Volledigheidshalve kan er geen compensatie tussen
verschillende examenonderdelen plaatsvinden.
Onderdeel Vorm Tijdsduur
Inleiding belastingrecht / formeel belastingrecht Schriftelijk 2½ uur
Staats- en bestuursrecht Schriftelijk 2 uur
Loonbelasting Schriftelijk 2½ uur
Privaatrecht Schriftelijk 2 uur
Inkomstenbelasting (excl. winst) Schriftelijk 2½ uur
Ondernemingsrecht Schriftelijk 2½ uur
Inkomstenbelasting (winst) Schriftelijk 2½ uur
Vennootschapsbelasting / dividendbelasting Schriftelijk 2½ uur
Omzetbelasting Schriftelijk 2½ uur
Successierecht / schenkingsrecht / Schriftelijk 2½ uur
overdrachtsbelasting
Internationaal belastingrecht Schriftelijk 1½ uur
Beroepschrift
Scriptie
Afsluitend examen Mondeling 45 min
Mondeling examen
De opleiding CB-belastingadviseur wordt afgesloten met een mondeling examen van 45
minuten, waar u uw scriptie verdedigt. Deelname aan het mondeling examen kan pas
plaatsvinden nadat zowel de schriftelijke examens, als het beroepschrift, als de scriptie
met een voldoende zijn beoordeeld. Aan het begin van het mondeling examen wordt
van u verwacht dat u een korte uiteenzetting geeft van ongeveer tien minuten van de
probleemstelling en de opzet van de scriptie, de belangrijkste conclusies van uw
onderzoek samenvat en daarna meer uitgebreid enkele prikkelende stellingen toelicht
die op uw scriptie betrekking hebben.
Vervolgens gaan de examinatoren met u in gesprek over fiscale zaken, met name aan
de hand van uw scriptie. Alhoewel het onderwerp daarvan ook in die mondelinge
bespreking centraal staat, kunnen ook andere thema's uit uw studie aan bod komen.
Van belang is daarbij ondermeer dat u er blijk van geeft ook de actuele ontwikkelingen
bij te houden.
12
De examinatoren geven u een afgerond eindcijfer dat tot stand is gekomen door het
gewogen gemiddelde tussen de beoordeling van de scriptie en de beoordeling van het
door u afgelegde mondeling examen. Bij dit alles moet u bedenken dat de
scriptiebegeleider uw werkstuk als voldoende heeft beoordeeld; van dat oordeel zullen
de examinatoren slechts in zeer uitzonderlijke gevallen afwijken.
4.5 Verplicht lesmateriaal
Het verplicht lesmateriaal bestaat uit een aantal werken van gerenommeerde
belastingdeskundigen. Bij iedere module ontvangt u een studiewijzer. Deze studiewijzer
vormt de leidraad bij het bestuderen van het verplichte lesmateriaal. In de studiewijzer
zijn opgaven opgenomen, maar ook een nadere uitleg van, dan wel aanvulling op, het
verplicht lesmateriaal.
Hierna vindt u de lijst van verplichte lesmateriaal:
Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen
Auteur : L.G.M. Stevens
Belastingoefenboek voor economen en bedrijfsjuristen
Auteur : L.G.M. Stevens
Kluwer Collegebundel
Auteur(s) : J.B.J.M. ten Berge e.a.
Hoofdzaken Bestuursrecht
Auteur(s) : F.C.M.A. Michiels e.a.
Compendium Staatsrecht
Auteur(s) : Th.L. Bellekan
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Auteur(s) : L.A. de Blieck e.a.
Loonheffingen
Auteur : C.W.M. van Ballegooijen e.a.
Hoofdstukken vermogensrecht
Auteur : J.H. Nieuwenhuis
Studenteneditie Cursus belastingrecht Inkomstenbelasting
Auteur(s) : L.W. Sillevis en M.l.M. van Kempen
De kern van het Ondernemingsrecht
Auteur(s) : M.J. Kroeze, L. Timmerman e.a.
Compendium van de Vennootschapsbelasting
Auteur(s) : E.J.W. Heithuis e.a.
Omzetbelasting
Auteur(s) : H.W.M. van Kesteren en M.E. van Hilten
Wegwijs in de Successiewet
Auteur(s) : C.J.M. Martens en F. Sonneveldt
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting
Auteur : J.C. van Straaten
13
Studenteneditie Cursus Belastingrecht Internationaal Belastingrecht
Auteur(s) : C. van Raad e.a.
Belastingprocesrecht
Auteur : E.B. Pechler
Een leesbare scriptie
Auteur : W. Oosterbaan
Van het CB ontvangt u jaarlijks gratis de CB-uitgave van de wettenbundel
“Belastingwetten”.
4.6 Examentraining
Onderdeel van de opleiding is een examentraining. Dit is een ideale test om te kijken of
u er klaar voor bent. En u weet straks wat voor vragen u kunt verwachten. U gaat dus
uitstekend voorbereid naar het examen.
4.7 Docenten
Onderstaand treft u de verkorte CV’s van de docenten van de opleiding CB-
belastingadviseur aan.
Mr.drs. Javier Silvania
De heer Silvania heeft Fiscale Economie en Fiscaal Recht gestudeerd
aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. Na zijn studies
startte hij zijn carrière als belastinginspecteur bij de belastingdienst in
Breda en het Ministerie van Financiën in Den Haag, waar hij
tegelijkertijd de postacademische opleiding tot belastinginspecteur
heeft afgerond. In het jaar 2000 keerde hij terug naar zijn
geboorteland. De heer Silvania is werkzaam geweest bij de Directie
Fiscale Zaken als beleidsmedewerker en later als hoofd van de afdeling Wetgeving &
Beleid. Als topambtenaar heeft hij verschillende ministers van financiën geadviseerd.
De heer Silvania is al acht jaar een veelgevraagde docent. Hij is al jaren docent
Taxation aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Daarnaast heeft hij les
gegeven bij de Inspectie der belastingen, IMD Opleiding & Training, Linkels & Van
Wilgen, de stichting BAB (Adjunct-accountant en controleursopleiding), de stichting
Juridische Beroepsopleidingen (Legal Assistant) en Frater Aurelio SBO.
Als ambtenaar heeft de heer Silvania o.a. de volgende wetsvoorstellen/
belastingformulieren gemaakt:
- Standaardvoorwaarden fiscale eenheid
- Standaardvoorwaarden bedrijfsfusie
- Aangiftebiljet winstbelasting en toelichting
- Aangifte inkomstenbelasting en toelichting
- Ministeriële Beschikking Werkkleding
- Ministeriële Beschikking Vaste vergoedingen
- Ministeriële Beschikking Administratieve boeten
- Ministeriële Beschikking Kindertoeslag ongehuwde ouder
- Ministeriële Beschikking Fooien
- Aanschrijving expatriate-regeling penitentiaire inrichting
- Verlaging van de loon- en inkomstenbelastingtarieven
- Handleiding Loonbelasting
- Loonbelasting formulieren
- Algemene Landsverordening Landsbelastingen
14
- Ketenaansprakelijkheid
- Ministeriële Beschikking uitstel uitspraak
- Ministeriële Beschikking uitstel van betaling aanmerkelijk belang
- Aanschrijving inzake fictief rendement
- Aanschrijving inzake hypotheekrente
Mevrouw mr. Melrose Bloem
Mevrouw Bloem runt haar eigen praktijk Melrose Bloem Law Offices. Na haar
rechtenstudie heeft zij als docent gewerkt bij de Christelijke Hogeschool Windesheim.
Momenteel is mevrouw Bloem docent bij de Universiteit van de Nederlandse Antillen en
bij ABC is zij de hoofddocent bij de opleiding Legal Assistant van de Christelijke
Hogeschool Windesheim.
4.8 Kwaliteitsbewaking van de opleidingen
De opleidingen van het College Belastingadviseurs worden voortdurend geëvalueerd en
aan de actualiteit getoetst. Daarnaast wordt er door het CB veel aandacht besteed aan
de handhaving van het niveau van de opleidingen. Waar nodig worden daartoe externe
adviseurs uit de universitaire wereld en de belastingpraktijk ingeschakeld.
4.9 Exam


Use: 0.0207