• Ruj. Kami Tarikh : KP(BB)100-4/2/9 ( 3 ) : 30 Ogos 2007


  •   
  • FileName: index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=40&Itemid=67 [read-online]
    • Abstract: Tandatangan & Cop Nama / Jawatan. Ketua Jabatan / Pengarah Pelajaran Negeri. Tarikh ( m. ... Ketua Jabatan / Pengarah Pelajaran Negeri ) Catatan : Disahkan bahawa pegawai telah ...

Download the ebook

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA,
MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA,
BAHAGIAN BIASISWA,
SCHOLARSHIP DIVISION,
ARAS 12-13, BLOK E 12,
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E,
Tel: 03-8884 7131 (Kaunter)
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Fax: 03-8888 6293 / 94
62604 PUTRAJAYA http://www.moe.gov.my
Ruj. Kami : KP(BB)100-4/2/9 ( 3 )
Tarikh : 30 Ogos 2007
Kementerian Pelajaran Malaysia :-
Semua Ketua Jabatan / Bahagian
Semua Pengarah Pelajaran Negeri
Semua Pegawai Pelajaran Gabungan / Daerah
Semua Pengetua/Guru Besar
Semua Pengarah Institut Pendidikan Guru
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia :-
Semua Pengarah Politeknik
Semua Pengetua Kolej Komuniti
Tuan,
PEKELILING BIASISWA BIL. 2 TAHUN 2007 - PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI DAN
ELAUN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN YANG DILULUSKAN CUTI
BELAJAR SEPARUH GAJI / CUTI BELAJAR TANPA GAJI
1. TUJUAN
1.1 . Pekeliling ini bertujuan untuk menyeragamkan prosedur pembayaran gaji dan
elaun bagi mengatasi masalah lebihan bayaran gaji di kalangan Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) yang diluluskan Cuti
Belajar Separuh Gaji (CBSG) / Cuti Belajar Tanpa Gaji (CBTG) dan mengisi
Jawatan Latihan Bahagian Biasiswa, Kementerian Pelajaran Malaysia.
2. LATAR BELAKANG
2.1. CBSG dan CBTG merupakan kemudahan yang diberikan oleh kerajaan kepada
PPPLD untuk menyambung pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda secara
sepenuh masa di Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Insitusi Pengajian Tinggi
Swasta yang diiktiraf oleh kerajaan.
... 2/-
"BIASISWA MENJANA KECEMERLANGAN INTELEK"
Sebutkan rujukan Kementerian ini apabiJa berhubung
-2-
2.2. Mengikut amalan pada masa kini, perubahan gaji dan elaun PPPLD yang
diluluskan cuti belajar akan dibuat setelah Surat Kelulusan Cuti Belajar
dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) atau Bahagian Biasiswa,
KPM. Kelewatan mendapatkan kelulusan ini menyebabkan berlakunya lebihan
bayaran gaji dan elaun yang kemudiannya menjadi tunggakan hasH kerajaan
kerana tidak dapat dikutip mengikut tempoh masa yang ditetapkan.
3. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
3.1. Pembayaran gaji dan elaun dipecahkan kepada 2 peringkat:-
Bagi mengelakkan berlakunya lebihan bayaran gaji, Pihak Jabatan Akauntan
Negara Malaysia (JANM) melalui surat rujukan : ANM(OC)07/1 Jld. 2-e(3.9)
bertarikh 3 Mei 2006 telah bersetuju gaji dan elaun PPPLD yang diluluskan
CBSG 1 CBTG diseparuhkan dalam dua peringkat seperti berikut :-
(i) Peringkat 1 - PPPLD menerima surat tawaran universiti
Perubahan ke atas gaji dan elaun atau pemberhentian pembayaran gaji
dan elaun dibuat setelah menerima tawaran daripada universiti. Berikut
adalah dokumen-dokumen sokongan yang perlu disertakan iaitu :-
a) Surat Tawaran dari universiti
b) Borang KPM(LDP)1/2003 (Pindaan 2005)
c) Borang Pelepasan
d) Kew.8
e) Penyata Pengiraan
Pembayaran gaji dan elaun masih menggunakan kod aktiviti asal PPPLD
(Contohnya ;- Aktiviti Menengah I Rendah )
(ii) Peringkat 2 - PPPLD menerima surat Kelulusan Cuti Belajar Separuh
Gaji I Cuti Belajar Tanpa Gaji
Perubahan ke atas gaji dan elaun atau pemberhentian pembayaran gaji
dan elaun dibuat oleh sekolah 1 institusi asal setelah menerima Surat
Kelulusan Cuti Belajar (Separuh Gaji 1 Tanpa Gaji). Berikut adalah
dokumen-dokumen sokongan yang perlu disertakan iaitu :-
a) Surat Kelulusan CBSG
b) Kew.8
c) Penyata Pengiraan Uika ada lebihan gaji)
Pembayaran gaji dan elaun dibuat menggunakan Kod Aktiviti Bahagian
Biasiswa.
...3/-
- 3-
3.2. Memindahkan Pembayaran Gaji Dan Elaun Jawatan Latihan Ke Jabatan
Pelajaran Negeri (JPN)
Sagi memantapkan pengurusan Jawatan Latihan termasuk pemantauan status
pengisian dan prestasi perbelanjaan, semua PPPLD yang diluluskan cuti belajar
dicadangkan dipindahkan ke JPN masing-masing setelah mendapat surat
kelulusan cuti belajar dari JPA atau Sahagian Siasiswa. Ini hanya melibatkan
PPPLD yang mana Suku Rekod Perkhidmatan mereka disimpan di JPN.
Ini bermakna urusan pembayaran gaji dan elaun PPPLD bagi peringkat 3.1 (ii)
akan diuruskan oleh pihak JPN dan semua PPPLD yang terlibat akan di
senaraikan di bawah Pusat Tanggungjawab JPN.
4. Sebarang pertanyaan berhubung dengan pekeliling ini, sila hubungi pegawai-pegawai
berikut :-
(i) Pn. Norazian bt. Salleh
No. Tel. : 03-88847040
E-mail: [email protected]
(ii) Cik Sahida bt Abu Seman
No. Tel. : 03-8884 7588
E-mail: [email protected]
(ii) Cik Nor Azimah bt. Abas
No. Tel. : 03-88847184
E-mail: [email protected]
(iii) Kaunter Sahagian Siasiswa
No. Tel. : 03-8884 7131
5. TARIKH KUATKUASA
5.1. Pekeliling ini berkuatkuasa mulai 1 September 2007.
Sekian, terima kasih.
" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "
Saya yang menurut perintah,
No. Tel: 03-88847071 E-mel: [email protected]
s.k
Ketua Setiausaha
Kementerian Pelajaran Malaysia
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Kementerian Pelajaran Malaysia
Semua Timbalan Ketua Setiausaha
Kementerian Pelajaran Malaysia
Semua Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Kementerian Pelajaran Malaysia
Jabatan Akauntan Negara
Aras 1 - 8, Lot 2G 1A, Persint 2
Kompleks Kementerian Kewangan
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
Sahagian Audit Dalam
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 4, Siok E14
Sahagian Audit Sekolah
Kementerian Pelajaran Malaysia
Ting.17, Wisma KWSG
Jalan Kg. Attap
50604 Kuala Lumpur
PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) CUTI BELAJAR SEPARUH
GAJI/ CUTI BELAJAR TANPA GAJI (BERDASARKAN KELULUSAN SEMENTARA)
(BERDASARKAN PERKARA 3.1 DALAM PEKELILING BIASISWA BIL. 2 TAHUN 2007)
Bil Perkara Tempoh Tindakan
1. Menerima tawaran daripada Universiti. Mengisi dan mengemukakan
dokumen berikut kepada Ketua Jabatan: 2 hari PPPLD
1.1. 3 salinan Borang KPM (LDP) 1/2003 (Pindaan 2005)
1.2. 3 salinan Borang Pelepasan
2. Menyemak dan memperakukan dokumen berikut: 2 - 5 hari Ketua
2.1. 3 salinan Borang KPM (LDP) 1/2003 (Pindaan 2005) Jabatan/Pengetua /
2.2. 3 salinan Borang Pelepasan Guru Besar
Sekolah Harian (Sekolah Bukan PTJ)
1. Menyedia dan menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke JPN/PPD: 2 hari Ketua
Jabatan/Pengetua /
1.1. Kelulusan Kew. 8 pembayaran separuh gaji :- Guru Besar
1.1.1. 4 salinan Kew. 8
1.1.2. 1 salinan surat tawaran
1.1.3. 1 salinan Borang KPM (LDP) 1/2003 (Pindaan 2005)
1.1.4. 1 salinan Borang Pelepasan
1.2. 1 salinan SG 20 beserta dokumen berikut: 2 - 5 hari
1.2.1. 1 Kew. 8 asal
1.2.2. 1 salinan penyata pengiraan
2. Menyemak, meminda (sekiranya perlu) dan meluluskan Kew.8 2 - 5 hari JPN / PPG /PPB
2.1. Menyemak dan menghantar SG 20 ke JAN Cawangan/Pejabat
Perakaunan masing-masing beserta dengan dokumen-dokumen
2.1.1. 1 salinan Kew. 8 (asal)
2.1.2. 1 salinan Penyata Pengiraan
2.1.3. 1 salinan surat tawaran universiti
2.1.4. 1 salinan Borang KPM(LDP)1/2003 (Pindaan 2005)
2.1.5. 1 Salinan Borang Pelepasan
Sekolah Harian (Sekolah PTJ)
1. Menyedia dan menyerahkan Kew.8 beserta dokumen berikut ke
JPN/PPD untuk kelulusan: 3 hari Ketua
1.1. 4 salinan Kew. 8 Jabatan/Pengetua /
1.2. 1 salinan surat tawaran Guru Besar
1.3. 1 salinan Borang KPM(LDP)1/2003 (Pindaan 2005)
1.4. 1 Salinan Borang Pelepasan
2. Menyemak, meminda(jika perlu) dan meluluskan Kew. 8 serta
mengembalikan ke sekolah 2 - 4 hari JPN / PPG /PPB
3. Menyedia, menyemak dan mengesah serta menghantar 1 salinan SG 20 Ketua
beserta dokumen berikut ke JAN/Pejabat Perakaunan masing-masing: Jabatan/Pengetua /
3 hari Guru Besar
3.1. 1 salinan Kew. 8 (asal)
3.2. 1 salinan Penyata Pengiraan
3.3. 1 salinan surat tawaran universiti
3.4. 1 salinan Borang KPM(LDP)1/2003 (Pindaan 2005)
3.5. 1 Salinan Borang Pelepasan
Contoh Borang :-
Lampiran A1 : Borang KPM(LDP) 1/2003 (Pindaan 2005)
Lampiran A2 : Borang Pelepasan
LAMPIRAN A1
No.Fail Peribadi (JPN) : Borang KPM(LDP) 1/2003
(Pindaan 2005)
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
( MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA )
BORANG PERMOHONAN KURSUS JANGKA PANJANG DENGAN KEMUDAHAN CUTI BELAJAR BAGI
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
ARAHAN
1. Isi dengan jelas menggunakan HURUF BESAR dalam tiga ( 3 ) salinan dan kemukakan ke
Kementerian melalui Ketua Jabatan. Lekatkan gambar
terbaru ( asal )
2. Bagi mengisi ruangan yang bertanda *, sila rujuk Panduan Kod ( Lampiran A ). berukuran pasport
3. Sila nyatakan : i. Permohonan kali ke berapa
ii. Berapa kali telah dipanggil temuduga / taksiran
A) BUTIR-BUTIR KURSUS YANG DIPOHON ( Rujuk Iklan Bagi Yang Berkenaan )
01. Kod Program : * Nama Program :
02. Kod Kursus : * Nama Kursus :
03. Kod Bidang Kursus : * Nama Bidang :
04. Peringkat Pengajian : *
05. Kod Institusi : * Nama Institusi :
06. Pengalaman Dalam Bidang Yang Dipohon : * ( tahun )
07. Pengalaman Dalam Bidang Pengurusan : *
B) BUTIR-BUTIR CUTI BELAJAR YANG DIPOHON (Perlu dilengkapkan oleh pegawai yang telah mendapat tawaran tempat kursus)
01. Jenis Cuti Belajar : CBGP CBSG CBTG
* Bagi pemohon Cuti Belajar Separuh Gaji (PKPG) dan Program Pensiswazahan Guru Besar hanya perlu mengisi Borang
Pelepasan sahaja.
02. Penganjur ( nyatakan ) :
03. Tarikh Dipohon : - - hingga - -
04. Tempoh : ( bulan )
05. Nama Institusi :
c) BUTIR-BUTIR DIRI PEMOHON
01. Nama :
02. No.KP : - - (B) / (L)
(m.s 1 / 5 )
No.K/P ( Baru ) : Borang KPM(LDP) 1/2003
(Pindaan 2005)
03. Kewarganegaraan : * 04. Agama : *
05. Tarikh Lahir : / /
Hari Bulan Tahun
06. Taraf Perkahwinan : * 07. Jantina : * 08. Keturunan : *
09. Alamat Tempat Bertugas :
Poskod : Bandar : Kod Negeri : *
No. Telefon Pejabat : - samb.
No. Faksimili : -
10. Kod Jabatan / Bahagian / Maktab / Politeknik / Kolej / Sekolah :
11. Alamat Surat Menyurat ( Alamat Tetap ) :
Poskod : Bandar : Kod Negeri : *
No. Telefon : - (R) / - (H/P)
12. Alamat e-mel :
D) BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN
01. Skim dan Gred Perkhidmatan : PPPS DG / PPLD DGA
02. Tarikh Lantikan ke Skim Perkhidmatan Pertama : / /
03. Tarikh Lantikan ke Skim Perkhidmatan Sekarang : / /
04. Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : / /
05. Gaji Hakiki pada 1 JAN Tahun Mulai Cuti Belajar : RM , . sebulan
P T
06. Tarikh Pergerakan Gaji : 1 / (Bulan 01,04,07,10)
07. Kod Gelaran Jawatan Sekarang : *
Nama Gelaran Jawatan :
08. Tempoh Berkhidmat Dalam Jawatan Sekarang : ( Tahun )
09. Opsyen Mata Pelajaran di Maktab Perguruan / Universiti :
10. Mata Pelajaran Utama yang diajar :
11. Adakah anda termasuk dalam urusan-urusan berikut :
Sila Tandakan / Tarikh Kuatkuasa
i. Urusan Kenaikan Pangkat DG41 - DG44 /
DGA29 - DGA32 / DGA32 - DGA34
ii. Urusan Kenaikan Pangkat Mengikut Tempoh Masa
( Time - Based Promotion )
iii. Urusan Kenaikan Pangkat Guru Cemerlang
( m.s 2 / 5 )
No.K/P ( Baru ) : Borang KPM(LDP) 1/2003
(Pindaan 2005)
12. Opsyen Persaraan : 56 / 55 13. Opsyen Sistem Saraan : SSM - SSB
E) BUTIR-BUTIR AKADEMIK
01. Kelayakan Akademik Tertinggi :
i. CGPA / Kelas : . /
ii. Institusi Pengajian : *
iii. Tarikh Diperolehi : / /
iv. Nama Kursus :
02. Gred Kelulusan Bahasa Melayu di peringkat :
i. SPM / MCE / SPVM atau yang setaraf dengannya ( 1 - 9, S )
ii. STPM / HSC atau yang setaraf dengannya ( A - F, S )
03. Gred Kelulusan Bahasa Inggeris di peringkat :
i. SPM / MCE / SPVM / atau yang setaraf dengannya ( 1 - 9, S )
ii. STPM / HSC atau yang setaraf dengannya ( A - F, S )
04. Lain-lain Bahasa ( Sila nyatakan ) :
i. Peringkat : ii. Gred : ( 1 - 9, S / A - F, S )
F) IKATAN PERJANJIAN SEDIA ADA
01. Pernah diluluskan Cuti Belajar sebelum ini : Ya Tidak
02. Jika Ya, nyatakan : Kali
03. Nyatakan semua jenis cuti belajar yang pernah diluluskan :
i. Jenis Cuti Belajar :
Tempoh diluluskan : mulai - - hingga - -
Ikatan Kontrak : tahun
ii. Jenis Cuti Belajar :
Tempoh diluluskan : mulai - - hingga - -
Ikatan Kontrak : tahun
iii. Jenis Cuti Belajar :
Tempoh diluluskan : mulai - - hingga - -
Ikatan Kontrak : tahun
G) STATUS PENGAJIAN TERKINI ( Jika berkenaan )
01. Adakah anda sedang dalam Cuti Belajar dari mana-mana program atau sedang mengikuti pengajian secara jarak jauh.
ya tidak
02. Jika ya, nyatakan :
i. Jenis cuti belajar / PJJ yang sedang diikuti :
ii. Tarikh mula diikuti : - -
iii. Tarikh jangkaan tamat : - -
( m.s 3 / 5 )
No.K/P ( Baru ) : Borang KPM(LDP) 1/2003
(Pindaan 2005)
H) PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengaku bahawa segala kenyataan yang diberi adalah benar dan betul. Sekiranya
kenyataan yang diberikan tidak benar, Kementerian Pelajaran Malaysia berhak membatalkan
permohonan atau Hadiah Latihan ini. Saya juga berjanji akan mematuhi semua syarat yang
ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
Tandatangan Pemohon Tarikh
PERHATIAN :
Permohonan yang tidak diisi dengan lengkap, silap menggunakan kod dan tidak
menyertakan dokumen-dokumen di Para K tidak akan dipertimbangkan.
I) ULASAN DAN PERAKUAN KETUA BAHAGIAN / PENGETUA / GURU BESAR
01. Sokongan / Kebenaran : Ya Tidak
02. Tindakan Tatatertib : Ada Tiada
Jika Ada, Nyatakan :
i. Peringkat : Pertuduhan Rayuan Hukuman
ii. Jenis Hukuman : iii. Tahun :
03. Markah Prestasi 3 Tahun Terakhir : Tahun Purata : Markah Purata
( Rujuk Iklan / Garis Panduan Markah
yang dikeluarkan oleh Penganjur )
04. Tarikh terakhir pengisytiharan harta :
05. Ulasan :
06. Adalah disahkan bahawa sepanjang yang saya ketahui segala maklumat yang diberi di atas adalah benar.
07. Pegawai yang sedang mengikuti Kursus Jangka Panjang tidak boleh memohon kursus ini.
Tandatangan & Cop Nama / Jawatan
Tarikh
Ketua Bahagian / Pengetua / Guru Besar
Nota : Tandatangan bagi pihak ( b/p ) adalah tidak dibenarkan
J) SOKONGAN DAN ULASAN KETUA JABATAN / PENGARAH PELAJARAN NEGERI
Permohonan pegawai disokong : Ya Tidak
Ulasan :
Tandatangan & Cop Nama / Jawatan
Tarikh
Ketua Jabatan / Pengarah Pelajaran Negeri
( m.s 4 / 5 )
No.K/P ( Baru ) : Borang KPM(LDP) 1/2003
(Pindaan 2005)
K) DOKUMEN-DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN
Senarai Semak
1. Borang KPM ( LDP )1/2003 ( 2 salinan )
2. Borang Lampiran A ( 1 salinan )
3. Kenyataan Perkhidmatan yang lengkap dan kemaskini ( 1 salinan )
4. Salinan Sijil-sijil akademik dan ikhtisas ( 1 salinan )
Dokumen-dokumen yang telah siap disusun mengikut urutan diatas hendaklah dilubangkan dan diikat
dengan tali hijau ( Treasury Tags )
( m.s 5 / 5 )
LAMPIRAN A2
BORANG PELEPASAN
PERMOHONAN PELEPASAN CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI (CBSG) / CUTI BELAJAR TANPA GAJI (CBTG)
DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM TEMPATAN ( KURSUS SEPENUH MASA )
( Diisi sebanyak 2 salinan )
Kepada :
Ketua Jabatan / Bahagian / Pengarah Pelajaran Negeri
A JENIS KEMASUKAN ( TANDA X ) :
UPU SALURAN KEDUA PROGRAM BPG PROGRAM IAB
B JENIS CUTI BELAJAR YANG DIPOHON ( TANDA X ) :
CBGP CBSG CBTG
(i) CBBP - Cuti Belajar Bergaji Penuh (ii) CBSG - Cuti Belajar Separuh Gaji
(iii) CBTG - Cuti Belajar Tanpa Gaji
1. Nama :
2. Alamat Bertugas :
3. Bidang Kursus : 4. Universiti :
5. Tempoh Kursus Yang Dijangkakan :
6. Tarikh Kursus Bermula : 7. Tarikh Tamat Kursus :
8. Jawatan Sekarang :
9. Tarikh Lantikan Rasmi Jawatan Sekarang :
10. Gaji pada TPG terakhir BULAN : RM :
11. Tarikh Pendaftaran Kursus :
( Tandatangan Pemohon ) Tarikh
B PERAKUAN KETUA BAHAGIAN / PENGETUA / GURU BESAR
Permohonan pegawai untuk meninggalkan Bahagian / Jabatan / Maktab / Sekolah * diperlukan berkuatkuasa
tarikh pendaftaran iaitu
( Tandatangan dan Cop Nama dan Jawatan ) Tarikh
Ketua Bahagian / Pengetua / Guru Besar )
C ULASAN / SOKONGAN KETUA JABATAN / JABATAN PELAJARAN NEGERI
Permohonan *diluluskan / tidak diluluskan
( Tandatangan dan Cop Nama dan Jawatan ) Tarikh
Ketua Jabatan / Pengarah Pelajaran Negeri )
Catatan :
Disahkan bahawa pegawai telah memenuhi syarat-syarat Cuti Belajar bagi mengikuti kursus anjuran
Kementerian Pelajaran Malaysia
* Potong mana yang tidak berkenaan
KAEDAH 2 - HINGGA JPN SAHAJA
PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP)
CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI/CUTI BELAJAR TANPA GAJI (BERDASARKAN KELULUSAN MUKTAMAD)
A. MENGUBAH KOD AKTIVITI DAN PTJ
Bil Perkara Tempoh Tindakan
1. Sekolah
Menyedia dan menyerah dokumen-dokumen berikut ke 2 - 5 hari Ketua Jabatan/Pengetua / Guru
JPN/PPD: Besar
1.1. Kelulusan Kew. 8 pembayaran separuh gaji
1.1.1. 4 salinan Kew. 8
1.1.2. 1 salinan Surat Kelulusan Cuti Belajar Separuh Gaji
1.1.3. 1salinan Sijil Gaji Akhir
1.1.4. 1 salinan SG 20 beserta dokumen berikut:
1 Kew.8 asal
1.2. Menyemak, meminda (sekiranya perlu) dan meluluskan Kew.8 2 - 5 hari JPN/PPG/PPB/Maktab/Bahagia
n Pengurusan Politeknik & Kolej
1.3. Menyemak dan menghantar SG 20 ke JAN Cawangan/Pejabat
Komuniti
Perakaunan masing-masing beserta dengan dokumen-dokumen
berikut :-
1.3.1. 1 salinan Kew. 8
1.3.2. 1 salinan Penyata Pengiraan
1.3.3. Surat kelulusan CBSG
1.4. Semak sekiranya ada lebihan bayaran gaji :- JPN/PPG/PPB/Maktab/Bahagia
1.4.1. 1 Kew.8 kutipan balik n Pengurusan Politeknik & Kolej
Komuniti
1.4.2. 1 salinan Penyata Perkiraan jika berlaku lebihan gaji
1.4.3. 1 salinan SG20
1.4.4. 1 salinan surat Kelulusan Cuti Belajar Separuh Gaji
3. Bahagian/Jabatan/Maktab
3.1. Kelulusan Kew. 8 pembayaran separuh gaji Ketua Jabatan/Pengetua / Guru
3.1.1. 4 salinan Kew. 8 Besar
3.1.2. 1 salinan Surat Kelulusan Cuti Belajar Separuh Gaji
3.2. 1 salinan SG 20 beserta dokumen berikut:
3.2.1. 1 Kew.8 asal
3.2.2. 1 salinan Penyata Perkiraan jika berlaku lebihan gaji
3.3. Menyemak, meminda (sekiranya perlu) dan meluluskan Kew.8
3.4. Menyemak dan menghantar SG 20 ke JAN Cawangan/Pejabat JPN/PPG/PPB/Maktab/Bahagia
3.4.1. 1 salinan Kew. 8i b
P k i t d d k d k n Pengurusan Politeknik & Kolej
Komuniti
3.4.2. 1 salinan Penyata Pengiraan
3.4.3. Surat kelulusan CBSG
Contoh Borang :-
Lampiran A3 : Borang Perubahan Gaji (SG 20)
LAMPIRAN A3
(Kew. 320) Pind. 1/2006
KERAJAAN MALAYSIA
SISTEM GAJI BERKOMPUTER
BORANG PERUBAHAN GAJI
1 Pejabat Perakaunan , No. Siri ~ _
1Jenis Tindakan BIT
'I Sebab Tindakan Kod Pjbt Perakaunan Baru
"Tkll Mula Tindakan Nama Pusat Pbyr Baru
'No. Gaji
I" Nama
o Peruballan Nama
10 Jabatan '0 Jenis Kad Pengenalan ;11] Cara Bayaran
" Jab;.ltaniPLJ'" Tkll Naik Gaji Berikut
, l\ililvillil\llI,lIlill'r
.; KUllIp fanggagaji
1'loJ"k Sutia 1. Tkll Lantikan Pertama
11] Pusat Pembayar 28 Tanggagaji 18 Tkll Lantikan Skrg
44 Tarikll Mula ,15 Tarikll Akllir "'Kod 17 I\maun ·'0 No. Rujukan 49 Kod Penerillla "0 Nama Penerima Bayman
Bayaran
----1--
--1----i-- ~-----
[----1-.....
·1=== ---
~_._-- 1!NIJ1KK~g.ll1tl:il\J1.PJ:_,ffi.6AT P[;BAI


Use: 0.0199