• Inhoudsopgave


  •   
  • FileName: AriënsZorgpalet-Jaardocument-2010.pdf [read-online]
    • Abstract: InhoudsopgaveMaatschappelijk verslag1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging __ 32. Profiel van de organisatie _______________________________ 42.1 Algemene identificatiegegevens _______________________________________ 4

Download the ebook

Inhoudsopgave
Maatschappelijk verslag
1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging __ 3
2. Profiel van de organisatie _______________________________ 4
2.1 Algemene identificatiegegevens _______________________________________ 4
2.2. Structuur van het concern ___________________________________________ 4
2.3. Kerngegevens _____________________________________________________ 5
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering _________________________________ 5
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten _______________ 9
2.3.3 Werkgebied____________________________________________________ 9
2.4 Samenwerkingsrelaties ______________________________________________ 9
3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering ______________________ 11
3.1 Normen voor goed bestuur __________________________________________ 11
3.2 Raad van Bestuur _________________________________________________ 11
3.3 Raad van Toezicht_________________________________________________ 12
3.4 Bedrijfsvoering ___________________________________________________ 15
3.5 Cliëntenraad _____________________________________________________ 16
3.6 Ondernemingsraad ________________________________________________ 17
3.7 Ethische commissie________________________________________________ 19
4. Beleid, inspanningen en prestaties _______________________ 20
4.1. Meerjarenbeleid __________________________________________________ 20
4.1.1 De missie _____________________________________________________ 20
4.1.2 De zorgvisie ___________________________________________________ 20
4.1.3. Meerjarenbeleid ________________________________________________ 20
4.2 Algemeen beleid 2010 _____________________________________________ 21
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid___________________________________________ 23
4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten _______________________________ 23
4.4.1 Thema’s van verantwoorde zorg __________________________________ 23
4.4.2 Klachten _____________________________________________________ 27
4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 2010 ___________________________ 28
4.5.1 Personeelsbeleid _______________________________________________ 28
4.5.2 Kwaliteit van het werk __________________________________________ 30
4.6 Samenleving en belanghebbenden ____________________________________ 31
4.7 Financieel beleid __________________________________________________ 32
4.7.1 Ontwikkeling van enkele balansposten______________________________ 33
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 / Stichting AriënsZorgpalet 2/33
1. Het bestuursverslag en uitgangspunten voor de verslaglegging
Het jaar 2010 is voor AriënsZorgpalet een goed jaar geweest zowel bezien vanuit het
perspectief van de cliënten, de medewerkers als de organisatie.
Cliëntperspectief
De objectief meetbare zorgkwaliteit en de door cliënten ervaren kwaliteit zijn al geruime
tijd stijgende. Er is AriënsZorgpalet veel aan gelegen deze stijgende lijn voort te zetten.
We gaan immers voor verantwoorde zorg en de glimlach van de cliënt. Naast inhoudelijk
goede zorg is ook de door cliënten en bezoekers ervaren gastvrijheid van groot belang.
Aandacht, service en betrouwbaarheid zijn daarbij kernbegrippen. In 2011 zal daarom voor
alle medewerkers een meerjaren gastvrijheidsprogramma van start gaan. In 2010 zijn er
diverse vernieuwingen doorgevoerd die de kwaliteit en de dienstverlening voor cliënten
verbeteren zoals ‘Ban de band’, het heuppad in samenwerking met MST, de opening van
een extra overbruggingsafdeling in MST en het bieden van palliatief terminale thuiszorg
door een speciaal daarvoor opgeleid en ingericht team. Voor 2011 staat de ingebruikname
van de nieuwbouw van locatie Klaaskateplein en de aanvang van de nieuwbouw van locatie
Glanerbrug op de rol.
Medewerkerperspectief
In 2010 heeft het verzuim ruim 6% bedragen. Dat is lager dan 2009, maar hoger dan de
doelstelling van 5%. Om ook op de langere termijn over optimaal inzetbare medewerkers
te beschikken, wordt een meerjaren Vitaliteitsprogramma opgezet dat begin 2011 van start
zal gaan. In 2010 zijn heel weinig uitzendkrachten ingezet. Dat is goed voor de kwaliteit en
de continuïteit van de zorg en een groot compliment voor de medewerkers, de teamleiding,
het management en het centraal planbureau.
Organisatieperspectief
Ook in 2010 hebben er diverse ontwikkelingen plaatsgevonden die positief bijdragen aan
het functioneren van de organisatie. Voorbeelden daarvan zijn de invoering van het
elektronisch cliënten dossier (Caress), de primeur van de invoering van de tabletcomputer
iPad voor verzorgenden, de groei van het aantal vrijwilligers met 10%, de introductie van
het nieuwe fenomeen maatschappelijke stage (ruim 80 scholieren!) en de nominatie van
Ariënsstaete voor de Twentse vastgoedprijs. Door de collectief geleverde prestatie is in
2010 een mooi positief resultaat behaald waarmee het eigen vermogen verder kan worden
versterkt. Dat heeft er mede toe geleid dat AriënsZorgpalet mag toetreden tot het
Waarborgfonds Zorg (WfZ).
In het voorliggende Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording wordt in het
maatschappelijk verslag op het niveau van het concern verslag gedaan van relevante
ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen AriënsZorgpalet. Voor de jaarrekening geldt dat
de geconsolideerde gegevens zijn opgenomen voor:
• Stichting AriënsZorgpalet
• Stichting AriënsZorgpalet WoonZorgcombinatie
• Hervormde Bouwstichting voor Bejaardenhuisvesting Enschede
• Stichting Huisvesting voor Bejaarden Korteland
• Stichting Hulpfonds AriënsZorgpalet.
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben het jaardocument op 26 april 2011
vastgesteld.
J.J. van der Linde en E. Gramsbergen
Raad van Bestuur AriënsZorgpalet
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 / Stichting AriënsZorgpalet 3/33
2. Profiel van de organisatie
2.1 Algemene identificatiegegevens
Naam rechtspersoon Stichting AriënsZorgpalet
Bezoekadres hoofdkantoor Boulevard 1945 – 505, 7511 AD Enschede
Postadres Postbus 5005, 7500 GA Enschede
Telefoonnummer 053 - 4 826 688
Identificatienummer Kamer van 41032286
Koophandel
E-mailadres [email protected]
Internetpagina http://www.arienszorgpalet.nl/
2.2. Structuur van het concern
AriënsZorgpalet is een stichting met een Raad van Bestuur als statutair bestuurder en een
Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan. De Raad van Bestuur bestaat uit 2 leden.
Naast AriënsZorgpalet opereren de Stichting AriënsZorgpalet WoonZorgcombinatie en de
Hervormde Bouwstichting Bejaardenhuisvesting Enschede (HBBE). Het bestuur en de Raad
van Toezicht van deze stichtingen vormen een personele unie met dat van de Stichting
AriënsZorgpalet. De Stichting AriënsZorgpalet is aanbieder van de kernactiviteiten zoals in
de volgende paragrafen is weergegeven. De Stichting AriënsZorgpalet
WoonZorgcombinatie en de HBBE zijn de beheerders van het onroerend goed, dat niet met
collectieve middelen tot stand is gekomen en/of wordt onderhouden. Het betreft dus
vastgoed dat niet valt onder de WTZi.
Organogram van AriënsZorgpalet 2010
Raad van Toezicht
Centrale
Cliëntenraad Raad van Bestuur Ondernemingsraad
Controlling/
Beleid, Kwaliteit en Economische
Communicatie Administratie Dienst
Human Resource Vastgoed &Techniek
Management
Inkoop Geestelijke
Verzorging
Manager Manager Manager Manager
ZorgThuis Zorg Zorg en Hoteldiensten
Behandeling
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 / Stichting AriënsZorgpalet 4/33
De Raad van Bestuur, de lijnmanagers en de managers van de stafafdelingen
(Controlling/EAD, HRM, BKC, Vastgoed en Techniek) vormen het managementteam van de
organisatie. De managers sturen elk een aantal teamleiders aan, die de operationele
leiding hebben over medewerkers.
De Stichting AriënsZorgpalet is in het kader van de AWBZ toegelaten voor de functies
persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf.
Medezeggenschap
De medezeggenschap van cliënten is bij AriënsZorgpalet gebaseerd op de Wet
Medezeggenschap Zorginstellingen. De medezeggenschap is centraal geregeld door middel
van een Centrale Cliëntenraad. Daarnaast is voor iedere grotere locatie een lokale
cliëntenraad of bewonerscommissie ingesteld. Afgevaardigden (veelal de voorzitters) uit de
lokale cliëntenraden en bewonerscommissies hebben zitting in de Centrale Cliëntenraad.
Ook de medezeggenschap van medewerkers is bij AriënsZorgpalet centraal geregeld door
middel van één ondernemingsraad met afgevaardigden uit de gehele organisatie. De
medezeggenschap is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden.
In hoofdstuk 3 is een beschrijving opgenomen van de onderwerpen waarop de Centrale
Cliëntenraad en de Ondernemingsraad in 2010 advies/instemming hebben gegeven of
waarover zij zijn geïnformeerd.
2.3. Kerngegevens
AriënsZorgpalet rekent het tot haar verantwoordelijkheid een breed pakket aan diensten op
het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling aan te bieden, dat zoveel mogelijk
aansluit bij de individuele wensen van ouderen en/of mensen met een beperking. Hierbij is
speciale aandacht voor het creëren van een veilige woonomgeving voor de cliënten. De
combinatie van intramurale zorg (waarbinnen alle AWBZ-functies worden geboden),
ZorgThuis en een breed pakket aan welzijn en aanvullende dienstverlening, biedt de
mogelijkheid om de verschillende zorgvormen vloeiend op elkaar af te stemmen en
aantrekkelijke zorgarrangementen voor de doelgroep samen te stellen.
Binnen de verzorgingshuizen en verpleeghuizen is extra aandacht voor het welzijn van de
cliënten, in de vorm van persoonlijke begeleiding en door een gevarieerd aanbod van
welzijnsactiviteiten. Tevens biedt AriënsZorgpalet een adequaat aanbod van geestelijke
verzorging.
Hotelmatige dienstverlening, zoals de maaltijden en restaurants, wordt door
AriënsZorgpalet gezien als een primair proces, omdat deze vorm van dienstverlening in
belangrijke mate bijdraagt aan het welbevinden van de cliënten.
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
AriënsZorgpalet levert verzorgingshuis, verpleeghuiszorg en extramurale zorg (ZorgThuis).
Hieronder zijn de locaties weergegeven waar AriënsZorgpalet wonen, zorg en/of welzijn
levert, al dan niet in samenwerking met woningcorporaties.
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 / Stichting AriënsZorgpalet 5/33
1. ’t Achtervoort
2. Ariënsstaete
3. Dr. Ariënshuis Glanerbrug
4. De Bascule
5. De Beethoven
6. De Dollard
7. De Eschpoort
8. Het Florapark
9. Ter Haar Sive Droste
10. Het Heldershof
11. Korteland
12. Het Redemptoristenpark
13. Roombeek
Verblijf / Verzorgingshuis
AriënsZorgpalet heeft 3 locaties (zie volgende pagina) waar cliënten met een indicatie voor
verblijf (zonder behandeling) kunnen verblijven. In overleg met de cliënten wordt een
zorgarrangement samengesteld.
Binnen de verzorgingshuizen zijn speciale meerzorgafdelingen ingericht, waar cliënten met
psychogeriatrische problematiek kunnen worden opgevangen. Het betreft hier cliënten
zonder BOPZ-indicatie.
Ook beschikt AriënsZorgpalet binnen de verzorgingshuizen over een aantal TOP kamers
(tijdelijke opvang plaatsen), voor cliënten die tijdelijk niet in staat zijn om zelfstandig te
wonen.
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 / Stichting AriënsZorgpalet 6/33
Locaties waar ‘verblijf’ (verzorgingshuiszorg) wordt geboden:
De Eschpoort verzorgingshuis (Enschede)
Ariënsstaete (Enschede)
Dr. Ariënshuis Glanerbrug (Glanerbrug)
Verblijf en behandeling / Verpleeghuis
Verblijf en behandeling wordt geboden aan cliënten met een chronische psychogeriatrische
en/of een somatische zorgvraag. Kortdurend verblijf inclusief behandeling wordt
aangeboden voor cliënten met een revalidatievraag. Overbruggingszorg wordt aangeboden
voor cliënten die medisch uitbehandeld zijn.
Daarnaast is AriënsZorgpalet een grote aanbieder in Enschede van crisiszorg. Er zijn tien
crisisbedden aanwezig (twee voor PG-cliënten en acht voor somatische cliënten). Tevens
heeft AriënsZorgpalet zes MRSA-bedden beschikbaar (waarvan vier crisisbedden). Daarmee
levert AriënsZorgpalet een belangrijke bijdrage aan de opvang van acute en semi-acute
cliënten die in de thuissituatie niet meer verzorgd kunnen worden.
Binnen het verpleeghuis De Eschpoort heeft AriënsZorgpalet twee bijzondere plekken voor
cliënten met een tracheastoma en/of de handeling (diep/oppervlakkig) uitzuigen.
In 2010 is de capaciteit voor overbruggingszorg uitgebreid ten behoeve van cliënten die
medisch uitbehandeld zijn, maar nog niet naar huis kunnen. Op deze wijze wordt
verkeerde bedproblematiek binnen het ziekenhuis opgelost. Tevens is in samenwerking
met het Medisch Spectrum Twente (MST) gestart met een zogenaamd heuppad waardoor
cliënten met een gebroken heup eerder (5e dag na de operatie) uit het ziekenhuis kunnen
worden ontslagen door tijdelijk te worden opgenomen op een revalidatieafdeling van
AriënsZorgpalet.
Locaties waar ‘verblijf’ en ‘behandeling’ (verpleeghuiszorg) wordt geboden:
De Eschpoort verpleeghuis (Enschede)
- somatische zorg
- psychogeriatrische zorg
- revalidatie
De Bascule/G2 (Enschede): overbruggingsafdelingen binnen de muren
van Medisch Spectrum Twente, het regionale ziekenhuis in Enschede.
Roombeek (Enschede): kleinschalige woonvorm voor begeleid wonen
voor psychogeriatrische cliënten.
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 / Stichting AriënsZorgpalet 7/33
Extramurale zorg / ZorgThuis
AriënsZorgpalet biedt extramurale zorg onder de naam ZorgThuis. Extramurale zorg wordt
zowel in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget geboden vanuit kleine,
wijkgerichte teams. Voor acute zorgvragen in de thuissituatie is het acute zorgteam 24 uur
per dag beschikbaar en binnen 30 minuten aanwezig bij de cliënt. In 2010 is het aanbod
van ZorgThuis uitgebreid met een specialistisch team dat palliatief terminale zorg verleent.
AriënsZorgpalet biedt ZorgThuis aan wijkbewoners en in de volgende woonzorgcentra:
’t Achtervoort Ter Haar Sive Droste
(Enschede) (Glanerbrug)
De Beethoven∗ Het Heldershof
(Enschede) (Glanerbrug)
De Dollard (Enschede) Korteland (Enschede)*
Het Florapark* Het Redemptoristenpark
(Enschede) (Glanerbrug)
Ariënsstaete (Enschede)
Dagactiviteiten
Als vorm van extramurale AWBZ-zorg worden in de drie verzorgingshuizen en
woonzorgcentrum ’t Achtervoort dagactiviteiten voor ouderen uit de omliggende wijken
georganiseerd. Een bijzondere vorm van dagactiviteiten is ‘Lalé’, een dagactiviteitenproject
in de Ariënsstaete voor Turkse vrouwen.
Eerstelijns behandelcentrum
In 2010 is AriënsZorgpalet binnen De Eschpoort een eerstelijns behandelcentrum van start
gegaan. Hier kunnen cliënten die zelfstandig wonen terecht voor behandelingen op het
gebied van fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie en psychologie. De diverse
behandelaars behandelen ook aan huis. Financiering vindt plaats vanuit de
zorgverzekeringswet.
Service Thuispakket: Aanvullende dienstverlening extramuraal
Aan bewoners van de woonzorgcentra en wijkbewoners wordt op basis van een zorg- en
dienstverleningsovereenkomst privaat gefinancierde aanvullende dienstverlening verleend.
Hieronder valt de eerste hulp bij alarmering, deelname aan activiteiten, bemiddeling en

De met * gemarkeerde locaties zijn eigendom van de Stichting AriënsZorgpalet Woon- Zorgcombinatie of de
Hervormde Bouwstichting Bejaardenhuisvesting Enschede. De overige locaties zijn eigendom van de
Wooncorporatie Ons Huis, Woningcorporatie Domijn of De Woonplaats.
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 / Stichting AriënsZorgpalet 8/33
korting voor diverse klussendiensten en de mogelijkheid om gebruik te maken van de
maaltijdvoorziening en recreatieruimtes.
Personenalarmering
Door middel van personenalarmering biedt AriënsZorgpalet aan ouderen, zieken maar ook
aan gehandicapten in de thuissituatie de zekerheid dat er in geval van nood direct hulp
wordt geboden, in de vorm van sociale of professionele alarmopvolging.
2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten
Kerngegevens Aantal/bedrag
Cliënten
Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 564
Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 77
Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per 370
einde verslagjaar
Capaciteit
Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde 606
verslagjaar
Productie
Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar 220.638
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 13.617
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief 81.126
dagactiviteiten)
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 955
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 579,8
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 43.488.118
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 38.403.111
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 5.085.007
2.3.3 Werkgebied
Het primaire werkgebied van AriënsZorgpalet is Enschede (inclusief Glanerbrug).
AriënsZorgpalet is werkzaam in de zorgkantoorregio Twente.
2.4 Samenwerkingsrelaties
AriënsZorgpalet staat open voor samenwerking met anderen en toont zich daarbij een
betrouwbare samenwerking- en contractpartner. Teneinde de stevige positie in de regio te
behouden wordt geïnvesteerd in de samenwerkingsrelaties met onder andere
woningbouwcorporaties en andere zorgaanbieders. AriënsZorgpalet voert in het kader van
haar kwaliteitsbeleid jaarlijks een stakeholdersanalyse uit, waarbij minimaal 5 stakeholders
worden gevraagd naar hun ervaringen met en visie op AriënsZorgpalet.
Bestaande samenwerkingsrelaties zijn in 2010 gecontinueerd en waar nodig uitgebouwd.
Doelen van samenwerking zijn voor AriënsZorgpalet het kwalitatief beter bedienen van de
doelgroep, het ontwikkelen van innovatiekracht, het behalen van schaalvoordelen en
doelmatigheidswinst en een sterkere positionering.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste samenwerkingspartners van
AriënsZorgpalet.
IZO
IZO (InterZorg Ouderen) is een platform waarin zorgaanbieders uit Twente zijn
vertegenwoordigd. AriënsZorgpalet onderschrijft het belang van een dergelijk overleg,
waarin een optimale regionale afstemming van ketenzorg aan ouderen wordt nagestreefd.
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 / Stichting AriënsZorgpalet 9/33
Samenwerking met andere zorgaanbieders c.q. ketenzorg
• Vanuit ZorgThuis en de verzorgingshuizen worden contacten met huisartsen
onderhouden, waarbij afspraken worden gemaakt over afstemming en
samenwerking.
• Met Medisch Spectrum Twente wordt samengewerkt met betrekking tot
overbruggingszorg en een heuppad.
• In het kader van de CVA zorg is AriënsZorgpalet uitvoerder van reactivering. Er is
sprake van een CVA keten, een nauwe samenwerking tussen ziekenhuis (MST),
revalidatiecentrum (’t Roessingh), VVT-instellingen (AriënsZorgpalet, Livio,
Zorggroep Sint Maarten) en de huisartsen.
• AriënsZorgpalet is ketenpartner met betrekking tot dementie. Binnen de keten
wordt samengewerkt met andere zorgaanbieders (Bruggerbosch, Livio, De Posten,
Alifa, Zorggroep Manna, Thuiszorg Rondom, MST, Stichting Informele Zorg Twente,
Mediant). Vanuit de keten is in 2010 casemanagement opgestart.
• AriënsZorgpalet is partner in de palliatieve zorgketen. In 2010 is door
AriënsZorgpalet een specialistisch team gestart met het verlenen van palliatief
terminale zorg. Het Netwerk Palliatieve Zorg in Twente bestaat uit 23 partijen,
waaronder VVT zorgaanbieders (o.a. Bruggerbosch, Zorggroep Manna, Livio, De
Posten), huisartsen, ziekenhuis (MST), Hospice, vrijwilligersorganisaties (Leendert
Vriel), revalidatiecentrum (’t Roessingh), geestelijke gezondheidszorg (Mediant),
Integraal Kankercentrum Noord Oost, Alifa Welzijn, verstandelijk gehandicaptenzorg
(Twentse Zorgcentra), etc.
Samenwerking op gebied van Hygiëne & Infectiepreventiebeleid
In 2010 is een start gemaakt met het voeren van een structureel Hygiëne &
Infectiepreventiebeleid. Het Infectiepreventiebeleid wordt gevoerd in een
samenwerkingsverband tussen AriënsZorgpalet, ZorgAccent &TNWT en Zorggroep Sint
Maarten.
Stichting Bartiméus Sonneheerdt
Met de Stichting Bartiméus Sonneheerdt (visueel gehandicapten) is een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Onderdeel van de samenwerking is het opnemen
van huisvesting voor visueel gehandicapten in de planontwikkeling voor de nieuwbouw in
Glanerbrug.
Woonservicezones
AriënsZorgpalet is deelnemer aan het project Wonen, Welzijn en Zorg in Enschede, waarin
alle zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties en de gemeente
Enschede participeren. Voortvloeiend uit dit project worden in Enschede zogenaamde
woonservicezones ontwikkeld, waarin AriënsZorgpalet actief participeert.
Woningcorporaties
Om een compleet aanbod op het gebied van zorg, welzijn én wonen te kunnen bieden, is er
sprake van intensieve samenwerking met woningbouwcorporaties.
Samen met Wooncorporatie Ons Huis is het woonzorgcentrum Ariënsstaete gerealiseerd.
Met woningcorporatie De Woonplaats wordt een plan gerealiseerd met betrekking tot het
Klaaskateplein (voormalig verpleeghuis ’t Kleijne Vaert). Planontwikkeling ten behoeve van
het Dr. Ariënshuis Glanerbrug is met Woningcorporatie Domijn verder voortgezet.
Wonenplus
In het kader van Wonenplus (personenalarmering en Eerste Hulp bij Alarmering), werkt
AriënsZorgpalet samen met woningcorporaties in Enschede, Haaksbergen en Noordoost
Twente én met de zorgaanbieders Livio en Zorggroep Sint Maarten. De veranderende
werkelijkheid en de striktere rolopvatting van woningcorporaties heeft in 2010 geleid tot
een behoefte tot een strategische heroverweging van Wonenplus. Het gevolg hiervan is dat
Wonen Plus is per 1 juli 2010 is ontbonden. De cliënten van Wonen Plus is aangeboden
over te stappen naar personenalarmering van AriënsZorgpalet.
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 / Stichting AriënsZorgpalet 10/33
3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering
3.1 Normen voor goed bestuur
Zorgbrede Governance Code
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van AriënsZorgpalet hechten veel waarde
aan good governance. Hiertoe onderschrijft AriënsZorgpalet de Zorgbrede Governance
Code die in de sector wordt gehanteerd. In 2010 is getoetst of AriënsZorgpalet voldoet aan
de normen zoals die zijn opgenomen in de Zorgbrede Governance Code.
Conclusie is dat AriënsZorgpalet op hoofdlijnen voldoet aan de code. Een aantal onderdelen
worden nog nader uitgewerkt:
- Informatieprotocol waarin vastgelegd is welke informatie de Raad van Toezicht
ontvangt (en wanneer) ten behoeve van een goede uitoefening van de taak. De
Raad van Toezicht ontvangt tijdig alle informatie, dit is echter nog niet vastgelegd in
een informatieprotocol.
- Klokkenluidersregeling, is in 2010 in concept gereed gemaakt en voorgelegd aan de
ondernemingsraad.
3.2 Raad van Bestuur
De statuten bepalen over de Raad van Bestuur als volgt:
‘De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. De Raad van Bestuur is
het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek en heeft alle taken en bevoegdheden die
niet specifiek aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen.’
Samenstelling Raad van Bestuur (31-12-2010)
Naam Portefeuilleverdeling Nevenactiviteiten
De heer Ir. E. Gramsbergen Zorg - Lid Raad van Advies Fast
Personeel Forward, Enschede
Communicatie
Medezeggenschap
Geestelijke zorg
De heer J.J. van der Linde MBA MHA Financiën - Raad van Commissarissen
Hoteldienst Stichting Wonen Wierden-
Vastgoed & Techniek Enter
Kwaliteit - Ledenraad Rabobank
Inkoop Centraal Twente
- Lid DB inkooporganisatie
Stichting Lucrum
Stichting AriënsZorgpalet wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Het
betreft een collegiale Raad van Bestuur met een portefeuilleverdeling.
De Raad van Toezicht heeft het functioneren van de Raad van Bestuur beoordeeld en
geconcludeerd dat deze in 2010 naar behoren heeft gefunctioneerd. De bezoldiging en
declaraties van de leden van de Raad van Bestuur zijn conform gemaakte afspraken. Er is
geen sprake van een belangenverstrengeling tussen de functie-uitoefening van de
bestuurders en hun nevenactiviteiten.
De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in een
‘Reglement Raad van Bestuur’, evenals de uitgangspunten met betrekking tot
besluitvorming, vergaderingen, waarneming en vacatures, openbaarheid en
belangenverstrengeling, medezeggenschap, openheid en externe verantwoording en
deskundigheid.
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 / Stichting AriënsZorgpalet 11/33
In het reglement is vastgelegd dat de Raad van Bestuur de Stichting bestuurt onder
toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor alle
besluiten voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de Raad van Toezicht.
De Raad van Bestuur heeft een sterke verantwoordelijkheid in het uitdragen en
ondersteunen van het maatschappelijke belang van AriënsZorgpalet en laat zich hierbij
adviseren en ondersteunen door het managementteam.
De Raad van Bestuur legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht middels
financiële, kwantitatieve en inhoudelijke rapportages.
Bezoldiging van de Raad van Bestuur is volgens de richtlijnen van de NVTZ.
3.3 Raad van Toezicht
De statuten bepalen over de Raad van Toezicht als volgt:
‘De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het functioneren van de
Raad van Bestuur, het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken
in de stichting.’
Samenstelling Raad van Toezicht (31-12-2010)
Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties
De heer Prof. Dr. H.G. Bijker, Algemeen beleid / Voorzitter Raad van
Zorg- en welzijn Commissarissen
(Voorzitter)
(lid auditcommissie) Rijnbrinkgroep, Nijverdal
Eerste benoeming: 01-05-2004 Commissaris
Centrumapotheek,
Enschede
Docent TSM Business
School, Enschede
Voorzitter Raad van
Toezicht Twentse Welle,
Enschede (tot 01-07-
2010)
Voorzitter Raad van
Toezicht Concordia Kunst
en Cultuur, Enschede
Hoogleraar Universiteit
Twente Enschede
De heer G.J.B. Beimers RA, Financiën en onroerend Register Accountant,
goed Deloitte, Enschede
(Lid)
(lid auditcommissie) Bestuurslid Stichting
Eerste benoeming: 01-01-2007 Kunst in het Volkspark,
Enschede
Adviseur Stichting VCO-
Oost Nederland
Voorzitter Algemene
Kerkenraad Protestantse
Kerk Nederland te
Enschede
De heer J.A.N. Mos, Human Resource Directeur P&O, Vredestein
Management (gekozen Apollo, Enschede
(Lid)
mede op voordracht Lid Raad van
Eerste benoeming: 16-10-2008 OR) Commissarissen Kersten
Beheer BV
Voorzitter Contactgroep
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 / Stichting AriënsZorgpalet 12/33
Personeelsbeleid
Enschede
Lid Hoofdbestuur
Algemene Werkgevers
Vereniging Nederland
Lid Stuurgroep Taskforce
Technologie Onderwijs
Arbeidsmarkt
Mevrouw Mr. Drs. Y.M. Nijhuis, Juridische zaken Advocaat Kienhuis
(gekozen mede op Hoving, Enschede
(Lid)
voordracht CCR) Tot 1 april 2010:
Eerste benoeming: 14-08-2008 Lid Raad van Toezicht
Stichting ROSET
(Regionale
Ondersteunings Structuur
Eerstelijnszorg Twente.)
Gastdocent
Gezondheidsrecht
Universiteit Twente
Mevrouw Dr. E.H. Overkamp, Zorg en Welzijn Zelfstandig adviseur voor
(Lid) overheid en non-
profitorganisaties
Eerste benoeming: 01-01-2009 Lid dagelijks bestuur GMR
Stichting Consent
Profielschets Raad van Toezicht AriënsZorgpalet
Er wordt gewerkt met een profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht. Het
profiel voor de leden wordt mede bepaald door de visie, missie en doelstellingen van de
Stichting AriënsZorgpalet. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en er is
geen belangenverstrengeling met andere activiteiten. Evenals in voorgaande jaren heeft de
Raad van Toezicht zijn eigen functioneren beoordeeld. Voor 2010 geldt dat de
samenstelling van de Raad van Toezicht zodanig was dat is voldaan aan alle in het
reglement Raad van Toezicht en functieprofiel vermelde criteria. In de huidige Raad van
Toezicht is specifieke deskundigheid aanwezig op het gebied van gezondheidszorg,
financiën, juridische zaken en vastgoed.
Bezoldiging van toezichthouders is volgens de richtlijnen van de NVTZ.
Overleg met externe accountant
Het overleg met de accountant is in 2010 in eerste instantie gevoerd aan de hand van de
concept jaarrekening en de concept managementletter. Aan dit overleg is deelgenomen
door de voorzitter en het Raad van Toezichtslid met het aandachtsgebied financiën (samen
vormen zij de auditcommissie). Ook de Raad van Bestuur en de controller nemen aan dit
overleg deel. Vervolgens zijn de definitieve stukken in het bijzijn van de accountant
behandeld tijdens de Raad van Toezichtvergadering. Daarbij is door de accountant een
nadere toelichting gegeven en was er gelegenheid voor de leden van de Raad van Toezicht
aanvullende informatie te vragen.
Functioneren Raad van Bestuur
Jaarlijks hebben de voorzitter en de vice-voorzitter een functioneringsgesprek met de Raad
van Bestuur en separaat met de individuele leden van de Raad van Bestuur. Daarbij komt
het functioneren van de Raad van Bestuur als geheel en als individu aan de orde. Dit
gebeurt aan de hand van vooraf in het jaarplan vastgestelde prestatie-indicatoren en
gestelde doelen. Tevens komt de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht en de
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 / Stichting AriënsZorgpalet 13/33
samenwerking met de Raad van Toezicht aan bod. De uitkomsten van het gesprek worden
in de voltallige Raad van Toezicht besproken. Conclusie van de Raad van Toezicht is dat in
2010 de door de Raad van Bestuur gestelde doelen zijn gerealiseerd en dat de Raad van
Bestuur naar behoren heeft gefunctioneerd.
Verslag Raad van Toezicht 2010
De Raad van Toezicht van AriënsZorgpalet heeft in het verslagjaar 2010 zes keer
vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Bij vier vergaderingen was de
voltallige Raad van Toezicht aanwezig en bij twee vergaderingen was één van de leden
afwezig. De Raad van Toezicht heeft in 2010 invulling gegeven aan al zijn taken en heeft
alle informatie ontvangen die nodig was voor het goed uitvoeren van die taken.
De Raad van Toezicht heeft daadwerkelijk toezicht uitgeoefend in de vergaderingen met de
Raad van Bestuur en heeft zich daarbij verdiept in de desbetreffende stukken en vanuit zijn
toezichthoudende verantwoordelijkheid, het belang van de instelling in het oog houdend,
zich zo goed mogelijk van zijn taak gekweten.
Daarnaast stonden de individuele leden van de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur
met hun eigen specifieke deskundigheid en professionaliteit terzijde. Met name was dit het
geval in ad hoc aangelegenheden. Individuele leden van de Raad hebben tevens op eigen
wijze en vanuit de eigen betrokkenheid voeling gehouden met het reilen en zeilen binnen
de instelling, daarbij de eigen verantwoordelijkheid en evenzeer die van de Raad van
Bestuur niet uit het oog verliezend. In dat verband werd door de Raad van Bestuur
regelmatig afgestemd met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Alle vormen van
overleg en afstemming hebben ertoe bijgedragen dat de Raad van Toezicht in 2010
betrokken was en op de hoogte bleef van de strategie en de risico’s verbonden aan de
activiteiten die in de organisatie plaatsvonden.
De Raad van Toezicht heeft begin van het jaar een zogenaamde artikel 24 vergadering
bijgewoond, waarin de Ondernemingsraad vergadert met de Raad van Bestuur. In deze
overlegvergadering zijn de algemene gang van zaken in 2009 en een vooruitblik op 2010,
voor zover het de thema’s betreft die advies- c.q. instemmingsplichtig zijn, aan de orde
geweest.
De Raad van Toezicht is in 2010 door de Raad van Bestuur op adequate wijze geïnformeerd
over de volgende onderwerpen:
• Vastgoed/bouwplannen/vastgoedscan: nieuwbouw Klaaskateplein en Glanerbrug
(businessplan), renovatie Korteland, verkoop Beethoven, wonen met zorg ‘op
stand’.
• Bijgestelde missie/visie AriënsZorgpalet.
• Relatie met vakorganisaties.
• Elektronisch Cliënten Dossier.
• Inzet iPad.
• Extramurale palliatief terminale zorg.
• Nationale Dag van de Zorg.
• Resultaten cliënttevredenheidsonderzoeken (LPZ-meting, CQ-index meting).
• Wisseling Arbodienst.
• Minisymposium belevingsgerichte zorg.
• Start afdeling G2 (overbruggingszorg) in Medisch Spectrum Twente.
• Ambities met betrekking tot opzetten Zorghotel.
• Audits HKZ certificering.
• Klokkenluidersregeling.
• CAO-akkoord VVT.
• Instemming Raad van Toezicht betreffende aansluiting bij Waarborgfonds voor de
Zorgsector.
• Gewijzigd mutatiebeleid verpleeghuisappartementen.
• Risico-inventarisatie, risicomanagement (brandveiligheid).
• Syst


Use: 0.0286