• Hbef1403-Seni Dalam Pendidikan cgzul-oum IPKT07


  •   
  • FileName: hbef1403seni.pdf [read-online]
    • Abstract: tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan menyeluruh. dari segi jasmani, emosi, rohani ... Menggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan pelajar. secara seimbang, harmonis dan bersepadu. TOPIK 4 PENGETAHUAN ASAS DALAM SENI VISUAL ...

Download the ebook

Hbef1403-Seni Dalam Pendidikan cgzul-oum IPKT07
TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI - mendapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata
DALAM PENDIDIKAN muridan lain
1.1 PENGENALAN KONSEP - menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni
- perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi, - sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan
estetika dan kreativitinya. - menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan
- Matlamatnya - melahirkan individu yang berbudaya dengan kaitannya dengan keselesaan hidup
mengamalkan pertimbangan kesenian,berjiwa kreatif, inovatif, - membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa
inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan seni - mengintegrasi dengan mata muridan lain melalui aktiviti yang
visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum
pembentukan insan yang lebih bersifat holistik. kebangsaan.
- membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai
(a) Teori konstruktivisme -kanak-kanak membina pengetahuan pengalaman seni visual, seni muzik dan seni pergerakan
secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai
wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara 1.2 LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN
bebas dan kreatif. Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai
(b) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan.
terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan - guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal dan
.Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan menggunakan kelebihan diri mereka.
kecerdasan minda kanak-kanak- dapat menjana kecerdasan - guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk
minda murid dengan lebih menyeluruh. memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya belajar,
(c) Howard Gardner (1983) Pendekatan yang berintegrasi mencuba idea, pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaran
terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan yang memberi inspirasi.
pemikiran murid kepada yang lebih kreatif. Teori Kecerdasan Manusia
(d) Hermann (1991) di dalam “Quadrant Concept” yang Howard Gardner ini mengenengahkan otak kanan dan otak kiri
mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa sebagai subjek teori pembelajaran.
seni membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu. Hermann (1991) menghasilkan “Quadrant Concept” yang
(e) Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang membentuk peranan otak kanan dan otak kiri yang sama.
bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan Einstein juga sebenarnya mengenengahkan teori yang sama
untuk pendidikan kanak-kanak. Gabungan dimana peranan otak seharusnya dimantapkan untuk pembentukan
dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran sahsiah diri.
muzik, kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif ,
personal dan intrapersonal, praktik dan estetika, holistik dan 1.2.1 Teori Pembelajaran
analitik, emosional dan fizikal dan intelektual. (a) Teori Konstruktivisme
(f) Leonardo da Vinci- Beliau adalah seorang seniman, jurutera, Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina
anatomis dan saintis. Beliau sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan
menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini
keunggulan diri dalam kehidupannya. menggalakkan murid menacri idea, buat kajian, yakin diri dan dapat
beriteraksi yang akhirnya proses inkuiri akan terhasil.
Seni Dalam Pendidikan akan: CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME
i Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata murid di 1. Menggalakkan murid bertanya dengan murid dan guru
sekolah menjadi lebih seronok 2. Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama
ii Membantu anda memahami diri sendiri penting dengan hasil pembelajaran
iii Membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek 3. Menyokong pembelajaran secara koperatif
menyelesaikan masalah 4. Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid
iv Memotivasikan anda menjadi guru yang kreatif, inovatif, peka , 5. Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan
berpersonaliti yang seimbang, berketrampilan dan profesional. baru dengan memahami melalui penglibatan murid dengan situasi
v Membantu perkembangan insan secara seimbang dan duni sebenar
menyeluruh 6. Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan
menggunakannya sebagai panduan merancang pengguna
1.1.1 Matlamat 7. Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh m urid
- untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik 8. Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaiamana murid bejar
budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imaginatif, sesuatu idea
kritis, kreatif, inovatif dan inventif. 9. Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen
- meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai Bagaimana Seni Dalam Pendidikan dalam dapat dikaitkan
keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan dengan teori konstruktivisme?
bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, - Hubungkait ilmu baru kepada pengetahuan sedia ada
keluarga, masyarakat dan negara - Menyusun atur maklumat dan pengetahuan
- Seni Dalam Pendidikan yang mengintegrasikan tiga komponen - Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru
akan melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. Bertitik - Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan berbagai
tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan menyeluruh cara dan bentuk
dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek akan berlaku. - Menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan
persembahan
1.1.2 Objektif / tujuan - Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan
- menghargai keindahan ciptaan Tuhan
- mempupuk budaya pengamatan, persepsi dan ekspresi dalam
proses penghasilan
- meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi serta (b) Teori Kecerdasan Pelbagai
kemahiran dalam bidang seni visual, seni muzik dan seni - Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam
pergerakan . kehidupan sebenar
- menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi - Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan, dan
untuk mengekspresikan hasilan kerja - Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan
- membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.
karya seni yang dibuat Jenis-jenis kecerdasan:
Hbef1403-Seni Dalam Pendidikan cgzul-oum IPKT07
Teori pembelajaran sosial menegaskan bahawa pembelajaran
manusia berlaku dengan cara memerhatikan orang lain melakukan
sesuatu.
(i) Peniruan secara langsung. Dengan mengambil bahan maujud,
murid meniru dan memindahkan hal subjek ke satu gambar atau
kepada model baru yang ditirunya
- Verbal – linguistik (ii) Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan.
Sekatlakuan merupakan sekatan tingkah laku yang sesuai dalam
situasi tetapi tidak sesuai pada situasi yang lain.
(iii) Peniruan elistasi. Murid terus menerus membuat peniruan
kerana gagal membina kewibawaan diri. Murid ini tidak berprinsip
dan tidak mempunyai jati diri dalam ruang lingkup kehidupannya.
Mengapa peniruan di kalangan murid berlaku?
(i) Murid membuat pemeraman idea dan cuba mengekspresikan
- Logik – Matematik idea itu
(ii) Memori yang berkekalan- dalam minda atau ingatannya sama
ada peristiwa yang menggembirakan atau peristiwa sedih.
(iii) Gerak balas dari tindakan yang didengar, dilihat atau dirasai.
(d) Teori Otak Kiri dan Otak Kanan
Mengikut kajian Edward Gardner (1983), Roger Sperry (1967) dan
Herman (1991),otak mempunyai fungsi yang berbagai dan perlukan
- Visual – ruang penyuburan untuk membentuk insan kamil. Pemupukan kecerdasan
otak boleh dilakukan melalui pembelajaran dan penguasaan mata
muridan disekolah.
(e) Teori Pemerosesan Maklumat Robert M. Gangne (1975)
Mengikut Gagne, pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan
- Kinestetik jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya
dengan pengalaman baru,
- lapan fasa biasa yang dialami oleh manusia dalam proses
pembelajaran iaitu fasa motivasi, fasa kefahaman, fasa
penyimpanan, fasa penahaman, fasa ingatan kembali, fasa
generalisasi, fasa prestasi dan fasa maklum balas.
Melalui teori ini murid dapat :
- Muzik - Berinteraksi dengan bahan, subjek dan hasil
- Berinteraksi dengan orang lain dalam proses penghasilan atau
penyampaian
- Mendapat maklum balas dari orang lain
- Bekerjasama dengan orang lain dalam proses penghasilan karya
- Mengelak perlakuan yang tidak diingini
- Mengekalkan perlakuan yang diingini
- Interpersonal
1.2.2 Mengaktifkan Pembelajaran dan Pemindahan
Pembelajaran
fasa-fasa proses pembelajaran
1. Kesediaan Belajar
-keadaan dalaman individu yang bersedia dan berupaya untuk
memperoleh pengalaman pembelajaran yang baru. Kesediaan
- Intrapersonal belajar mengutamakan peringkat perkembangan intelek,
psikomotor, emosi dan kematangan murid untuk membolehkannya
menerima dan menjalankan aktiviti pembelajaran yang berkesan.
2. Pengamatan
- gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran, pandangan atau
tanggapan. Proses pengamatan bermula daripada rangsangan luar
yang dikesan oleh organ-organ deria iaitu mata, telinga, hidung,
- Naturalis lidah dan kulit.
1. Persepsi ruang - mengandungi ruang dimensi ( rata ) dan tiga
Mengapa teori ini penting dalam Seni Dalam Pendidikan? dimensi (sebenar)
1. Menyokong penbelajaran bersepadu mengikut saranan JERI 2. Persepsi gerakan - persepsi ini berkait kepada objek-objek
selaras dengan FPN bergerak dimana pergerakan objek mempengaruhi retina mata kita.
2. Menerima hakikat bahawa individu mempunyai kecerdasan 3. Persepsi masa - ditafsir oleh individu berdasarkan pengalaman
yang berbagai atau apa yang dirasai.
3. Membentuk kepelbagaian untuk menilai
4. Wujudkan suasana kolaboratif Syarat-syarat untuk pemindahan pembelajaran positif ialah:
5. Tingkatkan profesionalisme guru dan galakkan inovasi Kefahaman – Murid hendaklah faham tentang konsep yang telah
penyelidikan dalam p&p dimuridi sebelum dia boleh menggunakan dalam situasi baru.
6. Tingkatkan kualiti diri dan motivasi diri Kesamaan – Dua situasi di mana murid hendak mengaplikasikan
7. Tingkatkan kecerdasan melalui kefahaman yang pelbagai dan konsep yang dimuridi perlu mempunyai persamaan
seterusnya meningkatkan potensi diri Kemahiran – Murid telah benar-benar menguasai kemahiran
(c) Teori Pembelajaran Sosial sebelum diamemindahkannya kepada situasi baru.
Hbef1403-Seni Dalam Pendidikan cgzul-oum IPKT07
Celik akal – Murid telah celik akal dalam konsep, prinsip atau f. Kefahaman tentang nilai-nilai estetik- Setiap kanak-kanak perlu
kemahiran dalam sesuatu untuk membolehkan pemindahan mempunyai kefahaman yang kuat tentang nilai-nilai estetik yang
pembelajaran kepada situasi lain. terdapat didalam pendidikan seni visual.
1.2.4 Isu-isu Berkaitan Seni Dalam Pendidikan 2.1.6 Estetik
a. Penyerapan tiga dalam satu -latihan-latihan perlu diperbanyakkan supaya kanak-kanak dapat
b. Penerimaan Seni Dalam Pendidikan di sekolah mempelajari konsep penghargaan terhadap sesuatu apa yang
c. Perlaksanaan di sekolah dilihat atau dilakukan- diterapkan kedalam minda kanak-kanak maka
d. Kekaburan matlamat dan objektif konsep estetik dapat ditanam seterusnya.
e. Pertindihan subjek seni yang sedia ada Ciri-ciri Perkembangan Kanak-kanak
f. Masa interaksi guru bertambah Perkembangan dan pertumbuhan mempunyai arah tertentu.
g. Mata muridan rileks – tiada peperiksaan Perkembangan dan pertumbuhan adalah berperaturan dan dapat
dianalisis, baik pada peringkat lahir, mahupun pada peringkat sudah
1.3 KEPENTINGAN lahir. Perkembangan berlaku dalam dua arah, iaitu dari kepala ke
a. Peranan Ekspresi- Aktiviti Seni Dalam Pendidikan memberi kaki (cephalocaudal) dan dari tengah ke tepi (proximodistal).
peluanguntuk murid membina keyakinan menajamkan persepsi, Susunan perkembangan adalah serupa bagi semua ahli dalam
meningkatkan kreativiti dan meningkatkan nilai estetik. satu-satu jenis. Kanak-kanak berkembang secara berperingkat.
b. Peranan Emosi- Emosi merupakan perasaan jiwa yang kuat Perkembangan berlaku daripada kedaan yang menyeluruh
seperti sedih, gembira, takut dan geli. Emosi yang mempengaruhi kepada keadaan tertentu.
ingatan. Perubahan bersifat kualiti tidak dapat diukur secara tetap tetapi
Konsep IQ dan EQ dapat dilihat daripada perubahan sifat.
Intellegence – dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan Proses perkembangan berterusan iaitu daripada permulaan
proses kognatif seperti membaca, menulis, mengira dan hingga akhir hayat, iaitu peringkat matang.
menyelesaikan masalah. Perkembangan pesat dalam bidang Ia timbul daripada tindakan saling berkait antara pertumbuhan
sains otak atau “neurology” mendapati emosi dapat fizikal dan pembelajaran.
mempengaruhi kecerdasan (EQ). Perkembangan dipengaruhi oleh baka da persekitaran
c. Peranan Imaginasi- Proses kreativiti dan imaginasi boleh
melibatkan; Ciri-ciri Perkembangan dan Ciri-ciri Ekspresi
(i) Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti -Beri peluang untuk bekerja dengan berbagai bahan,cara dan teknik
(ii) Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang kanak-kanak dapat meneroka secara kreatif dengan variasi yang
diambil tidak terhad dan tidak terkongkong.
(iii) Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara -Aktivti seni juga mudah direka bentuk untuk mendekati keperluan
lahiriah. dan naluri ingin tahu kanak-kanak. spt menyentuh, menguling,
GLOSARI menguli, meramas, menggosok, mendengar, mengesan
Ekspresi – Luahan perasaan, luahan gagasan, luahan pendapat, bunyi, menghidu, meniru aksi untuk mengenal sesuatu.
luahan berkarya - aktiviti seni juga mudah dilaksanakan ketika bermain dan boleh
Emosi – Perasaan yang kuat, dalaman , emansipasi. dikaitkan dengan sesuatu yang digemari dan diminati .
Estetik – Kecantikan
Maridan – Berkehendak; asal kata murid; berkehendak yang Kreativiti
baik-baik. Proses kreativiti boleh melibatkan:
Imaginasi – Gambaran/kerangka imej Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti
Intuisi – Gerak hati, qalbu Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang
diambil
TOPIK 2 KANAK-KANAK DAN SENI Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah
2.1 KEPERLUAN DAN KEINGINAN ASAS KANAK-KANAK Pemahaman
Berdasarkan teori Pembelajaran Maslow Aktiviti Pergerakan – Memahami asas-asas pergerakan seperti
Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi seperti penggunaan ruang, masa, Imbangan berat badan dan daya atau
keperluan fisiologi iaitu makanan, minuman dan pakaian. aliran.
Jadikan suasana bilik darjah yang kondusif. Aktiviti Bermain –memperkembangkan konsep pembentukan
Bersifat penyayang untuk memenuhi keperluan kasih saying kendiri, seperti meningkatkan kefahaman dari segi emosi.
Memupuk nilai penghargaan kendiri dikalangan pelajar serta Sosialisasi, kebudayaan, fizikal, rohani dan nilai-nilai murni.
memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai Lagu – Di dalam lagu kanak-kanak akan dapat menambahkan
Merancang aktiviti pengajaran berdasarkan kebolehan pelajar keyakinan diri .
Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar Aktiviti Lakunan –dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih
memahami diri, menerima diri dan melibatkan diri secara aktif. jelas lagi -menjadikannya sebagai seorang yang kreatif, inovatif,
betangungjawab dan dapat membina sosialisasi dengan lebih
a. Jasmani dan fizikal yang sihat-Tubuh badan yang sihat akan baik serta dapat mengawal emosi dengan sempurna dan
membuatkan pelajar bertambah kreatif dalam pemikirannya. berkeyakinan tinggi.
Untuk itu penyediaan pemakanannya adalah penting untuk
perkembangan tubuh badan dan fizikal pelajar yang sihat. Konsep kesedaran sendiri
b Emosi yang stabil- Emosi pelajar perlulah stabil, peranan ibu Memberi dorongan, bantuan, dan sokongan kepada usaha
bapa dan guru ketika berinteraksi perlulah menunjukkan contoh- pembelajaran
contoh yang terbaik ketika berkomunikasi sesama Memberi bimbingan yang wajar dengan membentulkan kesilapan
mereka. pelajar dalam proses pembelajaran
c. Kerohanian yang membanggakan-Tahap kerohanian yang Mengajar pelajar mengikut cara kebolehan mereka supaya
dimiliki adalah tinggi mereka sentiasa menikmati pengalaman berjaya dan seterusnya
d. Kefahaman intelek yang tinggi– Pelajar perlu mempunyai meningkatkan perasaan penghargaan kendiri dan keyakinan.
tahap intelek yang tinggi dan dapat berfikir dengan tepat sebelum Menerima pelajar-pelajar sebagai sebahagian dirinya
membuat sesuatu tindakan. Menggalkkan interaksi positif dikalangan rakan sebaya.
e. Perhubungan sosial yang menggalakkan – Perhubungan Memberi peluang kepadanya memainkan peranan yang penting
sesama kanak-kanak hendalah didalam keadaan yang harmoni Memupuk nilai-nilai yang baik daripada rakan sebaya dan guru.
dan saling berinteraksi antara satu sama lain tanpa ada
perbalahan
Hbef1403-Seni Dalam Pendidikan cgzul-oum IPKT07
TOPIK 3 DERIA DAN SENI Faktor yang Mempengaruhi Kebolehan Kepekaan Deria dalam
3.1 PERKEMBANGAN KEPEKAAN DERIA Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Pelajar mula mendapat kematangan dalam perkembangan Jangkaan (rajah) Hubungan latar depan dan belakang
kepekaaan deria semasa ia masih bayi lagi iaitu ketika berumur Penumpuan Tempoh masa Tugasan jelas
0-2 tahun. mula matang ketika berumur 6-12 tahun Pengalaman Susunan objek
-Sentuhan biasanya dilakukan dengan menggunakan jari. Ini
merupakan aspek perkembangan psikomotor yang mula-mula Proses estetik dan daya kreativiti pelajar dapat dibahagikan
diperolehi oleh kanak-kanak. Sebelum kanakkanak itu mula untuk kepada empat iaitu
berbahasa. (A)merupakan proses individu melalui penajaman daya intuisi,
-Mendergar melibatkan deria telinga. Untuk aktiviti yang (b) Persepsi-Persepsi merupakan satu proses kesedaran dan reaksi
dijalankan pada deria ini lebih menumpukan kepada persoalan individu terhadap rangsangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi
apa yang mereka dengan? Persepsi
-Melihat menggunakan deria mata yang mengakibatkan Jangkaan Hubungan latar depan dan belakang
pengamatan dan pemerhatian. Penumpuan Tempoh masa Tugasan jelas
-Rasa merupakan gerak hati atau kata hati pelajar. membuat Pengalaman dan Susunan objek
sesuatu persepsi dengan tepat. Persepsi bermaksud seseorang (c) Imaginasi-Merupakan daya khayalan atau kemampuan
membuat interpretasi atau memberi makna kepada rangsangan menggambarkan sesuatu
yang diterima oleh derianya. (d) Konsepsi pelajar-Proses pembentukan konsep adalah untuk
Terdapat dua prasyarat bagi pembelajaran pergerakan. menyesuaikan maklumat dalam rangsangan untuk membina
Pelajar mesti mempunyai sikap dan tujuan yang positif perhubungan yang mempunyai perkaitan dalam bentuk konsep
terhadap aktiviti pembelajaran
Dalam proses pembelajaran, pengetahuan yang sedia ada Penggabungjalinan
dalam struktur kognitif pelajar harus digunakan untuk mengaitkan Penggabungjalinan bermaksud proses mengintergrasikan berbagai-
dengan pelajaran baru. bagai kemahiran untuk menghasilkan satu pelajaran yang
-Hidu lebih menekankan kepada aspek penanggapan dgn bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan bosan.
penekanan kepada strategi : Ciri-ciri Penggabungjalinan
Kebolehan Mental Pelajar a) Ia merupakan integrasi beberapa kemahiran yang terdapat dalam
setiap pelajar mendapat pembelajaran optima mengenai konsep satu-satu kemahiran iaitu gabungan kem fokus dan kem sampingan
yang diajar oleh guru (b) Proses penggabungjalinan berlaku di antara kemahiran yang
Pendekatan Pengajaran berkaitan dengan secara bersepadu serta menyeluruh.
untuk membentuk penanggapan yang baik. Kemahiran belajar untuk belajar- salin nota, ringkasan dll
Pendekatan Inkuiri Penemuan Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis
Pelajar mencari maklumat sendiri mengenai konsep melalui Kemahiran pelbagai kecerdasan
situasi penyelesaian masalah. Pelajar akan berfikir dan menaakul Kemahiran generik-kem komunikasi,IT,kerja dlm kumpulan dll
secara mental dengan menggunakan organ deria untuk Kebaikan Penggabungjalinan dalam Pengajaran
menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebagai pengukuhan kepada kemahiran yang telah diperolehi
Pendekatan Resepsi daripada mata pelajaran lain
Guru menyampaikan maklumat mengenai konsep secara Kemahiran sampingan yang terdapat dalam penggabungjalinan
langsung dengan bergantung kepada pelajar. dapat membantu penguasaan kemahiran focus sebagai yang
Pendekatan Deduktif dikehendaki dalam objektif pengajaran dan pembelajaran.
Guru menghuraikan prinsip dan cirri-ciri penting dalam sesuatu Pelajar berpeluang untuk menyatupadukan kem-kem yang perlu
konsep dengan dikiuti dengan contoh-contoh spesifik yang dalam kehidupan.
mengukuhkan konsep tersebut. Penggabungjalinan berkeupayaan menimbulkan suasana
pembelajaran yang menarik dan mengelakkan kebosanan.
KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA Menggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan pelajar
- Pancaindera ( telinga ) –Pemprosesan kognitif secara seimbang, harmonis dan bersepadu.
- Gambar kereta ( alam sekitar )
- Otak manusia (pengamatan) ( apabila kereta berlanggar) TOPIK 4 PENGETAHUAN ASAS DALAM SENI VISUAL
- Manusia sakit (penanggapan) konsep. -Pendidikan Seni visual di sekolah rendah menjurus kepada seni
tampak-bidang Melukis dan membuat gambar Membuat rekaan
Persekitaran corak Membentuk dan membuat binaan Kraf tradisional
Persekitaran memainkan peranan penting dalam meningkatkan Estetika dalam Pendidikan Seni Visual
lagi perkembangan deria pelajar. (a) Peniruan (menterjemah secara langsung objek) sebagai
(a) Aspek Fizikal Representasi Gambar dan Imej
Cahaya-dapat menerangi ruang bilik darjah. (b) Ekspresi dalam Perasaan dan Emosi – sedih , gembira
Peredaran Udara-menimbulkan suasana pembelajaran dan (c) Menggunakan Kaedah Formalistik - penguasaan unsur-unsur
keselesaan pelajar. seni seperti garisan, warna, ruang, jalinan, bentuk, dan rupa.
Stor-tempat penyimpanan alat dan bahan serta hasil kerja (d) Keaslian- keunggulan idea atau gagasan
murid sama ada dalam bilik stor atau almari. Unsur Seni
Panel dan Rak Pameran-untuk tujuan mempamerkan hasil (a) Garisan
kerja murid. (b) Warna-Warna terdiri daripada;
Perabot 1. Warna asas - biru, merah dan kuning
Kemudahan Asas 2. Warna sekunder- kuning dicampur biru=hijau. Merah dicampur
Sinki dan punca elektrik dipasang ditempat yang sesuai biru = ungu , kuning dicampur merah = oren
(b) Aspek Emosi 3. Warna tertier- Warna asas + warna sekunder.
Hiasan Dalaman-menggalakkan lagi interaksi pelajar (c) Jalinan-Jalinan ialah kesan yang terdapat pada sesuatu
Ruang-menimbulkan suasana pengajaran pembelajaran yang permukaan objek sama ada kasar, halus, kesat dan sebagainya.
selesa dan kondusif Jalinan wujud secara semulajadi atau dari buatan manusia. Jalinan
Peragaan Hasil Kerja-dapat membina keyakinan dan yang wujud secara semulajadi mempunyai fungsi yang tersendiri
kepuasan pelajar dalam menghasilkan kerja seni. dari ciptaan Yang Maha Kuasa.
(c) Aspek Sosial Jalinan terbahagi dua jenis:
Interaksi Murid-dapat menggalakkan interaksi murid dengan (i) Jalinan tampak
murid dan murid dengan guru. (ii) Jalinan sentuh
Kemudahan Aktiviti Kumpulan
Hbef1403-Seni Dalam Pendidikan cgzul-oum IPKT07
(d) Rupa-cantuman antara dua hujung garisan iaitu permulaan Tiga komponen besar dalam pendidikan muzik.
garisan dan penghujung garisan. rupa organik (garisan luaran Kemahiran Muzikal Nyanyian
yang berbagai) dan rupa geometri(bentuk yang khusus) Kemahiran Muzikal Muzik dengan gerakan
(e) Bentuk-Bentuk secara mudahnya mempunyai isipadu Kemahiran muzikal Permainan alat muzik.
(i) Bentuk ilusi (maya)- dalam bentuk gambar, catan, foto,
illustrasi- dalam bentuk dua dimensi Bidang nyanyian memberi penumpuan dan penegasan kepada
(ii) Bentuk konkrit- bersifat tiga dimensi, maujud, berisipadu atau aspek postur, pendengaran, sebutan, pernafasan da eknik
berjisim dan mempunyai ton, warna, jalinan dan ruang bersifat pengeluaran suara.
tiga dimensi, maujud, berisipadu atau berjisim dan mempunyai
ton, warna, jalinan dan ruang Muzik dengan pegerakan memberi peluang kepada pelajar
(f)Ruang merupakan kawasan di antara atau kawasan di menggunakan tubuh badan sebagi respon kepada muzik.
sekeliling objek
Prinsip rekaan terdiri daripada; Permainan alat muzik melatih pelajar dalam kordinasi mata,
Harmoni- situasi yang selesa Penegasan- menarik perhatian pendengaran dan psikomotor melalui penglibatan pelajar dalam
si pemerhati Imbangan- agihan ruang dari segi kedudukannya kegiatan permainan alat muzik.
Kontra- percanggahan atau perlawanan dengan ciri-ciri
Pergerakan- sebagai kekuatan imej gambar itu Kesatuan- GLOSARI
menimbulkan suatu tema atau keseragaman pendapat Monofoni – Apabila muzik itu hanya pada melodi sahaja iaitu tanpa
Kepelbagaian- kombinasi dari pelbagai gagasan, nilai dan ada alat iringan atau hanya mempunyai satu bunyi sahaja. Tiada
pesembahan iringan (no accompaniment). Penggunaan satu alat muzik sahaja.
* yang lain boleh baca dr nota PSV semester lepas. Homofoni – Apabila melodi diringi oleh alat muzikal yang
berharmoni yang mempunyai kod. Seperti gitar, piano, organ dan
TOPIK 5 PENGETAHUAN ASAS DALAM MUZIK sebagainya.
Definisi Muzik - satu cabang seni dan juga sains yang Polifoni – Apabila satu atau dua melodi dibunyiikan berterusan
menggabungkan bunyi-bunyi vokal dan atau instrumental dengan menggunakan alat iringan.
termasuk bunyi-bunyi semula jadi dari persekitaran atau Komposisi – Kebolehan mengubah lagu
rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut Kemahiran ensemble – Kemahiran bermain alat muzik secara
estetika, corak pemikiran, dan emosi manusia yang juga boleh kumpulan dengan pelbagai alat muzik.
mencerminkan sesuatu budaya tertentu.
Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Muzik
Mengajar bunyi-bunyian dahulu sebelum tanda-tanda
Mendidik pelajar dengan memberikan galakan kepada mereka
supaya memerhati, mendengar, meniru, sereta membezakan
bunyi-bunyi yang didengarnya itu (kaedah penemuan
kendiri).
Mengajar satu unsur muzik sahaja (melodi, harmoni, irama,
ekspresi, bentuk, warna ton atau jalinan) pada satu ketika.
(pembelajaran mengikut urutan).
Prinsip-psinsip dan segala teori harus diberi hanya selepas
amalan praktik dijalankan (pembelajaran heuristik).
Pelajar harus diberi peluang yang mencukupi untuk mengkaji
muzik dan membnuat latihan-latihan (kaedah pendekatan
berkonsep).
Nama-nama not untuk nyanyian dan muzik instrumental harus
diselaraskan.
Kaedah-kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Muzik
1.Edwin Gordon boleh dikatakan lebih diberi keutamaan kerana
mengunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara
berperingkat atau ‘sequential’.
2. Dalcroze menggunakan gerak geri tubuh badan untuk
menanam kefahaman dan menimbulkan kepekaan atau sensitiviti
terhadap aspekaspek muzik
3. Pendekatan Carl Orff memberi penekanan kepada beranika
jenis pengalaman muzikal. (i) Imitasi (Mengajuk Balik)
(ii) Eksplorasi (Fasa Cari Sendiri)
(iii) Improvisasi- Belajar dari asas ton . Skel pentatonik ialah
skel yang mempunyai lima ton.
(iv) Creation (Mencipta)- penciptaan dengan menggunakan
bahan asas dari fasa-fasa.
(v) Literasi – menulis dan membaca nota muzik
4)Suzuki-menamakan kaedahnya talent education’ atau
pendekatan bakat
5) Gordon mengutamakan prinsip ‘sound before symbol’ dimana
keutamaan diberikan kepada pembelajaran permainan muzik
tanpa notasi dahulu sebelum simbol-simbol muzik diperkenalkan.
Jalinan Monofoni: Apabila muzik itu hanya pada melodi sahaja
iaitu tanpa ada alat iringan atau hanya mempunyai satu bunyi
sahaja.
Jalinan Homofoni: Apabila melodi diringi oleh alat muzikal yang
berharmoni yang mempunyai kod.
Jalinan Polifoni: Apabila satu atau dua melodi dibunyiikan
berterusan dengan menggunakan alat iringan.


Use: 0.0355