• KOKOUSPÖYTÄKIRJA


  •   
  • FileName: 408_Tekninen lautakunta 27.1.2011.pdf [read-online]
    • Abstract: KOKOUSPÖYTÄKIRJANro/vuosi SivuTERVON KUNTATekninen lautakunta 1/11 1KOKOUSAIKATorstai 27.1.2011 klo 18.00 - 19.25

Download the ebook

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Nro/vuosi Sivu
TERVON KUNTA
Tekninen lautakunta 1/11 1
KOKOUSAIKA
Torstai 27.1.2011 klo 18.00 - 19.25
KOKOUSPAIKKA
Kunnanviraston kokoushuoneen kahvio
SAAPUVILLA OL- Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla
LEET JÄSENET
Jarmo Mäki-Penttilä, pj. Bernhard Nukka
Tarja Tupala, vpj. Kaija Nousiainen
Arja Kukkonen Sirpa Lindsberg
Ilkka Korhonen Marko Vartiainen
Taisto Jäntti Maire Nissinen
Raija Tiikainen Marjatta Puranen
Veijo Myyryläinen Jukka Järvinen
MUUT SAAPUVILLA Jukka Korhonen Pöytäkirjanpit., esittelijä
OLLEET
Erkki Korhonen Pöytäkirjanpit., esittelijä
Petteri Ristikangas, kunnan-
johtaja
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAI- Todettiin.
SUUS
ASIAT §1-7
PÖYTÄKIRJAN TAR-
KASTUSTAPA Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Veijo Myyryläinen ja Tarja Tupala
PÖYTÄKIRJAN AL- Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
LEKIRJOITUS JA
VARMENNUS
Jarmo Mäki-Penttilä Jukka Korhonen
PÖYTÄKIRJAN TAR- Tarkastusaika
KASTUS Virastotalon kokoushuone 27.1.2011 välittömästi kokouksen jälkeen
Allekirjoitukset
Veijo Myyryläinen Tarja Tupala
PÖYTÄKIRJA ON PI- Paikka ja pvm
DETTY YLEISESTI
Tekninen toimisto 7.2.2011
NÄHTÄVILLÄ Virka-asema Allekirjoitus
Apulaiskanslisti Mervi Kukkonen
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu
TERVON KUNTA
Tekninen lautakunta 27.01.2011
2
LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI
Tekn.ltk 1 §
1 Muut kirjeet
• tarjous Kanervan palvelukodin pohjatutkimuksesta
• konsulttisopimus Kanervan palvelukodin arkkitehti- ja pää-
suunnitteluun
• Savon Voima Verkko Oy
• Koskentie 1 liittymissopimus
• Eerikkalantien liittymissopimus
• Karavaanialueen liittymissopimus
• Karavaanialueen liittymissopimuksen purkaminen
• sähkösopimus/sähkönmyyntisopimus, Eerikkalantie
• sähkösopimus/sähkönmyyntisopimus, Karavaanialue
• taloudellinen loppuselvitys, pöytäkirja, Markkasen kala
Oy:n savustamo
Päätösehdotus:
Lautakunta merkitsee edellä luetellut asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Hyväksyttiin
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu
TERVON KUNTA
Tekninen lautakunta 27.01.2011
3
LAUSUMA POHJOIS-SAVON KÄRÄJÄOIKEUDELLE MATTI KOKON VALITUKSESTA
Tekn. ltk 2 § Asian aiempi käsittely.
TIELAUTAKUNNAN TOIMITUS, VALITUS LEPPÄSENNIEMEN VAPAA-AJAN ASUNNOLLE
JOHTAVAN YKSITYISTIEN KUNNOSSAPIDOSTA
Tekn.ltk 15 §
(4.11.2010)
Matti Kokko on 9.4.2010 päivätyllä kirjelmällä valittanut tielautakun-
nalle Tallusjärven rannalla olevaan Leppäsenniemen vapaa-ajan
asunnolle johtavan yksityistien kunnossapidosta. Tien osalla ei ole
tiekuntaa. Tie kulkee Markku Huuskosen maalla n. 350 metrin mat-
kalla.
Valituskirjelmässään Kokko ilmoittaa muun muassa, että Markku
Huuskonen on myynyt metsäyhtiölle puuta Leppäsenniemeen johta-
van tien varrelta ja metsäyhtiö on vaurioittanut tietä ja jättänyt tielle
mm. puunoksia, joita se ei ole korjannut.
Kokko vaatii, että tielautakunnan tulee velvoittaa Markku Huuskonen
ja metsäyhtiö yhteisvastuullisesti korjaamaan tie ajattamalla siihen
sepeliä, korvauksesi puun ajosta kahdella vuodella ja kymmeneltä
vuodelta, jona aikana Kokko on vastannut tien kunnossa pidosta.
Markku Huuskonen on 2.6.2010 antanut vastineen Kokon valituk-
sesta. Vastineessaan Huuskonen toteaa, että ko. Leppäsenniemen-
tiehen hänellä on tieoikeus ja hän on osallistunut tien rakentamiskus-
tannuksiin.
Ajalla 1997-2010 metsän hakkuuta on suoritettu kahteen otteeseen,
jossa puun kuljetus on tapahtunut talvella, maan ollessa jäässä.
Muuna aikana hän mainitsee käyttäneensä tietä erittäin harvoin (mo-
nena vuotena ei lainkaan). Tammikuussa 2010 hakkuu tapahtui
maan jäässä ollessa, eikä tievahinkoja näin ollen tullut. Tie aurattiin
metsätyön aikana tarpeen mukaan ja vielä kertaalleen puun kuljetuk-
sen jälkeen, jolloin tielle mahdollisesti pudonneet oksat ja risut ovat
lentäneet pois.
Huuskonen pitää kohtuuttomana osallistua vuotuisiin tien hoitokus-
tannuksiin, koska tien käyttö satunnaista ja erittäin vähäistä ja hän
osallistuu tien kunnossapitoon silloin, kun hän tietä tarvitsee.
Matti Kokko on 21.6. 2010 vastannut Markku Huuskosen vastinee-
seen. Vastauksessaan Kokko uudistaa 9.4.2010 tekemän vaatimuk-
sensa ja ilmoittaa, että hän on korjannut tietä keväällä 2010.
Lautakunnan päätös ja perustelut (päätöksen antopäivä 5.11.2010)
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu
TERVON KUNTA
Tekninen lautakunta 27.01.2011
4
Lautakunta päättää ratkaista valitusasian saatujen selvityksien poh-
jalta.
Lautakunta käsitteli Matti Kokon valituksen ja sen johdosta annetut
lausunnot.
Lautakunta hylkää valituksen.
Perustelut:
Pääasiana kysymyksessä on tien käyttäjien erimielisyys siitä, että
onko puun kuljetukset vaurioittaneet tietä. Valittajan näkemyksen
mukaan puun kuljetus on vaurioittanut tietä. Maanomistaja kieltää
valittajan tarkoittaman tien vaurioitumisen. Lautakunnalla ei ole näyt-
töä valittajan tarkoittamasta puun kuljetuksen aiheuttamasta tien
vaurioitumisesta.
Kevätkesällä 2010 Tervon teknisen toimen viranhaltijan suorittamas-
sa katselmuksessa tien on todettu olevan kohtuullisen hyvässä kun-
nossa.
Saatujen selvityksien perusteella ei myöskään ole perusteita velvoit-
taa Huuskosta osallistumaan valituksessa esitettyihin takautuviin
tienhoitokustannuksiin.
Lautakunta päättää myös, että toimituksesta kunnalle aiheutu-
vat kustannukset peritään yksityistielain 47 §:n mukaisesti Matti
Kokolta.
Kokon valituksen johdosta lautakunnan toimituksesta on aiheutunut
kustannuksia seuraavasti;
- asian valmistelutyö yhteensä 6 tuntia x35,97 € / h =215,82 €.
- kokouspalkkiot ja kokousmatkakorvaukset yhteensä 35 €.
(kokouskustannuksina huomioitu 1/12 osa kokonaiskustannuk-
sista, mikä vastaa asiaan käsittelyn suhdetta kaikista kokouk-
sessa käsitellyistä asioista)
Yhteensä kustannuksia on aiheutunut 250.82 €.
Muutoksen hakuohje:
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Kuo-
pion käräjäoikeuden maaoikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava
Pohjois-Savon maanmittaustoimistoon 30 päivän kuluessa päätök-
sen antopäivästä (5.11.2010) lukien.
Allekirjoitukset
___________________ ___________________
Puheenjohtaja Sihteeri
Päätöksestä tiedotetaan molemmille osapuolille.
________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu
TERVON KUNTA
Tekninen lautakunta 27.01.2011
5
LAUSUMA POHJOIS-SAVON KÄRÄJÄOIKEUDELLE MATTI KOKON VALITUKSESTA
Tekn. ltk. 2 § Matti Kokko on valittanut teknisen lautakunnan 4.11.2010 § 15 suorit-
tamasta Leppäsenniemeen johtavan tien tietoimituksesta Pohjois-
Savon käräjäoikeudelle.
Pohjois-Savon käräjäoikeus pyytää (Käräjäoikeuden diaarinumero M
10/16032) Tervon kunnan teknistä lautakuntaa antamaan kirjallisen
lausuman valituksessa esitetyistä menettelypuutteista. Lausuma tu-
lee toimittaa käräjäoikeudelle viimeistään 31.1.2011.
Lausumapyyntö ja valituskirjelmä ovat kokouksessa nähtävänä.
TERVON KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄTÄÄ ANTAA
MATTI KOKON VALITUKSESTA POHJOIS-SAVON KÄRÄJÄOI-
KEUDELLE SEURAAVAN LAUSUMAN
Matti Kokon valituskirjelmässä esittämä asia;
Leppäsenniemeen johtavan yksityistien kunnossapidon ja vel-
voitteiden laiminlyönneistä ja tien särkemisestä ynnä muista lai-
minlyönneistä kymmenen vuoden ajalta Markku Huuskosen,
metsäyhtiöiden ja muiden toimesta.
Kokko esittää valituskirjelmässä, että;
- teknisenlautakunnan päätös tulee kumota kokonaisuudessaan
ja vaatii Markku Huuskosen korvaamaan kysymyksessä olevan
tien valituksesta ja kymmenen vuoden tienpidosta yhteensä
7.950 €, tai vaihtoehtoisesti Markku Huuskosen tieoikeus ko. tie-
hen on kumottava.
Lautakunnan lausuma
Lautakunnan tietoimitus on pidetty yksityistielain (n:o 358/1962) lu-
vun 6 ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti ja toimituksen
päätös on annettu kansliapäätöksenä.
Tielautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kutsua asianosaisia toimituk-
seen, koska kaikkia osapuolia kuultiin riittävässä laajuudessa ja vali-
tuksessa esitetystä metsätyökoneiden tai puutavara-ajoneuvojen tien
vaurioittamisesta ei ollut nähtävissä jälkeäkään paikan päällä valituk-
sen kuntaan saapumisen jälkeen, minkä johdosta asia voitiin käsitellä
ja ratkaista.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu
TERVON KUNTA
Tekninen lautakunta 27.01.2011
6
Tietoimituksessa harkittiin ja päätettiin, että Kokon vaatimus velvoit-
taa Markku Huuskonen ja metsäyhtiö korjaamaan tie ei ole perustel-
tua, koska tienpidosta ei katsottu tulleen Huuskoselle tielain 71 §:ssä
tarkoitettua hyötyä. Huuskonen on käyttänyt ja tarvinnut tietä harvak-
seltaan ja silloinkin lähes yksinomaan talviaikana ja lisäksi hän on
tuolloin osaltaan vastannut tienpidosta.
- lautakunnan perusteet ja katselmukset eivät ole tehty oikein.
Lautakunnan lausuma
Tervon kunnan tekninen johtaja Jukka Korhonen on huhtikuussa
2010 suorittanut kyseessä olevalla tiellä katselmuksen ja todennut,
että puun korjuusta tai puunkuljetuksesta aiheutuneita vaurioita ei
tiessä ollut lainkaan havaittavissa.
Kunnan rakennustarkastaja / yksityistieasioiden valmistelija on suorit-
tanut tien katselmuksen 2.6.2010, eikä hän ole silloin havainnut ties-
sä vaurioita. Tiellä suoritettiin 52 § tarkoittaman katselmuksen tar-
peellisuuden arviointi.
Lautakunta katsoi tietoimituksessa 14.11.2010, että osapuolten ja
lautakunnan yhteinen tiekatselmus ei ole tarpeellinen, koska viran-
haltijoiden suorittamissa katselmuksissa tiessä ei ilmennyt lainkaan
Matti Kokon valituksessaan esittämiä puunkorjuun ja puunkuljetuk-
sen aiheuttamia vaurioita.
Käräjäoikeudelle tehdyssä valituksessaan Matti Kokko ei ole esittänyt
sellaisia seikkoja mitkä olisivat vaikuttaneet lautakunnan tietoimituk-
sen päätökseen.
Tekninen lautakunta toteaa edellä esitettyyn viitaten, että Matti Ko-
kon valituksessa mainittuja menettelypuutteita ei ole tapahtunut. Näin
ollen tekninen lautakunta esittää Pohjois-Savon käräjäoikeudelle,
että Matti Kokon valitus hylätään kokonaisuudessaan aiheettomana,
koska esitetyistä tievaurioista ei ole esitetty luotettavaa näyttöä.
Allekirjoitukset
___________________ ___________________
Puheenjohtaja Sihteeri
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu
TERVON KUNTA
Tekninen lautakunta 27.01.2011
7
TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2011
Tekn.ltk 3 § Hallintosäännön 7 § mukaan lautakunnan tulee vuoden ensimmäi-
sessä kokouksessa päättää kokoustensa ajan ja paikan, josta on il-
moitettava niin kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta kunnas-
sa on voimassa. Kokouskutsun antaa lautakunnan puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokous pidetään myös
silloin, kun enemmistö lautakunnan jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen sen pitämisestä.
Päätösehdotus:
1 Teknisen lautakunnan kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa
kokouskutsun antajan harkinnan mukaan. Kokoukset pide-
tään yleensä keskiviikkona tai torstaina Virastotalon kokous-
huoneessa alkaen klo 18.30. Erityisestä syystä edellä maini-
tusta voidaan poiketa.
2 Kokouskutsu ja asialista lähetetään lautakunnan jäsenille ja
kunnanhallituksen puheenjohtajalle sekä kunnanjohtajalle vä-
hintään 4 päivää ennen kokousta. Kokouksen laillisuuteen
vaikuttamatta voidaan kokous kutsua koolle myös lyhyemmäl-
lä kutsumisajalla ja tarvittaessa puhelimitse. Esityslista lähete-
tään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei
lautakunta toisin päätä. Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen
sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu asialistassa.
3 Teknisen lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan yhden viikon
aikana kokouspäivästä lukien.
4 Teknisen lautakunnan kokouksien tarkastetut pöytäkirjat pide-
tään nähtävillä tarkistamista seuraavan kuukauden ensimmäi-
senä arkimaanantaina toimiston aukioloaikana teknisessä toi-
mistossa.
Päätös:
Hyväksyttiin
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu
TERVON KUNTA
Tekninen lautakunta 27.01.2011
8
TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2011
Tekn.ltk 4 § Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2011 talousarvion. Kunnan-
hallituksen antamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ovat oheis-
materiaalina.
Hallintosäännön 37 § mukaan lautakunnat hyväksyvät talousarvioon
perustuvat tulosalueidensa käyttösuunnitelmat.
Lautakunta voi em. hallintosäännön kohdan mukaan siirtää käyttö-
suunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen
viranhaltijoille.
Käyttösuunnitelmalla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousar-
vioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston
päätöksiä vastaavaksi sekä päätetään ao. toimielimen osalta tehtä-
vien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmalla
toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa
yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tu-
loarviot seuraavan tason yksiköille ja kohteille omamäärärahoiksi ja
osatuloarvioiksi. Teknisen lautakunnan osalta käyttösuunnitelmat
käyttötalous- ja investointiosalle ovat liitteenä n:o 1 (investointiosa
esitetään kokouksessa).
Hallintosäännön mukaisesti lautakunnan määräämä sen alainen vi-
ranhaltija hyväksyy tulosyksiköitä (tulosyksikkö II:n tasolla) ja kohteita
koskevat organisaatioon sopeutuvat käyttösuunnitelmat sekä päättää
omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käy-
töstä.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta:
1 Hyväksyy teknisen toimen tulosyksiköille käyttösuunnitelman
vuodelle 2011 liitteen 1 mukaisena.
2 Määrää eri vastuualueiden henkilöt seuraamaan, että talousar-
vio toteutuu budjetoitujen menojen ja tulojen sekä asetettujen
tulostavoitteiden osalta vastuualueillaan.
3 Määrää eri vastuualueiden henkilöt raportoimaan välittömästi
mahdollisista talousarviomuutoksista (tulosyksikön menoarvion
yhteissumman ylitys tai tuloarvion yhteissumman alitus) tai tu-
lostavoitteiden muutoksista päävastuualueen esimiehelle (tek-
niselle johtajalle) ja lautakunnalle siten, että tarvittavat ratkaisut
voidaan toteuttaa hallintosäännön määräyksien mukaisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu
TERVON KUNTA
Tekninen lautakunta 27.01.2011
9
4 Määrää teknisen johtajan hyväksymään teknisen toimen tulos-
yksikköjen osalta ao. tulosyksikön laskut
5 Määrää rakennustarkastajan hyväksymään teknisen johtajan
varahenkilönä teknisen toimen tulosyksikköjen osalta ao. tulos-
yksikön laskut
6 Päättää, että talousarvion määrärahoilla toteutettavia hankinto-
ja suorittaessaan ja hallintosäännön 35 §:n mukaista ratkaisu-
valtaa käyttäessään vastuualueen ja tulosalueensa esimiehenä
toimiva tekninen johtaja päättää hankinnoista, joissa kertahan-
kinnan raja on enintään 6.000 (alv 0 %).
Päätös:
Hyväksyttiin
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu
TERVON KUNTA
Tekninen lautakunta 27.01.2011
10
OIKAISUVAATIMUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN 17 § 4.11.2010
Tekn. ltk 5 § Asian aiempi käsittely
HYVÖLÄNSALMEN LAITURIN KORJAUSESITYS
Tekn.ltk 17 § (4.11.2010)
Hyvölän kylätoimikunta, Juurikkaniemen kalastuskunta, Juurikkanie-
men osakaskunnan venevalkamaosakkaat sekä Siiri ja Jukka Korho-
nen ovat esittäneet Tervon kunnalle Hyvölänsalmen laiturin korjaa-
mista. Oheismateriaalina esitys.
Kohteen ranta-alue kuuluu entisen Hyvölän koulun kiinteistöön ja
ranta-alueelle on venevalkamarasite yhteensä kymmenellä Pulkki-
lansaaressa sijaitsevalla kiinteistöllä.
Maanomistajalle varattiin mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta.
Suullisesti maanomistaja totesi, että kyseinen ranta laitureineen ei
ole yleisessä lastaus-, vedenhaku ja virkistyskäytössä, vaan ainoas-
taan rasiteoikeuden omaavien tilojen kulkutarpeiden mukaisessa
käytössä.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta ei ryhdy esityksen tarkoittamiin toimenpiteisiin
laiturin korjaamiseksi, koska kyseinen alue on yksityisomistuksessa
ja maanomistaja ei ole valmis hyväksymään laiturin yleistä käyttöä.
Päätös:
Hyväksyttiin
______________
Tekn. ltk. 5 § Helena Saramo on laatinut 15.11.2010 oikaisuvaatimuksen, jossa
Saramo tuo esille Hyvölänsalmen laiturin käytöstä ja lopuksi vaatii
teknisen lautakunnan käsittelemään anomusasian uudelleen. Oikai-
suvaatimuksen asiakirjat oheismateriaalina.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu
TERVON KUNTA
Tekninen lautakunta 27.01.2011
11
Saramo aloittaa oikaisuvaatimuksen perustelemisen viittaamalla
Koulunranta tilan (tila, jonka rannassa laituri sijaitsee) Kiinteistörekis-
teriotteen kohtaan, jossa mainitaan kiinteistörekisteriyksikön (Kou-
lunranta tila)hyväksi perustetusta Laiturin pitämisrasitteesta, jossa
rasitettu on Juurikkaniemen osakaskunta (vesialueen omistaja). Sa-
ramon mukaan tämä osoittaa laiturin omistajaksi vesialueen omista-
jan. Kyseinen maininta tarkoittaa kuitenkin sitä, että Koulunranta tilal-
le ja kymmenelle vesitieyhteyden päässä sijaitsevalle tilalle on pe-
rustettu oikeus pitää laituria ja venevalkamaa Juurikkaniemen osa-
kaskunnan omistamalla vesialueella. Sinänsä maininta ei ota lain-
kaan kantaa laiturin omistajuuteen, mutta ymmärrettävästi sen omis-
tavat em. 11 tilaa yhteisesti. Ranta-alueelle johtaa lisäksi yksityistie.
Tosiasiassa kyseisellä ranta-alueella ei ole muilla tahoilla rasiteoi-
keutta tai lakiin perustuvaa pysyvää oikeutta. Maanomistaja ei ole
valmis hyväksymään laiturin yleistä käyttöä.
Oheismateriaalina kiinteistörekisterin tietoja Koulunranta tilasta ja
Juurikkaniemen osakaskunnasta sekä karttatuloste Koulunranta ti-
lasta.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta käy läpi oikaisuvaatimuksen ja päättää, ettei sii-
nä esitetyt seikat anna aihetta muuttaa aiemmin tehtyä päätöstä.
Tekninen lautakunta ei muuta tehtyä päätöstä.
Perustelut:
Ranta-alue, jonka rannassa laituri sijaitsee on yksityisomistuksessa.
Ranta-alueelle on perustettu venevalkamarasitteet yhteensä kymme-
nelle vesitieyhteyden päässä sijaitsevalle tilalle. Ranta-alueen maan-
omistaja ei ole valmis hyväksymään laiturin yleistä käyttöä.
Saramon oikaisuvaatimuksessa esittämiin kysymyksiin tekninen lau-
takunta vastaa, että:
- kauppakirjan mukaan Tervon kunta ei ole myynyt ranta-alueen
kaupan yhteydessä laituria. Kauppakirjan mukaan kiinteistöjen
osalta on esitetty tuolloin voimassa olevat rasitustodistukset ja
ostaja on ne hyväksynyt.
- Tervon kunta ei ole ollut eikä ole mukana vastaavan tyyppisissä
hankkeissa, joissa kyseessä ei ole yleinen etu ja alueen omista-
jan suostumus.
Päätös:
Hyväksyttiin
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu
TERVON KUNTA
Tekninen lautakunta 27.01.2011
12
RUOKOLAHDEN ALUEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEESTA PÄÄTTÄMI-
NEN
Tekn. ltk 6 § Ruokolahden alueen vesihuollon toteuttamista on valmisteltu
vuosia ja yritetty löytää toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Sittemmin
on päädytty yhteisesti Karttulan vesiosuuskunnan kanssa ratkai-
suun, jossa Karttulan vesiosuuskunnan verkostoa laajennettaisiin
Ruokolahden alueelle.
Karttulan vesiosuuskunta on päättänyt 1.11.2010 esittää Tervon
kunnalle Karttulan vesiosuuskunnan toteuttaman vesi- ja viemäri-
verkoston rakentamisalueen vahvistamista Ruokolahden alueel-
le. Samalla Karttulan vesiosuuskunta pyytää Tervon kuntaa va-
rautumaan 20 % rakentamisavustukseen ja 70 % suunnittelu-
avustukseen toteutuneista kustannuksista(vastaa Karttulan kun-
nan avustustasoja). Kopio vesiosuuskunnan pöytäkirjasta oheis-
materiaalina. Tervon kunnassa on valtuuston päättämänä ollut
käytössä vastaava 20 % rakentamisen avustaminen siten, että
suunnittelukustannukset ovat sisältyneet rakentamisen kustan-
nuksiin.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
Karttulan vesiosuuskunnan hakemuksen mukaisesti. Toiminta-
alue on esitetty liitteenä olevassa kartassa (liite 2) ja asettaa sen
julkisesti nähtäväksi.
Rakentamisen avustaminen toteutetaan Tervon kunnassa vakiin-
tuneen käytännön mukaisesti siten, että rakentamista avustetaan
20 % toteutuneista kustannuksista sisältäen suunnittelun kustan-
nukset.
Päätös:
Hyväksyttiin
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu
TERVON KUNTA
Tekninen lautakunta 27.01.2011
13
LAUTAKUNNAN ITSEOIKAISU MAA- AINEKSEN TOIMITTAJIEN VALINTAA VUOSILLE
2011 – 2012 KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
Tekn. Ltk 7 §
Asian aiempi käsittely
Tekn.ltk 13 §(4.11.2010) MAA- AINEKSEN TOIMITTAJIEN VALINTA VUOSILLE 2011 -
2012
Tekninen toimisto on pyytänyt tarjouksia Tervon kunnan tarvit
semista maa- aineksista kuljetuksineen vuosille 2011 - 2012
Vesannon kunnan kanssa yhteisellä lehti- ilmoituksella paikal
lislehti Sisä- Savossa.
Avauspöytäkirja esitetään kokouksessa.
Tarjoukset ja niistä laadittu yhteenveto nähtävillä kokouksessa.
Päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää valita maa- ainestoimittajat arvon
lisäverolliseen hintaan seuraavasti:
1)Pasi Simoselta
- jakavan kerroksen sora 0 - 110 hintaan 10,50 €/m3 itd
- hiekoitushiekka 0 - 8 hintaan 12,00 €/m3 itd
kulutuskerroksen murske 0 - 16 hintaan 12,50 €/m3 itd
(näiltä osin tulee esittää tarjouspyynnön mukana esitettyyn
käyrästöön sopiva seulontatulos)
- murske 0 - 16 hintaan 12,50 €/m3 itd
- murske 0 -


Use: 0.0209