• www.kimeng.co.th


  •   
  • FileName: 040706_hmpro_t.pdf [read-online]
    • Abstract: www.kimeng.co.thKELIVER E S E A R C H6 กรกฎาคม 2547บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร (HMPRO) ใหม : ซื้อ

Download the ebook

www.kimeng.co.th
KELIVE
R E S E A R C H
6 กรกฎาคม 2547
บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร (HMPRO) ใหม : ซื้อ
เดิม : ซื้อ
กลุมการพาณิชย ปรับประมาณการและราคาเหมาะสมขึ้น สะทอนแนวโนมการเติบโตแข็งแกรง
ราคา 4.28 บาท เรามีการปรับประมาณการกําไรสุทธิในป 2547 และ 2548 ของ บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร (HMPRO) ขึ้น 16%
เปาหมาย 5.75 บาท และ 32% ตามลําดับ เพื่อสะทอนถึงการเติบโตอยางตอเนื่องของบริษัท และแนวโนมอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัว เรา
คาดวาบริษัทจะมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 47% เปน 303 ลานบาทในป 2547 และเพิ่มอีก 32% เปน 401 ลานบาทในป 2548
จากการที่บริษัทมีการเปดสาขาใหม รวมทั้งการเติบโตของยอดขายตอสาขาของสาขาเดิม ในขณะที่ฐานะการเงินของ
บริษัทนับวาอยูในเกณฑดี โดยมีอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอทุนที่ 0.3 เทา แมวาจะมีการลงทุนเปดสาขาใหมอยางตอ
เนื่อง
นักวิเคราะห: สุทธาทิพย พีรทรัพย
หลังจากปรับประมาณการ เราไดมีการปรับราคาเหมาะสมของหุนซึ่งประเมินดวยวิธีคิดลดกระแสเงินสดขึ้นเปน 5.75
Tel : 0-2658-6300 Ext. 1430
[email protected] บาท ในขณะที่ปจจุบันหุนซื้อขายที่ PER 13.2 เทา ซึ่งยังมี Upside อีก 34% เมือเทียบกับที่ราคาเหมาะสม เราจึงยังคงคํา
แนะนํา "ซื้อ"
สรุปผลประกอบการของ HMPRO
2001 2002 2003 2004F 2005F
Sales (Btmn) 3,232 4,564 6,753 9,600 11,804
EBITDA (Btmn) 168 241 439 618 762
Normalised earnings (Btmn) 86 109 207 303 401
Earnings (Btmn) 86 109 207 303 401
EPS (Bt) 0.32 0.18 0.27 0.32 0.43
PER (x) 13.2 23.3 15.6 13.2 10.0
EV/EBITDA (x) 8.0 11.2 8.6 7.4 5.8
Free cash flow (Btmn) 38 231 582 584 811
CF/share (Bt) 0.1 0.4 0.8 0.6 0.9
BVPS (Bt) 2.49 1.93 1.75 2.23 2.53
P/BV (x) 1.7 2.2 2.4 1.9 1.7
DPS (Bt) - 0.06 0.12 0.12 0.17
Dividend yield (%) 0.0% 1.4% 2.8% 2.8% 4.0%
Net debt/equity (x) 0.3 0.1 0.4 0.3 0.2
ROA (%) 4.4% 4.0% 5.5% 5.9% 6.6%
ROE (%) 19.1% 12.1% 16.8% 17.8% 18.0%
Source : Company reports and KELIVE Research estimates
คาดกําไรไตรมาส 2/47 เพิ่ม 52% เปน 71 ลานบาท 2Q04
เราคาดวา HMPRO จะทํากําไรไตรมาส 2/47 ได 71 ลานบาท ลดลง 10% qoq แตเพิ่มขึ้น 52% yoy โดยคาดวายอด
ขายจะเติบโต 44% yoy เปน 2,246 ลานบาท เนื่องจากยอดขายตอสาขา (Same-store sales) เพิ่มขึ้นเกินกวา 10%
ประกอบกับมีการเปดสาขาใหม 3 แหงตั้งแตไตรมาส 3/46 ที่ประชาชื่น ลาดพราว และพัทยา อยางไรก็ตาม หาก
เทียบกับไตรมาส 1/47 ซึ่งแมวาจะไมมีการเปดสาขาเพิ่มในไตรมาส 2/47 นี้ รวมทั้งเปนชวงเทศกาลที่มีวันหยุด
หลายวัน แตยอดขายคาดวาจะเพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากบริษัทมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย
Kim Eng Securities
HMPRO 6 กรกฎาคม 2547
คาดการณผลประกอบการไตรมาส 2/47
Income statement (Bt mn) 2Q04F 1Q04 QOQ 2Q03 YOY 1H04F 2004F 1H/04F
Sales 2,246 2,227 1% 1,558 44% 4,473 9,600 47%
COG 1,783 1,773 1% 1,229 45% 3,556 7,588 47%
Gross margin (%) 20.6% 20.4% N.A. 21.1% N.A. 20.5% 21.0% N.A.
SG&A 386 380 2% 278 39% 766 1,680 46%
Interest expense 7 6 23% 6 9% 13 31 42%
Net profit 71 80 (10%) 47 52% 151 303 50%
EPS (Bt) 0.08 0.10 (24%) 0.06 27% 0.18 0.32 54%
Source : Company reports and KELIVE Research estimates
จะเปดสาขา 2-4 แหงในปนี้
ปจจุบัน HMPRO มีสาขา 16 แหง (ในกรุงเทพ 12 แหง ตางจังหวัด 4 แหง) มีพื้นที่ขายรวม 96,600 ตารางเมตร โดยไมมี
สาขาใดขาดทุน สําหรับสาขาที่ 17 และ 18 คาดวาจะเปดที่บริเวณแจงวัฒนะและหาดใหญ ในเดือน ก.ค. นี้และไตรมาส
4/47 ตามลําดับ ขณะที่อีก 2 สาขา อาจจะเปดในไตรมาส 4/47 หรือปหนา โดยบริษัทไดตั้งเปาหมายวาจะเปดสาขาใหครบ
30 แหงภายในระยะเวลา 3 ป ซึ่งคาดวาจะเปนสาขาตางจังหวัดประมาณ 8-10 สาขา
เพื่อรองรับกับการขยายสาขาในอนาคต HMPRO จะยายศูนยกระจายสินคาที่บริษัทเชาอยู ไปยังพื้นที่ของบริษัทเองที่วัง
นอย จังหวัดอยุธยา ในเดือน ก.ย. ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาสินคาคงคลัง คาใชจายในการดําเนินงาน และลดการเสียโอกาส
การขาย เนื่องจากการมีสินคาที่เพียงพอ
ขอมูลสาขาของ HMPRO
ลําดับ สาขา วันที่เปด พื้นที่ขาย (ตารางเมตร)
1 รังสิต กันยายน 2539 9,200
2 รัตนาธิเบศร พฤษภาคม 2540 7,200
3 แฟชั่น ไอสแลนด เมษายน 2542 10,400
4 ฟวเจอรมารท มีนาคม 2543 4,800
5 เสรี เซ็นเตอร พฤษภาคม 2543 5,900
6 เดอะมอลล บางแค กรกฎาคม 2543 5,300
7 เดอะมอลล โคราช เมษายน 2544 3,600
8 รัชดาภิเษก มิถุนายน 2544 5,000
9 เพลินจิต ตุลาคม 2544 4,500
10 ภูเก็ต มิถุนายน 2545 5,000
11 เชียงใหม กันยายน 2545 4,900
12 รามคําแหง เมษายน 2546 6,300
13 พระราม 2 พฤษภาคม 2546 5,700
14 ประชาชื่น กรกฎาคม 2546 7,700
15 ลาดพราว ตุลาคม 2546 4,900
16 พัทยา ธันวาคม 2546 6,200
17 แจงวัฒนะ กรกฎาคม 2547 7000 *
18 หาดใหญ ไตรมาส 4/47 5000-6,000 *
19 บางนา-ตราด ไตรมาส 4/47 หรือป 2548 มากกวา 10,000 *
20 ยังไมแจง ไตรมาส 4/47 หรือป 2548 ยังไมแจง
Note : * คาดการณ
Source : Company reports
Kim Eng Securities
2
HMPRO 6 กรกฎาคม 2547
ตลาดสินคาบานและที่อยูอาศัยมีแนวโนมเติบโต
ลูกคาของ HMPRO ซึ่งซื้อสินคาไปเพื่อตกแตงบานใหมมีสัดสวน 40% สําหรับลูกคาที่ซื้อสินคาไปเพื่อปรับปรุงบานเกา มี
สัดสวน 60% ของลูกคาทั้งหมด ซึ่งทําให HMPRO สามารถขายสินคาไดอยางตอเนื่อง ขณะที่บริษัทยังไดรับประโยชนจาก
การขยายตัวตอเนื่องของตลาดบานและที่อยูอาศัย รวมทั้งอํานาจซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโต
ผูบริหารไมนับรวมดีสเคานสโตร เชน บิ๊กซี เทสโก คารฟูร และแม็คโคร เปนคูแขง เนื่องจากสวนใหญสินคาที่ขายเปน
คนละชนิดกัน แตคูแขงโดยตรงซึ่งทําธุรกิจเหมือนกันกับ HMPRO คือ Homeworks ซึ่งปจจุบันมีสาขา 7 แหง
ตั้งเปาหมายยอดขายตอสาขาเพิ่ม 13%
บริษัทตั้งเปาหมายการเติบโตของยอดขายตอสาขา 13% ในปนี้ แตเราประมาณการแบบระมัดระวัง ภายใตสมมติฐานการ
เติบโตของยอดขายตอสาขาที่ 8% โดยคาดวาปนี้บริษัทจะทํายอดขายได 9,600 ลานบาท เพิ่มขึ้น 42% จากปกอน และมี
กําไรสุทธิเติบโต 47% และ 32% เปน 303 ลานบาท และ 401 ลานบาทในป 2547 และ 2548 ตามลําดับ
งบกําไรขาดทุน
(Bt mn) 2001 2002 2003 2004F 2005F
Sales 3,232 4,564 6,753 9,600 11,804
Other income 28 51 114 109 148
Total revenues 3,260 4,614 6,867 9,709 11,952
Cost of goods sold 2,532 3,579 5,192 7,411 9,137
Depreciation and amortization 58 79 135 177 184
SG&A and others expenses 560 795 1,235 1,680 2,054
EBIT 111 162 304 441 578
Interest expenses 33 23 25 31 33
EBT 78 139 279 410 545
Earnings before extra items 78 109 207 303 401
Equity acc. + extraordinary gains 8 - - - -
Net profit 86 109 207 303 401
Source : Company reports and KELIVE Research estimates
Kim Eng Securities
3
www.kimeng.co.th
KELIVE
R E S E A R C H
สาขากรุงเทพฯ
สํานักงานใหญ สาขาอโศก สาขาญาดา สาขาซีคอนสแควร
สํานักงานใหญเมอรคิวรี่ ทาวเวอร ชั้น 8-10 159 อาคารเสริมมิตร ชั้น 25 56 อาคารญาดา ชั้น 3 หอง 3/1 904 อาคารซีคอนสแควร ชั้น G หอง 1008
540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี ซอยสุขุมวิท 21 ถนนอโศก แขวงคลองเตย ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขต
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 กรุงเทพฯ 10500 ประเวศ กรุงเทพฯ 10260
โทร 0-2658-6300 โทร 0-2665-7000 โทร 0-2231-2700 โทร 0-2721-9949
โทรสาร 0-2658-6301 โทรสาร 0-2665-7050 โทรสาร 0-2231-2463, 231-2576 โทรสาร 0-2721-8320
สาขาพาหุรัด สาขาศรีนครินทร สาขางามวงศวาน สาขาลาดพราว
125 อาคารดิโอลดสยามพลาซา ชั้น 3 ถนน 1145 หมูที่ 5 อาคารเอกไพลินทาวเวอร ชั้น 3 30/39-50 อาคารสํานักงานเดอะมอลลงามวงศ 1693 อาคารสํานักงานศูนยการคาเซ็น
พาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร ถนนศรีนครินทร ตําบลสําโรงเหนือ วาน ชั้น 14 ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน ทรัลพลาซา ลาดพราว ชั้น 9 หอง 903, 905-
กรุงเทพฯ 10200 อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอเมืองนนทบุรี 905/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพราว เขต
โทร 0-2225-0242 จังหวัดสมุทรปราการ10270 จังหวัดนนทบุรี 11000 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรสาร 0-2225-0523 โทร 0-2758-7003 โทร 0-2550-0577 โทร 0-2541-1411
โทรสาร 0-2758-7248 โทรสาร 0-2550-0566 โทรสาร 0-2541-1108
สาขาเอ็มโพเรี่ยม สาขาฟวเจอร พารค รังสิต สาขาทาพระ สาขาบางแค
622 อาคารดิเอ็มโพเรี่ยม ชั้น 14 ศูนยการคา ฟวเจอร พารค รังสิต หอง 118 99 อาคารสํานักงานเดอะมอลล ทาพระ ชั้น 275 หมูที่ 1 เดอะมอลลบางแค ชั้น 8 ถนน
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย ชั้น 1 F เลขที่ 161 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชา 14 ถนนรัชดาภิเษก-ทาพระ แขวงบุคคโล เขต เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10110 ธิปตย อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 กรุงเทพฯ 10160
โทร 0-2664-9800 โทร 0-2958-0591 โทร 0-2876-6500 โทร 0-2804-4235
โทรสาร 0-2664-9811 โทรสาร 0-2958-0590 โทรสาร 0-2876-6531 โทรสาร 0-2804-4251
สาขาเยาวราช สาขาธนิยะ สาขาปนเกลา สาขาสาธรนคร
215 อาคารแกรนดไชนา ชั้น 4 52 อาคารธนิยะพลาซา 20 ถนนสีลม แขวงสุริ 7/129 อาคารเซ็นทรัลปนเกลา ชั้น 3 หอง 302 100/46 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร ชั้น 24C
ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ ยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100 โทร 0-2231-2700 เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2622-9412 โทรสาร 0-2231-2349-50 โทร 0-2884-9847 โทร 0-2636-7550-6
โทรสาร 0-2622-9383 โทรสาร 0-2884-6920 โทรสาร 0-2636-7565
สาขาตางจังหวัด
สาขาทาวนอินทาวน สาขาเชียงใหม 1 สาขาเชียงใหม 2 สาขาลําปาง
1201/114 ซอยลาดพราว 94 (ปจมิตร) 244 อาคารสํานักงาน ชั้น 2-3 201/3 ถนนมหิดล ตําบลหายยา 48/11-12 ถนนมนตรี ตําบลสบตุย อําเภอเมือง
ถนนศรีวรา แขวงวังทองหลาง ถนนวัวลาย ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100 ลําปาง จังหวัดลําปาง 52100
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 จังหวัดเชียงใหม 50100 โทร (053) 284-138 โทร (054) 319-211
โทร 0-2935-6111 โทร (053) 284-000 โทรสาร (053) 284-138 โทรสาร (054) 319-216
โทรสาร 0-2935-6070 โทรสาร (053) 284-019
สาขานครราชสีมา 1 สาขานครราชสีมา 2 สาขาสุรินทร สาขาอุบลราชธานี
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร ชั้น 3 อาคารสํานักงานชั้น7 เดอะมอลลนครราชสีมา 137/7 ถนนศิริรัฐ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 187-189 ถนนอุปราช ตําบลในเมือง อําเภอ
หอง 3B ถนนมนัส อําเภอเมือง 1242/2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอ สุรินทร จังหวัดสุรินทร 32000 เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
จังหวัดนครราชสีมา 30000 เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร (044) 519-370 โทร (045) 265-633
โทร (044) 269-400 โทร (044) 288-455 โทรสาร (044) 519-476 โทรสาร (045) 265-639
โทรสาร (044) 269-410 โทรสาร (044) 288-466
สาขาชลบุรี สาขาระยอง สาขาจันทบุรี สาขาสมุทรสาคร
57/1-2 ถนนพาสเภตรา 180/1-2 อาคารสมาพันธ ชั้น 2 203 ชั้น 2 ธนาคารนครหลวงไทย 930/13ก ชั้น 2 ถนนเอกชัย 1
ตําบลบางปลาสรอย อําเภอเมืองชลบุรี ถนนสุขุมวิท ตําบลเชิงเนิน ถนนขวาง ตําบลตลาด อําเภอเมืองจันทบุรี ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดชลบุรี 20000 อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 20110 จังหวัดจันทบุรี 22000 จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร (038) 792-479 โทร (038) 862-022-9 โทร (039) 346-626-30 โทร (034) 811-377
โทรสาร (038) 792-493 โทรสาร (038) 862-043 โทรสาร (039) 346-631 โทรสาร (034) 811-383
สาขาสมุทรสงคราม สาขาหาดใหญ 1 สาขาหาดใหญ 2 สาขาสุราษฏรธานี
74/27-28 ซ.บางจะเกร็ง 4 ถนนพระราม 2 ต. 1,3,5 ถนนจุติอุทิศ 3 29 ชั้น 6 อาคารลีการเดนพลาซา 216/3 หมูที่ 4 ถนนชนเกษม
แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ ถนนประชาธิปตย ตําบลหาดใหญ ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
โทร. (034) 724-062 ถึง 67 จังหวัดสงขลา 90110 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรสาร (034)-724-068 โทร (074) 346-400 โทร (074) 247-199 โทร (077) 205-460
โทรสาร (074) 239-509 โทรสาร (074) 247-701 โทรสาร (077) 205-475
สาขาภูเก็ต สาขาอรัญประเทศ สาขายะลา
22/39-40 อาคารวานิชพลาซา 44/4 อาคารราชพัสดุ ถนนบํารุงราษฎร 18 ถนนสองพี่นอง ตําบลสะเตง
ถนนหลวงพอวัดฉลอง ตําบลตลาดใหญ ตําบลอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 จังหวัดสระแกว 27120 โทร (073) 255-493-7
โทร (076) 355-730-6 โทร (037) 226-347-8 โทรสาร (073) 255-498
โทรสาร (076) 355-737 โทรสาร (037) 226-346
“เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นจากแหลงขอมูลที่ บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เห็นวานาเชื่อถือประกอบกับทัศนะสวนตัวของผูจัดทํา ซึ่งมิไดหมายถึงความถูกตองหรือสมบูรณของ
ขอมูลดังกลาวแตอยางใด และเอกสารนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อประโยชนในการใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเทานั้น มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะชักชวนหรือชี้นําการซื้อขายหลัก
ทรัพยใดโดยเฉพาะหรือเปนการทั่วไปแตอยางใด นักลงทุนพึงใชขอมูลในเอกสารนี้ประกอบกับขอมูลและความเห็นอื่น ๆ และวิจารณญาณของตนในการตัดสินใจการลงทุนใหเหมาะสมแก
กรณี ทั้งนี้ความเห็นที่แสดงอยูในเอกสารนี้เปนความเห็นสวนตัวของผูจัดทํา บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย ) จํากัด (มหาชน) ตลอดจนผูบริหารและพนักงานของบริษัทไมจําเปนตองเห็นพองกับ
ความเห็นที่แสดงอยูในเอกสารนี้ดวยแตอยางใด
Kim Eng Securities


Use: 0.3024