• PROSEDUR PENGURUSAN PENEMPATAN, KOMPETENSI DAN LATIHAN [JKR ...


  •   
  • FileName: JKR.PK(P).09 - PengurusanKompetensi&Latihan.pdf [read-online]
    • Abstract: Lampiran I - Borang KKR/LN/1 – Borang Latihan Luar Negeri .17. Lampiran J - Laporan Penilaian Keberkesanan pegawai selepas latihan..19 ... a. staf JKR ditugaskan mengikut keperluan jabatan dan pembangunan ...

Download the ebook

PROSEDUR
PENGURUSAN PENEMPATAN, KOMPETENSI DAN LATIHAN
[JKR.PK(P).09]
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Ruj. Dokumen : JKR. PK(P).09
PROSEDUR No. Keluaran : 01
PENGURUSAN PENEMPATAN, No. Pindaan : 01
KOMPETENSI DAN LATIHAN Tarikh : 12 Januari, 2005
JKR MALAYSIA Muka Surat : i
KANDUNGAN muka surat
1.0 OBJEKTIF………………………………………………………………..……….1
2.0 SKOP…………………………………………………………………………..….1
3.0 RUJUKAN…………………………………………………………………..…….1
4.0 DEFINISI……………………………………………………………………..…...1
5.0 SINGKATAN…………………………………………………………………..….1
6.0 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB……………………………..…..3
7.0 REKOD KUALITI…………………………………………..…………….…..…..6
8.0 LAMPIRAN…………………………………………………………..……..…..…7
Lampiran A - Analisa Peranan, Tugasan utama dan Output Kerja………..8
Lampiran B - Kompetensi Utama dan Penilaian Kompetensi Pegawai..…..9
Lampiran C - Keperluan Latihan Pegawai…………………………………….10
Lampiran D - Cadangan Bajet Latihan Tahunan (Dalam Negeri)……….….11
Lampiran E - Cadangan Bajet Latihan Tahunan (Luar Negeri)………....….12
Lampiran F - Program Latihan Tahunan ……………………………………..13
Lampiran G - Laporan Penilaian keberkesanan latihan……………………..14
Lampiran H - Borang KKR/JKR/DN/1 – Borang Latihan Dalam Negeri…...15
Lampiran I - Borang KKR/LN/1 – Borang Latihan Luar Negeri …..……17
Lampiran J - Laporan Penilaian Keberkesanan pegawai selepas latihan..19
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen : JKR.PK(P).09
PROSEDUR
No. Keluaran : 01
PENGURUSAN PENEMPATAN,
No. Pindaan : 01
KOMPETENSI DAN LATIHAN
Tarikh : 12 Januari, 2005
JKR MALAYSIA Muka Surat : 1 /19
1.0 OBJEKTIF
Prosedur ini adalah untuk memastikan
a. staf JKR ditugaskan mengikut keperluan jabatan dan pembangunan
kerjaya dan/ atau kesesuaian kompetensi.
b. staf JKR kompeten dan terlatih dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab yang ditentukan.
2.0 SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh pihak Pengurusan JKR dan pegawai yang
berkenaan dalam pengurusan penempatan, kompetensi dan latihan staf JKR.
3.0 RUJUKAN
3.1 Manual Kualiti - Seksyen 6.2
4.0 DEFINISI
4.1 Pengurusan JKR
Pengurusan JKR adalah terdiri daripada KPKR, TKPKR, WP,PB dan
KUB .
4.2 Pegawai Pembangunan Kompetensi dan Latihan (PPKL)
Pegawai yang dilantik untuk menguruskan pembangunan kompetensi
dan program-program Latihan staf JKR diperingkat pejabat masing-
masing .
5.0 SINGKATAN
KPKR - Ketua Pengarah Kerja Raya
TKPKR - Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya.
WP - Wakil Pengurusan
PB - Pengarah Berkenaan yang terdiri dari Pengarah
Cawangan Ibu Pejabat JKR Malaysia, Pengarah
JKR/JBA Negeri/ Pengarah JKR Wilayah Persekutuan/
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Dokumen : JKR.PK(P).09
PROSEDUR
No. Keluaran : 01
PENGURUSAN PENEMPATAN,
No. Pindaan : 01
KOMPETENSI DAN LATIHAN
Tarikh : 12 Januari, 2005
JKR MALAYSIA Muka Surat : 2 /19
Pengarah JKR Pembangunan Persekutuan/ Pengarah
Unit Khas JKR.
KUB - Ketua Unit Berkenaan yang terdiri dari Ketua Unit atau
sub unit di Cawangan /Ketua Bahagian di Negeri
/Jurutera Daerah /Jurutera Jajahan /Pengurus Tapak
Projek .
PPKL - Pegawai Pembangunan Kompetensi dan Latihan.
USM - Unit Sumber Manusia
PR - Pegawai Rekod.
KSA - Knowledge, Skill, Attitude.
OJT - On the Job Training.
SEPAKAT - Sistem Pengurusan Kakitangan JKR.
TNA - Training Need Analysis.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Ruj. Dokumen : JKR. PK(P).09
PROSEDUR No. Keluaran : 01
PENGURUSAN PENEMPATAN, KOMPETENSI No. Pindaan : 01
DAN LATIHAN Tarikh : 12 Januari, 2005
JKR MALAYSIA Muka Surat : 3 /19
6.0 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB
6.1 Proses Pengurusan Penempatan Staf JKR
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Ruj. Dokumen : JKR. PK(P).09
PROSEDUR No. Keluaran : 01
PENGURUSAN PENEMPATAN, KOMPETENSI No. Pindaan : 01
DAN LATIHAN Tarikh : 12 Januari, 2005
JKR MALAYSIA Muka Surat : 4 /19
6.2 Proses Pengurusan Kompetensi Staf JKR
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Ruj. Dokumen : JKR. PK(P).09
PROSEDUR No. Keluaran : 01
PENGURUSAN PENEMPATAN, KOMPETENSI No. Pindaan : 01
DAN LATIHAN Tarikh : 12 Januari, 2005
JKR MALAYSIA Muka Surat : 5 /19
6.3 Proses Pengurusan Latihan Staf JKR
Analisis Kenalpasti
Keperluan methodologi
latihan TNA latihan
Input: Sediakan &
(formal/
Pegawai analisis
informal)
yang perlu senarai Sediakan kos
&
latihan keperluan latihan & bajet
Rekabentuk
latihan (Rujuk latihan
modul latihan
KUB/PPKL
Lampiran C). tahunan.
Kemukakan ke
USM.
Pengurusan
KUB/PPKL/USM Rujuk- Sediakan
Bajet & Laksana &
KUB/PPKL Lampiran D & program
peruntukan Urus Latihan
E latihan
Latihan (KKR/JKR/
tahunan.
DN/1
Rujuk
KKR/JKR/
Lampiran
PPKL LN/1)
F.
USM
Laporan
Penilaian
Penilaian
Kesesuaian
Latihan
& kekesanan
PPKL (Lampiran G)
Latihan Output :
(Lampiran J) Pegawai
Terlatih/
PPKL/USM Kompeten
PPKL
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Ruj. Dokumen : JKR. PK(P).09
PROSEDUR No. Keluaran : 01
PENGURUSAN PENEMPATAN, No. Pindaan : 01
KOMPETENSI DAN LATIHAN Tarikh : 12 Januari, 2005
JKR MALAYSIA Muka Surat : 6 / 19
7.0 REKOD KUALITI
BIL REKOD LOKASI TEMPOH
DISIMPAN
1. Laporan Pengesyoran & Pejabat USM / 3 tahun
Perakuan Penempatan KUB
2. Buku Rekod Perkhidmatan Data server Mengikut tempoh
perkhidmatan staf
3. SEPAKAT Fail Latihan, Mengikut tempoh
Pejabat USM perkhidmatan.
4. Analisa peranan, tugasan utama Fail Latihan, 3 tahun
dan ouput kerja Pejabat Fail
Latihan,
Salinan di USM
5. Kompetensi dan Penilaian Fail Latihan, 3 tahun
Kompetensi Salinan di USM
6. Keperluan Latihan Fail Latihan, 3 tahun
Salinan di USM
7. Cadangan Bajet latihan. Fail Latihan, 3 tahun.
Salinan di USM
8. Program Latihan Fail Latihan, 3 tahun
Salinan di USM
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Ruj. Dokumen : JKR. PK(P).09
PROSEDUR No. Keluaran : 01
PENGURUSAN PENEMPATAN, No. Pindaan : 01
KOMPETENSI DAN LATIHAN Tarikh : 12 Januari, 2005
JKR MALAYSIA Muka Surat : 7 / 19
8.0 LAMPIRAN
i) Lampiran A – Analisa Peranan, Tugasan utama dan Output Kerja.
(Diisi sekali tiap tahun dan jika ada pertambahan/perubahan oleh KUB. Makulumat di
hendaklah direkodkan setelah dimaklumkan kepada staf)
ii) Lampiran B – Kompetensi Utama dan Penilaian Kompetensi Pegawai.
( Diisi sekali tiap tahun, dinilai semula akhir tahun oleh KUB dan direkodkan)
iii) Lampiran C – Keperluan Latihan Pegawai.
( Diisi oleh KUB, diselaras dan rekod oleh PPKL untuk tujuan perancangan dan bajet)
iv) Lampiran D – Cadangan Bajet Latihan Tahunan (Dalam Negeri)
( Disediakan oleh PPKL dan disahkan oleh PB. Maklumat ini dikemukakan ke USM
sekali tiap tahun)
v) Lampiran E – Cadangan Bajet Latihan Tahunan (Luar Negeri)
( Disediakan oleh PPKL dan disahkan oleh PB. Maklumat ini dikemukakan ke USM
sekali tiap tahun)
vi) Lampiran F – Program Latihan Tahunan
(Disediakan oleh PPKL setiap tahun dan dikemukakan satu salinan kepada USM.)
vii) Lampiran G – Laporan Penilaian keberkesanan latihan
(Disediakan oleh staf bagi setiap latihan yang dihadiri. Maklumat ini dikemukakan
satu salinan kepada USM. Satu salinan dengan sijil penyertaan dikemukakan kepada
Pegawai Rekod jabatan masing-masing untuk direkodkan dalam buku Perkhidmatan
dan SEPAKAT.)
viii) Borang KKR/JKR/DN/1 – Borang Latihan Dalam Negeri
(Perlu dikemukakan oleh setiap staf yang hendak mengikuti latihan anjuran swasta
dalam negeri dan dikemukakan kepada USM untuk sokongan dan kelulusan)
ix) Borang KKR/LN/1 – Borang Latihan Luar Negeri
(Perlu dikemukakan oleh setiap staf yang hendak mengikuti latihan anjuran swasta
luar negeri dan dikemukakan kepada USM untuk sokongan dan kelulusan)
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Ruj. Dokumen : JKR. PK(P).09
PROSEDUR No. Keluaran : 01
PENGURUSAN PENEMPATAN, No. Pindaan : 01
KOMPETENSI DAN LATIHAN Tarikh : 12 Januari, 2005
JKR MALAYSIA Muka Surat : 8 / 19
[Borang JKR.PK(P).09-1] LAMPIRAN A
ANALISIS PERANAN ,TUGASAN UTAMA DAN OUTPUT KERJA .
A BUTIRAN STAF
1 Nama :
2 No. KP :
3 Jawatan :
4 Cawangan/Unit:
DESKRIPSI PERANAN,TUGASAN UTAMA DAN SASARAN
B
(Diisi oleh KUB dan dimaklum kepada Staf)
PERANAN.
1
(The role of the job)
SENARAI TUGASAN UTAMA.
2
(Key Task)
3 HASIL / OUTPUT YANG
PERLU DICAPAI.
Cop & Tandatangan KUB
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Ruj. Dokumen : JKR. PK(P).09
PROSEDUR No. Keluaran : 01
PENGURUSAN PENEMPATAN, KOMPETENSI No. Pindaan : 01
DAN LATIHAN Tarikh : 12 Januari, 2005
JKR MALAYSIA Muka Surat : 9 / 19
[Borang JKR.PK(P).09-2] LAMPIRAN B
KOMPETENSI UTAMA DAN PENILAIAN KOMPETENSI STAF JKR
Nama Staf Nama KUB
Jawatan Jawatan
No. KP Cawangan/Unit
Cawangan/Unit
* 0- Tiada kesedaran atau kefahaman, 1 – Ada Kesedaran dan kefahaman, 2 – Berkebolehan melaksana kerja dgn seliaan,
3 – Berkebolehan melaksana kerja tanpa seliaan, 4 – Berkebolehan merancang dan mengurus kerja, 5 – Amat berkebolehan merancang, mengurus dan memimpin organisasi.
* Tahap * Tahap
Latihan Kaedah Penilaian * Penilaian
Kompetensi Kompetensi
Kompetensi Utama untuk menjalankan tugas. Jurang diperlukan Kompetensi Kompetensi
semasa yg diperlukan
? Y/N Akhir tahun
pegawai. utk tugas.
Pemerhatian,
Pengukuran ouput,
Temuduga
Soal selidik
Pemantauan
Demonstrasi
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Ruj. Dokumen : JKR. PK(P).09
PROSEDUR No. Keluaran : 01
PENGURUSAN PENEMPATAN, KOMPETENSI No. Pindaan : 01
DAN LATIHAN Tarikh : 12 Januari, 2005
JKR MALAYSIA Muka Surat : 10 / 19
[Borang JKR.PK(P).09-3] LAMPIRAN C
KEPERLUAN LATIHAN STAF JKR
NAMA Staf :
Jawatan & Gred :
No. KP :
Unit/Cawangan : Tahun : _________
Tahap Latihan
1- Kesedaran Status Latihan
2- Pengetahuan & Cadangan tempat latihan & (akhir tahun)
Bil Bidang-bidang latihan
kemhiran penganjur. Y - Telah latih
3- Analisis N – Belum latih
4- Kepimpinan
Cop & Tandatangan KUB
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Ruj. Dokumen : JKR. PK(P).09
PROSEDUR No. Keluaran : 01
PENGURUSAN PENEMPATAN, KOMPETENSI No. Pindaan : 01
DAN LATIHAN Tarikh : 12 Januari, 2005
JKR MALAYSIA Muka Surat : 11 / 19
.
[Borang JKR.PK(P).09-4] LAMPIRAN D
CADANGAN BAJET LATIHAN TAHUNAN (DALAM NEGERI)
Cawangan/JKR Negeri/Unit JKR : __________________________________________________________ Tahun : ___________
Bil.
Bil Nama Kursus/Seminar/Persidangan Tempat Latihan OS 21000 OS 24000 OS 29000 Catitan
Peserta
JUMLAH
Disediakan oleh PPKL Tandatangan dan disahkan oleh PB
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Ruj. Dokumen : JKR. PK(P).09
PROSEDUR No. Keluaran : 01
PENGURUSAN PENEMPATAN, KOMPETENSI No. Pindaan : 01
DAN LATIHAN Tarikh : 12 Januari, 2005
JKR MALAYSIA Muka Surat : 12 / 19
[Borang JKR.PK(P).09-5] LAMPIRAN E
CADANGAN BAJET LATIHAN TAHUNAN ( LUAR NEGERI)
Cawangan/JKR Negeri/Unit JKR : ________________________________________________ Tahun : ___________
Bil.
Bil Nama Kursus/Seminar/Persidangan Tempat Latihan OS 15000 OS 21000 OS 29000 Sokongan USM
Peserta
JUMLAH
Disediakan oleh PPKL Tandatangan dan disahkan oleh PB
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Ruj. Dokumen : JKR. PK(P).09
PROSEDUR No. Keluaran : 01
PENGURUSAN PENEMPATAN, KOMPETENSI No. Pindaan : 01
DAN LATIHAN Tarikh : 12 Januari, 2005
JKR MALAYSIA Muka Surat : 13 / 19
[Borang JKR.PK(P).09-6] LAMPIRAN F
PROGRAM LATIHAN TAHUNAN
Cawangan/JKR Negeri/Unit JKR : ___________________________________________________________ Tahun : ____________
Tempoh Cad.
Kumpulan Bil. Bil. Kos Kos Kos
Bil Nama Kursus/Latihan Kursus Jadual
sasaran Kursus Peserta OS 21000 OS 24000 OS 29000
(hari) Latihan
JUMLAH
Disediakan Oleh PPKL Tandatangan dan disahkan oleh PB.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Ruj. Dokumen : JKR. PK(P).09
PROSEDUR No. Keluaran : 01
PENGURUSAN PENEMPATAN, KOMPETENSI No. Pindaan : 01
DAN LATIHAN Tarikh : 12 Januari, 2005
JKR MALAYSIA Muka Surat : 14 / 19
[Borang JKR.PK(P).09-7] LAMPIRAN G
LAPORAN PENILAIAN KEBERKESANAN LATIHAN
NAMA Staf :
Jawatan & Gred :
No. KP :
Unit/Cawangan :
Nama Kursus
Tempoh & Tempat Kursus
Penganjur
Sangat
Keberkesanan Latihan (Bulatkan skala nominal) Rendah Sederhana Memuaskan Baik
Baik
1 Pencapaian matlamat dan objektif Kursus/Latihan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Kebolehan pensyarah dalam menyampaikan maklumat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Keberkesanan methodologi/bentuk latihan yang diberi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Kesesuaian / Keberkesanaan latihan dengan tugasan jawatan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Kefahaman dan peningkatan pengetahuan/kemahiran staf selepas latihan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 Kendalian keseluruhan latihan/kursus oleh penganjur/pemberi perkhidmatan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Pandangan samada kursus/Latihan ini dihadiri oleh pegawai JKR lain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tandatangan Staf. Tandatangan KUB.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Ruj. Dokumen : JKR. PK(P).09
PROSEDUR No. Keluaran : 01
PENGURUSAN PENEMPATAN, No. Pindaan : 01
KOMPETENSI DAN LATIHAN Tarikh : 12 Januari, 2005
JKR MALAYSIA Muka Surat : 15 / 19
LAMPIRAN H
Borang KKR/JKR/DN/1
PERMOHONAN KELULUSAN MENGHADIRI LATIHAN DALAM NEGERI ANJURAN SWASTA.
1. MAKLUMAT MENGENAI PERSIDANGAN/SEMINAR/KURSUS
(Sila lampirkan risalah kursus jika ada)
1.1 Nama Persidangan/Seminar/Kursus
……………………………………………………………………………………………………………
1.2 Penganjur :
………………………………………………………………………………………………...
1.3 Tempat di adakan :
………………………………………………………………………………………..
1.4 Tempoh : ………………………………………………
1.5 Bayaran Yuran Pendaftaran (RM) : ……………………
1.6 Dibiayai dibawah peruntukan : ………………………………………………
2. MAKLUMAT MENGENAI CALON.
2.1 Nama Calon : ……………………………………………………………………
2.2 Jawatan & Gred : ……………………………………………………………….
2.3 Tempat bertugas : ……………………………………………………………...
3. ULASAN PENGARAH CAWANGAN/NEGERI:
a. Implikasi Kewangan :-
Peruntukan Cawangan/Negeri ini sebanyak RM ………………… adalah * cukup/tidak cukup,
untuk bayaran ini.
b. Sila nyatakan faedah penyertaan ini secara ringkas kepada Jabatan dan sama ada tuan
menyokong permohonan ini
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………..
Tandatangan
Pengarah Cawangan/Negeri Tarikh : …………………..
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Ruj. Dokumen : JKR. PK(P).09
PROSEDUR No. Keluaran : 01
PENGURUSAN PENEMPATAN, No. Pindaan : 01
KOMPETENSI DAN LATIHAN Tarikh : 12 Januari, 2005
JKR MALAYSIA Muka Surat : 16 / 19
4. ULASAN UNIT SUMBER MANUSIA JKR.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Tandatangan
Ketua Unit Sumber Manusia CPK Tarikh : …………………
5. KEPUTUSAN KETUA PENGARAH KERJA RAYA
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
Tandatangan
Ketua Pengarah Kerja Raya Tarikh : …………………
Malaysia.
6. KEPUTUSAN KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN MENGENAI PERUNTUKAN.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Tandatangan
Ketua Setiausaha Tarikh : …………………
Kementerian Kerja Raya Malaysia
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA
DOKUMEN TERKAWAL
No. Ruj. Dokumen : JKR. PK(P).09
PROSEDUR No. Keluaran : 01
PENGURUSAN PENEMPATAN, No. Pindaan : 01
KOMPETENSI DAN LATIHAN Tarikh : 12 Januari, 2005
JKR MALAYSIA Muka Surat : 17 / 19
LAMPIRAN I
Borang KKR/LN/1
Menghadiri Persidangan, Seminar dan Lawatan Rasmi ke Luar Negeri
a) Nama Persidangan/Seminar/Lawatan Rasmi/ Kursus
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
b) Tujuan : ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
c) Tempat diadakan : ……………………………………………………………………………….
d) Tempoh: ………………………………………………………………………………..
e) i) Bilangan peserta ………………………………………………………………………………
dan nama ketua,
jika bilangannya ………………………………………………………………………………
lebih daripada
seorang: ………………………………………………………………………………
ii) keterangan- keterangan Peserta
Nama Pangkat
……………………………………………………………. ………………………………….
……………………………………………………………. …………………


Use: 0.0933