• Të dhënat Personale, Shkrimet dhe Publikimet shkencore, Pjesëmarrja në Konferenca


  •   
  • FileName: raport_mbi_punen_pedagogjike_dhe_shkencore-fatos_ukaj_2011_update.pdf [read-online]
    • Abstract: Të dhënat Personale, Shkrimet dhe Publikimet shkencore, Pjesëmarrja në KonferencaShkencore NdërkombëtareDr.Sci. Fatos Ukaj, Prof Ass.Fakulteti Ekonomik-Prishtinë[email protected]ë dhënat Personale

Download the ebook

Të dhënat Personale, Shkrimet dhe Publikimet shkencore, Pjesëmarrja në Konferenca
Shkencore Ndërkombëtare
Dr.Sci. Fatos Ukaj, Prof Ass.
Fakulteti Ekonomik-Prishtinë
[email protected]
Të dhënat Personale
Lindur me : 30.09.1962,
Qyteti : Pejë,
Vendi : Kosovë.
Thirrjet në Universitetin e Prishtinës:
2003 Ligjërues
2008 Profesor Asistent
Pozitat në Universitetin e Prishtinës:
Anëtar i Senatit të Universitetit,
Udhëheqës i Departamentit Administrim Biznesi të FSHAB-Pejë.
Arsimimi:
2005 Doktorata në shkencat ekonomike pranë Fakultetit Ekonomik në Prishtinë, në
sferën e Marketingut .
Punimi me titull ” Aplikimi dhe Integrimi i Marketingut në Tregtinë e Kosovës”
2001 Magjistratura në shkencat ekonomike pranë Fakultetit Ekonomik në Prishtinë,
lëmi e Marketingut.
Punimi me titull ”Rëndësia e planifikimit të marketingut në afarizmin e ndërmarrjes-
Fazita në Prishtinë”.
Mësimdhënia Universitare
Në Fakultetin e Shkencave të Biznesit të Aplikuar në Pejë
Lëndët:
Promocioni në Turizëm - mësimi në gjuhen shqipe,
Kontabiliteti Financiar- mësimi në gjuhën boshnjake,
Analiza Ekonomike- mësimi në gjuhën boshnjake.
Makroekonomia- mësimi në gjuhen shqipe,
Menaxhimi i Zhvillimit te Turizmit- mësimi në gjuhen shqipe,
Në Fakultetin Ekonomik në Prishtinë
Lëndët:
Menaxhimi i Rrezikut dhe Sigurimet( niveli bachelor dhe master programi)
Marketingu Industrial,
Planifikimi i Marketingut.
Marketingu,
Ligjërues në Fakultetin Ekonomik të Universitetit “AAB” në Prishtinë
Lëndët:
Bazat e Marketingut,
Menaxhimi i Biznesit,
Ligjërues në Fakultetin Ekonomik të Universitetit “Iliria” në Prishtinë-dega në Pejë
Lëndët:
Bazat e Marketingut,
Bazat e Kontabilitetit,
Ligjërues në Fakultetin Ekonomik të Kolegjit për Menaxhment Internacional ”KMI” në Prishtinë
Lëndët:
Bazat e Marketingut,
Puna e bëre në aspektin Pedagogjik dhe Shkencor:
Tekste dhe Leksione Universitare:
Armand Krasniqi, Fatos Ukaj, Menaxhimi i Destinacionit në Turizëm, 2010, Pejë.
Fatos Ukaj, Marketingu Industrial, dispensë, 2011, Prishtinë,
Fatos Ukaj, Planifikimi i Marketingut, dispensë, 2011, Prishtinë,
Fatos Ukaj, Kontabiliteti si burim i informacionit për biznesin, botuar në vitin 2006,
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara të Biznesit -në Pejë.
Fatos Ukaj, Hyrje në Marketing, botuar në vitin 2008, Universiteti i Vizionit Evropian,
Pejë, 2008.
Fatos Ukaj,Promocioni në Turizëm, dispensë e botuar në tetor 2007, Fakulteti i
Shkencave të Aplikuara të Biznesit -në Pejë.
Fatos Ukaj ,Racunovodstvo kao Izvor Informacija o Biznisu, botuar në vitin 2005,
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara të Biznesit -në Pejë.
Fatos Ukaj ,Analiza e Biznesit. Cikël leksionesh për studentët e drejtimit të Administrim
Biznesi, 2004-2005, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara të Biznesit -në Pejë.
Publikimet dhe Konferencat në pritje
Fatos Ukaj, ” Industria e Shërbimeve Financiare – Institucionet e Sigurimit si pjesë e
saj”, Revista Shkencore Shoqërore “Administrim Biznesi”, Universiteti i Prishtinës,
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara të Biznesit-Pejë, Nr.3, 2011, KUD 65:338,
Fatos Ukaj “Enterprise Risk Management- a way for business development ”, The
First Regional Science Conferenece with International Participation with the Theme
“Stable Local Development – Challenges and Opportunities”, University Of Prishtina,
Faculty Of Applied Sciences Of Business in Peja, With the Cooperation of University of
Zenica and European University – Dukagjini, Pejë, 3-4 June, 2011.
 Shkrimet për Problemet Ekonomike në mjedisin kosovare dhe global:
-Publikime në Revista Shkencore Ndërkombëtare (Journals):
 Fatos Ukaj, “Impact of the Risk managment and Quality in Tourism trends”,
“Journal of Environmental Management and Tourism” JEMT; Association of Sustainable
Education, Research and Science (ASERS) Romania, Biannually Journal, Volume I Issue
2(2) Winter 2010. ISSN 2068-7729. p 187-193.
 Fatos Ukaj, “The role of the Management in Kosovo SMEs, The help they need to
overcome the Economic Crisis”, “Journal of Advanced Research in Managment”
JARM; Association of Sustainable Education, Research and Science (ASERS) Romania,
Biannually Journal, Volume I Issue 2(2) Winter 2010. ISSN 2068-7532.p 139-144.
 Fatos Ukaj, “Marketing Concept as a Tool for Development of Tourism in Kosovo”,
“Journal of Environmental Management and Tourism” JEMT; Association of Sustainable
Education, Research and Science (ASERS) Romania, Biannually Journal, Volume I Issue
1(1) Summer 2010. ISSN 2068-7729,p 57-62.
-Publikimi në Research Papers in Economics, http://repec.org/
-Ukaj, Fatos, 2010. "Marketing Concept as a Tool for Development of Tourism in Kosovo,"
MPRA Paper 21720, University Library of Munich, Germany.
http://ideas.repec.org/s/pra/mprapa.html
-Ukaj, Fatos, 2009. "Trashëgimia kulturore dhe historike si potencial i zhvillimit të turizmit-
me fokus në regjionet e Kosovës/”Cultural and historical heritage in Kosova as a potential
for development of tourism ," MPRA Paper 21509, University Library of Munich, Germany.
http://ideas.repec.org/s/pra/mprapa.html
-Ukaj, Fatos, 2010. “Transport as the factor of sustainable economic development”, MPRA
Paper 22319, University Library of Munich, Germany. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/22319/
Publikimet në Vend dhe Rajon
 Shkrimet për Problemet Ekonomike në mjedisin kosovarë: Revista Shkencore, Gazetat
ditore Kosovare, Revista Ekonomike dhe Publikimet profesionale për çështjet ekonomike.
Fatos Ukaj, Elez Osmani, “Turizmi si mundësi e vendit për zhvillim të qëndrueshëm
ekonomik”, Buletin Shkencor-Seria e shkencave ekonomiko-juridike, nr.60, 2010,
Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Shkodër, Shqipëri,, p 57-68.
Fatos Ukaj ” Menaxhimi i Ndërmarrjeve të privatizuara në Kosovë, kusht dhe
mundësi e rritjes së bizneseve dhe punësimit”, Revista Shkencore Shoqërore
“Administrim Biznesi”, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara të
Biznesit-Pejë, Nr.2, 2010, KUD 65:338, p.123-130.
Fatos Ukaj, ” Qasja e re e turizmit për t’u pozicionuar ndërkombëtarisht-marketing
koncepti”, Revista Shkencore “Logos” Instituti për Studime i Shkencave Organizative-
Aplikative “Pjetër Budi”- Prishtinë, Botimi Nr.3/2010, Prishtine. p.66-74.
Fatos Ukaj ” Organizimi i Veprimtarisë së Marketingut në NVM-të në Kosovë”,
Revista Shkencore Shoqërore “Administrim Biznesi”, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i
Shkencave të Aplikuara të Biznesit-Pejë, Nr.1, 2010, KUD 658, p 83-87.
Revistat profesionale për Ekonomi,
Biznesi, Prishtine, 2007,2008,
Ekonomisti, Prishtine, 2008,
Te përditshmet Kosovare: Koha Ditore, Bota Sot, Lajm,
Konferencat Ndërkombëtare pas marrjes se Thirrjes Profesor Asistent
Fatos Ukaj, “Investments and Financing Agriculture a chance for development and support
of the touristic offer”. “Investimet dhe Financimi i Bujqesis mundesi per zhvillim dhe
përkrahje ofertes turistike”, IIrd International Conference /Konferenca e IIIte Nderkombetare,
IIIca Medjunarodna Konferencija,” Perspective of economic development-chalanges and
posibilities“, Center for economic Research /Qendra per Hulumtime Ekonomike/Centar za
Ekonomska Istrazivanja,Ulqin Prill .2011, Ulqin.
Fatos Ukaj “The way of Tourism development using Marketing concept ”, International
Conferences ”Chalanges of the Economic Europian Intergartion for vestern Balkan”, Shkodra
University “Luigj Gurakuqi” (Economic Faculty), Shkoder, Albania, 10 December, 2010.
Proceedings.
Fatos Ukaj, “Tourism as an Opportunity for Economic Development, Quality Management
Requisite for Sustainability”, The First Online International Conference on “The Real
Environmental Crisis–Effects in Tourism Development, Conflicts and Sustainability”, Academic
Society for Education ,Research and Science(ASERS), Rumania, 30 November, 2010,
Proceddings,ISBN 978-606-92386-3-9, p 65-71 http://www.asers.eu/conferences/rec_2010.html,
Fatos Ukaj,“Importance of the Small-Medium enterprises in economic growth of Kosovo”,
Business Development Conference 2010/ Konferencija Razvoja Poslovanja 2010, Third
international Business Development Conference 2010, Economic Policy & Small and Medium
Enterprises, The Conference is organized by Faculty of Economics, University of Zenica, 12-13
November 2010, B&H, Proceedings, ISSN1840-4006, p 433-439.
Fatos Ukaj,and Armand Krasniqi “ The education impact in building an indistinguishable
society in Kosovo, with focus on discrimination ”, World Universities Congress, Çanakkale
Onsekiz Mart University, Çanakkale,Turkey, October 20-24, 2010. Proceedings, ISBN 978-605-
4222-02-7, p 160-167.
Fatos Ukaj,“ Marketing of Historical and Culture Heritage-Chance for Sustainable
Development of Tourism in Kosovo”, 3rd International Scientific-Proffesional Conference / 3
Medjunarodna Naucno-Strucna Konferencija ”Uloga Korporativnog Menadzmenta u Odrzivom
Razvoju i u Razvoju Savremenog Turizma”, The Conference is organised by Faculty of
Mangment and Business Economics, University of Travnik, BIH, Neum,24-25 September 2010.
Ċasopis Unverziteta u Travniku br.5, ISSN 1840-3999, Indexed in COBBIS.BIH,Indeks
Copernikus, EBSCO, p 91-97.
Fatos Ukaj, “Support Of Small-Medium Size Enterprises (SME) –Opportunity For Kosovo
To Overcome Economic Crisis”, The First Online International Conference on „ World’s
Economies In and After Crisis: Challenges, Threats and Opportunities”, Academic Society for
Education ,Research and Science, Rumania, 29th, May, 2010, Proceedings, ISBN:978-606-
92386-0-8, p 137-142 http://www.asers.eu/conferences/wecto_2010.html
Bashkautor; prof.ass.Dr.Fatos Ukaj, prof.ass Dr. Armand Krasniqi, prof.ass Dr. Husnija
Bibuljica, prof.ass Dr.Mujo Daciċ “Marketing Kulturno-Historiskog Nasleđa/ Napredak u
Turističkom razvoju”, Kongresi Ndërkombëtar Historia dhe Kultura në Ballkan,Fakulteti
Edukimit i Universitetit të Prishtinës dhe Universiteti Sakarija Turqi, Prizren 31 Maj 2010.
Fatos Ukaj “Introduction Of The Management- Challenge In Front Of The Maintenance
Unit”, The 1st International Conference "Maintenance 2010", University of Zenica, Faculty of
Mechanical Engineering in Zenica, June 10-13 2010, Zenica, B&H. Proceedings, ISSN 1986-
583X, p 35-39.
Fatos Ukaj,“Transport As The Factor Of Sustainable Economic Development”, First
conference with international participation/ I Savjetovanje sa međunarodnim učešćem “
Transport i Savremeni Uslovi Poslovanja/ Transport and Modern Business conditions
Internacionalni Univerzitet Travnik, Saobracajni Fakultet,Travnik BiH,27-28 Maj 2010.
Proceedings, ISBN 978-9958-640-06-3, Zbornici COBISS.BH-ID 17427974, p 151-156.
Fatos Ukaj dhe Olda Cico, “Promotion of Investment in Tourisem- use of the integrated
marketing communications”. “Promocioni i Investmeve në Turizem-rendesia e perdorimit
të konceptit të komunikimit të Integruar të marketingut”, IInd International Conference
/Konferenca e IIte Nderkombetare, IIgi Medjunarodna Konferencija,” Investments in tourism as a
condition of Regional Integration “, Center for economic Research /Qendra per Hulumtime
Ekonomike/Centar za Ekonomska Istrazivanja,Ulqin Prill .2010, Ulqin. Bilten Shkencor p 285-
291.
Armand Krasniq dhe Fatos Ukaj, ”Zakonodavna Kompatabilnost Zemalja Jugositocne
Evrope sa Evropskim Zakonodavstvom u Oblasti Informisanja i Medija”, IIgi Medjunarodni
Naucni Simpozijum ”Novi Horizonti Saobracaja i Komunikacija” , Univerzitet u Istocnom
Sarajevu (Saobracajni Fakultet Doboj) , Doboj, BiH, 20-21 November. 2009. ISBN 978-99955-
36-18-3. Zbornici COBISS.BH-ID 1276952, p 299.
Bashkautorë: Bruqi.M; Bunjaku, A.; Zharku,L.; Ukaj, F.), “Modeling And Optimisation Of
Electric Motor Assembly System ” 13th International Research/Expert Conference "Trends In
The Development Of Machinery And Associated tëchnology" TMT 2009, UNIVERSITY OF
ZENICA (Bosnia And Herzegovina), BAHÇEŞEHIR ÜNIVERSITESI ISTANBUL (Turkey) ,
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (Spain),16-21 October 2009, Hammamet,
Tunisia. Proceedings, ISSN 1840-4944, p 237-240.
Fatos Ukaj, “Cultural and Historical heritage in Kosova as a potential for development of
Tourism focused on the Kosova regions”, Ist International Conference /Konferenca e Ire
Ndërkombëtare, Iva Medjunarodna Konferencija,” Tourism in Function of Economic
Development and Integration processes / Turizmi në Funksion të Zhvillimit Ekonomik dhe
Proceset Integruese”, Center for economic Research /Qendra për Hulumtime Ekonomike
/Centar za Ekonomska Istrazivanja, 14 Februar 2009, Ulqin. Bilten Shkencor, p 164-172.
Konferencat Ndërkombëtare pas marrjes së Thirrjes Ligjërues
-Konferenca Shkencore Profesionale Ndërkombëtare “Prirodno i kulturno-historijsko nasljeđe i
novi modeli upravljanja razvojem turizma”, me punimin “Trashëgimia Historike e Kosovës në
dritën e trendëve të reja në zhvillimin e Turizmit” ” Historijsko naslijeđe Kosova u svjetlu novih
trendova u razvoju turizma”, Fatos Ukaj, Univerziteti i Travnikut, Travnik, BeH, Mars, 2008.
Ċasopis Unverziteta u Travniku br.1, ISSN 1840-3999, Indexed in COBBIS.BIH, Indeks
Copernikus, EBSCO, p 66-70.
-Konferenca e gjashtë ndërkombëtare“Biznesi dhe Punësimi” me punimin ”Menaxhimi modern
i ndërmarrjeve të Privatizuara në Kosovë kusht dhe mundësi e rritjes se bizneseve dhe
punësimit”, Fatos Ukaj, Instituti i Financave i Kosovës-IFK, Prishtinë, Nëntor,2007.
-Konferenca e peste ndërkombëtare “Biznesi dhe Punësimi” me punimin ” Roli i
menaxhmentit financiar në realizimin e standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit dhe
revizionit financiar si faktor për zhvillimin e biznesit dhe rritjen e punësimit në Kosovë”,Fatos
Ukaj, Instituti i Financave i Kosovës-IFK Prishtinë, Shtator,2006.
-Konferenca e katërt ndërkombëtare “Biznesi dhe Punësimi”me punimin “Privatizimi dhe
ndikimi në vendimet e administratës lokale dhe qendrore në zhvillimin e biznesit dhe rritjen e
punësimit në Kosovë”, Fatos Ukaj, Instituti i Financave i Kosovës-IFK, Pejë, Shtator ,2005.
-Pjesëmarrja në Manifestimet e organizuara jashtë Kosovës siç janë: Punëtoria në Panairin
“Expo Real”, “Tregjet e reja- Perspektivat e reja” , prezantimi në seminar me tëmën “Roli i
Privatizimit në zhvillimin ekonomik të Kosovës-Oferta për Investime”, Munich, Germany, tetor
2005.
-Konferenca ndërkombëtare, ” Tranzicioni në ndërmarrjet Shoqërore në Kosovë”, Fatos Ukaj, Oda
Ekonomike e Gjakovës, Gjakovë . Shkurtë 2002.


Use: 0.1421