• Senarai Skim Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi


  •   
  • FileName: Maklumat Skim Perkhidmatan LATEST 30.3.07.pdf [read-online]
    • Abstract: 1. 1. 12. Pentadbiran dan. Sokongan. N. NT. 7. 36. 43. 2. KUMPULAN PERKHIDMATAN ... (P&P) SOKONGAN. SKIM. PERKHIDMATAN. BERSEPADU. JUMLAH SKIM. PERKHIDMATAN. 13. ...

Download the ebook

Senarai Bilangan Skim Perkhidmatan
Mengikut Klasifikasi & Kumpulan Perkhidmatan
Pada 1 Januari 2007
KUMPULAN PERKHIDMATAN
KLASIFIKASI PENGURUSAN SKIM JUMLAH SKIM
BIL PERKHIDMATAN KOD DAN SOKONGAN PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN
PROFESIONAL BERSEPADU
(P&P)
1. Pengangkutan A 7 13 - 20
2. Bakat dan Seni B - - 7 7
3. Sains C 8 13 - 21
4. Pendidikan DS 6 2 - 8
DU
DUG
DM
DG
DGA
5. Ekonomi E 2 5 - 7
6. Sistem Maklumat F 1 3 - 4
FT
7. Pertanian G 7 17 - 24
8. Kejuruteraan J 9 14 1 24
9. Keselamatan dan KB 5 15 1 21
Pertahanan Awam KP
KR
KX
10. Perundangan dan L 2 5 - 7
Kehakiman LS
11. Tadbir dan M 1 - - 1
Diplomatik
12. Pentadbiran dan N 7 36 - 43
Sokongan NT
1
KUMPULAN PERKHIDMATAN
KLASIFIKASI SKIM JUMLAH SKIM
BIL PERKHIDMATAN KOD PENGURUSAN PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN
DAN SOKONGAN BERSEPADU
PROFESIONAL
(P&P)
13. Penyelidikan dan Q 2 2 - 4
Pembangunan
14. Mahir/ Separuh R - 11 - 11
Mahir/ Tidak Mahir
15. Perkhidmatan Sosial S 13 26 - 39
16. Perubatan dan U 7 11 4 22
Kesihatan
17. Kewangan W 7 11 - 18
18. Penguatkuasa X - 1 1 2
Maritim
19. Polis Y - 3 1 4
20 Angkatan Tentera Z - 1 1 2
Malaysia
JUMLAH 84 189 16 289
KESELURUHAN
2
Senarai Skim Perkhidmatan Mengikut Klasifikasi
Perkhidmatan Pada 1 Januari 2007
1. Perkhidmatan Pengangkutan (A)
Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam bidang
pengangkutan (pengoperasian dan penguatkuasaan).
Fungsi-fungsi Utama
a. Mengurus hal ehwal maritim;
b. Memastikan keselamatan pengangkutan darat melalui kawalan dan pengurusan ke atas
kenderaan bermotor dan pemandu;
c. Mengawas dan melaksanakan pengangkutan udara dari segi perkhidmatan dan
penerbangan; dan
d. Menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan.
3
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan P & P
PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN (A)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
1. Juruterbang/ Pemeriksa A41, A44, A48, A52, A54 P&P
Juruterbang
2. Pegawai Kawalan Trafik A41, A44, A48, A52, A54 P&P
Udara
3. Pemeriksa Kapal Terbang A41, A44, A48, A52, A54 P&P
4. Jurutera Laut A41, A44, A48, A52, A54 P&P
5. Pegawai Laut A41, A44, A48, A52, A54 P&P
6. Arkitek Laut A41, A44, A48, A52 P&P
7. Malim A41, A44, A48, A52 P&P
Jumlah Kecil Kumpulan P&P 7
4
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan
PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN (A)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
8. Penolong Pegawai Kawalan A29, A36, A38 Sokongan
Trafik Udara
9. Pembantu Teknik Kapal Terbang A29, A36, A38 Sokongan
10. Penolong Jurutera Laut A29, A36, A38 Sokongan
11. Penolong Pegawai Laut A29, A36, A38 Sokongan
12. Pemandu Lokomotif A17, A22, A36 Sokongan
13. Pemandu Lokomotif Sabah # AA13, AA14, AA17/18, Sokongan
AA22, AA36
14. Pemeriksa Kereta Motor A17, A22, A26 Sokongan
15. Merinyu Laut A17, A22, A26 Sokongan
16. Pembantu Kawalan Trafik Udara A17, A22, A26 Sokongan
17. Serang A17, A22, A26 Sokongan
18. Pembantu Juruenjin Laut/ A1, A11/12, A18, A22 Sokongan
Juruenjin Laut
19. Penjaga Rumah Api A1, A14 Sokongan
20. Kelasi/ Jurumudi A1, A3/4 Sokongan
Jumlah Kecil Kumpulan Sokongan 13
Jumlah Keseluruhan 20
# Pemakaian di Sabah sahaja
5
2. Perkhidmatan Bakat Dan Seni (B)
Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang bidang tugasnya memerlukan bakat kreativiti dan/
atau kemahiran seni.
Fungsi-fungsi Utama
a. Menerbitkan rancangan-rancangan media elektronik bagi mewujudkan komunikasi yang
berkesan antara kerajaan dan rakyat ke arah pencapaian Dasar Kebudayaan Kebangsaan;
b. Menerbitkan filem-filem dan mempersembahkan program seni budaya untuk tujuan hiburan,
mendidik, menarik pelancongan dan memberi kesedaran dan kefahaman kepada rakyat
mengenai dasar-dasar kerajaan;
c. Membangunkan program-program kesenian, galakan kebudayaan, penyelidikan dan
pembangunan seni muzik;
d. Melahirkan ciptaan-ciptaan seni (muzik, lukisan, penggambaran tarian dan hiasan); dan
e. Membuat persembahan kesenian.
6
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan Bersepadu
PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI (B)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
1. Penerbit Rancangan B17, B21/22, B25/26, B27/28, Bersepadu
B31/32, B37/38, B41/42,
B43/44, B47/48, B51/52,
B53/54
2. Ahli Muzik B17, B21/22, B25/26, B27/28, Bersepadu
B31/32, B37/38, B41/42,
B43/44, B47/48, B51/52,
B53/54
3. Artis Budaya B17, B27/28, B31/32 Bersepadu
4. Ahli Fotografi B11, B17/18, B21/22, B25/26, Bersepadu
B27/28, B31/32, B37/38
5. Pegawai Kebudayaan B11, B13/14, B17/18, B21/22, Bersepadu
B25/26, B27/28, B31/32,
B37/38, B41/42, B43/44,
B47/48, B51/52, B53/54
6. Pereka B11, B17/18, B21/22, B27/28, Bersepadu
B31/32, B41/42, B43/44,
B47/48, B51/52, B53/54
7. Jurusolek B11, B17/18, B21/22, B25/26 Bersepadu
Jumlah Kecil Skim Perkhidmatan Bersepadu 7
Jumlah Keseluruhan 7
7
3. Perkhidmatan Sains (C)
Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya memberi khidmat kepakaran analisis
dan kawalan yang berkaitan dengan alam sekitar, kajibumi, galian, pemakanan dan sains tulen.
Fungsi-fungsi Utama
Perlombongan
a. Mengawas keselamatan aktiviti perlombongan;
Alam Sekitar
b. Merancang, menilai, menyusun, menyelaras dan menjalankan aktiviti pengurusan alam
sekitar;
c. Memberi perkhidmatan cerakinan, siasatan dan nasihat dalam bidang sains;
Kajicuaca
d. Membekalkan perkhidmatan kajicuaca termasuk memungut data mengenai cuaca dan
ramalan kajicuaca;
Pemakanan
e. Menjalankan kerja-kerja analisis dan pengawasan mutu makanan serta penyediaan
makanan yang sesuai dan seimbang;
Umum
f. Menjalankan penyelidikan dan ujian dalam bidang-bidang yang berkenaan; dan
g. Menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan.
8
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan P & P
PERKHIDMATAN SAINS (C)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
1. Pegawai Galian C41, C44, C48, C52, C54 P&P
2. Pegawai Kimia Bumi C41, C44, C48, C52, C54 P&P
3. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/ Kaji C41, C44, C48, C52, C54 P&P
Bumi)
4. Pegawai Kaji Cuaca C41, C44, C48, C52, C54 P&P
5. Pegawai Kawalan Alam C41, C44, C48, C52, C54 P&P
Sekitar
6. Pegawai Sains C41, C44, C48, C52, C54 P&P
7. Pegawai Teknologi Makanan C41, C44, C48, C52, C54 P&P
8. Pegawai Makmal Filem C41, C44, C48, C52 P&P
Jumlah Kecil Kumpulan P&P 8
9
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan
PERKHIDMATAN SAINS (C)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
9. Penolong Pegawai Galian C27, C32, C38 Sokongan
10. Penolong Pegawai Kimia Bumi C27, C32, C38 Sokongan
11. Penolong Pegawai Kaji Cuaca C27, C32, C38 Sokongan
12. Penolong Pegawai Kawalan Alam C27, C32, C38 Sokongan
Sekitar
13. Penolong Pegawai Sains C27, C32, C38 Sokongan
14. Penolong Pegawai Makmal Filem C27, C32, C38 Sokongan
15. Penolong Pegawai Teknologi C27, C32, C38 Sokongan
Makanan
16. Penolong Pegawai Penyediaan C27, C32, C38 Sokongan
Makanan
17. Pembantu Galian C17, C22, C26 Sokongan
18. Pembantu Kaji Bumi C17, C22, C26 Sokongan
19. Pembantu Kaji Cuaca C17, C22, C26 Sokongan
20. Pembantu Makmal C17, C22, C26 Sokongan
21. Pembantu Makmal Filem C17, C22, C26 Sokongan
Jumlah Kecil Kumpulan Sokongan 13
Jumlah Keseluruhan 21
10
4. Perkhidmatan Pendidikan (DS, DU, DUG, DM, DG, DGA)
Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab secara langsung
dalam bidang pendidikan/ pengajian akademik.
Fungsi-fungsi Utama
a. Merancang dasar dan program pendidikan negara;
b. Melaksana dan menilai program pendidikan;
c. Memberi pendidikan (sekolah rendah, menengah dan tinggi); dan
d. Mengawasi perjalanan institusi pendidikan awam dan swasta.
11
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan P&P
PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (D)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
1. Pensyarah Universiti DS45, DS51/52, DS53/54, Gred Khas P&P
2. Pensyarah Perubatan DU45, DU51/52, DU53/54, Gred Khas P&P
3. Pensyarah Pergigian DUG45, DUG51/52, DUG53/54, P&P
Gred Khas
4. Pensyarah UiTM DM41, DM45/46, DM51/52, DM53/54, P&P
Gred Khas
5. Pegawai Perkhidmatan DG41, DG44, DG48, DG52, DG54 P&P
Pendidikan Siswazah
6. Guru Bahasa DG41, DG44, DG48, DG52 P&P
Jumlah Kecil Kumpulan P&P 6
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan
PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (D)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
7. Penolong Pensyarah UiTM DM29, DM32, DM34 Sokongan
8. Pegawai Perkhidmatan DGA29, DGA32, DGA34 Sokongan
Pendidikan Lepasan Diploma
Jumlah Kecil Kumpulan Sokongan 2
Jumlah Keseluruhan 8
12
5. Perkhidmatan Ekonomi (E)
Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam aktiviti-aktiviti
perdagangan, perusahaan, perindustrian dan pemasaran.
Fungsi-fungsi Utama
a. Merangka program untuk pembangunan ekonomi (hutan, perindustrian, komoditi,
perdagangan/ perniagaan, pelancongan dan perikanan);
b. Merangka program untuk penggalakan perusahaan;
c. Melaksanakan dan mengawas program-program pembangunan dan perusahaan;
d. Mentadbir dan menguatkuasa akta/ pendaftaran perniagaan, Akta Syarikat dan pendaftaran
Akta Cop Dagangan;
e. Memberi khidmat nasihat/ kepakaran kepada kumpulan sasaran; dan
f. Menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan.
13
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan P&P
PERKHIDMATAN EKONOMI (E)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
1. Pegawai Ehwal Ekonomi E41, E44, E48, E52, E54 P&P
2. Pegawai Latihan E41, E44, E48, E52, E54 P&P
Jumlah Kecil Kumpulan P&P 2
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan
PERKHIDMATAN EKONOMI (E)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
3. Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi E27, E32, E38 Sokongan
4. Penolong Pegawai Latihan E27, E32, E38 Sokongan
5. Pembantu Ehwal Ekonomi E17, E22, E26 Sokongan
6. Pembantu Pegawai Latihan E17, E22, E26 Sokongan
7. Pengajar Kraf E11, E17/18, E22 Sokongan
Jumlah Kecil Kumpulan Sokongan 5
Jumlah Keseluruhan 7
14
6. Perkhidmatan Sistem Maklumat (F, FT)
Definisi: Perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam tugas-tugas pembangunan
sistem maklumat, analisis, prosesan dan penstoran data berkomputer.
Fungsi-fungsi Utama
a. Membangunkan sistem maklumat pengurusan berkomputer mengikut keperluan agensi-
agensi;
b. Merangka program-program perisian dan pengoperasian komputer;
c. Berfungsi untuk memasukkan maklumat ke dalam bank data dan bertanggungjawab atas
keselamatan data-data;
d. Bertanggungjawab dalam urusan penyelenggaraan sistem komputer;
e. Memproses data dan mengeluarkan maklumat-maklumat seperti yang dikehendaki oleh
pengguna; dan
f. Menjalankan kajian keperluan penggunaan komputer dan khidmat kepakaran dengannya
bagi agensi-agensi kerajaan.
15
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan P&P
PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT (F)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
1. Pegawai Teknologi Maklumat F41, F44, F48, F52, F54 P&P
Jumlah Kecil Kumpulan P&P 1
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan
PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT (F)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
2. Penolong Pegawai Teknologi F29, F32, F38 Sokongan
Maklumat
3. Juruteknik Komputer FT17, FT22, FT26 Sokongan
4. Operator Mesin Prosesan Data F11, F14 Sokongan
Jumlah Kecil Kumpulan Sokongan 3
Jumlah Keseluruhan 4
16
7. Perkhidmatan Pertanian (G)
Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab di dalam
pembangunan sektor pertanian, perikanan, ternakan dan perhutanan (termasuk hidupan liar)
yang memerlukan kelayakan dalam bidang berkaitan.
Fungsi-fungsi Utama
a. Merancang program sektor pertanian (pertanian, perikanan, haiwan dan perhutanan) ke
arah mempertingkatkan daya pengeluaran hasil sektor pertanian;
b. Mengawas dan menilai pelaksanaan projek-projek pembangunan sektor pertanian;
c. Memajukan sektor pertanian melalui penggunaan teknologi moden dan kaedah yang
saintifik;
d. Memberi khidmat kepakaran serta tunjuk ajar petani, penternak dan nelayan;
e. Mengawal penyakit dan musuh pertanian dan yang berkaitan; dan
f. Menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan.
17
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan P&P
PERKHIDMATAN PERTANIAN (G)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
1. Pegawai Pertanian G41, G44, G48, G52, G54 P&P
2. Pegawai Veterinar G41, G44, G48, G52, G54 P&P
3. Pemelihara Hutan G41, G44, G48, G52, G54 P&P
4. Pegawai Hidupan Liar G41, G44, G48, G52, G54 P&P
5. Pegawai Perikanan G41, G44, G48, G52, G54 P&P
6. Pengurus Taman/ Ladang G41, G44, G48, G52, G54 P&P
7. Pegawai Rancangan Tanah G41, G44, G48, G52 P&P
Jumlah Kecil Kumpulan P&P 7
18
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan
PERKHIDMATAN PERTANIAN (G)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
8. Penolong Pegawai Pertanian G27, G32, G36 Sokongan
9. Penolong Pegawai Perikanan G27, G32, G36 Sokongan
10. Penolong Pegawai Veterinar G27, G32, G36 Sokongan
11. Penolong Pemelihara Hutan G27, G32, G36 Sokongan
12. Penolong Pegawai Hidupan G27, G32, G36 Sokongan
Liar
13. Penolong Pegawai Rancangan G27, G32, G36 Sokongan
Tanah
14. Penolong Pengurus Taman/ Ladang G27, G32, G36 Sokongan
15. Pembantu Pertanian G17, G22, G26 Sokongan
16. Pembantu Perikanan G17, G22, G26 Sokongan
17. Pembantu Veterinar G17, G22, G26 Sokongan
18. Renjer Hutan G17, G22, G26 Sokongan
19. Pembantu Hidupan Liar G17, G22, G26 Sokongan
20. Penyelia Rancangan Tanah G17, G22, G26 Sokongan
21. Pembantu Taman/ Ladang G17, G22, G26 Sokongan
22. Pengajar Membalak G17, G22, G26 Sokongan
23. Pembantu Hidupan Liar Rendah G11, G14 Sokongan
24. Pengawas Hutan G11, G14 Sokongan
Jumlah Kecil Kumpulan Sokongan 17
Jumlah Keseluruhan 24
19
8. Perkhidmatan Kejuruteraan (J)
Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam
pembangunan infrastruktur dan/ atau operasi berunsur kejuruteraan dan memerlukan
kelayakan serta pengetahuan teknikal.
Fungsi-fungsi Utama
a. Merancang pelaksanaan dan menentukan tatacara/ strategi pelaksanaan projek-projek
fizikal negara;
b. Mengawas pelaksanaan projek/ kerja dan pengendalian bengkel;
c. Memeriksa, menguji, mengawas dan mengkoordinasi jentera/ khidmat teknikal;
d. Menyediakan perkhidmatan latihan rundingcara dan menjalankan penyelidikan
kejuruteraan; dan
e. Menguatkuasakan akta-akta berkaitan.
20
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan P&P
PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN (J)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
1. Arkitek J41, J44, J48, J52, J54 P&P
2. Arkitek Landskap J41, J44, J48, J52, J54 P&P
3. Jurutera J41, J44, J48, J52, J54 P&P
4. Juruukur Bahan J41, J44, J48, J52, J54 P&P
5. Pegawai Perancang Bandar dan J41, J44, J48, J52, J54 P&P
Desa
6. Juruukur J41, J44, J48, J52, J54 P&P
7. Pemeriksa Kilang dan Jentera J41, J44, J48, J52, J54 P&P
8. Juruukur Bangunan J41, J44, J48, J52, J54 P&P
9. Jurukartografi J41, J44, J48, J52 P&P
Jumlah Kecil Kumpulan P&P 9
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan Bersepadu
PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN (J)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
10. Pembantu Pegawai Latihan J17, J21/22, J29/30, Bersepadu
Vokasional/ Penolong Pegawai J35/36, J37/38, J41/42,
Latihan Vokasional/ Pegawai J43/44, J47/48, J51/52,
Latihan Vokasional J54
Jumlah Kecil Skim Perkhidmatan Bersepadu 1
21
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan
PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN (J)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
11. Penolong Pegawai Perancang J29, J36, J38 Sokongan
Bandar dan Desa
12. Pembantu Teknik J29, J36, J38 Sokongan
13. Pembantu Teknik Ukur J29, J36, J38 Sokongan
Bangunan
14. Penolong Pemeriksa Kilang dan J29, J36, J38 Sokongan
Jentera
15. Pembantu Teknik Ukur J29, J36, J38 Sokongan
16. Pembantu Teknik Landskap J29, J36, J38 Sokongan
17. Juruteknik Ukur J17, J22, J26 Sokongan
18. Juruteknik J17, J22, J26 Sokongan
19. Juruteknik Perancang Bandar J17, J22, J26 Sokongan
dan Desa
20. Juruteknik Landskap J17, J22, J26 Sokongan
21. Pembantu Pemeriksa Kilang dan J17, J22, J26 Sokongan
Jentera
22. Pelukis Pelan J17, J22, J26 Sokongan
23. Penguasa Bekalan Air J17, J22, J26 Sokongan
24. Merinyu Tali Air J17, J22, J26 Sokongan
Jumlah Kecil Kumpulan Sokongan 14
Jumlah keseluruhan 24
22
9. Perkhidmatan Keselamatan Dan Pertahanan Awam
(KB, KP, KR, KX)
Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam bidang
keselamatan dan pertahanan awam.
Fungsi-fungsi Utama
a. Mengurus, melaksana dan menguatkuasa undang-undang dan mengekalkan keamanan
dan keselamatan negara;
b. Merancang dan melaksanakan program banduan-banduan dan pemulihan akhlak;
c. Memelihara dan mengekalkan keselamatan dengan cara melaksanakan dasar yang
berkaitan dengan imigresen dan pendaftaran negara serta dasar keselamatan
perlindungan ke atas rahsia rasmi kerajaan; dan
d. Menguatkuasakan undang-undang dan akta-akta yang berkaitan dengan keselamatan.
23
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan P&P
PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM
(KB, KP, KR, KX)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
1. Penguasa Bomba KB41, KB44, KB48, KB52, KB54 P&P
2. Pegawai Keselamatan KP41, KP44, KP48, KP52, KP54 P&P
3. Pegawai Pertahanan Awam KP41, KP44, KP48, KP52, KP54 P&P
4. Pegawai Siasatan KR41, KR44, KR48, KR52, KR54 P&P
5. Penguasa Penjara KX41, KX44, KX48, KX52, KX54 P&P
Jumlah Kecil Kumpulan P&P 5
Bilangan Skim Perkhidmatan Bersepadu
PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM
(KB, KP, KR, KX)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
6. Penolong Penguasa Imigresen/ KP27, KP32, KP38, KP41/42, Bersepadu
Penguasa Imigresen KP44, KP48, KP52, KP54
Jumlah Kecil Kumpulan Bersepadu 1
24
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan
PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM
(KB, KP, KR, KX)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
7. Penolong Penguasa Bomba KB29, KB32, KB38 Sokongan
8. Penolong Pegawai Keselamatan KP27, KP32, KP38 Sokongan
9. Penolong Pegawai Pertahanan KP27, KP32, KP38 Sokongan
Awam
10. Penolong Pegawai Pendaftaran KP27, KP32, KP38 Sokongan
11. Penolong Pegawai Siasatan KR29, KR32, KR38 Sokongan
12. Penolong Penguasa Penjara KX27, KX32 Sokongan
13. Pegawai Bomba KB17, KB22, KB24, KB26 Sokongan
14. Pembantu Keselamatan KP17, KP22, KP26 Sokongan
15. Pembantu Pertahanan Awam KP17, KP22, KP26 Sokongan
16. Pembantu Pendaftaran KP17, KP22, KP26 Sokongan
17. Pegawai Imigresen KP17, KP22, KP26 Sokongan
18. Pegawai Perhubungan Preman KP19, KP22 Sokongan
19. Pembantu Siasatan KR17, KR22, KR26 Sokongan
20. Pengawal Keselamatan KP11, KP14 Sokongan
21. Pegawai Penjara KX17, KX20, KX22, KX24, KX26 Sokongan
Jumlah Kecil Kumpulan Sokongan 15
Jumlah Keseluruhan 21
25
10. Perkhidmatan Perundangan Dan Kehakiman (L, LS)
Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam penggubalan
undang-undang, pentafsiran, pendakwaan dan kehakiman.
Fungsi-fungsi Utama
Perundangan
a. Menggubal undang-undang;
b. Memberi nasihat perundangan kepada kerajaan;
c. Mewakili dan membela kerajaan di mahkamah;
d. Memberi arahan ke atas penyiasatan kes-kes jenayah dan sivil serta pendakwaannya;
Kehakiman
e. Melaksanakan pentadbiran keadilan mengikut enakmen yang ditetapkan;
f. Mentadbirkan undang-undang yang berkaitan dengan Amanah Raya, pesaka dan khidmat
bantuan guaman; dan
Syariah
g. Melaksanakan pentadbiran keadilan mengikut enakmen pentadbiran hukum syarak.
26
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan P&P
PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L, LS)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
1. Pegawai Undang-undang L41, L44, L48, L52, L54 P&P
2. Pegawai Syariah LS41, LS44, LS48, LS52, LS54 P&P
Jumlah Kecil Kumpulan P&P 2
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan
PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN (L, LS)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
3. Pembantu Undang-undang L29, L32, L38 Sokongan
4. Penolong Pegawai Syariah LS27, LS32, LS38 Sokongan
5. Pembantu Tadbir (Undang-undang) L17, L22, L26 Sokongan
6. Pembantu Syariah LS17, LS22, LS26 Sokongan
7. Jurubahasa L17, L22, L26 Sokongan
Jumlah Kecil Kumpulan Sokongan 5
Jumlah Keseluruhan 7
27
11. Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik (M)
Definisi: Perkhidmatan utama yang bertanggungjawab dalam penggubalan, perancangan
dan pengawalan pelaksanaan dasar-dasar awam dan perhubungan antarabangsa.
Fungsi-fungsi Utama
a. Menggubal dasar-dasar awam;
b. Merancang, mengawal dan menyelaras pelaksanaan program dan projek awam serta
menilai keberkesanan program dan kemajuan projek awam;
c. Menerajui keseluruhan jentera perkhidmatan awam;
d. Memberi khidmat kepakaran dalam perkhidmatan awam;
e. Memulih organisasi yang telah menjadi lemah dan tidak lagi berkesan;
f. Mengenal pasti masalah organisasi dan menentukan kaedah penyelesaian; dan
g. Membuat keputusan berdasar kepada kuasa-kuasa dan peraturan-peraturan yang
berkaitan.
28
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan P&P
PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK (M)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
1. Pegawai Tadbir dan Diplomatik M41, M44, M48, M52, M54 P&P
Jumlah Kecil Kumpulan P&P 1
Jumlah Keseluruhan 1
29
12. Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan (N, NT)
Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang bertanggungjawab dalam penggubalan dan
pelaksanaan dasar-dasar serta peraturan-peraturan dalam pentadbiran awam dan/ atau
berperanan dalam memberi khidmat sokongan kepada lain-lain perkhidmatan supaya
perkhidmatan yang disokong itu dapat berfungsi dengan berkesan.
Fungsi-fungsi Utama
a. Merancang, menggubal dan melaksana dasar-dasar dan peraturan-peraturan mengenai
personel, organisasi, kewangan dan yang berkaitan dengannya;
b. Mengawal dan memastikan supaya undang-undang dan peraturan dipatuhi sepenuhnya;
c. Merangka dan mengurus sistem maklumat pengurusan;
d. Menilai keberkesanan program-program pengurusan dan pembangunan;
e. Mentadbir peraturan yang dipakai;
f. Memberi pelbagai perkhidmatan sokongan; dan
g. Menguatkuasakan akta-akta berkaitan.
30
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan P&P
PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N, NT)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
1. Pegawai Tadbir N41, N44, N48, N52, N54 P&P
2. Pegawai Penerbitan N41, N44, N48, N52, N54 P&P
3. Perangkawan N41, N44, N48, N52, N54 P&P
4. Pegawai Penguatkuasa N41, N44, N48, N52, N54 P&P
5. Jurubahasa Serentak N41, N44, N48, N52 P&P
6. Pegawai Penyelidik Sosial N41, N44, N48, N52 P&P
7. Pengurus Asrama N41, N44 P&P
Jumlah Kecil Kumpulan P&P 7
31
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan
PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N, NT)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
8. Penolong Pegawai Tadbir N27, N32, N36 Sokongan
9. Penolong Pegawai Penerbitan N27, N32, N36 Sokongan
10. Penolong Pegawai Perangkaan N27, N32, N36 Sokongan
11. Penolong Pegawai Penguatkuasa N27, N32, N36 Sokongan
12. Penolong Pengurus Asrama N27, N32, N36 Sokongan
13. Penolong Pegawai Penyelidik N27, N32, N36 Sokongan
Sosial
14. Penolong Pegawai Tadbir Tanah # N27, N32, N36 Sokongan
15. Bentara Mesyuarat N27, N32 Sokongan
16. Pengurus Stesyen N19, N22, N26 Sokongan
17. Penolong Pegawai Tanah NT17, NT22, NT31/32, NT36 Sokongan
18. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) N17, N22, N32 Sokongan
19. Pembantu Tadbir N17, N22, N26 Sokongan
(Perkeranian/ Operasi)
20. Pembantu Penerbitan N17, N22, N26 Sokongan
21. Pembantu Perangkaan N17, N22, N26 Sokongan
22. Pembantu Penguatkuasa N17, N22, N26 Sokongan
23. Penyelia Asrama N17, N22, N26 Sokongan
24. Pembantu Penyelidik Sosial N17, N22, N26 Sokongan
25. Pembantu Tadbir Tanah # N17, N22, N26 Sokongan
26. Pemeriksa Cap Jari N17, N22, N26 Sokongan
27. Juruaudio Visual N17, N22, N26 Sokongan
28. Pegawai Khidmat Pelanggan N17, N22, N26 Sokongan
29. Operator Wayarles N17, N22, N26 Sokongan
30. Penyelia Jurupakaian N17, N20, N22 Sokongan
31. Peniup Kaca N17, N20, N22 Sokongan
32
PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN (N, NT)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
32. Operator Kamera Offset/ Pembuat N17, N22 Sokongan
Plet
33. Pembantu Pengurusan Murid N17, N22 Sokongan
34. Penolong Operator Kamera N11, N14 Sokongan
35. Pembantu Tadbir Rendah N11, N14 Sokongan
36. Bentara Parlimen N3, N12 Sokongan
37. Penyelia Jeti N3, N12 Sokongan
38. Penghantar Notis N3, N12 Sokongan
39. Pembantu Kamera/ Pemandu N3, N12 Sokongan
40. Penyelamat N1, N12 Sokongan
41. Pengawas Pemulihan N1, N4 Sokongan
42. Pembantu Am Pejabat N1, N4 Sokongan
43. Tukang Masak N1, N4 Sokongan
Jumlah Kecil Kumpulan Sokongan 36
Jumlah Keseluruhan 43
# Pemakaian di Sabah sahaja
33
13. Perkhidmatan Penyelidikan dan Pembangunan (Q)
Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan berasaskan sains tulen yang fungsinya
bertanggungjawab dalam penyelidikan asas dan gunaan ke arah pembangunan teknologi dan
ciptaan-ciptaan baru.
Fungsi-fungsi Utama
a. Menjalankan penyelidikan untuk menghasil penemuan baru;
b. Menjalankan penyelidikan bagi mempertingkatkan kualiti ciptaan yang sedia ada;
c. Menjalankan penyelidikan untuk memperbaiki pengeluaran;
d. Menilai dan menentukan hasil penyelidikan itu dapat digunakan untuk tujuan pembangunan;
dan
e. Menguatkuasakan akta-akta yang berkaitan.
34
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan P&P
PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
1. Pegawai Penyelidik Q41, Q43/44, Q47/48, P&P
Q51/52, Q53/54
2. Pegawai Pemeriksa Paten Q41, Q44, Q48, Q52, Q54 P&P
Jumlah Kecil Kumpulan P&P 2
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan
PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
3. Penolong Pegawai Penyelidik Q27, Q32, Q36 Sokongan
4. Pembantu Penyelidik Q17, Q22, Q26 Sokongan
Jumlah Kecil Kumpulan Sokongan 2
Jumlah Keseluruhan 4
35
14. Perkhidmatan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir (R)
Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang menggunakan sepenuhnya tenaga fizikal dan
memerlukan sedikit keupayaan mental, atau perkhidmatan-perkhidmatan yang memerlukan
penyandangnya memiliki lesen-lesen tertentu seperti dari Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
dan Jabatan Kilang dan Jentera (JKJ) atau Sijil Kemahiran/ Latihan Kemahiran bagi
membolehkan ianya berfungsi.
Fungsi-fungsi Utama
a. Memandu/ menjalankan jentera;
b. Melakukan pelbagai tugas rencam yang banyak menggunakan tenaga fizikal atau
memerlukan sedikit kemahiran/ tidak memerlukan kemahiran; dan
c. Menjalankan tugas-tugas khusus seperti membaikpulih, menyelenggara kemahiran/
ketukangan yang khusus.
36
Bilangan Skim Perkhidmatan Kumpulan Sokongan
PERKHIDMATAN MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR (R)
Bil Nama Skim Perkhidmatan Gred Kumpulan
1. Penjaga Jentera Elektrik R17, R22, R24 Sokongan
2. Tukang K1 R17, R24 Sokongan
3. Tukang K2 R11, R22 Sokongan
4. Tukang K3 R9, R14 Sokongan
5. Pemandu/ Operator Jentera R3, R14, R16 Sokongan
Pemunggah
6. Pemandu Enjin (KBB) R9, R12 Sokongan
7. Operator Loji R3, R8 Sokongan
8. Pekerja Rendah Awam Khas R3, R6 Sokongan
(PRAK)
9. Pemandu Kenderaan R3, R6 Sokongan
10. Pekerja Rendah Awam (PRA) R1, R4 Sokongan
11. Jaga R1, R4 Sokongan
Jumlah Kecil Kumpulan Sokongan 11
Jumlah Keseluruhan 11
37
15. Perkhidmatan Sosial (S)
Definisi: Perkhidmatan-perkhidmatan yang fungsinya bertanggungjawab dalam hal ehwal
keagamaan, kemasyarakatan, kebajikan dan riadah.
Fungsi-fungsi Utama
Keagamaan
a. Menjalankan usaha-usaha untuk melahirkan sebuah masyarakat Islam yang mengikut dan
menghayati ajaran Islam seperti yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah;
b. Menegakkan keadilan mengikut hukum-hukum Islam;
c. Memungut zakat fitrah dari umat Islam;
d. Menjalankan penyelidikan


Use: 0.0297